Rozhodnutí - Obec Stránecká Zhoř

Komentáře

Transkript

Rozhodnutí - Obec Stránecká Zhoř
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Číslo jednací:
VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Dne:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
20. března 2013
Ivo Rohovský
566 781 203
[email protected]
gvebwhm
AGRO - Měřín, a.s., IČ 49434179, Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) posoudil podle § 90 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o
umístění stavby, který dne 5.6.2012 podalo AGRO - Měřín, a.s., IČ 49434179, Zarybník č.p.516, 594 42
Měřín v zastoupení firmou BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., IČ 25317873, Karlov č.p.169/88, 594 01
Velké Meziříčí (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení a provedeného ústního jednání vydává
podle § 92, odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
POSKLIZŇOVÁ LINKA A SKLAD OBILÍ
(dále jen "stavba") , na pozemcích pozemkové parcely číslo 78/1 a 81/1 v katastrálním území Stránecká
Zhoř.
Stavba obsahuje:
Posklizňová linka se skladem obilí na 7600 tun obilovin.
Stavba bude tvořena funkčními bloky:
1. Příjem
příjmová násypka bude provedena jako žlab , do kterého dopravní prostředky sklápí zrniny
zadním nebo bočním sklápěním. Příjmový žlab je překryt přejezdovým roštem o rozměrech 4 x 10
m. Celý prostor příjmu je zakryt ocelovou konstrukcí příjmové haly s podjezdnou výškou 9 m,
aby bylo umožněno sklápění návěsů při příjmu materiálu.
2. Čištění
posklizňová linka bude osazena čističkou výrobce GEBR. RUBERG (Něměcko), typ RVS 100.
Čistička má aspirační čištění na vstupu a sítové čištění sadou sít. Síta konají rotační pohyb, čímž
je zajištěno nejefektivnější využití celé plochy sít. Hlavní produkt je pak veden hlavní dopravní
cestou kontinuálně, odpady nezužitkovatelné jsou ukládány do uzavřené utěsněné betonové kobky
do vaku typu BIG BAG. Toto řešení výrazně snižuje prašnost zejména při manipulaci s odpady při
jejich expedici. Čistička bude umístěna na ocelovém podstavci s obslužným ochozem a celý stroj
je zastřešen, aby byl stroj chráněn proti vnějším vlivům.
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: [email protected],
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
3. Akumulace
akumulační vyrovnávací silo BROCK (USA) je v provedení válcovém s kuželovým dnem i
střechou. Silo slouží ke krátkodobému skladování a především pro vyrovnání přetržitého procesu
příjmu nevyrovnané intenzity z pole po dobu asi 10 hodin a nepřetržitého procesu sušení s nároky
na automatizovanou změnu hmotnostního průtoku. Zásobník má kapacitu 256,7 m3 . Konstrukce
zásobníku je zhotovena k venkovnímu použití.
4. Sušení
pro sušení komodit s vysokou vlhkostí bude použita kontinuální šachtová sušička výrobce STELA
(Nemecko), typ GDB-TN 1/6 S. Je vyrobena z tvrzeného hliníku, který je zcela odolný vůči
korozi. Průtok vzduchu zajišťuje radiální ventilátor na konci vzduchotechnické tratě. Ventilátor je
osazen centrálním odlučovačem prachu a hlukovým filtrem.
5. Skladování
blok skladování bude tvořen dvěma řadami po čtyřech silech BIN (Polsko) typ NBIN 1001. Sila
budou sestavena z plochého pozinkovaného plechu . Jsou vybavena větráním v celém průřezu
sila- tzv. celoroštovou vloženou podlahou. Silo má výstupní žebřík, případně točité schodiště se
zábradlím a revizní otvory. Střecha je připevněna na stojiny tak, že vzniká štěrbina pro odvod
vzduchu, mimoto jsou na střeše „vikýře“ a střešní ventilátor, které doplňují funkci pasivní
ventilace. Dodávku vzduchu zajišťuje vysokotlaký ventilátor. Silo je vespod vybaveno jednou
centrální a jedou pomocnou výpustí a běžným vybíracím šnekem. Siloteploměrné vybavení tvoří
závěs – 1 ks ( 12 čidel) s vyhodnocením na vizualizaci celé linky ve velíně.
6. Propojující dopravní cesty
hlavní tok materiálu je veden po výkonných osmdesátitunových cestách. Dopravní cesty jsou
tvořeny řetězovými dopravníky a elevátory SKANDIA a tzv. obilními pumpami amerického
výrobce Hutchinson/Mayrath. Dopravníky se vyznačují tichým chodem, malou spotřebou energie
a šetrností k obilovinám. Dopravníky, přechody a spády jsou spojovány systémovými články,
takže jsou dokonale utěsněny, jak proti venkovní vodě, tak proti úniku prachu. Zužitkovatelné
odpady vznikající při procesu čištění jsou odváděny trubkovým šnekovým dopravníkem a
elevátorem Skandia a odpady nezužitkovatelné a prachové částice odvádí trubkový šnekový
dopravník.
7. Expedice
expedice obchodního zboží na povozy (návěsy) bude zajištěna instalováním trojice pojezdových
zásobníků s jehlanovou výsypkou . Celý blok expedice je umístěn podél příjmového koše
a zastřešen toutéž konstrukcí, jako příjmový žlab.
8. Velín
velín s hlavním rozvaděčem celé linky bude vybudován v čele celé linky, poblíž příjmové
a expediční haly.
9. Spodní stavba – základové konstrukce a zpevněné plochy
10. Elektro přípojka NN
11. Přípojka dešťové kanalizace
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1.
Stavba bude umístěna v jihovýchodním okraji stávajícího zemědělského areálu na pozemcích
pozemkové parcely číslo 78/1 a 81/1 v katastrálním území Stránecká Zhoř. Dopravně bude
napojena na vniroareálové účelové komunikace, které jsou napojeny stávajícím sjezdem na
komunikaci druhé třídy č. II/602.
2.
Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků p.č. 78/1 a
81/1 v katastrálním území Stránecká Zhoř o celkové výměře 2100 m2 . Zařízení staveniště bude
umístěno na pozemku p.č. 78/1 v katastrálním území Stránecká Zhoř.
3.
Maximální výška staveb dle regulativů územního plánu je stanovena na 10m.
4.
Veškeré dešťové povrchové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do místní vodoteče, LB
přítoku VVT Balinka.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
2 / 19
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou.
V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou navržena též další alternativní technická
opatření k zamezení překročení přípustných hladin hluku v denní i noční době v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb, v případě že při kontrolním měření ve zkušebním
provozu budou limity překročeny.
Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude osázena zeleň. Způsob osázení a druh
zeleně bude řešit projektová dokumentace stavby pro stavební řízení samostatným výkresem.
Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.
Požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, které budou respektovány při zpracování
dokumentace stavby pro stavební povolení a realizaci stavby:
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/16161/2012/3147/2012-krivs ze
dne 30.05.2012, toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/16531/2012/3181/2012-TUNKR
ze dne 31.05.2012, toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí č.j. ŽP/10626/2012/2285/2012-PA ze dne
17.04.2012 , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje – územní plánování č.j.
VÝST/5368/2012/774/2012-kunca ze dne 20.02.2012 , toto vyjádření je přílohou a nedílnou
součástí rozhodnutí
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje – územní plánování č.j.
VÝST/10627/2012/2143/2012-RYBAR ze dne 16.05.2012 , toto vyjádření je přílohou a nedílnou
součástí rozhodnutí
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/06005/2012/ZR/HOK/Roh ze dne 4.5.2009
, toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Obec Stránecká Zhoř ze dne 7.5. 2012 , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, č.j.: HSJI- 4912-2/ZR-2012 z 31.10. 2012 , toto
vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou č.j. 56445/2012-Še ze dne 12.4.
2012 , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
E.ON Česká republika, s.r.o. č. P 11356-Z051213338 ze dne 25.04.2012 (součást dokumentace
pro územní rozhodnutí)
Jihomoravská plynárenská, a.s. č.j. 5000620450 ze dne 24.04.2012 , toto vyjádření je přílohou a
nedílnou součástí rozhodnutí
Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 53996/12 ze dne 29.03.2012 , toto vyjádření je přílohou a
nedílnou součástí rozhodnutí
Povodí Moravy, s.p. č.j. PM020626/2012-01104/Ro ze dne 24.04.2012 a č.j. PM020625/2012203/Pi ze dne 10.05.2012 , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí
Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
Před uvedením stavby do trvalého užívání bude stanoven zkušební provoz stavby. V rámci
zkušebního provozu zajistí stavebník (popř. zhotovitel) u akreditované nebo autorizované
laboratoře ověření nezávadnosti provozu celého areálu po jejím rozšíření o novou posklizňovou
linku a sklad obilí z hlediska hluku, a to přímým měřením hluku v denní a noční době při plném
provozu v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších obytných objektů. Pokud po
vyhodnocení zkušebního provozu nebudou splněny přípustné hladiny hluku, bude nutné navrhnout
a realizovat příslušná opatření, která zajistí splnění stanovených limitů. Termín provedení
kontrolních měření bude oznámen zástupci Obce Stránecká Zhoř a bude mu umožněno měření se
zúčastnit.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
3 / 19
12.
Žadatel si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží
podmínky správců jednotlivých sítí.
13.
V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou zpracovány alternativní možnosti zajištění
požární vody a doplnění požární zprávy o případ, že rybníky uvedené v požární zprávě jako zdroj
požární vody budou v době požáru vypuštěny.
Pro PD nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a
hloubku spodních vod.
Před započetím prací požádá žadatel odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém
Meziříčí o vydání stavebního povolení.
14.
15.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
AGRO - Měřín, a.s., IČ 49434179, Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín
Výslovně se upozorňuje, že toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle stavebního zákona.
Souhlas s vynětím ze ZPF, který vydal Městský úřad Velké Meziříčí odbor životního prostředí podle § 9
odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Plnění podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno při stavebním řízení.
Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno
stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání.
Rozhodnutí o návrzích a námitkách účastníků řízení :
V průběhu řízení uplatnili námitky a připomínky tito účastníci řízení :
Dne 17.7. 2012 byla odboru výstavby předána PETICE proti výstavbě posklizňové linky a skladu
obilí v k.ú. Stránecká Zhoř,parc. č. 78/1, 81/1
My níže podepsaní občané obce Stránecká Zhoř, s odkazem na čl. 18 Listiny základních práv a svobod a
dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, nesouhlasíme s výstavbou posklizňové linky a skladu obilí.
Toto jsou hlavní důvody pro náš zásadní nesouhlas :
I.
Zvýšení již tak neúnosné hranice hlučnosti, prašnosti a vibrací v těsné blízkosti obytných domů,
které vycházejí převážně za současného výrobního provozu Agro Měřín, a.s.
II. Hlučnost z dálnice D1 a silnice č. II/602, kterou masivně využívají řidiči nákladních vozidel jako
objízdnou trasu, aby se vyhnuli platbě mýtného.
III. Cenové znehodnocení pozemků a objektů v blízkosti provozu.
IV. Z pohledu občanů deformace prostředí a vzhledu obce
V. Očekávaný Non-stop provoz, převážně v letním období.
Rozhodnutí o námitkách :
námitky se zamítají
V protokolu ze dne 17.7. 2012 uplatnila námitky a připomínky Obec Stránecká Zhoř:
Obec Stránecká Zhoř posoudila předložené podklady. Dle našeho názoru jsou podklady neúplné a
jednoznačně z nich nevyplývá , jak bude navrhovaný soubor staveb vypadat v konečné fázi, včetně
výškového uspořádání technologie, která dle našeho názoru je součástí staveb.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
4 / 19
Z podkladů vyplývá , že součástí stavby je sušička, prachová komora a elevátor. Tyto stavby opět nejsou
blíže popsány. U všech těchto staveb požadujeme , aby byly vybaveny takovou technologií, aby
nedocházelo k volnému úniku prachových částic, včetně plev do volného prostranství. Toto požadujeme
z důvodu negativní zkušenosti s provozem podobného zařízení v naší obci v minulých letech, a abychom
předešli budoucím problémům.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že v případě zvýšené intenzity dopravy a tím i hluku při dopravě a
vážení v souvislosti s provozem celého areálu, budeme požadovat vhodná protihluková opatření, podél
komunikace za západní strany areálu, sousedící se zahradami přiléhajícími k zástavě rodinných domů.
Požadujeme dodržení všech regulativů daných schváleným územním plánem obce v návaznosti na
vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí , odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 20.2.2012.
Rozhodnutí o námitkách :
námitkám se vyhovuje
Společné námitky a připomínky uplatnili v protokolu ze dne 17.7. 2012 pan Stanislav Štěpánek, pan
Radovan Malec, paní Dagmar Křížová, Ing. František Mejzlík :
Požadujeme zpracování nové protihlukové studie protože předložený dokument neodpovídá skutečnosti a
nejsou v něm zapracovány všechny možné zdroje hluku. Zároveň požadujeme, aby měření z kterého bude
nový výpočet hluku vycházet bylo provedeno v době a čase sezónních prací v zemědělském areálu.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Na základě této studie požadujeme vysázení koridoru dřevin v prostoru podél komunikace II/602 které by
hlukově a opticky oddělily zemědělský areál od obytné části obce.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se částečně vyhovuje
Dále požadujeme před realizací nové posklizňové linky, dokončení protihlukových opatření na stávající
posklizňové lince na pozemku p.č. 98/1 k.ú. Stránecká Zhoř, která značně překračuje přípustné hladiny
hluku.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme nové zpracování požární zprávy, která zohlední
změny v návrhu provedení stavby.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Upozorňujeme, že stavba zasahuje na pozemek p.č. 81/1 k.ú. Stránecká Zhoř , který je umístěn mimo
zastavěnou část obce a veden v územním plánu ve funkční ploše plochy zemědělské (NSZ).
Rozhodnutí o připomínce :
připomínka byla akceptována
Požadujeme informaci o dalším využití skladu (sklad obilí na 3000 tun) na pozemku p.č. 154 k.ú.
Stránecká Zhoř. Případné její užívání k novému účelu zahrnout do nové hlukové studie (je vybavena
ventilátory).
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Námitky a připomínky uplatnili v protokolu ze dne 17.7. 2012 Karel a Anna Šoukalovi v zastoupení
na základě plné moci Mgr. Janou Strnadovou:
Jako účastníci řízení dle §85 odst. 2 stavebního zákona zásadně nesouhlasíme s navrhovanou stavbou
posklizňové linky a skladu obilí ve Stránecké Zhoři. Naše námitky shrnujeme do těchto bodů:
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
5 / 19
1. Ve smyslu sepsané petice, kterou jsme rovněž podepsali, bude stavba pro celé okolí dalším
zdrojem hluku, vibrací a prachu. Dojde k dalšímu cenovému znehodnocení našich nemovitostí a
k vzrůstu dopravy v obci. Dokonce se počítá s nočním provozem. Občané bydlící v okolí jsou již
nyní prokazatelně obtěžováni hlukem nad povolené limity.
Rozhodnutí o námitce :
námitka se zamítá
2. Stavba je v rozporu s územním plánem obce.
Rozhodnutí o námitce :
námitka se zamítá
3. Stavbu považujeme za hrozbu z požárně bezpečnostního hlediska.
Rozhodnutí o námitce :
námitka se zamítá
4. Uvažovaná stavba je velmi podobná stavbě posklizňové linky a skladu obilí, o jejímž umístění na
stejnou parc. č. 78/1 v k. ú. Stránecká Zhoř rozhodl v roce 2006 Odbor výstavby a regionálního
rozvoje ve Velkém Meziříčí i přes odpor občanů. Odvolací orgán ovšem tehdy toto rozhodnutí
zrušil s tím, že na něm shledal nedostatky, které se promítají do zákonnosti rozhodnutí a že výrok
neodpovídá zákonné úpravě. Nyní je tedy navržena stavba nová, která má ležet cca 30 m od
původně plánované, sila již nejsou rozdělena na dvě skupiny, jak tomu bylo v roce 2006 u změny
stavby č. 1, ale je jich stále stejný počet, jejich výškový rozdíl je oproti minule zanedbatelný a je
mírně snížena jejich kapacita. Dle našeho názoru se nová podoba stavby dle projektové
dokumentace příliš neliší od verze z roku 2006. Věříme tedy, že pokud stavba posklizňové linky
a skladu obilí neodpovídala zákonné úpravě v roce 2006, nemůže být umístěna do těsné blízkosti
rodinných domků ani dnes.
Rozhodnutí o námitce :
námitka se zamítá
V průběhu řízení byla stavebnímu úřadu předložena žádost občanů obce Stránecká Zhoř :
Radovan Malec, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Stanislav Štěpánek, Stránecká Zhoř č.p.100, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Josef Kadela, Stránecká Zhoř č.p.75, 594 42 Měřín
Zdeněk Veselý, Stránecká Zhoř č.p.53, 594 42 Měřín
Karel Veselý, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Eliška Žáková, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Ladislav Kašpar, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Jitka Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Květoslava Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Stanislav Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.47, 594 42 Měřín
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Pavel Pavlů, Stránecká Zhoř č.p.54, 594 42 Měřín
Dagmar Vondráčková, Stránecká Zhoř č.p.99, 594 42 Měřín
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
6 / 19
, kteří jako majitelé parcel podél silnice II/602 žádají o zařazení do řízení jako účastníci řízení.
Rozhodnutí o námitkách :
námitkám se vyhovuje
Dne 13.2. 2013 podali společné námitky a připomínky Karel Šoukal, Anna Šoukalová, Jaroslav
Nevěčný, Jaroslava Nevěčná a Marie Kytnarová :
1.
Ve smyslu sepsané petice , kterou jsme rovněž podepsali, bude stavba pro celé okolí dalším zdrojem
hluku, vibrací a prachu. Dojde k dalšímu cenovému znehodnocení našich nemovitostí a k vzrůstu
dopravy v obci. Dokonce se počítá s nočním provozem. Občané bydlící v okolí jsou prokazatelně
obtěžováni hlukem nad povolené limity.
Rozhodnutí o námitce :
2.
Stavba je v rozporu s územním plánem.
Rozhodnutí o námitce :
3.
námitka se zamítá
Uvažovaná stavba je velmi podobná stavbě posklizňové linky a skladu obilí, o jejímž umístění na
stejnou parc. č. 78/1 v k.ú. Stránecká Zhoř rozhodl v roce 2006 Odbor výstavby a regionálního
rozvoje ve Velkém Meziříčí i přes odpor občanů. Odvolací orgán ovšem tehdy toto rozhodnutí zrušil
a s tím, že na něm shledal nedostatky, které se promítají do zákonnosti rozhodnutí a že výrok
neodpovídá zákonné úpravě. Nyní je navržena stavba nová, která má ležet cca 30 m od původně
plánované, sila již nejsou rozdělena na dvě skupiny, jak tomu bylo v roce 2006 u změny stavby č. 1,
ale je jich stále stejný počet, jejich výškový rozdíl je oproti minule zanedbatelný a je mírně snížena
jejich kapacita. Dle našeho názoru se nová podoba stavby dle projektové dokumentace příliš neliší od
verze z roku 2006. Věříme tedy, že pokud stavba posklizňové linky a skladu obilí neodpovídala
zákonné úpravě v roce 2006, nemůže být umístěna do těsné blízkosti rodinných domů ani dnes.
Rozhodnutí o námitce :
5.
námitka se zamítá
Stavbu považujeme za hrozbu z požárně bezpečnostního hlediska.
Rozhodnutí o námitce :
4.
námitka se zamítá
námitka se zamítá
Obě hlukové studie, které jsou součástí podkladů k územnímu řízení, ve svém závěrečném hodnocení
uvádějí, že : „Lze předpokládat překročení hygienického limitu hluku v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb pro denní dobu za současného i budoucího stavu …“ Hluk by se tedy
měl za současné situace logicky vzhledem k závěrům studií snížit tak, aby k překračování
hygienického limitu hluku nedocházelo, a ne přidávat další zdroje hluku !
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Dne 19.2. 2013 obdržel stavební úřad společné námitky které uplatnili Radovan Malec, Stanislav
Štěpánek, Josef Kadela, Zdeněk Veselý, Karel Veselý, Eliška Žáková, Ladislav Kašpar, Jitka
Dohnalová, Květoslava Dohnalová, Stanislav Krejčí, Pavel Pavlů a Dagmar Vondráčková:
Jako účastníci územního řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona nesouhlasíme s umístěním výše uvedené
stavby a ve smyslu § 89 téhož zákona podáváme k doplněné dokumentaci námitky:
Doplněním dokumentace ke stavbě nedošlo k žádným velkým změnám, stavba má být i nadále umístěna
v těsné blízkosti našich rodinných domů. Již 9.7. 2012 sepsalo 100 občanů obce Stránecká Zhoř Petici
proti výstavbě posklizňové linky a skladu obilí. Tuto petici jsme podepsali a důvody nesouhlasu v ní jsou
z naší strany stále platné. Součástí doplněných podkladů je již druhá hluková studie, která ve svém závěru
uvádí, že „lze předpokládat překročení hygienického limitu hluku v nejbližších chráněných venkovních
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
7 / 19
prostorech staveb pro denní dobu za současného i budoucího stavu…“. Nevidíme důvod, proč za situace,
kdy jsou překračovány hygienické limity hluku, přidávat další zdroje.
Rozhodnutí o námitce :
námitka se zamítá
V protokolu z ústního jednání ze dne 19.2. 2013 uplatnili námitky a připomínky následující
účastníci řízení:
Obec Stránecká Zhoř : zůstává v platnosti naše původní vyjádření z 10.7. 2012. Dále požadujeme, aby
v případě realizace stavby bylo provedeno ve zkušebním provozu kontrolní měření hlučnosti a prašnosti a
to v době plného provozu posklizňové linky. Termín provedení kontrolních měření bude oznámen zástupci
Obce Stránecká Zhoř a bude mu umožněno měření se zúčastnit.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Ing. František Fňukal zastupující na základě plné moci Mariu Podstatzkou-Lichtensteinovou a Johana
Podstatzkého – Lichtenstein, Zámecké Schody 1200/4 , 594 01 Velké Meziříčí :
Námitka k bodu 12. požární zprávy : jako vlastníci rybníků uvedených v požární zprávě jako objekty
zajišťující potřebné množství vnější protipožární vody upozorňujeme , že vzhledem k provozu rybářství
nejsme schopni toto množství vody garantovat celoročně.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Pan Stanislav Štěpánek, pan Radovan Malec : požadujeme písemné vyjádření AGRA Měřín a.s.
k dotazům uvedených v protokolu z 17.7. 2012. Dále zůstávají v platnosti naše původní stanoviska a
požadavky.
Rozhodnutí o námitce :
námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
Dne 5.6.2012 podal žadatel návrh na územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.
Stavební úřad opatřením ze dne 13.6.2012 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání na den 17.7. 2012, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Dne 3.8. 2012 obdržel stavební úřad sdělení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, že proti
závaznému stanovisku č.j. HSJI-1874-2/ZR-2012 z dne 24.4. 2012 podali účastníci řízení stížnost.
Stížnost byla posouzena ve smyslu ust. § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. , jako podnět k přezkumu a
předána nadřízenému orgánu k posouzení. Stavební úřad považoval toto řízení dle § 64 odst. 1 písm. c)
správního řádu za řízení o předběžné otázce. Z těchto důvodů vydal dne 29.8. 2012 usnesení jímž
rozhodnul o přerušení řízení v souladu s § 64 odst. 1 správního řádu. Ministerstvo vnitra , generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo k přezkumu závazného stanoviska pod
č.j. MV-97196-4/PO-PRE-2012 dne 12.9. 2012 vyjádření, z kterého vyplynul požadavek přepracování
požární zprávy a nové vyjádření HZS.
Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné
posouzení, byl navrhovatel dne 10.10. 2012 vyzván k doplnění návrhu.
Návrh byl doplněn dne 28.11. 2012.
Stavební úřad na základě žádosti z 9. 7. 2012 rozšířil okruh účastníků řízení o další osoby, které tento
požadavek vyslovili. Opatřením ze dne 15.1.2013 oznámil doplnění podkladů a v souladu s ustanovením §
39 správního řádu určil lhůtu do 19.2. 2013 v které se mohli účastníci řízení k podkladům rozhodnutí
vyjádřit. Současně stanovil znovu k projednání návrhu veřejné ústní jednání na 19.2. 2013. O výsledku
jednání byl sepsán protokol.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
8 / 19
Protože v území kde je stavba umisťována je vydán platný územní plán, doručuje se územní rozhodnutí
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.
Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí veřejnou
vyhláškou.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Pozemek p.č. 78/1 k.ú.
Stránecká Zhoř je umístěn v zastavěném území a zařazen dle platného územního plánu obce ve funkční
ploše :
Zemědělská výroba - VZ
Hlavní:
Plochy určené pro umístění zemědělských areálů.
Přípustné:
Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské
produkce. Plochy pro lesnickou výrobu a rybářství. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit
limitní OP, které může přesahovat hranice areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná
výroba, výrobní řemesla, obchod, služby, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň,
hromadné a halové garáže, zařízení lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty.
Obchodní a komerční aktivity, vybavenost. Byty správců (pohotovostní byty), situování
čerpací stanice pohonných hmot.
Nepřípustné jsou:
Využití pro bydlení, využití pro školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu, zařízení
sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na
prostředí. Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití.
Podmínky prostorového uspořádání:
Nové plochy nejsou vymezeny.
U stabilizovaných ploch max. výška staveb stanovena na 10 m
Pozemek p.č. 81/1 k.ú. Stránecká Zhoř
územního plánu obce ve funkční ploše :
je umístěn mimo zastavěné území a zařazen dle platného
Plochy smíšené zemědělské (NSz)
Hlavní:
Plochy využívané převážně k zemědělských účelům s významným podílem na ekologické
stabilitě území.
Přípustné jsou:
Přirozené a přírodě blízké ekosystémy zemědělsky využívané, extenzivní trvalé trávní
porosty, menší plochy orné půdy, krajinná zeleň, soliterní a liniová zeleň.
Protipovodňová a protierozní opatření. Revitalizační opatření a opatření ke zvýšení
ekologické stability území, prvky ÚSES. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a
cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury. Protipovodňová a protierozní opatření.
Podmíněně přípustné:
Zalesnění a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování
jednoduchých staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na
zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Podmíněně
přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území a snížit ekologickou stabilitu území.
Nepřípustné:
Je umístění staveb a činností jiných funkcí
Na základě výše uvedených regulativů vyhodnotil stavební úřad, že navrhovaná stavba je souladu
s územně plánovací dokumentací, pozemek p.č. 78/1 k.ú. Stránecká Zhoř je umístěn v zastavěném území a
stavba posklizňové linky je součást zemědělského areálu jenž je hlavní určující funkcí pro tuto plochu.
Pozemek p.č. 81/1 je umístěn mimo zastavěné území, zde stavební úřad zkoumal zda jsou splněny
podmínky § 18 odst. 5 stavebního zákona. Tento pozemek bezprostředně sousedí s pozemky
v zemědělském areálu jeho zábor je pouze v nejnutnější možné míře z prostorových důvodů na osazení
stavby a odstupů od již existujících staveb. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu udělil žadateli
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
9 / 19
souhlas s vynětím části pozemku 81/1 k vynětí ze ZPF. Regulativy územního plánu umístění zemědělské
stavby na tomto pozemku přímo nezakazují, jeho charakter rovněž osazení stavby nevylučuje. Z těchto
důvodů dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby je v souladu s cílem územního plánování a se
schválenou územně plánovací dokumentací.
Umístění stavby vyhovuje podmínkám vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
Stavební úřad ověřil, že předložená stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy jsou
ve vzájemném souladu, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně
a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 85 odst. 2 stavebního zákona):
OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
František Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Kytnarová, Stránecká Zhoř č.p.11, 594 42 Měřín
Karel Šoukal, Stránecká Zhoř č.p.88, 594 42 Měřín
Anna Šoukalová, Stránecká Zhoř č.p.88, 594 42 Měřín
Jaroslav Nevěčný, Stránecká Zhoř č.p.66, 594 42 Měřín
Jaroslava Nevěčná, Stránecká Zhoř č.p.66, 594 42 Měřín
Jan Chlubna, Stránecká Zhoř č.p.14, 594 42 Měřín
Karel Buďa, Stránecká Zhoř č.p.15, 594 42 Měřín
Jitka Holánová, Stránecká Zhoř č.p.16, 594 42 Měřín
Josef Havelka, Stránecká Zhoř č.p.17, 594 42 Měřín
Jarmila Havelková, Stránecká Zhoř č.p.17, 594 42 Měřín
Stanislav Kazda, Stránecká Zhoř č.p.43, 594 42 Měřín
Ing. František Mejzlík, Stránecká Zhoř č.p.18, 594 42 Měřín
Miroslav Kadela, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Renova Malec-Kadlec s.r.o., Stránecká Zhoř č.p.20, 594 42 Měřín
Radovan Malec, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Stanislav Štěpánek, Stránecká Zhoř č.p.100, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Josef Kadela, Stránecká Zhoř č.p.75, 594 42 Měřín
Zdeněk Veselý, Stránecká Zhoř č.p.53, 594 42 Měřín
Karel Veselý, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Eliška Žáková, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Ladislav Kašpar, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Jitka Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Květoslava Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Stanislav Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.47, 594 42 Měřín
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
10 / 19
Pavel Pavlů, Stránecká Zhoř č.p.54, 594 42 Měřín
Dagmar Vondráčková, Stránecká Zhoř č.p.99, 594 42 Měřín
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
podle §85 odst.1 stavebního zákona
a) žadatel
AGRO - Měřín, a.s., IČ 49434179, Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín
podle §85 odst.2 stavebního zákona
Právnické osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno :
OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3
Fyzické osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
František Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Kytnarová, Stránecká Zhoř č.p.11, 594 42 Měřín
Karel Šoukal, Stránecká Zhoř č.p.88, 594 42 Měřín
Anna Šoukalová, Stránecká Zhoř č.p.88, 594 42 Měřín
Jaroslav Nevěčný, Stránecká Zhoř č.p.66, 594 42 Měřín
Jaroslava Nevěčná, Stránecká Zhoř č.p.66, 594 42 Měřín
Jan Chlubna, Stránecká Zhoř č.p.14, 594 42 Měřín
Karel Buďa, Stránecká Zhoř č.p.15, 594 42 Měřín
Jitka Holánová, Stránecká Zhoř č.p.16, 594 42 Měřín
Josef Havelka, Stránecká Zhoř č.p.17, 594 42 Měřín
Jarmila Havelková, Stránecká Zhoř č.p.17, 594 42 Měřín
Stanislav Kazda, Stránecká Zhoř č.p.43, 594 42 Měřín
Ing. František Mejzlík, Stránecká Zhoř č.p.18, 594 42 Měřín
Miroslav Kadela, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Renova Malec-Kadlec s.r.o., Stránecká Zhoř č.p.20, 594 42 Měřín
Radovan Malec, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Stanislav Štěpánek, Stránecká Zhoř č.p.100, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Josef Kadela, Stránecká Zhoř č.p.75, 594 42 Měřín
Zdeněk Veselý, Stránecká Zhoř č.p.53, 594 42 Měřín
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
11 / 19
Karel Veselý, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Eliška Žáková, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Ladislav Kašpar, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Jitka Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Květoslava Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Stanislav Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.47, 594 42 Měřín
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Pavel Pavlů, Stránecká Zhoř č.p.54, 594 42 Měřín
Dagmar Vondráčková, Stránecká Zhoř č.p.99, 594 42 Měřín
Odůvodnění rozhodnutí o návrzích a námitkách účastníků řízení :
V průběhu řízení uplatnili námitky a připomínky tito účastníci řízení :
Dne 17.7. 2012 byla odboru výstavby předána PETICE proti výstavbě posklizňové linky a skladu
obilí v k.ú. Stránecká Zhoř,parc. č. 78/1, 81/1
My níže podepsaní občané obce Stránecká Zhoř, s odkazem na čl. 18 Listiny základních práv a svobod a
dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, nesouhlasíme s výstavbou posklizňové linky a skladu obilí.
Toto jsou hlavní důvody pro náš zásadní nesouhlas :
I.
Zvýšení již tak neúnosné hranice hlučnosti, prašnosti a vibrací v těsné blízkosti obytných domů,
které vycházejí převážně ze současného výrobního provozu Agro Měřín, a.s.
II.
Hlučnost z dálnice D1 a silnice č. II/602, kterou masivně využívají řidiči nákladních vozidel jako
objízdnou trasu, aby se vyhnuli platbě mýtného.
III.
Cenové znehodnocení pozemků a objektů v blízkosti provozu.
IV.
Z pohledu občanů deformace prostředí a vzhledu obce
V.
Očekávaný Non-stop provoz, převážně v letním období.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách : námitky byly zamítnuty. Petici podepsalo 100 občanů
Stránecké Zhoře, část těchto osob je účastníkem tohoto řízení. Stavební úřad je tedy posuzoval jako
námitky podané účastníky tohoto správního řízení. Námitka č. I. se týká hlučnosti, prašnosti a vibrací.
Projektová dokumentace předložená k územnímu řízení dokládá, že přípustné hladiny těchto rušivých
vlivů nebudou navrhovanou stavbou překračovány. Hlučnost ze stávajícího provozu v zemědělském
středisku posuzovaná ve zpracované hlukové studii v současné době překračuje hygienické limitu hluku
v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Podmínkou Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina a zároveň i podmínkou tohoto rozhodnutí je stanovení zkušebního provozu, v kterém zajistí
stavebník (popř. zhotovitel) u akreditované nebo autorizované laboratoře ověření nezávadnosti provozu
celého areálu po jejím rozšíření o novou posklizňovou linku a sklad obilí z hlediska hluku, a to přímým
měřením hluku v denní a noční době při plném provozu v chráněném venkovním prostoru staveb
nejbližších obytných objektů. Ze závěrů zpracované hlukové studie vyplývá, že zdrojem hluku, který
překračuje stanovené limity je stávající posklizňová linka PL 1. Pro splnění podmínek stanovených
k uvedení nové stavby do provozu je nutné provést příslušná protihluková opatření i na stávající
posklizňové lince. Pokud po vyhodnocení zkušebního provozu nebudou splněny přípustné hladiny hluku,
bude nutné navrhnout a realizovat další příslušná opatření, která zajistí splnění stanovených limitů.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
12 / 19
V protokolu ze dne 17.7. 2012 uplatnila námitky a připomínky Obec Stránecká Zhoř:
Obec Stránecká Zhoř posoudila předložené podklady. Dle našeho názoru jsou podklady neúplné a
jednoznačně z nich nevyplývá , jak bude navrhovaný soubor staveb vypadat v konečné fázi, včetně
výškového uspořádání technologie, která dle našeho názoru je součástí staveb.
Z podkladů vyplývá , že součástí stavby je sušička, prachová komora a elevátor. Tyto stavby opět nejsou
blíže popsány. U všech těchto staveb požadujeme , aby byly vybaveny takovou technologií, aby
nedocházelo k volnému úniku prachových částic, včetně plev do volného prostranství. Toto požadujeme
z důvodu negativní zkušenosti s provozem podobného zařízení v naší obci v minulých letech, a abychom
předešli budoucím problémům.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že v případě zvýšené intenzity dopravy a tím i hluku při dopravě a
vážení v souvislosti s provozem celého areálu, budeme požadovat vhodná protihluková opatření, podél
komunikace za západní strany areálu, sousedící se zahradami přiléhajícími k zástavě rodinných domů.
Požadujeme dodržení všech regulativů daných schváleným územním plánem obce v návaznosti na
vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí , odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 20.2.2012.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách : námitkám bylo vyhověno. Na základě tohoto a dalších
požadavků byla dokumentace doplněna. Byly upřesněny údaje o použité technologii a jednotlivých
provozních objektech, z kterých bude posklizňová linka a sklad obilí sestaven.
Byl vyhodnocen soulad navrhované stavby s územním plánem.
Společné námitky a připomínky uplatnili v protokolu ze dne 17.7. 2012 pan Stanislav Štěpánek, pan
Radovan Malec, paní Dagmar Křížová, Ing. František Mejzlík :
Požadujeme zpracování nové protihlukové studie protože předložený dokument neodpovídá skutečnosti a
nejsou v něm zapracovány všechny možné zdroje hluku. Zároveň požadujeme, aby měření z kterého bude
nový výpočet hluku vycházet bylo provedeno v době a čase sezónních prací v zemědělském areálu.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Byla zpracována nová hluková studie,
v které byly lokalizovány zdroje hluku ve středisku a výpočtově zhodnocena stavba nové posklizňové
linky a skladu obilí. Podmínkami tohoto rozhodnutí bylo stanoveno provedení kontrolního měření
hlučnosti v plném provozu celého areálu.
Na základě této studie požadujeme vysázení koridoru dřevin v prostoru podél komunikace II/602 které by
hlukově a opticky oddělily zemědělský areál od obytné části obce.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno částečně. Podmínkou č.7 tohoto
rozhodnutí bylo stanoveno, že na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude osázena zeleň.
Způsob osázení a druh zeleně bude řešit projektová dokumentace stavby pro stavební řízení samostatným
výkresem.
Dále požadujeme před realizací nové posklizňové linky, dokončení protihlukových opatření na stávající
posklizňové lince na pozemku p.č. 98/1 k.ú. Stránecká Zhoř, která značně překračuje přípustné hladiny
hluku.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Podmínkou Krajské hygienické stanice
kraje Vysočina k uvedení nové stavby do provozu je vyhovující měření hlučnosti v rámci celého areálu
firmy Agro – Měřín. Pro splnění této podmínky je nutné provedení protihlukových opatření na stávající
posklizňové lince.
V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme nové zpracování požární zprávy, která zohlední
změny v návrhu provedení stavby.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Požární zpráva byla přepracována a
odsouhlasena Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
13 / 19
Upozorňujeme, že stavba zasahuje na pozemek p.č. 81/1 k.ú. Stránecká Zhoř , který je umístěn mimo
zastavěnou část obce a veden v územním plánu ve funkční ploše plochy zemědělské (NSZ).
Odůvodnění rozhodnutí o připomínce : připomínka byla akceptována. Stavební úřad tuto připomínku
vzal na vědomí a v části tohoto rozhodnutí zabývající se souladem stavby s územním plánem odůvodnil
svoje rozhodnutí.
Požadujeme informaci o dalším využití skladu (sklad obilí na 3000 tun) na pozemku p.č. 154 k.ú.
Stránecká Zhoř. Případné její užívání k novému účelu zahrnout do nové hlukové studie (je vybavena
ventilátory).
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Stavebník (Agro-Měřín a.s.) dopisem ze
dne 21.2. 2013 odpověděl na tento dotaz.
Námitky a připomínky uplatnili v protokolu ze dne 17.7. 2012 Karel a Anna Šoukalovi v zastoupení
na základě plné moci Mgr. Janou Strnadovou:
Jako účastníci řízení dle §85 odst. 2 stavebního zákona zásadně nesouhlasíme s navrhovanou stavbou
posklizňové linky a skladu obilí ve Stránecké Zhoři. Naše námitky shrnujeme do těchto bodů:
1. Ve smyslu sepsané petice, kterou jsme rovněž podepsali, bude stavba pro celé okolí dalším
zdrojem hluku, vibrací a prachu. Dojde k dalšímu cenovému znehodnocení našich nemovitostí a
k vzrůstu dopravy v obci. Dokonce se počítá s nočním provozem. Občané bydlící v okolí jsou již
nyní prokazatelně obtěžováni hlukem nad povolené limity.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Podrobnější odůvodnění o námitkách
týkajících se hluku vibrací a prachu byly již uvedeny v předchozích částech tohoto rozhodnutí. Pro
uvedení stavby do trvalého provozu je nutné doložit kontrolní měření, kterým bude prokázáno, že
nepřekračuje povolené limity. Měření musí být provedeno v rámci provozu celého areálu.
2. Stavba je v rozporu s územním plánem obce.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Stavba je v souladu s přípustnými
možnostmi územního plánu. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v části tohoto rozhodnutí zabývající se
souladem s územním plánem.
3. Stavbu považujeme za hrozbu z požárně bezpečnostního hlediska.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Původně předložená požární zpráva byla
přepracována a nově posouzena Hasičským záchranným soborem kraje Vysočina, který vydal dne 31.10.
2012 pod č.j. : HSJI-4912-2/ZR-2012 souhlasné závazné stanovisko s navrhovanou stavbou. Stanovisko
HZS potvrzuje, že stavba splňuje požadavky zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně.
4. Uvažovaná stavba je velmi podobná stavbě posklizňové linky a skladu obilí, o jejímž umístění na
stejnou parc. č. 78/1 v k. ú. Stránecká Zhoř rozhodl v roce 2006 Odbor výstavby a regionálního
rozvoje ve Velkém Meziříčí i přes odpor občanů. Odvolací orgán ovšem tehdy toto rozhodnutí
zrušil s tím, že na něm shledal nedostatky, které se promítají do zákonnosti rozhodnutí a že výrok
neodpovídá zákonné úpravě. Nyní je tedy navržena stavba nová, která má ležet cca 30 m od
původně plánované, sila již nejsou rozdělena na dvě skupiny, jak tomu bylo v roce 2006 u změny
stavby č. 1, ale je jich stále stejný počet, jejich výškový rozdíl je oproti minule zanedbatelný a je
mírně snížena jejich kapacita. Dle našeho názoru se nová podoba stavby dle projektové
dokumentace příliš neliší od verze z roku 2006. Věříme tedy, že pokud stavba posklizňové linky
a skladu obilí neodpovídala zákonné úpravě v roce 2006, nemůže být umístěna do těsné blízkosti
rodinných domků ani dnes.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
14 / 19
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Posuzovaná stavba posklizňové linky a
skladu obilí ničím nesouvisí se stavbou projednávanou v roce 2006. Projektové dokumentace i jejich
umístění jsou odlišné. Závěry odvolacího řízení z roku 2006 nelze aplikovat na toto územní řízení.
V průběhu řízení byla stavebnímu úřadu předložena žádost občanů obce Stránecká Zhoř :
Radovan Malec, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Stanislav Štěpánek, Stránecká Zhoř č.p.100, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Josef Kadela, Stránecká Zhoř č.p.75, 594 42 Měřín
Zdeněk Veselý, Stránecká Zhoř č.p.53, 594 42 Měřín
Karel Veselý, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Eliška Žáková, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Ladislav Kašpar, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Jitka Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Květoslava Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Stanislav Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.47, 594 42 Měřín
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Pavel Pavlů, Stránecká Zhoř č.p.54, 594 42 Měřín
Dagmar Vondráčková, Stránecká Zhoř č.p.99, 594 42 Měřín
, kteří jako majitelé parcel podél silnice II/602 žádají o zařazení do řízení jako účastníci řízení.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitce bylo vyhověno. Stavební úřad posoudil požadavky výše
uvedených osob jako oprávněné a zahrnul je jako účastníky tohoto územního řízení.
Dne 13.2. 2013 podali společné námitky a připomínky Karel Šoukal, Anna Šoukalová, Jaroslav
Nevěčný, Jaroslava Nevěčná a Marie Kytnarová :
1.
Ve smyslu sepsané petice , kterou jsme rovněž podepsali, bude stavba pro celé okolí dalším zdrojem
hluku, vibrací a prachu. Dojde k dalšímu cenovému znehodnocení našich nemovitostí a k vzrůstu
dopravy v obci. Dokonce se počítá s nočním provozem. Občané bydlící v okolí jsou prokazatelně
obtěžováni hlukem nad povolené limity.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Podrobnější odůvodnění o námitkách
týkajících se hluku vibrací a prachu byly již uvedeny v předchozích částech tohoto rozhodnutí. Pro
uvedení stavby do trvalého provozu je nutné doložit kontrolní měření, kterým bude prokázáno že
nepřekračuje povolené limity. Měření musí být provedeno v rámci provozu celého areálu.
2.
Stavba je v rozporu s územním plánem.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Stavba je v souladu s přípustnými
možnostmi územního plánu. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v části tohoto rozhodnutí zabývající se
souladem s územním plánem.
3.
Stavbu považujeme za hrozbu z požárně bezpečnostního hlediska.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Původně předložená požární zpráva byla
přepracována a nově posouzena Hasičským záchranným soborem kraje Vysočina, který vydal dne 31.10.
2012 pod č.j. : HSJI-4912-2/ZR-2012 souhlasné závazné stanovisko s navrhovanou stavbou. Stanovisko
HZS potvrzuje, že stavba splňuje požadavky zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
15 / 19
4.
Uvažovaná stavba je velmi podobná stavbě posklizňové linky a skladu obilí, o jejímž umístění na
stejnou parc. č. 78/1 v k.ú. Stránecká Zhoř rozhodl v roce 2006 Odbor výstavby a regionálního
rozvoje ve Velkém Meziříčí i přes odpor občanů. Odvolací orgán ovšem tehdy toto rozhodnutí zrušil
a s tím, že na něm shledal nedostatky, které se promítají do zákonnosti rozhodnutí a že výrok
neodpovídá zákonné úpravě. Nyní je navržena stavba nová, která má ležet cca 30 m od původně
plánované, sila již nejsou rozdělena na dvě skupiny, jak tomu bylo v roce 2006 u změny stavby č. 1,
ale je jich stále stejný počet, jejich výškový rozdíl je oproti minule zanedbatelný a je mírně snížena
jejich kapacita. Dle našeho názoru se nová podoba stavby dle projektové dokumentace příliš neliší od
verze z roku 2006. Věříme tedy, že pokud stavba posklizňové linky a skladu obilí neodpovídala
zákonné úpravě v roce 2006, nemůže být umístěna do těsné blízkosti rodinných domů ani dnes.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce: námitka byla zamítnuta. Posuzovaná stavba posklizňové linky a
skladu obilí ničím nesouvisí se stavbou projednávanou v roce 2006. Projektové dokumentace i jejich
umístění jsou odlišné. Závěry odvolacího řízení z roku 2006 nelze aplikovat na toto územní rozhodnutí
5.
Obě hlukové studie, které jsou součástí podkladů k územnímu řízení, ve svém závěrečném hodnocení
uvádějí, že : „Lze předpokládat překročení hygienického limitu hluku v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb pro denní dobu za současného i budoucího stavu …“ Hluk by se tedy
měl za současné situace logicky vzhledem k závěrům studií snížit tak, aby k překračování
hygienického limitu hluku nedocházelo, a ne přidávat další zdroje hluku !
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Podmínkou Krajské hygienické stanice
kraje Vysočina k uvedení nové stavby do provozu je vyhovující měření hlučnosti v rámci celého areálu
firmy Agro – Měřín. Je tedy nutné, aby nejenom nová stavba splňovala přípustné hladiny hluku, ale snížit
hluk i na stávajících zdrojích, které překračují stanovené hodnoty.
Dne 19.2. 2013 obdržel stavební úřad společné námitky které uplatnili Radovan Malec, Stanislav
Štěpánek, Josef Kadela, Zdeněk Veselý, Karel Veselý, Eliška Žáková, Ladislav Kašpar, Jitka
Dohnalová, Květoslava Dohnalová, Stanislav Krejčí, Pavel Pavlů a Dagmar Vondráčková:
Jako účastníci územního řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona nesouhlasíme s umístěním výše uvedené
stavby a ve smyslu § 89 téhož zákona podáváme k doplněné dokumentaci námitky:
Doplněním dokumentace ke stavbě nedošlo k žádným velkým změnám, stavba má být i nadále umístěna
v těsné blízkosti našich rodinných domů. Již 9.7. 2012 sepsalo 100 občanů obce Stránecká Zhoř Petici
proti výstavbě posklizňové linky a skladu obilí. Tuto petici jsme podepsali a důvody nesouhlasu v ní jsou
z naší strany stále platné. Součástí doplněných podkladů je již druhá hluková studie, která ve svém závěru
uvádí, že „lze předpokládat překročení hygienického limitu hluku v nejbližších chráněných venkovních
prostorech staveb pro denní dobu za současného i budoucího stavu…“. Nevidíme důvod, proč za situace,
kdy jsou překračovány hygienické limity hluku, přidávat další zdroje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitka byla zamítnuta. Připomínky k překročeným hygienickým
limitům hluku byly již výše podrobněji popsány. Podmínkou Krajské hygienické stanice kraje Vysočina
k uvedení nové stavby do provozu je vyhovující měření hlučnosti v rámci celého areálu firmy Agro –
Měřín. Pro splnění této podmínky je nutné provedení protihlukových opatření na stávající posklizňové
lince. Jejich uskutečněním tedy dojde k minimalizaci rušivých vlivů na okolí.
V protokolu z ústního jednání ze dne 19.2. 2013 uplatnili námitky a připomínky následující
účastníci řízení:
Obec Stránecká Zhoř : zůstává v platnosti naše původní vyjádření z 10.7. 2012. Dále požadujeme, aby
v případě realizace stavby bylo provedeno ve zkušebním provozu kontrolní měření hlučnosti a prašnosti a
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
16 / 19
to v době plného provozu posklizňové linky. Termín provedení kontrolních měření bude oznámen zástupci
Obce Stránecká Zhoř a bude mu umožněno měření se zúčastnit.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Požadavkům Obce Stránecká Zhoř bylo
vyhověno podmínkou č.11 tohoto rozhodnutí.
Ing. František Fňukal zastupující na základě plné moci Mariu Podstatzkou-Lichtensteinovou a Johana
Podstatzkého – Lichtenstein, Zámecké Schody 1200/4 , 594 01 Velké Meziříčí :
Námitka k bodu 12. požární zprávy : jako vlastníci rybníků uvedených v požární zprávě jako objekty
zajišťující potřebné množství vnější protipožární vody upozorňujeme , že vzhledem k provozu rybářství
nejsme schopni toto množství vody garantovat celoročně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Uvedené upozornění bylo zohledněno.
Podmínkou č. 13 tohoto rozhodnutí byla stanovena povinnost vypracovat v dokumentaci pro stavební
řízení alternativní možnosti zajištění požární vody a doplnění požární zprávy o případ, že uvedené rybníky
budou v době požáru vypuštěny.
Pan Stanislav Štěpánek, pan Radovan Malec : požadujeme písemné vyjádření AGRA Měřín a.s.
k dotazům uvedených v protokolu z 17.7. 2012. Dále zůstávají v platnosti naše původní stanoviska a
požadavky.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : námitce bylo vyhověno. Agro – Měřín a.s. se v dopise ze dne 21.2.
2013 k dotazů vyjádřilo.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Kr.úřadu kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost . Nepozbude však platnosti, jestliže
v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo
stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od
záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Vzhledem k tomu, že se stavba může nacházet v území s archeologickými nálezy, upozorňuje stavební
úřad žadatele na povinnosti plynoucí z ustanovení § 22 odst.2 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, v platném znění, zejména povinnost oznámit od doby přípravy stavby tento záměr
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.
vedoucí odboru v. r.
Ing.Antonín Kozina
Za správnost vyhotovení:
Rohovský Ivo
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Digitálně podepsal Ivo Rohovský
Datum: 25.03.2013 08:27:20 +01:00
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
17 / 19
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručení jednotlivě) :
Datová schránka:
AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín, DS: PO, q5em5zz
BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov č.p.169/88, 594 01 Velké Meziříčí, DS: PO, 69ms4ir
OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ, Stránecká Zhoř č.p.35, 594 42 Měřín, DS: OVM, h9sa9z6
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) :
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3
Maria Podstatzka-Lichtensteinová, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
František Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké Schody č.p.1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
Marie Kytnarová, Stránecká Zhoř č.p.11, 594 42 Měřín
Karel Šoukal, Stránecká Zhoř č.p.88, 594 42 Měřín
Anna Šoukalová, Stránecká Zhoř č.p.88, 594 42 Měřín
Jaroslav Nevěčný, Stránecká Zhoř č.p.66, 594 42 Měřín
Jaroslava Nevěčná, Stránecká Zhoř č.p.66, 594 42 Měřín
Jan Chlubna, Stránecká Zhoř č.p.14, 594 42 Měřín
Karel Buďa, Stránecká Zhoř č.p.15, 594 42 Měřín
Jitka Holánová, Stránecká Zhoř č.p.16, 594 42 Měřín
Josef Havelka, Stránecká Zhoř č.p.17, 594 42 Měřín
Jarmila Havelková, Stránecká Zhoř č.p.17, 594 42 Měřín
Stanislav Kazda, Stránecká Zhoř č.p.43, 594 42 Měřín
Ing. František Mejzlík, Stránecká Zhoř č.p.18, 594 42 Měřín
Miroslav Kadela, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Renova Malec-Kadlec s.r.o., Stránecká Zhoř č.p.20, 594 42 Měřín
Radovan Malec, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Stanislav Štěpánek, Stránecká Zhoř č.p.100, 594 42 Měřín
Marie Kadelová, Stránecká Zhoř č.p.31, 594 42 Měřín
Josef Kadela, Stránecká Zhoř č.p.75, 594 42 Měřín
Zdeněk Veselý, Stránecká Zhoř č.p.53, 594 42 Měřín
Karel Veselý, Stránecká Zhoř č.p.63, 594 42 Měřín
Eliška Žáková, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Ladislav Kašpar, Stránecká Zhoř č.p.65, 594 42 Měřín
Jitka Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Květoslava Dohnalová, Stránecká Zhoř č.p.64, 594 42 Měřín
Stanislav Krejčí, Stránecká Zhoř č.p.47, 594 42 Měřín
Antonín Račický, Stránecká Zhoř č.p.50, 594 42 Měřín
Pavel Pavlů, Stránecká Zhoř č.p.54, 594 42 Měřín
Dagmar Vondráčková, Stránecká Zhoř č.p.99, 594 42 Měřín
Dotčené orgány:
MěÚ-odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1, DS: OVM, ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár
nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina, Rantířovská č.p.22, 586 05 Jihlava 5, DS: OVM_R,
2tg8b9c
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
18 / 19
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí a Obecního úřadu
Stránecká Zhoř, po dobu 15 dnů a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické
úřední desce). Za den doručení rozhodnutí se považuje patnáctý den po dni vyvěšení rozhodnutí na úřední
desku MěÚ Velké Meziříčí.
Vyvěšeno dne: ........................
Sejmuto dne: ........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j.: VÝST/17664/2012/ 3480/2012-ro
Číslo strany:
19 / 19

Podobné dokumenty

481 kB

481 kB souhlasili. Podmínky v území dotčeným stavbou se nijak podstatně nezměnily. Námitky, které mohly být uplatněny při projednání územního řízení není možné zpětně uplatňovat v řízení o prodloužení jeh...

Více

977 kB - Město Velké Meziříčí

977 kB - Město Velké Meziříčí rozhodnutí zahájeno. Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí vydal na stavbu dne 21. 09. 2009 pod č.j.: VÝST/47587/2009/778/2009-ro územní rozhodnutí, které nabylo dne 28.8...

Více

4770-2016_Sdělení_

4770-2016_Sdělení_ správního řádu lhůtu 15 dnů od doručení tohoto sdělení. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (kancelář odboru výstavby a reg. rozvo...

Více

4 - římskokatolická farnost nový jičín

4 - římskokatolická farnost nový jičín Eucharistie, která posvěcuje srdce přijímajících Krista, také určitým způsobem posvěcuje a činí posvátným místem, na kterém se eucharistie slaví. I naše farnost se může těšit, že náš o.biskup Frant...

Více

pro digestivní chirurgii

pro digestivní chirurgii > pevnost při roztržení 1,2 kg/cm2 pro SURGIMESH®WN 50 g/m2 a 1,6 kg/cm2 pro SURGIMESH®WN 80 g/m2 > mechanické vlastnosti se po implantaci nemění

Více

01/2014 - Sokolnice

01/2014 - Sokolnice  Územní plán obce Sokolnice – starosta informoval, že veřejné projednávání ÚP v listopadu skončilo. Přišla řada připomínek a starosta se snažil domluvit s pořizovatelem územního plánu, aby připomí...

Více

Čtvrtek, 4. 9. 2014

Čtvrtek, 4. 9. 2014 chci sledovat zakázky v tomto odvětví Dodávka zametacího vozu v rámci realizace projektu "Snížení prašnosti z dopravy v závodě…

Více