i i1iii ii iiiiiiii i iiiiii i ii 025ex000342848

Transkript

i i1iii ii iiiiiiii i iiiiii i ii 025ex000342848
I I1III I I IIIIIIII I IIIIII I II
025EX000342848
ZNALECKÝ POSUDEK
Č. 1181 - 21/2013
o obvyklé ceně bytové jednotky č . 154/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti 674/10220 na
budovách č.p. 154 a 155 a pozemkách p. č . 349 a 350, které jsou zapsány na LV Č . 386 a 252v k.ú.
Vintířov u Sokolova, obec Vintí řov, okr. Sokolov.
.
Objednatel znaleckého posudku:
Exekutorský úřad v Praze 6, JUDr. Jana Grosama,
č.j.: 025 Ex 12301110
Bělohorská 270/17
169 00 Praha 6
Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a k ní
náležejícího spoluvlastnického podílu na budovách a
pozemkách, za účelem stanovení kupní ceny pro
dražbu.
Podle stavu ke dni 25.04.20 13 znalecký posudek vypracovala:
.
Ing. Lucie Cihelková
Lamačova 914/35
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
telefon: 602 205 369
Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu a 5 stran příloh. Objednateli se
předává ve 4 vyhotoveních.
V Praze, dne 25.04.20 13
K 1 IKY (Í\ 1) 1'R I IA 6
J čIkŮ 27t7. 09 Oi PRA IIA 6
X:K Ľ FR
so;i)
JUDr. Jan (Uoswi
Došlo dne: 30 -
n. Oo
Hod. 4
Po.ct stCflOpiS Ů
I'OčC I ři ‚oh:
2013
l Doručcno: POŠTOU
A. Nález
1. Znalecký úkol
o obvyklé ceně bytové jednotky č. 154/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti 674/10220 na
budovách č .p. 154 a 155 a pozemkách p. č. 349 a 350, které jsou zapsány na LV Č. 386 a 252, k.ú.
Vintířov u Sokolova, obec Vintí řov, okr. Sokolov.
2. Základní informace
Bytová jednotka č. 154/7
Vintířov 154
357 35 Vintířov
Karlovarský
Kraj:
Sokolov
Okres:
Vintířov
Obec:
Vintířov u Sokolova
Katastrální území:
1
16
• Počet obyvatel:
Výchozí cena stavebního pozemku C = 35 + (a - 1000) * 0,0074 14 = 36,2233 Kč/m2
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:
kde aje počet obyvatel v obci (pokud je a K 1000; pouzje se a = 1000)
Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 36,22 Kč/m2
3. Prohlídka a zam ěření
Prohlídka byla provedena dne 04.01.2012 za p řítomnosti znalce. Na kontaktní telefonní číslo nebylo
možné se dovolat a v dob ě terénního šetření nebyl v bytě nikdo přítomen, resp. nikdo neotevřel.
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- LV Č. 386, k.ú. Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, okres Sokolov, ze dne 19.12.2011
- LV Č. 252, k.ú. Vintířovu Sokolova, obec Vintí řov, okres Sokolov, ze dne 19.12.2011
- Informativní snímek z KN mapy stažený z inetrnetu, k.ú. Vintířov u Sokolova, obec Vintí řov,
okres Sokolov, měř.: 1:1000
- Usnesení Exekutorského ú řadu JUDr. Jana Grosama, Praha 6, Bělohorská 270/17, č.j.: 025 Ex
• 12301/10, ze dne 20.12.2011
- Kopie prohlášení vlastníka na bytovou jednotku č. 154/6, pořízena na KU v Sokolov ě
- Informace a skutečnosti zjištěné při místním terénním šetření
- Fotodokumentace
S. Vlastnické a eviden č ní údale
Podle údaj ů z katastru nemovitostí jsou bytová jednotka č. 154/7 a spoluvlastnický podíl o velikosti
674/10220 na budovách č.p. 154 a 155 a pozemkách p. č. 349 a 350 zapsány na LV č. 386, kat.
území Vintířov u Sokolova, obec Vintířov, okres Sokolov, ve vlastnictví SJM Hrmy Karla, nar.:
08.05.1946, bytem Vintířov 154, 357 35 Chodov u Karlových Var 1 a Hrmové Emílie, nar.:
12.12.1944, bytem Vintí řov 154, 357 35 Chodovu Karlových Var 1.
Budovy č.p. 154 a 155 a pozemky p. č. 349 a 350 jsou zapsány na LV Č. 252, kat. území Vintířov u
Sokolova, obec Vintířov, okres Sokolov, ve vlastnictví SJM Hrmy Karla, nar.: 08.05.1946, bytem
Vintířov 154, 357 35 Chodov u Karlových Var 1 a Hrmové Emílie, nar.: 12.12.1944, bytem
Vintířov 154, 357 35 Chodovu Karlových Var 1 o velikosti spoluvlastnického podílu 674/10220.
V části C listu vlastnictví č. 386 jsou zapsána tato omezení.
-2-
- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Hrmy Karla exekutora pov ěřeného Usnesením OS v
Sokolově čj. 30 Exe 306312010, ze dne 22.01.2010 na základ ě Exekučního příkazu k prodeji
nemovitých věcí Exekutorského úřadu Praha 6 čj.: 025 Ex 12301/2010 ze dne 10.05.2011
- Zástavní právo exekutorské k zajišt ění vymáhané pohledávky ve výši 165 305,22 včetně
příslušenství, nákladů předchozího řízení, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Exekutor byl
pověřen provedením exekuce Usnesením Okresního soudu v Sokolově č.j.: 30 Exe 306312010 ze dne
22.01.2010 ve prosp ěch CSOB a.s., na základě Exekučního příkazuo zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Praha 6 čj.: 025 Ex 1230112010 ze dne
10. 05.2011 správní mocí ke dni 17.05.2011.
6. Celkový popis nemovitosti
Bytová jednotka č. 154/7 je situována ve 4.NP (nejvyšším) v krajní řadové pětipodlažní panelové
budově se sedlovou střechou s mírným sklonem. Radové budovy byly vystavěny v roce 1973 v
jižní části obce Vintířov v malém sídlišti, asi 2 km západn ě od Chodova a cca 10 km
• severovýchodně od Sokolova, v Karlovarském kraji, v bývalém okrese Sokolov. Střecha budov je
pokryta bonnským šindelem, obvodový plášt' z panelů je nezateplený, sokl je obložen kab řincem.
Společné komunikační prostory jsou omítnuty, spodní části stěn jsou natřeny latexovým nátěrem.
Schodiště je betonové, z povrchem z teraca. V budově je celkem 8 bytových jednotek, v každém
podlaží dvě. Výtah není osazen. Objekt je napojen na všechny inženýrské sít ě.
7. Obsah znaleckého posudku
I. Administrativní cena (vyhláška 45012012 Sb.)
1. Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
1.1. Bytová jednotka č. 154/7
2. Ocenění pozemků
•
2.1. Zastavěná plocha a nádvoří p.č. 349
2.2. Zastavěná plocha a nádvoří p.č. 350
II. Srovnávací metoda
3.1. Byt 2+kk v Horní Blatné
3.2. Byt 2+1 v Nejdku
3.3. Byt 3+1 v Bochově
3.4. Byt 2+1 v Bochově
3.5. Byt 2+1 Horní Slavkov
3.6. Byt 3+1 Horní Slavkov
3.7. Byt 3+1 Nové Sedlo
B. Znalecký posudek
I. Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.)
Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.
-3-
121/2000 Sb., Č. 237/2004 Sb., Č. 257/2004 Sb., Č. 296/2007 Sb., Č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb.
a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., Č. 460/2009 Sb., Č. 364/2010
Sb., Č. 387/2011 Sb. a Č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997
Sb.
1. Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
1.1.1. Bytová jednotka č. 154/7
Popis
Oceňovaná bytová jednotka č. 154/7 o celkové plošné vým ěře 65,95 m2 (bez sklepa) je situována
ve 4. NP v krajní řadové pětipodlažní obytné budově (z toho jedno podzemní podlaží) se sedlovou
střechou s mírným sklonem. Okna bytu jsou orientována na západ (plastová) a na východ (d řevěné
původní). Byt 3+1 sestává z kuchyně, tří pokojů, koupelny s WC, předsíně a sklepa. Vzhledem ke
• skutečnosti, že mi nebyl uskutečněn přístup do bytové jednotky, nemohu bytovou jednotku
podrobně popsat. Bytová jednotka je vytáp ěna ústředním topením s dálkovým zdrojem tepla.
Základní vybavení bytu, dle prohlášení vlastníka, tvo ří:
sporák
1 ks
vestavěná skříň
1 ks
umyvadlo
1 ks
vana
1 ks
WC mísa
1 ks
STA
1k
Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody) za odbo čným ventilem stoupacího
vedení a elektroinstalace jednotky od hlavního jisti če. K vlastnictví jednotky dále patří nenosné
vodorovné konstrukce (podlahy), nenosné svislé konstrukce (bytové p říčky), bytové jádro, vstupní
dveře a okna příslušející k jednotce, vnitřní el. rozvody včetně zakončení (osvětlovací tělesa,
vypínače, zásuvky) od hlavního jisti če pro jednotku.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 674/10220 na spole čných částech budov
č.p. 154 a 155 a pozemkách p. č. 349 a 350.
Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáří stavby:
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19):
Bytový prostor 25 porovnávací metoda
do 2 000 obyvatel
42 let
12 539,- Kč/m2
Podlahové plochy bytu
pokoj:
pokoj:
pokoj:
kuchyň:
předsíň:
koupelna:
Započítaná podlahová plocha bytu:
12,14m2
16,04 m2
16,30 m2
8,30m2
7,57m2
5,60m2
=
65,95m2
Podlahové plochy prostorů se zkoseným stropem pod 2 rn, komor mimo byt a místností sklepů
sklep:
1,50m2
-4-
Podlahové p1. prostorů se zkoseným stropem pod 2 rn, komor mimo byt =
a místností sklepů - celkem:
Započítaná podlahová plocha bytu: =
Započítaná podlahová plocha prostor ů se zkoseným stropem 1,50 M2 * 0,80 =
pod 2 rn, komor mimo byt a místností sklepů:
Podlahové plochy - celkem =
1,50 rn2
65,95m2
1,20rn2
67,15m2
Výpočet indexu cenového porovnání
Index vybavení
Název znaku
Č.
1. Typ stavby - Budova - panelová, nezateplená
II
2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, II
sklad
3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu
II
4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované
II
5. Orientace obyt místností ke světovým stranám - Ostatní sv ětové
II
strany - částečný výhled
6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství částečné nebo úpiné
II
mimo byt nebo umakartové bytové jádro
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní
II
vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje
8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové
III
9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu
III
10. Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou III
(předpoklad provedení menších stavebních úprav)
Koeficient pro stáří 42 let: 0,80
V1
-0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,10
-0,01
0,00
0,00
0,85
Index vybavení 1v = (1 + Z V) * V10 * 0,80 = 0,571
i=1
Index polohy
Název znaku
Č.
1. Význam obce - bez většího významu
I
2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce
II
3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení
II
4. Obchod, služby, kultura v obci - více obchodů nebo služeb,
III
pohostinské a kulturní zařízení
5. Skolství a sport - základní škola
II
6. Zdravotní za
řízení - ordinace praktického a odborného lékaře a další III
zařízení
7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení
II
8. Obyvatelstvo - konfliktní skupiny v okolních bytech nebo
I
sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí - v okolí žijí
sociálně hůře přizpůsobiví občané
9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost
II
10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III
11. Vlivy neuvedené - bez dalších vliv ů
II
-5-
P1
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
-0,10
11
Index polohy Ip = (1 + Z P) = 0,960
i=1
Index trhu s nemovitostmi
Název znaku
1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce
2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve
spoluvlastnictví)
3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu
Č.
III
T
0,00
II
0,00
II
0,00
Index trhu 'T (1 + Z T) = 1,000
i=1
•
Celkový index I = I * IP * 'T 0,571 * 0,960 * 1,000 = 0,548
Ocenění
Cena upravená CU = IPC * I = 12 539,- K č/m2 * 0,548 = 6 871,37 Kč/m2
CP = CU * PP = 6871,37 Kč/m2 * 67,15 m2 = 461 412,50 Kč
Cena stanovená porovnávacím zp ůsobem
FR
461 412,50 Kč
Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na p říslušenství a pozemku
Zjištěná cena pozemku: 14 421,75 K č
Spoluvlastnický podíl: 674 / 10 220
Hodnota spoluvlastnického podílu:
14421,75 Kč * 674/10220 = 951,10 Kč
Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku
+
95 1,10 Kč
Bytová jednotka č. 15417 - zjištěná cena
=
462 363960 Ke-
Ia
2. Ocenění pozemků
2.1. Zastavěná plocha a nádvo ří p.č. 349
Ocenění
Stavební pozemek ocen ěný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené
Úprava ceny - příloha č. 21 - položka č. 1:
‚
2.11. Možnost napojení na plynovod: 10%
cen:
10%
Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek:
Základní cena pozemku odpovídá vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce,
výhodnosti a komerční využitelnosti stavby na n ěm zřízené, a dosahuje výši sjednaných cen
srovnatelných pozemků. Srážky ani přirážky dle tabulky č. 1 proto nebyly použity.
Koeficient prodejnosti K (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
0,5070
Koeficient změny cen staveb K (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1310
-6-
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemk ů
Zatřídění
Zákl. cena Koef.
[Kč/m2]
KiK úprava Upr. cena
[Kč/m2]
[%]
28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastav ěná plocha a nádvoří
28 odst. 1 a 2
Typ
Název
28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
Stavební pozemek - celkem
36,22
1,00 2,1310 0,5070
10,00
Parcelní Výměra Jedn. cena
číslo
[m2]
[Kč/M2]
349
160,00
43,05
43,05
Cena
[Kč]
6 888,6 888,-
Zastavěná plocha a nádbvo ří p.č. 349 - zjištěná cena
=
6 888,- Kč
2.2. Zastavěná plocha a nádvo ří p.č. 350
Popis
Rovinatý pozemek nepravidelného p ůdorysného tvaru p. č. 350 o celkové plošné výměře 175 m2 je
zapsán v LV jako zastav ěná plocha a nádvoří. Pozemek je zastavěn budovou č.p. 155. Při ocenění
byla použita přirážka + 10 % za možnost napojení na plyn.
Ocenění
Stavební pozemek ocen ěný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené
Úprava ceny - příloha č. 21 - položka č. 1:
2.11. Možnost napojení na plynovod:
10%
cen:
10%
Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek:
Základní cena pozemku odpovídá vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce,
výhodnosti a komerční využitelnosti stavby na n ěm zřízené, a dosahuje výši sjednaných cen
srovnatelných pozemků. Srážky ani přirážky dle tabulky č. 1 proto nebyly použity.
• Koeficient prodejnosti K (p říl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
0,5070
Koeficient změny cen staveb K (příl. Č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1310
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemk ů
Zatřídění
Zákl. cena Koef.
[Kč/M2]
K
‚
rava Upr. cena
úp
[Kč/M2]
[%]
K
28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastav ěná plocha a nádvoří
28 odst. 1 a2
Typ
Název
28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
Stavební pozemek - celkem
36,22
1,00 2,1310 0,5070
10,00
Parcelní Výměra Jedn. cena
číslo
[m2]
[Kč/M2]
175,00
350
43,05
43,05
Cena
[Kč]
7533,75
7533,75
Zastavěná plocha a nádvo ří p.č. 350 - zjištěná cena
lirim
=
7533,75 Kč
Rekapitulace výsledných cen
. Ocenění staveb
LI. Hlavní stavby
1.1.1. Bytová jednotka Č. 154/7
462 363,60 KČ
1. Ocenění staveb celkem
462 363,60 Ke-
Celkem
462 363,60 Ke-
Rekapitulace
celkem
462 36(,- Kč
II. Srovnávací metoda
o
V rámci srovnávací metody byly porovnávány bytové jednotky p římo ve Vintířově,kde bylo
dohledáno dostatečné množství bytových jednotek k realizaci. Jednotlivé bytové jednotky se liší
rozlohou, technickým stavem, umíst ěním v budově a vjedriom případě i vlastnictvím (DV).
Všechny bytové jednotky jsou v záv ěre čné tabulce upraveny n ěkolika koeficienty. Oce ňovanou
nemovitost považuji za bytovou jednotku ve standardním p ůvodním udržovaném stavu.
3.1.) Byt 1+1 ve Vintířově
v původním, ale zachovalém stavu. Byt má nová plast.
okna a sklepní kóji. Byt je situován ve 2. NP z 5.
Jedná se o panelovou budovu.
Plošná výměra:
36m2
Cena : 280 000,00 Kč
3.2.) Byt 2+1 ve Vintířově
jedná se o byt po částečné rekonstrukci, nové omítky a
plastová okna. Původní bytové jádro, chybí kuch. linka
Plošná výměra:
Cena: 259 000,00 Kč
-8-
59m2
3.3.) B y t 3+1 ve Vintířově .
v panelovém domě v původním udržovaném stavu.
Prostorná předsíň, ve které je vybudován kuch. kout.
2 prostorné místnosti, v obývacím pokoji je el. krb.
Byt je ve zvýšeném přízemí 4. podlažního domu po
rek - nová okna, zateplení, fasáda. Byt je v družstev.
vlastnictví.
Plošná výměra:
54 m2
Cena: 329 000 K č
O
byt 3+1 s lodžií v novém zatepleném panelovém domě v klidné Části obce. Dm je po celkové ekonstr.
- zateplená fasáda, nové vchod, dveře a stoupačky
v plastu. Byt je v původním, ale udržovaném stavu.
Podlahy pokryty PVC a parketami, lodžie. Byt je ve
3.NP ze 4.
Byt 3+1 ve Vintířově
Plošná výměra:
•1..
• ... -.
84 m2
Cena: 390 000,00 Kč
...-..‚
J.
o 3.5.)
zrekonstruovaný byt 3+1 po celkové rekonstrukci.
Zděné jádro s rohovou vanou, KL s vestavěnými
Spotřebiči, plastová okna, plovoucí podlahy, nové
Dveře.
By t 2+1 ve Vintířově
']••
__
Plošná výměra:
Cena: 750 000 Kč
-9-
68 m2
3.6.)
By t 3+1 ve Vintířově
zrekonstruovaný byt 3+1 se zasklenou lodžií v OV.
Byt je ve 2.NP má zděné jádro, novou koupelnu s
rohovou vanou, nová kuchy ň, plastová okna, plov.
podlahy a broušené parkety, dlažba a obklady, vnitř.
Rozvody IS, bezpečnostní dveře.
Plošná výměra:
67 m2
Cena: 470 000,00 K č
Tabulka srovnávaných nemovitostí:
Cena/m2 Koeficienty:
Bytová jednotka Celková cena: Plošná výměra
7 368,00 0 ,95*1 ,00*1 ,00*0,97
38,00 m2
280 000,- Kč
1+1 Vintířov
4390,00 0 ,95*1 , 15*1 , 00*1,00
59,00 m2 259 000,- Kč
2+1 Vintířov
6093,00 0,95*1,00*1,10*1,00
54,00 m2
329 000,- KČ
2+1 Vintířov
4643,00 0,95*1 ,05*1,00*0,98 84,00 m2
390 000,- Kč
2+1 Vintířov
11 029,00 0 ,95*0,60*1 , 00*1,00
68,00 ni2
750 000,- Kč
3+1 Vintířov
7015,00 0,95*0,90*1 ,00*0,97
67,00 m2
470 000,- KČ
3+1 Vintířov
I
průměr:
Cena/m2
6790,00
4796,00
6367,00
4 539,00
6286,00
5 818,00
5766,00
- koeficient navýšení cen realitními kancelářemi o svoji provizi
k2 - koeficient tech. stavu a vybavenosti
k3 - koeficient vlastnictví (OV x DV)
k4 - koeficient podlaží
Výpočet srovnávací metodou:
5766*65 , 95 = 380268Kč =380 000 Kč
C. Rekapitulace celková
Administrativní cena celkem:
Srovnávací cena celkem:
462 360,- Kč
380 000,- Kč
Při stanovení obvyklé hodnoty bytové jednotky jsem vycházela z t ěchto metod výpočtu:
1.) Stanovení administrativní ceny nemovitostí na základ ě 25 vyhlášky č . 450/2012, Sb.
2.) Stanovení hodnoty srovnávacím zp ůsobem.
-10-
1
Ke stanovení obvyklé hodnoty bytové jednotky byla zjišt ěna administrativní cena a cena bytové
jednotky na základě srovnávání bytů přímo ve Vintířově. Výsledky obou metod se poměrně liší, při
stanovení obvyklé ceny se p řikláním k průměrnému výsledku zjištěnému oběma metodami ocenění
bytové jednotky.
Při ocenění nepřihlížím k omezením, která jSou uvedena v části C listu vlastnictví.
462360+380000=842360/2=421180=420000,-K č
Obvyklá cena bytové
jednotky:
420 0009- Kč
slovy: čtyřistadvacettisíckorunčeských
a. bytová jednotka Č. 154/7 a spoluvlastnický podíl na budovách č.p. 154 a 155 a
pozemkách p. č. 349 a 350, které jsou zapsány na LV Č. 386 a LV Č. 252, k.ú.
Vintířov u Sokolova, obec Vintí řov, okr. Sokolov - obvyklá cena činí, včetně
příslušenství 420 000,00 Kč
I.,
Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostí se nestanoví.
Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou nejsou.
C
rei
Výsledná cena všech výše označených nemovitostí a jejich p říslušenství k datu
ocenění činí 420 000,00 Kč.
V Praze, dne 25.04.20 12
19
Ing. Lucie Cihelková
Lamačova 914/35
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem zpracovala jako znalec jmenovaný rozhodnutím p ředsedkyně Krajského
soudu v Ostravě dne 26. 5. 1999 pod č.j. Spr. 1956/99 pro základní obor ekonomika pro odv ětví
ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod po ř. Č. 1181 - 21/2013 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 21/2013.
- 11 -
'I.1.
I
Ä
Ml
II.
‚I,
I
-
'I
í.
iII
• '11
$1
-I
I
'
•iii
‚
‚ ‚
7!
F+q
it
-
1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37
Vlastnictví bytu a nebytového prostoru
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j: Ex 12301/10 pro Soudní exekutor Grosam
Jan, JUDr.
Okres: CZ0413 Sokolov
Obec: 560685 Vintí řov
Kat.území: 782408 Vintí řov u Sokolova
List vlastnictví: 386
V kat, území jsou pozemky vedeny v jedné č íselné řadě
A Vlastník, jiný oprávn ě ný
Identifikátor
Podíl
Vlastnické právo
SJM Hrma Karel a Hrmová Emilie, Vintí ř ov 154, 357 35 Chodov 460508/157
u Karlových Var 1
446212/417
SJM = spole čné jm ě ní manžel ů
B Nemovitosti
Jednotky
Č .p.I
Č .jednotky Zp ů sob využití
Zp ů sob ochra
Podíl na spole čných
částech domu a pozemku
674/10220
&54-/-7----------byt
Budova Vintí řov, č .p. 154, 155, LV 252, byt..dům
na parcele
Parcely
349
350
349
350
zastavěná plocha a nádvo ří
zastavěná plocha a nádvo ř í
160m2
175m2
Bi Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávn ě ní
t
o Exeku ční př íkaz k prodeji
nemovitosti
Exekutor byl pov ěř en provedením exekuce Usnesením Okresního soudu v Sokolov ě č .j. 30EXE
3063/2010-13 ze dne 22.1.2010.
Hrma Karel, Vintí ř ov 154, 357 35 Z-5433/2011-409
Chodov u Karlových Var 1, R č /I ČO:
460508/157, Jednotka: 154/7
Listina Exeku ční př íkaz k prodeji nemovitých v ěcí Exekutorský ú řad Praha 6 025Ex12301/2010 10 ze dne 10.05.2011.
Z-5433/2011-409
o Zástavní právo exekutorské
k zajiště ní vymáhané pohledávky ve výši 165.305,22 K č , včetně příslušenství, náklad ů
předchozího ř ízení, nákladů oprávn ěného a nákladů exekuce. Exekutor byl pov ěřen
provedením exekuce Usnesením Okresního soudu v Sokolov ě č .j. 30 EXE 3063/2010-13 ze dne
22.1.2010.
Československá obchodní banka, a.
Jednotka: 154/7
Z-5824/2011-409
s., Radlická 333/150, Praha 5,
Radlice, 150 57, R Č /I ČO: 00001350
Listina Exeku ční př íkaz o z ř ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský ú ř ad Praha 6 025Ex-12301/2010 11 ze dne 10.05.2011. Právní moc ke dni
17.05.2011.
Z-5824/2011-409
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly— a jiné podklady zápisu
Nemovitosti )sou v územním obvodu, ve kterém vykonává s ťátní správu katastru nemovitosti CR
Katastrální ú ř ad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č j.: Ex 1230111 0 pro Soudní exekutor Grosam
Jan, JUDr.
Obec: 560685 Vintí řov
Okres: CZ0413 Sokolov
List vlastnictví: 386
Kat.území: 782408 Vintí řov u Sokolova
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Listina
o
F
Smlouva o př evodu bytu a nebytového prostoru V4 3720/1999 ze dne 15.11.1999. Právní
úč inky vkladu ke dni 15.11.1999.
Z-11800136/1999-409
POLVZ :136/1999
R č7IčO: 460508/157
Emilie, Vintí řov 154, 357 35 Chodov u
Pro: Hrma Karel a Hrmová
446212/417
Karlových Var 1
Vztah bonitovaných p ů dn ě ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozorn ě ní: Další údaje obudov ě a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na p ř íslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
Vyhotovil:
Vyhotoveno: 20.12.2011 08:19:31
Český ú řad zem ěm ěř ický a katastrální - SCD
.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální útad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
strana 2
o
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37
Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č j.: Ex 12301/1 O pro Soudní exekutor Grosam
Jan, JUDr.
Okres: CZ0413 Sokolov Obec: 560685 Vintí řov
Kat.územl: 782408 Vintí řov u Sokolova
List vlastnictví: 252
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
P Vlastnik, jiny opravneny
Identifikátor
Podíl
Vlastnické právo
Balogová Renáta, Vintí řov 155, 357 35 Chodov u Karlových
Var 1
Ba řinová Gabriela, Vintí řov 155, 357 35 Chodov u
Karlových Var 1
Bílá Nicola, Obránc ů míru 674, Chodov, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Bo ček Lukáš, Vintí řov 154, 357 35 Chodov u Karlových Var
1
Chyliková Kate řina, Vintí řov 155, 357 35 Chodov u
Karlových Var 1
•
SJM Fabian Jan a Fabianová Anežka, Vintí řov 155, 357 35
Chodov u Karlových Var 1
Fritsch Karel, Vintí řov 154, 357 35 Chodov u Karlových
Var 1
SJM Holub Roman a Holubová Marie, Vintí řóv 154, 357 35
Chodov u Karlových Var 1
SJM Hrma Karel a Hritzová Emilie, Vintí řov 154, 357 35 Chodov
u Karlových Var 1
Kadle ček Petr, Vintí řov 155, 357 35 Chodov u Karlových
Var 1
Kovač i č Petr, Tovární 725, Chodov, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Obec Vintí řov, Vintí řov 62, 357 35 Chodov u Karlových
Var
Oláh Jozef, Vintí řov 155, 357 35 Chodovu Karlových Var
1
Regeti Kate řina, Marie Majerové 1751, Sokolov, 356 01
Sokolov 1
Sedlá ř Bohuslav, Dvo řákova 299, Lomnice - Týn, 356 01
Sokolov 1
Oim Süssner Josef a Süssnerová Eva, Vintí řov 154, 357 35
Chodov u Karlových Var 1 Vajgrtová Miroslava,- Vintí řov 155, 35735 Chodov u
Karlových Var 1
S3N Vašek Viktor a Vašková Kamila, Stará Chodovská 24,
357 35 Chodov u Karlových Var 1, Vintí řov 155, 357 35
Chodov u Karlových Var 1
Vymazalová Jindř iška, Vintí řov 154, 357 35 Chodov u
Karlových Var 1
SJM = spole čné jm ě ní rtianžel ů
725928/9169
689/20440
716127/2283
689/20440
925408/1903
.
135/2044
861016/2396
689/10220
585521/0009
676/20440
681022/1979
715125/8961
480510/158
689/10220
701004/2237
735620/2249
460508/157
446212/417
630612/0667
495/10220
651117/0270
689/10220
337/5110
674/10220
689/20440
135/2044
00259641
770422/7850
689/20440
785623/2252
676/20440
740924/2236
689/10220
530329/311
546224/0190
735831/2247
675/10220
791230/2233
845912/2265
257/5110
576101/1663
257/5110
514/10220
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
P
349
P
350
Vým ě ra[m2] Druh pozemku
sob využití
Zp ů sob ochrany
160 zastavěná plocha a
nádvo ří
175 zastavěná plocha a
nádvo ří
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální ú ř ad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
Strana 1
P
Q
vÝ p is Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37
Vyhotoveno bezúplatn ě dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, Č.].: Ex 12301110 pro Soudní exekutor Grosam
Jan, JUDr.
Obec: 560685 Vintí řov
Okres: CZ0413 Sokolov
List vlastnictví: 252
Kat.území: 782408 Vintí řov u Sokolova
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné ř adě
Stavby
Typ stavby
Část obce, č . budovy
Vintí řov, č .p. 154, 155
Na parcele
Zp ů sob využití Zp ů sob ochrany
349
350
byt.důin
Podíl na
Č .jednotky Zp ů sob využití
na LV
spole č ných částech
domu a pozemku
jednotce
495/10220
301
701004/2237
735620/2249;
Holub
Roman
a
Spoluvlastníci
Holubová Marie
675/10220
381
byt
154/2
Spoluvlastníci 530329/311 546224/0190; Süssner Josef a
Sússnerová Eva
514/10220
382
byt
154/3
Spoluvlastníci 576101/1663; Vymazalová Jind ř iška
689/10220
383
byt
154/4
Spoluvlastníci 740924/2236; Sedlá ř Bohuslav
674/10220
384
byt
154/5
byt
154/1
.
Spoluvlastníci 480510/158; Fritsch Karel
689/10220
385
Spoluvlastníci 861016/2396; Bo ček Lukáš
674/10220
386
byt
154/7
460508/157
446212/417;
Hrma
Karel
a
Hrmová
Spoluvlastníci
Emilie
689/10220
387
byt
154/8
Spoluvlastníci 651117/0270; Kovači č Petr
byt
154/6
388
585521/0009;
Chyliková
Kateřina
Spoluvlastníci
785623/2252; Regati Kate řina
389
byt
1
55/2
169/2555
byt
155/1
1•
1/2
514/10220
Spovlastníci 791230/2233 845912/2265; Vašek Viktor a
Vašková Kamila
689/10220
390
Spoluvlastníci 681022/1979 715125/8961; Fabian Jan a
Fabianová Anežka
514/10220
391
byt
155/4
Spoluvlastníci 735831/2247; Vajgrtová Miroslava
689/10220
571
byt
155/5
Spoluvlastníci 716127/2283; Ba řinbvá Gabriela
630612/0667; Kadleček Petr
155/3
byt
482
Spoluvlastníci 925408/1903; Bílá Nicola
byt
393
155/7
155/6
byt
675/10220
689/10220
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu kat astru nemovitostí OR
Katastrální ú ř ad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
strana 2
1/2
1/2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37
Vyhotoveno bezúplatn ě dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č j.: Ex 12301110 pro Soudní exekutor Grosam
Jan, JUDr.
Okres: CZ0413 Sokolov
Obec: 560685 Vintí řov
Kat.území: 782408 Vintí řov u Sokolova
List vlastnictví: 252
V kat, území jsou pozemky vedeny v jedné č íselné ř adě
Typ stavby
Část obce, č . budovy
Zp ů sob využití Způ sob ochrany
Na parcele
Podíl na
Č .jednoy
spole čných č ástech
domu a oozernku
Způ sob využití
na LV
Spoluvlastníci 770422/7850; Oláh Jozef
jednotce
1/2
725928/9169; Balogová Renáta
byt
155/8
1/2
675/10220
392
Sooluvlastníci 00259641; Obec Vintí řov
•
P = právní vztahy jsou dot č eny zm ě nou
Bi
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Vztah pro
O
Vztah k
Vlastnictví jednotek
ze dne 20.5.1998. Právní ú č inky vkladu ke dni 27.5.1998.
Stavba: Vintí řov, č .p. 154, 155
Z-11800123/1998--409
Listina Prohlášení vlastníka budovy V9 1918/1998
POLVZ :123/1998
O
S
Z-11800123/1998-409
Změna výmě r obnovou operátu
Parcela:
350
Parcela: 349
Z-14781/2007-409
Z-14781/2007-409
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu
F
Vztah bonitovaných p ů dn ě ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Údaje tohoto výpisu jsou dot č eny zm ěnou právních vztah ů - č .j.: Z-15645/2011-409
Upozorn ě ní: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v č ásti Bi, C, poznámky
v č ásti D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyzna č ená upozorn ění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podíl ům na
spole čných č ástech domu, pop ř . pozemku Jsou dot čeny změnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na př íslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
a nebytového prostoru.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti CR
Katastrální ú ř ad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
Strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.12.2011 22:23:37
Vyhotoveno bezúplatn ě dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, čj.: Ex 1230111 0 pro Soudní exekutor Grosam
Jan, JUDr.
Okres: CZ0413 Sokolov
Kat.území: 782408 Vintí řov u Sokolova
Obec: 560685 Vintí řov
List vlastnictví: 252
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné č íselné ř adě
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální ú řad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
Vyhotovil:
Vyhotoveno: 20.12.2011 08:17:57
Český ú ř ad zem ěm ěř ický a katastrální - SCD
S
.
1
-----------------Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru netostí CR
Katastrální ú ř ad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt ě Sokolov, kód: 409.
strana 4
C
.
;
rri-'
fl
:
‚ ‚‚
.
Ověřovací doložka konverze do dokumentu
obsaženého v elektronické podobě.
Ověřuji pod pořadovým číslem 47315434-50660-130506101725, že tento dokument,
který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z
20 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Eva Ohrablová
Vystavil: JUDr. Jan Grosam, soudní exekutor
v Praze dne 06.05.2013

Podobné dokumenty

I IIIIII I I I I

I IIIIII I I I I -3- Exekuční příkaz k prodeji ideální 112 nemovitosti, na základě Exekučního příkazu čj. 111 Ex 304012006 (74 Ne 54412006), ze dne 25.05.2006 - Nařízení exekuce na základě Usnesení čj.: 74 Ne 1129...

Více

1/2014 - Hejnice

1/2014 - Hejnice • Atletický kroužek: 22.000 Kč, • Keramický kroužek: 17.000 Kč, • harmonizační pobyty: 8.000 Kč, • Junák: 17.000 Kč.

Více