PRO ROCK - Servis

Transkript

PRO ROCK - Servis
PRO ROCK
celostátní soutěž mladých
rockových kapel do 26 let
Pionýrský
Sedmikvítek
2011
SOUTĚŽNÍ
ŘÁD
1.
Charakteristika, základní údaje
1.1. Soutěžní přehlídka autorské a interpretační tvorby vybraných
hudebních skupin orientovaných na rock a příbuzné žánry ve
věkových kategoriích do 26 let. Soutěž je výběrová a účastníci jsou
zváni pořadateli na základě zaslaného výběru vlastní tvorby.
1.2. Název soutěže: Pionýrský Sedmikvítek - PRO ROCK – XII. ročník
1.3. Organizace: soutěž vyhlašuje sdružení Pionýr v rámci cyklu
celostátních uměleckých
soutěží
pro
mládež „Pionýrský
Sedmikvítek“.
1.4. Pořadatelem soutěže je: Pražská organizace Pionýra, Senovážné
náměstí 977/24, 116 47, Praha 1; www.pro-rock.cz
1.5. Odpovědná osoba: Anna Hrabětová, tel. 605 429 397,
e-mail: [email protected]
1.6. Místo konání finálového kola: Music Club Exit Chmelnice,
Koněvova 219, Praha 3
1.7. Termín konání finálového kola: 12. 11. 2011
1.8. Věkové kategorie:
Kategorie J: 16 – 20 let (včetně)
Kategorie S : 21 – 26 let (včetně)
1.9. Startovné: není stanoveno
1.10. Strava a ubytování: pořadatel nezajišťuje
1.11. Informace: informace a přihláška ke stažení na www.pro-rock.cz
2.
Cíl soutěže
Cílem soutěže PRO ROCK je vytvoření podmínek pro systematickou
konfrontaci umělecké úrovně mladých autorů a interpretů v oblasti rockové
hudby, a to na celostátní úrovni. Snahou pořadatelů je posilování sebevědomí,
technické a společenské úrovně začínajících hudebníků, jejich představení
veřejnosti.
3.
Přihlášky do soutěže
XII. ročník soutěže PRO ROCK je oficiálně vyhlášen dnem 1. června
2011. Mladí muzikanti, kteří se chtějí soutěže zúčastnit zašlou řádně a
úplně vyplněnou přihlášku spolu s doplňujícími informacemi o své kapele
(popis dosavadní činnosti, historie, autorskou skladbu, zajímavosti…) na
adresu PRO – ROCK, Pražská organizace Pionýra, Senovážné náměstí
977/24, 116 47 Praha 1, a to nejpozději do 23. 09. 2011. K přihlášce je
nutné přiložit nevratný hudební nosič se záznamem min. tří skladeb ze
svého programu, na jejichž základě proběhne výběr do finálového
kola. Na pozdě zaslané nahrávky nemusí být brán zřetel. Vyjádření o
postupu do finále (12. 11. 2011) bude soutěžícím doručeno nejpozději do
17.10.2011.
4.
Podmínky účasti ve finále
4.1. Program skupiny
Skupina musí mít ve svém programu nejméně šest kvalitně zvládnutých
skladeb. Z nich vybere pro vlastní soutěž tři (s nimiž vystoupí) a ostatní tři
uvede v seznamu (pro případný „přídavek“). Porota soutěže má právo
vyžádat si, v případě potřeby, kteroukoliv ze zbývajících tří skladeb a
nechat si ji přehrát jako „přídavek“. Skupina musí mít připravené úvodní
slovo v délce maximálně dvou minut a spojovací texty mezi skladbami
v délce maximálně jedné minuty. Skupina si také připraví nástup na
jeviště tak, aby mohla být instalována v průběhu úvodního slova (nepočítá
se čas techniků).
4.2. Hudební nástroje
Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní hudební nástroje.
Výjimku tvoří bicí, které zajišťují pořadatelé (optimální je mít vlastní
úchytné křídlové matice na stojany činelů). Pořadatelé zajišťují rovněž
zvukový aparát včetně obsluhy. Standardem bývá 2x kytarový aparát,
1 x basový. Pokud skupina potřebuje další vybavení je nutné si ho
zajistit z vlastních zdrojů.
4.3. Autorská soutěž
Skupina přihlásí do vedlejší kategorie soutěže jednu vlastní skladbu nebo
skladbu autora, se kterým trvale spolupracuje. Autorské skladby jsou
vyhodnocovány samostatně, bez vlivu na celkové hodnocení skupiny.
Skladba musí být pořadateli zaslána předem včetně textu (v rámci
řádné přihlášky).
4.4. Celkový dojem z vystoupení
Skupina musí mít připravený scénář vystoupení podle obsahu
interpretovaných skladeb a průvodního slova, včetně odpovídajícího
oblečení tak, aby porota mohla hodnotit i celkový dojem z vystupování
před diváckou veřejností.
4.5. Prezentace soutěže
Účastí ve finále se soutěžící zavazuje prezentovat soutěž PRO ROCK
dle svých možností a oboustranné dohody, a to po dobu minimálně
jednoho roku. (v rámci vlastní webové prezentace, zmínky při
vystoupeních, jiných soutěžích a pod.). Soutěž je zapojená do
neziskových aktivit pořádajícího občanského sdružení a toto je
v podstatě jediná požadovaná reciprocita ze strany soutěžících.
5.
Hodnocení finálového vystoupení
5.1. Hodnocení interpretace
Porota hodnotí interpretaci každé předvedené skladby samostatně ve
čtyřech hodnotících úrovních 1 (výtečně) – 4 (nedostatečně)
Hodnoceny jsou následující kategorie:
výběr a úroveň skladeb
rytmus skladby a jeho dodržování
technické zvládnutí skladby
aranže a využití instrumentů a zpěváků
Součet známek stanoví výsledné pořadí skupin tak, že nejnižší součet
určuje vítěze a následující pořadí.
5.2. Doplňující hodnocení
Při rovnosti bodů použije porota následující kritéria:
nástup skupiny na jeviště a organizace vystoupení
úroveň scénáře a jeho dodržení
celkový dojem z vystoupení
5.3. Hodnocení instrumentalistů a zpěváků
V průběhu soutěže mohou být porotou vybráni k ocenění
instrumentalisté, kteří nadprůměrně zvládají své nástroje. Rovněž tak
může být ohodnocen i zpěvák, který zvládne nadprůměrně a osobitě
soutěžní skladby.
6.
Porota
Porota soutěže je sestavena z odborníků s hlasem rozhodujícím a z laiků
s hlasem poradním. Předseda poroty má při rozhodování právo veta. Porota
je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Její
předseda a ředitel soutěže podepíší na závěr výsledkovou listinu.
7.
Ceny v soutěži
Pořadatelé si vyhrazují právo stanovit věcné ceny soutěže až v den zahájení
tak, aby bylo umožněno sponzorům nabídnout kvalitní ceny podle
okamžitých možností. Každoročně se soutěží o účasti na předních
hudebních festivalech a další zajímavé ceny. Ceny a uznání vychází
z hodnocení poroty v souladu s článkem 5.
8. Pozvání na vystoupení
V rámci dalších aktivit pořadatele je možné, že budou skupiny – účastníci
finále - osloveny pořadatelem soutěže k možnému vystoupení i u jiné
společenské či kulturní příležitosti pro děti a mladé lidi (např. benefiční
koncert, Bambiriáda aj,). Využití tohoto pozvání není povinností oslovené
skupiny, ale možnou další příležitostí k vystoupení před diváky u příležitosti
zajímavé neziskové akce, např. v Praze či v jiném regionu, kde skupina
působí.
9. Práva pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat tento soutěžní řád. V
případě změny bude již přihlášené soutěžící informovat. Na webových
stránkách bude vyvěšena aktuální verze řádu i přihlášky.

Podobné dokumenty

Pionýrský Sedmikvítek - melodie

Pionýrský Sedmikvítek - melodie PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami. Soubor nebo skupina si také připraví nástup na jeviště tak, aby mohla být instalována v p...

Více

Metalová hudba

Metalová hudba Hudební výchova/Hudební styly Žák získává přehled o kořenech metalové hudby a jejích typických rysech. Je seznámen se jmény významných hudebníků a skupin.

Více

Podrobný program festivalu ke stažení ve formátu PDF zde.

Podrobný program festivalu ke stažení ve formátu PDF zde. ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Frenštátě p. R.

Více

výsledky - hudba, porta, výtvarná a rukodělná činnost, tanec

výsledky - hudba, porta, výtvarná a rukodělná činnost, tanec Výsledková listina  Sedmikvítek 2015  Dětská porta  1. Jednotlivci a dua – porota neuděluje žádné ocenění  2. Tria a hudební skupiny – porota neuděluje žádné ocenění 

Více