Czechoslovakia 1961 Enumeration Form

Komentáře

Transkript

Czechoslovakia 1961 Enumeration Form
CESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKA
REPUBLIKA
SZi€acíIto'misaZ :
'(Sestaví sEítncí fevizom
SZítací revizof:
-
Budovy trvale obydlend.
podle d r u h u
Osada Wt obcis s vlas€alm &lovAdm doma)
'
Budovy
rodinn6 domky, zemBdEIsk6 usedlosti
a bytov6 domy (sl. 1 2 3)
godle poEtu t r v a l e obydlengch byta
++
obydlenb
jen obEas
Budovy neobydlen6 (opatien6
Eklem pop1snj.m:
do pFlsluZinCho sloupce zapiste j e d n i E k u
a
SonEet
-
SEU! 1680/60
b
7 1 8 1 9
10
11
23
OEes :
'(Sestavi stítací Fevizof)
Obec :
idovy neobgen6 (opatfen6
lem popisnj'm)
-~
PoEet b y t f r
P o E e t e c h obyvatelti
B y t y t r v a l o obydlend
poEet b y t a
sd W n W
(pFechodn9m)
poEet
pobytem
8
poEtem obytnych
Bfstností s podlahovou
plochou 8m2 IL vMS
(krom6 kuchync)
31
II 2
32
9
7
1
38
ICNT 1
-G-
6345-60
B u d o v y t r v a l c obydlenfl
podle d r u h u
I
rodinné domliy,zemEdElsk6 usedlosti
Budovy
obydlené
jen obEas
2
2
3
d
>
t g ,
+J
do pFfslui3ného sloupce zapiste jednIEku
LI
ovy neoby-
lé (opatïen6,
n bdpisngm
P o Ee t v6ech obyvateld
B y t y t r v s l c obydlcn6
-~
~
POECt
poEet bytil
s poEtem obytnfch
mfstností s podlahorou
plochou Sm:! a vetSi
(krom5 lruchyn6)
.
hlA3enfch k trvalému
pobytu
mg
obytn6
d o c h y by tu
3G
41
38
\
!
--
-I
--I
--
--
~
I If>
s d0Easnj.m
(pPechodn9m)
pobytem

Podobné dokumenty