Postup pro měření hladiny oleje u převodovek Allison

Transkript

Postup pro měření hladiny oleje u převodovek Allison
PP 15005, rev A
KONTROLA HLADINY OLEJE
u převodovek ALLISON
řady 3000 a 4000
ÚVOD
Tato stručná příručka popisuje postup kontroly hladiny oleje u převodovek Allison řady 3000
a 4000, tedy včetně odvozených verzí, jako jsou T2xx, T3xx (řada 3000) či T4xx, T5xx (řada 4000).
Postup měření je popsán jednak pro klasický způsob pomocí měrky, dále pak i pro elektronický
způsob pomocí snímače hladiny v převodovce. Měrka je na převodovce k dispozici vždy, snímač
hladiny je nebo není v závislosti na konkrétním provedení. Postup měření pomocí elektronického
snímače je uveden jednak pro aktuální elektronický systém úrovně 4th Generation Controls,
doplňkově pak i pro předchozí systém WTEC III.
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při kontrole hladiny oleje v převodovce je třeba dodržovat všeobecná bezpečnostní pravidla, zejména
pak následující:
• Vozidlo musí být bezpečně zajištěno proti rozjetí
−
Aplikovat parkovací brzdu
−
Ujistit se, že motor běží na volnoběh
−
Ujistit se, že v převodovce je zařazen neutrál
−
Založit kola klíny
−
A další
•
Opatrnost při manipulaci s měrkou
−
Pozor na pohybující se části v okolí převodovky
−
Pozor na vysokou teplotu měrky, okolních částí a oleje
2. DŮLEŽITOST SPRÁVNÉ HLADINY OLEJE A JEHO ČISTOTY
Pro správnou funkci převodovky je velmi důležité, aby hladina oleje v převodovce byla v
předepsaném rozmezí. Olej zajišťuje v převodovce mnoho funkcí (přenos výkonu, chlazení, mazání,
atd.) a nedostatečná hladina i nadměrná hladina by na provoz převodovky měly negativní vliv. Olej
musí být navíc udržován v čistotě, a to jak z hlediska mechanických nečistot, tak i z hlediska
chemického. Nádoby a nalévací pomůcky na olej musí být čisté, v žádném případě ne takové, kterých
se používá pro nemrznoucí směsi. Pokud by se totiž do převodovky dostal etylen glykol zastoupený v
nemrznoucích směsích, byla by ochromena funkce těsnicích prvků a dalších členů převodovky s
příslušnými vážnými následky.
Datum vzniku: 09/2009
1/6
Datum poslední revize: 03/2012
PP 15005, rev A
3. KONTROLA HLADINY OLEJE POMOCÍ MĚRKY
Poloha měrky oleje na převodovce řady 3000
(zobrazena je možnost na levém boku, existuje i provedení na pravém boku)
Poloha měrky oleje na převodovce řady 4000
(existuje pouze toto provedení na pravém boku)
Datum vzniku: 09/2009
2/6
Datum poslední revize: 03/2012
PP 15005, rev A
•
Ještě než začnete manipulovat s měrkou, očistěte dostatečně její
okolí, zejména pak konec nalévací trubky u nalévacího hrdla.
•
Vršek měrky je za normálního provozu v nalévací trubce zatěsněn
speciální rozpěrnou manžetou. Před vyjmutím měrky je potřeba
několikrát otočit rukojetí měrky proti směru hodinových ručiček.
Manžeta se uvolní a měrka pak jde volně vytáhnout. V tomto
volném stavu se měrka ponechá během prováděných kontrol
hladiny. Po ukončení kontrol se zase rukojeť ve směru
hodinových ručiček přiměřeně zatáhne.
•
Při měření hladiny je potřeba měrku nejdříve vyjmout, otřít olej,
zasunout zpět do nalévací trubky až po doraz, vyjmout a pak je
možno odečíst úroveň hladiny. Pro ověření výsledků měření
několikrát opakujte.
Přehled prováděných kontrol hladiny oleje v převodovce pomocí měrky:
Popis
Význam
Za studena
Dočasná kontrola, která ověřuje, že v převodovce je dostatek oleje a může být
proto dále používána, než se dosáhne podmínek pro kontrolu za tepla.
Za tepla
Plnohodnotná hlavní kontrola, která s konečnou platností ověřuje, že v převodovce
je správné množství oleje a je tedy možné ji normálně používat.
Kontrola za studena:
Dočasná kontrola, která ověřuje, že v převodovce
je dostatek oleje a může být proto dále používána,
než se dosáhne podmínek pro kontrolu za tepla.
Před kontrolou nechte motor běžet ~1 min na
volnoběh při neutrálu, pak zařaďte D a R
a zase se vraťte na neutrál.
Poznámka:
Nestartujte motor, není-li ověřeno dostatečné množství oleje v převodovce.
Při stojícím motoru by hladina na měrce
měla sahat přibližně k značce HOT FULL.
Podmínky při kontrole:
• Zabržděné vozidlo stojící na rovině (jak podélně tak i příčně)
• Motor běžící na volnoběh (500-800 ot/min)
• V převodovce zařazen neutrál
• Teplota oleje převodovky ve vaně 16oC až 49oC
Hladina na měrce by měla ležet mezi ryskami COLD ADD a COLD FULL (starší provedení) nebo
v pásmu COLD (novější provedení) - viz obrázek na následující straně.
Je-li hladina oleje v daném pásmu, je možno převodovku dále zahřívat. Jízdou přiveďte převodovku
na provozní teplotu a neodkladně proveďte kontrolu za tepla!
Datum vzniku: 09/2009
3/6
Datum poslední revize: 03/2012
PP 15005, rev A
Kontrola za tepla:
Plnohodnotná hlavní kontrola, která s konečnou platností ověřuje, že v převodovce je správné množství oleje a je tedy možné ji normálně používat.
Jelikož je převodovka při této kontrole ohřátá na provozní teplotu,
předpokládá se, že byla bezprostředně před chystanou kontrolou hladiny
v provozu a olej je tedy ideálním způsobem v převodovce rozšířen. Může
se tedy přímo přistoupit ke kontrole hladiny.
Podmínky při kontrole:
• Zabržděné vozidlo stojící na rovině (jak podélně tak i příčně)
• Motor běžící na volnoběh (500-800 ot/min)
• V převodovce zařazen neutrál
• Teplota oleje převodovky ve vaně 71oC až 93oC. Není-li údaj o teplotě
převodovky k dispozici, kontrolu hladiny proveďte poté, co se teplota
vody motoru dle jejího teploměru ustálila a převodovka pracovala pod
záteží přinejmenším 1 hodinu.
Hladina na měrce by měla ležet mezi ryskami HOT ADD a HOT FULL
(starší provedení) nebo v pásmu HOT (novější provedení).
Je-li opakovanou kontrolou za tepla prokázána správná hladina oleje,
převodovku je možno normálně používat.
Poznámka:
Pokud měření ukáže nesprávnou hladinu oleje, doplňte nebo odpusťte olej
dle potřeby. Úroveň hladiny na měrce bezprostředně po tomto úkonu není
úplně směrodatná. Vozidlo je třeba krátce projet, prořadit stupně, použít
retardér, aby se olej mohl v systému patřičně rozšířit. Pak je teprve možné
na měrce odečítat směrodatnou hodnotu.
4. KONTROLA HLADINY OLEJE V PŘEVODOVCE POMOCÍ VOLIČE ŘAZENÍ
Převodovka v sobě může obsahovat senzor hladiny oleje. Pokud je senzor k dispozici, informace z něj
je možno zobrazit prostřednictvím displeje voliče řazení. Displej mají jen plnohodnotné voliče Allison
(tlačítkový nebo pákový), zjednodušený tlačítkový volič (pouze tlačítka D N R) tuto možnost nemá.
Úroveň
řídicího systému
Typ voliče
Vstup do režimu
hladiny oleje
Opuštění režimu hlad. oleje
(návrat do jízdního režimu)
WTEC III,
Tlačítkový
Stiskněte obě šipky
závoveň (1x)
Stiskněte N (neutrál)
4th Gen
bez prognostiky
Pákový
Stiskněte tlačítko
s logem Allison (1x)
Stiskněte tlačítko
s logem Allison (2x*)
Tlačítkový
Stiskněte obě šipky
zároveň (1x)
Stiskněte N (neutrál)
Pákový
Stiskněte tlačítko
s logem Allison (1x)
Stiskněte tlačítko
s logem Allison (5x*)
th
4 Gen
s prognostikou
* …. Počet stisknutí pro opuštění režimu je takový, aby se postupně prošlo přes zobrazení diagnostických kódů (resp. i přes prognostická zobrazení) až do neutrálu - rozsvítí se N (N N).
Datum vzniku: 09/2009
4/6
Datum poslední revize: 03/2012
PP 15005, rev A
Podmínky při kontrole:
• Zabržděné vozidlo stojící na rovině
(jak podélně tak i příčně)
• Motor běžící na volnoběh (500-800 ot/min)
• V převodovce zařazen neutrál
• Teplota oleje převodovky 60oC až 104oC
(nejnovější verze měří už od 40oC)
• Dostatečná doba na ustálení hladiny
Tlačítkový volič
Pro vstup do režimu hladiny oleje stiskněte na
voliči řazení jednou obě šipky zárověň.
Pokud není výše uvedených podmínek dosaženo,
může se přechod displeje do režimu hladiny oleje
opozdit. Na displeji to je provázeno odpočítáváním.
Po přechodu do režimu hladiny oleje začne displej
zobrazovat příslušné informace. Jsou zobrazovány
vždy pouze 2 symboly (4th Gen) nebo jen 1 symbol
(WTEC III) najednou. Výslednou informaci je
třeba z těchto dílů složit. Zobrazování probíhá
dokola ve smyčce.
Vstup do režimu hladiny oleje (tlačítkový 4th Gen)
Objemové údaje zobrazované na displeji jsou v amer. jednotkách „quart“ (1quart = 0,946 litru).
Vždy jsou zobrazovány pouze celé quarty, nikdy se nejedná o desetinný formát (viz násl. příklady).
Pro praktické účely lze zjednodušeně uvažovat zobrazené hodnoty jako litry.
Ukázky zobrazení (4th Gen):
Správná hladina oleje
Zobrazí se o L (vyjadřuje režim kontroly hladiny oleje), za kterým následuje o K (značí, že hladina
oleje se nachází ve správném rozmezí).
Poznámka: Senzor hladiny oleje zohledňuje při odečtech i teplotu oleje.
Nízká hladina oleje
Zobrazí se o L (vyjadřuje režim kontroly hladiny oleje), za kterým následuje L o (z angl. „Low“,
„nízký“) a dále následuje množství quartů, o které je hladina nižší.
Příklad : o L L o 0 2
Význam: Hladina oleje v převodovce je nízká, chybí asi 2 quarty. Po dolití tohoto množství se
hladina dostane asi do poloviny oblasti oK.
Vysoká hladina oleje
Zobrazí se o L (vyjadřuje režim kontroly hladiny oleje), za kterým následuje H I (z angl. „High“,
„vysoký“) a dále následuje množství quartů, o které je převodovka přeplněna.
Příklad: o L H I 0 1
Význam: Hladina oleje v převodovce je vysoká, horní mez je překročena asi o 1 quart.
Datum vzniku: 09/2009
5/6
Datum poslední revize: 03/2012
PP 15005, rev A
U jednociferného displeje WTEC III by zobrazované údaje byly podobné, jen by se zobrazovaly po
jednou symbolu, např. o L o K
Nesprávné podmínky pro zobrazení (4th Gen)
Zobrazí se o L (vyjadřuje režim kontroly hladiny oleje), za kterým následuje - - (vyjadřuje, že
podmínky pro zobrazení nejsou správné) a dále následuje kód z čísel (u staršího provedení) nebo z
písmen (u novějšího provedení) popisující důvody, kvůli kterým nemůže být informace o hladině
oleje zobrazena. Chybová hlášení, se kterými je možné se setkat, jsou uvedeny v následující tabulce:
Chybové hlášení
(starší provedení)
Chybové hlášení
(novější provedení)
Význam, důvod
oL
--
0X
oL
--
X
oL
--
50
oL
--
EL
Otáčky motoru příliš nízké
oL
--
59
oL
--
EH
Otáčky motoru příliš vysoké
oL
--
65
oL
--
SN
Není zvolen neutrál
oL
--
70
oL
--
TL
Teplota oleje ve vaně příliš nízká
oL
--
79
oL
--
TH
Teplota oleje ve vaně příliš vysoká
oL
--
89
oL
--
SH
Výstupní hřídel se otáčí
oL
--
95
oL
--
FL
Porucha senzoru**
*
Čas na ustálení hladiny příliš krátký
* Doprovázeno odpočítáváním
** Může se jednat o poruchu vlastního senzoru hladiny ale i kteréhokoliv dalšího senzoru,
kterého systém používá pro ověření podmínek měření (např. senzor otáčkový či teplotní).
U jednociferného displeje WTEC III by zobrazované údaje byly podobné, jen by se zobrazovaly po
jednom symbolu.
Pro odchod z režimu hladiny oleje a návrat zpět do jízdního režimu stiskněte na voliči tlačítko N .
Odlišnosti pro pákový volič
–
Pro vstup do režimu hladiny oleje stiskněte na voliči 1x tlačítko s logem Allison
–
Postup zobrazování a odečítání je stejný
–
Režim hladiny oleje opusťte vícenásobným stisknutím tlačítka s logem Allison
- 2x pro převodovky WTEC III a 4th Gen bez prognost. (projde se přes d1 → N)
- 5x pro převodovky 4th Gen s prognost. (projde se přes oM, FM, TM, d1 → N)
Cílem je dojít na displeji do jízdního režimu do neutrálu – zobrazí se N (N N).
Datum vzniku: 09/2009
6/6
Datum poslední revize: 03/2012