dodatek č. 2

Transkript

dodatek č. 2
///
«v
Dodatek č. 2
Smlouvy o Dílo
„ R e g e n e r a c e parku u Havířského kostelíku v P o d ě b r a d e c h "
(č. o b j e d n a t e l e 2 0 1 2 / 4 9 2 ; ) , u z a v ř e n é d n e 8.11.2012 ( d á l e j e n S m l o u v a )
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
obchodní f i r m a :
Město Poděbrady
adresa:
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
doručovací adresa:
Jiřího náměstí 207I, 290 31 Poděbrady
zastoupený:
PhDr. Ladislavem Langrem - starostou města
telefon:
+420 325 600 200
e - mail:
IČ:
00239640
DIČ:
CZ 00239640
bank. spojení:
číslo účtu: 725191, kód banky: 0100
Zástupce ve věcech
smluvních:
PhDr. Ladislav Langr - starosta města
(dále jen „objednatel")
a
Zhotovitel:
obchodní firma:
GREEN PROJECT s.r.o.
adresa:
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
zastoupený:
Lukášem Novotným
telefon / fax:
732 668 698
e-mail:
[email protected]
IČ:
271 95 783
DIČ:
CZ271 95 783
bank. spojeni:
ČSOB, 193/09722/0300
Zástupce ve věcech
smluvních:
Lukáš Novotný
(dále jen „zhotovitel")
Strana č. 1 z 2
Článek 1.
Obě smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy a to na základě schválených změn projektové
dokumentace, změnách vyvolaných nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými při realizaci prací a dále pak
v důsledku okolností, které vedly k posunutí termínu zahájení prací:
Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o nový bod
1.2. e) Předmět díla se upravuje věcnou specifikací a f y z i c k ý m rozsahem dle „změnového listu", který tvoří přílohu č.:l
tohoto dodatku.
Článek III. C E N A D Í L A , text článku 3.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
3.1. Cena díla j e dohodnuta jako pevná a to bez D P H v korunách českých, dle §2 Zákona č.526/1990 Sb., o cenách,
v rozsahu stanoveném předmětem díla. D P H bude hrazeno dle zákonem stanovené sazby v době vystavení daňového
dokladu.
Cena celkem bez DPH
4 009 445,- Kč
DPH 21 %
841 983,45,- Kč
Cena celkem vč. DPH
4 851 428,5,- Kč
Článek 2.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení
Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. v platném z n ě n í :
Rada města Poděbrady schválilo uzavření této smlouvy usnesením č. 705/2013 ze dne 14.10.2013.
PŘÍLOHY Dodatku č.:2
Příloha č. 1
Změnový list Park u Havířského kostelíku v Poděbradech
V Poděbradech dne:
V Průhonicích, dne
Objednatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: 3 R E E N PŘOJECT s.r.o.
PhDr. Ladislav Langr, starosta
Luká
<JECT
Dobřejovlcká 194,252 43 Průhonice
IČO: 2719578Í D\p CZ 27195783,
Tel: 314 501 1 20,.Mobil: 731 503620
www.qfjgen-prolect.cz
ana č. 2 z 2
Park u Havířského kostelíku v Poděbradech
Změnový list - REKAPITULACE
Objekt
Rozpočtový rozdíl
SO01 Příprava území - vegetační část
10 018,89
SO02 Parkové cesty
197,97
SO03 Vegetační úpravy
66 527,19
SO02 Mobiliář
55 922,70
C e l k e m (Kč bez DPH)
DPH 21 %
132 666,75
27 860,02
C e l k e m rozíl c e n y (Kč vč D P H )
160
původní cena dle SoD
z toho 20 %
rozdíl ( - přesah, + rezerva)
3 876 778,00
775 355.60
642 688,85
526,77
Z m ě n o v ý list
S O 01 Příprava území - vegetační část
Navržená pěstební opatření u stromů, keřů a nárostů
P.č.
Čislo položky N á z e v pěstebního o p a t ř e n i
Stromy
zkratka
obtížnost
m.j.
cena za m.j.
počet m.j.
celkem /Kč/
Aktualizace
07/2013
VÍCEPRÁCE
počet m.j.
počet m.j.
3
R
Celková regenerace koruny
RG
3
ks
2 750,00
4
11 000,00
7
R
Odlehčení koruny
OK
2
ks
2 585,00
1
2 585,00
0
R
Odstranění nárostu
ON
1
ks
1 650,00
1
1 650,00
3
R
Odstraněni výmladků
OV
1
ks
1 650,00
1
1 650,00
0
R
Odstranění zlomů a pahýlů
OZ
1
ks
1 320,00
2
2 640.00
R
Odstranění z l o m ů a pahýlů
OZ
2
ks
1 320,00
8
10 560,00
R
Ořez s u c h ý c h větví
OS
1
ks
1 485,00
19
28 215,00
23
R
Ořez s u c h ý c h větví
OS
2
ks
1 485,00
7
10 395,00
6
R
Ořez s u c h ý c h v ě t v i
OS
3
ks
1 485,00
3
4 455,00
0
R
Řez udržovací
RU
1
ks
1 045,00
0
0,00
R
Řez udržovací
RU
2
ks
1 045,00
7
R
Řez udržovací
RU
3
ks
1 045,00
46
R
Řez v ý c h o v n ý
RV
1
ks
1 045,00
R
Řez v ý c h o v n ý
RV
2
ks
1 045,00
R
Řez opravný
RO
1
ks
1 045,00
R
Z a p ě s t o v á n i cílového tvaru
CT
2
ks
R
Z v ý š e n i statické stability
ST
1
R
Z v ý š e n í statické stability
ST
2
MÉNÉPRÁCE
cena za m.j.
celkem /Kč/
počet m.j. I cena za m.j.
celkem /Kč/
2 750,00
8 250.00
2 750,00
0,00
2 585,00
0.00
2 585,00
-2 585,00
1 650.00
3 300.00
1 650.00
0,00
2
1 320,00
0,00
6
1 320.00
0.00
1 485,00
5 940.00
1 485,00
0,00
1 485,00
0.00
1
1 485,00
-1 485,00
3
1
2
4
1
2
1 650,00
0,00
1 650,00
-1 650,00
1 320,00
0,00
1 320,00
-2 640,00
1 485,00
0,00
4B5.00
-4 455,00
11
11
1 045.00
11 495,00
1 045,00
0,00
7 315,00
29
22
1 045,00
22 990,00
1 045,00
0,00
48 070,00
11
1 045,00
0,00
1 045,00
-36 575,00
1
1 045,00
1
1 045,00
0.00
1 045,00
0,00
3
3 135,00
3
1 045.00
0,00
1 045,00
0,00
1
1 045,00
1
1 045.00
0.00
1 045,00
0,00
1 650,00
2
3 300,00
2
1 650,00
0.00
1 650,00
0 00
ks
2 200,00
0
0,00
1
2 200.00
2 200,00
2 200.00
0,00
ks
2 200,00
3
6 600,00
2
2 200,00
0.00
1
2 200,00
-2 200,00
54 175,00
44
mezisoučet
109
143 660,00
108
1
43
35
-51 590,00
Keře
R
Odstranění solitérního keře
ODS
1
ks
125,00
2
R
Plošné odstranění keřů
ODS
1
m2
45,00
887
mezisoučet
250,00
39 915,00
2
125.00
0,00
125,00
0,00
887
45.00
0.00
45.00
0,00
0,00
0,00
40 165,00
Nárosty
R
Plošně odstranění nárostů
R
Péče o nárost
ODS
1
m2
45
467
PN
1
ks
45
0
mezisoučet
21 015,00
0,00
467
45
0.00
45
0,00
0
45
o.co
45
0,00
0,00
21 015,00
Cena celkem bez DPH /Kč/
I
204 840,00
0,00
-51 590,00
54 1 75,00
Ochrana dřevin při stavební č i n n o s t i - bednění (zřízení a odstranění)
P.č.
Číslo položky
Popis pracovní o p e r a c e
M.j.
Počet m.j.
Cena / m.j.
Cena celkem
Cena / m.j.
Počel m.j.
Cena celkem
Cena / m.j.
Počet m.j.
Cena celkem
1
184 8 0 - 7 1 1 1 zřízení (2*1,5*4*13 ks)
m2
156
115,00
17 940,00
156
0.00
156
0,00
2
184 80-7112 odstranění (2*1,5*4*13 ks)
m2
156
52.00
8 112,00
156
0.00
156
0.00
Cena celkem bez D P H /Kč/
26 052
0,00
0,00
K á c e n i s t r o m ů l i s t n a t ý c h v č e t n ě o d f r é z o v á n í p a ř e z ů ODS 1
P o k á c e n i s t r o m u s rozřezáním a o d s t r a n ě n í m v ě t v i a k m e n e o p r ů m ě r u
k m e n u na řezné ploše pařezu / m m
p.č.
1
2
položka
112 10-1111
do 200 m m
112 10-1112
200 - 3 0 0 m m
ks
j . cena
111 2 0 - 3 1 1 1 Odstraněni pařezu
odfrézováním /m2
celkem
m
j . cena
2
81
161,40
13 0 7 3 , 4 0 0.03140
2 714,40
85,23
15
227,40
3 4 1 1 . 0 0 0,07065
2 714,40
mezisoučet Kč
16 4 8 4 , 4 0
celkem Kč
celkem Kč
celkem
celkem
j . cena
celkem Kč
celkem
j . cena
13 158,63
2 714.40
0.00
2 714.40
0.00
191,77
3 602.77
2 714.40
0.00
2 714,40
0.00
277,00
16 761,40
0.00
0,00
Káceni stromů jehličnatých včetně odfrézování pařezů ODS 1
P o k á c e n i s t r o m u s rozřezáním a o d s t r a n ě n í m větví a k m e n e o průměru
k m e n u na řezné ploše pařezu / m m
p.č.
položka
1
112 10-1221
do 200 m m
2
112 10-1222
200 - 300 m m
ks
j . cena
26
105,00
1
174.24
mezisoučet Kč
111 20-3111 Odstranění pařezu
odfrézováním / m 2
celkem
m
2
j . cena
2 730,00 0,03140
2 714,40
2 216,04
0,07065
2 714,40
191,77
174.24
2 904,24
celkem Kč
c e l k e m Kč
celkem
2 407.81
celkem
celkem Kč
celkem
j . cena
j . cena
4 946,04
0.00
2 714.40
0.00
366,01
0.00
2 714.40
0.00
5 312,05
0.00
0,00
Káceni s t r o m ů ve ztížených p o d m í n k á c h včetně odfrézování pařezů ODS 2
P o k á c e n i s t r o m u ve ztížených p o d m í n k á c h s rozřezáním a odstraněním
větví a k m e n e o p r ů m ě r u k m e n u na řezné ploše pařezu / m m
p.č.
položka
1
112 10-3121
do 200 m m
2
ks
j . cena
celkem
111 2 0 - 3 1 1 1 Odstranění pařezu
odfrézováním /m2
m
2
j . cena
celkem Kč
celkem Kč
celkem
celkem
celkem Kč
celkem
j . cena
j . cena
12
756,80
9 081,60 0,03140
3 184,50
99,99
9 181,59
1.00
856.79
856.79
0.00
112 10-3122
200 - 300 m m
1
1 078,00
1 078,00 0.07065
3 184,50
224,98
1 302,98
1.00
1 302.98
1 302.98
0.00
3
112 10-3124
400 - 500 m m
2
3 810,40
7 620,80 0,38465
3 184,50
1 224.92
8 845,72
1.00
5 035.32
5 035,32
0.00
4
112 10-3125
500 - 6 0 0 m m
4
6 072,00
24 288,00 0.38465
3 184,50
1 224.92
25 512,92
7 296.92
0.00
0,00
5
112 10-3128
800 - 900 m m
2
13 288,00
26 576,00 0,38465
3 184,50
1 224.92
27 800,92
14 512.92
0.00
0,00
1
30 932,00
30 932.00 0,50240
3 184,50
1 599,89
32 531,89
32 531.89
0,00
0.00
5 599.62
105 176,02
7 195.09
0,00
6
R nad 1000
mm
mezisoučet K č
99 576.40
Zásyp j a m po pařezech
P.č.
Číslo položky
Popis p r a c o v n í operace
M.j.
Počet m.j.
Cena / m.j.
C e n a celkem
Počet m.j.
Cena / m.j.
Cena celkem
1
17420-1201
při p r ů m ě r u pařezu přes 100 do 300 m m
kus
136
46,40
6 310,40
1
46.40
46.40
2
17420-1202
při p r ů m ě r u pařezu přes 300 do 500 m m
kus
2
65,60
131,20
1
65,60
65.60
3
17420-1203
při p r ů m ě r u pařezu přes 500 do 700 m m
kus
4
126.80
507,20
1
126.80
4
17420-1204
při p r ů m ě r u pařezu přes 700 do 900 m m
kus
3
351,00
1 053,00
351.00
C e n a c e l k e m bez D P H /Kč/
Počet m.j.
Cena / m.j.
Cena celkem
46,40
0,00
0
65,60
0,00
126.80
0
126,80
0,00
0.00
0
351,00
0,00
8 002
238,80
0,00
366 143,00
61 608.89
-51 590,00
C e n a c e l k e m za S O 0 1 P ř í p r a v a ú z e m í - v e g e t a c e
C e n a celkem bez D P H /Kč/
Celkem
ROZPOČTOVÝ ROZDÍL
10 018,89
Změnový list
Stavba:
Objekt:
P.č.
Díl:
01 R e g e n e r a c e parku u Havířského kostelíku
S O 0 2 Parkové c e s t y
Číslo položky
Rozpočet:
Změnový list 01
Název položky
MJ
množství c e n a / M J
celkem (Kč)
Rozpočet:
VÍCEPRÁCE
Rozpočet:
MÉNĚPRÁCE
množství cena / Mjj celkem (Kč)
množstvf|cena / M j | celkem (Kč)
Z e m n í práce
121101103R00
S e j m u t i ornice s p ř e m í s t ě n í m přes 100 do 2 5 0 m
m3
MZK_(383_+1_13+73)*0,1_ _
_148\94
"
nakloněná rovina:(33+32)*0,1
~6~50
~3~80
u kosieja:53*0,1
~5~30
5Japákyj(0.8*38)*0J_
~3~04
"
22~00
travnatá cesJaJ206+56+2_5)*0J
"
28*70
m2
MZK_383+1J3_+7_3_
1 388,40
I
162,10
6 959,60
l
I
' ~569*00
nakloněná rovina:33+32
"
65~00
zvonice:38
~
38~00
u kpsjeja:53_
~
53~00
šlapáky:0JS*38
~
30*40
štípaná kostka pískovcová: 12+18+43
"
73~00
koňská cesta:220
' ~220~00
travnatá 0650^206+56+25 _
* ~287~00
53.00
pomniček:53
1
m3
42.93
Začátek provozního součtu
_6,50
nakloněná rovina:(33+32)*0.38
24~70
zvonice:38*0,38
~4.44
u^etei(53+(3243)2*0,38
25~38
pomnlček:52*0,38
~9~76
Konec provozního součtu
90 78
_
Mezisoučet
90.784-47.85
I
" "l0~20
R o z p r o s t ř e n í o r n i c e , r o v i n a , tl.do 1 0 c m , n a d 5 0 0 m 2
svah travnaté cesty:6.5
7 080,84
" ~5~20
žulová kostka: 102*0,1
O d k o p á v k y n e z a p a ž e n é v hor. 4 do 100 m 3
5,10
7.30
koňská_cesta:220*0,1
rjomnjček:52*0.1_
122301101R00
6 732,09
_
zvonice:38*0,1_ _
štípaní kostka_piskovcová:(12+18+43)*0.1
181301111R00
I
45,20
56 90
42.93
181101102R00
Ú p r a v a p l á n ě v z á ř e z e c h v hor. 1-4, s e z h u t n ě n í m
m2
171,50
6.20
1 063,30
69.50
t r a v n a t á c e s t a na s e v e r u : 6 9 , 5 0
102~0O
žulová kostka: 102
69310546
Koliky pro uchyceni fošny podél chodníku D + M
kus
320,00
13,20
4 224.00
320,00
13,20
-4 224,00
60510544
F o š n a S M / J D n e o m . l l j a k . tl.6 d l . 2 0 0 - 3 9 0 š . 2 5 - 3 0
m3
3.18
8 250.00
26 262.23
3.18
8 250.00
-26 235,00
3,18
Hodnota:3,1833
lem cesty z MZK!
(2*(23+8.5+16.7+25.8+21+20.8+38+1+12+2+8.7+2.6+3.9+2.
+8.6+42+44+5+7.6+5+7.6+20.5+26+1))*0.3*0,015:
CP1840
Montáž dřevěného obrubníku dřevěná obruba 00
travnatá
1 122.61
1 122.61
18.00
20 206.98
344.47
cesta:(14,52+12.65+12,50+97.83+175.65)*1.10
778.14
mzk:707.40*1.10
052172300
T y č j e h l i č n a t á j a k o s t 4 tř.3 3 0 - 4 5 c m o d k o m é n á 0 0
kus
60512540
Prkno SM/JD omít.ll.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16
m3
5.91
m3
22,00
1 398.00
1 398,00
5.91
13.20
18 4 5 3 . 6 0
6 150.00
36 346.50
včetně dopravy a manipulace
10
C03
Dřevní štépka - dodávka vč.rozprostření
11
180404112R00
550.00
12 1 0 0 . 0 0
15,00
4 305.00
22.00
koňská cesta:220*0,10
Z a l o ž e n i h ň š ť o v é h o t r á v n í k u v ý s e v e m na s u b s t r á t
287,00
m2
287.00
travnatá cesta 206+56+25
12
122301109R00
P ř í p l a t e k z a l e p i v o s t - o d k o p á v k y v hor. 4
m3
42.93
12.50
536.68
13
00572420
S m ě s t r a v n i p a r k o v á III. d e k o r a t i v n í P R O F I
kg
8.50
79,00
671.50
8,50
travnatá cesla:8,5
Celkem
za
Díl:
14
564201300U00
1 Zemni práce
Komunikace
Podklad komunikaci štěrkopísku 15cm
m2
1 529.00
"
(32_08-J,5)*_1,10_
P o d k l a d z m i n e r á l n í h o b e t o n u t l o u š ť k y 15 c m
~|
nŤi"
Podklad komunikací z kam drcen 15cm
|_m2_
564931111R00
P o d k l a d / p o d s y p hlinitý p í s e k 10 c m
m2
564201400U00
Podklad komunikací štěrkopísku 20cm
569.00
_287_00
_287_,00
|_m2_
340,00
Začátek provozního součtu
nakloněná rovina-odečet:-(33+32)
-65.00
Konec provozního součtu
-65.00
nakloněná rovina-připočet:73.65*1.10
Začátek provozního součtu
52.50
29 8 7 2 , 5 0
109.83
52.50
5 766.08
46,50
13 3 4 5 , 5 0
46.50
22,00
6 314.00
22.00
41.10
13 9 7 4 . 0 0
52~93
~287~00
travnatá cesta:206+56+25
18
5 619.16
~287~00
travnatá cesta:206+56+25
17
27.30
" 52~93
(32.08'1.5)*1,10
564701200U00
205,83
625.90
Kryt MZK_(3_83+1_13+73_)*1,1_0_
16
41 741.70
1 056.00
žulová k o s ! k a : ( 9 6 0 H , 1 0
564952111R00
27.30
625.90
MZK_cesta:{383+113+73)J 1 J 0
15
7 5 007,08
69 935,23
81.02
64.57
41.10
2 653.83
-30 459,00
zvonice-odečet
-38.00
-38
-38.00
Konec grovoznlho součtu
16,10
zvonice-pfipočet:(7.00*1.60+2,15*1,60)*1,10
Začátek provozního součtu
u kostela -odeČet:-(160+25)
-185.00
Konec grovoznlho součtu
-185.00
250.25
u kostela-j)fípočet:(156+3,5+68)*1.10
57.20
u pomnlčku:52*1.10
19
561231011U00
C e m stabilizace SCI R O A D M I X tHOcm
|
2
m
340.00
480,00|
163 200,00
Začátek provozního součtu
nakloněná rovina-odečet:-(33+32)
-65.00
Konec grovoznlho součtu
-65.00
81.02
nakloněná rovina-přlpočet:73,65*1,10
Začátek provozního součtu
z v o n i c e - o d e č e t :-38
-38.00
Konec grovoznlho součtu
-38.00
16.10
zvonice-pflpočet:(7,00"1,60+2,15*1.60)*1.10
Začátek provozního součtu
u kostela -odečet:-( 160+25)
-185.00
Konec grovoznlho součtu
-185.00
250.25
ukostela-připočet:[156+3.5+68)*1.10
57,20
u pomnlčku:52*1.10
20
5645015001)00
Podklad komunikaci ze sypaniny 30cm
|
2
m
340,00
31 1 0 |
10 5 7 4 . 0 0
378,00|
128 5 2 0 , 0 0
Začátek provozního součtu
nakloněná rovina-odečet:-(33+32)
-65.00
Konec grovoznlho součtu
-65.00
81.02
nakloněná rovina-pflpočet:(73.65)*1.10
Začátek provozního součtu
zvonice-odečet >38
-38.00
Konec provozního součtu
-38.00
16.10
zvonice-připočet:(7.00*1.60+2,15*1.60)*1.10
Začátek provozního součtu
u kostela -odečet:-(160+25)
-185,00
Konec provozního součtu
-185.00
250.25
u kostela-pfipočet:(156+3,5+68)*1.10
57.20
u pomničku:52*1.10
21
594111111R00
Dlažba z lomového kamene.lože z kam.též.do 5 c m
|
m2
340,00
Začátek provozního součtu
nakloněná rovina-odečet:-(33+32)
-65.00
Konec provozního součtu
-65.00
81,02
nakloněná rovina-pfipočet:73.65*1,10
Začátek provozního součtu
z v o n i c e - o d e č e t :-38
-38.00
Konec provozního součtu
-38.00
16.10
zvonice-ph'počet:(7.00*1.60+2.15*1,60)*1.10
Začátek provozního součtu
u kostela -odečet:-(160+25)
-185.00
Konec provozního součtu
-185.00
250.25
u kostela-_pripočet:[156+3.5+68)*1.10
57.20
u pomnlčku:52*1.10
22
P C 08
Pískovcová dlažba-řezaná (50/50) K o k á m
|
m
2
343,40
2 500.00|
136.89
858 500.00
2 500.001
-342 225,00
Začátek provozního součtu
nakloněná rovina-odečet:-(33+32)
-65.00
Konec provozního součtu
-65.00
n a k l o n ě n á rovina-pfip_očet:0
Začátek provozního součtu
z v o n i c e - o d e č e t :-38
-38.00
Konec provozního součtu
-38.00
zvonice-připočet:0
Začátek provozního součtu
u kostela -odečet:-(160+25)
-185.00
Konec provozního součtu
-185.00
206.52
u k o s t e l a - p ř l p o č e t : ( 1 5 6 + 3 . 5 + 4 1 )*1.03
u pomnlčku.O
23
591111111R00
Kladení dlažby velké kostky.lože z kamen.tl. 5 c m
|
m2
zvonice-pflpočet-materiál očištěn: 16.1040
16.10
u kostela-pfipočet:27*1,10
29,70
58380056.A
26
58380056.A1
Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná
|
m
2
10/10
|
m2
15/17 štípaná
|
nakloněná rovina-připočet:73,65*1,10
102,00
m
2
81.02
zvonice-pflpočet-materiál očištěn:
u kostela-pfipočet:27*l.10
u pomničku:52*1,10
součet
I
71 8 6 1 . 4 0
I
102.00
463,00|
112.2C
463.00|
51 9 4 8 . 6 0
463.00|
167.92
463.00|
77 7 4 6 . 9 6
112.20
p o d é l ulice u z á m o s t i : 1 0 2 * 1.10
R_Mozaika dlažebni žulová chodníková
47 226.00
370.00|
102.00
p o d é l ulice u z á m o s t l : 1 0 2
R_Mozaika dlažební žulová chodníková
463,00|
194,22
296.22
součet:
25
37 7 4 0 . 0 0
57,20
u pomnlčku:52*1,10
58380056.A
370.00|
81.02
n a k l o n ě n á r o v i n a - p ř i p o č e t : 7 3 , 6 5 * 1,10
24
102.00
112.20
p o d é l ulice u z á m o s t l : 1 0 2 * 1 . 1 0
29.70
57.2C
167.92
463,00|
-47 226,00
27
599432111R00
Výplň spár dlažby z lomového k a m e n e kam.těženým
[
2
m
475,80
126.00|
59 950,80
4 520,00
11 3 6 1 , 4 7
24.39
126.00|
I
3 073.14
Začátek provozního součtu
nakloněná rovina-odečeť.-(33+32)
-65.00
Konec provozního součtu
-65.00
73.65
nakloněná rovina-přlpočet.73,65
Začátek provozního součtu
z v o n i c e - o d e č e t :-38
-38.00
Konec grovoznlho součtu
-38.00
14.64
zvonice-přlpočet:7,00*1.60+2.15*1.60
Začátek provozního součtu
u kostela -odečet:-(160+25)
-185,00
Konec provozního součtu
-185.00
227,50
u kostela-pfipočet: 156+3,5+68
52.00
u pomnfčku:52
132.40
102+30,40
28
P C 09
Schody - štípaný stavební k á m e n . vč.dodávky a m o n t
Blok.kámen Kokám
m3
původní:(11 +5.5+5.52+4.2+5,2)*0.2*0,4
596911111R00
58384857.A
Deska dlažební
|
m
2
31
900
za
RT2
pískovec tl. 4 cm
|
m2
33
5 593,60
2 215,00|
67 336,00
1
30,40
1
1 495 249,57
1
276 078,35
H z s - n e z m e ň t e l n é p r á c e - z e d n i c k é v ý p o m o c e P r á c e v tarifní
hodina
za
998226011R00
za
zvonice podél soklu:40+10
50.00
ostatní vysprávkv:40
40,00
245,00
20.00
245.00
58 800,00
P ř e s u n h m o t , p o z e m n í k o m u n i k a c e , kryt m o n t o v a n ý
(
1 739,63
35,00
99 Staveništní přesun
hmot
Přesuny suti a v y b o u r a n ý c h hmot
4 900.00
4 900,00
60 887,08
60 887,08
V o d o r o v n á doprava suti a h m o t po s u c h u d o 5 0 0 0 m
Celkem
D96 Přesuny
suti a vybouraných
58 800,00
110.00
96 Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
979082317R00
za
240,00
60.00
ocelov.pásovina:100+10
Celkem
Díl: D96
184,00|
5 Komunikace
Bourání konstrukcí
kostel podél soklu:60
32
30,40
30.40
třídě 5
Celkem
Díl: 99
-11 345.20
30.40
šlapáky-plskovcová dlažba:0.8*38
Celkem
Díl: 96
4 520.00
1
-2.51
Kladení šlapáků do lože v rovině
šlapáky-plskovcová dlažba:0,8*38
30
2.51
2.51
odečet:-2,5136
29
2,51
hmot
[
182,16
275,00
50 094,00
50 094,00
I
-400 796,20
Díl: 767
34
Konstrukce zámečnické
P C 05
Montáž ocelové pásoviny vč.spojovánl
MZK:428*1.05
I
m
O c e l o v á pásovina L 100/65/6 12,25 k g / b m
P C 06
|
kg
5 505.15
pískovcová kostka:98*12,25*1.05
1 260,53
|
kg
85.80
pískovcová kostka:65,3
65.30
|
ks
39
210010125R00
za
767 Konstrukce
Elektromontáže
Díl: 62
40
5 380,56
3 777.50
10,85
25.00|
271,25
351,00
128,00
44 928,00
12.00
128.00|
1 536.00
t
0,05
275,00
275.00
13,67
8 843,66
263 563,87
(
m
2,60
54,00
54.00
140,40
2.60
Elektromontáže
140,40
R_Očištění k a m e n n ý c h s c h o d . s t u p ň ů , lokální oprava
před kostellkem:3,45+14,53
I -
sakristie:3*1,45
41
24.00|
Úpravy povrchů vnější
434CP01
Celkem
Díl: 1
25,00l
zámečnické
T r u b k a o c h r a n n á z P E , u l o ž e n á v o l n ě , D N d o 100 m m
M21
224,19
12.00
P ř e s u n h m o t pro z á m e č n i c k é konstr., v ý š k y do 6 m
V O :2.6
Celkem
162 3 7 6 , 2 0
65,00
zvoncie:12
za
24,00|
286.00
pskovcová kostka:65
Celkem
Díl: M21
1 655.85
10.85
K o t v e n i o c e l . p á s o v i n y T p r o f i l e m p o v z d á l . 1,5 m
998767101R00
151,10
MZK:85,8
M Z K :286
38
95.00
224.19
O c e l o v á p á s o v i n a T 4 0 0 / 5 0 / 5 0 / 6 4 , 4 4 k g / b m po 1,5 m
P C 07
6 765,68
MZK:428*12,25*1,05
zvonice. 10,85
37
17.43
17.43
zvonice:17.43*12.25*1,05
36
52 468,50
102.90
zvonice:(4,85+5,36+6,39)*1,05
P C 04
95,00|
449.40
pískovcová kostka:98*1,05
35
552,30
za
114203201R01
62 Opravy povrchů
Z e m n i práce
390,00
22.33J
390.00|
8 708.70
17.98
4,35
vnější
R_Očišténí žul.stav.dlažby od hlíny a písku
8 708,70
|
m3
14.64
1 062,50
15 5 5 5 . 0 0
včetně manipulace
Začátek provozního součtu
z v o n i c e - o d e č e t :-38
-38.00
Konec provozního součtu
-38.00
zvonice-pfipočet:7,00*1,60+2,15*1,60
Celkem
za
1 Zemní
práce
14.64
15 555,00
Díl: 2
42
Základy a zvláštní zakládání
216904391R00
R_Přlplatek z a ruční dočištěni ocelovými kartáči
|
I
2
m
Začátek provozního součtu
z v o n i c e - o d e č e t :-38
-38,00
Konec provozního součtu
-38,00
zvonice-pf fpočet.7.00* 1.60+2,15*1,60
Celkem
Díl: 5
43
za
979024441R00
2 Základy a zvláštní
Komunikace
14.64
44
916531111R01
R_Očištění obrubníků
_ 16,50
m
5
Komunikace
Doplňující práce na k o m u n i k a c i
45
113106121R00
348.15
I
348,15
R_Osazeni kam.obrubníků bez opěry
j
16.50
m
1
za
21.10|
16.50
nakl.rovina:16,5
Celkem
Díl: 1
I
2 064,24
1
za
2 064.24
14.64
zakládání
nakl.rovina:16.5
Celkem
Díl: 91
141.00|
108,50|
1 790.25
16,50
91 Doplňující práce na
Z e m n í práce
komunikaci
R o z e b r á n i d l a ž e b z b e t o n o v ý c h d l a ž d i c na s u c h o
1 790,25
|
m
2
|
m
3
25.38
31.50
799.47
2.96
1 485,00
4 395.60
65.00
492.30
31 999.50
okolo kostelíku:
(17,43+1.73+0.9+2,5+2.5+2.7+5.10+1.5+13,5+2.9)*0.5
46
120901113
Bourání zdiva k a m e n n é h o maltu cementovou ručně
25,38
okolo kostellku:16.9*0,25*0.7
47
997221815
2.96
O d v o z a likvidace o d p a d u
l
(naložení, doprava, poplatky za skládkovné)
Celkem
Díl: D96
50
za
1 Zemní
práce
37 194,57
Přesuny suti a v y b o u r a n ý c h hmot
979084216R00
Vodorovná doprava vybour. h m o t po s u c h u do 5 km
Celkem
D96 Přesuny
za
Celkem
Celkem
VlCEPRÁCE
MĚNĚPRACE
l Celkem
\ROZPOČTOVÝ
suti a vybouraných
ROZDÍL
hmot
t
3,50
275,00
963,17
3.50
275.00
963.17
963,17
963,17
1 926,34
3 852,68
431 453,17
5 779,03
-431 255,20
197,97
Změnový list
Sortiment rostlin
P.č.
Taxon
Velikost
Ks
J.cena
Cena celkem
Ks
J. cena
Cena
Ks
J. cena
celkem
Cena
celkem
Stromy
1 Aesculus x carnea
Briotii'
8 700
0
8 700
0
900
1 800
900
0
11 6 2 8
3 876
0
3 876
0
1 542
4 626
1 542
0
1 542
0
3
3 228
9 684
3 228
0
3 228
0
1
9 009
9 009
1
9 009
9 009
9 009
0
Solitéra. 300-350. bal
13
1 830
23 790
2
1 830
3 660
1 830
0
8 Prunus avium 'Plena'
Vk,3xp, 18-20
13
5 700
74 100
5 700
0
5 700
0
9 Prunus padus
V k . 3 x p , 18-20
2
5 400
10 8 0 0
5 400
0
5 400
0
10 P r u n u s p a d u s ' C o l o r a t a '
Vk,3xp, 18-20
1
4 800
4 800
4 800
0
4 800
0
11 Prunus subhirtella ' P e n d u l a '
V k , 3 x p , 18-20
1
6 300
6 300
6 300
0
6 300
0
12 Q u e r c u s r o b u r
V k , 3 x p , 18-20
5
6 006
30 030
6 006
0
6 006
0
2 340
0
2 340
0
3 600
0
Vk,3xp, 18-20
1
8 700
8 700
2 Acer campestre
Solitéra 300-350, bal
8
900
7 200
3 Acer rubrum
Vk,3xp,16-18
3
3 876
4 Carpinus betulus
Solitéra 300-350, bal
3
5 Cercidiphyllum japonicum
Vk,3xp,14-16
6 L i r i o d e n d r o n tulipifera
Vk,3xp. 18-20
7 Populus x canadensis
13 S a l i x a l b a ' T r i s t i s '
Vk.3xp,16-18
14 Tilia c o r d a t a
15 U l m u s laevis
21 Platanus acerifolia
2
2 340
2
4 680
Vk,3xp, 18-20
3
3 600
10 8 0 0
3 600
10 8 0 0
Vk,3xp, 18-20
3
3 600
10 8 0 0
3 600
0
3 600
0
V k , 3 x p , 18-21
2
4 200
8 400
4 200
0
4 200
0
966
Keře
3
64
16 A m e l a n c h i e r l a m a r c k i i
Solitéra, 150-200, bal
9
966
8 694
3 864
966
0
Solitéra, 100-125, bal
9
1 800
16 2 0 0
1 800
0
1 800
0
18 P a r r o t i a p e r s i c a
Solitéra, 150-200, bal
4
1 361
5 443
1 361
0
1 361
0
19 V i b u r n u m f r a g r a n s
Solitéra, 80-100. bal
3
990
2 970
990
0
990
0
20 Viburnum opulus
Solitéra 150-200, bal
6
624
3 744
624
0
624
0
17 H a m a m e l i s x i n t e r m e d i a
Pallida'
Detail A - trvalky, trávy a kapradiny
A n e m o n e x hybrida
Honorine Jobert'
4
31
h 9x9x10
70
28
1 932
28
0
28
0
Pachysandra teminalis
h 9x9x10
1089
49
53 579
49
0
49
0
Waldsteinia geoides
h 9x9x10
333
19
6 394
19
0
19
0
Deschampsia caespitosa
h 9x9x10
350
32
11 3 4 0
32
0
32
0
k 11
14
24
336
24
0
24
0
h 9x9x10
300
30
9 000
30
0
30
0
4/5
320
14
4 608
14
0
14
0
12/14
270
14
3 888
14
0
14
0
Matteucia struphiopteris
Sagina subulata
Detail A - c i b u l o v i n y
G a l a n t h u s nivalis
Narcissus x 'King Alfred'
Detail B - trvalky, trávy a kapradiny
Anemone x hybrida
Honoúne Jobert'
h 9x9x10
24
28
662
28
0
28
0
Brunnera macrophylla
h 9x9x10
288
30
8 640
30
0
30
0
P a e o n i a lactiflora W h i t e S a n d s '
h 9x9x10
15
30
450
30
0
30
0
Waldsteinia geoides
h 9x9x10
228
19
4 378
19
0
19
0
Deschampsia caespitosa
k 11
294
32
9 526
32
0
32
0
Molinia arundinacea
k 11
9
30
270
30
0
JC
0
k 11
14
24
336
24
0
24
0
4/5
120
14
1 728
14
0
14
0
12/14
210
14
3 024
14
0
14
Skyracer'
Matteucia struphiopteris
Detail B - clbuloviny
G a l a n t h u s nivalis
Narcissus x 'King Alfred'
Mezisoučet
0
392 488
29 133
P ř i r á ž k a na p o ř i z o v a c í n á k l a d y 1 8 , 8 %
73 787,78
5 477.00
0,00
Koeficient ztrát 3 %
13 9 8 8 . 2 8
1 038.30
0,00
Náklady na rostlinný materiál c e l k e m Kč bez DPH
ROZPOČTOVÝ
ROZDÍL
480 264 Kč
35 648
Kč
0
-K5
35 648,30
Změnový list
Souhrn založení
vegetačních
prvků
práce
pomocný materiál
Cena
Technologie
Mj.
P o č e t m.j.
C e n a / m.j.
ks
40
2 042
ks
55
trvalek
m2
D - výsadba cibulovin
ks
A - výsadba stromu
celkem
Cena za
Cena
založeni
Počet
Cena /
Cena
Počet
Cena /
Cena
celkem Kč
m.j.
m.j.
celkem
m.j.
m.j.
celkem
P o č e t m.j.
C e n a / m.j.
81 6 8 0
40
843
33 7 1 5
115 3 9 5
8
2 885
23 079
843
0
1 689
92 8 7 9
55
261
14 3 7 0
107 2 4 9
4
1 950
7 800
261
0
328
218
71 578
328
72
23 707
95 285
920
5
4 600
0
4 600
m2
6 637
28
182 982
6 637
2
15 0 9 9
m2
12 3 9 0
13
160 543
12 3 9 0
1
m2
287
17
287
2
celkem
B - v ý s a d b a solitérního keře
a keřovitého tvaru stromu
C - záhonová výsadba
291
0
72
0
5
0
0
0
198 0 8 1
30
0
2
0
13 3 0 4
173 8 4 7
14
0
1
0
587
5 528
19
0
2
E - založeni parkového
trávníku v ý s e v e m v rovině
F - regenerace původního
parkového trávníku
G - výsev trávníku na
štěrkem zpevněné podloží
Celkem
4 941
599 203
Cena celkem bez DPH
ROZPOČTOVÝ
ROZDÍL
100 782
699 985
30 879
30 878,89
0
0
I
Slepý rozpočet
Stavba :
Objekt:
01 Regenerace parku u Havířského kostelíku
SO 02 Parkové cesty
P.č. Číslo položky
Díl:
Zemni práce
121101101R04
Rozpočet: 03 03
ViCEPRÁCE - Mobiliář
Název položky
MJ
Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m 4
m3
45,20
160,91
m3
_8,90_
486,00
4 325,40
~3,9o"
~5,00"
132201109R04
altán:20*0,25
Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3 4
m3
8,90
138,00
1 228,20
162701105R04
Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 4
m3
8,90
265,00
2 358,50
167101102R04
Nakládáni výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 4
m3
8,90
50,70
451,23
171201201R04
Uloženi sypaniny na skládku vč. poplatku za skládkovné
m3
8,90
350.00
3 115,00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 4
m2
3_5.60
6,20
220,72
23,70
843,72
181101102R04
' 1~5,60"
niky pro lavice: 1,5*2,6*4
181301101R04
' 20,00"
altán:20
Rozprostřeni omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 4
m2
2~0,00*
altán:20
Celkem za
1 Zemní práce
Komunikace
564851111R00
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm
Díl:
12 703,68
m2
altán:20
Kladení dlažby z kamene desek bez úpravy tvaru o nestejné
tloušťce 30 až 150 mm
35,60
98.8C
3 517,28
850,00
30 260,00
15,60
niky pro lavice: 1,5*2,6*4
772527340
3_5,60_
' 1~5,60"
niky pro lavice: 1,5*2.6*4
10
celkem (Kč)
~2,00"
altán.20*0,1
Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 4
niky pro lavice:1,5*2,6*4*0,25
9
_3,56
cena / MJ
"i ,56
niky pro lavice:"!,5*2,6*4*0,1
132201101R04
množství
20,00
I
m2
35,60
niky pro lavice: 1,5*2,6*4
15,60
20,00
11
596211115U04
altán:20
Příplátek za pracnost spárořezu kamenná dlažba 04
m2
35,60
25,30
900,68
12
599432111R04
D+M zatravnéná spára 4
m2
35.60
50.10
1 783,56
Celkem za
Díl: 91
13
91CP001
5 Komunikace
Doplňující práce na komunikaci
D+M A - lavice s opěradlem ONE
36 461,52
ks
0,00
19 125,00
0,00
Doplněni specifikace:
Lavička parková typ ONE, dle PD, kce broušená nerez /
sedák dub masiv včetně povrchové úpravy z předchozích
etap, 1600*760x800mm (12 lati na lavičce)
Lavička + doprava
13 245,00
Spodní stavba + montáž
14
91CP002
D+M B - lavice bez opěradla TWO
5 880,00
ks
0,00
14 940,00
0,00
Doplněni specifikace:
Lavička parková typ TWO, dle PD, kce broušená nerez /
sedák dub masiv včetně povrchové úpravy z
předchozích etap, 1600x760"800mm
15
91CP003
Lavička + doprava
9 060,00
Spodní stavba + montáž
5 880,00
D+M C - odpadkové koše LENA
ks
0,00
18 651,80
0.00
Doplněni specifikace:
Odpadkový koš Lena LN135, 75 I, koš na noze, se stříškou,
opláštění perforovaným ocelovým plechem
Koš + doprava
15 142,80
Spodní stavba + montáž
Celkem za
Díl: 99
16
998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m
Celkem za
99 Staveništní přesun hmot
Celkem
3 509,00
91 Doplňující práce na komunikaci
Staveništní přesun hmot
0,00
t
27,03
250,00
6 757.50
6 757,50
55 922,70

Podobné dokumenty

svatební nabídka

svatební nabídka KBK – Améba s.r.o. a Zdeňka Pospíšilová, tel: 606 304 300, objednávky: e-mail: [email protected]

Více

Pavel Satrapa

Pavel Satrapa vyhovovat právě jeden z těchto znaků. Například výrazu [xyz] vyhoví buď znak „x“ nebo „y“ nebo „z“. Jestliže povolené znaky tvoří interval, můžete si ušetřit práci a v hranatých závorkách uvést pou...

Více

P1.1 - PD - Rychtarov - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

P1.1 - PD - Rychtarov - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. V rámci celé stavby budou provedeny nové instalace ZTI včetně nových zařizovacích předmětů a kuchyňských linek, instalace elektrického proudu, slaboproudé rozvody, zabezpečení EZS a nové vytápění s...

Více