Pr´ıklad 1 Mladý Galileo Galilei pri pozorovánı kyvu lucerny

Transkript

Pr´ıklad 1 Mladý Galileo Galilei pri pozorovánı kyvu lucerny
Přı́klad 1
Mladý Galileo Galilei při pozorovánı́ kyvů lucerny, zavěšené na dlouhém závěsu pisánského kostela
(narodil se a studoval v Pise) zjistil, že perioda nezávisı́ na počátečnı́ výchylce. Domnı́val se, že závisı́ na
délce kyvadla l, jeho hmotnosti m a tı́hovémhzrychlenı́ g. Odhadněte
závislost dobu kyvu kyvadla t na
i
1
1
0
−
těchto veličinách pomocı́ rozměrové analýzy. t = kl 2 m g 2
Přı́klad 2
Startujı́cı́ tryskové letadlo musı́ mı́t před vzlétnutı́m rychlost nejméně v1 =360 km/h. S jakým nejmenšı́m
konstantnı́m zrychlenı́m může startovat na rozjezdové dráze dlouhé x1 =1,8 km ? [2, 78 m.s−2 ]
Přı́klad 3
Vyplašený pásovec (na obrázku) vyskočı́ do výšky.
V čase 0,200 s se nacházı́ ve výšce 0,544 m.
a) jaká je jeho počátečnı́ rychlost v0 ? [3, 701 m.s−1 ]
b) jaká je jeho rychlost v v zadané výšce ? [1, 739 m.s−1 ]
c) o jakou výšku ∆y ještě vyplašený pásovec nastoupá ? [0, 154 m]
Přı́klad 4
Jaká je perioda otáčenı́ pout’ové centrifugy o poloměru 5 m, jestliže v hornı́ poloze působı́ na mı́rně
vyděšeného cestujı́cı́ho výsledné zrychlenı́ a=g směrem nahoru ? Osa centrifugy je vodorovná, tı́hové
zrychlenı́ je rovno g = 9, 81 m.s−2 . [3, 17 s]
Přı́klad 5
Během cirkusového představenı́ v roce 1901 předvedl Allo ”Dare Devil”Diavolo vrcholné čı́slo, jı́zdu
na kole ve spirále smrti (viz. obr). Předpokládejte, že smyčka je kruhová a má poloměr R=2,7 m. Jakou
nejmenšı́ rychlostı́ v mohl Diavolo projı́ždět nejvyššı́m bodem smyčky, aby s nı́ neztratil kontakt? tı́hové
zrychlenı́ je rovno g = 9, 81 m.s−2
[5, 15 m.s−1 ]
Přı́klad 6
Výpravčı́ stojı́ na peróně na začátku prvnı́ho vagónu stojı́cı́ho vlaku. Vlak se dá do rovnoměrně zrychleného pohybu takovým způsobem, že
√ vagón mı́jı́ výpravčı́ho po dobu ∆t1 . Jakou dobu ∆tn mı́jı́
√ prvnı́
výpravčı́ho n-tý vagón? ∆tn = ∆t1 ( n − n − 1)
Přı́klad 7
Turista na zámku Zbiroh se naklánı́ nad studnu, přičemž mu do nı́ z náprsnı́ kapsy košile vypadne
mobilnı́ telefon. Ihned zapne stopky a změřı́, že žuchnutı́ telefonu o dno uslyšı́ za čas t = 6, 24 s po
vypadnutı́ telefonu. Tı́hové zrychlenı́ g = 9, 81m.s−2 a rychlost zvuku ve studni je c = 340 m.s−1
Určete, jak hluboká je studna na zámku Zbiroh [162, 8 m]
Přı́klad 8
Přı́močarý pohyb se koná z klidu se zrychlenı́m, které rovnoměrně roste tak, že v okamžiku t1 = 90 s
má hodnotu a1 = 0,5 m.s−2 . Určete:
a1 3
a1 2
t
t
a) závislost rychlosti a dráhy na čase, v =
2t1
6t1
i h
i
h
a1
a1
s(t1 ) = t21 = 675 m
c) rychlost a uraženou dráhu pro čas t = t1 , v(t1 ) = t1 = 22,5 m.s−1
2
6
a1 2
a1 3
−1
d) rychlost a uraženou dráhu pro čas t = t2 = 10 s. v(t2 ) =
t = 0,26 m.s
t = 0,92 m
s(t2 ) =
2t1 2
6t1 2
Přı́klad 9
Setrvačnı́k se otáčı́ s frekvencı́ n = 1500 ot.min−1 . Brzděnı́m přejde do pohybu rovnoměrně zpožděného
a zastavı́ se za čas t0 = 30
Určete
s od začátku brzděnı́.
5 −2
a) úhlové zrychlenı́ ε
− π s = −5, 24 s−2
3
b) počet otáček N , které vykoná od začátku brzděnı́ až do zastavenı́ [375 ot]
Přı́klad 10
Železničnı́ vagón se pohybuje po vodorovné přı́mé trati. Brzdı́me jej silou, která se rovná jedné desetině
jeho tı́hy. V okamžiku začátku bržděnı́ má vagón rychlost 72 km.h−1 . tı́hové zrychlenı́ je rovno g =
9, 81 m.s−2 Vypočı́tejte
a) čas t měřený od začátku bržděnı́ za který se vagón zastavı́ [20 s]
b) dráhu s, kterou urazı́ od začátku bržděnı́ do zastavenı́. [200 m]
Přı́klad 11
Kbelı́k zavěšený na provázku omotaném kolem rumpálu o poloměru R padá do studny. Jeho dráha je
dána vztahem s = 21 kt2
"
#
r
4 t4
k
Jaká je velikost zrychlenı́ malého pavoučka o hmotnosti m který sedı́ na rumpálu? a = k 2 + 2
R
Přı́klad 12
Určete, jakou silou působı́ na kolejnici následkem rotace Země vlak hmotnosti m = 500 tun, jedoucı́
rychlostı́ v 0 = 72 km.h−1 po polednı́ku od severu k jihu na severnı́ polokouli v mı́stě zeměpisné šı́řky
ϕ = 50o . [1114, 2 N]
Přı́klad 13
Jakou práci je třeba vykonat, aby vlak hmotnosti m=300 t, pohybujı́cı́ se po vodorovné trati, zvětšil
svou rychlost z v1 =36 km.h−1 na v2 =54 km.h−1 ? Neuvažujeme ztráty třenı́m a vliv odporu vzduchu.
[18, 75 MJ]
Přı́klad 14
Vypočı́tejte práci proměnné sı́ly F~ = (x2 −2xy)~i+(y 2 −2xy)~j po dráze dané parametrickými
rovnicemi
14
2
J
x = t, y = t (parabola) z bodu A1 (1, 1) do bodu A2 (−1, 1). (Sı́la je zadaná v newtonech)
15
Přı́klad 15
Sáňky jedou z kopce rovnoměrně zrychleně po dráze AB a pod svahem rovnoměrně zpožděně po
vodorovné dráze BC, na které se zastavı́. Určete koeficient třenı́. Úhel α = 10o , dráhy AB=s1 = 1000 m,
BC=s2 = 100 m. [0, 16]
Přı́klad 16
Po zachycenı́ střely se poloha těžiště balistického kyvadla zvýšı́ o l = 2 cm. Určete rychlost střely v.
Hmotnost střely je rovna m = 20 g, hmotnost balistického kyvadla je rovna M = 10 kg.
[313, 8 m.s−1 ]
Přı́klad 17
Na ocelovou podložku upustı́me z výšky h =1 m dvě ocelové koule. Hornı́ koule má hmotnost m1 =100
g, dolnı́ m2 =300 g.
#
"
2
3m2 − m1
h= 4 m
a) Do jaké výšky h1 se odrazı́ hornı́ (lehčı́) koule? h1 =
m1 + m2
"
2 #
m2 − 3m1
b) Do jaké výšky h2 se odrazı́ dolnı́ (těžšı́) koule? h2 =
h
m1 + m2
c) Pro jaký poměr hmotnostı́ k = m2 /m1 vyskočı́ hornı́ koule nejvýše? [k → ∞]
d) Jaká je tato maximálnı́ výška? [9h= 9 m]
Přı́klad 18
Dvě lod’ky plujı́ na klidné (neproudı́cı́) vodě proti sobě rovnoběžným směrem. Když se mı́jejı́, vyměnı́
si vzájemně stejně těžký pytel hmotnosti M =50 kg. Následkem toho se druhá lod’ka zastavı́ a prvnı́ se
pohybuje dále v původnı́m směru rychlostı́ u1 =8,5 m.s−1 . Stanovte rychlosti v1 a v2 lod’ek před tı́m, než
si vyměnily pytle. Hmotnosti lod’ek i s pytlem jsou m1 =1000 kg, m2 =500 kg.
[9 m.s−1 ]
[−1 m.s−1 ]
Přı́klad 19
4
Částice α (jádro hélia 2 He) se ve srážkovém experimentu odrazila od neznámého atomového jádra. Při
srážce ztratila tato částice 75% své kinetické energie. Srážka byla pružná a probı́hala po přı́mce.
Jakou hmotnost M má neznámé atomové jádro?
[M = 3m]
Přı́klad 20
Clověk o hmotnosti m=75 kg stojı́ na lod’ce o délce l= 2m a hmotnosti M =25 kg. O jakou vzdálenost
s se posune vzhledem ke břehu, když přejde z jednoho konce lod’ky na druhý? Předpokládejte, že odpor
vody je možné zanedbat.
[0, 5 m]
Přı́klad 21
Homogennı́ nosnı́k hmotnosti m = 5 tun a délky l = 10 metrů spočı́vá na dvou podpěrách. Ve
vzdálenosti x = 2 metry od jednoho konce je zatı́žen hmotnostı́ m1 = 1 tuna. Určete sı́ly reakce v
obou podpěrách na koncı́ch nosnı́ku, tı́hové zrychlenı́ je rovno g = 9, 81 m.s−2 .
[32373 N]
[26487 N]
Přı́klad 22
Závažı́ o hmotnosti m je zavěšeno na laně podepřeném vodorovnou vzpěrou. Pro úhel, který svı́rá
vzpěra a lano, platı́ α = 30o . Hmotnost lana a vzpěry lze zanedbat. Vypočı́tejte
a) velikost tahové sı́ly, Tn , kterou je napı́náno lano nad hvzpěrou [Tn i= 2mg]
√
b) velikost tlakové sı́ly Tv , kterou je namáhána vzpěra Tv = 3mg
c) velikost tahové sı́ly Tp , kterou je natahováno lano pod vzpěrou [Tp = mg]
Přı́klad 23
U stěny je postaven žebřı́k. Jeho koeficient třenı́ o stěnu je f1 = 0, 55, o zem f2 = 0, 8. Určete minimálnı́
úhel vzhledem k horizontálnı́ rovině, při kterém žebřı́k nespadne působenı́m vlastnı́ váhy.
[19, 29o ]
Přı́klad 24
Určete polohu těžiště homogennı́ polokoule poloměru R = 2 m.
3
0, 0,
4
Přı́klad 25
Určete moment setrvačnosti homogennı́ tyče délky d = 1 m a hmotnosti m = 1kg vzhledem k ose
.
1
kg.m2 = 0, 0833 kg.m2
a) která procházı́ středem tyče kolmo na
12
1 jejı́ směr
.
b) na konci tyče kolmé na jejı́ směr
kg.m2 = 0, 33 kg.m2
3
Přı́klad 26
Vypočtěte moment
setrvačnosti
J homogennı́ koule poloměru R a hmotnosti m vzhledem k ose procházejı́cı́
2
jejı́m středem. J = m R2
5
Přı́klad 27
Rotor elektromotoru s hmotnostı́ m=110 kg má moment setrvačnosti J=2 kg.m2 a koná f =20 otáček
za sekundu. Jak velkou má kinetickou energii? [15, 8 kJ]
Přı́klad 28
Z bodu A nakloněné roviny úhlu α se začne valit beze
Určete jeho rychlost
" smyku
# válec.
r homogennı́
r
g s sin α
3s
t=
v bodě B a čas potřebný k proběhnutı́ dráhy s = AB. v = 2
3
g sin α
Přı́klad 29
Vypočı́tejte oběžnou rychlost a vzdálenost od Země pro stacionárnı́ družici. Hmotnost Země M =
5, 983.1024 kg, poloměr Země R = 6378 km, gravitačnı́ konstanta κ = 6, 67.10−11 N.m2 .kg−2 .
[3076 m.s−1 = 35 810 km]
Přı́klad 30
Jupiterův měsı́c Io obı́há po trajektorii s velkou poloosou aI =421800 km s periodou TI =1,769 dne.
Zemský Měsı́c obı́há po trajektorii s velkou poloosou aM =2,55.10−3 AU s periodou TM =27,322 dne. Určete
z těchto údajů poměr hmotnostı́ Jupitera a Země. Astronomická jednotka 1 AU je rovna 149,598.106 km.
[315]
Přı́klad 31
Vzdálenost Měsı́ce od středu Země se měnı́ od rM P =363300 km v perigeu do rM A =405500 km v apogeu,
perioda oběhu Měsı́ce kolem Země je TM =27,322 dne. Umělá družice se pohybuje po eliptické dráze nad
rovnı́kem tak, že v perigeu je ρDP =225 km nad povrchem Země a v apogeu je ρDA =710 km. Rovnı́kový
poloměr Země je RZ =6378 km. Určete periodu oběhu umělé družice TD .
[0, 0649 dne = 1,56 h = 1 h 34 min]
Přı́klad 32
V jaké vzdálenosti od středu Země r1 je na spojnici Země-Měsı́c velikost gravitačnı́ sı́ly působı́cı́ na
těleso
m nulová? Vzdálenost Země-Měsı́c je d, pro hmotnost Měsı́ce použijte MM = MZ /81.
o hmotnosti
9
r1 = d
10
Přı́klad 33
Jaká je frekvence netlumeného harmonického pohybu hmotného bodu hmotnosti m =2 g, je-li amplituda A = 10 cm a celková energie hmotného bodu W = 1 J ? [50, 35 Hz]
Přı́klad 34
Jaký je logaritmický dekrement útlumu Λ tlumeného harmonického oscilátoru, jestliže za čas 10 s trvánı́
pohybu hmotný bod ztratı́ 50 % své mechanické energie. Perioda tlumeného pohybu je T =2 s. [0, 0693]
Přı́klad 35
Těleso visı́ na pružině a kmitá s periodou T = 0,5 s. O kolik se pružina zkrátı́ odstraněnı́m tělesa?
[6, 2 cm]
Přı́klad 36
Kruhová deska koná ve svislém směru kmitavý harmonický pohyb s amplitudou A = 0,75 m. Jaká
může být maximálnı́ frekvence kmitánı́ desky, aby se předmět volně uložený na desku od nı́ neoddělil?
[0, 575 Hz]
Přı́klad 37
Pozorovánı́m tlumeného harmonického kmitavého pohybu se zjistilo, že po dvou za sebou následujı́cı́ch
výchylkách na stejnou stranu se amplituda kmitů zmenšila o 6/10 a že doba kmitu T = 0,5 s. Určete
součinitel tlumenı́ δ a logaritmický dekrement útlumu Λ. [1, 833 s−1 ]
[0, 916]
Přı́klad 38
Nalezněte amplitudu A a fázi ψ výsledného harmonického pohybu u = A sin(ωt + ψ), který vznikne
složenı́m dvou kmitavých pohybů ve stejné přı́mce se stejnou periodou, u1 = A1 sin(ωt + ϕ1 ), u2 =
A2 sin(ωt + ϕ2 ) amplitudami A1 = 3 cm, A2 = 5 cm a fázemi ϕ1 = 0o , ϕ2 = 60o
[7
cm] o
0
00 .
38, 2132 = 38o 12 47 = 0, 667 rad
Přı́klad 39
Nalezněte amplitudu a fázi výsledného harmonického pohybu u = A cos(ωt+ϕ), který vznikne složenı́m
dvou kmitavých pohybů ve stejné přı́mce u1 = A1 cos(ω t + ϕ1 ), u2 = A2 cos(ω t + ϕ2 ) A1 = A2 = 5 cm,
fázeh ϕ1 = 30o , ϕ2i= 60o . [9, 66 cm]
π
45o = rad
4
Přı́klad 40
Na pružnou spirálu zavěsı́me na spodnı́m konci závažı́ hmotnosti značně většı́ než je hmotnost spirály.
Při tom se spirála protáhne o 4 cm. S jakou frekvencı́ bude soustava kmitat, udělı́me-li jı́ ve svislém směru
impuls ? [2, 51 Hz]
Přı́klad 41
Mobilnı́ telefon spadne do kanálu, který ústı́ na druhé straně Země. Za jak dlouho se telefon vrátı́?
střednı́ poloměr Země je roven RZ = 6373 km , hmotnost Země je rovna Mz = 6.1024 kg . Hustotu Země
budeme pokládat za konstantnı́, gravitačnı́ konstanta je rovna κ = 6, 672.10−11 N.m2 kg−2
[5059 s = 1 h 24 min19 s]
Přı́klad 42
Určete dobu kmitu kapaliny, která je nalita do trubice tvaru U tak, že celková délka sloupce kapaliny
je l = 1 m. g = 9, 81 m.s−2 [1, 42 s]
Přı́klad 43
Za jak dlouho se energie kmitavého pohybu ladičky s frekvencı́ f = 435 Hz zmenšı́ n = 106 krát? Jaký
je činitel jakosti ladičky? Logaritmický dekrement útlumu je roven Λ = 8.10−4 . [19, 84 s]
[3927]
Přı́klad 44
Určete vlnovou délku de Broghliovy vlny elektronu, který byl urychlen průchodem potenciálnı́m rozdı́lem
U =100 V. Hmotnost elektronu je me = 9, 101.10−31 kg, náboj elektronu je e = 1,602.10−19 C, Planckova
konstanta je h = 6, 62607.10−34 J.s . [1, 23.10−10 m]
Přı́klad 45
Vypočtěte energii fotonu o vlnové délce λ=700 nm. Výsledek vyjádřete v Joulech a v elektronvoltech.
Planckova konstanta je h = 6, 62607.10−34 J.s , rychlost světla ve vakuu je c = 3.108 m.s−1
[2, 84.10−19 J = 1, 77 eV]
Přı́klad 46
Elektron v urychlovači zı́ská energii W =100 MeV. Vypočı́tejte jeho vlnovou délku λ a kmitočet f
Planckova konstanta je h = 6, 62607.10−34 J.s , rychlost světla ve vakuu je c = 3.108 m.s−1 , náboj
elektronu je e = −1, 602.10−19 C
[1, 24.10−14 m]
[2, 42.1022 Hz]
Přı́klad 47
Za přı́znivých okolnostı́ může lidské oko zaregistrovat E = 10−18 joulů elektromagnetické energie.
Vypočı́tejte, kolik je to fotonů světla oranžové barvy (s vlnovou délkou λ=600 nm).
Planckova konstanta je h = 6, 62607.10−34 J.s , rychlost světla ve vakuu je c = 3.108 m.s−1 , náboj
elektronu je e = −1, 602.10−19 C
[3]
Přı́klad 48
Radiový vysı́lač o výkonu P =1000 W pracuje na kmitočtu f =880 kHz. Kolik fotonů za vteřinu emituje?
Za přı́znivých okolnostı́ může lidské oko zaregistrovat E = 10−18 joulů elektromagnetické energie.
Vypočı́tejte, kolik je to fotonů světla oranžové barvy (s vlnovou délkou λ=600 nm). Planckova konstanta
je h = 6, 62607.10−34 J.s . [1, 71.1030 ]
Přı́klad 49
Kolik fotonů za vteřinu emituje destiwattová žlutá žárovka? Předpokládejme monochromatické světlo
s vlnovou délkou λ = 580 nm.
Planckova konstanta je h = 6, 62607.10−34 J.s rychlost světla ve vakuu je c = 3.108 m.s−1
[2, 919 ]
Menšı́ část přı́kladů převzata s laskavým svolenı́m autora z M. Červenka: 263 problémů z mechaniky,
elektřiny a magnetismu. Sbı́rka je dostupná na http://herodes.feld.cvut.cz/sbirka/sbirka/spapzmem.pdf

Podobné dokumenty

zde

zde Přesýpacı́ hodiny odměřujı́ čas pomocı́ doby, kterou se sype jemný pı́sek uzkým hrdlem o ploše S z hornı́ do dolnı́ nádobky. Experimentálně můžeme zjistit, že rychlost sypánı́ ∆m/∆t ...

Více

KYBERNETIKA A UMEL´A INTELIGENCE 2. Entropie a Informace

KYBERNETIKA A UMEL´A INTELIGENCE 2. Entropie a Informace f (x1, x2, . . . xn) pro spojité resp. sdružená distribuce P (x1, x2, . . . xn) pro diskrétnı́ veličiny. − Čı́m vı́ce proměnných, tı́m těžšı́ je hustotu/distribuci odhadnout z dat, tj. s...

Více

úloha 6.11

úloha 6.11 stejnosměrné vstupnı́ napětı́ 24 V z centrálnı́ho rozvodu laboratoře. Pozorujte osciloskopem časový průběh napětı́ na výstupu měřı́cı́ho přı́pravku (konektor K2). Z časového průbě...

Více

1´Uvod - WikiSkripta

1´Uvod - WikiSkripta V běžných kurzech kvantové fyziky jsme se dosud setkali se systémy jako jsou volné částice, jejich shluky či částice podléhajı́cı́ vlivu okolnı́ho silového pole. Celý systém částic...

Více

Vlnění, optika a atomová fyzika

Vlnění, optika a atomová fyzika To znamená, že v rovnovážné konfiguraci nabývá U stacionárnı́ (extremálnı́) hodnoty. Rovnovážná konfigurace se nazývá stabilnı́, jestliže pohyb vlivem malé poruchy neopustı́ jisté ...

Více

Abecednı seznam Atakjsemzu˚stalsám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Abecednı seznam Atakjsemzu˚stalsám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A tak jsem zůstal a rád R.: To se přece nedělá chtı́t vı́c než dá se dát To nenı́ fér hrát podle vlastnı́ch pravidel To nenı́ fér chtı́t jı́t když je čas spát A chce se létat, létat...

Více

TEZE DIZERTAˇCNÍ PR´ACE Neline´arnı projevy mechanick

TEZE DIZERTAˇCNÍ PR´ACE Neline´arnı projevy mechanick Vı́me totiž, že libovolný materiál podléhá ve své podstatě zákonitostem, které unikajı́ jednoduchému (natož lineárnı́mu) popisu. Oproti tomu lze však také obecně řı́ci, že je mož...

Více

Petrickova-Obecny oscilator ve dvou dimenzich

Petrickova-Obecny oscilator ve dvou dimenzich x > 0 a k(x) ≡ k2 , l(x) ≡ l2 pro x < 0. V úvodu je popsán harmonický oscilátor, který vznikne volbou k(x) ≡ k a l(x) ≡ l. Pozornost je dále věnována aplikaci oscilátorů splňujı́cı́ výs...

Více

Text včetně obrázků

Text včetně obrázků Spirálu také najdeme u rostlin - když se podı́váte do květu napřı́klad slunečnice nebo sedmikrásky, najdete tyčinky nebo semı́nka uspořádané ne v kruzı́ch, ale v logaritmických spirá...

Více