Kolekce Buffalo - VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE PVC

Transkript

Kolekce Buffalo - VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE PVC
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
1)
Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.
8
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
7
1
5
Lamely
Profil
Ovládací zakončení
Zpětná koncovka
Ovládání naklápění lamel
Ovládání stahování lamel
Jezdec
Kotvení
Aretační řetízek
6
9
2)
Zamìøíme umístìní montážních klipù ( strop ) nebo distanèních konzol ( stìna ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je urèen pouze
do interiéru.
Možnosti kotvení
Strop
Stěna
90 - 150 mm
3)
Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanèní konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a pøipevníme.
Demontáž provedeme obráceným postupem.
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
4)
Bez nasazených PVC lamel tahem za řetízek vyzkoušíme správný chod výrobku ( jezdù v profilu ). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely.
Při osazování lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů
v PVC lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod
naklápění a stahování jezdců.
5)
Je-li součástí žaluzie aretační řetízek ( volitelný doplněk ) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretaèního řetízku a s PVC lamelami.
6)
Vyzkoušíme správný chod žaluzie. Ovládací řetízek musí být zabezpečen pčed manipulací malými dětmi.
7)
Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ HARD 230 V
1)
Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.
7
5
2
3
6
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Lamely
Profil
Motor 230 V
Převodovka
Zpětné zakončení
Jezdec
Kotvení
Aretační řetízek
8
2)
Zamìøíme umístìní distanèních podložky ( strop ) nebo distanèních konzol ( stìna ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie.
Výrobek je urèen pouze do interiéru.
Možnosti kotvení
Strop
Stěna
90 - 150 mm
3)
Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu a profil žaluzie pøipevníme. Demontáž provedeme obráceným postupem
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ HARD 230 V
4)
Provedeme napojení motoru dle přiloženého návodu a platných norem. Připojení do sítì 230V smí provádět pouze odborně zpùsobilá osoba s příslušným
osvědčením. Žaluzii obsluhujeme podle přiloženého návodu k seřízení motoru. Před demontáží rolety je bezpodmínečně nutné odpojit přívod elektrického
proudu do rolety.
5)
Bez nasazených PVC lamel vyzkoušíme správný chod výrobku ( jezdů v profilu ). Je-li vše v pořádku nasadíme do jezdců v profilu PVC lamely. Při osazování
lamel postupujeme zásadně postupně od jedné strany profilu ke druhé a dbáme přitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorů v PVC
lamelách. Lamely skládáme jedním směrem, tak aby se lamely vzájemně nekřížily. Po osazení všech PVC lamel opět vyzkoušíme správný chod naklápění
a stahování jezdců.
6)
Je-li součástí žaluzie aretační řetízek ( volitelný doplněk ) provedeme ve spodní části žaluzie spojení aretačního řetízku a s PVC lamelami.
7)
Vyzkoušíme správný chod žaluzie.
8)
Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V
1)
Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení.
7
5
2
1
2
3
4
5
6
7
8
3
6
4
1
Lamely
Profil
Motor 24 V
Převodovka
Zpětná koncovka
Jezdec
Kotvení
Aretační řetízek
8
2)
Zamìøíme umístìní montážních klipù ( strop ) nebo distanèních konzol ( stìna ). Pøi montáži dbáme vodorovné polohy žaluzie. Výrobek je urèen
pouze do interiéru.
Možnosti kotvení
Strop
Stěna
90 - 150 mm
3)
Podle materiálu podkladu zvolíme správný typ kotevního materiálu, klipy nebo distanèní konzoly, upevníme je, vložíme do nich profil žaluzie a pøipevníme.
Demontáž provedeme obráceným postupem.
www.rolrols.cz
MONTÁŽNÍ NÁVODY
NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ PROFIL LIGHT 24 V
4)
Provedeme napojení motoru dle pøiloženého návodu a platných norem. Žaluzii obsluhujeme podle pøiloženého návodu k seøízení motoru.
Pøed demontáží rolety je bezpodmíneènì nutné odpojit pøívod elektrického proudu do rolety.
5)
Bez nasazených PVC lamel vyzkoušíme správný chod výrobku ( jezdù v profilu ). Je-li vše v poøádku nasadíme do jezdcù v profilu PVC lamely.
Pøi osazování lamel postupujeme zásadnì postupnì od jedné strany profilu ke druhé a dbáme pøitom zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popraskání otvorù v PVC
lamelách. Lamely skládáme jedním smìrem, tak aby se lamely vzájemnì nekøížily. Po osazení všech PVC lamel opìt vyzkoušíme správný chod naklápìní a stahování
jezdcù.
6)
Je-li souèástí žaluzie aretaèní øetízek ( volitelný doplnìk ) provedeme ve spodní èásti žaluzie spojení aretaèního øetízku a s PVC lamelami.
7)
Vyzkoušíme správný chod žaluzie.
8)
Demontáž provedeme vyjmutím lamel z jezdců - jejich vykloněním pro odjištění z ozubu a zatažením.
www.rolrols.cz
Veškeré použití tohoto návodu pouze se svolením firmy ROLROLS, s.r.o.

Podobné dokumenty

Návod - žaluzie ENERGIE s komfrotním ovladačem

Návod - žaluzie ENERGIE s komfrotním ovladačem protože muže obsluhovat celý nainstalovaný systém. Výber ovládané žaluzie je založen na logice hierarchické stromové struktury, kterou lze uživatelsky vytváret tak, aby odpovídala logice umístení ž...

Více

03182 03184 P esné aretační čepy Ku elová pouzdra

03182 03184 P  esné aretační čepy Ku  elová pouzdra L2 L3 L4 L5 Síla pruiny Síla pruiny Vnitøní závit min. zaèátek konec kulová F1 cca N F2 cca N koncovka

Více

ZDE - ROLROLS sro

ZDE - ROLROLS sro Ke každé látkové roletě designové závaží v hodnotě Kč 280,- Akce platí od 31.8. do 30.9.2014 - při závazné objednávce uzavřené v daném období obdržíte zdarma ke každé látkové roletě designové závaž...

Více

screenroll - ROLROLS sro

screenroll - ROLROLS sro Screeny dokáží automaticky reagovat na intenzitu slunečního svitu i v případě, že nejste doma, chrání také Vaše květiny i

Více

duben 2008 - Újezd u Brna

duben 2008 - Újezd u Brna ZM rozhodlo poskytnout Sociálnímu ústavu nevidom˘ch v Chrlicích ãástku ve v˘‰i 5.000 Kã. ZM rozhodlo o zbudování pomníku k v˘roãí zaloÏení mûsta. Jedná se o návrh akademického sochafie Stanislava Mi...

Více

Adobe Premiere 6.5

Adobe Premiere 6.5 K úpravì klipù nenajdeme v programu Premiere jen základní editaèní nástroje typu Stretch, Ripple nebo Rolling (ty se vìtšinou vyskytují i u podstatnì jednodušších støižen), ale napøíklad i funkce p...

Více

D375A-5

D375A-5 525 HP pøi 1.800 ot/min. Tento vysoce úsporný motor Komatsu, spoleènì s velkou hmotností D375A-5 pøedurèují tento vynikající stroj ke všem shrnovacím a rypným úkonùm. Motor je navržen tak, aby pøed...

Více

Radiální potrubní ventilátory řady AXC-TP

Radiální potrubní ventilátory řady AXC-TP Ventilátory AXC TP mají vestavìnou tepelnou ochranu. Po zapojení je tøeba zmìøit protékající proud, který musí odpovídat jmenovitému proudu na štítku motoru.

Více