D375A-5

Transkript

D375A-5
D
375
D375A-5
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
VÝKON MOTORU
391 kW 525 HP
PROVOZNÍ HMOTNOST
66 985 kg
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
STRUÈNÝ
PØEHLED
Sjednocená konstrukce Komatsu
Poskytuje nejlepší tržní hodnotu, nejvìtší spolehlivost a
všestrannost. Hydraulický systém, systémy pøenosu výkonu,
rám a další hlavní souèásti stroje jsou navrženy firmou
Komatsu. Výsledkem je, že všechny souèásti stroje jsou
navrženy pro spoleènou souèinnost, èímž se zvyšuje
produktivita práce, spolehlivost a všestrannost stroje.
Extra nízko položené tìžištì
Zajišuje vynikající stabilitu stroje a vytváøí možnosti
bezpeèné a pohodlné práce na pøíkrých svazích.
Zjednodušení údržby
•
•
•
•
Centrálnì umístìné servisní body
Uzavøený hydraulický okruh
Modulová konstrukce pøevodového systému
Mìøicí body tlaku oleje
Robustní rám
a jednolitý rám pojezdových kladek
s otoèným èepem zvyšují spolehlivost
stroje.
Velké objemy radlic:
18,5 m3 (radlice Semi-U)
a 22,0 m3 (U radlice)
Automatická uzávìra mìnièe momentu
Šetøí palivo a zvyšuje rychlostní a výkonovou
efektivitu pøevodového ústrojí.
2
Nová konstrukce øetìzu pasù
Použitím vylepšeného èepu s vìtší otáèivou
schopností se výraznì snižují náklady na údržbu.
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
Nová šestihranná konstrukce kabiny zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Prostorný interiér
Díky uložení kabiny na tlumièích a K podvozku pohodlnou jízdu
Vynikající výhled z kabiny
Vysokokapacitní klimatizaèní systém
PCCS (Palm Command Control System) páka
Pøetlakovou kabinu
Nastavitelnou levou loketní opìrku
Ovládací konzolu pojezdu integrovanou v sedadle obsluhy
VÝKON MOTORU
391 kW 525 HP @ 1 800 ot/min
PROVOZNÍ HMOTNOST
66 985 kg
OBJEM RADLICE
Semi-U: 18,5 m3
Plnì-U: 22,0 m3
391 kW
525 HP pøeplòovaný motor s pøedchladièem vzduchu
poskytuje dostatek výkonu.
ECMV (Electronic Controlled Modulation Valve)
ovládaný systém øízení typu spojka/brzda
Usnadòuje øízení.
Rozrývaèe (nadstandard):
• Obøí naklápìcí jednonožový
rozrývaè
• Vícenožový rozrývaè
Systém K podvozku
Zlepšuje zábìr, životnost
souèástí a pohodlí obsluhy.
Systém kontroly prokluzu pasù (nadstandard)
Snižuje únavu obsluhy
3
D375A-5
PCCS
PÁSOVÝ DOZER
(PALM COMMAND CONTROL SYSTEM)
Novì vyvinutý, ergonomicky navržený ovládací systém Komatsu vytváøí obsluhou
plnì ovládané pracovní prostøedí.
Spojení èlovìka a stroje
Elektronicky kontrolovaná dlaòová
ovládací páka pojezdu
Otoèné ovládání množství vstøikovaného
paliva
Elektronicky kontrolovaná dlaòová ovládací páka
pojezdu poskytuje obsluze pohodlnou pracovní polohu
a vynikající citlivé ovládání stroje bez jakékoliv únavy.
Øazení pøevodových stupòù je snadno ovládané
palcem ruky.
Otáèky motoru jsou ovládány elektrickými signály, což
usnadòuje provoz a snižuje riziko problémù zpùsobených špatným nastavením èepového ovládání.
Levá ovládací páka
Elektronicky kontrolovaná PPC dlaòová
ovládací páka radlice
Ovládací páka radlice využívá PPC (Proporcionální
Ovládání Tlaku) ventilu a podobné dlaòové ovládací
páky jako je ovládací páka pojezdu. PPC ovládání
spoleènì s vysoce spolehlivým hydraulickým
systémem Komatsu zajišuje vysoce pøesné a jemné
ovládání. (Souèasné naklápìní a úhlování radlice je
snadno dosažitelné palcem ruky. Tato funkce je
dostupná pouze pokud je nainstalována nadstandardní
radlice se zdvojeným naklápìním.)
Pravá ovládací páka
Plnì nastavitelné sedadlo obsluhy (s vysokým opìradlem) a konzola ovládání pojezdu
Výškovì nastavitelná loketní opìrka
ovládání radlice
Pro zlepšení výhledu vzad pøi zpìtné èásti pracovního
cyklu, mùže obsluha pootoèit sedaèku o 15° doprava.
Ovládací prvky øízení a pøevodovky se pohybují spoleènì
se sedaèkou, a tím zvyšují pohodlí posádky. Ovládací
konzola pojezdu je výškovì a podélnì nastavitelná.
S nezávisle nastavitelnou loketní opìrkou mùže každý
operátor stroje D375A-5 pøizpùsobit ovládací prvky svým
individuálním požadavkùm, což poskytuje optimální
pracovní pozici jakémukoliv operátorovi.
Loketní opìrka ovládání radlice je výškovì nastavitelná
ve tøech stupních bez použití jakéhokoliv náøadí, což poskytuje pøedloktí obsluhy pevnou oporu a ideální polohu ruky.
Nastavitelná poloha ovládací páky rozrývaèe
Poloha ovládací páky rozrývaèe je nastavitelná, což
poskytuje bìhem rozrývání optimální pozici jakémukoliv operátorovi jak pøi výhledu vpøed, èi pøi sledování
rozrývací operace.
Náèrt elektronického ovládacího systému
Spínaè
automatického
podøazení
Ovládací
páka
pojezdu
Servisní
spínaè
Ovládací
páka
radlice
Otoèný ovladaè množství
vstøikovaného
paliva
Ovládací páka
rozrývaèe
Ovládací panel
Deceleraèní
pedál
Smìrem vpøed
Snímaè úhlování
Ovladaè
pøevodovky
Ovladaè
motoru
Ovladaè pøevodovky
Ovladaè mìnièe momentu
Ovladaè pracovního zaøízení
Rozvadìè
pøevodovky
Otáèky
motoru
Uzávìra
Pootoèeno o 15°
(Na výše uvedených fotografiích je zobrazena sedaèka s nízkým
opìradlem)
4
Teplota
paliva
Teplota Tlak
vody motorového
oleje
Jednotka ovládacího ventilu paliva
Motor
Ovladaè
øízení
Snímaè plynu
Brzdový pedál
Servo
ventil
èerpadla
Snímaè
výstup.
otáèek
Elektronicky ovládaný
pøevoMìniè momentu Elektronicky
dovky
brzdný systém øízení
ovládaná pøevodovka
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
Elektronický ovládací systém zaøízení pøenosu výkonu
Plynulý a snadný provoz
D375A-5 používá novì vyvinutého elektronického ovládacího systému zaøízení pøenosu výkonu. Ovladaè zaznamenává množství ovládacích pohybù obsluhy( pohyby pák a spínání spínaèù) a signály o stavu stroje ze všech
snímaèù. To vše je øádnì propoèítáno a použito k ovládání mìnièe momentu, pøevodovky, øídících spojek a brzd,
èímž je optimalizován celý provoz stroje. Lehký provoz a velká produktivita stroje D375A-5 nastoluje novou
špièku prùmyslových mìøítek pro hrnutí a rozrývání v této tøídì strojù.
Elektronicky ovládaný
modulaèní ventil (ECMV)
Konvenèní modulaèní ventil
ECMV (Electronically-Controlled Modulation Valve) systém
ovládání pøevodovky
Tlak spojky
V závislosti na pojezdových podmínkách jako jsou napø. otáèky kol, otáèky
motoru nastavuje ovladaè automaticky zábìr každé spojky. To poskytuje plynulý a
bezrázový zábìr spojky, zvýšenou spolehlivost souèástí, prodlouženou životnost
souèástí a obsluze pohodlné øízení stroje.
Èas
ECMV (Electronically-Controlled Modulation Valve) systém ovládání øídících spojek/brzd
Pøi hrnutí snímaèe sledují všechny provozní podmínky stroje jako jsou napø. úhel stoupání, velikost nákladu.
Na základì tìchto hodnot jsou spojky a brzdy øízení elektronicky ovládány, což poskytuje pomocí snižování
nepotøebných podmínek jako je napø. protibìžné øízení pøi jízdì ze svahu snadný provoz stroje.
Efekt ECMV systému ovládání spojek/brzd øízení
Pøi hrnutí a otáèení kontroluje ECMV v závislosti na stupni zatížení automaticky pomìr zdvihu øídících spojek a
brzd, což umožòuje plynulé hrnutí a otáèení. Pøi hrnutí po svahu ECMV automaticky ovládá spojky a brzdy øízení
v závislosti na sklonu stroje a stupni zatížení, snižuje efekt protibìžného øízení a zajišuje tím plynulé hrnutí
materiálu.
Volba pøednastavených funkcí pojezdové
rychlosti
Možnost volby z pøednastavených funkcí pojezdové rychlosti
je standardním pøíslušenstvím. Poskytuje obsluze možnost
volby dopøedných a zpìtných rychlostí ze tøí pøednastavených kombinací jako jsou; F1-R2, F2-R2 a manuálního øazení.
pokud je zvolena kombinace F1-R2 nebo F2-R2 a ovládací
páka pojezdu je posunuta do polohy vpøed/vzad, stroj stroj
pojíždí vpøed/vzad pøi rychlostech F1-R2 nebo F2-R2 automaticky. Tato funkce zvyšuje produktivitu práce obsluhy tím,
že pøi opakujících se cyklických operacích snižuje èas potøebný k manuálnímu øazení rychlostních stupòù.
MANUÁLNÍ REŽIM (F1-R1)
Stisknout spínaè
DOWN
Kontrolka
Velké zatížení
Lehké zatížení
Stisknout
spínaè UP
REŽIM F1-R2
Stisknout spínaè
DOWN
Stisknout
spínaè UP
REŽIM F2-R2
Aktivováno pøi velkém
zatížení nebo na
prudkém svahu
Funkce automatického podøazení
Ovladaè sleduje otáèky motoru, pojezdových kol, a pojezdovou rychlost.
Pokud stroj zatížíme a jeho rychlost se sníží, ovladaè automaticky podøadí
na nižší rychlostní stupeò, èímž zajistí optimální otáèky kol a spotøebu paliva.
Tato funkce poskytuje pohodlné ovládání a vysokou produktivitu bez nutnosti
ruèního øazení. (Tato funkce mùže být vyøazena pomocí spínaèe.)
5
PÁSOVÝ DOZER
D375A-5
ZNAKY
PRODUKTIVITY
Motor
Podvozek
Motor Komatsu SA6D170E-3 poskytuje výkon 391 kW
525 HP pøi 1.800 ot/min. Tento vysoce úsporný motor
Komatsu, spoleènì s velkou hmotností D375A-5
pøedurèují tento vynikající stroj ke všem shrnovacím a
rypným úkonùm. Motor je navržen tak, aby pøedbíhal
emisní omezení EU a Japonska EPA/CARB Tier II. To
pøedurèuje vstøikovací systém paliva, turbodmychadlo
a pøedchladiè vzduchu k co nejvìtší úspoøe paliva.
Systém K podvozku
Díky následujícím rysùm sytém K podvozku tvoøí stroj
D375A-5 mimoøádnì spolehlivým pro všechny
operace:
Systém automatické uzávìry mìnièe
momentu
Pro zvýšení efektivity pøi dlouhém hrnutí systém
automaticky aktivuje spojku uzávìry mìnièe momentu.
Uzavøením mìnièe momentu je zajištìno, že veškerý
výkon motoru je pøenášen pøímo do pøevodovky,
zvyšuje pojezdovou rychlost a tak dosahuje stejné
efektivity jako pøímý náhon. Výsledkem je efektivní
využití výkonu motoru, nižší spotøeba paliva, rychlejší
pracovní cykly. To vše tvoøí stroj D375A-5
nejvýdìleènìjší pracovní jednotkou.
Motor
Mìniè
momentu
Pøevodovka
Uzávìra „Vypnuta“
• Efektivní délka pásu je neustále v kontaktu se zemí.
Prokluz pasu je minimalizován, èímž je dosaženo
lepšího zábìru stroje.
• Vodící kola pasù pod zatížením nevibrují èímž
zajišují vynikající stabilitu stroje. Zvýšení
produktivity je zajištìno stabilní penetraèní silou
radlice a rozrývaèe.
• K podvozek se naklápí ve dvou osách a svislý zdvih
pojezdových kladek je dostateèného rozsahu. Tím je
snižován úèinek zatížení stroje na souèásti
podvozku a zároveò díky tomu, že jsou pojezdové
kladky vždy v kontaktu s øetìzem se zvyšuje
životnost tìchto souèástí.
• Životnost podvozku je prodloužena díky pøesnému
ovládání pojezdových kladek vùèi postavení øetìzu
pasù.
• To snižuje vibrace a rázy pøi pojíždìní pøes terénní
pøekážky a zároveò zajišuje vysoké pohodlí
obsluhy.
Uzávìra „Zapnuta“
Systém podvozku zvìtšuje optimální kontaktní plochu se zemí.
6
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
Vysokokapacitní radlice
Objemy radlic 18,5 m3 (radlice Semi-U) a 22,0 m3 (radlice U) pøinášejí
pozoruhodnou produktivitu. Díky silné a pevné oceli umístìné na pøední a
boèních èástech radlice je dosaženo dobré životnosti.
Radlice se zdvojeným naklápìním (nadstandard)
Radlice se zdvojeným naklápìním zvyšuje produktivitu práce zároveò se
snižováním únavy obsluhy.
• Optimální úhel naklopení radlice mùže být pro všechny typy a tøídy
materiálu volen za chodu stroje, èímž se zvyšuje naložení a produktivita.
• Rozrývání, vleèení a vysypávání je snadné a plynulé bez zvyšování
únavy obsluhy.
• Úhel naklopení radlice a její naklápìcí rychlost jsou dvojnásobné než u
standardních radlic s jednoduchým naklápìním.
Rozrývaèe
Obøí rozrývaè s promìnným rypným úhlem se vyznaèuje dlouhým rozrývacím zubem, umístìným pøesnì ve
støední èásti rámu rozrývaèe. To tvoøí rypné operace snadné a efektivní, zatímco se udržuje vysoká penetraèní
síla. Je to jednonožový rozrývaè s pralelogramem, vhodný pro rozrývání tvrdých materiálù. Vícenožový rozrývaè
je hydraulicky ovládaný rozrývaè s paralelogramem a tøemi noži.
Systém ovládání prokluzu pasù (nadstandard)
Systém ovládání prokluzu pasù eliminuje potøebu neustálých zmìn výstupního výkonu motoru
obsluhou pomocí deceleraèního pedálu v prùbìhu rozrývání. To výraznì snižuje únavu obsluhy.
Protože se obsluha mùže plnì vìnovat rozrývacím operacím bez neustálého sledování prokluzu pasù, zvyšuje se ovladatelnost stroje. Snížený prokluz pasù výraznì snižuje náklady
na opravy a prodlužuje životnost podvozku. Protože tento systém automaticky optimalizuje
výstupní výkon motoru vzhledem k provádìným operacím snižuje tím také spotøebu paliva.
Ovládací panel
prokluzu pasù
7
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
PRACOVNÍ
PROSTØEDÍ
Pohodlí obsluhy
Pohodlí obsluhy je dùležité pro bezpeènou a pohodlnou práci. Stroj D375A-5 poskytuje obsluze tiché a
pohodlné prostøedí, ve kterém se mùže na práci plnì
soustøedit.
Pohodlná jízda s novým uložením kabiny
na tlumièích a K podvozkem
Kabina stroje D375A-5 využívá nejmodernìjšího
uložení na tlumièích s vylepšenou tuhostí. To také díky
svému vysokému zdvihu zajišuje vynikající absorpci
vibrací a otøesù. Uložení kabiny na tlumièích spoleènì
s K podvozkem zmìkèují i takové vibrace a rázy,
vznikající v prùbìhu pojezdu a rozrývání, které je
bìžným uložením kabiny nemožné absorbovat. Mìkké
pružinové tlumièe kabinu plnì izolují od rámu stroje.
To snižuje vibrace a poskytuje tiché a pohodlné
pracovní prostøedí.
Nová odpružená sedaèka s vysokým
opìradlem
Šestihranná pøetlaková kabina
Kabina je šestihranné konstrukce s velkými tónovanými okny poskytujícími vynikající výhled nejen
dopøedu, ale i do stran a dozadu. Vyšší vnitøní tlak
v kabinì spolu se vzduchovými filtry úèinnì zabraòují
vnikání prachu do kabiny.
Zesílený tlumící systém sedaèky spoleènì s ergonomickým, vysokým opìradlem poskytuje pohodlné
pracovní místo, které umožòuje zvyšování produktivity
práce a snižování únavy posádky. Pevnì zajištìná
sedaèka obsluhy s pohodlným posedem zajišuje
snižování otøesù, zatímco zajišuje odpor proti boèním,
dopøedným a zpìtným rázùm.
Èerstvý vzduch ze zadní èásti kapoty
motoru
Vstupní šachta klimatizace je umístìna na zadní èásti
kapoty motoru, kde je nejmenší výskyt prachových
èástic. Výsledkem je: vždy èistý vzduch v kabinì.
Konstrukce vložky filtru usnadòuje a prodlužuje
interval èištìní a její výmìny.
Uložení kabiny na tlumièích
Pryžové podloží
Pryž
Silikonový olej
Pružina
8
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA
Preventivní údržba
Preventivní údržba je jen cestou, jak zajistit dlouhou servisní životnost Vašeho zaøízení. To je dùvod proè firma
Komatsu zkonstruovala svùj stroj D375A-5 s vhodnì umístìnými body údržby pomocí nichž je možno snadno a
rychle provádìt pravidelné prohlídky a údržbu.
Centrálnì umístìné servisní body
Uzavøený hydraulický okruh
Vzhledem k zajištìní vhodné údržby jsou filtry pøevodového oleje a oleje mìnièe momentu umístìny spoleènì
hned vedle mìrky hladiny pøevodového oleje.
Hydraulické vedení pístnice naklápìní radlice je
zcela uloženo ve zdvihovém rameni, èímž je
chránìno proti poškození.
Kontrolní panel s autodiagnostickou funkcí
Modulová konstrukce systémù
pøenosu výkonu
Kontrolní panel stroje D375A-5 slyšitelnì varuje a vizuálnì
zobrazuje informace o stavu stroje, èímž napomáhá
udržovat stroj v dobrém stavu. Zobrazuje tøi kategorie údajù:
provozní údaje, varovné údaje a údaje o údržbì.
• Provozní údaje ukazují obsluze data jako jsou otáèky
motoru, napìtí akumulátoru, tlak hydraulického oleje, tlak
motorového oleje. Zobrazuje také údaje o tom zda jsou
v provozu pøednastavené podpùrné režimy produktivity
práce jako jsou ekonomický režim, režim prokluzu pasù a
režim pomalého couvání.
• Varovné údaje varují obsluhu pøed podmínkami vymykajícími se bìžnému provozu, vyžadujícími v budoucnu
zvýšené pozornosti než doposud a podmínkami hrozícími
poškozením souèástí stroje. Na základì tìchto údajù se
mùže obsluha okamžitì rozhodnout, zda je bezpeèné dále
pokraèovat v zapoèaté operaci.
• Údaje o údržbì se svými záznamy o provozu stroje
poskytují servisnímu personálu dostatek informací pro
zjištìní, kde je stroji nutno vìnovat zvýšenou pozornost, èi
jej opravit.
Režim pro obsluhu
V bìžném provozu
Otáèkomìr motoru
Pokud nastala chyba
Mìøící body tlaku oleje
Pro zjednodušení a zrychlení mìøení jsou
všechny mìøící tlakové body pøevodového
systému umístìny na jednom místì.
Bezúdržbové kotouèové brzdy
Kotouèové brzdy v olejové lázni vyžadují ménì údržby.
Zvìtšený motorový prostor
V prostoru motoru je dostatek místa hlavnì díky
vysoce položené kapotì motoru. To umožòuje
snadnou údržbu motoru a souvisejících souèástí.
Masivní kapota motoru jej chrání pøed úèinky prachu a deštì, a tím jej udržuje v naprosté èistotì.
Boèní køídlové kryty motoru
Dopøedné/zpìtné
zobrazení rychlosti
Zobrazuje se alternativnì
Poèítadlo servisních
motohodin
Souèásti pøevodového systému jsou utìsnìny
v blocích, které mohou být snadno vymìnìny
bez možného úniku oleje, èímž je zajištìna èistá,
plynulá a jednoduchá práce servisního technika.
Boèní køídlové kryty motoru umožòují údržbu a
výmìnu každého filtru. Boèní kryty jsou masivní,
z jednoho kusu a jsou opatøeny našroubovaným
zámkem, což zajišuje dlouhou životnost a
snadnou opravitelnost.
Pro zvìtšení životnosti jsou boèní kryty masivní
jednolité konstrukce se šroubovaným zámkem.
Kód uživatele
Síla zalisování èepu +
pøítlaèná síla
pøítlaèného kroužku
Nízké náklady na údržbu
Øetìz pasu s pøítlaèným kroužkem
Nový øetìz pasu stroje D375A-5 využívá zmenšeného tlaku zalisování a
pøítlaèného kroužku. Bìžné èepy øetìzù jsou zajišovány pouze silou svého
zalisování. Nový øetìz rozdìluje síly èepu mezi pøítlaèný kroužek a odpor
zalisování. To má za následek snazší servisování øetìzu a snížené riziko
poškození èepu pøi otáèení èepù a pouzder. Výsledkem toho všeho jsou
vylepšená životnost podvozku, díky menšímu otìru snížené náklady na
údržbu, vícenásobná použitelnost èepu a menší doba potøebná na údržbu.
Ochranné vodící
chránièe pasu
Pøítlaèný kroužek
9
PÁSOVÝ DOZER
D375A-5
TECHNICKÉ
ÚDAJE
MOTOR
SYSTÉM ØÍZENÍ
Model ............................................................. Komatsu SA6D170E-3
Typ ........................... 4-dobý, kapalinou chlazený, s pøímým vstøikem
Sání ...................................... Pøeplòované s pøedchladièem vzduchu
Poèet válcù ....................................................................................... 6
Vrtání x zdvih ............................................................... 170 x 170 mm
Zdvihový objem ........................................................................ 23,15 l
Výkon na setrvaèníku
SAE J1349 .................................. 391 kW 525 HP @ 1 800 ot/min.
DIN 6270 ..................................... 391 kW 532 PS @ 1 800 ot/min.
Systém mazání
Metoda ...................................... Nucené mazání, zubové èerpadlo
Filtr ........................................................................... Plnoprùtokový
Bez ztráty výkonu až do výšky 2 300 m. Poté ztrácí automaticky 1 %
na 100 m výšky v závislosti na provozu.
PØEVODOVKA TORQFLOW
Pøevodovka Komatsu TORQFLOW se skládá z kapalinou chlazeného 3 sekèního, 1 stupòového, 1 fázového mìnièe momentu se
spojkovou uzávìrou a planetovým soukolím, vícekotouèové spojkové
pøevodovky, která je aktivována hydraulicky a pro lepší tepelnou
výmìnu je nucenì mazána. Uzamykací páka øazení a bezpeènostní
spínaè neutrálu chrání stroj pøed náhodným spuštìním.
Pøevodový stupeò
1
Vpøed
3,8 km/h
Vzad
5,1 km/h
2
6,8 km/h
9,2 km/h
3
11,8 km/h
15,8 km/h
D375A-5
Øazení pod zatížením
TAŽNÁ SÍLA VS RYCHLOST
MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNÝ TAH ZÁVISÍ
NA ZÁBÌRU A HMOTNOSTI STROJE
VÈETNÌ NAMONTOVANÉHO
PØÍSLUŠENSTVÍ
Ovládané PCCS pákou, vícekotouèové øídící spojky v olejové lázni,
aktivované pružinou a deaktivované hydraulicky. Vícekotouèové
brzdy v olejové lázni jsou spínány pružinou a deaktivovány
hydraulicky a nevyžadují žádného nastavování. Z dùvodu snadného
a citlivého øízení jsou øídící spojky a brzdy vzájemnì propojeny.
Minimální polomìr otáèení ..................................................... 4,2 m
PODVOZEK
Odpružení .......................... Naklápìcí vyrovnávací rám a otoèný èep
Rám pojezdových kladek .................... Cylindrický s vysokopevnostní
ocelovou konstrukcí
Pojezdové kladky a vodící kola ................. Mazané pojezdové kladky
K podvozek
Mazané pojezdové kladky jsou pružnì uloženy v rámu se
systémem odpružení podvozku, jehož naklápìcí funkce je
dosažena pomocí pryžových blokù.
Desky pasu pro vysoce tìžký provoz
Mazané øetìzy. Unikátní tìsnìní zabraòuje prùniku cizích abrazivních tìles mezi èep a pouzdro èímž je zvýšena životnost podvozku.
Napnutí øetìzu je snadno nastavitelné pomocí mazacího lisu.
Poèet desek pasu (každá strana) ................................................... 40
Výška bøitu desky pasu
Jednobøitá deska .................................................................. 93 mm
Šíøe pasu (standardního) ....................................................... 610 mm
Styèná plocha pasu se zemí ............................................. 46 850 cm2
Mìrný tlak na podloží (stroje) ............... 140 kPa 1,43 kg/cm2 20,3 psi
Poèet pojezdových kladek ................................................................ 7
Poèet nosných kladek ....................................................................... 2
Desky pasu
pro vysoce
tìžký provoz
Pøídavek hmotnosti
Styèná plocha
pasu se zemí
Mìrný tlak
na podloží
710 mm
660 kg
54 530 cm2
123 kPa
1,25 kg/cm2
17,8 psi
810 mm
1 330 kg
62 210 cm2
108 kPa
1,10 kg/cm2
15,6 psi
Tažná síla
(Vèetnì stroje, radlice Semi-U, obøího rozrývaèe, ocelové kabiny, ROPS rámu)
PLNÍCÍ MNOŽSTVÍ CHLADIV A MAZIV
F1 Uzávìra
F2 Uzávìra
F3 Uzávìra
Palivová nádrž ......................................................................... 1 050 l
Chladivo ...................................................................................... 165 l
Motor .......................................................................................... 55,5 l
Mìniè momentu, pøevodovka, kuželová soukolí a systém øízení .... 150 l
Koncový pøevod (každá strana) .................................................... 65 l
Pojezdová rychlost
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
KONCOVÉ PØEVODY
Dvojredukèní koncový pøevod s planetovým soukolím zvyšuje tažný
úèinek a snižuje rázy pùsobící na ozuby kola, èímž zvyšuje životnost
koncového pøevodu. Hnací segmenty hnacíko kola jsou z dùvodu
snadné výmìny pøišroubovány.
10
Emise motoru plnì vyhovují navrhovaným emisním omezením Stage
II. Nové omezení hluku z 01/01/2002.
Hladiny hluku (200/14/EC – dynamické hodnoty)
LWA Vnìjší hladina hluku .................................................... 116 dB
LPA Vnitøní hladina hluku ...................................................... 85 dB
D375A-5
PÁSOVÝ DOZER
ROZMÌRY SE SEMI-U RADLICÍ A OBØÍM ROZRÝVAÈEM
A
2 500 mm
B
4 595 mm
C
3 035 mm
D
2 265 mm
E
3 840 mm
F
10 330 mm
G
3 450 mm
H
1 435 mm
I
1 060 mm
J
4 230 mm
Svìtlost nad zemí: 610 mm
PROVOZNÍ HMOTNOST
Hmotnost stroje:
Vèetnì doporuèené náplnì maziv, chladiv, plné palivové nádrže,
obsluhy a standardního vybavení ................................... 49 800 kg
Provozní hmotnost:
Vèetnì naklápìcí radlice Semi-U, obøího rozrývaèe, kabiny, ROPS
rámu, obsluhy, standardního vybavení, doporuèené náplnì maziv,
chladiva a plné palivové nádrže ...................................... 66 985 kg
Mìrný tlak na podloží ........................... 140 kPa 1,43 kg/cm2 20,3 psi
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Hydraulické ovládací jednotky:
Maximální prùtok .................................................................. 405 l/min
Nastavení pøepouštìcího ventilu ....... 20,6 MPa 210 kg/cm2 2 990 psi
• Všechny ovládací ventily jsou namontovány vnì hydraulické
nádrže.
• Hydraulické zubové èerpadlo.
Ovládací ventily:
• Dva ovládací ventily pro radlici Semi-U a radlici U.
Polohy: Zvedání radlice ....................... zvedání, držení, spouštìní
a plovoucí poloha
Naklápìní radlice ...................... doprava, držení a doleva
• Pøídavný ovládací ventil nutný pro rozrývaè.
Polohy: Zvedání rozrývaèe .................. zvedání, držení, spouštìní
a plovoucí poloha
Naklápìní rozrývaèe
(rypný úhel) .................. zvìtšování, držení a zmenšování
Hydraulické pístnice ........................................... dvojèinné, pístové
Poèet pístnic
2
Vrtání
150 mm
Naklápìní radlice
1
225 mm
Zvedání rozrývaèe
2
225 mm
Naklápìní rozrývaèe
2
200 mm
Zvedání radlice
Množství hydraulického oleje (plnící):
Radlice Semi-U nebo radlice U ............................................... 120 l
Radlice U ................................................................................ 130 l
Hydraulika rozrývaèe (pøídavné množství):
Obøí rozrývaè ............................................................................. 70 l
Vícenožový rozrývaè (s mìnitelným rypným úhlem) ................. 70 l
Vícenožový rozrývaè (pevný) .................................................... 44 l
RADLICE
Objemy radlic jsou založeny na doporuèení normy SAE J1265.
Radlice Semi-U
Celková
délka
s radlicí
7 635 mm
U radlice
Semi-U radlice se
zdvojeným naklápìním
U radlice se
zdvojeným naklápìním
Objem
radlice
Radlice
délka x výška
18,5 m3
Maximální Maximální Maximální
zdvih nad pokles pod naklopení
zem
zem
4 695 x 2 265 mm 1 660 mm
715 mm
1 065 mm
Hmotnost
Radlice
Hydraulický olej
10 440 kg 100 kg
8 000 mm
22,0 m3
5 140 x 2 265 mm
1 660 mm
715 mm
1 165 mm
11 690 kg
100 kg
7 635 mm
18,5 m3
4 695 x 2 265 mm
1 660 mm
715 mm
1 150 mm
10 820 kg
60 kg
8 000 mm
22,0 m3
5 140 x 2 265 mm
1 660 mm
715 mm
1 260 mm
12 070 kg
60 kg
Mìrný tlak
na podloží*
140 kPa
1,43 kg/cm2 20,3 psi
143 kPa
1,46 kg/cm2 20,8 psi
141 kPa
1,44 kg/cm2 20,5 psi
143 kPa
1,46 kg/cm2 12,8 psi
* Mìrný tlak na podloží je uveden vèetnì stroje s kabinou, ROPS rámem, obøím rozrývaèem, standardním vybavením a uvedenou radlicí.
11
D375A-5
STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Klimatizace s topením a odmrazovaèem
• Alternátor, 75 ampér/ 24 V
• Alarm zpìtného chodu
• Akumulátory, 170 Ah/ 2 x 12 V
• Výtlaèná vrtule chlazení
• Deceleraèní pedál
• Vzduchový èistiè suchého typu
odluèovaèem prachu a indikátorem
zneèištìní
• Systém rychlého plnìní palivem
• Ochranné otìrové kryty koncových
pøevodù
• Sklopná pøední maska
• Sklopné spodní zakrytování s
pøedním tažným hákem
• Hydraulika pro rozrývaè
• Hydraulické napínání pasù
• Systém osvìtlení (zahrnuje ètyøi
pøední a dvì zadní svìtla)
• Mìniè momentu s uzávìrou
• Zpìtná zrcátka
• Tlumiè výfuku se záklopkou proti
dešti
• Rezervní nádrž chladièe
• Bezpeènostní pásy
• Segmentová hnací kola
• Rámy na sedm pojezdových kladek
• Desky pasu 610 mm pro tìžký
provoz, jednobøité
• Sluneèní clona
• Odpružená sedaèka
- Z výroby s vysokým opìradlem
• Dlaòová ovládací páka øízení
• Startéry 2 x 7,5 kW / 24 V
• Pøevodovka TORQFLOW
• Ochranné kryty pojezdových kladek
• Klakson
• Spojky øízení v olejové lázni
ROPS RÁM:*
Hmotnost ................................. 760 kg
Rozmìry støechy:
Délka .............................. 1 405 mm
Šíøe ................................ 2 035 mm
Výška od podlahy kabiny .... 1 867 mm
* Splòuje normy ROPS ISO 3471 a SAE J1040,
APR88 stelnì jako FOPS normy ISO 3449.
OCELOVÁ KABINA:
Hmotnost ................................. 415 kg
Rozmìry:
Délka .............................. 1 790 mm
Šíøe ................................ 1 455 mm
Výška od podlahy ke stropu 1 530 mm
Pøídavek mìrného tlaku
na podloží .......... 1 kPa 0,12 kg/cm2
0,14 psi
OBØÍ ROZRÝVAÈ S PROMÌNNÝM
RYPNÝM ÚHLEM:
Naklápìcí rozrývaè s paralelogramem
vhodný k rozrývání tvrdých materiálù.
Rypný úhel je promìnný. Rypná
hloubka je nastavitelná ve tøech
úrovních hydraulicky ovládaným
zatahováním èepu.
Hmotnost (vèetnì hydraulického
ovládání) ........................... 5 470 kg
Délka rozrývacího trnu ........ 1 367 mm
Maximální zdvih nad zem .... 1 060 mm
Maximální rypná hloubka .... 1 435 mm
Pøídavek mìrného tlaku
na podloží ........ 12 kPa 0,12 kg/cm2
1,71 psi
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stereo
Protizávaží
Radlice se zdvojeným naklápìním
Hasící pøístroj
Lékárnièka
Závìs
Inspekèní svìtlo
Držák obìdníku
Termoska
Pracovní svìtlo pro rozrývaè
Komatsu Europe
International NV
www.komatsueurope.com
• Desky pasù :
- 710 mm
- 810 mm
• Pøepadová møíž pro Semi-U radlici
• Pøepadová møíž pro U radlici
• Vyztužená radlice Semi-U
• Vyztužená radlice U
• Systém ovládání prokluzu pasù
VÍCENOŽOVÝ ROZRÝVAÈ
(nadstandard):
Hydraulicky ovládaný rozrývaè s paralelogramem a tøemi rozrývacími
trny. Je dostupná zmìna rypného
úhlu, bez krokového nastavování.
Hmotnost (vèetnì hydraulického
ovládání) .......................... 6 720 kg
Délka rozrývacího trnu ....... 2 854 mm
Maximální zdvih nad zem .. 1 050 mm
Maximální rypná hloubka ... 1 075 mm
Pøídavek mìrného tlaku
na podloží ........ 14 kPa 0,14 kg/cm 2
1,99 psi
Centrála Praha:
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5 - Stodùlky
tel.: 296 376 372
e-mail: [email protected]
fax: 251 610 211
www.kuhnbohemia.cz
Vytištìno v Evropì. Tato brožura mùže zobrazovat pøíslušenství, které nemusí být ve Vašem regionu dostupné. Pro více informací prosíme
kontaktujte svého zástupce Komatsu. Materiály a specifikace se mohou mìnit bez pøedchozího upozornìní.
PÁSOVÝ DOZER

Podobné dokumenty

D275AX-5

D275AX-5 Hydrostatický systém øízení (HSS) je pohánìn nezávislým hydraulickým èerpadlem s pøenosem výkonu motoru na oba pasy bez jakéhokoliv pøerušení pøenosu výkonu na vnitøní stranì pasu. Pokud se stroj o...

Více

Menu

Menu a obmìòujeme jej podle aktuální situace. Víme také, že to je jeden z možných pohledù a nikomu jej nevnucujeme: nabízíme urèitou záruku, jejíž kvalitu si mùže každý sám ovìøit a rozhodnout se, zda j...

Více

d 41.pm6

d 41.pm6 na servis. Hydraulické hadice pro naklápìní radlice jsou zcela zakrytovány ocelovými plechy, které je chrání pøed poškozením.

Více

Pásový dozer

Pásový dozer • Centrální, elektronicky ovládaná servisní jednotka • Uzavřený hydraulický okruh • Modulová konstrukce převodového ústrojí

Více

pásový dozer

pásový dozer rozdílné tlumící charakteristiky, závislé na výkonu motoru a tažné síly hnacího ústrojí. typu terénu. Pokud stroj pracuje na rovném S nízko položeným těžištěm je jeho

Více

Trail Gator

Trail Gator iebde odsr44a, vysrawleb s no:i4!

Více

Směšovací uzly SUMX

Směšovací uzly SUMX vstupní teplotu do ohøívaèe -15 °C a teplotní spád vody +90/+70 °C odeèíst maximální výstupní teplotu vzduchu cca +39 °C pøi výkonu 40 kW a prùtoku vody 1,80 m3/h. n Protože maximální výstupní tepl...

Více

U¾ivatelská příručka pro zábavný kryt Nokia Xpress

U¾ivatelská příručka pro zábavný kryt Nokia Xpress telefonem ve vzduchu, buï se zvukovým doprovodem, nebo bez nìj. Prodejní balení zábavného krytu obsahuje rovnì¾ dvì Motion hry, které mù¾ete ovládat pohybováním a naklápìním telefonu. Zábavný kryt ...

Více