Holubovsky zpravodaj 3_11

Transkript

Holubovsky zpravodaj 3_11
ČÍSLO 4, ROČNÍK 17
ani jsme se nenadáli a jsou tady opět Vánoce
a konec roku 2011. Jsme všichni o rok starší,
a každý z nás může posoudit co se u nás za
uplynulý rok změnilo. Myslím si, že by bylo
dobré, abychom v úvodu vzpomněli na
všechny naše občany, kteří nás v letošním
roce navždy opustili.
Zamýšlím se již po sedmnácté, co v této
době adventní, předvánoční říci. Z jedné
strany slyšíme, že advent je čas, kdy bychom
jsme se měli zastavit, odpočinout si, navštívit
příbuzné, nemocné a relaxovat. Skutečnost
je však opak. Všichni chvátají za nákupy
dárků, uklízejí, pečou cukroví a v zaměstnání
je konec roku také samý spěch. Z vlastní
zkušenosti mohu po letech říci, že tento
spěch a stres nikomu nic dobrého nepřináší.
Při hodnocení letošního roku nám upřímnou
radost z toho, že se nám podařilo splnit
dlouholeté přání - postavit v naší obci obecní
kapli. Myslím si, že právě místo, kde kaple
stojí, je to místo, kde se každý z nás může
zastavit a každý sám podle svého si může
odpočinou a relaxovat. Za to, že se podařilo
kapli postavit patří všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli, upřímné poděkování.
Tak jako každoročně jsme se snažili modernizovat naši školu a školku. Ve škole se podařilo
zajistit kompletní rekonstrukci ústředního
topení a ve školce zmodernizovat zařízení na
školní zahradě.
Postupně se daří rozšiřovat části kanalizací,
vodovodů a komunikací. Pracovníci obce
2011
zajišťují běžný chod naší obce v létě i v zimě.
Poděkování patří všem sdružením a spolkům
v naší obci, kteří zajišťují pořádání kulturních
akcí, pracují s dětmi a vzorně reprezentují
naší obec. Jsou to: SDH Holubov, SDH Třísov,
SDH Krásetín, SK Holubov – oddíl fotbalu,
oddíl stolního tenisu, Skautský oddíl, HoKuS,
Myslivecké sdružení Holubov, mateřský klub
Holoubek a Červený kříž Krásetín.
Rád bych poděkoval vedení firmy Grafobal
Bohemia s.r.o. za velmi dobrou spolupráci
a velmi dobré vztahy s naší obcí.
Poděkování patří i všem našim místním
podnikatelům, kteří mají sídlo firem v naší
obci.
Poděkovat bych chtěl i všem, které nemohu
vyjmenovávat, všem ostatním občanům naší
obce, kteří s námi spolupracují, zajímají se
o dění v naší obci a záleží jim na tom, aby se
nám u nás v Podkletí spokojeně a dobře žilo.
Na závěr mi dovolte, abych s úctou
vzpomněl na ty naše občany, kteří nás v letošním roce opustili navždy a někteří z nich
opravdu předčasně a na vrcholu svých sil.
Vážení spoluobčané,
přeji vám klidné a spokojené prožití
svátků vánočních, dětem bohatého
Ježíška a do nového roku 2012 Vám
všem přeji hlavně pevné zdraví, štěstí,
klid, mír a pohodu.
Ať se vám splní každé vaše přání.
- Jaroslav Franěk, starosta obce -
Zpráva z jednání obecního zastupitelstva
ZO projednalo a schválilo:
- Rozpočet na rok 2012, který je přílohou
- prodej pozemku č. parc. 1046 o výměře
26 m2 pod chatou č.e.18
- návrhy občanů do nového územního plánu
- dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2012 ceny zůstávají stejné jako
v roce 2011, cena vodného 24,50 a stočného
18,50 Kč
- zadat firmě ČEVAK zajištění územního rozhodnutí na výměnu přívodního potrubí od
ZD k vodojemu a přepojení dotčených
nemovitostí
- podat žádost z POV na výstavbu chodníku
strana
1
od Sedláčků k zastávce ČSAD u Grafobal
- podat žádost z POV na dotaci na úroky
z úvěru
- příspěvek na činnost oddílu Skautů
- žádost p. R. Šturmové o prominutí nájmu
z prodejny v Třísově na měsíce 11. 2011 – 4.
2012
Dále se ZO opět zabývalo stavem černých
skládek na území obce. Upozorňujeme
občany na zákaz vytváření černých skládek
a ukládání odpadu na místa již založených
takových skládek ať už jsou na pozemcích
obce nebo soukromníků. Bohužel mnozí
z nás nepochopili výhody žetonového
systému a nebude trvat dlouho a budeme
muset zavést paušální poplatek za svoz
odpadů.
- J. Franěk -
Na den přesně po
roce 5. listopadu
2011 slavnostně přivítal starosta obce pan
Jaroslav Franěk devět nových holubovských občánků. Jako již tradičně připravila paní Jaroslava Němečková s dětmi ze
školy pásmo písniček a básniček, kterými
příjemně zpestřily celou slavnost.
Na vítání se do obřadní síně obecního úřadu
dostavili tito rodiče se svými dětmi:
Lenka a Pavel Těšínských s dcerou Elen
Lucie a Marek Vopátkovi se synem Davidem
Zuzana a František Filisteinovi s dcerou
Adélou
Magdalena a Jiří Struháčkovi se synem
Martinem
Věra a Jan Vinklárkovi s dcerou Gabrielou
Veronika a Tomáš Weinhardovi se synem
Tomášem
Kateřina a Hynek Anderlovi se synem
Františkem
Lucie a Jan Boudovi s dcerou Emou
Petra Salvová a Tadeáš Bubela s dcerou
Laurou
- MS -
Martin Struháček
strana
2
Tomáš Weinhard
Adéla Filisteinová
František Anderle
Ema Boudová
Laura Bubelová
Elen Těšínská
David Vopátek
Gabriela Vinklárková
strana
3
ZPRÁVY ZE ŠKOLY - CO NÁS BAVÍ
Holubovský a Krásetínský památník
– soutěž
Naše škola se zúčastnila soutěže s názvem
„Náš památník“, který vyhlásila při příležitosti
Dne veteránů Československá obec
legionářská a Sdružení válečných veteránů
ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany.
Úkol byl zajímavý - třída si vybrala památník
1. nebo 2. světové války, který se nachází ve
městě / obci či okolí, nafotí jej a představí
např. formou příběhu, komiksu apod.
V rámci vlastivědy jsme se s pátým ročníkem
vydali na obecní úřad zjistit, zda se zde
nedovíme něco více. Paní Marie Svobodová
nám ukázala místní kroniku, kde jsme našli
plno zajímavých informací.
Zaujal nás příběh Krásetínského památníku
z druhé světové války:
armádě. Doma si v lese nad Krásetínem
schoval do hromady kamení pušku. Z Moravy poslal své matce Růženě Bícové dopis,
v němž se loučil a pozdravoval řadu
známých, zvláště svého zaměstnavatele
Františka Frojdu a jeho otce Tomáše Frojdu.
O dopise se dozvěděl vedoucí místních
Němců František Würstl, kterého se všichni
obávali a tak se dostal dopis na gestapo
(pronásledování Čechů Němci) v Českých
Budějovicích. Mezi tím byl na Moravě
prchající Novák zadržen. Surovým způsobem
na něm bylo vynuceno přiznání. Gestapo jej
přivezlo zpět do Krásetína, kde bylo také
nalezena ukrytá puška.
Události pak měly už rychlý spád. Dne 28.
června 1942 odvezlo gestapo do Českých
Budějovic patnáct osob, z nichž se po
hrozných celonočních výsleších vrátilo za
dva dny jen sedm. Osm bylo odvezeno do
Tábora a tam byli 3. července 1942 zastřeleni.
Poté jsme tento příběh zpracovali výtvarně
do komiksu a vše zaslali. Po pár dnech jsme
se dověděli, že jsme vyhráli.
Krásetínský památník
V květnu roku 1942 odjel kočí Jan Novák
z Krásetína na kole na Moravu, protože chtěl
přejít hranice Slovenska a dostat se k Rudé
Plavecký výcvik - ČESKÝ KRUMLOV
Letošní rok jsme od září do listopadu jezdili v rámci tělesné výchovy do Českého Krumlova na plavecký výcvik. Žáci 2. - 5. ročníku byli rozděleni do čtyř skupin podle již zvládnutých plaveckých stylů. V závěrečné hodině žáci dostali diplomy a drobné ceny. Celkově se plavecký výcvik
žákům líbil a těší se na další.
Ostrov zvířat
Dne 6.10.2011 jsme se všichni sešli v tělocvičně školy, kde jsme zahájili další projektový den na oslavu Dne zvířat. První úkolem
bylo dobýt ostrov rekordů. Za správnou
odpověď z připraveného kvízu (zajímavosti
z živočišné říše) mohla každá Perla zabírat
území ostrova. Vítězem se stala červená Perla
pod vedením Andrejky Strnadové. Poté jsme
už vyrazili ven směr Dívčí kámen. Na jedné
louce začal další úkol. Pomocí krepových
papírů a přírodnin měly Perly za úkol z jednoho člena skupiny udělat papouška a proletět se s ním originálním způsobem. Další
úkol nás čekal pod Dívčím kamenem, kde se
jeden ze skupiny proměnil ve slepého krtka a
musel svou potravu donést do své nory.
Ostatní ho museli svým hlasem navádět.
Počasí nám přálo, užili jsme si spoustu
zábavy a uvědomili jsme si, že zvířata jsou
našimi kamarády.
- Mgr. Eva Záhoříková -
strana
4
OSTROV STROMŮ
Žáci ze Základní školy Holubov se zapojili do
projektu Stromy Anežky České, který
připravila Česká rada dětí a mládeže. Tento
projekt se uskutečnil na počest svaté Anežky
České. V listopadu tohoto roku uplyne 800
let od jejího narození. V celé České republice
by mělo být vysazeno 100 srdčitých lip. Ve
spolupráci s Obcí Holubov naše škola
vysadila 4. 11. 2011 pamětní lípu u nově
postavené kaple zasvěcené sv. Anežce České
na Petrově Hůrce v Holubově.
Žáci lípě po vysazení zazpívali písničku
„Chválím tě, Země má“, popřáli jí, aby pěkně
rostla a dařilo se jí u nás několik století.
Věříme, že tomu napomohou svojí péčí.
Doufáme, že naši potomci se budou pod
lípou setkávat, odpočívat i na nás vzpomínat.
Den stromů si celá škola připomněla ještě
význam stromů v přírodě, ochranu přírody,
chování v přírodě ve svých třídách. Žáci
uklízeli listí na školní zahradě. Školní družina
věnovala celý týden poznávání stromů
a ptáků, kteří na stromech žijí. Žáci se
věnovali také sběru kaštanů.
- JN -
SBĚR KAŠTANŮ
Děkuji všem dětem z mateřské školy, žákům ze základní školy,
zaměstnancům a rodičům, kteří se podíleli na sběru kaštanů a panu
P. Čížkovi, který nám zase jako loni zprostředkoval jejich odvoz.
Základní škola a Mateřská škola v Holubově odevzdala v říjnu 2011
do sběrny „Byliny Mikeš“ v Českých Budějovicích 555 kg kaštanů.
Za získané finanční prostředky budou pro děti zakoupeny školní
potřeby.
- Mgr. D. Bodláková, ředitelka ZŠ a MŠ Holubov -
strana
5
Zprávičky ze školičky
Blíží se čas Vánoc a celá naše školka ožila
dětským těšením na nejkrásnější svátky
v roce. Ještě nám ale dovolte malé ohlédnutí
za akcemi od začátku školního roku. V říjnu
jsme se s dětmi vydali na výlet do Zlaté
Koruny. Navštívili jsme prostory školky,
shlédli jsme divadelní představení a byla pro
nás nachystána prohlídka kláštera s dětským
výkladem. Atmosféra tohoto setkání byla
velmi přátelská, děkujeme za pohoštění, milé
přijetí, a to především paní Růženě Moučkové. V listopadu nás navštívily výtvarnice
a s jejich pomocí si děti ozdobily tašku. Na
konci listopadu naši předškoláci zpestřili
odpoledne holubovským seniorům. Začátek
Lípa pro Anežku
Koncem léta jsme se dozvěděli o celorepublikové akci sázení Stromů Anežky České.
V tomto roce si připomínáme 800 let od
narození této světice. Anežka Přemyslovna
celý život usilovala o osobní a nezištnou
svatost, s pokorou a láskou pečovala o nemocné a chudé. Byla vysoce vzdělaná
a moudrá. Jako významná vůdčí osobnost
působila nejen v náboženském, ale i v kulturním, politickém a společenském životě.
prosince se jako každoročně neobejde bez
Mikuláše. Děti si pro svatého Mikuláše
nachystaly písničky, básničky i andělský
taneček. Od začátku školního roku děti
shlédly tři divadelní představení v naší MŠ.
Nyní již našimi třídami zní vánoční koledy
a společně chystáme vánoční vystoupení. To
letos proběhne dne 20.12. od 15.00 v jídelně
MŠ a věříme, že si společně s dětmi i jejich
rodiči nadělíme radost, krásu, pokoj i něhu.
Milé děti, rodiče, přátelé! Za všechny malé
i velké z naší školky Vám přejeme radostné
Vánoce, hodně zdraví, lásky a novém roce
2012 spokojené dny.
Za celý kolektiv mateřské školky
- Bc. Helena Čížková -
Vynikala diplomatickými schopnostmi.
Akce sázení stromů nás velmi zaujala ale
nejen proto, že se koná na uctění její
památky, ale také proto, že v naší obci byla
nedávno postavena kaplička, která je sv.
Anežce České zasvěcena.
A tak v sobotu ráno 5. 11., ač bylo sluníčko
ukryté v chuchvalcích mlhy, u naší obecní
kapličky bylo živo. Vedoucí a děti z holubovských skautských oddílů se sešli v hojném počtu, aby společně zasadili lípu.
Stromek jsme ukotvili do již připravené jámy.
Poté jsme během slavnostního nástupu
dětem přiblížili poselství sv. Anežky České
a postupně každý pomohl s přihrnováním
zeminy. Ke kořenům stromku jsme uložili dvě
listiny. Na jedné jsou podpisy všech
účastníků akce, na druhé si po mnoha letech
může náhodný nálezce přečíst něco o historii
a současnosti skautingu v Holubově.
Pro mě osobně měla tato akce ještě třetí
rozměr. Vzpomínám, jak jsem jako malá
holka sázela Lípu svobody se svým
skautským oddílem v roce 1968.
- Naďa Koflerová -
strana
6
Skautské ideály spojují svět
Takto zní mezinárodní skautský signál. Snad
právě tento přiměl mnohé sestry a bratry
zapojit se do skautského hnutí i u nás, kde
děti mají i tak k přírodě blízko. Zde na
Křemežsku se založení skautského střediska
datuje na březen roku 1990. Hlavním
iniciátorem byl František Medvěd Hranáč,
farář a skaut, bez jehož nadšení, elánu
a zkušeností by ke vzniku skautingu zde
těžko došlo. V téže době byl založen oddíl
chlapců v Holubově, který vedl brat Otakar
Prušák spolu se svým zástupcem Václavem
Martínkem a který čítal 24 chlapců. Zároveň
zde vznikl i dívčí oddíl v čele se sestrou
Helenou Fraňkovou a její zástupkyní Danou
Šulcovou. Oddíl navštěvovalo 24 děvčat.
Prostory pro činnost družin obou oddílů
poskytl Obecní úřad v Holubově, tyto
prostory využívají skautky a skauti v Holubově bezplatně dodnes.
První tábor se uskutečnil v létě roku 1990
v Benešova nad Černou. Svou základnu nám
tehdy poskytli skauti z Kaplice. Tradice
zakončení roční skautské činnosti letním
táborem je zachována dodnes. Za dobu
dosavadní činnosti naše oddíly vystřídaly
celkem 5 tábořišť. V posledních letech se
nám podařilo „zakotvit“ a máme své stálé
tábořiště na krásném místě uprostřed lesů
u obce Tichá. Naši skauti, skautky, světlušky
a vlčata se realizují při pravidelných
schůzkách a výpravách, které si organizují
družiny samy. Kromě toho pořádá náš oddíl
řádu společných akcí, mezi něž patří Vítání
Holubovké Štrúdlování 2011
Štrúdlování, čili soutěž o nejlepší domácí
štrúdl, se konalo v sobotu 5. 11. 2011
odpoledne v sále Holubov. Letos to byl již
pátý ročník. Co závin, to jiná chuť, některé
byly na sladko, jiné na slano. Převládalo
listové těsto. Nápadité byly především náplně
štrúdlů. U sladkých to byla tradiční jablka
doplněná například hroznovým vínem či
brusinkami. U slaných nechyběly uzeniny,
sýry a další ingredience. Děkujeme všem
soutěžícím, porotě, sponzorům i OÚ Holubov.
jara, Loučení s létem, Drakyjáda, Mikulášská
a Vánoční besídka. Pro dětskou veřejnost
organizujeme každoročně Dětský den a pro
starší patnácti let noční pochod „Severská
pošta NPC“. Pro pobavení dospělých
pořádáme každoročně country bál, na
kterém naše skautky vystupují s předtančením ve stylu line-dance. Zapojujeme
se i do charitativních akcí jako např. sbírka
„Pomozte dětem – velikonoční skautské
kuřátko“. Odborné znalosti a zdatnost si
skauti, skautky, vlčata i světlušky ověřují na
celostátně pořádaných závodech.
Všichni se snažíme, aby činnost našich
oddílů byla pestrá, pro děti stále přitažlivá
a abychom každodenně naplňovali skautský
zákon. V minulých letech se podařilo zajistit
účast některých našich členů na zahraničních akcích, jako bylo například
mezinárodní setkání skautů a skautek, tzv.
„Intercamp“ v Německu a ve Francii.
Za dobu činnosti našeho oddílu se podařilo
vybudovat dobré materiální zázemí. Získali
jsme vlastní tábořiště a základnu ve Zlaté
Koruně. V současné době náš oddíl čítá 20
světlušek, 7 vlčat, 2 skautky, 1 skaut, 9
roverek a 19 činovníků, z toho 9 mužů a 6
žen. V čele skautského střediska Holubov –
Křemže stojí bratr Vilém Dufy Churan, jeho
zástupkyněmi
jsou
sestry
Naděžda
Koflerová a Olga Thámová. Vedoucí koedukovaného oddílu je sestra Petra Čierná.
Toto svědectví zde ukládáme s vírou, že
v době budoucí bude naplněno poselství
mezinárodního skautského signálu.
V Holubově dne 5. listopadu 2011
Do roku 2012 přejeme Všem hodně štěstí,
zdraví a těšíme se na Vás při našich dalších
akcích, například 11.2. 2012 na Masopustu.
Za HOlubovský KUlturní Spolek HOKUS o.s.
- František Pecha -
strana
7
Setkání důchodců
Tak obec opět po roce uspořádala pro naše
seniory setkání. Děti z mateřské školky si
pod vedením paní učitelky Jany Jungbauerové připravily pro přítomné babičky
a dědečky roztomilé vystoupení. Obec
zajistila občerstvení a k tanci a poslechu
zahrála kapela K-klub. Všem se moc líbilo
a když okolo šesté přijel autobus, nikomu se
domů nechtělo.
- MS -
strana
8
Mikuláš v Holubově
5. prosince 2011 uspořádala obec ve spolupráci s oddílem Skautů mikulášskou besídku.
Děti z mateřské i základní školy si připravily
pod vedením paní učitelek a pana učitele
pro Mikuláše krásné vystoupení a za to
všechny děti dostaly od obce /tedy
Mikuláše/ nadílku.
- MS -
strana
9
Vánoce jsou tu opět
Vánoce slaví věřící i nevěřící, bohatí i chudí,
mladí i staří, svobodní i vdaní, zdraví i nemocní. Vánoce slavíme všichni.
Vánoce slavíme jako svátky rodiny, svátky
pohody, svátky radosti, svátky vzájemné
úcty a lásky. Scházíme se, abychom se
obdarovali, abychom si obnovili své vztahy.
Začíná to již předvánoční přípravou,
úklidem, vysmýčíme celý byt, někteří i svoji
duši, abychom si pak spokojeně, v poklidu
sedli k vánočně nazdobenému stolu a hodovali.
Vánoce slavíme po zimním slunovratu, jako
příslib prodlužujícího se dne, jako příslib
obnovení života, jako příslib jara, kdy Slunce
opět vstoupí očima do našeho těla se
životadárnou silou, kdy ženy budou odkládat
svoje zimní kabáty a všechno bude rozkvétat
k novému životu.
Křesťané slaví narození Ježíška, putují po
Betlémech, adorují před soškou zrozeného
Božího Syna a zpívají koledy. Někdo si i uvědomí, že toto zrozené Dítko má před sebou
strašný osud. Zemře nejpotupnější smrtí
otroka a vyvrhele společnosti. Dobrovolně.
Obětuje se za člověka. Aby v naději na
znovuvzkříšení nám dával sílu ve všech
možných i nemožných našich situacích, do
kterých se dostaneme.
Ježíš Kristus nám všem dává sílu, přesto že se
k Němu většinou utíkáme jen v nejtěžších
situacích. Sjednocovali se s Ním křesťané
trhaní vyhladovělými šelmami v římských
arénách, sjednocoval se s Ním ve své
potupné smrti upálením na hranici Jan Hus,
sjednocovala se s Ním ve své potupné smrti
Milada Horáková, budeme se s Ním sjednocovat každý v osamocenosti svého umírání.
I dnes, jako každý den, se s Ním sjednocuje
mnoho lidí.
Možná, že některý čtenář řekne: Nekaž nám
vánoční idylku. Ale vždyť i my všichni při
štědrovečerní večeři budeme vzpomínat na
své zemřelé blízké…
Radostné Vánoce!
- MUDr. Bohumír Šimek -
Listnaté, nebo smíšené lesy, ovocné
sady, zahrady, větší
parky a stromořadí s vysokými listnatými
stromy jsou domovem pozoruhodného
pěvce - dlaska tlustozobého.
Dlask je zavalitý pták dosahující téměř
velikosti špačka. Ve zbarvení převládají různé
odstíny hnědé na světlejší spodní a tmavší
vrchní straně těla. Úhledný šat doplňuje
černá skvrna pod zobákem, v tmavohnědých
křídlech a na konci ocasu má výraznou bílou
pásku, podle které ho snadno poznáme i za
letu. Na celkovém vzhledu zaujme velmi
silný kuželovitý zobák, jemuž neodolají ani
nejtvrdší semena stromů včetně třešňových
pecek.
Hnízdo z větviček, kořínků a stébel bývá
umístěno vysoko v koruně stromu. Samička
do něj snáší většinou pět vajíček, která jsou
na světle šedém podkladu tmavě skvrnitá.
Potravu tvoří semena stromů, bylin a plody.
Dlask tlustozobý se sice řadí k druhům
s pravidelným výskytem na území našeho
kraje, není zde ale příliš hojný. V zimních
měsících rád navštěvuje krmítka v nichž si
vybírá především slunečnicová semena.
Nejčastěji přilétá jednotlivě, někdy se však
objeví i celá skupinka dlasků a ta pak díky
pestrému vzhledu ptačích těl připraví
pozorovateli za oknem nevšední zážitek.
- Pavel Jakeš – vlastní ilustrace – dlask tlustozobý
/V příspěvku bylo čerpáno z materiálů České
společnosti ornitologické
strana
10
Tentokrát jsme se zatoulali pod záštitou
obecního úřadu v Holubově až za hranice
naší vlasti do německého Bad Füssingu
- města termálních lázní. Byl to zájezd pro
důchodce uspořádaný obecním úřadem
Holubov, a protože ze spokojených tváří (viz
foto) na zpáteční cestě bylo patrno, že se
zájezd vydařil a některé i nadchl, dovolte mi,
abych všem, kdo se na uspořádání této akce
z obecního úřadu Holubova podíleli,
poděkoval. Pro ty co nejeli a v Bad Füssingu
ještě nebyli, připomenu, že když jsme se
spokojeně rozcházeli do svých domovů, pan
starosta se loučil slovy:“za rok to můžeme
zopakovat.“ Autobus byl luxusní, naplněný
do posledního místečka podle zasedacího
pořádku, kdy nástup do autobusu mi
připomínal v divadle biletářku, která se
podívá na vstupenku a zahlásí: „dvacátá řada
sedadlo číslo dvě“- stručně napsáno – to
nemělo chybu. Ještě v autobuse nás paní
Hájková seznámila s historií a tradicemi
lázeňského města Bad Füssing. Kuriozitou
totiž je, že termální prameny byly objeveny
při hledání nafty v třicátých letech minulého
století. Léčivá termální voda přispěla ke
skvělému vývoji dolnobavorské vesničky k dnes světově proslulému lázeňskému městu.
Z hloubky jednoho kilometru vytéká
termální voda o teplotě 56 stupňů. Pro svou
v Evropě zcela ojedinělou kombinaci
léčivých látek se léčivá voda používá
především k ošetření pohybového ústrojí.
Podle přesvědčení tisíců návštěvníků a mnoha lékařů jsou účinky tohoto sirného
horkého zřídla, které obsahuje natrium,
hydrogenkarbonát a chlorid zcela nepřekonatelné při léčbě mnoha zdravotních
problémů naší doby, jako jsou revmatická
onemocnění, artróza, onemocnění kloubů,
bolesti páteře a další chronické bolesti
různých částí našeho těla.
Bad Füssing má celkem tři samostatné areály
termálních pramenů: „Therme I“ „Europa
Therme“ a „Johannesbad“. My jsme byli
v areálu Europe Therme (viz foto) všichni
jsme si dostatečně užili všech vymožeností
a léčivých procedur k úplné spokojenosti.
Voda je totiž živel, který zvláště v dnešní
době prodělává na jedné straně dalekosáhlý
výzkum a na druhé straně s ní dokážeme až
neobvykle plýtvat a považujeme ji za
samozřejmost patřící k našemu životu.
Trochu Vám připomenu, že výzkumy s vodou
japonského badatele Masaru Emota jsem
Vám trochu přiblížil již v březnu roku 2008
a dnes právě tento Japonec předkládá všem
vědcům světa nezvratné důkazy o tom, že
voda má nové senzační vlastnosti a to je
paměť vody. Emota prokazuje, že voda je
ovlivňována okolním prostředím ať už se
jedná o elementy ale také o organismy, se
kterými přichází do styku, nebo o paprsky
a vibrace, které mění některé její vlastnosti.
Nezvratně prokázal i to, že voda má
schopnost ukládat informace, které na ni
působí. Emota je umí totiž zviditelnit pomocí
fotografií. Ledové krystaly mění svůj tvar
podle informace, s níž se voda setká. Špatná
nálada a disharmonie způsobí vytvoření
nevzhledných krystalů podobně jako voda
z Tokijského vodovodu nebo řeky Gangy.
Oproti tomu voda z Kanadských ledovců
nebo průzračná voda z Alp vytvoří harmonické tvary nebývalé krásy. Dále zkoumal, jak
na vodu působí hudba. Nejprve vážnou
hudbu Beethovena a Chopina, kdy při její
reprodukci voda vytváří nádherné krystaly
rovnoměrné struktury a podruhé působením moderní hudby a zvláště heavy
metalu vytváří voda beztvaré a nevzhledné
obrazce. Masaru Emota předkládá tyto
poznatky vědcům na celém světě, ale
vědecký svět zatím mlčí – jde to mimo
doposud poznané zákony fyziky.
Ve výzkumech vody není Japonec sám.
72letý tyrolan Johann Grander udělal čáru
přes rozpočet všem vědcům a je trnem v oku
všech skeptiků. Vynalezl totiž přístroj na
výrobu REVITALIZOVANÉ VODY a od rakouské vlády převzal ocenění za zásluhy na poli
vědy. Podobného ocenění se mu dostalo i od
ruské akademie věd. Přístroj se vyváží do
celého světa, a že to není žádná blamáž
světčí dnes 300 000 spokojených uživatelů
od domácností až po výrobní podniky. Podle
vědců je to ale absolutní nesmysl. Co
všechno vynález J. Grandera umí? Mimo jiné
zajišťuje, aby voda v bazénu splňovala
standardní hygienické požadavky, i když v ní
byla rozpuštěna jen část předepsané dávky
chlóru. Voda obsahuje méně chlóru, ale
přesto je zajištěna dostatečná antibakteriální
ochrana. Přístroj je poměrně malá „krabička“
napojená na rozvod vody a co se v ní
odehrává je tajemství samotného vynálezce.
Autor vynálezu sám vysvětluje činnost
přístroje tak, že „ magnet přitahuje energii
a předává ji vodě. Nikdy jsem nestudoval,
a proto jsem věci jen pozoroval a bylo mi
dáno si této vlastnosti povšimnout“. Voda z jeho vynálezu se vyznačuje celou řadou
dobrých vlastností. Upečené celozrnné
výrobky z této vody zůstávají déle čerstvé
a jsou i mnohem chutnější. Rozdíl v pečivu
byl zjištěn okamžitě. Voda byla prostě lepší
po všech stránkách – i uvařená káva z této
vody nebyla tak hořká. Měřením a rozborem
vody v laboratořích byla prokázána vyšší
kvalita vody, ale zatím se nikomu nepodařilo
zjistit, proč to tak je. Revitalizovaná voda se
zatím s dobrými výsledky používá při výrobě
syntetických vláken, při provozu klimatizačních jednotek a všude tam, kde je
potřeba, aby voda neobsahovala bakterie.
V těchto případech obecně platí, že výsledky
jsou známé, ale příčiny nikoliv.
Vodu vnímáme obecně jako rozpouštědlo,
nebo jako mycí prostředek, který při dešti
omývá zem a očišťuje ulice našich měst
a vesnic. Voda je ale nesporně nositelem
životodárné energie a informací a je také
zásobárnou vodíku a kyslíku a určitě skrývá
další svá tajemství, která lidstvo zatím
neobjevilo. Už Albert Einstein napsal, že
nejkrásnější prožitek je zakusit něco tajemného. Každé bádání vždy přináší víc otázek
než výsledků, ale věřme tomu, že jednou na
to určitě někdo přijde. K této úvaze mě
inspiroval pořad české televize ČT 2 odvysílaný jako rakouský dokument – tajný projekt
strana
11
- paměť vody. Kdo máte možnost na internetu se zpětně podívat, vřele doporučuji.
Přátelé, neodvratně se blíží Vánoce, i když
počasí chvílemi připomíná příchod jara, a my
se pomalu rozloučíme s letošním rokem a s očekáváním se budeme těšit na rok příští,
zda bude pro nás lepší a radostnější.
Dovolte mi, abych Vás pozval těsně před
štědrým dnem 23. prosince v 18 hodin
k holubovské kapličce, kde si společně
zazpíváme několik nejznámějších koled
a další koledy dozpíváme v hostinci
U Kuchařů v Krásetíně, (viz foto) kam jsme
všichni srdečně zváni na vánoční punč.
Do nového roku přeji Vám všem hodně
zdraví, štěstí a božího požehnání.
Mějte se dobře. - vakl -
Poděkování
Děkuji panu starostovi Jaroslavu Fraňkovi a
paní Marii Svobodové, že nám zajistili 14. 10.
2011 koupání v termálních lázních v Německu v Bad Füssingu, kde se nám všem
moc líbilo a nejlepší bylo, že jsme vyjížděli
z místa svého bydliště. Přejeme si za rok se
zase vykoupat v léčivé vodě.
Za všechny děkuje Miroslava Zaiblová
z Krásetína.
Pro ty kteří hledají kouzelné vyprávění dr. Otakara Chmelenského musím poznamenat, že nám bohužel jeho příspěvky došly. Jestli nás dr. Chmelenský
čte, tak zdravíme a pokud má ještě nějaký příběh z našeho kraje, tak prosíme o zaslání.
- MS -
Anežka Česká
Letos slavíme kulaté výročí 800 let od
narození Anežky České, která byla 12.
listopadu 1989 v Římě svatořečena
tehdejším papežem Janem Pavlem II.
Události kolem jejího svatořečení jsou
dávány do souvislosti s následnými nenásil-
nými a přesto překotnými změnami v naší
společnosti před dvaadvaceti lety. Proto se
letos ve státní svátek 17.listopadu 2011,
v nové obecní kapli v Holubově, uskutečnila
děkovná bohoslužba rodin s dětmi z farnosti
svatého Vojtěcha z Českých Budějovic,
kterou slavil tamní duchovní správce,
salesián P. František Ptáček. Modlili jsme se za
náš český národ, aby nehleděl jen na
materiální statky, ale měl na zřeteli i duchovní hodnoty, neboť ty nás mohou pozvedat,
dávat sílu a vést dál v dobách těžkých. Děkuji
tímto tamnímu starostovi, panu Jaroslavu
Fraňkovi za to, že prošel nelehkou a neprošlapanou cestou výstavby obecní kaple. Přeji
místním, ať nacházejí čas se tam zastavit a
sebrat sílu k tomu, aby v jejich rodinách vládl
mír a pokoj.
- Pavel Ambrož, účastník -
První křtiny v naší nové kapli
V sobotu 16. října 2011 se v naší nové kapličce konal první křest,
místní duchovní správce páter Andrzej Urbisz v tento den pokřtil
hned dva holubovské křesťánky Elenku - dceru Lenky a Pavla
Těšínských a Tomáška - syna Veroniky a Tomáše Weihardových .
strana
12
Krém: 1,5 skleničky mléka, 1,5 lžíce hladké
mouky, 1,5 lžíce solamylu, 10 dkg cukru, 1 vanilkový cukr – vše povaříme jako pudink.
Dáme vychladnout, přidáme 20 dkg másla a
vyšleháme, nakonec přidáme šťávu z poloviny citronu.
Na první placku naneseme krém a navrch
položíme plecku s ořechy. Necháme 24
hodin uležet a nakonec pokapeme rumem.
Kuřecí bábovka
SKLENÁŘSTVÍ LAVIČKA
Vám nabízí
kompletní sklenářské práce:
- zasklívání oken
- oprava skleníků
- úprava zrcadel
-skleněné stolní deska apod.
4 -5 ks kuřecích prsou, 15 dkg anglické slaniny,
5 vajec, 15 dkg eidamu, zelená petrželka.
Do vánočního čísla Holubovského zpravodaje
nám nabídla své vyzkoušené recepty paní Jana
Mandelíčková z Krásetína, doporučuji vyzkoušet je to všechno moc dobré.
Krémové řezy s vaječným koňakem
Těsto: 5 žloutků, 5 lžic cukru, 1 lžíce horké
vody, 3 lžíce oleje, 1 prášek do pečiva, 5 lžic
polohrubé mouky, 3 lžíce kakaa a sníh z 5 bílků
První krém: 500 ml mléka, 15 dkg cukru, 2 vanilkové pudinky, 200 ml vaječného koňaku,
1 máslo
Druhý krém: 1 smetanu ke šlehání a 2 ztužovače šlehačky, 1 zakysanou smetanu, cukr
dle chuti, zavařenina na pomazání piškotu.
Postup: žloutky, cukr, olej a vodu šleháme
do pěny, přidáme mouku s práškem do
pečiva a kakaem a nakonec tuhý sníh, který
ušleháme se špetkou soli. Těsto vylijeme na
vymazaný a vysypaný plech a dáme péci asi
na 180°C. Upečené těsto se začne krásně
odchlipovat od okrajů plechu. Necháme
vychladnout.
Mezitím si připravíme krém: v oslazeném
mléce uvaříme hustý pudink. Poté nechám
trochu vychladnout a zamíchám do něj
vaječný koňak, vhodíme 1 celé máslo a vyšleháme hladký krém a necháme vychladnout.
Upečené těsto potřeme zavařeninou,
naneseme krém a dáme celý plech do
lednice. Šlehačku ušleháme s cukrem a ztužovači, do ní pak lehce vmícháme zakysanou
smetanu , tento krém opatrně natřeme na
první pudinkový. Posypeme grankem nebo
strouhanou čokoládou. Dáme zpět do
lednice a necháme úplně ztuhnout, pak
krájíme na řezy. Jsou opravdu vynikající!
Ořechové řezy
Bábovku vyložíme naklepaným kuřecím
masem, které osolíme a opepříme, poté
poklademe slaninou a opatrně rozklepneme
4 vejce, hojně posypeme zelenou petrželkou. Do posledního rozšlehaného vejce
nastrouháme sýr a navrch poklademe
slaninou. Pečeme v troubě asi 40 minut.
Potom vyklopíme na talíř a krájíme plátky.
Podáváme teplé s brambory nebo studené
s pečivem.
Na závěr přikládám recept děvčat Zuzky a
Dominiky Churanových na vynikající štrúdl,
který sice na Štrúdlování nezískal cenu,
nebylo to umělecké dílo, jako třeba vítězná
kaplička, ale chuťově byl vynikající.
Jablečný závin
1x listové těsto, jablka, cukr, strouhanka
nebo nastrouhaný tvrdý perník, popřípadě
piškot, ořechy, skořice, rozinky, 1 vajíčko,
med, pečící papír .
Určitě všichni víte, jak se dělá obyčejný
jablečný závin... V tomhle závinu je jen
důležité nakrájet jablka na malé kousky.
Ořechy můžete dát nastrouhané dovnitř
a nějaké nakrájené na kousíčky, jako ozdobu
na povrch jablečného závinu.
Když máme srolovaný jablečný závin,
potřeme vajíčkem a dáme ho péct do trouby.
Mezi tím si dáme med do hrnečku a rozehřejeme jej. Když máme závin skoro
pečený - začíná chytat hnědší barvu. Vyndáme ho a pomažeme medem. Můžeme na
ten med dát ještě nakrájené ořechy. A dáme
zpět na chvíli do trouby. Lepší když na něj tu
chvíli neustále koukáte, aby jste ho nespálili.
Dobrou chuť!
Přeji všem tiché štěstí Vánoc a do
nového roku hodně štěstí, zdraví
a pohody.
- MS -
adresa:
Náměstí 7 (u hasičárny), Křemže
otevírací doba:
Ut a ČT - 17.00 - 19.00 hod,
popř. dle domluvy
kontakt: 607 200 878
Přehled bohoslužeb
Vánoce 2011
kostel sv. Michaela ve Křemži
23.12. - 18.00 ŽIVÝ BETLÉM
před kostelem
(sraz účastníků 17.30)
24.12. - 24.00 Křemže
- půlnoční mše svatá
(Zlatá Koruna 20.00, Brloh 22.00)
25.12. - 8.00 mše sv., Boží hod
vánoční – Narození Páně
26.12. - 8.00 mše sv.,
Svatý Štěpán
Redakční rada
Holubovského zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce a do nového
roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Těsto: 45 dkg hladké mouky, 20 dkg cukru, 15
dkg másla, 2 vejce, 2 lžíce medu, 1 lžička sody
smíchaná se 2 lžícemi mléka
Na vále zaděláme těsto a rozdělíme na 2 díly.
První placku dáme péci na 15-20 min. – ještě
horké podebereme. Na druhou placku si
připravíme 20 – 30 dkg ořechů - /půlky, čtvrtky/,
8 dkg cukru, 12 dkg másla 3 lžíce medu – vše na
mírném ohni osmažíme a ještě horké navrstvíme na 2. syrovou placku a dáme péct.
strana
13
6. OBECNÍ BÁL
který se koná 3. února 2011
Znalecké posudky a odhady
od 20.00 hod v holubovském sále
K tanci a poslechu hraje B-QUINTET
A
BOL
KC
TOM
00
Á
AT
É: 1
N
P
BOH
U
VST
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 2. 1. 2012 NA OÚ
Pozvánka
Myslivecké sdružení Holubov
Vás srdečně zve na tradiční
Myslivecký ples
25. prosince 2011
v sále Holubov, začátek v 19.00 hod.
Vstupné: 100 Kč
K poslechu a tanci hraje: K - Club
Bohatá tombola
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.
Vánoce splněných snů, pohodu svátečních dnů, vše nej do
nového roku, štěstí na každém kroku. přeje klub Holoubek
Vydává: Obecní úřad v Holubově, www.holubov.cz, počet výtisků: 500, MK ČR E 14935, IČO: 00 245 879,
zodpovědná redaktorka M. Svobodová. Tisk: GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o.
strana
14