VÝROČNÍ ZPRÁVA Lázně Mšené, a.s.

Transkript

VÝROČNÍ ZPRÁVA Lázně Mšené, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
společnosti
Lázně Mšené, a.s.
- za účetní období roku 2014 -
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Mšené-lázně, dne 30. března 2015
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení čtenáři,
výroční zpráva společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2014 uvádí ekonomická a účetní data, kterých
společnost v daném roce dosáhla díky nejen velmi důsledné rozvojové činnosti, opatrného hospodaření
s prostředky a detailního plánování investic, ale především jsou důsledkem pečlivé práce celé společnosti,
všech jejích pracovníků a velmi náročných marketingových i kontrolních aktivit, které služby naší
společnosti posouvají v segmentu trhu českého lázeňství na vyšší úroveň.
Společnost Lázně Mšené, a.s. dosáhla za rok 2014 zisku před zdaněním ve výši 4.796 tis. Kč. Obrat
společnosti z poskytovaných služeb a prodeje zboží v roce 2014 dosáhl 58.689 tis Kč, tedy o 8.249 tis. Kč
více, než v předešlém roce 2013.
Růst celkového obratu, stejně jako vytvoření zisku i přes výrazné náklady na údržbu majetku
v daném období jsou ovlivněny růstem počtu klientů ve všech sledovaných skupinách, tedy klientů
samopláteckých pobytů a služeb, stejně jako se mírného zvýšení dosáhlo i u pacientů od zdravotních
pojišťoven. Díky širší nabídce služeb a její komunikaci na trhu jsme dosáhli i vzrůstu výkonů na jednoho
každého klienta společnosti. Díky těmto opatřením a také vlivem určité stabilizace trhu společnost
dosáhla obratu o 16% vyššího ve srovnání s výsledky roku 2013.
Po potvrzení úspěšnosti způsobu řízení rozhodlo představenstvo o pokračování úsporných
opatření i v roce 2015. Prioritou zůstává pokračování v údržbě objektů především s cílem energetických
úspor. V této souvislosti se jedná především o výměnu oken, zateplení fasád a v přípravě úpravy
technologií pro ohřev vody na Balneu. Vzhledem ke sledovanému nestabilnímu ekonomickému vývoji ve
střední Evropě v segmentu trhu lázeňství a wellness, jistě ovlivněnému vývojem vztahů s dříve
ekonomicky silnými partnery (především Rusko), se představenstvo rozhodlo nevyužít nabídek
bankovních domů na finanční krytí větších investičních akcí a proto i v roce 2015 budou pravděpodobně
realizovány všechny náklady na údržbu majetku z vlastních prostředků společnosti.
Jménem představenstva bych rád poděkoval všem pracovníkům společnosti Lázně Mšené, a.s.,
kteří se podíleli na překonání negativních vlivů poškozujících české lázeňství jako segment trhu. Zvládli
jsme další rok a dokázali jsme dokonce zajistit růst výkonů a zisk, který umožnil stabilizaci společnosti a
úhradu předložených dluhopisů v prvních dnech roku 2015. Je vidět, že společnou efektivní prací zajistíme
úspěšnou budoucnost více než dvousetleté tradice známých rodinných lázní nedaleko Prahy.
Bc. František Och, v. r.
předseda představenstva Lázně Mšené, a.s.
2
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
I. Základní identifikační údaje účetní jednotky
1. Identifikace
Obchodní firma:
Sídlo společnosti:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http:
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně
416865202-3, 416866007,9
416866011
[email protected]
www.msene.cz
IČ:
DIČ:
Datum založení:
Právní forma:
Rejstříkový soud:
44569530
CZ44569530
1. května 1992
akciová společnost
Krajský soud Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Rozhodující předmět činnosti: poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče,
poskytování doplňkových služeb, ubytovací služby a hostinské služby.
Popis změn a dodatků, provedených v obchodním rejstříku:
V hodnoceném období nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.
2. Struktura akcionářů
Společnost měla k 31. 12. 2014 jednoho hlavního akcionáře – FIMO a.s., IČ 63078406,
s podílem cca 68% na základním kapitálu společnosti Lázně Mšené, a.s. Zbytek vlastní drobní
akcionáři.
3. Majetkové účasti
K 31. 12. 2014 nevlastní společnost žádné cenné papíry ani majetkové účasti.
4. Majetkové vklady společnost neeviduje
5. Orgány společnosti k 31. prosinci 2014
Představenstvo:
Bc. František Och
MUDr. Jan Medonos
Luboš Ouzký
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
3
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Dozorčí rada:
JUDr. Josef Burket
Ing. Jitka Ochová
Jana Kožnarová
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
6. Společnost má následující podíly v dalších společnostech (více než 20%)
Společnost nevlastní žádné podíly.
7. Historie firmy
Popis historie firmy je uveden na internetové adrese www.msene.cz.
4
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
II. Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po
konci rozvahového dne
(Rozvahový den: 31. 12. 2014, den sestavení výroční zprávy: 30. 3. 2015)
1. Významné akce a změny:
V prvním čtvrtletí roku 2015, vzhledem k předpokládanému vývoji trhu i výsledkům předchozího
účetního období, bylo rozhodnuto o pokračování marketingových aktivit i kontroly výkonů na vybraných
úsecích společnosti pro další zvětšení rozsahu poskytovaných služeb a její komunikaci s cílovou skupinou.
Naším cílem je udržení výkonů a další podpora růstu sledované návštěvnosti lázní klienty samoplátci i
pacienty zdravotních pojišťoven. V určitém, předem schváleném rozsahu pokračuje společnost v
opravách vybraných částí lázeňského areálu.
Vzhledem k výsledkům hospodaření v roce 2014 společnost uhradila již v prvních dnech roku 2015
jistinu dluhopisů emitovaných společností, předložených společnosti k výplatě, včetně úrokového
výnosů z nich.
K jiným podstatným akcím a změnám po 31. 12. 2014 nedošlo.
2. Budoucí vývoj činnosti firmy a výhled tržeb pro rok 2015
a) zkvalitňování poskytované péče a obnova přírodních zdrojů:
Společnost se i nadále zabývá zkvalitňováním poskytované péče, používá vlastní přírodní léčivý zdroj –
rašelinný peloid, který je úspěšně využíván na peloidní zábaly.
b) obchodní politika a výhled tržeb v roce 2015
Pro rok 2015 společnost stanovuje plán dosažení celkových tržeb na 60 mil. Kč a dalšími kroky na
zvyšování efektivity předpokládá splnění svého plánovaného cíle zajistit výsledný zisk hospodaření ve výši
nad 3 mil Kč.
5
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
III. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2014
Společnost Lázně Mšené, a.s. plní své závazky včas, a to včetně splácení úvěrů, které společnost
čerpala na doplnění zdrojů pro investice a opravy v dřívějších letech.
Výsledky hospodaření za období roku 2014 jsou zachyceny v povinných výkazech účetní závěrky pro
finanční úřad včetně výsledků za předchozí účetní období, které jsou v Příloze
č. 2 Výroční zprávy. Povinná informace o dalších předchozích dvou účetních obdobích, tj. za rok 2013 a
2012 je uvedena v Přílohách č. 3 a č. 4 jako výkazy finanční závěrky pro finanční úřad za rok 2013 a rok
2012, vždy včetně výsledků za minulé účetní období.
1. Návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
Hospodaření společnosti v roce 2014 skončilo ziskem po zdanění ve výši 3.856 tis. Kč.
Představenstvo společnosti navrhuje ke schválení valné hromadě o tuto částku zvýšit fond rozvoje
společnosti pro příští období.
Vzhledem k trvalé potřebě financování investic a oprav nejen v roce 2015, ale i v dalších letech,
představenstvo doporučuje valné hromadě nevyplatit dividendy akcionářům ani tantiémy členům
představenstva a dozorčí rady.
Představenstvo doporučuje valné hromadě ke schválení odměny za výkon funkce, resp. do této
valné hromady vyplácené odměny za výkon funkce členům představenstva a dozorčí rady společnosti pro
rok 2015 v celkové maximální výši 150 tis. Kč.
6
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
IV. Informace o rozsahu účetní závěrky
Rozvaha (vybrané položky) – Lázně Mšené, a. s.
POLOŽKA
ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
Aktiva celkem
82 424
77 838
81 166
Dlouhodobý majetek
75 629
72 671
70 188
Zásoby
2 017
1 951
2 035
Pohledávky z obchodního styku
1 751
1 109
1 237
Finanční majetek
2 247
1 576
7 663
60
58
43
Pasiva celkem
82 424
77 838
81 166
Vlastní kapitál
51 341
48 328
53 183
Základní kapitál
33 842
33 842
33 842
-599
- 2 012
3 856
26 068
23 605
22 623
Závazky z obchodního styku
1 619
1 408
724
Bankovní úvěry a výpomoci
3 636
1 891
146
Časové rozlišení
5 015
4 905
5 360
Časové rozlišení
Hospodářský výsledek běžného
účetního období po zdanění
Cizí zdroje
V. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů,
obchodních podílů a akcií, obchodních podílů zakládající osoby
Společnost nevlastnila k datu 31. 12. 2014 a ani do doby zpracování této výroční zprávy žádné vlastní
akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie, resp. obchodní podíly zakládající osoby.
7
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
VI. Zpráva o vztazích za rok 2014 podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
1. Lázně Mšené, a.s. a FIMO a.s.
Ovládající osoba:
FIMO a.s.
411 19 Mšené - lázně, Lázeňská 62
IČO 63078406
Ovládaná osoba:
Lázně Mšené, a.s.
411 19 Mšené - lázně, Lázeňská 62
IČO 44569530
Představenstvo FIMO a.s.:
Ing. Dominika Ochová
Ing. Jitka Ochová
Iveta Kožnarová
předsedkyně představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Dozorčí rada FIMO a.s.:
Ing. František Och
MUDr. Marcela Mikešová
Jana Kožnarová
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Společnost FIMO a.s. vlastní 68% na základním kapitálu Lázně Mšené, a.s.
Výčet vzájemných smluv v posledním účetním období roku 2014:
 Smlouva o vedení účetnictví ze dne 1.1.2013, Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťují vedení
účetnictví FIMO a.s.
 Nájemní smlouva ze dne 30.12.2012 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2013,
nájemce FIMO a.s., pronajímatel Lázně Mšené, a.s.
Výčet jiných právních úkonů, které byly učiněny v zájmu těchto osob:
žádné nebyly
Výčet veškerých opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto
osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou:
žádné nebyly
Výčet plnění (pokud bylo poskytnuto ovládanou osobou) včetně, proti
plnění ovládající osoby:
Plnění dle uvedených smluv:
 Smlouva o vedení účetnictví ze dne 1.1.2013, Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťuje vedení
účetnictví FIMO a.s.
8
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211

Nájemní smlouva ze dne 30.12.2012 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2013,
nájemce FIMO a.s., pronajímatel Lázně Mšené, a.s.
Z těchto plnění nevznikla společnosti Lázně Mšené, a.s. žádná újma. Ceny dle těchto smluv odpovídají
cenám obvyklým.
2. Lázně Mšené, a.s. a BSAA Praha, s.r.o.
Propojená osoba:
BSAA Praha, s.r.o.
103 00 Praha 10, Za statky 60
IČO 62909461
Společníci BSAA Praha, s.r.o.:
Bc. František Och
100%
Jednatel:
Iveta Kožnarová
Výčet smluv, které byly uzavřeny v posledním účetním období 2014:
 Rámcová smlouva o reklamní činnosti ze dne 16.12.2013 s účinností od 1.1.2014, klient Lázně
Mšené, a.s., agentura BSAA Praha, s.r.o.
 Smlouva o pronájmu automobilu ze dne 27.3.2014, nájemce Lázně Mšené, a.s., pronajimatel BSAA
Praha, s.r.o.
Výčet jiných právních úkonů, které byly učiněny v zájmu těchto osob:
Výčet veškerých opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto
osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou:
Výčet plnění (pokud bylo poskytnuto ovládanou osobou) včetně
proti-plnění ovládající osoby:
žádné nebyly
žádné nebyly
Plnění dle uvedených smluv:
 Smlouva o vedení účetnictví ze dne 30.1.2010, Lázně Mšené, a.s. jako mandatář zajišťuje vedení
účetnictví BSAA Praha, s.r.o.
 Nájemní smlouva ze dne 30.12.2009 na nájem místnosti a movitých věcí s účinností od 1.1.2010,
nájemce BSAA Praha, s.r.o., pronajímatel Lázně Mšené, a.s.
 Nájemní smlouva ze dne 1.3.2007 na nájem nemovitostí s účinností od 1.3.2007, nájemce Lázně
Mšené, a.s., pronajímatel BSAA Praha s.r.o.
 Smlouva o pronájmu automobilu ze dne 27.3.2014, nájemce Lázně Mšené, a.s., pronajímatel BSAA
Praha, s.r.o.
 Rámcová smlouva o reklamní činnosti z 16.12.2013 s účinností od 1.1.2014, klient Lázně Mšené,
a.s., agentura BSAA Praha, s.r.o.
Z těchto plnění nevznikla společnosti Lázně Mšené, a.s. žádná újma. Ceny dle těchto smluv odpovídají
cenám obvyklým.
9
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Zpracováno dne 24.3.2015
Podpis statutárního zástupce ovládané osoby:
Bc. František Och, v. r.
předseda představenstva
Vyjádření dozorčí rady k obsahu a úplnosti Zprávy:
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle informací a znalostí dozorčí rady vyjadřuje věrně a
úplně skutečné vztahy mezi propojenými osobami.
Ve Mšeném-lázních dne 24.3. 2015
Podpis předsedy dozorčí rady
JUDr. Josef Burket, v. r.
10
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
VII. Zpráva dozorčí rady společnosti Lázně Mšené, a.s. ke kontrole
hospodaření a k roční účetní závěrce za rok 2014
Dozorčí rada v účetním období roku 2014 vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami
společnosti. Dozorčí rada zejména dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti, způsob
hospodaření, realizaci úkolů, vyplývajících z usnesení předchozí řádné valné hromady. Představenstvo
informovalo dozorčí radu o své činnosti. Dozorčí rada byla informována o aktivitách společnosti v oblasti
obchodní, majetkové, finanční a věnovala pozornost vztahům mezi propojenými osobami.
Roční účetní závěrka byla ověřována auditorem Ing. Zdeňkem Dvořákem, auditorské osvědčení č.
1351, Zlatnická 1124/7, Praha 1. Dle jeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Lázně Mšené, a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů,
výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Dozorčí rada se seznámila s výrokem auditora, který byl vydán bez výhrad.
Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, seznámila se
s výsledky auditu a výroční zprávou společnosti za rok 2014 a doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas
s účetní závěrkou a se způsobem vypořádání ztráty podle návrhu představenstva ve výroční zprávě za rok
2014 v části III. 1. Návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
Ve Mšených-lázních, dne 30.3.2015
JUDr. Josef Burket, v. r.
Předseda dozorčí rady
11
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
VIII. Zpráva auditora
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Lázně Mšené, a.s. k 31. 12. 2014 za období od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Úlohou
auditora je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech ve znění pozdějších předpisů a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým
způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále
zhodnocuje vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace společnosti Lázně Mšené, a.s. k31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
V Praze dne 30.3.2015
Ing. Zdeněk Dvořák
auditorské osvědčení č. 1351
Zlatnická 1124/7, Praha 1
12
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
IX. Vyjádření auditora k výroční zprávě
Údaje uvedené v této výroční zprávě se shodují s údaji uvedenými v dokumentech tvořících účetní
závěrku společnosti Lázně Mšené, a.s. k 31. 12. 2014.
Po provedení auditu účetní závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. k 31. 12. 2014 jsem ve své zprávě
k této závěrce vyslovil výrok, tak jak je v této výroční zprávě uveden.
Součástí výroční zprávy je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle §82 zák. č. 89/2012 Sb.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán
společnosti. Ověřil jsem věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistil jsem významné
nesprávnosti.
V Praze dne 30.3.2015
Ing. Zdeněk Dvořák
auditorské osvědčení č. 1351
Zlatnická 1124/7, Praha 1
13
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Přílohy:
Příloha č. 1 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené - lázně, IČO
44569530
Příloha č. 2 Výsledky hospodaření v roce 2013 v povinných výkazech účetní závěrky včetně výsledků za
předchozí účetní období 2012
Příloha č. 3 Výsledky hospodaření v roce 2012 v povinných výkazech účetní závěrky včetně výsledků za
předchozí účetní období 2011
14
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Příloha č. 1 Účetní závěrka k 31.12.2014
ROZVAHA
v plném rozsahu
Dle přílohy č. 1
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
k 31.prosinci 2014
(v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62
IČO: 44569530
Označ.
A K T I V A
a
b
B.
B.I.
3.
Mšené-lázně
41119
Řád.
c
Běžné účetní období
1.brutto
2.korekce
Min.období
3.netto
4.netto
AKTIVA CELKEM
1
148273
-67107
81166
77838
Dlouhodobý majetek
3
137295
-67107
70188
72671
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
4
7
554
554
-528
-528
26
26
45
45
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
20
136741
-66579
70162
72626
B.II. 1.
2.
3.
6.
Pozemky
Stavby
Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
21
22
23
26
1463
122705
12455
118
-58699
-7816
-64
1463
64006
4639
54
1463
66140
4969
54
C.
Oběžná aktiva
40
10935
10935
5109
C.I.
Zásoby
41
2035
2035
1951
Materiál
Zboží
42
46
1448
587
1448
587
1373
578
C.III.
Krátkodobé pohledávky
60
1237
1237
1582
C.III.1.
6.
7.
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát-daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
61
66
67
1218
1218
19
19
1109
246
47
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
70
7663
7663
1576
C.IV. 1.
2.
Peníze
Účty v bankách
71
72
266
7397
266
7397
689
887
D.I.
Časové rozlišení
80
43
43
58
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
81
83
16
27
16
27
28
30
C.I.
D.I.
1.
5.
1.
3.
15
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Označ.
P A S I V A
a
Řád.
b
Stav v běž. úč.období
c
1
Stav v min.úč.období
2
PASIVA CELKEM
90
81166
77838
A.
Vlastní kapitál
91
53183
49328
A.I.
A.I.
1.
Základní kapitál
Základní kapitál
92
93
33842
33842
33842
33842
2.
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
100
102
1286
1286
1286
1286
A.III.
Rezervní fondy, nedělit.fond a ost.fondy ze zisku
110
14199
16212
A.III.1.
2.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
111
112
1733
12466
1733
14479
A.V.
B.
B.II.
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy
Odložený daňový závazek
130
131
140
146
150
3856
22623
17211
14340
2871
-2012
23605
16271
14340
1931
B.III.
Krátkodobé závazky
160
5266
5443
B.III.1.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
161
165
166
167
168
170
171
724
1104
632
246
2537
23
1408
1071
596
87
2207
50
24
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry
180
182
146
146
1891
1891
Časové rozlišení
190
5360
4905
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
191
192
5211
149
4884
21
A.II.
6.
10.
2.
C.I.
C.I.
1.
2.
Dne:
30.03.2015
Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Osoba zodpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)
tel.:
16
linka:
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění
v plném rozsahu
k 31.prosinci 2014
(v celých tisících Kč)
a
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Název a sídlo účetní jednotky
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62
IČO: 44569530
Ozn.
Dle přílohy č. 2
Mšené-lázně
41119
T E X T
ř.
c
b
I.
A.
+
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
II.
II.1.
B.
B.1.
2.
+
Skutečnost v úč. období
běžném
minulém
1
2
1
2
3
5753
2457
3296
5710
2483
3227
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
4
5
8
9
10
50279
50279
21785
13633
8152
43642
43642
20656
12785
7871
Přidaná hodnota
11
31790
26213
C.
C.1.
2.
3.
4.
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění
Sociální náklady
12
13
14
15
16
22681
16790
98
5699
94
22864
16934
98
5765
67
D.
Daně a poplatky
17
84
77
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
2840
2958
IV.
H.
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
26
27
2657
2820
1085
2405
*
Provozní výsledek hospodaření
30
6022
-1006
Nákladové úroky
43
940
1031
XI.
O.
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
44
45
286
3
316
*
Finanční výsledek hospodaření
48
-1226
-1344
Daň z příjmů za běžnou činnost
-odložená
49
51
940
940
-338
-338
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
3856
-2012
*
Mimořádný výsledek hospodaření
58
0
0
***
****
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
60
61
3856
4796
-2012
-2350
N.
Q.
2.
Dne:
30.03.2015
Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Osoba zodpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)
tel.:
17
linka:
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
PŘÍLOHA
tvořící součást účetní závěrky k 31.12.2014
Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené - lázně, IČO 44569530
1. Popis společnosti
Lázně Mšené, a.s. se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené - lázně, je právnická osoba, která vznikla dne
1.5.1992. K 31.12.2014 je složení představenstva a dozorčí rady následující:
Statutární orgán – představenstvo:
Och František Bc. – předseda představenstva
MUDr. Medonos Jan – místopředseda představenstva
Luboš Ouzký – člen představenstva
Dozorčí rada:
JUDr. Burket Josef – předseda dozorčí rady
ing. Ochová Jitka – člen dozorčí rady
Kožnarová Jana – místopředseda dozorčí rady
Základní kapitál společnosti činí 33 842 tis. Kč ve formě 33 842 ks akcií na majitele ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku a platných
živnostenských oprávnění poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče, při níž se využívá
především místních přírodních léčivých zdrojů. Dalším předmětem podnikání je zajišťování ubytovacích a
stravovacích služeb a poskytování doplňkových služeb pro pacienty i ostatní klienty.
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
Účetní závěrka byla zpracována za období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
Přehled o výpočtu odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky
Tituly pro vznik odložené daně
základna
pohledávka
závazek
1) účetní a daňová zůstatková hodnota dlouhodobého majetku (rozdíl)
31 881
0
6 057
2) výše daňové ztráty a reinvestic, které lze uplatnit v následujících obdobích
celkový odložený daňový závazek nebo daňová pohledávka
16 768
3 186
0
2 871
Odložená daň celkem - účet 481 (závazek)
2 871
18
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
3. Způsob odpisování hmotného a nehmotného majetku
Při odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se společnost řídí odpisovým plánem
v tomto členění:
druh majetku
doba odepisování
budovy zděné
77 let
stavby – vodárny,ČOV
67 let
- rozvody, stoky
20 let
- inženýrské sítě, komíny 30 let
energetické stroje a zařízení
12 let
pracovní stroje a zařízení
12 let
prac.stroje – zdrav.zařízení
10 let
výpočetní technika
4 roky
inventář
17 let
roční sazba %
1,3 %
1,5 %
5%
3,3 %
8%
8%
10 %
25 %
6%
4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiál a zboží
název
software
budovy
stavby
energetické stroje
pracovní stroje
přístroje, zařízení
dopravní prostředky
inventář
samost.movité věci
ostatní hmot.majetek
umělecké předměty
pozemky
CELKEM
-
pořizovací cena
553 546,10
104 943 301,52
17 761 942,60
672 141,80
432 208,70
5 145 451,97
3 565 572,46
1 478 184,70
1 161 354,71
64 439,60
53 512,00
1 463 296,60
137 294 952,76
oprávky
527 479,10
45 355 700,30
13 343 310,00
480 316,00
377 176,70
3 829 770,97
1 109 291,00
891 502,70
1 127 797,80
64 439,60
0,00
0,00
67 106 784,17
zůstatková cena
26 067,00
59 587 601,22
4 418 632,60
191 825,80
55 032,00
1 315 681,00
2 456 281,46
586 682,00
33 556,91
0,00
53 512,00
1 463 296,60
70 188 168,59
V roce 2014 pořídila společnost hmotný majetek v pořizovací ceně 358 500,- Kč.
Lázeňský objekt Blaník je zatížen zástavním právem k zajištění kontokorentního úvěru u ČSOB.
V operativní evidenci je veden nakoupený majetek v pořizovacích cenách do čtyřiceti tisíc Kč (dříve drobný
hmotný majetek) v celkových pořizovacích cenách 5 901 tis. Kč. V roce 2014 pořídila společnost tento
majetek v celkové pořizovací ceně 195 610,- Kč
Materiál a zboží
Zásoby materiálu vedené k 31.12.2014 se skládají z materiálu zdravotního a léků, potravin, materiálu
ostatního (čistící prostředky, údržbářský materiál, pracovní oděvy, zařízení a vybavení) a zásob zboží pro
provoz kiosku a kavárny. Celková hodnota činí cca 2 035 tis. Kč.
19
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
5. Cenné papíry
K 31.12.2014 není společnost majitelem žádných cenných papírů.
6. Pohledávky
a) pohledávky z obchodního styku
Celková výše neuhrazených pohledávek z obchodního styku k 31.12.2014 činí 1 217 974 Kč.
Nejvýznamnější položku představují neuhrazené pohledávky za zdravotními pojišťovnami a cestovními
agenturami, vzniklé vyfakturováním lázeňské péče za měsíc prosinec 2014, které jsou splatné v lednu 2015.
b)poskytnuté provozní zálohy
Jedná se o poskytnuté zálohy ve výši 19 138,50 Kč za odběr vody a energií, na odběr odborné literatury,
zálohy na dodání zboží nebo služeb, které budou vyúčtovány v následujícím období.
V roce 2014 měla společnost uzavřeny 2 úvěrové smlouvy. Splátkové kalendáře jsou uzavřeny na 36
měsíců.
1. úvěrová smlouva osobní automobil BMW X3 – 76127076
součet splátek celkem
810 576,00 Kč
skutečně uhrazené splátky
630 448,00 Kč
splátky, splatné do 1 roku
180 128,00 Kč
2. úvěrová smlouva osobní automobil Mercedes Benz - 811221
součet splátek celkem
548 716,53 Kč
skutečně uhrazené splátky
426 779,64 Kč
splátky, splatné do 1 roku
121 936,89 Kč
7. Závazky
a) závazky z obchodního styku – neinvestiční dodavatelé – 458 206,59 Kč
Jedná se o dodávky materiálu, prací a služeb v měsíci prosinci 2014 uhrazené v lednu 2015 dle lhůty jejich
splatnosti.
b) přijaté zálohy- v celkové výši 2 536 541,09 Kč
Jedná se o přijaté zálohy na lázeňskou péči pacientů, která bude probíhat v následujícím období a bude
zúčtována po jejím absolvování.
c) výdaje příštích období – celkové výši 5 211 200,00 Kč
Jedná se o úroky z vydaných dluhopisů
20
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
8. Mzdy, zúčtování s institucemi
Mzdy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění a sražená daň z mezd za měsíc prosinec 2014
Úhrady proběhly ve lhůtě jejich splatnosti v lednu 2015
14 541,mzdy prosinec 2014
632 042,sociální a zdravotní pojištění 12/2014
84 995,daň ze závislé činnosti 12/2014
1 118 081,spoření, pojištění, důchodové připojištění firma a úrazové pojištění 12/14
Mzdové náklady za rok 2014 činily 16 789 673,- Kč v tomto členění:
- mzdy zdravotního personálu
4 934 109,00 Kč
- mzdy stravovacího personálu
2 312 171,00 Kč
- mzdy ubytovací úsek, prádelna
1 169 534,00 Kč
- mzdy údržba, zahrada
1 415 449,00 Kč
- mzdy řídící a ostatní pracovníci
5 772 266,00 Kč
- mzdy drobné provozy, Wellness
1 139 808,00 Kč
- náhrady za pracovní neschopnost
46 336,00 Kč
Odměny statut.zástupců
98 400,00 Kč
Celkové osobní náklady za rok 2014 činily 22 681 tis. Kč. Společnost zaměstnávala v roce 2014 v průměru
88 zaměstnanců.
9. Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
FKSP
Fond rozvoje
33 842 000,00 Kč
1 285 871,20 Kč
1 733 226,49 Kč
1 168,06 Kč
12 465 650,90 Kč
Ke změnám vlastního kapitálu došlo pouze z titulu výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši
3 856 093,82 Kč. Ztráta minulého období ve výši -2 012 tis. Kč byla uhrazena z fondu rozvoje.
10. Emitované dluhopisy
Společnost vydala v prosinci 2004 dluhopisy, splatné v roce 2015. Hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000,Kč a bylo upsáno celkem 1 434 ks.
Rozpis výnosů z běžné činnosti z tuzemska
tržba za poskytování lázeňské péče
tržba z prodeje služeb
tržba z prodeje zboží
ostatní provozní výnosy
47 883 459,76 Kč
2 395 658,86 Kč
5 753 320,50 Kč
2 657 501,91 Kč
21
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
přijaté úroky
kurzové rozdíly
188,46 Kč
38,00 Kč
11. Náklady na auditorské služby
Auditor Ing. Zdeněk Dvořák. Cena za auditorské služby za rok 2014 činila 49,5 tis. Kč bez DPH.
Mšené – lázně, dne 30.3.2015
22
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Tabulka č.1 k bodu 9)
Přehled o změnách vlastního
kapitálu v tis. Kč
běžné období
A/ Základní kapitál
počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
konečný zůstatek
B/ Kapitálové fondy
počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
konečný zůstatek
C/ Zákonný rezervní fond
počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
konečný zůstatek
D/ Statutární a ostatní fondy
počáteční zůstatek
zvýšení
snížení
konečný zůstatek
E/ Zisk/ztráta za účetní období po
zdanění
zisk/ ztráta běžného období
Vlastní kapitál
minulé období
33 842
0
0
33 842
33 842
0
0
33 842
1 286
0
0
1 286
1 286
0
0
1 286
1 733
0
0
1 733
1 733
0
0
1 733
14 479
0
2 012
12 466
15 079
0
599
14 479
3 856
-2 012
53 183
49 328
23
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Přehled o peněžních tocích (cash flow)k 31. prosinci 2014(v celých tis.Kč)
IČO: 44569530 Název a sídlo účetní jednotky: Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, Mšené-lázně 411 19
Označ.
Text
Částka
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
začátku účetního období
na
1.576
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)
4.796
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
4.250
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny
prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále
umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůst.
přechod. účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů s výjimkou:
- časového rozlišení úroků,
- kurzových rozdílů akt. a pas. vztahujících se k závazkům v cizí měmě z titulu pořízení inv. majetku
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)
(vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")
Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (inv. společnosti a fondy)
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)
2.840
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
9.046
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob (+/-)
345
-1.117
-84
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a
mimořádnými položkami
8.190
A.3.
A.4.
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitaliz. úroků (-)
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem
činnosti je invest. činnost (inv. spol. a fondy) (+)
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky
daně za minulá období (-)
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně
uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
-940
0
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.5.
A.6.
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
24
470
0
0
940
-856
0
0
7.250
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Označ.
Text
Částka
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
B.2.
B.3.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
-358
0
0
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-358
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
0
C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního
fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)
Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další
vklady peněž. prostředků společníků a akcionářů (+)
Úhrada ztráty společníky (+)
Přímé platby na vrub fondů (-)
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a
včetně fin. vypořádání se společníky veřejné obchodní
společnosti a komplementáři u komanditních spol. (-)
0
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou
podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční
činnost (inv. spol. a fondy) (+)
0
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
konci období
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
25
-805
0
0
0
0
0
-805
6.087
na
7.663
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Příloha č. 2 Výsledky hospodaření v roce 2013 v povinných výkazech účetní závěrky
včetně výsledků za předchozí účetní období 2012
ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31.prosinci
Dle přílohy č. 1
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
2013
Název a sídlo účetní jednotky
(v celých tisících Kč)
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62
IČO: 44569530
Označ.
A K T I V A
a
b
Mšené-lázně
411 19
Řád.
c
Běžné účetní období
1.brutto
2.korekce
Min.období
3.netto
4.netto
AKTIVA CELKEM
1
142257
-64419
77838
82424
B.
Dlouhodobý majetek
3
137090
-64419
72671
75629
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
4
7
554
554
-509
-509
45
45
63
63
3.
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
20
136536
-63910
72626
75566
B.II. 1.
2.
3.
6.
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
21
22
23
26
1463
122705
12250
118
-56565
-7281
-64
1463
66140
4969
54
1463
68378
5671
54
C.
Oběžná aktiva
40
5109
5109
6735
Zásoby
41
1951
1951
2017
Materiál
Zboží
42
46
1373
578
1373
578
1492
525
C.I.
C.I.
1.
5.
C.III.
Krátkodobé pohledávky
60
1582
1582
2471
C.III.1.
6.
7.
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát-daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
61
66
67
1109
426
47
1109
426
47
1751
664
56
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
70
1576
1576
2247
C.IV. 1.
2.
Peníze
Účty v bankách
71
72
689
887
689
887
355
1892
D.I.
Časové rozlišení
80
58
58
60
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
81
83
28
30
28
30
35
25
D.I.
1.
3.
26
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Označ.
P A S I V A
a
Řád.
b
Stav v běž. úč.období
c
1
Stav v min.úč.období
2
PASIVA CELKEM
90
77838
82424
A.
Vlastní kapitál
91
49328
51341
A.I.
A.I.
1.
Základní kapitál
Základní kapitál
92
93
33842
33842
33842
33842
2.
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
100
102
1286
1286
1286
1286
A.III.
Rezervní fondy, nedělit.fond a ost.fondy ze zisku
110
16212
16812
A.III.1.
2.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
111
112
1733
14479
1733
15079
A.V.
B.
B.II.
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy
Odložený daňový závazek
130
131
140
146
150
-2012
23605
16271
14340
1931
-599
26068
16609
14340
2269
B.III.
Krátkodobé závazky
160
5443
5823
B.III.1.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
161
165
166
167
168
170
171
1408
1071
596
87
2207
50
24
1619
1181
671
88
2170
65
29
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry
180
182
1891
1891
3636
3636
Časové rozlišení
190
4905
5015
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
191
192
4884
21
4989
26
A.II.
6.
10.
2.
C.I.
C.I.
1.
2.
Dne:
28.03.2014
Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Osoba zodpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)
tel.:
27
linka:
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění
v plném rozsahu k 31.prosinci 2013 Dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.
(v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky
IČO: 44569530
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62, Mšené-lázně
Ozn.
a
T E X T
ř.
c
b
I.
A.
+
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
II.
II.1.
B.
B.1.
2.
+
500/2002 Sb.
411 19
Skutečnost v úč. období
běžném
minulém
1
2
1
2
3
5710
2483
3227
6113
2907
3206
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
4
5
8
9
10
43642
43642
20656
12785
7871
50023
50023
23065
14434
8631
Přidaná hodnota
11
26213
30164
C.
C.1.
2.
3.
4.
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění
Sociální náklady
12
13
14
15
16
22864
16934
98
5765
67
24443
18100
98
6152
93
D.
Daně a poplatky
17
77
120
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
2958
2918
III.
III.1.
2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
19
20
21
729
709
20
F.
F.1.
IV.
H.
Zůst. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
22
23
26
27
1085
2405
1087
1087
1530
3019
*
Provozní výsledek hospodaření
30
-1006
836
Nákladové úroky
43
1031
1202
XI.
O.
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
44
45
3
316
324
*
Finanční výsledek hospodaření
48
-1344
-1526
Daň z příjmů za běžnou činnost
-odložená
49
51
-338
-338
-91
-91
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
-2012
-599
*
Mimořádný výsledek hospodaření
58
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
-2012
-599
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
-2350
-690
N.
Q.
2.
Dne:
28.03.2014
Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Osoba zodpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
28
Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Příloha č. 3 Výsledky hospodaření v roce 2012 v povinných výkazech účetní závěrky
včetně výsledků za předchozí účetní období 2011
ROZVAHA
v plném rozsahu
Dle přílohy č. 1
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
k 31.prosinci 2012
(v celých tisících Kč)
Název a sídlo účetní jednotky
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62
IČO: 44569530
Označ.
A K T I V A
a
b
B.
B.I.
3.
Mšené - lázně
411 19
Řád.
c
Běžné účetní období
1.brutto
2.korekce
Min.období
3.netto
4.netto
AKTIVA CELKEM
1
143885
-61461
82424
83421
Dlouhodobý majetek
3
137090
-61461
75629
77210
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
4
7
554
554
-491
-491
63
63
-60970
75566
1463
68378
5671
54
77210
1433
70615
5108
54
B.II.
B.II. 1.
2.
3.
6.
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
13
14
15
16
19
136536
1463
122705
12250
118
C.
Oběžná aktiva
31
6735
6735
6111
C.I.
C.I.
Zásoby
Materiál
Zboží
32
33
37
2017
1492
525
2017
1492
525
1817
1324
493
C.III.
C.III.1.
6.
7.
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát-daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
48
49
54
55
2471
1751
664
56
2471
1751
664
56
1909
1669
189
51
C.IV.
C.IV. 1.
2.
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
58
59
60
2247
355
1892
2247
355
1892
2385
304
2081
D.I.
D.I.
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
63
64
66
60
35
25
60
35
25
100
69
31
1.
5.
1.
3.
29
-54327
-6579
-64
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Označ.
P A S I V A
a
Řád.
b
Stav v běž. úč.období
c
1
Stav v min.úč.období
2
PASIVA CELKEM
67
82424
83421
A.
Vlastní kapitál
68
51341
51940
A.I.
A.I.
1.
Základní kapitál
Základní kapitál
69
70
33842
33842
33842
33842
2.
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
73
75
1286
1286
1286
1286
A.III.
A.III.1.
2.
Rezervní fondy, nedělit.fond a ost.fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
78
79
80
16812
1733
15079
16990
1733
15257
A.V.
B.
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
84
85
-599
26068
-178
26791
Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy
Odložený daňový závazek
91
97
101
16609
14340
2269
16700
14340
2360
B.III.
B.III.1.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
102
103
107
108
109
110
112
113
5823
1619
1181
671
88
2170
65
29
4709
756
1168
647
75
1990
45
28
B.IV.
2.
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry
114
116
3636
3636
5382
5382
1.
2.
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
118
119
120
5015
4989
26
4690
4690
A.II.
B.II.
6.
10.
C.I.
C.I.
Dne:
29.04.2013
Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Osoba zodpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)
tel.:
30
linka:
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - druhové členění
v plném rozsahu
k 31.prosinci 2012
(v celých tisících Kč)
k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Název a sídlo účetní jednotky
Lázně Mšené, a.s.
Lázeňská 62
IČO: 44569530
Ozn.
Dle přílohy č. 2
Mšené - lázně
411 19
T E X T
a
ř.
c
b
I.
A.
+
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
II.
II.1.
B.
B.1.
2.
+
Skutečnost v úč. období
běžném
minulém
1
2
1
2
3
6113
2907
3206
6368
3117
3251
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
4
5
8
9
10
50023
50023
23065
14434
8631
54268
54268
25757
13962
11795
Přidaná hodnota
11
30164
31762
C.
C.1.
2.
3.
4.
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění
Sociální náklady
12
13
14
15
16
24443
18100
98
6152
93
25477
18875
100
6431
71
D.
Daně a poplatky
17
120
77
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
2918
2952
III.
III.1.
2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
19
20
21
729
709
20
247
242
5
F.
F.1.
IV.
H.
Zůst. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
22
23
26
27
1087
1087
1530
3019
68
68
1604
3363
*
Provozní výsledek hospodaření
30
836
1676
Nákladové úroky
43
1202
1244
XI.
O.
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
44
45
324
7
319
*
Finanční výsledek hospodaření
48
-1526
-1556
Daň z příjmů za běžnou činnost
-odložená
49
51
-91
-91
283
283
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
-599
-163
XIII.
R.
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
53
54
N.
Q.
2.
31
8
23
Výroční zpráva o hospodaření a stavu majetku za účetní období roku 2014 společnosti Lázně Mšené, a.s.,
se sídlem: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 211
Ozn.
a
T E X T
ř.
c
b
Skutečnost v úč. období
běžném
minulém
1
2
*
Mimořádný výsledek hospodaření
58
0
-15
***
****
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
60
61
-599
-690
-178
105
Dne:
29.04.2013
Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou
Osoba zodpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)
tel.:
32
linka:

Podobné dokumenty