příloha k uz

Transkript

příloha k uz
VZOR
Sestaveno podle
vyhl. č. 504/2002 Sb., ve znění
vyhl. č. 476/2003 Sb.
vyhl. č. 548/2004 Sb.,
a vyhl. č. 400/2005 Sb.
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle Českých účetních
standardů č. 401 až 414
PŘÍLOHA
ve zjednodušeném rozsahu
k 31. 12. 2007
(v tis. Kč)
IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu
1.
§ 29 a 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Nadační fond Rozmarýnek
nadační fond
Neznámá ul č. 27
100 00 Praha 10
0000000000
Vysvětlující a doplňující údaje k informacím obsaženým v rozvaze (bilanci) ve zjednodušeném rozsahu a
výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu, (§ 30 odst. 1 až 3)
A. Rozvaha:
Stavy majetku nadačního fondu (NF) vyplývají z rozvahy a byly ověřeny řádnou inventarizací se stavem k 31. 12. 2007.
Drobný hmotný majetek pořízený po 31. 12. 2002 je evidován na podrozvahovém účtu v účtové skupině 97. NF vlastní dva
účty v bance, jeden termínový, jeden běžný. V roce 2007 NF nehospodařil s cizí měnou. Činnost NF provozuje v pronajatém
nebytovém prostoru. NF vlastní jednu pohledávku, z titulu zálohy na vratné obaly (5 ks PVC barely na minerální vodu)
v částce 1 250 Kč.
NF jako zdroj krytí aktiv zřídil fond darů v účtové skupině 91 – Fondy, kde jsou zdroje přijatých darů na hlavní činnost NF
(podpora zdravotně postižených žáků ve škole). Zůstatek fondu 911-02 byl vyčerpán po 1. 1. 2007 na pokrytí ztráty v hlavní
činnosti za rok 2006.
B. Výkaz zisku a ztráty:
NF k 31. 12. 2007 dosáhl výnos z úroků v bance z termínovaného účtu v částce 16 235,29 Kč. NF využil možnosti snížení
základu daně z příjmů dle § 20 odst. 7 ZDP. Daňové úspory z min. let budou použity na krytí ztráty z hlavní činnosti NF
během roku 2008, 2009 nebo 2010.
NF provozoval v roce 2007 tyto činnosti:
- Správa fondu (skončila ziskem z úroků v bance, ostatní výdaje byly kryty z fondu darů),
- Hlavní činnost podpora žáků školy skončila ztrátou, která byla kryta užitím fondu z darů a
- Žákovský ples (výsledek hospodaření byl ztrátový, ztrátu pokryly příjmy z darů čerpaných z fondu).
Pro přehlednost byla tato činnost vykázána ve sloupci hospodářská činnost, o takovou činnost se však nejednalo.
C. Informace o právní subjektivitě, statutárních orgánech a činnosti
NF byl založen školou (uvedou se identifikační údaje o zakladateli) v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a
nadačních fondech, v platném znění. NF je registrován od 6. 9. 1999 u Rejstříkového soudu Praha, v rejstříku nadací a
nadačních fondů pod čj. 212121/99/Fu .
Hlavním posláním NF je shromažďování peněžních prostředků a poskytování peněžní i nepeněžní podpory zdravotně
postiženým žákům školy – zakladatele NF s cílem v maximální míře zajistit plné začlenění takových žáků do výchovného a
vyučovacího procesu. Věcná podpora spočívá zejména v poskytování kompenzačních pomůcek a budování bezbariérových
přístupů do všech prostor školy včetně sociálních zařízení.
NF má 5 člennou správní radu, které předsedá předseda a v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy. Ve správní radě jsou vždy
zástupci školy (vedení i učitelů), rodiče žáků a nejméně jeden provozní zaměstnanec školy. Práva a povinnosti tohoto orgánu
vyplývají ze Statutu NF. NF zřídila funkci revizora, která je obsazována vždy někým z řad rodičů žáků. Všechny osoby ve
výkonu funkce orgánů NF vykonávají tuto funkci jako čestnou.
NF nemá žádné zaměstnance. Podrobný výčet činností za účetní období 2007 je uveden ve výroční zprávě NF.
D. Informace k účetním metodám a účetnictví
1
VZOR
NF vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví zpracovává účetní poradce formou dodávky služeb.
Účetnictví je zpracováváno s pomocí účetního SW XXX.verze 7.1. Účetní záznamy jsou v úschově v sídle NF, za úschovu
odpovídá předseda správní rady.
NF používalo účetní metody vymezené vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, postupovalo podle Českých účetních standardů č. 401 až 414
a také v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Během účetního období 2007 nedošlo k žádným
odchylkám od stanovených účetních metod.
NF nevznikla povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem. Výroční zpráva za rok 2007 jejíž nedílnou součástí je účetní
závěrka bude uložena nejdéle do 30. 6. v sídle NF a zveřejněna u registračního orgánu NF způsobem a do termínu stanoveného
zákonem č. 227/1997 Sb.
E. Ujištění pro uživatele účetní závěrky
Statutární orgány NF ujišťují uživatele účetní závěrky, že byly zaúčtovány veškeré účetní doklady a že poskytly osobě, která
zpracovávala účetní záznamy, pravdivé a věrné informace nutné ke správnému provedení těchto záznamů. Činnost NF bude
kontinuálně pokračovat i v následujících účetních obdobích.
Dále statutární orgány NF ujišťují uživatele účetní závěrky, že od rozvahového dne do okamžiku sestavení a okamžiku
schválení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by ovlivňovaly údaje vykázané v účetní závěrce
k rozvahovému dni 31. 12. 2007.
Odesláno dne:
Telefon:
e-mail:
Razítko:
Podpis osoby odpovědné
za schválení:
Okamžik schválení:
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Okamžik sestavení:
2