Školní vzdělávací program (formát PDF)

Transkript

Školní vzdělávací program (formát PDF)
Základní škola, Brno, Holzova 1,
příspěvková organizace
ŠKOLA PRO ŽIVOT
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání
září 2008
OBSAH
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................. 4
1.1
PŘEDKLADATEL .................................................................................................... 4
1.2
ZŘIZOVATEL ........................................................................................................... 4
1.3
PLATNOST DOKUMENTU ..................................................................................... 4
1.4
HISTORIE ŠKOLY ................................................................................................... 5
1.5
ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY ........................................................................... 5
1.6
VYBAVENÍ ŠKOLY ................................................................................................. 6
1.7
ŠKOLNÍ DRUŽINA .................................................................................................. 7
1.8
ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM – KNIHOVNA, STUDOVNA ................... 10
1.9
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU ........................................... 10
1.10 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ ................................................................................ 10
1.11 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ........................ 10
1.12 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ............................................... 11
2
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ....................... 12
2.1
CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME.................................................................... 12
2.2
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ............................................................................................... 12
2.3
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ...................................................... 13
2.3.1 Klíčové kompetence ............................................................................................. 13
2.4
ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ..................................................... 20
2.4.1 Poradenství na škole ............................................................................................. 21
2.5
ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT .............................................................. 23
2.5.1 Průřezová témata .................................................................................................. 23
2.6
UČEBNÍ PLÁN........................................................................................................ 31
2.6.1 Poznámky k učebnímu plánu ............................................................................... 32
2.6.2 Obecné poznámky ................................................................................................ 32
2.7
UČEBNÍ OSNOVY ................................................................................................. 34
2.7.1 Český jazyk a literatura ..................................................................................... 34
2.7.2 Matematika ........................................................................................................... 48
2.7.3 Prvouka................................................................................................................. 58
2.7.4 Přírodověda .......................................................................................................... 69
2.7.5 Vlastivěda ............................................................................................................. 74
2.7.6 Cvičení z českého jazyka a matematiky ............................................................... 80
2.7.7 Hudební výchova.................................................................................................. 83
2.7.8 Výtvarná výchova .............................................................................................. 90
2.7.9 Tělesná výchova ................................................................................................... 96
2.7.10 Pracovní činnosti ............................................................................................ 107
2.7.11 Anglický jazyk ............................................................................................... 116
2.7.12 Anglický jazyk – druhý cizí jazyk: pro upevňování a rozvíjení .................... 129
2.7.13 Německý jazyk – druhý cizí jazyk ................................................................. 134
2.7.14 Ruský jazyk – druhý cizí jazyk ...................................................................... 142
2.7.15 Český jazyk a literatura .................................................................................. 152
2.7.16 Cvičení z českého jazyka ............................................................................... 184
2.7.17 Matematika ..................................................................................................... 187
2.7.18 Cvičení z matematiky ..................................................................................... 204
2.7.19 Informatika ..................................................................................................... 209
2.7.20 Dějepis ............................................................................................................ 221
2.7.21 Občanská výchova.......................................................................................... 238
2.7.22 Fyzika ............................................................................................................. 251
1
2.7.23 Chemie ........................................................................................................... 267
2.7.24 Přírodopis ....................................................................................................... 273
2.7.25 Zeměpis .......................................................................................................... 290
2.7.26 Pracovní činnosti ............................................................................................ 305
2.7.27 Hudební výchova............................................................................................ 328
2.7.28 Výtvarná výchova .......................................................................................... 336
2.7.29 Výchova ke zdraví .......................................................................................... 348
2.7.30 Tělesná výchova ............................................................................................. 362
2.7.31 Regionální výchova ...................................................................................... 377
2.7.32 Konverzace z anglického jazyka – volitelný předmět .................................... 383
2.7.33 Cvičení z informatiky – volitelný předmět .................................................... 387
2.7.34 Historický seminář – volitelný předmět ......................................................... 394
2.7.35 Zeměpisný seminář – volitelný předmět ........................................................ 402
2.7.36 Technické kreslení – volitelný předmět ......................................................... 411
2.7.37 Základy administrativy – volitelný předmět .................................................. 414
2.7.38 Sportovní hry – volitelný předmět ................................................................. 417
2.7.39 Seminář z ekologie – volitelný předmět ......................................................... 423
2.7.40 Mediální výchova – volitelný předmět........................................................... 429
2.7.41 Přírodovědný seminář – volitelný předmět .................................................... 436
2.7.42 Seminář EVVO – volitelný předmět .............................................................. 438
3
HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ............................................... 445
3.1
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ .............................................................. 445
3.1.1 Obecné zásady hodnocení a klasifikace ............................................................. 445
3.1.2 Hodnocení a klasifikace ..................................................................................... 445
3.1.3 Hodnocení a klasifikace žáků se SVP ................................................................ 447
3.1.4 Zásady pro převedení hodnocení........................................................................ 449
3.1.5 Hodnocení chování žáka .................................................................................... 451
3.1.6 Celkové hodnocení ............................................................................................. 451
3.1.7 Způsob získávání podkladů pro hodnocení ........................................................ 452
3.1.8 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR ............................................ 452
3.1.9 Sebehodnocení ................................................................................................... 453
3.1.10 Slovní hodnocení ............................................................................................ 453
3.1.11 Komisionální přezkoušení .............................................................................. 453
3.1.12 Opravná zkouška ............................................................................................ 454
3.1.13 Dodatečná zkouška ......................................................................................... 454
3.1.14 Postup do dalšího ročníku .............................................................................. 454
3.2
AUTOEVALUACE ŠKOLY ................................................................................. 454
3.2.1 Oblasti autoevaluace .......................................................................................... 455
3.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace ................................................................................ 455
3.2.3 Nástroje autoevaluace ........................................................................................ 459
3.2.4 Časové rozvržení evaluačních činností .............................................................. 460
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – ŠKOLA PRO ŽIVOT
Č.j. ZŠ/124/2007/Hol
1.1 PŘEDKLADATEL
Název školy: Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Holzova 1, 628 00 Brno
Ředitel: Mgr. Stanislav Holubář
Kontakty: Telefon 544 210 097
Fax
544 211 207
E-mail [email protected]
Web
www.zsholzova.cz
Koordinátor ŠVP: Mgr. Martin Nečas
Zařazení do sítě škol: IZO 048512524
IČ
48512524
REDIZO 600108228
1.2
ZŘIZOVATEL
Název: Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
Kontakty: Telefon 544 424 811 (spojovatelka)
Fax
544 211 010 (sekretariát)
E-mail [email protected] (sekretariát)
[email protected] (informace)
Web
www.brno-lisen.cz
1.3 PLATNOST DOKUMENTU
Od 3. 9. 2007
Podpis ředitele ……………………………….
Razítko školy
Verze 2/09/2008
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.4 HISTORIE ŠKOLY
Škola v Líšni byla už patrně před třicetiletou válkou, nicméně první záznam je z roku
1662.
Je doloženo, že v 1. polovině 19. století se vyučovalo v budově radnice a jedna třída byla
ve Válkově hostinci, tedy v prostoru dnešního náměstí Karla IV.
Klášterní škola: Roku 1863 byla postaven klášter sester Karla Boromejského, kde byla
umístěna i škola pro chlapce a dívky. Chlapecká škola byla o něco později přestěhována
do nových místností upravených z někdejší palírny, dívky docházely nadále do klášterní
školy.
Obecná škola: Líšeňské školství se významně pozvedlo roku 1896, kdy byla na
Belcrediho, dnes Pohankově, ulici pod kostelem postavena pětitřídní obecná škola
chlapecká. V roce 1932 získala budova druhé patro a tak nabyla dnešní podoby.
Měšťanská škola: Nedlouho poté, co byla obecná škola postavena, vzklíčila myšlenka
vyššího vzdělání v místní škole měšťanské. Ke zřízení měšťanky přistoupili Líšňáci stejně
až z donucení. V 1934 bylo přípisem okresního školského výboru rozhodnuto nepřijmout
v ročníku 1935/36 do prvních tříd měšťanských škol v Brně ani jednoho žáka z Líšně. A
tak v nouzi vzala obecná škola pod svou střechu školu měšťanskou a 11. března 1936 se
začalo stavět. Budova školy na Holzově ulici byla slavnostně otevřena 20. září 1936. O
dva dny později, 22. 9. 1936, se žactvo odebralo v průvodu do nové školy, kde se otevřely
síně budoucím generacím, jak praví kronika. Škola dostala jméno po prezidentu
T.G.Masarykovi, který se vzdal koncem předchozího roku svého úřadu.
K otevření měšťanské školy v Líšni v září 1936 napsal tehdejší okresní inspektor pan
Antonín Votava do vínku budoucím generacím tři přání:
rodiče s upřímnou snahou pomoci škole a spolupracovat s ní
učitele se svatým nadšením pro učitelské povolání
žáky, které škola postaví na cestu dobra, pravdy a poznání.
Za německé okupace byl do budovy počátkem roku 1942 nastěhován letecký oddíl a pro
necelých 20 německých dětí se musela postavit samostatná německá škola na Trnkově ulici
(dnes ZUŠ).
V roce 1982 se sloučily školy na Holzově, Pohankově a Šimáčkově v jeden vzdělávací
celek ZŠ Holzova.
Budova na Holzově prodělala další stavební úpravy. V roce 1995 byla zahájena výuka v
šesti odborných učebnách a v dílně; žáci začali využívat centrální šatny, v roce 1996 byla
otevřena školní kuchyně, jídelna a dvě tělocvičny, v prosinci 1999 pak krytý školní bazén.
V roce 2005 bylo u budovy ZŠ Holzova otevřeno nové hřiště s umělým povrchem.
1.5 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Jsme úplnou školu s devíti postupnými ročníky. Vzdělávání probíhá ve dvou budovách.
Na ulici Pohankově, v těsné blízkosti zámku Belcredi, jsou umístěny první tři ročníky prvního
stupně, oddělení školní družiny a výdejna stravy, 4.-9. ročník, ředitelství, kanceláře,
tělocvičny, bazén, hřiště s umělým povrchem a školní jídelna pak na ulici Holzově.
Škola je dobře dostupná dětem z celé Líšně, ale i přilehlých městských částí (Vinohrady,
Slatina) a okolních obcí (Podolí, Ochoz). Naši školu navštěvují ovšem i děti ze vzdálenějších
míst Brna (Židenice, Modřice, Maloměřice, Obřany atd.). V současné době navštěvuje naši
školu asi 500 dětí rozdělených do 22 tříd.
Vlastní kapacita školy je 765 žáků, kapacita školní družiny 200 žáků, školní jídelny 900 a
školní jídelny – výdejny pak 160 stravovaných.
1.6 VYBAVENÍ ŠKOLY
Součástí školy jsou dvě budovy – Pohankova 5 a Holzova 1. V budově na Pohankově jsou
kmenové učebny pro žáky, učebny pro školní družinu, kancelář ZŘ, sborovna, kabinet, byt
školníka, výdejna stravy, keramická dílna a školní zahrada. Učebny jsou všechny vybaveny
moderním nábytkem, rekonstrukcí prošlo topení i sociální zařízení. Taktéž nově je vytvořená
keramická dílna, nedávno i výdejna stravy. Na školní zahradě je prostor a vybavení jak pro
výuku, tak pro odpočinek. V učebnách jsou samozřejmostí kromě nastavitelného nábytku,
audio a video pomůcek koberce, molitanové kostky a podobné zpříjemňující prvky pro naše
nejmenší žáčky.
Neustále hojně navštěvovaná v rámci výuky a hlavně v kroužcích pořádaných školou je
nová keramická dílna. Bohaté vyžití díky vybavenosti budovy a školní zahrady mají děti také
v rámci školní družiny.
Naše druhá budova na Holzově ulici prošla za posledních deset let významnými úpravami.
Dá se prostorově rozdělit na tři propojené části. Původní blok učeben, k němu přibyla část
s běžnými a odbornými učebnami, dále pak část s kuchyní, jídelnou, dvěma tělocvičnami
s veškerým zázemím (sociální, kabinety) a blok, ve kterém je multimediální učebna
s veškerým potřebným vybavením, informační centrum s knihovnou a školní bazén
s potřebným zařízením. Ve venkovních prostorách je školní dvůr s parkovištěm pro
zaměstnance a návštěvníky školy a školní hřiště s umělým povrchem, které chceme co
nejdříve po nutné rekonstrukci zpřístupnit na přestávkový provoz školy.
V budově se nacházejí kanceláře vedení školy, ekonomicko-správního i technického
úseku, dílny s technickou učebnou, cvičná kuchyň, místnost pro školní družinu, část prostor
pro přestávkové vyžití žáků (stolní tenis, žíněnky apod.), v přízemí budovy učebny pro první
stupeň a učebna cizích jazyků, sborovna jako informační centrum pro pracovníky školy
s počítačovým pracovištěm a kopírkou, v níž probíhají téměř veškeré porady a setkání,
v dalších podlažích pak kromě kmenových učeben dvě učebny počítačů s dvaatřiceti
pracovišti přirozeně připojených na internet s volným vstupem v odpoledních hodinách,
kabinety vyučujících postupně též dovybavujeme výpočetní technikou a realizujeme
propojení intra a internetové. Především žákům je k dispozici školní bufet, který nabízí
sortiment odpovídající zdravé a moderní výživě dětí. Z odborných učeben využíváme
specializované učebny cizích jazyků (celkem tři), hudební a výtvarné výchovy, domácích
prací (šicí stroje apod.), přírodpisu, fyziky, laboratoř a učebnu chemie a keramickou dílnu. Ve
škole jsme zřídili také speciální učebnu, vybavenou pomůckami pro výuku žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Zde mají podmínky pro vzdělávání i žáci integrovaní
s různým druhem postižení, jimž se věnují odborně proškolení vyučující.
Ke spojení mezi podlažími slouží také výtah.
V dalších částech školy jsou šatny pro žáky, které v závislosti na ekonomických
podmínkách chceme do budoucna nahradit skříňkami, nově zbudované prostory školní
kuchyně a jídelny, nad nimi pak dvě tělocvičny, které slouží mimo výuku také ostatním
líšeňským dětem i věřejnosti, stejně jako školní bazén. Náročný provoz těchto prostor
zajišťujeme do pozdních večerních hodin. Kromě venkovního hřiště s umělým povrchem
můžou žáci v hodinách navštěvovat v rámci dobré spolupráce hřiště SK Líšeň.
Škola má také velkou výhodu v tom, že se řadí mezi bezbariérové, k čemuž slouží jednak
vstupní rampa a potom propojení výtahu a vnitřních prostor školy.
1.7 ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT
č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Charakteristika: Školní družina (ŠD) se zabývá mimoškolní výchovou čerpající
z pedagogiky výchovy volného času. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění
únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet
kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu
před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity
mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Provádí činnost mimo vyučování. Výchovná,
vzdělávací a zájmová činnost probíhá pravidelnou formou a je doplňována dalšími spontánními
aktivitami.
Školní družina se nachází v budově školy na Pohankově ulici, kde sídlí třídy prvního až třetího
ročníku. Je rozdělena na pět oddělení s kapacitou 150 žáků pro žáky prvního stupně.
Doklad o ukončení docházky do ŠD se nevydává.
Cíle zájmového vzdělávání:
 rozvíjení osobnosti dítěte
 respektování odlišností
 seberealizace v aktivitách
 prevence sociálně patologických jevů
 tvorba pozitivních vztahů mezi žáky
 vedení žáka ke vhodnému využívání volného času
 rozvíjení estetického chování a cítění
 výchova ke zdravému životnímu stylu
 ovlivňování vztahu k přírodě, začleněné ekologické výchovy
 rozvíjení logického myšlení formou her
Činnost školní družiny je zaměřena na potřeby a zájmy dětí, respektuje věkové zvláštnosti,
vyhovuje požadavkům duševní hygieny, střída organizované a spontánní činnosti.
Časový plán vzdělávání:
Provoz školní družiny je před vyučováním od 6:00 do 7:40 hodin a po skončení vyučování od
11:40 do 17.00 hodin. Do 15:00 jsou žáci zařazeni ve svých odděleních, v době od 15:00 do
17:00 jsou ve „sběrné“ třídě, odkud po vyzvednutí zákonným zástupcem či písemně pověřenou
osobou odchází.
Oběd v ŠD probíhá od 12:00 do 13:30 dle rozpisu jednotlivých oddělení.
V době od 15:00 se část dětí zapojuje do činnosti zájmových kroužků. Po individuální domluvě
je umožněno přejít z družiny do oddělení ZUŠ Trnkova, která má výuku některých nástrojů ve
třídách na budově Pohankova. Po skončení hodiny se vrací zpět do družiny. Výjimečné
odchody žáků se dějí po předchozí domluvě s vychovatelkami a v těchto případech je možné
zařazení do jiného oddělení, které, podle plánované činnosti zůstává v budově.
Formy zájmového vzdělávání:

pravidelné činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, odpočinková činnost, kroužky,
vycházky do okolí – týdenní skladba zaměstnání)


příležitostné (výlety, sportovní turnaje, výstavy, celodružinové akce, jarmarky, …)
spontánní (volné hry dětí v ranních a koncových dobách)
Činnosti provozované ve ŠD respektují základní pedagogické požadavky trávení volného času,
kterými je dobrovolnost, zájmovost, zajímavost a snaha o podpoření aktivity dětí.
Časový plán vzdělávání:
V jednotlivých odděleních se každý rok tvoří celoroční plán činnosti. Vzniká úpravou
minulých plánů se zařazováním nových akcí a opakováním úspěšných a fungujících.
Pravidelné činnosti - ve výtvarných a pracovních činnostech jsou využívány materiály a
témata odpovídající ročním obdobím a tématům majícím vztah k jednotlivým měsícům.
Odpočinková a relaxační činnost kompenzuje jednostrannou činnost školního vyučování.
Spontánní činnosti - skupinové či individuální hry dle vlastního výběru – podle možností
nabídky, podle počtu zúčastněných dětí.
Časové rozvržení příležitostných akcí – Akce probíhají přibližně v těchto časových relacích
s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, některé se opakují několikrát, vzhledem k zájmu dětí, či
z toho důvodu, že se jich zúčastňují další oddělení ŠD.
Jsou doplňovány dalšími akcemi, vycházkami do okolí, sportovními soutěžemi dle aktuální
nabídky.
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
- vycházka do Mariánského údolí
- opékání špekáčků
- návštěva knihovny
- opékání špekáčků
- procházka městem – orientační body, významná místa
- výlet na Špilberk – nádvoří, zvonkohra
- malování na chodníku
- návštěva výstavy
- vánoční trhy
- solná jeskyně
- koncert kytarového kvarteta
- bobování
- stavby ze sněhu
- solná jeskyně
- návštěva knihovny
- bobování
- zimní krmení kachen
- solná jeskyně
- soutěž v přeskakování přes švihadlo – společně s ŠD dalších škol
- výstava, procházka městem
- Špilberk
- jarní příroda
- Technické muzeum
- návštěva knihovny
- opékání špekáčků
Červen
- vycházka do Bílovic
- návštěva knihovny
Kompetence:
také činnosti v ŠD přispívají k získávání a upevňování jednotlivých kompetencí, které děti
získávají při činnostech, kterým se věnují.
Kompetence k učení
orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
dokončuje započatou práci
dovede postupovat podle instrukcí a pokynů
zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Kompetence k řešení problémů:
dokáže vyřešit problém či požádat o pomoc druhého
chápe svoji zodpovědnost za svá rozhodnutí
dokáže obhájit své rozhodnutí
Komunikativní kompetence
samostatně vyjadřuje své myšlenky
umí se zapojit do diskuze
dokáže naslouchat názorům druhých
Sociální a personální kompetence:
vede žáky ke spolupráci
učí žáky rozpoznat vhodné a nevhodné chování
projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým
má upevněné hygienické návyky
učí se schopnosti vnímat a rozpoznávat nespravedlnost, agresivitu a učí se na ně vhodně
reagovat
Občanské kompetence:
dokáže pomoci druhým
váží si práce druhých
zná či vnímá tradice, historii, kulturu
uvědomuje si hodnotu majetku
chová se v přírodě ohleduplně
Kompetence k trávení volného času:
učí se účelně trávit volný čas
vybírá si vhodné zájmové činnosti
rozvíjí své zájmy
Všechny uvedené kompetence se rozvíjejí s ohledem na schopnosti a možnosti jednotlivých dětí
a jejich věk.
1.8 ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM – KNIHOVNA, STUDOVNA
V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří
naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky,
časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Knihovna dále shromažďuje nabídky
kurzů a dalšího vzdělávání, propagační materiály o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky
vzdělávacích programů pro žáky, exkurzí a školních výletů.
Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na
školní síti. Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor a pro žáky jsou zde
k dispozici počítače s internetem a výukovými programy. V knihovně se pořádají výstavy
(učebnice, k významným výročím a událostem apod.) a besedy s různou tématikou,
především literární.
Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí
videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím
si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují,
zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci.
Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro
projektové vyučování a globální výchovu.
Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny J. Mahena.
1.9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, dva zástupci ředitele a pedagogičtí pracovníci včetně
vychovatelek školní družiny.
Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně (pro první a pro druhý stupeň), metodik
prevence soc. patol. jevů, koordinátor tvorby ŠVP, dva koordinátoři ICT, proškolení
dyslektičtí asistenti a knihovnice.
Téměř sto procent členů sboru je odborně kvalifikovaných, jedna kolegyně si studiem
kvalifikaci dokončuje.
V oblasti rozvoje pedagogického sboru doplňujeme kolektiv především mladými
vyučujícími, kteří mají schopnosti a snahu pracovat moderně, kreativně a proto klademe
samozřejmě největší důraz na DVPP. Především potom ve vzdělávání angličtiny, počítačové
gramotnosti v rámci SIPVZ na úrovni modulů základních i vyšších, zásad a tvorby ŠVP,
výchovného poradenství, nových metod ve výuce, pravidelného proškolování BOZP a PO.
1.10 CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ
Převážnou většinu žáků školy pochopitelně tvoří děti z Líšně. Plnit povinnou školní
docházku k nám však přicházejí i žáci z okolních, někdy i vzdálenějších městských částí
Brna, ale i z okolí Brna. Především z Podolí a z Ochoze. Nacházejí ve škole klidné prostředí
rodinného typu. Vzdělávají se u nás i děti cizích státních příslušníků, zvýšenou péči věnujeme
též integraci žáků s různými druhy poruch (tělesné, autistické, SPU).
1.11 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, některé však i sama vytváří.
Jsou to spolupráce na preventivních programech Městské policie, ve kterých dosahujeme
významných úspěchů a ocenění, projekt sledování vývoje dětí ELSPAC ve spolupráci s LF
MU Brno, Comenius v oblasti výuky angličtiny, v rámci něhož opětovně získáváme pro
několikaměsíční pobyt a výuku lektory angličtiny, aktivně se také účastníme projektu
společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách, vlastního projektu mezinárodní komunikace
v anglickém jazyce s řeckou školu v Aténách. Jsme zapojeni do projektu Klíč – rozvoj
klíčových kompetencí.
Ostatní školní projekty v různých vzdělávacích oblastech jsou organizovány ve skupinách
spoluprací pedagogů a týkají se ať už cizích jazyků, především angličtiny, tak informatiky,
historie, přírodních i společenských věd, kultury a sportu. Pořádáme vzdělávací, kulturní,
ozdravné nebo sportovně zaměřené akce a pobyty u nás i v zahraničí.
Všechny naše aktivity a snahy vedou k dlouhodobému a perspektivnímu zkvalitňování
výuky a zlepšení prostředí a života školy.
1.12 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Škola by měla být do jisté míry „otevřeným organismem“. Spolupráce s rodiči a veřejností
vůbec je proto naprostou samozřejmostí v životě školy.
Ze subjektů, se kterými musí škola permanentně nebo v rámci možností komunikovat,
jsou to především:
ÚMČ Líšeň
MMB
Sdružení rodičů
Školská rada
Pedagogicko-psychologická poradna
Poradenské centrum Brno
KC Líšeň
Centrum volného času Lužánky
NIDV
ZUŠ Antonína Doležala
PdF MU Brno, příp. dalšími fakultami
Místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena
PČR a MP Brno
a dalšími společenskými, kulturními a sportovními organizacemi (Líšňáci, Sokol, SK
Líšeň atd.).
Specifická je spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností.
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek,
SMS zpráv, na třídních schůzkách, konzultačních dnech (hovorových hodinách), případně
osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro děti, rodiče a veřejnost škola
každoročně pořádá Dny otevřených dveří, které slouží k co nejbližšímu poznání prostředí a
vybavení školy, pravidelné ukázkové hodiny, které jsou samozřejmostí především
v nejnižších ročnících. V nich se rodiče mohou na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá výuka
dětí, Taktéž již tradičně organizujeme zimní a jarní akce – „Jarmarky“, kde se návštěvníci
setkají s tvořivými dílnami, výrobky žáků a učitelů školy a vůbec skvělou atmosférou vánoční
a velikonoční, na návštěvu s připraveným programem zveme i mateřské školy z okolí.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve
Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.
Škola se samozřejmě musí v rámci možností zviditelňovat na veřejnosti. Činí to hlavně
prostřednictvím svých internetových stránek a publikací příspěvků v Líšeňských novinách,
příp, jinde (Katalog škol, TVB 1 apod.).
[1]
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna 2005.
2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
2.1 CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME
Vzhledem k poloze školy, která leží ve staré části MČ Brno – Líšeň, v takzvané Staré
Líšni, chceme nabídnout dětem a jejich rodičům vše, co má moderní škola dát svým žákům a
nezapomínat přitom v činnosti školy na tradice společenského a kulturního života našeho
regionu.
2.2 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Škola je zaměřena na:
intenzivní výuku anglického jazyka
soustavnou práci s výpočetní a komunikační technikou
sportovní výchovu
širokou a pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků
vytváření podmínek a specializovaná péče o žáky se specifickými potřebami, individuální
přístup
kulturní a společenské tradice v Líšni
zdravou přátelskou atmosféru a školní prostředí v duchu myšlenky „laskavé náročnosti“
Výchovné a vzdělávací strategie:
posilujeme hodinové dotace výuky anglického jazyka a to už od tříd na 1. stupni. Na
druhém stupni je intenzita výuky podpořena rozdělením žáků do kvalitativních skupin,
čímž podporujeme jazykově nadané děti k vyšším výkonům těm méně nadaným
umožňujeme větší časový prostor pro upevňování základů jazyka bez stresů z případných
dílčích neúspěchů. Už od šesté třídy se mohou zájemci hlásit do volitelného předmětu
anglické konverzace. Snažíme se o každoroční zajištění rodilého mluvčího, což zvyšuje
kvalitu a pestrost výuky angličtiny, každoročně se pro zájemce pořádají výjezdy do Anglie
v ostatních předmětech klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť
pro úspěšný rozvoj dětí má velký význam život v populačně přirozené skupině (se
zastoupením žáků s různými vlastnostmi, vlohami a nadáním)
umožňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelné využívání komunikačních
a výpočetních technologií, využíváním výpočetní techniky v rámci všech předmětů, kdy
slouží hlavně k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu
informatiky už od 5.třídy do každého ročníku druhého stupně
využíváme ve výuce efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a
projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci,
sounáležitosti, vzájemnému respektu a toleranci
projektovým vyučováním rozvíjíme v žácích schopnost vyhledávat a třídit informace,
propojovat znalosti z jednotlivých předmětů, prezentovat svoji práci před ostatními, na
veřejnosti, popř. v médiích
rozvíjíme v žácích takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě,
tzn. méně encyklopedických poznatků, ale větší zaměření na činnostní učení se zaměřením
na praxi
preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, organizujeme
jim letní i zimní školy v přírodě v tuzemsku i zahraničí, už od pátých tříd se zájemci
mohou účastnit lyžařského výcvikového kurzu
prostřednictvím sportovních her rozvíjíme v dětech schopnost respektovat daná pravidla,
což přispívá k vědomému vnímání a dodržování dalších určených pravidel (např. školní
řád)
vytváříme podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci v rámci vyučování a ve
výběru z nabídky volitelných předmětů, ale častým zastoupením školy na nejrůznějších
soutěžích – vědomostních, kulturních, sportovních, získávají reprezentující žáci motivaci
pro další získávání nejrůznějších poznatků a zkušeností nenásilnou formou. Vystupováním
na veřejnosti rozvíjí své nadání a upevňují sebejistotu
vlastní činností a spoluprácí s dalšími subjekty podporujeme nejen intelektuální nadání,
ale i hudební, estetické, sportovní a manuální
věnujeme se intenzivně žákům se speciálními potřebami, žákům integrovaným a to nejen
ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách,
spolupracujeme úzce s PPP. Vyhledáváme pro tyto žáky takové aktivity a rozvíjíme jejich
vlohy, aby se i oni mohli podílet na reprezentaci školy a tím si uvědomovali svoji
důležitost pro kolektiv
2.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
2.3.1 Klíčové kompetence
Jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní
rozvoj každého člena společnost. Klíčové kompetence jsou vymezeny na úrovni, které mají
dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí
získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a
orientaci v každodenním praktickém životě.
2.3.1.1 Kompetence k učení
– umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání
informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům,
maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Podněcujeme tvořivost žáků, možnost realizovat
vlastní nápady. Možností zapojení žáků do soutěží a olympiád vytváříme situace, které v nich
podněcují radost z učení.
Dílčí kompetence
Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka
Žáci jsou vedeni
k vyhledávání a třídění
potřebných informací. Na
základě jejich pochopení
dokáží zvážit jejich důležitost.
Tvorbou projektů a využíváním skupinové i samostatné
práce vedeme žáky ke schopnosti vyhledat potřebné
informace a na základě jejich třídění a zpracování odlišit
podstatné od méně podstatného.
Žáci srovnáním dokáží
posoudit důvěryhodnost
informačních zdrojů.Využívají
je v procesu učení.
Žáci se na základě práce na tematických projektech učí
efektivně vyhledávat informace na internetu a posuzovat
důvěryhodnost zdrojů informací.
Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických informací
vedeme žáky k samostatnosti.
Žáci jsou schopni využívat
Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací
vhodné metody učení.
Učí se pracovat s odbornou
literaturou.
seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich
srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich
věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich praktický
nácvik.
Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, s českou i
cizojazyčnou.
Odborná literatura je žákům dostupná ve studovně, kterou
mohou volně navštěvovat.
Žáci jsou schopni k učení
využívat výpočetní techniku.
V hodinách často se žáky využíváme výukové programy a
tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací
využívat výpočetní techniku.
Procvičováním gramatických jevů, tematických okruhů,
slovní zásoby, porozumění textu, poslechu na PC vytváříme
u žáků schopnost pracovat s výpočetní technikou i v cizím
jazyce.
Žáci uplatňují logické myšlení
a umí použít nabyté znalosti a
dovednosti v praxi, jsou
schopni používat metodu
pozorování a experimentu a
z experimentů vyvodit závěry.
Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách,
řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení žáků,
jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti.
V přírodovědných předmětech vycházíme často
z experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku
vedeme žáky k poznání obecného.
Žáci jsou vedeni k pozitivnímu Studiem životopisů významných osobností, vlastním
vztahu k celoživotnímu učení. příkladem, sledování dokumentárních filmů, motivačními
metodami probouzíme v žácích snahu o další vzdělávání.
Žáci jsou vedeni k užívání
vhodných termínů, znaků a
symbolů.
Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme žáky ke
správnému užívání odborných termínů, znaků a symbolů.
Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u žáků jejich
znalost. Vhodným výběrem činností rozvíjíme exaktní a
abstraktní myšlení žáků.
Žáci jsou vedeni k tvůrčí
činnosti.
V hodinách vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní
tvorby, práce na projektech, při krátkodobé tématické výuce
k rozvoji tvůrčího myšlení.
2.3.1.2 Kompetence k řešení problému
– podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali
obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy i ve formách
celostátních testů, kde mohou porovnat své výsledky s vrstevníky mimo školu i město.Při
výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci
si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních,
tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a
vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu.
Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci
i hodnocení.
Dílčí kompetence
Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka
Žáci se umějí samostatně
rozhodovat a využívat
vlastního úsudku a zkušeností
Se žáky pracujeme skupinově i samostatně na krátkodobých
nebo dlouhodobých tématických projektech
Vedeme žáky ke správné prezentaci projektů.
S žáky konzultujeme možnost volby jak při výběru tématu,
tak při výběru vlastního kreativního způsobu zpracování
výsledných prací.
Žáci si poradí se zátěžovou
situací a mají schopnost
vyrovnat se s případným
neúspěchem
Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů.
Vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich
sebekontroly.
Aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí adaptačních
programů, vytváření modelových situací a simulováním
reálných situací.
Žáci se učí najít příčinu a
způsob řešení problémových
situací
Učíme žáky správně nacházet a formulovat problém.
Při řešení problémů využíváme metody skupinové práce.
Připravujeme žáky na řešení běžných životních problémů a
k hledání různých variant řešení.
Pracujeme se žáky metodami moderované diskuze, metodou
aktivní konstrukce poznatku, dedukce.
Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů.
Při řešení problémů pracují
s chybou a sledují vlastní
pokrok při jejich zdolávání
Vedeme žáky k sebekontrole a zdokonalování výsledků
jejich práce.
Učíme žáky sebehodnocení.
Žáci umí kriticky zhodnotit a
obhájit způsoby řešení
Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce písemnou,
ústní i multimediální formou.
Upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit výsledky
jejich práce.
2.3.1.3 Kompetence komunikativní
– vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve
škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní
názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich
prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými
školami.
Dílčí kompetence
Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka
Žáci spolupracují v týmu
Spolupráci mezi žáky uskutečňujeme diskuzí nad řešením
problémových úloh, skupinovou prací na projektech
a umožňujeme tak žákům věnovat zvýšenou pozornost
vzájemné komunikaci a kooperaci.
Žáci dokáží respektovat
názory jiných
Respekt k názorům druhých upevňujeme při každodenní
komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími.
Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami
k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti
respektovat názory druhých.
Žáci vhodným způsobem
prezentují svůj názor
Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami
k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti otevřeně a
vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a
vhodně argumentovat.
Přípravou písemného projevu vedeme žáky k formulaci
svých myšlenek a názorů v logickém sledu.
Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve které
mohou žáci vyjádřit vhodným způsobem svůj názor.
Žáci prezentují výsledky své
práce
Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k prezentaci
a hodnocení své práce. Využíváme k tomu referáty i
písemné zápisy, soutěže, olympiády a projekty. Žáky
vedeme k využívání grafických a prezentačních programů.
Žáci ovládají základy
společenského chování
Hrou v roli a řešením různých životních situací vedeme žáky
k ovládání základního společenského chování, které u nich
pěstujeme také při návštěvách rozličných kulturních zařízení
a při besedách k jednotlivým výukovým tématům.
Základy společenského chování u žáků upevňujeme při
každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a
vyučujícími (zasílání úkolů, konzultace pracovních
postupů).
Žáci se orientují v mediálních
sděleních
Formou hraní rolí napomáháme žákům vhodným způsobem
zaujímat názor k informacím v médiích.
Při práci na projektech žáky vedeme k využívání
nejrůznějších médií.
Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky schopnosti
vyhledávat, zpracovávat informace a následně je aplikovat
při řešení konkrétních problémů.
Žáci komunikují alespoň
v jednom cizím jazyce
Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů a emailů, komunikací s rodilými mluvčími rozvíjíme
komunikační schopnosti v cizím jazyce.
Využitím základní odborné slovní zásoby v cizím jazyce se
prohlubuje jeho znalost a využití v praktickém životě.
Žáci využívají cizí jazyk při vyhledávání informací na
internetu.
2.3.1.4 Kompetence sociální a personální
- rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při
učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na
školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině.
Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se
sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy
mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.
Dílčí kompetence
Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka
Účinně spolupracují ve
skupinách
Používáme skupinovou práci žáků a pod vedením
vyučujícího učíme žáky spolupráci v kolektivu a týmové
práci.
Podílí se na vytváření pravidel
práce v týmu a pozitivně
ovlivňují kvalitu společné
práce
Žáky vedeme k získávání základů kooperace a týmové
práce, při které se společně s pedagogy podílejí na vytváření
pravidel práce v týmu.
Rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost.
Aktivně se podílí na vytváření
příjemné atmosféry a přispívá
k upevňování dobrých
mezilidských vztahů
Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a osobním
pozitivním přístupem vedeme žáky k vytváření duševní,
tělesné a sociální pohody.
Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně
s ostatními, tím si dokázat vytvořit žebříček hodnot.
U žáků pěstujeme schopnost vytvářet příjemnou atmosféru
v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme je
v případě potřeby poskytnout pomoc nebo dokázat sami o ni
požádat.
Realisticky hodnotí své
schopnosti, mají zdravé
sebevědomí, ale nepřeceňují
své schopnosti
Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve
skupině.
Pěstujeme u všech žáků zdravé sebevědomí a dovednost
realisticky zhodnotit své schopnosti.
U žáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém, která
podporuje jejich sebedůvěru.
Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhli
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopnosti
pomocí srovnávání své práce i prací ostatních.
Vytváříme u žáků schopnost vyslovit hypotézu na základě
jejich myšlení a vedeme je k jejímu ověřování či vyvrácení
pomocí protipříkladu.
Uvědomují si zodpovědnost za Řešením úkolů v menších skupinách vedeme žáky
své chování a jednání, zdraví a k odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci.
život
Formujeme odpovědnost žáků za vlastní zdraví a
bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování.
Dbáme o dodržování zásad bezpečnosti práce a učíme je
k poskytnutí první pomoci.
Vedeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv,
uvědomování si svých povinností a jejich plnění.
U žáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a tělesné
hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich zdravý život.
Jsou schopni diskutovat
v malých skupinách i
v třídním kolektivu
Učíme žáky k vzájemné spolupráci, rozvoji komunikace,
diskuse a asertivnímu chování.
Žáci jsou vedeni
k respektování a úctě
k rodinnému prostředí.
Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině a tím
upevňujeme vzájemné rodinné vztahy.
Uvádíme příklady možných důsledků neuváženě založené
rodiny, snažíme se, aby si uvědomili potřebu úcty k rodičům
a všem lidem, hlavně starším, svoji zodpovědnost za zdraví
a život.
Při řešení úkolů a problémů
jsou schopni akceptovat
názory a zkušenosti jiných
Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel
chování a zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu
co narušuje dobré lidské vztahy.
U žáků rozvíjíme zdravé sebevědomí, fantazii a originalitu.
Vedeme žáky k pochopení významu krásy a jejího postavení
v životě lidském.
2.3.1.5 Kompetence občanské
- připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a
plnící své povinnosti
Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na
pravidla chování vytvořená ve třídách.
Je kladen důraz na Environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů, navádíme
k dalšímu možnému využití (výtvarná, pracovní výchova). Při ozdravných pobytech v
přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky pomocí projektů seznamujeme s
kulturou jiných národů.
Dílčí kompetence
Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka
Žáci respektují příslušníky
Organizujeme zájezdy do zahraničí.
jiných ras a vyznání, jsou proti Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat
útlaku a násilí.
informace.
Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní
akce.
Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech a
vedeme tím žáky k respektování příslušníků jiných ras.
Využíváme metody dramatické výchovy.
Organizujeme adaptační programy.
Využíváme skupinové práce.
Žáci si jsou vědomi svých
práv a povinností ve škole i
mimo školu, chápou význam
Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat
informace.
Dbáme na dodržování pravidel.
řádu, pravidel a zákonů pro
fungování společnosti.
Diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech.
Vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem.
Využíváme skupinové práce.
Žáci jsou v různých situacích
zodpovědní, ohleduplní,
ochotní pomáhat.
Využíváme metody dramatické výchovy.
Využíváme skupinové práce.
Žáci mají pozitivní vztah ke
kultuře a historickému
dědictví, aktivně se zapojují
do kulturního a sportovního
dění.
Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní
akce.
Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat
informace.
Organizujeme soutěže a olympiády.
Využíváme skupinové práce.
Žáci přistupují zodpovědně ke
svému okolí, jednají v zájmu
podpory a ochrany prostředí a
zdraví.
Využíváme mezipředmětových vztahů a umožňujeme tvorbu
prezentací k ekologickým globálním a lokálním problémům.
Využíváme statistických údajů ve vztahu k životnímu
prostředí.
Diskutujeme o problémech prostředí.
Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění.
Věnujeme se třídění a sběru odpadových surovin, vedeme
žáky k spoluodpovědnosti za naše životní prostředí.
Využíváme skupinové práce.
2.3.1.6 Kompetence pracovní
- pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat
získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu
sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o
praktické exkurze. Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem
volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci.
Dílčí kompetence
Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka
Žáci používají bezpečně a
účinně veškeré materiály a
nástroje, dodržují stanovené
pracovní postupy,dovedou se
přizpůsobit pracovním
podmínkám.
Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí
používání základních pomůcek a nástrojů,vedeme je
k účelnému využití pracovního místa.
Výchova k šetrnosti –
hospodaření s přírodními
zdroji a majetkem ,přistupuje
k výsledkům pracovní činnosti
z hlediska kvality, funkčnosti a
společenského
významu,pracuje
Používáním různých pomůcek a materiálů vedeme žáky k
hospodaření s přírodními zdroji a majetkem.
Vedeme žáky k zapojování se do aktivit směřujících k
šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru
odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu a
pořádek okolí školy, bydliště, apod.
s přihlédnutím k ochraně
svého zdraví i zdraví
ostatních.
Umí plánovat budoucnost, má
představu o způsobu dosažení
svého cíle, chápe základní
zásady podnikání a zná jeho
rizika.
V tématickém celku o povoláních vedeme žáky
prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých
schopností a možností, které jim pomohou se rozhodnout o
svém budoucím povolání. Praktická práce nad konkrétními
úkoly vede žáky k upevňování dovedností v oblasti
plánování a způsobů dosažení cílů.
Při práci využívají získané
poznatky z jiných předmětů a
dovede je vhodně využít
k vlastnímu rozvoji a přípravě
na budoucnost, dovedou je
využít při volbě svého
budoucího povolání.
Srovnávací metodou učíme žáky chápat minulost jako
základ a východisko jejich budoucnosti.
Dodržují pracovní morálku a
kázeň, pracují s přihlédnutím
k ochraně svého zdraví i
zdraví ostatních.
Dodržováním bezpečnostních zásad žákům vštěpován návyk
ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
Umí požádat o pomoc a radu
a dovede je poskytnout
ostatním.
Nácvikem reálných dialogů učíme žáky schopnosti
dorozumět se v cizím prostředí, požádat o pomoc nebo
pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme žáky
k vzájemné pomoci a k tomu , aby sami dokázali v případě
potřeby o pomoc požádat. Praktickým seznamováním žáků
se zásadami 1. pomoci je vedeme k bezprostřednímu
poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti požádat o odbornou
pomoc.
Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením
dovedností, vedeme žáky k chápání zdatnosti, dobrého
fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro
uplatnění ve společnosti.
2.4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ
NADANÝCH
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním
znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními
poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), se zdravotním postižením (tělesným,
zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více
vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), a žáci se sociálním znevýhodněním.
Pomoc a radu ve škole zajišťují třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence
ve spolupráci s dalšími učiteli a samozřejmě s vedením školy. Úzce spolupracujeme
s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími pedagogickými centry a odbornými
institucemi.
Žáci jsou zařazeni do běžných tříd, pracují podle upravených vzdělávacích programů, mají
možnost individuální práce nejen v samotných vyučovacích hodinách, ale pracují i samostatně
či ve skupinkách ve specializované pracovně pod vedením proškolených pedagogů – tzv.
dyslektických asistentů. Ve vyučování mohou využívat speciální pomůcky. Aby nedocházelo
ke zbytečnému stresování dětí s poruchami učení, zohledňují učitelé jejich obtíže i při
klasifikaci.
Samozřejmě, čím užší je spolupráce s rodiči, tím dříve lze dosáhnout odpovídajících
výsledků v nápravě nejrůznějších potíží. Škola proto nabízí rodičům (nejen v konzultačních
hodinách) poradenskou činnost, nabízí kontakty na specializovaná pracoviště, doporučuje
vhodná řešení.
U žáků z jazykově odlišného prostředí dbáme na osvojení jazyka, na individuálních
konzultacích se s žáky doplňují jazykové znalosti, je věnována péče o odstranění nedostatků
v pochopení učiva. Základy jazyka si mohou žáci doplňovat i v nižších ročnících.
Poradenské služby na škole zajišťují:
výchovný poradce (1. a 2. stupeň)
školní metodik prevence
třídní učitelé
učitelé výchov (výchova k občanství, svět práce )
učitel-koordinátor pro přípravu školního vzdělávacího programu
Poradenské služby se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy
a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci sociálně –
patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, integraci
žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími
odbornými institucemi.
Výchovné poradkyně a školní metodička prevence realizují konzultační hodiny pro
rodiče i žáky.
Tento poradenský tým úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou,
speciálně-pedagogickými centry, popř. s kurátory, policií apod. Těsná spolupráce s rodiči je
samozřejmostí.
2.4.1 Poradenství na škole
Kariérové poradenství
Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich rodičům kariérové poradenství, ve
spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu
k dalšímu vzdělávání. Spolupracuje s poradenskými zařízeními (testy profesní orientace),
shromažďuje informační materiály o středním školství a trhu práce a prezentuje je na
nástěnkách školy. Vede žáky k využití informačních technologií v rámci vyhledávání
potřebných informací. Organizuje besedy žáků na Informačním a poradenském středisku
úřadu práce (IPS), návštěvu veletrhu středních škol, burzy se zástupci škol a učilišť i exkurze
na vybrané střední školy a učiliště.
Rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření probíhá ve vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce.
Prevence sociálně patologických jevů
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem a na základě rozboru
aktuální situace ve škole Minimální preventivní program (dále MPP) pro daný školní rok a
koordinuje jeho realizaci. Každý vyučující zahrnuje témata MPP do časových a tematických
plánů učiva v návaznosti na učební osnovy. Součástí prevence jsou i metody výuky – vstřícný
vztah učitele a žáka, vedení dialogu se žáky, komunikace s rodiči, celkové klima školy.
Prevencí výskytu jevů jako je např. šikana, jsou projektové dny a aktivity, které
probíhají napříč školou nebo ve spolupráci mladších a starších dětí. Žáci se vzájemně
poznávají, mladší ztrácí případné obavy ze starších spolužáků, nachází mezi nimi kamarády.
Důležitým okamžikem je nástup dítěte do školy a přestup z prvního na druhý stupeň školy.
Přestup žáků z prvního na druhý stupeň školy ulehčí adaptační programy, při kterých se na
začátku 6.třídy poznávají žáci se svým třídním učitelem, s novými spolužáky.
V rámci prevence škola pomáhá dětem v organizování volného času (zájmové
kroužky, které organizují učitelé na 1. a 2. stupni). Žáci mají možnost zasahovat do dění a
organizace školy prostřednictvím žákovského parlamentu.
Škola sleduje výskyt negativních jevů, při jejich výskytu metodik kontaktuje rodiče,
ve spolupráci s třídním učitelem navrhuje nápravu, nabízí konzultace pro rodiče i žáky.
Metodik spolupracuje podle potřeby s oddělením péče o dítě a kurátory pro děti a
mládež, případně dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně negativních jevů, využívá
vybrané programy, organizuje besedy.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním
postižením)
Na naší základní škole máme převážněžáky se zdravotním postižením, někteří žáci
jsou integrovaní. Převážná většina trpí některou ze specifických vývojových poruch učení,
ale mezi integrovanými žáky bývá i postižení tělesné.
Poruchy učení odhalujeme velice brzy , v prvním až druhém roce školní
docházky.Pro žáky s postižením speciálně organizujeme tzv. dyslektické kroužky, jež vedou
proškolení učitelé. Učitel proškolený v oblasti péče o žáky s poruchami učení úzce
spolupracuje s výchovnou poradkyní i s třídním učitelem, pravidelně s ním rozebírá problémy
i možnosti jejich nápravy, způsob školní a domácí práce s dítětem.
Obtíže jsou někdy takového stupně, že vyžadují zařazení žáka do speciální třídy. Aby
nedocházelo ke zbytečnému stresování změnou kolektivu, dojížděním apod., pedagogickopsychologická poradna doporučuje integraci dítěte ve stávající třídě. Pro takové žáky je
vypracováván na základě doporučení poradny a žádosti rodičů individuální studijní plán,
který vychází z diagnózy, z jejich možností a schopností . Ve vyučování mohou využívat
speciálních pomůcek a je jim věnována podle možností a potřeby zvláštní individuální péče
s využitím moderních metod i výpočetní techniky. Aby nedocházelo ke zbytečnému
stresování dětí s poruchami učení, zohledňují učitelé jejich obtíže i při klasifikaci. Některé
hodnotí raději slovně jak v průběhu školního roku, tak na vysvědčení.
Vzdělávání žáků se smyslovým, mentálním postižením, autismem, s více vadami
bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného
učebního plánu běžných tříd (mentální postižení – osnovy základní školy speciální dle
doporučení speciálně pedagogického centra) a na základě individuálních vzdělávacích plánů.
Podle stupně postižení bude na základě doporučení speciálně pedagogického centra
požadována přítomnost asistenta pedagoga. Na jeho doporučení budou rovněž realizovány
případné změny v učebním plánu, týkající se omezení v určitých předmětech.
Žáci s poruchami chování se budou vzdělávat podle učebního plánu školy a na
základě doporučení pedagogicko – psychologické poradny bude integrovaným žákům
vypracován individuální studijní plán. Tito žáci nerespektují normy společenského chování,
jsou hyperaktivní , nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Učitel musí stanovit přesná
pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s nimi. Je třeba klást důraz
na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci ve třídě.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Žáci se účastní soutěží,
olympiád, jsou podporováni v rozvíjení všech aktivit, o které projevují zájem. Mimořádně
nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.
Ve vyučování mají připravenou práci tak, aby se rozvíjely jejich dovednosti
v oblastech jejich nadání. Bývají pověřeni náročnějšími samostatnými úkoly (referáty
k probíranému učivu apod.), vedením skupiny, mohou pomoci slabším spolužákům.
Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje škola s pedagogicko
psychologickou poradnou a na základě odborného vyšetření a doporučení realizuje
individuální vzdělávací program.
2.5 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
2.5.1 Průřezová témata
Pomáhají vnímat aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa. Jsou
důležitým prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v
oblasti postojů a hodnot; při jejich realizaci se žáci mohou uplatnit individuálně i ve vzájemné
spolupráci.
Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky
jednotlivých předmětů na obou stupních. Mnohá z témat se prolínají každodenními činnostmi,
jiná jsou začleněna ke vhodným tématům při výuce, další jsou využívána při tvorbě a realizaci
projektů.
Průřezová témata se rozdělují se a zabývají těmito jednotlivými tématy:
2.5.1.1 Osobnostní a sociální výchova
* OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o
mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne;
jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje
vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace
vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia;
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace
času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolněnírelaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích
Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality,
schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost
v mezilidských vztazích
* SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a
pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ
vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako
sociální skupiny)
Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem,
řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání;
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v
neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup
do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba,
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní
strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci,
otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace
v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.);
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
* MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v
mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů,
problémy v seberegulaci
Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich
projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává
protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
Tématické
okruhy
1. stupeň
1.
2.
2. stupeň
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inf,Vv
OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ
Rozvoj
schopností
poznávání
Čj
M
Vv,Vl,
Čj
Aj,Čj,Inf Čj,Aj,
Vv,Pč
Vv,Pč,
Čj,M
Vv,Pč
Sebepoznání a
sebepojetí
Čj
Aj
Vv,Aj
Aj
Vv,Aj,
Vv,Tv,
Pč,M
Vv,Tv,M Vv,Pč
Cv.
Tv
Př,Aj,Inf
Tv,Inf,
Vv,Pč
Vv,Aj,M
Vv,Pč,M
Vv
Psychohygiena
Čj
Př,Čj,
Aj
Vv,Tv,
Hv,Pč,
Aj
Vv,Tv,
Pč,Hv
Pč,Vv,
Tv,Hv
Vv,Hv
Kreativita
Pč
Vv,Pč,
Čj
Inf,Pč,
Vv,D
Vv,Pč,
Hv
Vv,Pč,
Hv
Vv,Hv
Vl,Aj
Př,Čj,
Aj
Aj,Hv
Hv
Hv
Hv
Čj,Aj
Ov,Čj,
Aj,Hv
Tv,Hv
Tv,Hv
Hv,M
Vv,Vl,
Čj
Vv,Čj,
Pč,D,M
Vv,Pč,
Čj
Vv,Čj,M
Vv,Pč,Čj,
M
Př,Aj
Vv,Tv,
Čj,Aj,
Tv,Hv
VV,Tv,
Pč,Hv
Vv,Tv,
Hv,M
Vv, Pč,
Hv,
Pč,Tv,
Vl,Př
Tv,Čj,
Pč,Aj
Tv,Pč,
Aj
Aj,M
Pč,M
Aj
Vv,Ov,
Tv,Čj,
Aj
Vv
Vv,Tv
Vv,Pč
Seberegulace a
sebeorganizace
SOCIÁLNÍ
ROZVOJ
Poznávání lidí
Čj,Prv
Aj
Mezilidské
vztahy
Čj,Prv
M,Aj, Tv,Vl,
Prv
Aj,Čj
Komunikace
Čj
Kooperace a
kompetice
Vv,Čj
M
MORÁLNÍ
ROZVOJ
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
Hodnoty,
postoje,
praktická etika
Pč,Čj,
Př,Aj
M
2.5.1.2 Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole;
způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy
(význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či
parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se
správními orgány a institucemi v obci
Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva
a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy,
angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod,
práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy
a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace,
různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná
komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické volby
a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka
samosprávy státu; společenské organizace a hnutí
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako
protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování
demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako
základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním
životě i ve společnosti
Tématické okruhy
1. stupeň
1.
Občanská
společnost a škola
Občan, občanská
společnost a stát
2.
2. stupeň
3.
Čj,Pč, Pč,Tv, Aj
Tv,M, M
Prv
M,Prv
Tv
4.
5.
6.
Tv,Vl,
Aj
Pč
Ov,Aj
Pč,Aj
Pč,Vl,
Př
D
Formy participace
občanů v politickém
životě
Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování
Prv
Tv,Vl
D
7.
8.
9.
ČJ,D
Ov,Hv
Hv
Ov
2.5.1.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa,
události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě;
život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět;
mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl
života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů
Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie;
Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich
dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a
jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
Tématické okruhy
1. stupeň
1.
Evropa a svět nás
zajímá
2.
2. stupeň
3.
4.
Hv, Vv Vv.Pč, Aj
Čj
Hv
5.
6.
7.
8.
9.
Vl,Př,Hv Hv,Čj,
Aj
Čj,Hv
Vv,Hv
Ov,Hv
Objevujeme
Evropu a svět
Pč,Aj
Pč,Vl,
Aj
Inf,Čj,
Aj,Hv
Vv,Aj,
Hv
Aj,Vv,
Hv
Hv,Aj
Jsme Evropané
Vl,Aj
Tv,Aj
Vv,Aj,
Čj,Hv
Čj,Vv,
Hv,D
Čj,Hv,
D
Ov,Hv,
D
2.5.1.4 Multikulturní výchova
Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk
jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání
vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců
nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v
České republice a v Evropě
Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat
tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní,
sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami
(vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti);
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace
jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného
chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický
rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých
etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby
života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti - jejich
rozpoznávání a důvody vzniku
Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v
budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy
jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění každého jedince za
odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v
multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření
společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní
dokumenty
Tématické okruhy
1. stupeň
1.
2.
2. stupeň
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čj
Vv,Aj
VV,Aj
VV,Aj
Kulturní diference
Hv, Čj,Prv
Prv
Vv,Vl,
Hv,Čj
Vv,Čj
Vv,Ov,
Čj,Aj
Lidské vztahy
Hv, Tv,Prv, Pč,Tv, VV,Hv
Prv Hv,Čj
Prv,Čj
Aj
Vv,Př,
Hv,M
Ov,Čj,
Aj,D
Hv
Hv
Vl,Aj
Př,Hv
Ov,Čj,
Aj
Hv
Hv
Čj,Hv
Čj,M
Vv,Př,
Ov,Čj
VV,Př
Hv
Vv,Hv
Aj
Vl
Čj
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního
smíru a solidarity
Pč
Prv
Čj
Prv,Čj
Prv
VV,Č
Hv,D
Ov
2.5.1.5 Environmentální výchova
Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole
(význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a
jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro
krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík,
cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost,
ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý
ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro
lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší
(význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa,
čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy,
rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství
v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých
druhů); ekosystémy - biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně,
ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů
na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky);
přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí,
principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání
přírodních zdrojů v okolí)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí,
ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje
dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a
globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj,
vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a
ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a
udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy
a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních
památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve
světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových
sportovních akcích - zásady MOV); změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských
aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického
vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního
prostředí OSN, Den Země apod.)
Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání
a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování
ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl
(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální)
ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a
způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a
zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení,
možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky
prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů
globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
Tématické
okruhy
1. stupeň
2. stupeň
1.
2.
Ekosystémy
Vv
Prv
Základní
podmínky
života
Hv
Pč,Prv
Lidské
aktivity a
problémy
životního
prostředí
Vztah
člověka k
prostředí
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aj
Pč,Př,
Čj
Aj,Z
Př
Př
Př
Prv
Pč,Př
Vl
Pč,F
Pč
Pč,F,
Ch
Pč,F,
Ch
Čj,Prv
Prv
M
Tv,M
Př
Tv,Pč,
Aj,D
Vv,Tv,
Pč,Aj
Vv,Tv,
Pč,Aj,
Ch
Tv,Ov,
Aj,F,Ch
Pč,Tv, M,Prv
M,Prv,
Čj
Pč,Prv, Tv,M,
M
Př
Pč,M,
Vl,Čj
Př,Ov,
Hv,D,
F
Vv,Pč,
Hv
Vv,Pč,
Hv,Aj,
F,Ch
Hv,Aj,
Ch
2.5.1.6 Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od
informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a
záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání
podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních
orientačních prvků v textu kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování
a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“
obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných
stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti
(rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti
problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v
textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení
mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení,
zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle
kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy
(význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost,
přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých
deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro
dospívající)
vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření
názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní
vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a
hodnotového významu
fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve společnosti;
faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby
financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický
život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním
životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na
postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam);
vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) ; role
médií v politických změnách
tvorba mediálního sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací
pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium;
technologické možnosti a jejich omezení
práce v realizačním týmu - redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či
internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro
obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového
harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu;
pravidelnost mediální produkce
Tématické okruhy
1.
2.
Kritické čtení a
vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality
2. stupeň
1. stupeň
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VV,
Čj
Čj
Hv,Čj
Ov,Z
Hv
Hv,Ch
Hv
Vl
VV,Vl,
Čj
Z
Čj
Čj
Čj
Aj
Vv
Vv,Hv,
Aj
Vv,Hv
Inf,Hv
Hv
Hv,Aj
Hv,Aj
Čj
Stavba mediálních
sdělení
Čj
Vnímání autora
mediálních sdělení
Čj
Hv,Čj
Tv,Čj
Tv,Př,
Čj
Inf.,Vv,
Ov,Hv,
Z
Tvorba mediálního
sdělení
Čj
Čj
Inf
Práce v realizačním
týmu
Čj
Čj
Hv,Z
Fungování a vliv
médií ve
společnosti
Hv
Čj
Čj
Čj
Vv,Hv
Pč,Hv
2.6 UČEBNÍ PLÁN
1.stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
Disp.hodiny
Český jazyk
35
9
10
8
7
7
41
6
Anglický jazyk
9
-
-
3
4
4
11
2
Matematika
20
4
5
5
5
5
24
4
Informatika
1
-
-
-
-
1
1
0
Prvouka
12
2
2
3
-
-
13
1
Přírodověda
-
-
-
1
2
Vlastivěda
-
-
-
2
1
1
1
1
1
1
12
0
1
1
1
2
2
Hudební výchova
12
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
10
2
2
2
2
2
10
0
Pracovní činnosti
5
1
1
1
1
1
5
0
Cvičení z ČJ a M
0
-
-
1
-
-
1
1
20
22
25
25
26
118
14
celkem 104
2.stupeň
6.
7.
8.
9.
celkem
Disp.hodiny
Český jazyk
15
4
4
4
4
16
1
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
12
5
3
-
3
2
3
3
3
-
12
5
0
5
Matematika
15
4
4
4
4
16
1
Informatika
1
1
1
-
2
3
3
Dějepis
11
2
2
2
2
12
1
1
1
1
1
1
2
2
2
25
4
Chemie
-
-
2
2
Přírodopis
2
2
2
1
Zeměpis
2
2
2
1
1
1
1
1
10
0
2
1
2
1
1
1
1
1
12
2
2
2
2
2
Občanská výchova
Fyzika
Hudební výchova
21
10
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
10
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
3
1
1
1
1
4
1
Regionální výchova
0
1
0
-
-
2
1
Cvičení z Čj a M
0
-
-
-
2
2
2
Volitelné předměty
0
1
-
-
2
3
3
29
29
32
32
122
24
celkem 98
2.6.1 Poznámky k učebnímu plánu
V souladu s prioritami naší školy jsme na prvním stupni posílili hodinovou dotaci Českého
jazyka. Celkem je dotován šesti hodinami z disponibilní časové dotace. Jsme přesvědčeni, že
navýšením počtu hodin dosáhneme rychlejšího zvládnutí základů mateřského jazyka, což se
následně kladně projeví ve výuce angličtiny, kterou jsme už ve čtvrté a páté třídě dotovali
dalšími hodinami a žáci se s ní tedy setkají čtyřikrát týdně. Celkově jsme výuku angličtiny na
prvním stupni posílili o dvě hodiny. O čtyři hodiny byla také posílena výuka Matematiky. I
když výuka informatiky zůstala v povinné dotaci jedné hodiny, s výpočetní technikou se žáci
setkávají už ve třetí třídě, kdy navštěvují počítačovou učebnu v rámci předmětu Cvičení
z českého jazyka a matematiky. V tomto předmětu procvičují probranou látku díky
počítačovým programům pro český jazyk a matematiku.
2.6.2 Obecné poznámky
Při výuce na 1. stupni nemusí být vždy dodržena délka vyučovací hodiny (45 min).
Vyučující mají možnost přizpůsobit délku vyučovací jednotky aktuálně potřebám žáků. Pouze
v hodinách Anglického jazyka je povinné udržovat umístění v rozvrhu i délku hodiny.
Na druhém stupni jsme posílili většinu stávajících předmětů. Anglický jazyk je posílen
prostřednictvím volitelného předmětu Anglická konverzace, který navyšuje zájemcům
týdenní dotaci anglického jazyka na čtyři (pět) hodin týdně po celou dobu výuky na druhém
stupni.
V rámci volitelných předmětů se výběr hodinové dotace zvyšuje a také se zvětšuje jejich
výběr. Mimo možnosti druhého cizího jazyka od sedmého ročníku v dotaci dvou hodin týdně,
bude možnost výběru otvíraných předmětů omezena pouze minimálním počtem dvanácti
přihlášených žáků. Bude-li zájem o některé z volitelných předmětů menší, nebude předmět
otevřen a žáci doplní další, více obsazené. S výběrem a nabídkou budou vždy seznámeni na
začátku školního roku podle možností školy.
Jednou z našich priorit je také zintenzivnění práce s informačními a komunikačními
technologiemi, čemuž slouží už hodiny na prvním stupni (Cvičení z českého jazyka a
matematiky a Informatika), na které navazují dotované hodiny Informatiky po celou dobu
docházky na 2. stupeň. S prací na počítačích se žáci také budou průběžně setkávat i v rámci
ostatních předmětu, zejména v předmětu Pracovní činnosti a volitelném Cvičení
z informatiky.
V šestém a sedmém ročníku se žáci setkají s předmětem Regionální výchova, ve kterém se
seznamují s krajem, ve kterém žijí, s jeho zvláštnostmi a specifiky.
Pro přípravu na přijímací zkoušky v devátém ročníku slouží předmět Cvičení z českého
jazyka a matematiky, kde žáci zopakují učivo se kterým se mohou na přijímacích zkouškách
setkat.
Průřezová témata jsou po celou dobu školní docházky integrována do jednotlivých
vyučovacích předmětů a nejsou vyučována samostatně.
2.7 UČEBNÍ OSNOVY
2.7.1 Český jazyk a literatura
charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
2.7.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1. ročník 9 hodin týdně
2. ročník 10 hodin týdně
3. ročník 8 hodin týdně
4. ročník 7 hodin týdně
5. ročník 7 hodin týdně
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura:
směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další
vývoj
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy
průřezového tématu. Osobnostní a sociální výchova.
2.7.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení:
učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů:
žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
žáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
žáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské
učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
Český jazyk
1. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 poznává jednotlivá písmena tiskací a
psací, malá a velká a reprodukuje
jednotlivá písmena a hlásky

písmena a hlásky (jazyková výchova)

VDO –výchova k samostatnosti,
k sebekritice a odpovědnosti
 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

čtení ( komunikační a slohová
výchova)

EGS –- rozvoj jazykových dovedností,
poznávání evropských kultur

EV- vztah člověka k
životnímu prostředí

MDV - vést žáky k výběru kvalitních
pořadů, literatury a tisku
 skládá slabiky a slova
 čte slabiky a slova
 hlasitě čte jednoduché věty se správnou
intonací

psaní ( komunikační a slohová
výchova)
 porozumí čtené větě a dokáže ji
opakovat
 tvoří jednoduché věty
 porozumí písemným a mluveným
pokynům přiměřené náročnosti
 správně sedí při psaní
 rozlišuje psací a tiskací písmena

literární výchova
1. ročník
Očekávané výstupy
 píše psací písmena velké a malé
abecedy, píše číslice
 píše slabiky, jednoduchá slova a věty
 přepisuje tiskací písmena do psané
podoby
 zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním
 píše diktát jednotlivých slov a věty
 dramatizuje jednoduchý text
 snaží se vyprávět jednoduchou
pohádku, příběh
 recituje zpaměti básničku
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování literární texty přiměřené věku
Český jazyk
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 Plynule čte s porozuměním jednoduché
texty nahlas i potichu
 snaží se správně intonovat
 naslouchá přednesu
 rozlišuje poezii a prózu, odlišuje
pohádku od ostatního textu
 snaží se přečtený text vyprávět
 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
 respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
 v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
 rozlišuje samohlásky a měkké, tvrdé a
obojetné souhlásky
 upevňuje gramatiku měkkých a tvrdých
souhlásek
 rozděluje slova na slabiky
 rozděluje slovo na konci řádku
 rozlišuje zvukovou a psanou podobu
slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú, ů
 vytváří ze slov smysluplné věty
 rozlišuje vlastní jména osob a zvířat
Učivo

čtení

hlásky

slabiky

slova
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

MV – uplatnění výrazových prostředků
vliv medií ve společnosti

EGS – život dětí v jiných zemích,
zvyky a tradice národů Evropy v četbě

MKV – lidské vztahy - komunikativní
hry zaměřené na toleranci, empatii a
harmonické mezilidské vztahy
2. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje
krátké a dlouhé samohlásky
 zdůvodňuje psaní párových souhlásek
na konci slov
 rozlišuje druhy vět – oznamovací,
tázací, rozkazovací, přací
 automatizuje správné tvary písmen
abecedy, opis a přepis jednoduchých
textů
 používá interpunkční znaménka
 seřazuje věty v textu
 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk
 vyjadřuje se spisovně ve větách
 vypráví děj podle obrázkové osnovy
 automatizuje správné tvary písmen
abecedy, opis a přepis jednoduchých
textů
 porovnává významy slov, slova
opačného významu, slova s významem
souřadným, nadřazená a podřazená,
vyhledává slova příbuzná
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
Učivo

věty

vyjadřovací schopnosti

psaní

čtení přiměřených textů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
3. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
Učivo
 pracuje s literárním textem dle pokynů
učitele
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 zdokonaluje se v plynulém a výrazném
čtení
 čte potichu i předčítá nahlas
 orientuje se v textu
 využívá četbu jako zdroj poznatků
 čte s porozuměním, porozumí
mluveným a písemným pokynům
přiměřené náročnosti
 reprodukuje text
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování

 rozlišuje obojetné souhlásky
 používá vyjmenovaná slova a jejich
pravopis
 rozpozná znělé a neznělé souhlásky
uvnitř slova
 osvojuje si pravopis znělých a
neznělých souhlásek

vyjmenovaná slova

znělé a neznělé souhlásky

podstatná jména
 pozná podstatné jméno
 určuje rod, číslo, pád podst. jm.
 rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je
píše
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
čtení


MKV- kult.diference
-jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti

MV - kritické čtení - vliv médií ve
společnosti

MKV - lidské vztahy, princip slušného
chování, tolerance, empatie a vžití se do
role druhého
3. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 porovnává slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 poznává slovesa
 určuje osobu, číslo a čas sloves
 rozlišuje slovní druhy - předložky a
spojky
 pozná předložky a umí je napsat
s podst. jm.
 poznává slova souznačná a protikladná,
používá je ve větě
 řadí slova podle abecedy
 volí vhodné verbální i neverbální
projevy v komunikaci
 orientuje se textu slyšeném i čteném
 snaží se vypravovat podle osnovy
 popisuje předmět
 komunikuje prostřednictvím telefonu i
mobilu
 napíše adresu, přání, pozdrav
 dbá na úpravu v sešitě
 píše věcně a formálně správně
jednoduchá sdělení
Učivo

slovesa

ostatní slovní druhy

slova souznačná a protikladná

abeceda

vyjadřovací schopnosti

Psaní
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
4. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
Učivo
 Nauka o slově
 porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a
slova vícevýznamová
 rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
 Stavba slova
 rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou a předponovou

 Vyjmenovaná slova
 píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách
 Slovní druhy
 určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech ve svém mluveném
projevu
 Podstatná jména
 rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
 určuje podstatná jména
 Slovesa





Význam slova
Kořen, předpona, přípona, předložky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy









Vyjmenovaná slova
Slova ohebná
Slova neohebná
Rod, číslo, pád, skloňování







Tvary sloves
Zvratná slovesa
Časování


Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznávání
Sociální rozvoj – komunikace
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Multikulturní výchova
Multikulturalita
Mediální výchova
Tematické okruhy receptivních činností
- kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti
Mezipředmětové vztahy:
Hudební výchova – rytmizace, píseň
se zadaným slovem
Tělesná výchova – pohybová výchova
ke slovním druhům – hra, skládání
větných členů – hry, soutěže, honičky
Pracovní činnosti – vytvoření pexesa
Výtvarná výchova – vytvoření pexesa
4. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
 určuje plnovýznamová slovesa a
využívá je v gramaticky správných
tvarech
 Stavba věty
 vyhledává základní skladební dvojici
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí
 užívá vhodných spojovacích výrazů
 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
 vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
Učivo




Podmět a přísudek
Shoda přísudku s podmětem
Druhy větných celků
Souvětí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy








Praktické čtení – technika čtení,
pozorné čtení
Věcné čtení – čtení jako zdroj
informací, čtení vyhledávací
Vybavuje si podstatu sdělení,
porovnává informace










Základy techniky mluveného projevu
/dech, výslovnost/
Závislá posloupnost /představení,
pozdrav, oslovení, vzkaz, rozloučení/
Role mluvčího a posluchače
Vlastivěda – výběr z vyjmenovaných
slov, přiřazení k události
Dramatická výchova - pantomima
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – kreativita,
psychohygiena
Sociální rozvoj – mezilidské vztahy
Mezipředmětové vztahy:
Vlastivěda – data, pojmy
Výtvarná výchova – kreslená osnova,
kreslené doplňovačky vět
Čtení – neúplné dokreslené věty
Hudební výchova – dechová cvičení,
takt
Dramatická výchova – dramatizace
dané situace
4. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
 sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený projev
Učivo

Volí vhodné výrazy v dané situaci

Aplikuje osnovu na krátký mluvený
projev
 vyjadřuje své dojmy z četby
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Sociální rozvoj – komunikace


Mezipředmětové vztahy:
Výtvarná výchova – působení četby na
osobnost jedince – kresba
Pracovní činnosti – výstavka knih ve
třídě
Dramatická výchova – dramatizace
dané situace


 volně reprodukuje text podle svých
schopností
 při jednoduchém rozboru literárních
textů používá elementární literární
pojmy


Poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání


Vybavuje si, opakuje zjednodušený text
Dramatizuje určená témata



Rozpozná literární pojmy
Najde rozdíly v literárních pojmech
Dramatizace
5. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 Stavba slova
 rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a koncovku
 Stavba věty
 vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
 vhodně změní větu jednoduchou
v souvětí
 užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje
 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu
 Tvarosloví
 určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky
správných tvarech
 rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Části slova
Slova příbuzná






Druhy podmětu
Přísudek slovesný
Shoda






Spojování vět v souvětí

Věta jednoduchá a souvětí

Procvičování stavby větných celků



Přídavná jména
Zájmena
Číslovky









Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznávání
Sociální rozvoj – komunikace
Multikulturní výchova
Kulturní diference
Mediální výchova
Tematické okruhy produktivních
činností – tvorba mediálních sdělení,
práce v realizačním týmu
Mezipředmětové vztahy:
Matematika – hry - číslice + slovo,
představivost čísla ve slově
Přírodověda – rostliny, rodina
Slohová výchova – kreslená osnova
Hudební výchova – rytmizace
Pracovní činnosti – představivost
slova na kartách
Výtvarná výchova – kreslené věty
Tělesná výchova – stavba slova –
stanoviště
Dramatická výchova - pantomima
5. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
 rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro daný
věk a podstatné informace
zaznamenává
 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
 rozpozná manipulativní komunikaci v
reklamě
 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy
a tempo podle svého komunikačního
záměru
 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle
komunikační situace
 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
 sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký písemný projev s
dodržováním časové posloupnosti
Učivo














Věcné čtení – klíčová slova
Praktické čtení – čtení plynulé, znalost
orientačních prvků v textu
Věcné čtení – čtení jako zdroj
informací
Doplní podstatné chybějící informace v
textu
Naslouchá pozorně, soustředěně,
aktivně
Aplikuje obsah sdělení do otázek
Podpoří svůj názor
Zhodnotí mimojazykové prostředky
řeči /mimika, gesta/
Intonace, dechová cvičení
Zareaguje na změnu komunikačního
žánru /omluva, přání apod./
Zváží a porovná vhodnost výběru
výrazů
Zvládá hygienické návyky /sezení,
držení těla, zrak/
Využívá žánry písemného projevu
/adresa, pozdrav, vyprávění, popis,
pozvánka, inzerát, dopis aj./
Tvoří v časové posloupnosti písemný
projev
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy














Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Sociální rozvoj – poznávání lidí,
komunikace
Mediální výchova
Tematické okruhy produktivních
činností – tvorba mediálního sdělení
Tematické okruhy receptivních činností
– interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, fungování a vliv médií
ve společnosti
Mezipředmětové vztahy:
Matematika – slovní úlohy
Literární výchova – poslech, mluvené
slovo
Hudební výchova – dechová cvičení,
hudební hry, lidové písně – nářečí,
místopis písně
Výtvarná výchova – kreslená osnova
Vlastivěda – jízdní řády, plány měst,
turistický průvodce
Přírodověda – lidské tělo, mezilidské
vztahy
Dramatická výchova – dramatizace
děje
5. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
Učivo
 vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z
četby


Zážitkové čtení a naslouchání
Vede si svůj čtenářský deník
 reprodukuje text, tvoří vlastní literární
text na dané téma

Aplikuje znalosti literárních žánrů a
jejich osnov
Dramatizuje určené téma


 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
Je si vědom různé úrovně a kvality
literárních textů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

















Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Sociální rozvoj – komunikace
Multikulturní výchova
Kulturní diference
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
Tematické okruhy receptivních činností
– kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Tematické okruhy produktivních
činností – práce v realizačním týmu
Mezipředmětové vztahy:
Výtvarná výchova – kresba, ilustrace
dle svého prožitku z četby
Tělesná výchova – reakce na čtený text
pozitivní i negativní
Dramatická výchova - dramatizace
2.7.2 Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
1.ročník 4 hodiny
2.ročník 5 hodin
3.ročník 5 hodin
4.ročník 5 hodin
5.ročník 5 hodin
Vzdělávací obsah je rozdělen na tyto tematické okruhy:
čísla a početní operace
geometrie v rovině a prostoru
nestandardní aplikační úlohy a problémy
Organizace: žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy
práce.Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Průřezová témata: v tomto předmětu jsou realizována: VDO , EV , EGS
2.7.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje
grafický projev,rozvíjí abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.
Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků;srozumitelně jim vysvětluje, co se mají
naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků.
Kompetence k řešení problémů
učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti,
učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného postupu,vyhodnocování správností výsledků.
Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků;klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování
úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s
odbornou literaturou.Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke
správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru.
Kompetence komunikativní
žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky.
Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky; vede žáky k
výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu.
Kompetence sociální a personální
žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální
radě a pomoci,učí se pracovat v týmu.
Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní
pokrok.
Kompetence občanská
při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních,jsou
vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat složitosti světa.
Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky.
Kompetence pracovní
žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a
dovednosti v praktických činnostech. Pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály.
Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků
z různých předmětů, vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.Vytváří příležitosti k interpretaci různých textů,
obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů.
1. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 poznává číslice 1 až 20, čte je a
zapisuje
 seznamuje se s pojmy méně, více,
první, poslední, větší, menší apod.
 řadí čísla podle velikosti
 zakresluje čísla do 20 na číselnou osu
 používá matem. symboly +, - , = , < , >
 zapisuje, čte,řeší příklady na sčítání a
odčítání do dvaceti s přechodem přes
desítku
 provádí rozklad na desítky a jednotky
 řeší jednoduché slovní úlohy, ve
kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace
 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty
v daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků, používá
papírové peníze
 rozlišuje jednoduché geom. útvary
 modeluje jedn. geom. útvary v rovině
 seznamuje se s geometrickými tělesy –
krychle, koule
 geom. útvary třídí podle tvaru,
velikosti, barev
 orientuje se v prostoru – nahoře, dole,
před, za apod.
 používá značku pro litr, kilogram, metr,
korunu
Učivo

počítání do dvaceti
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




VDO-Občanská společnost a škola,
Občan, občanská společnost a stát výchova k samostatnosti,
k sebekontrole, smyslu pro
odpovědnost,ohleduplnost a přesnost
EV- Vztah člověka k prostředí výchova k životnímu prostředí

Vv- obrázky stejného druhu podle
počtu

Vv, Pč – znázornění slovní úlohy

Vv, Pč – užití barev, vystřihování,
modelování

Prvouka
geometrie
jednotky
2. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 zapisuje a řeší příklady na sčítání a
odčítání do 20 s přechodem přes
dvacítku
 zapisuje a čte čísla do sta
 zakresluje čísla do sta na číselnou osu
 porovnává čísla do sta, řadí je
vzestupně i sestupně na číselné ose
 sčítá a odčítá čísla do sta
 poznává význam závorek
 počítá příklady se závorkami
 provádí zápis slovní úlohy
 řeší slovní úlohy s výpočty do sta, ve
kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace
 seznámí se s principem násobilky
v oboru do 100
 doplňuje tabulky, schémata a
posloupnosti čísel
 poznává rozdíl mezi mincemi a
bankovkami
 rozlišuje mince a bankovky v hodnotě
do sta korun
 počítá s mincemi a bankovkami
v hodnotě do sta korun
Učivo

počítání do dvaceti

počítání do sta

slovní úlohy

násobení do 100

mince a bankovky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO-Občanská společnost a škola,
Občan, občanská společnost a stát výchova k samostatnosti,
k sebekontrole, smyslu pro
odpovědnost,ohleduplnost a přesnost

EV- Vztah člověka k prostředí výchova k životnímu prostředí

Vv-výroba papírových mincí bankovek
2. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 připravuje si pomůcky na rýsování
(tužka, pravítko)
 seznamuje se s pojmem bod, přímka,
čára, úsečka
 poznává rozdíl mezi přímkou, přímou a
křivou čárou
 porovná úsečky podle velikosti
 měří úsečku
 pozná jednoduché rovinné útvary –
trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici
 pozná geometrická tělesa - krychli,
kvádr, kouli, válec
Učivo

geometrie
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Vv, Pč- znázorňování, modelování
3. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 rozlišuje symboly pro násobení a
dělení
 násobí a dělí v oboru malé násobilky
 řeší slovní úlohy s pomocí malé
násobilky
 doplňuje tabulky a schémata
posloupnosti čísel
 sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti
(typ příkladů 34+25, 67-56)
 sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně
 řeší slovní úlohy v oboru do sta,
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
 čte a zapisuje čísla do tisíce
 porovnává a třídí vzestupně a sestupně
čísla do tisíce
 zaznamenává čísla do tisíce na číselné
ose
 sčítá a odčítá zpaměti i písemně
 řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
 seznámí se se zaokrouhlováním na
desítky a stovky
Učivo

malá násobilka

počítání v oboru do sta

počítání v oboru do tisíce

jednotky délky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

OSV –uvědomování si hodnoty
spolupráce a pomoci, rozvoj sociálních
dovedností pro kooperace a pro etické
zvládání situací soutěže a konkurence
3. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 orientuje se v čase
 používá jednotky délky mm, cm, dm, m
 jednotky délky používá k měření
 měří rozměry geom. útvarů (úsečka,
čtverec, obdélník apod.) a vyjadřuje je
ve vhodných jednotkách
 rýsuje a označuje bod,
přímku,polopřímku, úsečku,
trojúhelník, obdélník, používá pojem
opačná polopřímka
 poznává rozdíl mezi kružnicí a kruhem
 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa
 porovná velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
 rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině
Učivo

jednotky času

geometrie
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
4. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 využívá při pamětním i písemném
počítání komunikativnost a
asociativnost sčítání a násobení
 zaokrouhluje přirozená čísla
 odhaduje a kontroluje výsledky
 provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel
Učivo

počítání do 10 000

násobení a dělení

práce s kalkulátorem
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Mezipředmětové vztahy
Vlastivěda
JČ(sloh)
Vv, Pč

VDO



EV
vztah člověka k prostředí
lidské aktivity a problémy životního
prostředí

MV
 řeší jednoduché a složené slovní úlohy
 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary,
určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
 odhadne a zkontroluje cenu nákupu,
vrácení peněz
 řeší nemožnost realizace chtěných
výdajů
 určí souřadnice bodu ve čtvercové síti
 odečítá hodnoty z diagramu

jednotky

slovní úlohy

finanční gramotnost

geometrie
5. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
Učivo
 řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel

počítání do 1 000 000

ČÍSLO A POČETNÍ OPRACE
 zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce a
statisíce, odhaduje a kontroluje
výsledky
 násobí písemně trojciferným činitelem
 dělí jednociferným i dvouciferným
dělitelem
 řeší a tvoří slovní úlohy v oboru do
milionu


Obor přirozených čísel
Zápis čísla v desítkové soustavě,
číselná osa
Násobilka
Vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly
Písemné algoritmy
římské číslice
zlomky





 převádí jednotky
 vyhledává údaje v jízdním řádu a řeší
slovní úlohy s časovými údaji
 seznámí se s římskými číslicemi ,
pracuje s nimi v příkladech přiměřené
obtížnosti
 seznámí se s pojmem zlomek
 pozná a dokáže vyznačit polovinu,
třetinu, čtvrtinu, porovnává zlomky,
v jednoduchých případech převádí,
sčítá a odčítá (se společným
jmenovatelem)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
EV



MV



vztah člověka k prostředí
-lidské aktivity a problémy životního
prostředí
(prolíná učivem v řešení slovních úloh)
multikulturní výchova
lidské vztahy
multikultura
mezipředmětové vztahy:

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY


Závislosti a jejich vlastnosti
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

prolínání s jednotlivými předměty
vzhledem k používaným cvičením
v aritmetice i geometrii
5. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 sčítá a odečítá graficky úsečky,
určí délku lomené čáry
 pozná a pojmenuje čtyřúhelníky
 naučí se zapsat, použít data z grafu ve
čtvercové síti
 vypočítá obsah čtverce a obdélníka
 dbá na přesnost a čistotu rýsování
 seznámí se s pojmy rovina, polorovina,
trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný,
rovnostranný
 sestrojí obecný, pravoúhlý,
rovnoramenný, rovnostranný
trojúhelník
 sestrojí čtverec, obdélník
 změří a vypočítá obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
 sestrojuje rovnoběžky a kolmice
 určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě, užívá základní jednotky obsahu
 užívá jednoduché konstrukce
 řeší jednoduché praktické slovní úlohy
a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech
a algoritmech školské matematiky
 přepočítá vrácené peníze v obchodě
 řeší možnosti spoření, nutnost půjčky
a splácení dluhů
Učivo

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ
ÚLOHY A PROBLÉMY




Slovní úlohy
Odpovědné zpravování osobního
rozpočtu
Orientace v problematice peněz a cen
Číselné a obrázkové řady
Magické čtverce
Prostorová představivost
Základní útvary v prostoru (kvádr,
krychle, jehlan, koule, kužel, válec)
Délka úsečky, jednotky délky a jejich
převody
Obvod a obsah obrazce
Vzájemná poloha přímek v rovině

Osově souměrné útvary

GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU


Základní útvary v rovině
(lomená čára, přímka, polopřímka,
úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyř- a
mnohoúhelník)






Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.3 Prvouka
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
1. ročník 2 hodiny
2. ročník 2 hodiny
3. ročník 3 hodiny
pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
utváří se prvotní ucelený obraz světa
poznávání sebe i nejbližšího okolí
seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
vnímání lidí a vztahů mezi nimi
všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
Vzdělávací obsah je rozdělen na tyto tematické okruhy:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
2.7.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
upevňování preventivního chování
orientace ve světě informací
časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
učitel motivuje žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů
žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých
závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
Kompetence sociální a personální
Žáci pracují ve skupině.
efektivně spolupracují na řešení problémů
učí se respektovat názory druhých
přispívají k diskusi
učitel učí se věcně argumentovat
učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské
učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
učitel vede žáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje
V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:
EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, …
VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, …
MKV – princip sociálního smíru
1. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 poznává cestu do školy a zpět
 používá název školy
 seznamuje se se jménem třídní učitelky
a ředitele školy
 chová se ukázněně ve škole i mimo
školu i v dopravních prostředcích
 dokáže rozlišit nežádoucí formy
chování
 projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, k jejich
přednostem i nedostatkům
 připravuje si pomůcky do školy
 udržuje pořádek ve svých věcech, ve
školní aktovce
 uspořádává si pracovní místo
 rozlišuje čas k práci a odpočinku
 dodržuje základní hygienické, režimové
i jiné zdravotně preventivní návyky
 dodržuje zásady bezpečného chování,
aby neohrožoval zdraví své ani zdraví
jiných, pomůže v různých situacích
 chová se obezřetně při setkání
s neznámými osobami
 reaguje adekvátně na pokyny dospělých
Učivo



Domov
Škola
Osobní bezpečí


Chování lidí
Právo a spravedlnost

Péče o zdraví, zdravá výživa


Lidské tělo
Osobní bezpečí



Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Kultura

Obec, místní krajina - pozorování,
ochrana přírody
Živočichové

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO – výchova k samostatnosti,
k seberealizaci, ke smyslu pro
spravedlnost, odpovědnost a
ohleduplnost

EGS – poznávání evropských kultur

MKV – poznávání etnických skupin

EV – problémy životního prostředí ,
vztah člověka k prostředí -výchova
k životnímu prostředí
1. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 seznamuje se se základy správné
životosprávy – výživa, vitamíny,
odpočinek, spánek, pitný režim apod.
 kontroluje své chování u lékaře
 pojmenovává části lidského těla
 seznamuje se s názvy běžných
onemocnění
 ví, co dělat v případě úrazu
 poznává domácí zvířata a názvy jejich
mláďat
 rozpoznává vztahy mezi rodinnými
příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra,
teta apod.)
 vypráví o svém domově, bydlišti a
okolí – les, pole, potok apod.
 orientuje se v čase – rok, měsíc, týden,
den, hodina, vyjmenovává dny v týdnu
 rozlišuje čtvero ročních období a
charakterizuje je
 popisuje změny v přírodě podle ročního
období
 učí se vyjmenovat měsíce jednotlivých
ročních období
 časově zařazuje Vánoce a Velikonoce
 seznamuje se s vánočními a
velikonočními zvyky a tradice
Učivo



Domov
Rodina
Soužití lidí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 prohlubuje základní pravidla slušného
chování v rodině a ve společnosti
 slušně požádá o pomoc a poděkuje
 rozšiřuje znalosti o vztazích v rodině –
příbuzní (sestřenice, bratranec apod.)
 projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, k jejich
přednostem i nedostatkům
 orientuje se v síti obchodů a služeb
v nejbližším okolí
 je schopen komunikovat s prodavačem
 správně zachází s přidělenými penězi
 dodržuje základní pravidla pro chodce
 správně přechází vozovku
 orientuje se ve vybraných dopravních
značkách (stop, hlavní silnice apod.)
 rozlišuje dopravní prostředky – auto,
vlak apod.
 pojmenovává základní části a vybavení
jízdního kola a vybavení pro cyklisty
 předvídá, co může být v jeho okolí
nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat
 ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
 reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
Učivo



Rodina
Chování lidí
Soužití lidí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy






Obec, místní krajina
Právo a spravedlnost
Vlastnictví


Osobní bezpečí
Chování lidí
MKV – Lidské vztahy (harmonické
vtahy v rodině)
Princip sociálního smíru a solidarity
-
VDO – demokratické vztahy ve třídě –
tvorba třídního řádu
občan, občanská společnost a stát
(odpovědnost za své činy, seznámení se
se základními lidskými právy, principy
soužití s menšinami)

MKV – vlastní kulturní zakotvení

EV – Ekosystémy - les, louka, pole,
rybník

EV – Vztah člověka k prostředí ochrana životního prostředí, třídění
odpadu, životní styl

EV – Základní podmínky života
2. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 rozlišuje minulost, přítomnost,
budoucnost
 orientuje se v čase - kalendářní rok,
školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty
 denní režim dětí, práce a odpočinek
 seznamuje se s významnými rodáky
Líšně
 poznává významné památky a památky
v okolí bydliště (Špilberk, Petrov
apod.)
 uvádí zaměstnání rodičů
 vysvětluje, v čem spočívají některá
povolání (lékař, učitel, řidič apod.)
 poznává význam a potřebu nástrojů,
přístrojů a zařízení v domácnosti
(televize, vysavač, pračka apod.)
 váží si práce a jejích výsledků
 pozoruje, popisuje a porovná proměny
přírody v jednotlivých ročních
obdobích
 rozlišuje a zná charakteristické znaky:
les, park, louka, zahrada, pole, potok
Učivo




Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky
Báje, mýty, pověsti



Vlastnictví
Kultura
Rodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 má povědomí o významu životního
prostředí pro člověka
 vyjmenovává vybrané běžně pěstované
pokojové rostliny,chápe potřebu
pravidelné péče o pokoj. rostliny
(zalévání, světlo, teplo apod.)
 rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté
 poznává běžně se vyskytující stromy,
keře, byliny a zemědělské plodiny
 poznává domácí čtyřnohá zvířata
 vyjmenovává vybraná volně žijící
zvířata a ptáky
Učivo






Voda, vzduch
Půda
Rostliny, houby, živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
3. ročník
Očekávané výstupy
Prvouka
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 rozlišuje přírodní a umělé prvky v
krajině
 orientuje se v místě svého bydliště,
v okolí školy, v místní krajině
 seznamuje se se základními údaji
z historie a současnosti obce
 poznává některé lidové a místní zvyky
a tradice
 začlení svou obec do příslušného kraje
 pozoruje a popisuje změny v nejbližším
okolí
 rozpozná nebezpečí různého
charakteru, využívá bezpečná místa pro
hru a trávení volného času; uplatňuje
základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak,
aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
 ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
 orientuje se v plánku obce
 seznamuje se, kde je muzeum, divadlo,
radnice, nádraží apod.
 určuje hlavní a vedlejší světové strany
 v přírodě se pokouší orientovat podle
světových stran
 pozoruje, rozlišuje a popisuje některé
vlastnosti a změny látek – barva, chuť,
rozpustnost, hořlavost apod.
 aplikuje vhodné pomůcky a měří délku,
čas, hmotnost, objem, teplotu










Domov
Škola
Obec, místní krajina, místo, kde žijeme
Riziková místa a situace
Kultura, současnost a minulost v našem
životě
Báje, mýty,pověsti
Využívá bezpečná místa pro trávení
volného času
Dodržuje pravidla bezpečného chování
Dopravní výchova
Základní pravidla bezpečného chování



Obec, místní a okolní krajina
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památky



Vlastnosti a změny látek
Voda a vzduch
Nerosty a horniny, půda

VDO - vytváření pravidel chování a
pravidel týmové spolupráce

EV - vztah člověka k prostředí - naše
obec, živ. styl

VDO - práva a povin., odpovědnost za
své činy

EV - hospodaření s odpady

EV - zákl.podm.života - voda, ovzduší,
půda, energie, přír.zdroje
3. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 rozlišuje některé přírodniny, lidské
výtvory, suroviny
 provádí jednoduché pokusy ze skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti
 seznamuje se se základním rozdělením
živočichů – savci, ptáci, obojživelníci,
ryby, hmyz
 uvádí hlavní rozlišovací znaky a
popisuje stavbu těla
 rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
 poznává vybraná zvířata volně žijící
v určitých přírodních společenstvích
(pole, louky, les apod.)
 určuje části rostlin
 popisuje projevy života rostlin
 vyjmenovává vybrané druhy plodů a
semen
 vyjmenovává vybrané kvetoucí a
nekvetoucí rostliny a dřeviny (na
zahrádkách, loukách, v lese)
Učivo

Vážení a měření


Živá a neživá příroda
Životní podmínky





Živočichové
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody





Rostliny
Životní podmínky
Rovnováha v přírodě
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EV - Ekosystémy - les, pole, vodní
zdroje, město, vesnice, kulturní krajina

MKV - základní lid. práva, odstranění
předsudků vůči etnic. skup.
3. ročník
Prvouka
Očekávané výstupy
 Projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
 poznává vybrané= hospodářské a léčivé
rostliny
 poznává běžně se vyskytující jedlé a
jedovaté houby a pojmenovává je
 má povědomí o zdravém životním
stylu, správné výživě, výběru a způsobu
uchování potravin, vhodné skladbě
stravy, pitném režimu, nemocech
přenosných a nepřenosných, ochranou
před infekcemi a úrazy, první pomoc
při drobných poraněních, osobní,
intimní a duševní hygieně
 má povědomí o významu životního
prostředí
 uplatňuje zásady bezpečného chování
v přírodě a silnici (chodec, cyklista)
 reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině
Učivo




Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Lidské tělo, péče o zdraví, zdravá
výživa,osobní bezpečí, stavba těla,
základní funkce a projevy člověka


Člověk
Rodina
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.4 Přírodověda
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět směřuje k:
 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
Vyučovací předmět je tvořen
- frontální výukou s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinovou prácí (s využitím map, odborné literatury, časopisů, internetu)
- vycházkami s pozorováním
Vyučovací předmět integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě
- OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;
řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba
mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
Vyučovací předmět je vyučován ve 4. ročníku s 1 hodinovou dotací , v 5. ročníku s 2 hodinovou dotací v učebnách
2.7.4.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
žáci chápou základní enviromentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného
rozvoje
Kompetence sociální a personální
žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc
požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Kompetence pracovní
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
žáci jsou vedeni k efektivní práci
Kompetence k řešení problémů
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Kompetence k učení
ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
4. ročník
Přírodověda
Očekávané výstupy
 Rozmanitost přírody
 zkoumá základní společenstva ve
vybraných
lokalitách
regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy a nachází shody
Učivo


a rozdíly v přizpůsobení organismů
prostředí
 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a
vysvětlí výsledky pokusu


 bezpečně se pohybuje v budově
v případě
rizikových
situací,
.poskytne základní první pomoc


Látky a jejich vlastnosti – třídění
látek, změny látek a skupenství,
vlastnosti, porovnávání látek a
měření
veličin
s
praktickým
užíváním základních jednotek
Životní podmínky – rozmanitost
podmínek života na Zemi; význam
ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a
počasí
Rovnováha v přírodě – význam,
vzájemné vztahy mezi organismy,
základní společenstva
Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody – odpovědnost lidí,
ochrana a tvorba životního prostředí,
ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů,
živelné
pohromy
a
ekologické katastrofy
Měření, pozorování
Problematika ochrany člověka za
běžných rizik
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy











Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
Mezipředmětové vztahy:
Matematika – měření, porovnávání,
jednotky
Vlastivěda – rozmanitá místa na
Zemi
Tělesná výchova – různost aktivit,
rychlost,
přizpůsobení
různým
situacím – přírodní katastrofy, voda,
oheň
Výtvarná výchova – soutěže k
danému tématu
5. ročník
Přírodověda
Očekávané výstupy
 Rozmanitost přírody
 objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a
činnosti člověka
 vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a
střídáním ročních období
 porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy
do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
 Člověk a jeho zdraví
 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a
podpoře vlastního zdravého způsobu
život
 rozlišuje jednotlivé etapy lidského
života a orientuje se ve vývoji dítěte
před a po jeho narození
Učivo








Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a
formy vody, oběh vody v přírodě,
vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
Nerosty a horniny, půda – některé
hospodářsky významné horniny a
nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její
význam
Vesmír a Země – sluneční soustava,
den a noc, roční období
Rostliny, houby, živočichové – znaky
života, životní potřeby a projevy,
průběh a způsob života, výživa, stavba
těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka
Jednoduché stroje
Rovnováha v přírodě – význam,
vzájemné vztahy mezi organismy
Lidské tělo – životní potřeby a projevy,
základní stavba a funkce, pohlavní
rozdíly mezi mužem a ženou, základy
lidské reprodukce, vývoj jedince
Partnerství, rodičovství – rodina a
partnerství, biologické a psychické
změny v dospívání
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

















Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena
Sociální rozvoj – poznávání lidí,
kooperace a kompetice
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
Lidské vztahy
Etnický původ
Environmentální výchova
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Mediální výchova
Tematické okruhy receptivních činností
– fungování a vliv médií ve společnosti
5. ročník
Přírodověda
Očekávané výstupy
 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na oprávněné nároky
jiných osob
 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v
modelových situacích simulujících
mimořádné události
 předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
 v modelových situacích uplatní správný
postup
 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
 ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
 uplatňuje ohleduplné chování k
druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v
daném věku
Učivo










Péče o zdraví, zdravá výživa – denní
režim, pitný režim, pohybový režim,
zdravá strava
Osobní bezpečí – bezpečné chování v
rizikovém prostředí, bezpečné chování
v silničním provozu v roli chodce a
cyklisty, krizové situace (šikana, týrání,
sexuální zneužívání atd.), brutalita a
jiné formy násilí v médiích, služby
odborné pomoci
Situace hromadného ohrožení,
problematika ochrany člověka za
běžných rizik a mimořádných situacích
Návykové látky a zdraví – odmítání
návykových látek, hrací automaty a
počítače
Osobní bezpečí
Péče o zdraví – osobní, intimní a
duševní hygiena-stres a jeho rizika;
reklamní vlivy
Péče o zdraví – nemoc, drobné úrazy a
poranění, úrazová zábrana
Základy sexuální výchovy – etická
stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty
přenosu)
sexuální výchova – beseda s pediatrem
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy










Mezipředmětové vztahy:
Matematika – vzdálenost,
představivost, porovnávání
Slohová výchova – telefonní rozhovor
na linky pomoci
Literární výchova – texty k
problematice návykových látek
Vlastivěda – lidské rasy
Hudební výchova – ukolébavky, písně
o matkách
Pracovní činnosti – pěstování rostlin,
modely
Výtvarná výchova – kresba a malba
přírody
Tělesná výchova – různost sportovních
aktivit, stavba těla, relaxační cvičení,
zájmová pohybová výchova, zdravý
životní styl
Dopravní výchova – bezpečnost
silničního provozu
2.7.5 Vlastivěda
Vyučovací předmět směřuje k:
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
Vyučovací předmět je tvořen
frontální výukou s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
skupinovou prácí (s využitím map, odborné literatury, časopisů, internetu)
vycházkami s pozorováním
Vyučovací předmět integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě
OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;
řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba
mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
Vyučovací předmět je vyučován ve 4. roč. s 2 hodinovou dotací a v 5. roč. s 1 hodinovou dotací
2.7.5.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného
rozvoje
Kompetence sociální a personální
žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc
požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Kompetence pracovní
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
žáci jsou vedeni k efektivní práci
Kompetence k řešení problémů
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Kompetence k učení
ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
4. ročník
Vlastivěda
Očekávané výstupy
 Místo, kde žijeme
 určí a vysvětlí polohu svého bydliště
vzhledem ke krajině a státu
 určí světové strany podle mapy
 zprostředkuje ostatním zkušenosti z
vlastních cest
 vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z
hlediska přírodního
 rozliší hlavní orgány státní moci,
některé jejich zástupce, symboly
našeho státu a jejich význam
 rozliší náčrty a plány; vyhledá
jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí
 Lidé kolem nás
 poukáže v nejbližším společenském
prostředí na změny
 orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích
 rozpozná ve svém okolí různá jednání a
chování lidí
Učivo

















Domov, škola, obec – opakování 3.
ročníku; okolní krajina
Naše vlast – Česká republika
Poloha ČR, regiony ČR; EU
Členění území ČR, kraje ČR
Cestujeme po naší vlasti; náš kraj
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina a
Olomouc
Naše vlast
Projekt „Modrá“
Cesta domů – plánek
Okolní krajina
Vliv krajiny na život lidí; působení lidí
na krajinu
Opakování učiva
Základní globální problémy – člověk,
zemědělství, nerostné bohatství
Vlastnictví osobní a soukromé; peníze
Chování lidí, kulturní vystupování lidí
Rodina, škola, obec, město
Soužití lidí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy














Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznávání
Sociální rozvoj – poznávání lidí,
mezilidské vztahy
Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Jsme Evropané
Multikulturní výchova
Kulturní diference
Etnický původ
Princip sociálního smíru a solidarity
Mediální výchova
Tematické okruhy receptivních činností
– interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
4. ročník
Vlastivěda
Očekávané výstupy
 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
 Lidé a čas
 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy
 využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam chráněných
částí přírody,
 nemovitých i movitých kulturních
památek
 rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
 srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik
 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Učivo






České dějiny od pravěku po počátek.
17. století
Časová osa, přiřazování k období dějin,
rozlišení před Kristem a po Kristovi
Praktické seznámení s knihovnami,
muzei, CHKO a kulturními památkami
– exkurze, výukové programy v reálu
Báje, pověsti; regionální památky
Současnost a minulost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení,
předměty denní potřeby
Časový řád; minulost v našem životě;
státní svátky a významné dny
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy






Mezipředmětové vztahy:
Matematika – počet obyvatel, odhad
vzdálenosti, porovnávání, náčrt plánku,
číselná osa, letopočet století
Literární a slohová výchova – realita
a pověst
Přírodověda – životní prostředí
Výtvarná výchova – charakteristická
kresba doby
Pracovní činnosti – práce s
přírodninami
5. ročník
Vlastivěda
Očekávané výstupy
 Místo, kde žijeme
 určí světové strany v přírodě; orientuje
se v přírodě
 vyhledá typické regionální zvláštnosti
osídlení, hospodářství a kultury;
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska historického,
politického, správního a vlastnického
 porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích
 vyhledá jednoduché údaje o přírodních
podmínkách na mapách ČR, Evropy a
polokoulí
 Lidé kolem nás
 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce, města
 orientuje se v základních formách
vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích
 rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou,
a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy
Učivo

Domov





Kraj, v němž žijeme
Kraje ČR, regiony ČR
ČR – demokratický stát
Praha – hlavní město ČR
ČR – součást hospodářských
společenstev
Evropa a svět
Mapy obecně zeměpisné a tématické
Evropa – jeden ze světadílů
Základní globální problémy – rostliny a
živočichové, hospodářství
Soužití lidí, právo, spravedlnost









Vlastnictví společné, veřejné; hmotný a
nehmotný majetek
Soužití lidí, mezilidské vztahy
Komunikace, zájmové spolky, pomoc
nemocným
Rodina – postavení jedince v rodině,
role členů rodiny
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy













Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Sociální rozvoj – komunikace
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
5. ročník
Vlastivěda
Očekávané výstupy
 rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci, obhájí při konkrétních
činnostech své názory, popřípadě
připustí svůj omyl; dohodne se na
společném postupu a řešení se
spolužáky
 Lidé a čas
 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy
 využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam chráněných
částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
 Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
 srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních
specifik
 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Učivo

Soužití – třídní kolektiv, obyvatelé
městské části
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy









České dějiny od počátku 17. století
po současnost
Časová osa, přiřazování k období dějin
Praktické seznámení s knihovnami,
muzei, CHKO a kulturními památkami
– exkurze, výukové programy v reálu
Regionální památky
Současnost a minulost v našem životě –
proměny způsobu života, bydlení,
potřeby denní potřeby
Časový řád; minulost v našem životě;
státní svátky a významné dny


Mezipředmětové vztahy:
Matematika – číselná osa, římské
číslovky, časové jednotky
Literární výchova – texty k tématu,
denní tisk, encyklopedie
Výtvarná výchova – stavební slohy
charakteristické doby, dobové oděvy
Pracovní činnosti – dobové oděvy
2.7.6 Cvičení z českého jazyka a matematiky
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Cvičení z Čj a M se vyučuje na 1. stupni
Ve 3. ročníku 1 hodinu týdně
Vzdělávání je zaměřeno na
rozvíjení tvořivosti žáků
na rozvíjení spolupráce žáků
rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly,
vynalézavost, tvořivost
respektování a ocenění práce ostatních
respektování pravidel práce na PC
2.7.6.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
osvojování základních pojmů a postupů
využívání prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů
provádějí rozbor problému a plánu řešení
učí se zvolit vhodný a efektivní postup při řešení problémů
poznávají možnosti různých postupů při řešení stejného problému
učí se pracovat s chybou
Kompetence komunikativní
dokáží formulovat zvolený postup a vysvětlit ho
se učí komentovat příkazy v programu
spolupracují na řešení problémů
Kompetence sociální a personální
spolupracují při řešení problémů
se podílejí na utváření příjemné pracovní atmosféry
učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly
Kompetence občanské
respektují názory ostatních
si formují volní a charakterové rysy
se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Kompetence pracovní
si dodržují základní pravidla pro úpravu programů
jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
3. ročník
Cvičení z Čj a M
Očekávané výstupy
 Žáci poznávají pojmy obrazovka,
klávesnice, myš
 Seznamují se ovládáním počítače –
zapínání, vypínání, přihlášení,
odhlášení
 Pracují s myší – klik, dvojklik, pohyb
na ploše
 Orientují se v otvírání a zavírání
programů
 Učí se psát na počítačové klávesnici
Učivo




Programy
Čj – Zábavná čeština v Zoo
Diktáty s piráty
TS Český jazyk I.


M – TS Matematika pro 1. stupeň ZŠ
TS Pohádková M I.- IV.

Pexeso

Logické hry
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

OSV – respektování a dodržování
pravidel práce

seberealizace a sebehodnocení
2.7.7 Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni
1. – 5. ročník – 1 hod týdně
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí
vokální činnost
instrumentální činnost
hudebně pohybová činnost
poslechová činnost
-
organizace - žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím
dostupných vyučovacích pomůcek.
-
průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: EGS, MKV, EV, MDV, MV
2.7.7.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence k řešení problémů
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní
žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
Kompetence občanská
žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení
1. ročník
Hudební výchova
Očekávané výstupy













dbá na správné dýchání a držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
zřetelně vyslovuje
seznamuje se s významem not
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a
zpěvní
vytleskává rytmus podle vzoru
rozlišuje krátké a dlouhé tóny
učí se používat dětské hudební nástroje
k rytmických cvičením a hudebnímu
doprovodu
pozná a pojmenuje klavír, kytaru,
flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek,
provádí hudebně pohybovou činnost
(držení těla, chůze, jednoduché taneční
hry, pochod)
pozná a naučí se vybrané vánoční
koledy
pozná vybrané hudební nástroje (viz
hudební nástroje) podle zvuku
pozná hymnu ČR
Učivo















Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orfova
instrumentáře, zobcových
fléten)
-rytmizace, hudební hry(ozvěna)
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
Poslechové činnosti
-kvality tónů
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj
-hudební styly(hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata


EGS- Evropa s svět nás zajímápoznávání evropské hudby

MKV-kulturní diference,lidské vztahyhudba etnických skupin





EV- základní podmínky životavýchova k životnímu prostředí,
hudba- rámus
výběr kvalitní hudby
hudba provází výuku
2. ročník
Hudební výchova
Očekávané výstupy
Učivo
 rozlišuje rytmus pomalý a rychlý,
melodii stoupavou a klesavou,
zeslabování a zesilování, vytleskává
rytmus podle říkadel a písní


 seznamuje se s pojmy notová osnova,
noty, houslový klíč

 rozlišuje noty, pomlky, takty
 doplňuje zpěv hrou na jednoduché hud.
nástroje
 zpívá vybrané vánoční koledy



 pozná a rozlišuje hudební nástroje
podle zvuku – klavír, trubka, housle,
 užívá dětské hudební nástroje
 pohybuje se podle daného rytmu,
 pohybem vyjadřuje hudbu, zpěv s
tancem
 rozlišuje umělou a lidovou píseň
 seznámí se s vybranými skladbami
klasiků







Vokální činnosti
pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování
hlasového rozsahu)
hudební rytmus dvojhlas (lidový
dvojhlas, kánon)
Instrumentální činnosti
hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orfova
instrumentáře, zobcových fléten)
rytmizace, hudební hry (otázka –
odpověď), hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
Poslechové činnosti
hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb melodie, rytmus)
hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas,
hudební styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata








Tv-pochod
taneční krok
Čj-říkadla
Vv-ilustrace
Vv-Vánoce
Pč-vánoční výzdoba
Prv-lidové zvyky a
tradice






MV-Vnímání autora
mediálních sdělení
(uplatnění
výrazových
prostředků v hudbě a
tanci)



MKV-Lidské
vztahy (mezilidské
vztahy v lidové písni)
3.ročník
Hudební výchova
Očekávané výstupy
 vytleskává a taktuje dvoučtvrteční a
tříčtvrteční takt
 pojmenovává notovou osnovu
 rozliší a přečte z notového zápisu takt
dvoučtvrteční, tříčtvrteční,
 stoupavou a klesavou melodii
 seznámí se s hymnou ČR
 dbá na správné dýchání
 rozlišuje nástroje dechové, smyčcové,
žesťové a uvádí příklady
 doprovází písně na rytmické nástroje
Učivo










 rozlišuje rytmus valčíku a polky
 pohybem vyjadřuje hudbu
 poslechem rozezná hudební nástroje
 poslouchá vážnou hudbu, zábavnou,
slavnostní





Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování
hlasového rozsahu)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
a 3/4 taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce
motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orfova
instrumentáře, zobcových
fléten)
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová
improvizace)
Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
-hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb melodie, rytmus)
-hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas
-hudební styly (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka, …)
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata

Vv -ilustrace

Tv – pochod , taneční krok




Vv - vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj - vypravování
Prv – lidové zvyky a tradice

EGS –Evropa a svět nás zajímá
4. ročník
Očekávané výstupy






učí se další písně
dbá na správné dýchání
zná pojmy repetice, houslový klíč
umí napsat houslový klíč
rozlišuje délky not a umí je zapsat
pozná dynamická znaménka p, mf, f a
umí je v písní použít
 zná stupnici C dur (názvy not)
 rozlišuje nástroje dechové, smyčcové,
klávesové, drnkací, bicí
 doprovodí písně na rytmických
nástrojích
 rytmizace říkadel
 pohybově vyjádřuje hudbu, valčíkový
krok
 je seznámen s nejdůležitější údaje o B.
Smetanovi
 Je seznámen s operami B. Smetany, se
symfonickou básní cyklu Má vlast
 seznámí se s životem a dílem A.
Dvořáka a L. Janáčka
 poslouchá vybrané skladby
 pozná písně ve dvoučtvrtečním a
tříčtvrtečním taktu
Hudební výchova
Učivo
Poslechové činnosti
 kvality tónů, vztahy mezi tóny
 hudební výrazové prostředky a hudební
prvky, hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
 hudební styly a žánry (hudba
pochodová, taneční, ukolébavka, …)
 hudební formy
Vokální činnosti
 pěvecký a mluvní projev
 hudební rytmus (realizace písní ve 2/4,
3/4 a 4/4 taktu)
 dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé
písně)
 intonace
 grafický záznam vokální hudby
Instrumentální činnosti
 hra na hudební nástroje z Orfeova
instrumentáře
 rytmizace, melodizace a stylizace
Hudebně pohybové činnosti
 taktování, pohybový doprovod znějící
hudby
 pohybové vyjádření hudby ( pantomima
a pohybová improvizace)
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata






Vv - ilustrace
Tv – pochod, taneční krok
Vv – Vánoce
Pč – vánoční výzdoba
Čj – vypravování
Prv – lidové zvyky a tradice
MKV
 vzájemné obohacování různých kultur
 -kulturní diference -poznávání vlastního kulturního
zakotvení,respektování zvláštností
různých etnik
 lidské vztahy
5. ročník
Hudební výchova
Očekávané výstupy
 poznává smyčcové nástroje – housle,
violoncello, kontrabas
 dechové nástroje – trubka, pozoun,
lesní roh
 seznámí se s hudebními nástroji
v symfonickém orchestru
 poznává pojmy stupnice C dur,
repetice, zesílení, zeslabení
 čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém
klíči
 provádí rozbor zapsané písně – druh
písně, notový zápis, takt, melodie
 seznámí se s krajovými lidovými tanci
 taktuje čtyřčtvrteční takt
 zná původ státní hymny
 pohybově vyjadřuje nálady
 seznámí se s relaxací
 naučí se vybrané písně různých autorů
 dbá na správné dýchání
 doprovodí písně na rytmické a
melodické hudební nástroje
 poslouchá vybrané skladby
 poslechem pozná vybrané smyčcové a
dechové nástroje
 pozná varhanní hudbu
 pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
 pozná trampské písně
Učivo


















Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Vokální činnosti
pěvecký a mluvní projev (pěvecké
 Vv - ilustrace
dovednosti, hlasová hygiena)
 Tv – pochod, taneční krok
hudební rytmus
 Vv – Vánoce
dvojhlas a (kánon )
 Pč – vánoční výzdoba
hudební rytmus (3/4 a 4/4 takt)
 Čj – vypravování
 Prv – lidové zvyky a tradice
Instrumentální činnosti
hra na hudební nástroje
rytmizace, hudební improvizace
(tvorba doprovodu, hudební hry)
 koncert ván. hudby
grafický záznam melodie (rytmické
schéma jednoduché skladby)
MDV
 kritické čtení a vnímání mediálních
Hudebně pohybové činnosti
taktování, pohybový doprovod znějící
sdělení
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
 vnímání autora mediálních sdělení
pohybové vyjádření hudby ( pantomima
 lidské vztahy
a pohybová improvizace)
 etnický původ
orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)
Poslechové činnosti
kvality tónů , vztahy mezi tóny
hudební výrazové prostředky ,hudba
EGS
vokální, instrumentální, vokálně
 Evropa a svět nás zajímá
instrumentální, lidský hlas, hudební
nástroj
hudební styly a žánry (hudba
pochodová, taneční, ukolébavka, …)
interpretace hudby (slovní vyjádření)
2.7.8 Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět
1. ročník - 1 hodina týdně
2. ročník - 1 hodina týdně
3. ročník - 1 hodina týdně
4. ročník - 2 hodiny týdně
5. ročník - 2 hodiny týdně
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
seznamuje se základními výtvarnými technikami
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
učí se užívat umělecké vyjadřovací prostředky
pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí. Ve vyučovacím předmětu se realizují
tato průřezová témata: VDO, EGS,EV, MDV.
2.7.8.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Žáci jsou vedení k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
učitel vede žáky k aktivnímu obraznému vyjádření
žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech
Kompetence k řešení problémů
učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj
žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní
žáci se zapojují do diskuse
respektují názory jiných
žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření
učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
Kompetence sociální a personální
žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
učitel vede žáky ke vzájemné pomoci
žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu
Kompetence pracovní
žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky
žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi
Kompetence občanské
žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
Obtížnost práce a zvolených výtvarných prostředků se zvyšuje vzhledem k věku, zkušenostem a schopnostem žáků.
Opakují se stejné pracovní postupy v různých ročnících, což umožňuje porovnání výkonů a žáci tak mají možnost sledovat
svůj výkonnostní růst.
1. - 3. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
 zvládá základy techniky malby
vodovými barvami, temperami,
suchým pastelem, voskovkami, míchá
barvy
 používá různé druhy štětců dle
potřeby, rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření
( barvy, objekty, tvary, objemy, linie)
Učivo

malba - rozvíjení smyslové citlivosti,
teorie barvy - barvy základní a
doplňkové, teplé a studené barvy a
jejich výrazové vlastnosti, kombinace
barev

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti,
výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich
kombinace v ploše, uspořádání objektu
do celků, vnímání velikosti

techniky plastického vyjádření - reflexe
a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly - hmatové, pohybové
podněty
 zvládá kresbu měkkým materiálem,
dřívkem (špejlí), perem, měkkou
tužkou, rudkou, uhlem, voskovkami

další výtvarné techniky, motivace
založené na fantazii a smyslového
vnímání
 modeluje z plastelíny, keramické hlíny
tvaruje papír

 porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 rozlišuje teplé a studené barvy
 interpretuje dle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření a zkušenosti
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



EGS – Evropa a svět – poznávání
evropských kultur
EV – ekosystémy, výchova k životnímu
prostředí
MDV – vést děti k všeobecné
informovanosti a orientaci ve
výtvarném umění
Mezipředmětové vztahy:

vzhledem k voleným tématům se
učivem prolínají znalosti a zkušenosti
z ostatních vyučovacích předmětů
1. - 3. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
 zvládne koláž, výtvarně zpracovává
přírodní materiál nalepování, dotváření, otisk apod
učí se používat výtvarné techniky na
základě vlastní životní zkušenosti –
citového prožitku, vnímání okolního
světa pomocí sluchových vjemů,
hmatových,zrakových vjemů, které jsou
prvotním krokem k vyjádření a
realizaci jejich výtvarných představ ,
komunikuje na základě vlastní
zkušenosti a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytvořil
 vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné
prostředky
 učí se poznávat známé ilustrátory a
jejich práce s využitím dětských knih
 obtížnost práce a zvolených
výtvarných prostředků se zvyšuje
vzhledem k věku, zkušenostem
a schopnostem žáků
Učivo

utvářet osobní postoj v komunikaci v
rámci skupin spolužáků, rodinných
příslušníků apod., vysvětlování
výsledků tvorby, záměr tvorby

teplé a studené barvy

ilustrátoři dětských knih
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
4. - 5. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
 Rozeznává základní plošné a
prostorové tvary, dovede je použít ve
vlastním vyjádření.
 Pojmenovává a charakterizuje základní
prvky vizuálně obrazného vyjádření
(barva, linie, tvar, povrch, objem,
objekt). Posuzuje důvod jejich využití a
hodnotí je z hlediska výrazu díla.
 Charakterizuje konkrétní barvu, tvar,
objem, povrch, objekt a dovede je
převést do vlastního vizuálně
obrazného vyjádření
 Využívá rozličné nabídnuté materiály,
techniky a formáty
 Vyjadřuje podle zadání vlastní
zkušenost, využívá vlastní zkušenost
s reálným trojrozměrným světem
v různých druzích vizuálního vyjádření
 Vyjadřuje se slovy, pohybem,, zvukem,
přemístěním nebo proměnou objektu,
vědomě kombinuje tyto způsoby
vyjádření
 Vnímá a řídí pohyb vlastního těla, jeho
umístění a přemístění v prostoru a
využívá je jako svébytný vyjadřovací
prostředek…
Učivo








Naše obec, společná trojrozměrná
práce, volná parafráze prostorových a
objemových vjemů a představ ve vazbě
na známé prostředí
Pozorování obrazu, sochy – jak na nás
dílo působí? Volné variace na současná
umělecká díla. Návštěvy galerie,
výstav, ateliérů, architektonických děl a
jejich tvůrčí reflexe
Jak vidíme svět kolem nás, osobité
vyjadřování na zadaná témata
Malba, kresba všemi dostupnými
materiály a nástroji, jednoduché
grafické techniky, plastické a skulptivní
techniky, tvorby a instalace objektů,
práce individuální, ve dvojici, ve
skupině
Vyjadřuje osobní zážitky doma, ve
škole, ve městě, v přírodě, v ZOO,
v muzeu…
Já a moji blízcí – práce na téma vztahů
mezi lidmi
Je voda modrá i pro moje tělo při
koupání?
Namaluj svoji písničku
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
OSV
 Rozvoj schopností poznávání
 Kreativita
 Sebepoznávání a sebepojetí
 Komunikace – řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem
 Komunikace: dovednosti pro
neverbální sdělování
MUV
 Kulturní diference: Jedinečnost
každého člověka
 Kulturní diference: Jedinečnost
každého člověka
 Lidské vztahy:, tolerance, empatie
MEV
 Interpretace vztahu mediálního sdělení
a reality

Mezipředmětové vztahy:




Př, Vl
JČ – čtení
Př, Hv
JČ – sloh
4. - 5. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
 Dovede prostřednictvím VOV vyjádřit
vjem sluchový, hmatový, dotykový,
chuťový či pohybový
 Uvědomuje si specifika vnímání
různými smysly, vyhledává
nejpřesvědčivější způsoby vyjádření
 Uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy
interiéru, exteriéru a krajiny. Vnímá
prostředí kolem sebe jako prostor pro
prožívání a komunikaci
 Dovede vyjádřit situaci, změnu situace,
děj, příběh
 Uvědomuje si možnost různých
interpretací téhož díla, dovede
formulovat vlastní názor a vyslechnout
a přijmout odlišný
 Dovede vyjádřit a v debatě obhajovat
svůj názor na konkrétní VOV vlastní či
jiného autora
 Vysvětlí a obhajuje svůj názor na
konkrétní ilustrace, animované filmy,
hračky, počítačové hry
 obtížnost práce a zvolených
výtvarných prostředků se zvyšuje
vzhledem k věku, zkušenostem
a schopnostem žáků
Učivo

Jak létal míč po hřišti – skupinová
práce

Experimenty s vyjadřováním určitých
vjemů

Záznamy a obrazy stavů a proměn
svého okolí

Vyprávíme obrazem – ilustrace, cyklus,
komiksový příběh

Jaká díla nás obklopují – rozhovory o
konkrétních obrazech, sochách,
stavbách z vlastního okolí
Co se mi líbí – hodnocení a úsudky o
dílech vlastních i cizích
Můj oblíbený ilustrátor, autor
animovaných filmů. Proč se mi líbí



Zahrajme si na obrazy – inscenace
živých obrazů či scén podle výtvarných
děl, filmů, pohádek, komiksů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.9 Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět tělesná výchova směřuje k jedinému cíli, aby všichni žáci měli radost z pohybu a poznávali vlastní pohybové možnosti
a zájmy. Vyučovaný předmět tělesná výchova je tvořen následujícími činnostmi:
míčové hry
atletika
gymnastika
pohybové hry
netradiční sporty
plavání
Vyučovaný předmět tělesná výchova integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj
sociální rozvoj
morální rozvoj
Enviromentální výchova
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
tvorba mediálního sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
Vyučovaný předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících základní školy, vždy po dvou hodinách týdně. Součástí učiva tělesné
výchovy je i výuka plavání, která probíhá ve druhém pololetí 2. ročníku a prvním pololetí 3. ročníku. Ve 4. až 9. ročníku je zařazeno do
výuky lyžování formou týdenního pobytu na horách.
Tělesná výchova je vyučována formou jednotlivých vyučovacích hodin, které jsou vyučovány v tělocvičnách, na hřištích a v mimoškolních
sportovních zařízeních. Do hodin tělesné výchovy jsou zařazovány i děti se zdravotními oslabeními.
2.7.9.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Dodržováním pravidel jednotlivých her, respektováním se navzájem vedeme žáky k utváření mravních hodnot. Organizací nejrůznějších
soutěží, turnajů a ostatních sportovních akcí vedeme žáky k propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a
morálními postoji, s volním úsilím.
Kompetence sociální a personální
Při skupinových aktivitách žáci spolupracují, společně s pedagogy se podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Aktivizačními
metodami a osobním pozitivním přístupem učitele umožňujeme žákům podílet se na utváření příjemné atmosféry, upevňovat dobré
mezilidské vztahy, dokázat v případe potřeby poskytnout pomoc nebo sami o pomoc požádat.
Při všech činnostech poskytujeme dostatek příležitostí, aby si žák vytvářel pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho
sebedůvěru, a aby dokázal ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence komunikativní
Prostřednictvím cvičení žákům umožňujeme jasně a výstižně vyjadřovat své myšlenky a názory. V modelových situacích vedeme žáky
k umění naslouchat promluvám druhých, respektovat názor jiných, obhajovat názor svůj a vhodně argumentovat.
Kompetence pracovní
Při hrách a cvičeních pěstujeme a upevňujeme v žácích pracovní návyky, vedeme je k bezpečnému používání školních pomůcek,
vybavení školy, tělocvičného nářadí a náčiní.
Dodržováním bezpečnostních zásad vštěpujeme žákům návyk ochrany svého zdraví a zdraví druhých.
Kompetence k řešení problémů
Tvořivými úkoly umožňujeme žákům, aby správné a osvědčené způsoby řešení úloh aplikovali při obdobných nebo nových úkolech. Žáci
zároveň mohou sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence k učení
Prostřednictvím prožitku z vlastního sportování propojují žáci do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na společenské a sportovní jevy.
Prostřednictvím různých cvičení a pohybových her vedeme žáky k hledání a objevování
různých variant řešení a k tomu, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
1. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 zvládá základní přípravu organismu
před pohybovou aktivitou
 používá protahovací a napínací cviky,
cviky pro zahřátí a uvolnění
 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost
 se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
 dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
 dbá na správné dýchání
 užívá kompenzační a relaxační cviky
 vyjadřuje melodii rytmem pohybu
 seznamuje se se základními
tělocvičnými pojmy – názvy
pohybových činností, tělocvičného
nářadí a náčiní
 seznamuje se s pojmy z pravidel sportů
a soutěží
 dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní
zásady hygieny při sportování
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
 reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti
VDO
 Občanská společnost a škola- rozvíjíme
smysl pro spravedlnost a odpovědnost

EV
 vztah člověka k prostředí

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a
pohybové hry ,pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení,
organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží,
zásady jednání a chování
1. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
 spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
 jedná v duchu fair-play
 zvládne přihrávku jednoruč, obouruč
 dodržuje základní pravidla her
 je schopen soutěžit v družstvu
 je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe i družstvo
 seznamuje se s nízkým startem
 nacvičuje skok do dálky
 snaží se zvládnout kotoul vpřed, stoj na
lopatkách apod.
 jednoduchá cvičení na žebřinách
 nacvičuje skoky přes švihadlo
 dokáže podbíhat dlouhé lano
 provádí cvičení na lavičkách
 projevuje přiměřenou radost
z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
 učí se respektovat zdravotní handicap
 zná význam sportování pro zdraví
Učivo

základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky, rozvoj různých forem
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti
a koordinace pohybu

základy gymnastiky -cvičení na nářadí
a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 zvládá základní přípravu organismu
před pohybovou aktivitou
 používá protahovací a napínací cviky,
cviky pro zahřátí a uvolnění
 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti
 dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
 dbá na správné dýchání
 používá kompenzační a relaxační cviky
 vyjadřuje melodii rytmem pohybu
 užívá základní tělocvičné pojmy –
názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní
 seznamuje se s pojmy z pravidel sportů
a soutěží
 dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě
 reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
 používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
 spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
Učivo


Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy sportovních her-míčové hry a
pohybové hry ,pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení,
organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží,
zásady jednání a chování


VDO-Občanská
společnost a škola
(dodržování pravidel,smysl pro čistotu
a bezkonfliktní hru)


MKV-Lidské vztahy
(ohleduplnost,spolupráce)
2. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy


















procvičuje přihrávku jednoruč, obouruč
snaží se dodržovat základní pravidla
je schopen soutěžit v družstvu
je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe a družstvo
seznamuje se s technikou hodu
kriketovým míčkem
užívá nízký start
seznamuje se s principem štafetového
běhu
nacvičuje skok do dálky
zvládá dle svých možností kotoul
vpřed, stoj na lopatkách apod.
provádí jednoduché cviky na žebřinách
snaží se skákat přes švihadlo
dokáže podbíhat dlouhé lano
provádí cvičení na lavičkách
provádí přetahy a přetlaky
projevuje přiměřenou radost
z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
učí se respektovat zdravotní handicap
zná význam sportování pro zdraví
snaží se zvládnout techniku 1 – 2
plaveckých stylů, provádí skoky do
vody
Učivo

základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky,hod míčkem, rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti
a koordinace pohybu

základy gymnastiky -cvičení na nářadí
a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování

základní plavecká výuka, základní
plavecké dovednosti, 1 – 2 plavecké
styly, hygiena plavání
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
3. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
Učivo
 zvládá základní přípravu organismu
před pohybovou aktivitou
 používá protahovací a napínací cviky,
cviky pro zahřátí a uvolnění

 spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím
 dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
 dbá na správné dýchání
 používá kompenzační a relaxační cviky
 uplatňuje zásady pohybové hygieny
 užívá základní tělocvičné pojmy –
názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní
 zná pojmy z pravidel sportů a soutěží
 rozumí povelům pořadových cvičení a
správně na ně reaguje

 dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě, ve vodě
 reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
 používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv

vztah ke sportu – zásady jednání a
chování

základní plavecká výuka-základní
plavecké dovednosti, 2 - 3 plavecké
způsoby, hygiena plavání a adaptace na
vodní prostředí
příprava ke sportovnímu výkonu –
příprava organismu ,zdravotně
zaměřené činnosti

cvičení během dne, rytmické a
kondiční formy cvičení pro děti –
jednoduché tanečky, základy
estetického pohybu

tělocvičné pojmy-komunikace v TV

bezpečnost při sportování

základy gymnastiky -cvičení na nářadí
a s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO – Občan, obč. společnost a stát

MKV – Lidské vztahy

Prv – držení těla

Čj – přesné vyjadřování

Prv - bezpečnost

Prv – komunikace lidí, význam
pravidel

M – měření délky, bodové hodnocení
3. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
 přihrává jednoruč a obouruč, dribluje
 rozlišuje míč na basketbal a volejbal
 učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem
 nacvičuje střelbu na koš
 nacvičuje přehazovanou
 seznamuje se s cviky na zdokonalení
obratnosti a pohotovosti
 je schopen soutěžit v družstvu
 umí se dohodnout na spolupráci a
jednoduché taktice družstva a
dodržovat ji
 je si vědom porušení pravidel a
následků pro sebe družstvo
 pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje
 používá techniku hodu kriketovým
míčkem
 zná princip štafetového běhu
uběhne 60 m
 seznamuje se s taktikou při běhu na
delší vzdálenost, při běhu terénem s
překážkami
Učivo


základy sportovních her-míčové hry a
pohybové hry ,pohybová tvořivost a
využití netradičního náčiní při cvičení,
organizace při TV,pravidla
zjednodušených osvojovaných
pohybových činností –her a soutěží,
zásady jednání a chování
základy atletiky- rychlý běh,skok do
dálky,hod míčkem,rozvoj
rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti
a koordinace pohybu
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Vv – sport. nářadí


Prv – zdraví
Hv – rytmus, melodie
3. ročník
Očekávané výstupy
 skáče do dálky
 nacvičí správnou techniku skoku
z místa
 snaží se šplhat na tyči
 zvládá cvičení na žíněnce – napojované
kotouly, stoj na lopatkách,aj.
 naučí se správnou techniku odrazu
z můstku při cvičení na koze
 projevuje přiměřenou radost
z pohybové činnosti, samostatnost,
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti
 respektuje zdravotní handicap
 zná význam sportování pro zdraví
 snaží se zvládnout základní kroky
některých lidových tanců
 seznámí se s kondičním cvičení
s hudbou
 snaží se zvládnout techniku 2 -3
plaveckých stylů
 provádí skoky do vody
Tělesná výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
4. - 5. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým oslabením
 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
 uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
 Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
 Užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení
Učivo

Atletika, gymnastika – je si vědom, že
pravidelnou pohybovou činností
zdokonaluje sám sebe a své zdraví
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy









Kompenzuje jednostrannou zátěž
uvolňovacími cviky, správné držení
těla, průpravná a relaxační cvičení
Lyžování – rekreační činnost;
respektuje bezpečnost lyžování a
pobytu na horách
Bruslení – rekreační činnost;
uvědomuje si význam pohybu na
bruslích, zná zásady bezpečnosti jízdy,
dovede se samostatně připravit pro
činnost na ledě
Plavání – rekreační činnost; ví, že jde o
důležitou pohybovou činnost,
uvědomuje si nebezpečnost v neznámé
vodě a přeceňování sil
Pohybové hry – chápe různost
zaměření, zná pět pohybových her











Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena
Sociální rozvoj – mezilidské vztahy,
komunikace
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
Principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Jsme Evropané
Environmentální výchova
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
Tematické okruhy receptivních činností
– fungování a vliv médií ve společnosti
4. - 5. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
Učivo
 jedná v duchu fair play: dodržuje
pravidla her a soutěží, pozná a označí
zjevné přestupky proti pravidlům a
adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
 změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace





Ví, že turistika je zdravá činnost, umí
se připravit, zvolit oblečení, zvládá
pohyb v mírně náročném terénu i se
zátěží, chová se ohleduplně k přírodě,
dovede ošetřit poranění i v
improvizovaných podmínkách
Sportovní hry – uvědomuje si význam
pro rozvoj herního myšlení, zvládá
konkrétní hry s jednoduchými pravidly
a chápe základní role a hráčské funkce
v družstvu
Využívá znalostí pravidel her,
bezpečnosti pohybových činností
Uplatňuje své znalosti a dovednosti při
různých měřeních, zapisuje a
porovnává výkony v třídních soutěžích
Vyhledává záznamy o výsledcích
našich sportovců
Je schopen přiřadit sportovní disciplíny
do sportovních odvětví
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy







Mezipředmětové vztahy:
Matematika – měření
Geometrie – nákres
Slohová výchova – věcné čtení, čtení
jako zdroj informací, popis,
komunikace
Hudební výchova – rytmizace, tempo,
melodie
Vlastivěda – státní zřízení, ČR –
součást Evropy
Přírodověda – lidské tělo, zdravá
výživa, první pomoc, mezilidské vztahy
2.7.10 Pracovní činnosti
Charakteristika předmětu
Vyučovaný předmět pracovní činnosti postihuje velké množství činností .Předmět vede žáky k rozvoji jemné motoriky rukou, k osvojování
správných pracovních návyků a dovedností, k radosti z vytvoření vlastního výrobku. Vychovává žáky k vážení si lidské práce. Žáci pracují se
všemi dostupnými materiály – papírem, dráty, hlínou, textílií, plasty, stavebnicemi a potravinami. Pracovní činnosti přispívají k vytváření životní
a profesní orientace žáků.
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění
člověka v dalším životě.
Časová dotace předmětu je v každém z ročníku jedna hodina týdně.
Vyučovaný předmět pracovní činnosti rovněž integruje následující průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Enviromentální výchova
lidské aktivity a problémy životního prostředí
základní podmínky života
vztah člověka k prostředí
2.7.10.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Prezentací prací žáků vytváříme jejich pozitivní vztah k práci a odpovědnosti za kvalitu vytvořených výrobků. Využíváme pro výzdobu
školy, tříd a chodeb.
Kompetence sociální a personální
Využíváním skupinové práce v hodinách pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci kolektivu a týmové práci. Vedením žáků
k sebehodnocení pěstujeme u všech zdravé sebevědomí dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. Praktickými pracemi rozvíjíme u
žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost.Dodržování zásad bezpečnosti práce a praktické ukázky první pomoci vedeme žáky
k zodpovědnosti za své zdraví a život.
Kompetence komunikativní
Popisy svých výrobků a prací s využitím informačních a komunikačních technologií rozvíjíme v žácích schopnost vhodně a efektivně
prezentovat výsledky své práce. \pomocí skupinových prací rozvíjíme u žáků kooperaci a týmové komunikační schopnosti. Základy
společenského chování u žáků upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími.
Kompetence pracovní
Pomocí praktických prací utužujeme v žácích základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, organizací a plánování
práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě.Vedeme žáky prostřednictvím besedy a diskuse k poznání
svých schopností a možností, které jim pomohou rozhodnout se o svém budoucím povolání.
Kompetence k řešení problémů
Uplatňováním samostatné a skupinové práce vedeme žáky ke správnému pochopení pracovních problémů a hledání jejich efektivních řešení.
Kompetence k učení
Vyhledáváním vhodných metod vedeme žáky k samostatnosti při práci a tím rozvíjíme jejich schopnost hledat potřebné informace a
zvažovat jejich důležitost a učíme je samostatně pracovat s odbornou literaturou a medii. Při práci s informacemi vedeme žáky ke správnému
užívání odborných termínů.
1. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje,
překládá a skládá papír,
 snaží se vytvářet jednoduché prostorové
tvary z papíru
Učivo

práce s drobným materiálem - papír

práce s drobným materiálem přírodniny

práce s drobným materiálem - textil

konstrukční činnosti
 navléká, třídí při sběru přírodní materiál
 pracuje podle slovního návodu nebo
předlohy
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne nebo zajistí

První pomoc při úrazu(dle svých
schopností a možností)-VDO, EV

kolektivní práce

práce ve skupinách
 stříhá textil a nalepuje textilii
 sestavuje stavebnicové prvky
 montuje a demontuje stavebnici

pěstitelské činnosti

stolování
 pečuje o pokojové květiny - otírání
listů, zalévání
 seznamuje se se základy správného
stolování a společenského chování
2. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje,
překládá a skládá papír
 vytváří jednoduché prostorové tvary
z papíru
 navléká, dotváří, opracovává a třídí při
sběru přírodní materiál
 pracuje podle slovního návodu nebo
předlohy
 navléká jehlu, dělá uzel, stříhá textil
 učí se zadní steh
 přišívá knoflíky
 lepí textilii
 sestavuje stavebnicové prvky
 montuje a demontuje stavebnici
 pečuje o pokojové květiny - otírání
listů, zalévání, kypření,
 zasévá semena
 provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování
 chová se vhodně při stolování
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 připraví jednoduchý pokrm (studená
kuchyně)
Učivo

práce s drobným materiálem - papír,
karton

práce s drobným materiálem přírodniny

práce s drobným materiálem - textil

konstrukční činnosti

pěstitelské práce

příprava pokrmů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO – dodržování zásad hygieny a
bezpečnosti práce, první pomoc při
úrazu

EV – základní podmínky života
3. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 mačká, trhá, lepí,polepuje, stříhá,
vystřihává, překládá a skládá papír
 vytváří jednoduché prostorové tvary
z papíru navléká, dotváří, opracovává a
třídí při sběru přírodní materiál
 pracuje podle slovního návodu nebo
předlohy
 navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil
 naučí se zadní steh přišívá knoflíky
slepuje textilii, vyrobí jednoduchý
textilní výrobek
 dovede sestavovat stavebnicové prvky
montuje a demontuje stavebnici
 pečuje o pokojové květiny - otírání
listů, zalévání, kypření, zasévá semena
 provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 chová se vhodně při stolování
 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 připraví jednoduchý pokrm (studená
kuchyně)
 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch
Učivo


Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a využití
pracovních pomůcek
a nástrojů, jednoduché pracovní
postupy, využití tradic a lidových
zvyků.

papír a karton

přírodniny

textil

Konstrukční činnosti - práce se
stavebnicemi.

Pěstitelské práce - základní podmínky
pro pěstování rostlin ( i pokojových),
pěstování ze semen v místnosti.

Příprava pokrmů - základní vybavení
kuchyně, výběr a nákup potravin,
jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

MKV- lidské vztahy,etnický původ

Vv , prvouka

EV – vztah člověka k ŽP

EGS – Evropa a svět nás zajímá
4. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 Práce s drobným materiálem
 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
 využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem prvky lidových
tradic
 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
 Konstrukční činnosti
 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
 Pěstitelské činnosti
 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
Učivo

Formuje tvary z modelíny, keramické
hlíny a měděného drátu

Využívá k dekorativním ozdobám
přírodniny, papír a textil
Respektuje lidové zvyky a tradice ve
svém regionu
Připraví materiál
Uklidí pracovní prostředí









Správně zachází s nástroji a nářadím
Manipuluje se stavebnicemi – plošné,
prostorové a konstrukční
Vytvoří stavby z papírových krabic
Uklidí pracovní prostředí
Správně zachází s nástroji a nářadím
Založí klíčení semen hrachu, fazole,
čočky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy










Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – kreativita
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
Základní podmínky života
4. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
 Příprava pokrmů
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce
Učivo











Založí bylinný truhlík – léčivky
Pěstuje pokojové rostliny – rozsazuje,
kypří, hnojí, zalévá, rosí
Zvolí správnou velikost květináče,
vhodné množství zeminy a oporu
rostlin
Připraví materiál
Uklidí pracovní prostředí
Správně zachází s nástroji a nářadím
Rozlišuje základní vybavení kuchyně
Vybere a nakoupí vhodné potraviny
Připraví studený pokrm
Ukáže úpravy stolu pro jednotlivé
příležitosti
Uklidí pracovní prostředí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Mezipředmětové vztahy:
Matematika – množství materiálu a
surovin, měření, odhad, cena
Přírodověda – přírodní materiály,
výroba papíru a textilu
Výtvarná výchova – estetické cítění
5. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 Práce s drobným materiálem
 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
 využívá při tvořivých činnostech s
různým materiálem prvky lidových
tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
 poskytne první pomoc při úrazu
 Konstrukční činnosti
 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
 pracuje podle předlohy, jednoduchého
náčrtu
 poskytne první pomoc při úrazu
Učivo















Používá keramickou hlínu
Ovládá postupy práce s hlínou –
zpracování, sušení, první výpal,
glazování, burelování, druhý výpal
Zpracuje přírodniny do daného tvaru
Zvládá jednoduchý pracovní postup
Porovná jednotlivé druhy řemesel
Sestaví přehled pomůcek pro konkrétně
zadaný úkol
Organizuje práci
Zvolí jednoduché pracovní postupy
Přiměřeně zareaguje na případný úraz
Vyhledá zdravotníka školy a požádá o
pomoc
Manipuluje se stavebnicemi
Sestaví model
Vytvoří stavby z kartonů
Přiměřeně zareaguje na případný úraz
Vyhledá zdravotníka školy a požádá o
pomoc
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

















Průřezová témata.
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj – kreativita
Morální rozvoj – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
Ekosystémy
Vztah člověka k přírodě
Mezipředmětové vztahy:
Matematika – objem, obsah
Přírodověda – péče o zdraví, kolektiv,
lidské smysly, jemná motorika,
podnebné pásy
Vlastivěda – pravěk, podnebné pásy
Tělesná výchova – hra na řemesla
Dramatická výchova – scénky
5. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
 Pěstitelské práce
 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
 poskytne první pomoc při úrazu
 Příprava pokrmů
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
 poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni
Učivo












Založí klíčení osiva
Pozoruje dobu jednotlivých vývojových
stádií růstu
Pěstuje pokojové rostliny – rozsazuje,
kypří, hnojí, zalévá, rosí
Zvolí vhodnou nádobu, vhodné složení
hlíny a oporu pro rostliny
Přiměřeně zareaguje na případný úraz
Vyhledá zdravotníka školy a požádá o
pomoc
Všímá si modernizace vybavení
kuchyní ( technika), historie kuchyně
našich babiček
Vybere a nakoupí vhodné potraviny
Připraví teplý pokrm
Ukáže a porovná – dramatizace- kladné
i záporné chování u stolu
Přiměřeně zareaguje na případný úraz
Vyhledá zdravotníka školy a požádá o
pomoc
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.11 Anglický jazyk
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. – 9. ročník
3 hodiny
4 hodiny
4 hodiny
3 hodiny
Anglický jazyk se v 1. a 2. ročníku vyučuje formou nepovinného předmětu v rozsahu 1 hodiny týdně. Žáci, kteří nezačínají s anglickým
jazykem hned od září se mohou připojit v pololetí, či od druhého ročníku.
V rámci povinně volitelných předmětů mají žáci v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku možnost zvolit jednu hodinu týdně anglické
konverzace.
Výuka probíhá ve třídách nebo specializovaných jazykových učebnách cizího jazyka.
Dále výuka probíhá v počítačových učebnách a v interaktivní učebně. Ve třetím ročníku hodiny anglického jazyka probíhají v kmenových
učebnách v budově na ulici Pohankova, žáci do počítačových učeben a interaktivní učebny pravidelně docházejí.
Žáci jsou od šestého ročníku rozděleni do tří popřípadě čtyř skupin A, B, C, D podle úrovně na základě rozřazovacího testu a celkové úrovně
své práce v 5. ročníku.
Cílem výuky je především vzbudit zájem o cizí jazyky, poukázat na nutnost a v současné době přirozenost znalosti cizího jazyka. A co je
velmi důležité, je poskytnout žákům výuku takový způsobem, že získají důvěru se cizímu jazyku naučit a tím získají i lepší důvěru sami v sebe.
Výuka je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji učení v cizím jazyce.
Od audioorálního kurzu si postupně žáci osvojují i grafickou stránku jazyka. Nezbytné je zapojení pohybových her, básniček, písniček
k motivaci a povzbuzování zájmu o jazyk.
Výuka je směřována k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích a hovořit o tématech, která
odpovídají jejich jazykové úrovni. Při výuce gramatiky je kladen důraz opět na komunikační schopnosti žáků, důležité je správné použití
jednoduchých vazeb a frází. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, správnou výslovnost a zvýšenou pozornost věnujeme také
poslechu. Práce s textem je založena na vyhledávání jednotlivých informací, schopnost tvoření otázek a odpovědí, které z textu vyplývají.
Dalším cílem výuky je seznámit žáky se zeměmi, ve kterých se anglickým jazykem hovoří. Přiblížit jejich kulturu, tradice, zvyky a způsoby
života. Porovnávat je s naší zemí a následovně i s jinými cizojazyčnými kulturami.
Výuka anglického jazyka je založena na modelu britské angličtiny, žáci 2. stupně jsou však také seznamováni s výrazy americké angličtiny a
gramatickými rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
2.7.11.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle
žáci posuzují vlastní pokrok, kriticky hodnotí výsledky svého učení
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů:
žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
žáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
učitel vede žáky k pochopení různých textů a záznamů, k porozumění
žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
žáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské
učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
žáci zvládnou komunikaci v rámci jejich možností v různých situacích
pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
3. ročník
Očekávané výstupy




vyhledává potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojeným tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů
a každodenního života
Anglický jazyk
Učivo
• abeceda
• počítání do 10
• hračky, školní předměty
• popis osoby, členové rodiny
• zvířata
• barvy
• oblečení
• části těla
• čas
• slovesa ‚be‘, ‘have/has got‘, ‚can
• vazba ‚There is/are‘
• osobní zájmena
• příkazy a reakce na ně
• představení sebe i ostatních
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Osobnostní a sociální výchova
- sebepoznání a sebepojetí
- poznávání lidí
- mezilidské vztahy
 Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola
 Multikulturní výchova
- lidské vztahy





Matematika
Český jazyk
Prvouka
Výtvarná výchova
Hudební výchova
4. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy

vyhledává potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojeným tématům
 rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů
a každodenního života
Učivo



















předložky místa (in, on, near, under)
fráze ‛How many‛
čísla 13 - 100
žádost ‛Can I have‛
Počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména, zájmeno nějaký (some)
vyjádření množství u nepočitatelných
podstatných jmen
přítomný čas průběhový (kladná věta,
otázka, zápor)
předložky místa (into, out of)
počasí
přítomný čas prostý (kladná věta,
otázka, zápor)
vyjádření přání
zástupný podmět (one)
zájmeno ‛který‛
zájmena v pádovém tvaru
příslovce frekvence (usually, always,
sometimes, never)
názvy dnů, měsíců
školní předměty
předložky času (on, in, at)
řadové číslovky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
o
o
o
o
o
Osobnostní a sociální výchova
sebepoznání a sebepojetí
poznávání lidí
mezilidské vztahy
morální rozvoj
o Výchova demokratického občana
o občanská společnost a škola
o Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
o Evropa a svět nás zajímá
o Objevujeme Evropu a svět
o Multikulturní výchova
o lidské vztahy
o Mezipředmětové vztahy
o
o
o
o
o
Matematika
Český jazyk
Prvouka
Výtvarná výchova
Hudební výchova
4. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
Učivo



minulý čas – sloveso být ‛was, were‛
příslovce užívané s minulým časem
(yesterday, ago)
minulý čas – sloveso mít „had“
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
5. ročník
Očekávané výstupy
 vyhledává potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojeným tématům
 rozumí jednoduchým krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova
 napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech
z oblasti svých zájmů a každodenního
života
Anglický jazyk
Učivo
 představování sebe a ostatních
 předložky místa (on top of, between,
behind, in, near, next to)
 určování času - hodiny
 vyjádření přání
 přítomný čas prostý
 přítomný čas průběhový
 příslovce četnosti
 názvy sportů, každodenních činnosti
 rozkazovací způsob (kladný, záporný)
 minulý čas prostý – sloveso být
(‘was, were’)
 minulý čas prostý – pravidelná slovesa
(kladná a záporná věta, otázka)
 zkracování pomocí účelového infinitivu
po přídavném jméně
 minulý čas prostý – nepravidelná slovesa
 modální sloveso ‘must’
 způsobová příslovce
 předložky (go up, go down, go through,
go around, get out of, get into, get off,
get on)
 vyjádření množství (how many)
 vyjádření budoucnosti (fráze ‘going to’)
 sloveso potřebovat ‘need’
 vyjádření časové posloupnosti
(first, then, next)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- poznávání lidí
- mezilidské vztahy
- kooperace a kompetice
- hodnoty, postoje a praktická etika
▪ Výchova demokratického občana
- občanská společnost a škola
- občan, občanská společnost a stát
▪ Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- objevujeme Evropu a svět
- jsme Evropané
▪ Multikulturní výchova
- etnický původ
▪ Enviromentální výchova
-ekosystémy
5. ročník
Očekávané výstupy
Anglický jazyk
Učivo
 určení směru pohybu
 zájmena tvořená skládáním (somebody,
nobody, anybody, everybody)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
6. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných témat
 zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných
tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost;
popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
 vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
 vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
 napíše jednoduché text a dalších
osvojovaných tématy týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času
 reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo












Zvířata z různých částí světa
Přivlastňovací a tázací zájmena
Uvítací fráze při setkání s přáteli,
zjišťovací otázky
Jídlo a zdravá výživa
Zájmena v předmětu‚some‘,‘any‘
Vyjádření obliby
Vesmír – naše sluneční soustava,
planety, měsíc, slunce
Přítomný čas průběhový - věta
oznamovací,
otázka, zápor
Stupňování krátkých přídavných jmen
Cestování - základní fráze
Život lidí v době kamenné
Minulý čas – ‚was/were‘,některá
pravidelná a nepravidelná slovesa
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 seberegulace a sebeorganizace
 psychohygiena
 poznávání lidí
 mezilidské vztahy
 kooperace a kompetice
 hodnoty, postoje a praktická etika
Výchova demokratického občana
 občanská společnost a škola
 občan, občanská společnost a stát
 Výchova k myšlení v evropských
 a globálních suovislostech
 Evropa a svět nás zajímá
 objevujeme Evropu a svět
 jsme Evropané
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
 -ekosystémy
Mezipředmětové vztahy
 - využití všech předmětů
7. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných témat
 zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných
tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost;
popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
 vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
 vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
 napíše jednoduché text a dalších
osvojovaných tématy týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času
 reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo






















osobní údaje
přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový
minulý čas prostý
zájmena
stupňování přídavných jmen (krátká
přídavná jména)
počasí
příslovce
počitatelná a nepočitatelná podst. jm.
(much x many x a lot of)
stupňování příd. jm. (dlouhá přídavná
jména s koncovkou -y)
přítomný čas průběhový pro vyjádření
plánované budoucnosti
sport a zdravý životní styl
každodenní činnosti
gerundium po vybraných slovesech
příslovce (tvorba z přídavného jména)
festivaly a oslavy v různých zemích
životní prostředí (slovní zásoba)
minulý čas prostý - sloveso ‘to be’,
minulý čas prostý – pravidelná a
nepravidelná slovesa (kladná a záporná
věta, otázka)
životní prostředí (slovní zásoba)
minulý čas prostý - sloveso ‘to be’,
minulý čas prostý – pravidelná a
nepravidelná slovesa (kladná a záporná
věta, otázka)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy





Osobnostní a soc. výchova
Multikulturní výchova
Výchova v demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Enviromentální výchova










Zeměpis
Biologie
Přírodopis
Zeměpis
Fyzika
Zdravověda
Kultura
TV
Dějepis
Fyzika
7. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
Učivo





pozvání
návrhy
školský systém
letopočty
fráze ´going to´ a ´have to
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně

Organizace práce – studijní techniky

Multikulturní výchova

Slovní zásoba – sport, kultura

Osobnostní a sociální výchova
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace, který
se týká osvojovaných témat

Classroom language

Enviromentální výchova

Minulý čas (pravidelných sloves) –
otázka a zápor

Osobnostní a sociální výchova


Příslovce
Výchova k myšlení v evropských
souvislostech

Minulý čas průběhový

Mediální výchova

Složené tvary (any-….)

Multimediální výchova

Nultá podmínka

Výchova v demokratického občana

Modální sloves– must, should, might,
need

Sebehodnocení

Modální slovesa




Minulý čas průběhový
Minulý čas prostý
Předpřítomný čas
Budoucí čas










Fyzika
Zeměpis
Dějepis
Zeměpis
Dějepis
Literatura
Občanská výchova
Zeměpis
Zeměpis
Hudební výchova
 zeptá se na základní informace a adekvátně
reaguje v běžných formálních i
neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných
tématech
8. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
Učivo
 vypráví jednoduchý příběh či událost;
popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života

První podmínka

Slovní zásoba – hudební nástroje, styly
 vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních autentických
materiálech

Předminulý čas

Nepravidelná slovesa

Žádosti

Nabídky

Slovní zásoba – oblast multimédií, film

Vztažné věty

Gerundium (po slovesech i
předložkách)

Slovní zásoba – historie USA

Fráze ´Used to´

Slovní zásoba – ptaní se na cestu
 rozumí krátkým a jednoduchým textům,
vyhledá v nich požadované informace
 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
 napíše jednoduché text a dalších
osvojovaných tématy týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času
- reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
 rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvy či konverzace,
který se týká osvojovaných témat
 zeptá se na základní informace a
adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
 mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných
tématech
 vypráví jednoduchý příběh či událost;
popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života
 vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
 rozumí krátkým a jednoduchým
textům, vyhledá v nich požadované
informace
 vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
 napíše jednoduché text a dalších
osvojovaných tématy týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času
reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo


















Slovní zásoba /film/
Gerundium, gerundium po předložkách
Vztažné věty
Vztažná zájmena
Tázací dovětky
Slovní zásoba /stereotypy/
Vazba „used to“ pro opakovaný děj v
minulosti
Slovní zásoba /doprava, zeměpisné
zajímavosti/
Slovní zásoba /nové technologie/
Vyjádření budoucnosti /opakování
pomocného slovesa „will“ a vazby „be
going to“
Předbudoucí čas, užití předložky „by“
Slovní zásoba /povolání/
Frázová slovesa
Podmínkové věty /opakování zero
conditional, first conditional/
Podmínkové věty /second conditional/
Slovní zásoba /televizní vysílání a další
média/
Minulý čas prostý a předpřítomný
/srovnání/
Slovní zásoba /zprávy/
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
 hudba, film
 schopnost a způsob vnímání
 změny kolem nás
 porovnání života v různých zemích
 informace ze světa
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 změny v životech lidí
 známá místa ve světe a rodné zemi
Multikulturní výchova
 kulturní diference
Osobnostní a sociální výchova
 osobní vlastnictví
 personální informace
 výběr povolání
 já a budoucnost
Environmentální výchova
 prostředí kolem nás
Mediální výchova
 média
Mezipředmětové vztahy
 Dějepis
 Český jazyk
 Zeměpis
 Občanská výchova
 Přírodopis
2.7.12 Anglický jazyk – druhý cizí jazyk: pro upevňování a rozvíjení
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci: 7. – 9. ročník, 2 hodiny týdně. V rámci povinného předmětu druhý cizí jazyk mají žáci v sedmém,
osmém a devátém ročníku možnost zvolit si místo hodin dalšího cizího jazyka dvě hodiny týdně výuky anglického jazyka jako rozšíření
jazykového vzdělání na základní škole zaměřeného na upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce (prvním cizím jazyce).
Výuka probíhá ve třídách nebo specializovaných jazykových učebnách cizího jazyka, v počítačových učebnách a v interaktivní učebně.
Důrazný zřetel je kladen na to, aby žákům byla poskytnuta výuka způsobem, který povede k získání důvěry k cizímu jazyku jako takovému, a
tím i ke zvýšení důvěry v sebe sama. Výuka probíhá ve třídách nebo specializovaných jazykových učebnách cizího jazyka, v počítačových
učebnách a v interaktivní učebně.
Cílem výuky je rozvoj jazykových znalostí u dětí, které si nezvolily vzhledem ke specifickým poruchám učení žádný druhý cizí jazyk a
mají zájem k už probíhající výuce anglického jazyka si zvolit možnost jeho upevňování a rozvíjení. Výuka je koncipována tak, aby žáky
postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji učení v cizím jazyce.
Žáci si postupně rozvíjejí, upevňují a prohlubují grafickou i zvukovou stránku jazyka. Součástí je zapojení pohybových her, básniček,
písniček k motivaci a povzbuzování zájmu o jazyk. Výuka je směřována k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních
životních situacích a hovořit o tématech, která odpovídají jejich jazykové úrovni. Při výuce gramatiky je kladen důraz opět na komunikační
schopnosti žáků, důležité je správné použití jednoduchých vazeb a frází.
Seznámení žáků se zeměmi, ve kterých se anglickým jazykem hovoří, umožňuje přiblížit jejich kulturu, tradice, zvyky a způsoby života.
Porovnávat je s naší zemí a následovně i s jinými cizojazyčnými kulturami.
2.7.12.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
používání vhodných pomůcek, audiovizuální techniky, různých zdrojů
autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
motivace žáka k samostatnému řešení problémů
posilování schopností žáka využívat vlastních zkušeností
žáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory
využívání informačních a komunikačních technologií
Kompetence sociální a personální
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vytváří příležitosti komunikaci v cizím jazyce
individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům s poruchami učení
přátelská atmosféra v procesu výuky
posilování sebedůvěry žáka
učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence občanské
žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
respektování věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti
podpora pozitivních postojů k uměleckým dílům ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality
Anglický jazyk – druhý cizí jazyk
7. ročník
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas a foneticky
správně jednoduché texty složené ze
známe slovní zásoby
 rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
 rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledává potřebnou
informaci a odpověď na otázku
 používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
 sdělí ústně i písemně základní
informace o své osobě, své rodině a
běžných každodenních situacích
 vyplní základní informace do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
 napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení základních gramatických
struktur a vět
 zapojí se do jednoduché konverzace,
poskytne informace prostřednictvím
běžných výrazů
Učivo
















já, rodina a přátelé
domov a jeho vybavení
škola (vybavení, předměty, činnosti,
lidé
vybrané učivo ostatních předmětů v AJ
každodenní činnosti
svět kolem nás
televize
koníčky
počasí
příroda
sport a volnočasové aktivity
zdravý životní styl
město
nakupování
cestování
kultura a zvyklosti v anglicky
mluvících zemích
 prázdniny
reálie a kultura anglicky mluvících zemí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
-kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity
8. ročník
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas a foneticky
správně jednoduché texty složené ze
známe slovní zásoby
 rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
 rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledává potřebnou
informaci a odpověď na otázku
 používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
 sdělí ústně i písemně základní
informace o své osobě, své rodině a
běžných každodenních situacích
 vyplní základní informace do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
 napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení základních gramatických
struktur a vět
 zapojí se do jednoduché konverzace,
poskytne informace prostřednictvím
běžných výrazů
Anglický jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
Konverzační témata
 Fráze ve třídě
 Pozdravy, rozloučení, představení
 Oblečení
 Zvyky v Anglii a v ČR
 Zájmy a volný čas
 Rodina
 Místo kde žijeme
 Vybavení domácnosti
 Každodenní problémy
 Peníze
 Vánoce
 Jídlo
 Vaření a restaurace
 Život ve městě, život na vesnici
 Doprava
 Hudba, hudební nástroje
 Televize, programy,
 Školství, vzdělávání, typy škol
 Globální problémy
Učivo je doplněno poslechovými,
gramatickými testy a kvízy
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
-kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity a životní prostředí
- vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- práce v realizačním týmu
- vnímání mediálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti





Dějepis
Český jazyk
Zeměpis
Občanská výchova
Přírodopis
9. ročník
Očekávané výstupy
Anglický jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
 vyslovuje a čte nahlas a foneticky
Konverzační témata
správně jednoduché texty složené ze
 Vybavení třídy, aktivity ve třídě,
známe slovní zásoby
fráze používané při vyučování
 rozumí známým každodenním
 Omluvy a poděkování
výrazům, zcela základním frázím a
 Žádost, přivítání, nabídka
jednoduchým větám
 Přivítání, loučení, slavnostní
 rozumí jednoduchým pokynům a
příležitosti
adekvátně na ně reaguje
 Počasí
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
 Zvířata a hmyz
textu, v textu vyhledává potřebnou
 Země, národnost, jazyk
informaci a odpověď na otázku
 Lidské tělo
 používá abecední slovník učebnice a
 Popis lidského vzhledu
dvojjazyčný slovník
 Popis charakteru
 sdělí ústně i písemně základní
 Rodina a přátelé
informace o své osobě, své rodině a
 Zdraví nemoci, zranění
běžných každodenních situacích
 Oblečení, nakupování
 vyplní základní informace do formulářů
 Prázdniny
 reprodukuje ústně i písemně obsah
 Svátky, způsob slavení, zvyky
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
 Anglie, zvyky
jednoduché konverzace
 napíše jednoduchá sdělení a odpověď
Učivo je doplněno poslechovými,
na sdělení základních gramatických
gramatickými testy a kvízy
struktur a vět
 zapojí se do jednoduché konverzace,
poskytne informace prostřednictvím
běžných výrazů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
-kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity
Mediální výchova
- práce v realizačním týmu
 Dějepis
 Český jazyk
 Zeměpis
 Občanská výchova
Přírodopis
2.7.13 Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci
7. – 9. ročník
2 hodiny
V rámci povinně volitelných předmětů mají žáci v sedmém, osmém a devátém ročníku možnost zvolit dvě hodiny týdně výuky německého
jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na základní škole
Výuka probíhá ve třídách nebo specializovaných jazykových učebnách cizího jazyka, v počítačových učebnách a v interaktivní učebně.
Cílem výuky je rozvoj jazykových znalostí u dětí, které mají zájem k už probíhající výuce anglického jazyka přiřadit další cizí jazyk.
Vzhledem k tomu, že je jedná o volitelný předmět se dá předpokládat, že tento zájem projeví děti s větší schopností zvládnou oba cizí jazyky na
přiměřené úrovni.
Výuka je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji učení v cizím jazyce.
Žáci si postupně osvojují i grafickou stránku jazyka. Součástí je zapojení pohybových her, básniček, písniček k motivaci a povzbuzování zájmu o
jazyk.
Výuka je směřována k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích a hovořit o tématech, která
odpovídají jejich jazykové úrovni. Při výuce gramatiky je kladen důraz opět na komunikační schopnosti žáků, důležité je správné použití
jednoduchých vazeb a frází.
Seznámení žáků se zeměmi, ve kterých se německým jazykem hovoří je snadnější díky poloze těchto zemí i příjmu cizojazyčných
televizních programů v němčině. To také umožňuje přiblížit jejich kulturu, tradice, zvyky a způsoby života. Porovnávat je s naší zemí a
následovně i s jinými cizojazyčnými kulturami.
2.7.13.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
používání vhodných pomůcek, audiovizuální techniky, různých zdrojů
autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
motivace žáka k samostatnému řešení problémů
posilování schopností žáka využívat vlastních zkušeností
žáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní
učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory
využívání informačních a komunikačních technologií
Kompetence sociální a personální
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vytváří příležitosti komunikaci v cizím jazyce
individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům s poruchami učení
přátelská atmosféra v procesu výuky
posilování sebedůvěry žáka
učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence občanské
žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
respektování věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti
podpora pozitivních postojů k uměleckým dílům ke kulturnímu dědictví
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality
7. ročník
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas a foneticky
správně jednoduché texty složené ze
známe slovní zásoby
 rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
 rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledává potřebnou
informaci a odpověď na otázku
 používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
 sdělí ústně i písemně základní
informace o své osobě, své rodině a
běžných každodenních situacích
 vyplní základní informace do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
 napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení základních gramatických
struktur a vět
 zapojí se do jednoduché konverzace,
poskytne informace prostřednictvím
běžných výrazů
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
o Vstupní audioorální kurz: abeceda,
pozdravy z německy mluvících zemí,
dny v týdnu, čísla do 20, německá dívčí
a chlapecká jména, názvy zvířat,
internacionalismy
o Jmenuji se, bydlím… - otázky a
odpovědi, jednoduchý dotazník, vykání,
sloveso v přítomném čase v čísle
jednotném, stručné sdělení, prosba,
zápor nicht, souhlas, nesouhlas, otázky
zjišťovací, základní seznámení
s Německem, Rakouskem, Švýcarskem
a Českem
o Moje rodina…. – přivlastňovací
zájmena mein, dein, přídavná jména
v přísudky – protiklady, vyzba von,
členy der-die u osob
o Kamarádi…- předložka um, popis
osoby, gem-am liebsten, přivlastňovací
zájmena ihr a sein
o Škola…- školní potřeby, člen určitý a
neurčitý v 1. pádě, zápor kein, rozkazlexikálně, předložka im- u světových
stran, orientace na mapě Německa a
Rakouska
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
o
morální rozvoj
o
mezilidské vztahy
o
komunikace
o
seberealizace
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
komunikace mezi lidmi různých
zemí
Multikulturní výchova
o
Tolerance odlišných etnických a
kulturních skupin, odlišných
názorůl, zájmů
Mediální výchova
o
První formulace základních údajů o
sobě v cizím jazyce
o
Vyprávění jako základ mediálního
sdělení
o
Komunikace ve skupinách, ve
dvojicích, formulace jednoduchých
otázek a odpovědí
o
7. ročník
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Očekávané výstupy
Učivo




Koníčky…- telefonování, dopis, email,
předložka am v časových údajích
Projekt : Mein Hobby
Shrnutí, opakování a utvrzení učiva a
gramatických jevů 7. ročníku
Učivo je doplněno poslechovými
texty,gramatickými testy, slovní
zásobou, fonetickými cvičeními, kvízy,
hádankami, křížovkymi apod.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy
o
o
o
o
o
o
o
Učivo se prolíná tématy všech
předmětů podle probírané látky
Zeměpis, dějepis, výtvarná
výchova – země, města, stavební
slohy, Marie Terezie
Český jazyk – souvislé vyprávění,
telefonování, internacionalismy
Tělesná výchova – sportování,
význam sportu
Občanská výchova – účelné využití
volného času, zájmové organizace,
koníčky
Informatika- úvod do písemné
elektronické komunikace
Biologie – zvíře jako domácí
mazlíček, péče o zvíře, popis
8. ročník
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas a foneticky
správně jednoduché texty složené ze
známe slovní zásoby
 rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
 rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledává potřebnou
informaci a odpověď na otázku
 používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
 sdělí ústně i písemně základní
informace o své osobě, své rodině a
běžných každodenních situacích
 vyplní základní informace do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
 napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení základních gramatických
struktur a vět
 zapojí se do jednoduché konverzace,
poskytne informace prostřednictvím
běžných výrazů
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
o Opakování ze 7. ročníku
o Počítač…- popis činností u počítače, 4.
pád podstatných jmen s neurčitým
členem, časování pravidelných sloves,
zápor kein ve 4. pádě, domácí mazlíčci,
Vídeň
o Projekt: Mein Lieblingstier
o Kde a kdy v průběhu roku…- pozvánka
na oslavu, časové údaje, popis místa,
předložka in ve 3. pádě, předložka im a
um v časových údajích, čísla do 100
o Prázdniny…- informace o cestování a
pobytu, vazba ich mochte, předložka
nach u zeměpisných názvů, předložka
in ve 4. pádě
o Tématická cvičení zaměřená na
opakování:
o Fonetická cvičení, reálie německy
mluvících zemí, slovní zásoba,
slovosled jednoduché věty, otázky a
odpovědi
o Domov…- popis pokojů, slovesa
popisující činnost, přivlastňovací
zájmena, předložky se 3. a 4. pádem
o 4. pád podstatných jmen s určitým
členem, časování nepravidelných sloves
se změnou kmenové souhlásky a sloves
s odlučitelnou předponou
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
o Sebepoznání a sebepojetí
o Využití volného času a koníčky –
formování osobnosti
o Mezilidské vztahy, vztahy v rodině,
vzájemná pomoc
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
o Komunikace mezi lidmi
o Spolupráce
o Cestování
o Propojení států EU
Environmentální výchova
o Zvířata jako součást přírody
Mediální výchova
o Počítač a internet jako nezbytná
součást komunikace
o Správné využití médií za účelem
výběru důležité informace
o Rozvoj komunikačních schopností při
stylizaci mluveného i psaného textu
o
Mezipředmětové vztahy se prolínají
všemi předměty podle konkrétního
tématu
8. ročník
Očekávané výstupy
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
o Jak se dostanu…- směr cesty, slovosled
věty oznamovací, nepřímý pořádek slov
ve větě, předložky se 3. a 4. pádem,
předložka Woher, předložka fur, další
nepravidelná slovesa a slovesa
s odlučitelnými předponami
o Shrnutí, opakování a utvrzování učiva a
gramatických jevů 8. ročníku
o Učivo je doplněno gramatickými testy,
slovní zásobou, fonetickými cvičeními,
kvízy, hádankami, křížovkami apod.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas a foneticky
správně jednoduché texty složené ze
známe slovní zásoby
 rozumí známým každodenním
výrazům, zcela základním frázím a
jednoduchým větám
 rozumí jednoduchým pokynům a
adekvátně na ně reaguje
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledává potřebnou
informaci a odpověď na otázku
 používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník
 sdělí ústně i písemně základní
informace o své osobě, své rodině a
běžných každodenních situacích
 vyplní základní informace do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
 napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení základních gramatických
struktur a vět
 zapojí se do jednoduché konverzace,
poskytne informace prostřednictvím
běžných výrazů
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
o opakování z 8. ročníku
o Můj den....-povinnosti v průběhu dne,
číslovky větší než 1000, množné číslo
podstatných jmen, časování sloves a
sloves s odlučitelnou předponou, 3. pád
podstatných jmen, stavba věty
s pomocným slovesem, způsobové
sloveso mussen
o Můj týden…- týdenní program, škola,
způsobová slovesa konnen a durfen,
podmět man, časové údaje, Berlín
o Zdraví člověka…- lidské tělo, nemoc –
lékař, sloveso tun – weh tun, osobní
zájmena ve 3. pádě jednotného čísla,
množné číslo některých podstatných
jmen, rozkaz, préteritum sloves sein a
haben
o Město, vesnice…- státy Evropy,
evropské země, budovy, doprava,
předložky se 3. pádem – von, bis, zu,
aus, mit, nach, způsobové sloveso
wollen, souvětí se spojkou deshalb
o Počasí… - roční období, oblečení,
tradice a oslavy v Evropě,
přivlastňovací zájmena, množné číslo
podstatných jmen, nepravidelná slovesa
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
o Organizace vlastního času, zdravý
životní styl v konfrontaci
s konzumním způsobem života
o Zvládání vlastního chování, řešení
různých situací – bolest, nemoc,
pomoc druhým
o Volby povolání
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
o EU
Environmentální výchova
o Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
o Tvorba mediálního sdělení – rozhovor,
informace pro ostatní
Multikulturní výchova
o Respektovat odlišnosti i práva jiných
lidí, tolerovat odlišné zájmy, názory a
schopnosti jiných
o Specifika oblékání ve světě
o
Mezipředmětové vztahy se prolínají
všemi předměty podle konkrétního
tématu
9. ročník
Očekávané výstupy
Německý jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
o Prázdniny--- - cestování, oblíbené
činnosti, perfektum některých
pravidelných a nepravidelných sloves,
stupňování přídavných jmen a příslovcí
o Shrnutí, opakování a utvrzení učiva a
gramatických jevů 9. ročníku
o Učivo je doplněno gramatickými testy,
slovní zásobou, fonetickými cvičeními,
kvízy, hádankami, křížovkami apod.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.14 Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět má časovou dotaci: 7. – 9. ročník, 2 hodiny týdně. Ve školním roce 2013/2014 bude dotace pro žáky 8. ročníku, a
následně v roce 2014/2015 pro žáky 9. ročníku, celkem 3 hodiny týdně.
V rámci povinného předmětu další cizí jazyk mají žáci v sedmém, osmém a devátém ročníku možnost zvolit dvě hodiny týdně výuky
ruského jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na základní škole.
Výuka probíhá ve třídách nebo specializovaných jazykových učebnách cizího jazyka, v počítačových učebnách a v interaktivní učebně.
Důrazný zřetel je kladen na to, aby žákům byla poskytnuta výuka způsobem, který povede k získání důvěry k cizímu jazyku jako takovému, a
tím i ke zvýšení důvěry v sebe sama.
Výuka je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji učení v cizím jazyce. Je směřována
k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích a hovořit o tématech, která odpovídají jejich jazykové
úrovni. V počáteční fázi výuky se žáci seznamují s azbukou, učí se číst i psát. Postupně se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších
situacích každodenního života, správně konverzovat ve známých kontextech, vhodně reagovat na sdělení a porozumět mluvenému i písemnému
projevu.
Při výuce gramatiky je kladen důraz opět na komunikační schopnosti žáků, důležité je správné použití jednoduchých vazeb a frází.
Významným prvkem výuky je soustavný zřetel k mateřštině žáků realizovaný především rozdílným přístupem k jevům ruského jazyka podle
míry jejich obtížnosti pro Čechy. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, správnou výslovnost, intonaci a zvýšenou pozornost
věnujeme také poslechu. Práce s textem je založena na vyhledávání jednotlivých informací, schopnost tvoření otázek a odpovědí, které z textu
vyplývají.
Žáci se v 7. ročníku seznamují se základními odlišnostmi při výslovnosti hlásek, s intonací ruských vět, se základní slovní zásobou a s
písmeny ruské azbuky. Učí vyjádřit základní informace o sobě a své rodině, místě bydliště, zálibách, škole a další informace. Žáci 8. a 9. ročníku
pak dále rozšiřují slovní zásobu, učí se skloňovat podstatná a přídavná jména, časovat slovesa, základní a řadové číslovky a gramatiku používat
při tvoření vět. Dále se věnují dalším konverzačním tématům, např. volba povolání, využití volného času, seznamování se, telefonování aj.
Součástí je zapojení pohybových her, básniček, písniček k motivaci a povzbuzování zájmu o jazyk.
Spolu s komunikativní orientací je rovněž kladen důraz na seznamování žáků s reáliemi rusky mluvících zemí. Seznámení žáků se
zeměmi, ve kterých se ruským jazykem hovoří, je i přes svou vzdálenost v dnešní době snadnější díky internetu a dalším médiím (rádio, televize,
tisk), které je možné ve výuce s ohledem na vybavenost učeben používat. To vše umožňuje přiblížit žákům jejich kulturu, tradice, zvyky a
způsoby života, a zároveň je porovnávat s naší zemí a následovně i s jinými cizojazyčnými kulturami.
2.7.14.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
učitel vede žáky k používání vhodných pomůcek, audiovizuální techniky, různých zdrojů
učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení a psaní
žáci posuzují vlastní pokrok, kriticky hodnotí výsledky svého učení
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
učitel vede žáky k pochopení toho, jak důležitá je schopnost komunikovat rusky pro další studium i praktický život
žáci se učí propojovat probraná témata a jazykové jevy
žáci se učí samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v ruštině
Kompetence k řešení problémů:
žáci jsou motivováni k samostatnému řešení problémů
učitel posiluje schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností
žáci si vzájemně radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
žáci se učí řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
žáci jsou motivováni nebát se mluvit rusky s cizím člověkem
žáci se učí opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní:
učitel vede žáky k pochopení různých textů a záznamů, k porozumění
učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
žáci dokážou prezentovat své myšlenky a názory
žáci využívají informační a komunikační technologie
žáci zvládnou komunikaci v rámci jejich možností v různých situacích
žáci se učí porozumět jednoduchému sdělení v ruském jazyce
žáci umí zformulovat jednoduché myšlenky rusky
žáci rozumí promluvě i přiměřenému textu v ruském jazyce
žáci využívají dovednosti osvojené v ruském jazyce k navázání kontaktu či vztahu
Kompetence sociální a personální:
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vytváří příležitosti pro komunikaci v cizím jazyce
učitel má individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům s poruchami učení
učitel usiluje o přátelskou atmosféru v procesu výuky
učitel posiluje sebedůvěry žáka
učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
žáci respektují pokyny pedagoga
žáci umí v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu
žáci jsou vedeni k tomu, aby dodržovali v rusky mluvícím prostředí zásady slušného chování
žáci jsou schopni spolupracovat v rusky hovořící skupině na jednoduchém úkolu
Kompetence občanské:
žáci zvládnou komunikaci i v náročnějších situacích
žáci s postižením mají k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
učitel vede žáky k respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností
učitel podporuje pozitivní postoje k uměleckým dílům, ke kulturnímu dědictví
učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
žáci získají představu o zvycích v rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi
žáci umí srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se rusky mluvících zemí a České republiky
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupu, termínů
žáci umí samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
žáci jsou schopni využívat ruského jazyka k získávání informací z různých oblastí
7. ročník
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas plynule
a foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby
 umí abecedu
 hláskuje správně jména
 čte správně známá slova
 rozumí známým každodenním výrazům,
zcela základním frázím a jednoduchým
větám
 pozdraví se s kamarády
 představuje sebe a také druhou osobu
(členy rodiny, kamaráda)
 děkuje
 zná základní čísla
 vyjadřuje souhlas a nesouhlas
 rozumí jednoduchým pokynům
a adekvátně na ně reaguje
 tvoří základní otázky a odpovídá na ně
 reaguje na základní pokyny vydané
učitelem
 používá abecední slovník, učebnice a
dvojjazyčný slovník
 vyhledává neznámé slovíčko
ve slovníku, využívá ve slovníku
obrazové tematické přílohy
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
slovní zásoba
význam slov v kontextu
fonetické znaky (pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
základní gramatické struktury
a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
věta jednoduchá
pořádek slov ve větě
tvorba otázky a záporu
budoucí čas
jednoduchá sdělení
telefonování
pozdrav, představení, seznámení
poděkování
čísla
pozvání do kina, do divadla
domov, rodina, škola
adresa
psaní emailu
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
morální rozvoj
mezilidské vztahy
seberealizace
komunikace mezi lidmi různých zemí
Multikulturní výchova
tolerance odlišných etnických a kulturních
skupin, odlišných názorů, zájmů
výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Mediální výchova
první formulace základních údajů
o sobě v cizím jazyce
vyprávění jako základ mediálního sdělení
komunikace
ve skupinách,
ve dvojicích, formulace jednoduchých
otázek a odpovědí
7. ročník
Očekávané výstupy
 sdělí ústně i písemně základní údaje o své
osobě, své rodině
a běžných každodenních situacích
 vyplní základní údaje
do formulářů
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledá potřebnou
informaci
a odpověď na otázku
 reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
 zapojí se do jednoduché, pečlivě
vyslovované konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů,
poskytne požadované informace
 napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Učivo
tvoření slov
jídlo, pití
dovolená, volný čas
zájmová činnost, hudba, film
kalendářní rok (svátky, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy
učivo se prolíná tématy všech předmětů
podle probírané látky
zeměpis, dějepis, výtvarná výchova –
historie, země, města, stavební slohy
český jazyk – souvislé vyprávění,
telefonování, internacionalismy
tělesná výchova – sportování, význam
sportu
občanská výchova – účelné využití volného
času, zájmové organizace, koníčky
informatika- úvod
do písemné elektronické komunikace
biologie – zvíře jako domácí mazlíček, péče
o zvíře, popis
8. ročník
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas plynule














a foneticky správně jednoduché texty

složené ze známé slovní zásoby
umí abecedu
hláskuje správně jména
čte správně známá slova

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou pronášeny pomalu
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám,
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých
poslechových textech týkajících
se každodenních témat
pozdraví se s kamarády
představuje sebe a také druhou osobu
(členy rodiny, kamaráda)
děkuje
zná základní čísla
vyjadřuje souhlas a nesouhlas
rozumí jednoduchým pokynům
a adekvátně na ně reaguje
tvoří základní otázky a odpovídá na ně
reaguje na základní pokyny vydané
učitelem
Učivo




















slovní zásoba
význam slov v kontextu
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
základní gramatické struktury
a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
věta jednoduchá
pořádek slov ve větě
základy lexikálního principu pravopisu
slov
tvorba otázky a záporu
jednoduchá sdělení
minulý čas
vykání
čísla
volný čas
zvířata
blahopřání
tvoření slov
omluva
povolání
bydlení
sport
hudba, kultura
svátky, oslavy
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 sebepoznání a sebepojetí
 využití volného času a koníčky –
formování osobnosti
 mezilidské vztahy, vztahy v rodině,
vzájemná pomoc
 volby povolání
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 komunikace mezi lidmi
 spolupráce
 cestování
 propojení států EU
a SNS
Environmentální výchova
 zvířata jako součást přírody
8. ročník
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Očekávané výstupy
 používá abecední slovník, učebnice a








dvojjazyčný slovník
vyhledává neznámé slovíčko

ve slovníku, využívá ve slovníku
obrazové tematické přílohy
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
vyplní základní údaje
do formulářů
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledá potřebnou
informaci
a odpověď na otázku
reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
Učivo



lidské tělo, zdraví
zápis do jazykového kurzu
orientace ve školní budově
informace o studiu, o předmětech,
o známkách, o rozvrhu hodin
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mediální výchova
 počítač a internet jako nezbytná součást
komunikace
 správné využití médií
za účelem výběru důležité informace
 rozvoj komunikačních schopností při
stylizaci mluveného i psaného textu
 mezipředmětové vztahy se prolínají všemi
předměty podle konkrétního tématu
9. ročník
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Očekávané výstupy
 vyslovuje a čte nahlas plynule















a foneticky správně jednoduché texty
složené ze známé slovní zásoby
umí abecedu
hláskuje správně jména
čte správně známá slova
rozumí jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám,
které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu
zejména, pokud má k dispozici vizuální
oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci
pozdraví se s kamarády
představuje sebe a také druhou osobu
(členy rodiny, kamaráda)
děkuje
zná základní čísla
vyjadřuje souhlas a nesouhlas
rozumí jednoduchým pokynům
a adekvátně na ně reaguje
tvoří základní otázky a odpovídá na ně
reaguje na základní pokyny vydané
učitelem
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
slovní zásoba
význam slov v kontextu
žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů, práce se
slovníkem
 věta jednoduchá
 pořádek slov ve větě
 základy lexikálního principu pravopisu slov
 základní gramatické struktury
a typy vět (jsou tolerovány elementární
chyby, které nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
 minulý, budoucí čas
 jednoduchá sdělení
 tvoření slov
 číslovky
 příroda a počasí
 tradice a zvyky
 reálie zemí
 synonyma
 antonyma
 pozdrav a dopis z prázdnin
Osobnostní a sociální výchova
 organizace vlastního času, zdravý životní
styl
 zvládání vlastního chování, řešení různých
situací – pomoc druhým



Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 EU a země SNS
Environmentální výchova
 vztah člověka k přírodě, prostředí
Mediální výchova
 tvorba mediálního sdělení – rozhovor,
informace pro ostatní
9. ročník
Ruský jazyk – druhý cizí jazyk
Očekávané výstupy
 sdělí jednoduchým způsobem základní







informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
používá abecední slovník, učebnice a
dvojjazyčný slovník
vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři
stručně reaguje na jednoduché písemné
sdělení
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledá potřebnou
informaci
a odpověď na otázku
reprodukuje ústně i písemně obsah
přiměřeně obtížného textu, promluvy a
jednoduché konverzace
napíše jednoduché texty týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat
Učivo







omluva
žádost
oblékání, móda
nákupy
orientace ve městě, obec
cestování, dopravní prostředky
televizní program
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
 respektovat odlišnosti i práva jiných lidí,
tolerovat odlišné zájmy, názory a
schopnosti jiných
 specifika oblékání ve světě
 mezipředmětové vztahy se prolínají všemi
předměty podle konkrétního tématu
2.7.15 Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
6. – 9. ročník
4 hodiny
Vzdělávací oblast předmětu Český jazyk je rozdělena do tří složek: Jazykové výchovy, Slohové a komunikační výchovy a Literární výchovy.
Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a
rozlišovat jeho další formy. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem.
V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie.
V Literární výchově žáci prostřednictvím četby poznávají literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry
autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle.
2.7.15.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
pozitivní motivace žáka
používání vhodných pomůcek, audiovizuální techniky
dostatek vhodných informací z nejrůznějších zdrojů
autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
motivace žáka k samostatnému řešení problémů
posilování schopností žáka využívat vlastních zkušeností
analýza přečtených textů, kritické posouzení jejich obsahu, třídění
Kompetence komunikativní:
řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
diskusní kroužky a besedy
využívání informačních a komunikačních technologií
Kompetence sociální a personální:
práce ve skupině, dodržování pravidel týmu, respektování pravidel
individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům s poruchami učení
přátelská atmosféra v procesu výuky
posilování sebedůvěry žáka
Kompetence občanské:
respektování věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti
podpora pozitivních postojů k uměleckým dílům ke kulturnímu dědictví
účast a organizování kulturních akcí
Kompetence pracovní:
rozvoj smyslu pro povinnost – domácí příprava
kontrola samostatných prací
6. ročník
Očekávané výstupy
 žák dokáže rozpoznat ohebné slovní
druhy
 u 1.-4. určuje jejich základní mluvnické
kategorie
 u sloves určuje osobu, číslo, způsob a
čas
 ovládá s učivem spojené pravopisné
jevy morfologické
 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, morfologický a syntaktický
ve větě jednoduché
 procvičuje dělení slova na předponu,
kořen a příponovou část
 dokáže samostatně pracovat a
vyhledávat v základních jazykových
příručkách
 rozpozná nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady
tvoření českých slov
 rozpozná a dovede určit větu
jednoduchou a souvětí
 uvědomuje si vztah mezi základními
větnými členy
 vyhledává a označuje základní větné
členy, určí podmět, čím je vyjádřen
Český jazyk - Jazyková výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
TVAROSLOVÍ
OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
(podstatná jména, přídavná jména,
zájmena, číslovky, slovesa)

PRAVOPIS A STAVBA SLOVA
Pravopisná cvičení – psaní i/y
(pravopisné jevy lexikální a
morfologické; shoda přísudku
s podmětem)
Cizí jazyk – důležitost poznání
systému mateřského jazyka pro
schopnost poznání systému jazyka
cizího

Multikulturalita - význam užívání
cizího jazyka jako nástroje dorozumění
a celoživotního vzdělávání

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání , vliv
znalosti jazykové normy na každodenní
verbální komunikaci (prolíná všemi
předměty)
OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE
Seznámení se základními jazykovými
příručkami a práce s nimi.
NAUKA O TVOŘENÍ SLOV
Slovní zásoba a tvoření slov: slovní
zásoba a způsoby obohacování slovní
zásoby.
6. ročník
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy
 určí přísudek, jakým slovním druhem je
vyjádřen
Učivo

Skladba


Věty – věta jednoduchá a souvětí,
tvoření vět.


Základní větné členy - shoda přísudku
s podmětem.

Rozvíjející větné členy (předmět;
příslovečné určení, přívlastek, doplněk

Mediální výchova – kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení


Zvuková stránka jazyka
Spisovná a nespisovná výslovnost,
přízvuk, pauzy tempo a důraz. Spodoba
znělosti. Větná melodie.

Osobnostní a sociální výchova –
sociální rozvoj - komunikace

Přímá řeč
 procvičuje shodu podmětu s přísudkem.
 seznamuje se s rozvíjejícími větnými
členy
 procvičuje spisovnou výslovnost
českých slov, kultivovaný přednes
modulaci souvislé řeči, intonaci a
členění souvislé řeči
 určuje druhy vět podle postoje
mluvčího, rozlišuje druhy otázek
 zná pravidla pro psaní přímé řeči, umí ji
zapojit do písemného projevu.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova –
multikulturalita
(propedeutická funkce při osvojování
dalších jazyků, klíč k dorozumění a
poznání kultury jiných národů)
6. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy

Odlišuje ve čteném i slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje
fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
 Rozlišuje a vhodně užívá formální a
neformální styl. Dorozumívá se
kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci.
 Rozlišuje různé komunikační
prostředky – odlišuje spisovný a
nespisovný projev, vhodně užívá
spisovné jazykové prostředky ke svému
komunikačnímu záměru.
 V mluveném či dramatickém projevu
připraveném i improvizovaném vhodně
užívá verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči
Učivo
o Čtení
o Čtení praktické (pozorné, přiměřené,
rychlé, znalost orientačních prvků
v textu)
o Čtení věcné ( čtení jako zdroj
informací, vyhledávací).
o Čtení prožitkové
o Komunikace verbální a neverbální
o Mluvní cvičení, dramatizace lit. díla.
o Mediální výchova – zpravodajství,
média v každodenní komunikaci
o Osobnostní a sociální výchova –
poznávání, rozvoj komunikačních
schopností, rozvoj schopnosti
seberegulace a sebeorganizace
o Výchova demokratického občana –
občanská zodpovědnost
o Občanská výchova - verbální a
nonverbální komunikace
o Vypravování
o Popis
o (popis předmětu, popis osoby, popis
děje, popis pracovního postupu)
o Zpráva, oznámení
 Vhodně užívá dějová slovesa a
prostředky ke stupňování napětí
(jednočlenné věty; větné ekvivalenty;
věty zvolací; přímá řeč; řečnická
otázka). Volí vhodné jazykové
prostředky.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
o Výtah a výpisky
(čtení s porozuměním)
o Dopis
o Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj komunikačních schopností,
kreativity
o Mediální výchova – kritické čtení
různých sdělení,interpretace mediálních
vztahů a reality
o Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopností poznávání
o Multikulturní výchova
o Lidské vztahy - uplatňování principu
slušného chování
6. ročník
Očekávané výstupy
 Sestaví osnovu a na jejím základě
vytvoří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové
posloupnosti.
 Při popisu dodržuje logický postup,
užívá výstižná slova, přesná a
jednoznačná pojmenování. U popisu
prac. postupu sestaví návod.
 Posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení. Při tvorbě
zprávy či oznámení dbá na výstižnost
sdělení, volí vhodné jazykové
prostředky.
 Rozlišuje pojem podstatné a okrajové
informace. Využívá základy studijního
čtení – vyhledává klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu.
 Osvojuje si základní normy písemného
vyjadřování, zvládá jednoduchou
grafickou úpravu textu, volí vhodné
jazykové prostředky
Český jazyk - Sloh a komunikace
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
6. ročník
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy
 Žák si uvědomuje význam literatury
v minulosti i současnosti, uvědomuje si
vliv literárního díla na vlastní
jazykovou kulturu. Pracuje s literárním
textem, rozumí užívaným literárním
pojmům. Přiřazuje text k příslušnému
žánru, uvádí příklady spisovatelů
jednotlivých žánrů. Rozpoznává
odlišnosti v individuálním stylu autorů.
Reprodukuje hlavní myšlenky textu, učí
se je ústně i písemně výstižně
formulovat.
 Vyjadřuje svůj názor o literárním dílu.
 Rozlišuje poezii, prózu, drama.
 Odlišuje epiku veršovanou, epiku
psanou prózou. Specifikuje námět
literárního díla, jeho kompozici,
literárního hrdinu, rozlišuje
vypravování v 1. a 3. osobě. Seznamuje
se postupně se základními epickými
žánry.
 Seznamuje se s ukázkami lyrické
tvorby významných českých a
světových básníků
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Základní literární pojmy, práce
s literárním textem

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopností poznávání

Epika

Multikulturní výchova –
multikulturalita

Lyrika


Drama
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – česká a
světová literatura

Pohádky
(klasické, moderní; pohádky české a
jiných národů)

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - rodinné
příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
a světa; naši sousedé v Evropě; život
dětí v jiných zemích; lidová slovesnost,
zvyky a tradice národů Evropy

Osobnostní a sociální výchova –
mezilidské vztahy, rozvoj poznávání

Pověst
(pověsti české a jiných národů; pověsti
regionální)

Mýty a báje

Povídky a příběhy
dítě jako lit. hrdina
zvíře jako lit. hrdina
6. ročník
Očekávané výstupy
Český jazyk - Literární výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

 Přednáší zpaměti literární texty
přiměřené věku, zvládá dramatizaci
jednoduchého textu.

 Rozlišuje monolog, dialog,
charakterizuje jednotlivé postavy;
odlišuje tragédii, komedii
 Rozlišuje mezi klasickou a moderní
pohádkou, charakterizuje hlavní znaky
pohádky, dokazuje svá tvrzení na
příkladech v textu. Zná významné
autory klasických pohádek. Porovnává
pohádky různých autorů a národů
 Poznává pověsti české, cizí, regionální,
charakterizuje jejich podstatné znaky.
 Poznává mýty a báje starého Řecka,
určuje situace, které mýty popisují
 Seznamuje se s díly autorů povídek a
příběhů, dovede se vcítit do hl. hrdiny
příběh převyprávět jeho očima.


Mezilidské vztahy - péče o dobré
vztahy; chování podporující dobré
vztahy, empatie a pohled na svět očima
druhého
Multikulturní výchova – charakter
člověka
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – světová
literatura
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – světová
literatura

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – světová
literatura

Osobnostní a sociální výchova –
Mezilidské vztahy -, empatie a pohled
na svět očima druhého
Multikulturní výchova –
Charakter člověka
Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj kreativity
7. ročník
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy
 odlišuje ve čteném i slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení
 ověřuje fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji
 rozlišuje a vhodně užívá formální a
neformální styl. Dorozumívá se
kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou
komunikační situaci.
 rozlišuje různé komunikační prostředky
– odlišuje spisovný a nespisovný
projev, vhodně užívá spisovné jazykové
prostředky ke svému komunikačnímu
záměru.
 v mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i
paralingválních prostředků řeči.
 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
Učivo





Čtení
Čtení praktické (pozorné, přiměřené,
rychlé, znalost orientačních prvků
v textu)
Čtení věcné ( čtení jako zdroj
informací, vyhledávací).
Čtení prožitkové
Kritické čtění předloženého textu
(analytické, hodnotící)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Komunikace verbální a neverbální

Mediální výchova – kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální výchova –
sociální rozvoj – komunikace
Výchova demokratického občana –
rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí
vlastního stanoviska v pluralitě názorů
7. ročník
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy
 žák třídí slovní druhy, určuje jejich
základní mluvnické kategorie, ovládá
s učivem spojené pravopisné jevy
morfologické, obtížnější tvary
vyhledává v jazykových příručkách
 v písemném projevu zvládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický a
syntaktický ve větě jednoduché i
souvětí
 žák aplikuje pravopisná pravidla o
psaní velkých písmen, s jistotou píše
velká písmena ve jménech,
jednoslovných i víceslovných názvech
 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se SSČ a dalšími
jazykovými příručkami.
 používá samostatně výkladové a jiné
slovníky pro určení významu slov.
 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých
slov, rozpoznává přenesená
pojmenování, zvláště ve frazérech
 odvozuje pomocí uvedených
prostředků, přechyluje
Učivo


Tvarosloví
Ohebné slovní druhy (podstatná jména,
přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa)

Neohebné slovní druhy (příslovce,
předložky, spojky, částice, citoslovce)


Pravopis
Pravopisná cvičení – psaní i/y
(pravopisné jevy morfologické; shoda
přísudku s podmětem; základy
interpunkce)

Psaní velkých písmen


Nauka o tvoření slov
Věcný význam slova; slovo, sousloví,
rčení; slova jednoznačná a
mnohoznačná; synonyma, homonyma
antonyma; slova citově zabarvená;
odborné názvy.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova rozvoj
schopností poznávání


Multikulturní výchova
propedeutická funkce při osvojování
dalších jazyků, klíč k dorozumění a
poznání kultury jiných národů
Cizí jazyky, srovnávání



Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopnosti poznávání , vliv
znalosti jazykové normy na každodenní
verbální komunikaci (prolíná všemi
předměty)
7. ročník
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy
 zná termíny z vyučovacích předmětů;
rozlišuje zkratky a zkratková slova
Učivo

 rozezná věty jednočlenné a dvojčlenné
na základě zvládnutí základních
větných členů
 určuje druhy vět podle postoje
mluvčího, rozlišuje druhy otázek

Skladba

Věty dvojčlenné a jednočlenné; druhy
vět podle postoje mluvčího, otázky.

Základní větné členy holé, rozvité,
několikanásobné. Shoda přísudku
s podmětem. Vedlejší věty přísudkové a
podmětné.
 vyhledává a označuje základní větné
členy, určí podmět, čím je vyjádřen
 seznámí se s vedlejší větou podmětnou
 určí přísudek, jakým slovním druhem je
vyjádřen
 seznámí se s vedlejší větou
přísudkovou Procvičuje shodu
podmětu s přísudkem
 odlišuje předmět a příslovečné určení,
určuje druhy příslovečného určení
 seznámí s vedlejší větou předmětnou a
vedlejšími větami příslovečnými
 rozeznává druhy přívlastky, vedlejší
větu přívlastkovou
 identifikuje doplněk a vedlejší větu
doplňkovou.
Slovní zásoba a tvoření slov: slovní
zásoba způsoby obohacování slovní
zásoby; tvoření nových slov
odvozováním, skládáním a
zkracováním; přejatá slova).

Rozvíjející větné členy (předmět;
vedlejší věta předmětná; příslovečné
určení, jeho druhy; vedlejší věty
příslovečné; přívlastek, jeho druhy;
vedlejší věta přívlastková; doplněk;
vedlejší věta doplňková.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Multikulturní výchova –
multikulturalita
(propedeutická funkce při osvojování
dalších jazyků, klíč k dorozumění a
poznání kultury jiných národů)

Cizí jazyky, informatika

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Mediální výchova – kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení

Osobnostní a sociální výchova –
sociální rozvoj - komunikace
7. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
 Užívá správné postupy při vedení
konverzace
 Učí se vnímat a pochopit účastníky
komunikace, naslouchat soustředěně a
aktivně
 Učí se rozlišovat mezi objektivním a
subjektivním sdělením, sledovat
komunikační záměr mluvčího, rozpoznat
manipulativní působení projevu
 Rozlišuje spisovné a nespisovné tvary,
posuzuje jejich vhodnost
 Na základě poznatků o jazyce, stylu
vytváří písemné texty přiměřené jeho
věku a schopnostem
 Vhodně užívá dějová slovesa a
prostředky ke stupňování napětí
(jednočlenné věty; věty zvolací; přímá
řeč; řečnická otázka)
 Volí vhodné jazykové prostředky
Učivo







 Popisuje umělecké dílo. Orientuje se
v postupu, vybírá vhodné jazykové
prostředky
 Postupuje od celku k detailu, upřesňuje
Konverzace
Naslouchání
(praktické, věcné, kritické, zážitkové)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj komunikačních schopností,
kreativity

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj kreativity

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj specifické aplikace jazyka o
sociální dovednosti
Osobnostní a sociální výchova –
mluvní cvičení, poznávání lidí
Písemný projev
Vypravování
Mediální výchova – zpravodajství,
média v každodenní komunikaci
Osobnostní a sociální výchova –
poznávání, rozvoj komunikačních
schopností, rozvoj schopnosti
seberegulace a sebeorganizace
Výchova demokratického občana –
občanská zodpovědnost

7. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
 uvědomuje si rozdíl mezi popisem a
subjektivním popisem
 rozlišuje slohové rozvrstvení slovní
zásoby, dokáže popsat, výstižně
vyjádřit své pocity, nálady
 rozlišuje charakteristiku vnější a
vnitřní, přímou a nepřímou.
 dokáže výstižně vyjádřit
charakteristické rysy popisované soby,
její zvláštnosti, povahu, schopnosti,
zájmy
 užívá rčení, přirovnání, přísloví,
pořekadel
 nacvičuje subjektivní vyjadřování.
 využívá základů studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří stručné
poznámky, výpisky, výtah z přečteného
textu
 učí se formulovat hlavní myšlenky
textu Pracuje s jazykovými příručkami
Učivo


 rozliší umělecký životopis





Líčení
(subjektivní popis)
Charakteristika



Enviromentální výchova (líčení
přírodních krás)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – cestování

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj komunikačních schopností
Multikulturní výchova – lidské vztahy

ČJ – literární texty

Mediální výchova – kritické čtení
různých sdělení,interpretace mediálních
vztahů a reality
Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopností poznávání
Enviromentální výchova – životní
prostředí



 seznámí se s formulací žádosti
 poznává strukturu životopisu, používá
vhodné jazykové prostředky, údaje
Popis
(popis předmětu; popis pracovního
postupu; popis uměleckého díla)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Výtah a výpisky
(čtení s porozuměním)

Výchova demokratického občana –
občanská zodpovědnost

Osobnostní a sociální výchova –
mluvní cvičení, sebepoznání, sebepojetí
Žádost
Životopis
7. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 Žák si uvědomuje význam literatury
v minulosti i současnosti, uvědomuje si
vliv literárního díla na vlastní
jazykovou kulturu
 Pracuje s literárním textem, rozumí
užívaným literárním pojmům
 Přiřazuje text k příslušnému žánru,
uvádí příklady spisovatelů jednotlivých
žánrů
 Rozpoznává odlišnosti v individuálním
stylu autorů
 Reprodukuje hlavní myšlenky textu, učí
se je ústně i písemně výstižně
formulovat
 Vyjadřuje svůj názor o literárním dílu
 Rozlišuje poezii, prózu, drama; lyriku,
epiku
 Odlišuje epiku veršovanou, epiku
psanou prózou
 Specifikuje námět literárního díla, jeho
kompozici, literárního hrdinu,
rozlišuje vypravování v 1. a 3. osobě
 Seznamuje se postupně se základními
epickými žánry
Učivo

Základy literární teorie, tvořivé
činnosti s literárním textem

Literární druhy a žánry

Epika
- Literární výchova
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopností poznávání
7. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
Učivo
 Rozlišuje mezi klasickou a moderní
pohádkou, charakterizuje hlavní znaky
pohádky, dokazuje svá tvrzení na
příkladech v textu
 Zná významné autory moderních
pohádek Porovnává pohádky různých
autorů a národů


 Rozlišuje bajku ve verši a v próze,
alegorii
 Odlišuje báje (mýty) a bajky


Bajky
(veršované, prozaické)
 Seznamuje se s díly autorů povídek,
rozpoznává základní druhy povídek,
rozpozná odlišnosti v individuálním
stylu autorů


Pověst
(pověsti české a jiných národů; pověsti
regionální)
 Žáci se ztotožňují s hrdiny knih,
prožitkové čtení, rozvíjí se u nich zájem
o četbu


Povídka
(historická, dobrodružná, ze
současnosti, humoristická, detektivní)
Pohádky
(klasické, moderní; pohádky české a
jiných národů)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



 Poznává pověsti české, cizí, regionální,
charakterizuje jejich podstatné znaky
 Seznamuje se s lidovými a umělými
baladami v české literární tvorbě 19. a
20. století, s nejvýznamnějšími autory
tohoto žánru
- Literární výchova
Osobnostní a sociální výchova –
mezilidské vztahy, rozvoj poznávání
Multikulturní výchova – charakter
člověka
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – světová
literatura
7. ročník
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy
 Rozlišuje druhy lyriky, zkoumá jazyk
básně – obrazná vyjádření, přenesený
význam, přirovnání, zosobnění,
básnický přívlastek, ironii
 Identifikuje základní lyrické žánry
(píseň, báseň, epigram, lidová
slovesnost)
 Seznamuje se s ukázkami lyrické
tvorby významných českých a
světových básníků
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Dobrodružné příběhy, dívčí romány

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj kreativity


Lyricko – epické žánry
(balady)

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání


Lyrika
(píseň, báseň, epigram, lidová
slovesnost)

Multikulturní výchova –
multikulturalita
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – česká a
světová literatura

 Přednáší zpaměti literární texty
přiměřené věku, zvládá dramatizaci
jednoduchého textu
 Rozlišuje monolog, dialog,
charakterizuje jednotlivé postavy;
odlišuje tragédii, komedii, drama
 Tvoří vlastní literární text dle svých
schopností

Drama

Vytváření vlastních textů

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj kreativity
8. ročník
Český jazyk
Očekávané výstupy
 Žák se seznamuje s nepravidelnostmi
ve skloňování podstatných jmen, se
skloňováním obecných jmen přejatých
a cizích jmen vlastních. Určuje
slovesný vid, třídu a vzor. Tvoří
spisovné tvary slov a vědomě jich užívá
ve vhodné komunikační situaci.
 V písemném projevu žák procvičuje
probrané pravopisné jevy lexikální,
slovotvorné, morfologické a
syntaktické ve větě jednoduché i
souvětí.
 Žák rozlišuje věty dvojčlenné,
jednočlenné a ekvivalenty. Rozpozná
druh záporu. Určuje druhy přísudků.
Rozebírá věty z hlediska větných členů,
za pomoci otázek rozlišuje vedlejší
věty. Určuje vzájemný obsahový poměr
větných členů několikanásobných.
 Rozezná významový poměr mezi
větami hlavními.
- Jazyková výchova
Učivo



Tvarosloví
Ohebné slovní druhy
(podstatné jména, slovesa)



Pravopis
Pravopisná cvičení – psaní i/y
(pravopisné jevy morfologické)


Skladba
(věta dvojčlenná a jednočlenná,
větný ekvivalent, zápor druhy
přísudku, základní a vedlejší větné
členy, několikanásobné větné členy
a jejich vzájemné obsahové poměry,
druhy vedlejších vět)


Stavba textová
(souvětí souřadná)

Nauka o tvoření slov
(slovní zásoba a tvoření slov)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání;
Seberegulace a sebeorganizace; Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti

Multikulturní výchova –
multikulturalita

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – jsme
Evropané
8. ročník
Očekávané výstupy
 Žák se seznamuje se způsoby
obohacování slovní zásoby. Rozlišuje
slova přejatá, slova odvozená z cizích
jazyků a slova mezinárodní.
Uvědomuje si rozdíly mezi výslovností
a pravopisem.
 Pracuje s jazykovými příručkami
Český jazyk - Jazyková výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy






Odlišuje ve čteném i slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje
fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
Dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci.
Rozlišuje a vhodně užívá formální a
neformální styl.
Rozlišuje různé komunikační
prostředky – odlišuje spisovný a
nespisovný projev. Volí spisovné
jazykové prostředky ke svému
komunikačnímu záměru.
V mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně používá
verbální, nonverbální, paralingvální
prostředky řeči.
Volí správné postupy při vedení
konverzace. Snaží se vnímat a pochopit
účastníky komunikace, naslouchat
soustředěně a aktivně.
Učivo



Čtení
Čtení praktické (pozorné, přiměřené,
rychlé, znalost orientačních prvků
v textu)
Čtení věcné (čtení jako zdroj informací,
vyhledávací)
Čtení prožitkové

Komunikace verbální a neverbální

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Mediální výchova – kritické čtení a
vnímání mediálních sdělení

Osobnostní a sociální výchova –
komunikace

Osobnostní a sociální výchova –
kooperace a kompetice; Mezilidské
vztahy; Rozvoj schopností poznávání



Konverzace
Naslouchání
(praktické, věcné kritické, zážitkové)

Výchova demokratického občana –
člověk a společnost

Písemný projev

Multikulturní výchova – lidské vztahy

Charakteristika literární postavy



Popis
(subjektivně zabarvený – líčení)
Osobnostní a sociální výchova –
seberegulace a sebeorganizace;
Psychohygiena



Výklad
(termíny)
Osobnostní a sociální výchova –
sebepoznání a sebepojetí; Hodnoty,
postoje a praktická etika
8. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
o
o
o
o
Učí se rozlišovat mezi objektivním a
subjektivním sdělením. Sleduje
komunikační záměr mluvčího a
manipulativní působení projevu.
Rozlišuje spisovné a nespisovné
tvary. Posuzuje jejich vhodnost.
Na základě poznatků o jazyce a stylu
vytváří písemné texty přiměřené
svým schopnostem a vědomostem.
Žák vyhledává charakteristiky
v dílech významných autorů, všímá si
použitých
jazykových prostředků. Učí se
výstižně vyjádřit charakteristické rysy
literární postavy, používá
charakteristiku vnější a vnitřní,
přímou a nepřímou s použitím
vhodných jazykových prostředků.
Učivo

Výtah

Osobnostní a sociální výchova –
kreativita; Rozvoj schopnosti
poznávání

(citáty)

Osobnostní a sociální výchova –
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

Úvaha

Osobnostní a sociální výchova –
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

(řečnická otázka)

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání; Kreativita

Mediální výchova – interpretace
vztahu mediálních sdělení a reality

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

o
Žák sleduje ukázky líčení na
uměleckém textu. Vyhledává rozdíly
od prostého popisu, uvědomuje si
osobní, jedinečný vztah autora
k tématu. Zkouší je aplikovat ve
vlastním projevu.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Poučení o slohu
8. ročník
Očekávané výstupy
 Žák si uvědomuje strukturu a zásady
výkladu, pracuje s odbornými termíny.
Snaží se objasnit vztahy mezi jevy
pomocí bohatě rozvitých vět a souvětí,
vyhledává a používá ustálené výrazy.
 Žák tvoří výtah z textů, zná rozdíly
mezi osnovou, výpisky a výtahem,
užívá citáty jako jeho součást.
 Žák se učí rozlišovat osobní názor
autora, učí se uplatňovat své názory a
osobní postoj, volí vhodný jazyk a
kultivované vyjadřování. Používá
vhodné prostředky s ohledem na
adresáta, uplatňuje řečnické otázky.
 Žák si uvědomuje různé činitele
jazykového projevu. Rozeznává styl
prostěsdělovací, odborný, publicistický.
 Vyjadřuje se formou mluvenou i
psanou
Český jazyk - Sloh a komunikace
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy
 Žák si uvědomuje význam literatury
v minulosti i současnosti, vliv
literárního díla na vlastní jazykovou
kulturu. Pracuje s literárním textem,
rozumí užívaným literárním pojmům.
Přiřazuje text a autora příslušnému
žánru. Rozpoznává odlišnosti
v individuálním stylu autorů.
Reprodukuje hlavní myšlenky textu, učí
se je ústně i písemně výstižně
formulovat.
 Vyjadřuje svůj názor o literárním díle.
 Žák rozlišuje prózu, drama, poezii
(lyriku, epiku).
 Žák odlišuje epiku v próze a verši.
Specifikuje námět literárního díla, jeho
kompozici, literárního hrdinu. Sleduje
na ukázkách historický vývoj literatury
našich i světových autorů. Rozezná
citát, aforismus, satiru.
 Seznamuje se s dramatickou podobou
pohádky, uvádí české i cizí autory
klasické i moderní pohádky
Učivo

Základy literární teorie,
tvořivé
činnosti s literárním
textem

Literární druhy a žánry

Epika

Pohádka

Bajky

Lyrika

Drama

Vytváření vlastních textů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech –
Evropa nás zajímá

Multikulturní výchova – lidské
vztahy

Enviromentální výchova – lidské
aktivity a problémy

Osobnostní a sociální výchova –
poznávání lidí

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
– jsme Evropané

Osobnostní a sociální výchova –
hodnoty, postoje, praktická etika
8. ročník
Očekávané výstupy
Český jazyk - Literární výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
mezilidské vztahy

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – jsme
Evropané

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Multikultura – multikulturalita

Osobnostní a sociální výchova –
mezilidské vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
sebepoznání a sebepojrtí
 Žák rozpozná ironii a nadsázku.
 Žák srovnává jazykové a básnické
prostředky klasických i moderních
autorů. Rozlišuje druhy lyriky. Sleduje
výpověď autora v grafických básních.
Postihne hlavní myšlenku díla. Recituje
vybrané básně.
 Žák rozlišuje monolog, dialog; tragédii,
komedii, drama. Rozezná promluvy
postav od scénických poznámek.
 Žák tvoří vlastní literární text
odpovídající svému věku a
schopnostem.
9. ročník
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
 Žák skloňuje obecná jména přejatá a
cizí jména vlastní. Pracuje se
slovesnými kategoriemi, seznamuje se
s přechodníky. Správně třídí slovní
druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě
jich používá ve vhodné komunikační
situaci.


 V písemném projevu žák procvičuje
probrané pravopisné jevy lexikální,
slovotvorné, morfologické a
syntaktické ve větě jednoduché i
souvětí. Využívá znalostí o jazykové
normě při tvorbě samostatných
jazykových projevů.




Tvarosloví
(skloňování obecných jmen přejatých,
cizích jmen vlastních, přechodníky)

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – rozvoj
schopnosti poznávání

významná propedautická funkce při
osvojování dalších jazyků

Multikulturní výchova – kulturní
diference
specifické rysy jazyků a jejich
rovnocennost
Pravopis
Pravopisná cvičení – psaní i/y
(pravopisné jevy morfologické)
Psaní velkých písmen
 Aplikuje pravidla psaní velkých písmen
ve jménech víceslovných. Samostatně
pracuje s Pravidly českého pravopisu a
dalšími jazykovými příručkami a
slovníky.
 Rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a zásady tvoření českých
slov.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy






Stavba slova
Slovotvorný základ
Zkratková slova
Metafora
Metonymie
9. ročník
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy
 Rozpoznává metaforu a metonymii
zvláště ve frazémech.
 Píše správně zkratková slova.
Uvědomuje si slohové rozvrstvení
slovní zásoby.
 Rozlišuje význam slova.
 Používá samostatně výkladové a jiné
slovníky pro určení významu slov.
 Žák rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě a
souvětí. Žák rozlišuje dvojčlennou,
jednočlennou větu, větný ekvivalent.
 Rozebírá věty jednoduché z hlediska
větných členů, seznamuje se se vztahy
mezi větnými členy ve větě
jednoduché.
 Aplikuje pravidla o souřadicích
spojkách na větných členech
několikanásobných.
 Žák provádí rozbor vět jednoduchých,
souvětí podřadných a určuje druhy
vedlejších vět.
 Správně používá interpunkci. Správně
určuje vzájemný obsahový poměr vět
hlavních
 Žák si uvědomuje uspořádání českých
vět a mluvnické činitele
Učivo













Skladba
(formální a významové vztahy větných
členů, věta, výpověď)
Několikanásobný větný člen souřadně
spojený
Větné členy vyjádřené různými
slovními druhy
Výrazy, které nejsou slovními druhy
Vztah přístavkový, přístavková
konstrukce
Samostatný a osamostatněný větný
člen, elipsa
Souřadná souvětí
Složitá souvětí podřadná i souřadná
Uspořádání slov v české větě
Vsuvka
Obecné výklady o českém jazyce
(jazyky slovanské, vývoj českého
jazyka, útvary českého jazyka, zvuková
stránka jazyka, psaní a výslovnost slov
přejatých)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – jsme
Evropané



významná propedautická funkce při
osvojování dalších jazyků
jazyky v globálním kontextu
rozmanitost kultur

Multikultura – multikulturalita
9. ročník
Očekávané výstupy
 Rozeznává vsuvku, samostatný větný
člen, přístavek a přístavkovou
konstrukci jako zvláštnost větné stavby.
 Žák se seznamuje s ukázkami
slovanských jazyků (především
slovenského), pozoruje vývoj českého
jazyka na úryvcích z dobových
literárních textů.
 Rozlišuje slova archaická, zastaralá a
nová slovní spojení, rozvrstvení
národního jazyka, jazykovou normu.
 Žák si uvědomuje zásady spisovné
výslovnosti, modulace souvislé řeči,
intonace, členění souvislé řeči jako
základ kultury jazyka.
 Spisovně vyslovuje i píše česká a běžně
užívaná slova cizího původu.
 Používá dle potřeby samostatně
jazykové příručky.
 Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí,
obecnou češtinu.
 Zdůvodní její využití
Český jazyk - Jazyková výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
 Odlišuje ve čteném i slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení. Ověřuje
fakta pomocí otázek nebo
porovnáváním s dostupnými
informačními zdroji.
 Dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci. Rozlišuje a
vhodně užívá formální a neformální
styl. Odlišuje spisovný a nespisovný
projev. Užívá vhodně spisovné
jazykové prostředky ke svému
komunikačnímu záměru.
 V mluveném projevu připraveném i
improvizovaném vhodně používá
verbální, nonverbální, paralingvální
prostředky řeči.
 Volí správné postupy při vedení
konverzace.
 Využívá poznatků o jazyce a stylu, o
základních slohových postupech a
žánrech ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu.
Dodržuje základní normy písemného
vyjadřování a přiměřenou grafickou
úpravu písemného projevu.
 Žák užívá prostředky ke zvýšení
dějového napětí, uplatňuje vypravování
s rámcem
Učivo



Čtení
Čtení praktické (pozorné, přiměřené,
rychlé, znalost orientačních prvků
v textu)
Čtení věcné, studijní (čtení jako zdroj
informací, vyhledávací), čtení kritické
(analytické, hodnotící)
Čtení prožitkové

Komunikace verbální a neverbální



Konverzace
Naslouchání
praktické, věcné (soustředěné, aktivní),
kritické, zážitkové

Písemný projev


Vypravování
(umělecké oblasti)

Popis

Tiskopisy a životopis

Výklad, výtah

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

















Osobnostní a sociální výchova
rozvoj schopnosti poznávání
komunikační dovednosti verbální i
neverbální
komunikace v různých situacích
porozumění sobě i druhým
přístup k řešení problému
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti; Rozvoj schopnosti
poznávání
tříbení přístupu k řešení problému
porozumění sobě i druhým
zvládání vlastního chování
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění
aktivní a empatické naslouchání
kreativita
rozvoj kreativity a tvořivosti
Mediální výchova
tvorba mediálních sdělení
rozvoj komunikačních schopností při
stylizaci psaného a mluveného slova
9. ročník
Český jazyk - Sloh a komunikace
Očekávané výstupy
 Žák rozlišuje objektivní a subjektivní
sdělení. Snaží se vnímat a pochopit
účastníky komunikace, naslouchat
soustředěně a aktivně. Učí se rozlišovat
mezi objektivním a subjektivním
sdělením. Sleduje komunikační záměr
mluvčího a manipulativní působení
projevu. Respektuje zvukové
prostředky projevu a prostředky
mimojazykové. Rozlišuje spisovné a
nespisovné tvary. Posuzuje jejich
vhodnost. Chápe roli mluvčího a
posluchače. Dodržuje komunikační
normy.
 Rozšiřuje svou slovní zásobu, používá
synonyma, přirovnání, básnické obrazy
 Dodržuje správnou strukturu slohového
útvaru. Rozpozná retrospektivní
vyprávění.
 Odlišuje prosté vypravování od
souběžných dějových linií.
 Žák se seznamuje se členěním popisu
dle oblastí, prohlubuje si znalosti o
statickém a dynamickém popisu.
 Žák vyplňuje tiskopisy, objednávky.
Rozlišuje klasický a profesní životopis,
vyplňuje formulář.
Učivo


Úvaha
(odborná, umělecká)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Proslov




Diskuse





Publicistické útvary
(interview, úvodník, komentář)





Přechodné útvary
(reportáž, fejeton)



Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Evropa nás zajímá
využití zkušeností a poznatků
z běžného života a mimořádných
událostí (rodina, obec, okolí)
Osobnostní a sociální výchova
kreativita;
Rozvoj schopnosti poznávání cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, schopnosti vidět věci jinak
rozvoj schopnosti poznávání
rozvoj studijních dovedností
zvládání učebních problémů
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
využití dokumentů jako zdroj informací
Osobnostní a sociální výchova
kreativita; Rozvoj schopnosti
poznávání
formování studijních dovedností a
kreativity
9. ročník
Očekávané výstupy
 Žák dokládá základní znaky úvahy.
Zkouší vyjádřit pomocí úvahy vlastní
názor a zdůvodnit ho. Uvádí
argumentační a hodnotící prostředky,
užívá frazémy.
 Žák si uvědomuje účel výkladu,
dokládá vztahy mezi jevy a jeho
složkami. Pořizuje výtah z odborného
textu.
 Žák se seznamuje s charakteristickými
znaky proslovu, sestavuje proslov
vlastní. Snaží se dodržet obsah, formu,
celkové vystupování. Dodržuje
komunikační zásady.
 Žák naslouchá úvodnímu slovu,
zapojuje se, řídí ji. Pokouší se zaujmout
stanovisko, argumentovat vhodnými
jazykovými prostředky stručně a jasně.
Zdůvodňuje a obhajuje svůj názor.
 Žák se orientuje v tisku, rozeznává
úvodník, komentář. Vyhledává typické
publicistické jazykové prostředky.
 Žák se seznamuje se základními znaky
reportáže a fejetonu. Vyhledává ukázky
v tisku, v učebnici literární výchovy.
Český jazyk - Sloh a komunikace
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
o
o
o
o
o
o
o
Výchova demokratického občana
občanská společnost a škola
chápání problému v širší souvislosti a
kritické myšlení
různý úhel pohledu na společenské
jevy, procesy, události
Mediální výchova
interpretace vztahu mediálních sdělení
a reality
informační a komunikační technologie
jako zdroj informací
o
o
o
Multikulturní výchova
lidské vztahy
dění ve škole, vazby mezi školou a
místní komunitou
o
o
o
o
o
Mediální výchova
tvorba mediálního sdělení
role médií v životě jednotlivce
vliv médií na kulturu
osvojení si základních principů
zpravodajských obsahů
9. ročník
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy
 Žák si uvědomuje význam literatury
v minulosti i současnosti, vliv
literárního díla na vlastní jazykovou
kulturu.
 Pracuje s literárním textem, rozumí
užívaným literárním pojmům.
 Přiřazuje text a autora příslušnému
žánru.
 Rozpoznává základní odlišnosti
v individuálním stylu autorů.
 Reprodukuje uceleně přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
interpretuje smysl díla.
 Vyjadřuje svůj názor o literárním díle,
zdůvodní ho.
 Uvádí základní literární směry a
významné představitele české a světové
literatury 20. století.
 Rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovnává je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele.
 Rozlišuje literaturu hodnotnou a
konzumní, svůj názor doloží
argumenty.
Učivo

Základy literární teorie, tvořivé činnosti
s literárním textem

Literární druhy a žánry

Epika

Pohádka


Povídka
(klasická, současná, humorná)

Fejeton
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání
 porozumění sobě samému a druhým
 základní dovednosti dobré
 komunikace a k tomu příslušné
vědomosti
 dovednosti pro učení a studium
 zvládání učebních problémů vázaných
na látku předmětu
 hodnoty, postoje a praktická etika
 poznávání lidí
 mravní rozměr různých způsobů
lidského chování
 utváření hodnot
 společenské jevy a procesy, události a
problémy z různých úhlů pohledu
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 objevujeme Evropu a svět
 Jsme Evropané
 poznávání života evropské a světové
kultury
 porozumění sociálním a kulturním
odlišnostem
 pochopení života a díla významných
Evropanů
9. ročník
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy
 Žák odlišuje epiku v próze a verši.
 Specifikuje námět literárního díla, jeho
kompozici, literárního hrdinu.
 Sleduje na ukázkách historický vývoj
literatury našich i světových autorů.
 Rozezná citát, aforismus, satiru.
 Uvědomuje si rozdíly mezi různými
epickými žánry.
 Rozlišuje mezi klasickou a moderní
pohádkou, charakterizuje její hlavní
znaky.
 Dokazuje svá tvrzení na příkladech.
Uvádí významné autory pohádek
českých i cizích.
 Žák se seznamuje s klasickou i
současnou povídkou, uvědomuje si
rozdíly ve stylu různých autorů,
rozdílné jazykové prostředky.
 Souvisle reprodukuje obsah čteného,
vystihne hlavní myšlenku. Vyjádří svůj
názor a obhájí ho.
 Rozlišuje filmovou povídku.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Román
(sci-fi, dobrodružné, historické, dívčí)

Drama


Lyrika
(písňové texty)

Vytváření vlastních textů
iniciace zájmu žáků a osobní vzory
pozitivní postoje k evropským
hodnotám
 překonávání stereotypu a předsudků
 poznávání lidí
 mravní rozměr různých způsobů
lidského chování
 utváření hodnot
 společenské jevy a procesy, události a
problémy z různých úhlů pohledu
Multikultura
 Evropa nás zajímá
 kulturní diference
Multikulturní výchova
 lidské vztahy
 zvyky a tradice národů Evropy
 rozmanitost kultur
 tolerance a respekt k odlišným
sociokulturním skupinám
 odlišnost-příležitost k obohacení nikoli
konfliktu
Výchova demokratického občana
 občanská společnost a škola
 uvažovaní v širších souvislostech,
kritické myšlení
9. ročník
Očekávané výstupy
 Žák se seznamuje fejetonem, hledá jeho
základní rysy a odlišnosti. Vnímá
literární jazykové prostředky.
 Žák se seznamuje se strukturou
románu. Rozpozná hlavní a epizodní
postavy. Vlastními slovy stručně
vypráví obsah, zaujme stanovisko a
obhájí ho. Rozlišuje fikci a skutečnost.
Odlišuje jednotlivé druhy románů.
 Žák se seznamuje s klasickými i
současnými formami divadla,
uvědomuje si souvislosti s realizací
dramatu na jevišti a ve filmu.
 Žák si uvědomuje rozdíl mezi výpovědí
autora prózy a básně. Rozeznává
básnické prostředky a záměr autora.
Dokáže vlastními slovy vystihnout
hlavní myšlenku básně. Seznamuje se
s písňovými texty autorů 20. století,
přednáší zpaměti vybranou báseň.
 Žák tvoří vlastní literární text podle
svých schopností a na základě
osvojených znalostí literární teorie.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze
své četby, návštěv divadel nebo
filmových představení, názory na
umělecké dílo.
Český jazyk - Literární výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mediální výchova
o
stavba mediálních sdělení
Enviromentální výchova
o
lidské aktivity a problémy
o
uvědomování si podmínek života a
možnosti jejich ohrožování
Osobnostní a sociální výchova
o
poznávání lidí
o
mravní rozměr různých způsobů
lidského chování
o
utváření hodnot
o
společenské jevy a procesy, události
a problémy z různých úhlů pohledu
o
schopnosti poznávání
o
dovednost zapamatování
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
o
o
o
Evropa nás zajímá
kulturní souvislosti v evropské a
světové literatuře
emocionální zainteresovanost
Enviromentální výchova
o
vztah člověka k prostředí
o
racionální zdůvodnění vlastních
názorů a stanovisek
2.7.16 Cvičení z českého jazyka
Charakteristika předmětu
9. ročník 1 hodina týdně
Předmět vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dle ŠVP naší školy „Škola pro život“.Je zaměřen na systematické
procvičování a upevňování znalostí základního učiva předmětu český jazyk a literatura v průběhu celé základní školní docházky.
V hodinách zaměřených na procvičování mluvnického učiva jsou upevňovány znalosti pravopisných a mluvnických pravidel, při jazykových
rozborech jsou systematizovány znalosti z oblasti pravidel uplatňujících se při rozboru věty jednoduché i souvětí (podřadné, souřadné), z oblasti
tvarosloví, ale i z oblasti zabývající se základy slovotvorby a obohacováním slovní zásoby.V literatuře jsou procvičovány především dovednosti
čtení, porozumění textu a práce s textem (základní terminologie z oblasti literární teorie).
2.7.16.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání (příprava na celoživotní vzdělávání)· Směřujeme žáky k výběru možných přijatelných
způsobů k dosažení cíle. Společně pracujeme s chybou.
Kompetence sociální a personální
Učíme žáky poskytnout pomoc či o ni požádat. Vedeme žáky k ocenění zkušeností a znalostí druhých.
Kompetence občanské
Vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni. Vedeme žáky k volbě vhodného způsobu řešení problémů.
Motivujeme žáka tak, aby se nenechal odradit případným nezdarem při řešení problému. Učíme žáky využívat moderní techniku k řešení
problémů.
Kompetence komunikativní
Učíme žáky řešit problém spolu s ostatními či s pomocí učitele. Společně se zamýšlíme nad přečtenými texty. Vedeme žáky k vyjádření
zážitku z četby vlastními slovy.
Kompetence pracovní
Učíme žáky přesnosti ve svém písemném i mluveném projevu. Učíme je pracovat s moderními informačními technologiemi, vyhledávat
potřebné informace, spolupracovat.
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Očekávané výstupy
Učivo
Nauka o tvoření slov
Přejatá slova a tvoření slov
Význam a užití běžně užívaných
přejatých slov
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova – přejímání slov z cizích
jazyků
Tvoření slov
Tvoření tvarů přejatých slov
Odvozování, skládání, zkracování
Přejatá slova – pravopis a výslovnost
Pravopis – souhrnné opakování
 Žák spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova, rozlišuje význam a užití
 rozlišuje a příklady v textu dokládá
nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov
 samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu a se Slovníkem spisovné češtiny
a dalšími slovníky a příručkami, vyhledává
příslušné informace i na internetu
 správně třídí slovní druhy
 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci

Tvarosloví
Ohebné a neohebné slovní druhy
Přejatá slova
Slovnědruhová určení
Významosloví a stavba slova
Slovotvorné prostředky a změny
Skloňování a časování ohebných
slovních druhů
Skloňování obtížných zájmen (jenž,
týž)
Pravidla pro skloňování přejatých slov
 využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů podle
komunikační situace

Významosloví
Významosloví – synonyma, antonyma,
homonyma; obrazné jazykové
prostředky (přísloví a rčení)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání
 komunikační dovednosti verbální i
neverbální
 komunikace v různých situacích
 porozumění sobě i druhým
 přístup k řešení problému
 řešení problémů a rozhodovací
dovednosti; Rozvoj schopnosti
poznávání
 tříbení přístupu k řešení problému
 porozumění sobě i druhým
 zvládání vlastního chování
 cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění
 aktivní a empatické naslouchání
 kreativita
 rozvoj kreativity a tvořivosti
Mediální výchova
 tvorba mediálních sdělení
 rozvoj komunikačních schopností při
stylizaci psaného a mluveného slova
Propedeutická funkce při výuce cizího
jazyka
 důležitost poznání systému mateřského
jazyka pro schopnost poznání systému
jazyka cizího
Multikulturalita
 význam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění a celoživotního
vzdělávání
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Očekávané výstupy
Učivo

Skladba
Stavba věty a tvoření vět
Větné členy a několikanásobné větné
členy
Významové poměry mezi větnými
členy
Věta a souvětí
Vedlejší věty, poměry mezi VV
Poměry mezi hlavními větami
Tvoření souvětí
Interpunkce ve větě jednoduché a
Souvětí
 Žák
rozlišuje
významové
vztahy
gramatických jednotek ve větě jednoduché
a souvětí
 v písemném projevu ovládá pravopis
lexikální, slovotvorný, morfologický i
syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou
češtinu a zdůvodní jejich užití

 uceleně reprodukuje přečtený text,
jednoduše popisuje strukturu a jazyk
literárního díla a vlastními slovy
reprodukuje smysl díla

Pravopis
Vyjmenovaná a jim příbuzná slova
Pravopis spojený se stavbou slova
Tvaroslovný pravopis
Skladební pravopis
Velká písmena
Vývoj českého jazyka
Významosloví – slang, argot, obecná a
hovorová čeština, dialekty

Rozbory vybraných literárních textů
Povídky, drama, historická a cestopisná
próza, filmové adaptace literárních děl
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání , vliv
znalosti jazykové normy na každodenní
verbální komunikaci (prolíná všemi
předměty)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 využití zkušeností a poznatků
z běžného života a mimořádných
událostí (rodina, obec, okolí)
Výchova demokratického občana
 občanská společnost a škola
 chápání problému v širší souvislosti a
kritické myšlení
 různý úhel pohledu na společenské
jevy, procesy, události
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 objevujeme Evropu a svět
 poznávání života evropské a světové
kultury
 porozumění sociálním a kulturním
odlišnostem
 pochopení života a díla významných
Evropanů
 iniciace zájmu žáků a osobní vzory
 pozitivní postoje k evropským
hodnotám
 překonávání stereotypu a předsudků
 mravní rozměr různých způsobů
lidského chování, utváření hodnot
2.7.17 Matematika
Charakteristika předmětu
6. – 9. ročník
4 hodiny týdně
Vyučovací předmět matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, umožňuje získat matematickou gramotnost
a vytváří předpoklady dalšího vzdělávání.
Je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných
situacích.
Vyučovací předmět matematika je tvořen čtyřmi tématickými okruhy:
čísla a početní operace
čísla a proměnná
závislost, vztahy a práce s daty
geometrie v rovině a v prostoru
Vyučovací předmět matematika integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
o osobnostní rozvoj
o sociální rozvoj
o morální rozvoj
Výchova demokratického člověka
o občanská společnost a škola
o občan, občanská společnost a stát
Vyučovací předmět matematika je vyučován ve všech ročnících základní školy, a to čtyři vyučovací hodiny týdně v 6. až 9. ročníku, v 9.
ročníku je povinný předmět Cvičení z matematiky. Výuka probíhá shodně v klasických učebnách i v učebnách se speciálním vybavením –
počítačové a interaktivní.
2.7.17.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Využíváním matematických poznatků a dovedností při řešení příkladů z běžného života pomáháme utvářet pozitivní hodnotový systém.
Vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, k zodpovědnému rozhodování podle dané situace, k chápání základních principů
společenských norem
Kompetence sociální a personální
Prací ve skupinách, měněním skupin umožňujeme žákům aktivně spolupracovat, podílet se na vytváření pravidel skupiny, tvorbě
mezilidských vztahů a rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti, ale i ocenění zkušeností druhých, k respektování druhých. Vedeme žáky
k sebekontrole, systematičnosti, přesnosti, ke schopnosti tvořit vlastní hypotéky a jejich ověřování.
Kompetence pracovní
Žáky učíme správně používat matematické pomůcky, dodržování vymezených pravidel a plnění povinností. Vhodnými úlohami
z běžného života vedeme žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktickém životě, k vytváření si zásoby
matematických nástrojů a k jejich efektivnímu využívání.
Kompetence k řešení problémů
Prostřednictvím řešení matematických problémů nabízíme žákům rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, hledání paralel mezi
minulými a současnými úlohami, srovnávání s obdobnými či odlišnými úlohami, hledání několik možností řešení a vyhledávání
správného postupu. Vedeme žáky k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a schopnosti je obhájit.
Kompetence k učení
Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a využívání různých zdrojů informací (text, tabulky, graf, diagram, náčrtek). Ukazujeme hledat
příčiny a vyvozujeme důsledky různých způsobů řešení. Využíváme mezipředmětových vztahů. Umožňujeme rozvoj abstraktního a
exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů. Matematickým modelováním reálných
situací vedeme žáky ke vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění.
6. ročník
Očekávané výstupy
Matematika
Učivo
 provádí operace v oboru celých a
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
racionálních čísel
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
 Přirozená čísla a nula – opakování
přesností
 modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v oboru přirozených čísel
 užívá různé způsoby kvantitativního
 Dělitelnost přirozených čísel
vyjádření vztahu celek-část
 přirozeným číslem, zlomkem,
desetinným číslem
 Zlomky
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
 Desetinná čísla
data
 Početní výkony s desetinnými čísly
 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
 charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
 určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem
 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
 načrtne a sestrojí rovinné útvary














Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Člověk a společnost:
D – vnik matematiky, pojem počet,
velikost objem , časová přímka, stromy
vývoje (grafy)
Jazyky – tvary písma, stromy (grafy)
vývoje
Výchova k ob. – stavební slohy, výdaje
domácnosti
Člověk a příroda:
F – jednotky, obsahy, obvody, objemy,
dráha, rychlost, čas
Z – Sluneční soustava , práce
s naměřenými daty, statistické údaje
Př – symetrie rostlin a živých
organismů, prostorové stavby,
Data z přírody – hmotnost, velikost ,
plocha
Ch – krystalové soustavy
( schopnost srovnávat,tabulky, grafy,
diagramy vyvozovat závislosti )
Umění a kultura:
Vv – geometrický ornament, stavební
slohy, estetika obrazců, modelace těles
Hv – tvar hud. nástrojů, časové zlomky
(noty, takty, akordy)
6. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
 načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru v osové souměrnosti,
 určí osově souměrný útvar
 určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítává objem a povrch
těles
 načrtne a sestrojí sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
 analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
 užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů,
nalézá různá řešení předpokládaných
nebo zkoumaných situací
 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje
získané poznatky a dovednosti
Učivo
GEOMETRIE V ROVINĚ
A PROSTORU

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Člověk a zdraví:
Tv - tvar sportovního nářadí,
rozměry hřiště

OSV – rozvíjí a vytváří základní
dovednosti pro spolupráci
rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace,
formuje studijní dovednosti
vede k uvědomování si hodnot
spolupráce a pomoci
rozvíjí smyslové vnímání
vede ke cvičení pozornosti,
soustředěnosti, řešení problémů
cvičení sebekontroly, stanovení
postupných cílů
Opakování

Úhel





Úlohy na výpočty obvodu a obsahu
obdélníku a čtverce




Trojúhelník

Osová souměrnost)

Povrch a objem kvádru a krychle

rozvíjí zvládání situací soutěže a
konkurence (mat. soutěže)
6. ročník
Finanční matematika
Očekávané výstupy
Učivo
 způsob oběhu peněz
 funkce peněz
 mince a bankovky
 nominální hodnoty mincí
 oběh hotovostních peněz
 vzhled bezhotovostních peněz
 vyjádření bezhotovostních peněz
částkou
 oběh bezhotovostních peněz






co je hotovostní placení
paragon
příjmový pokladní doklad
poštovní poukázky
pokladní složenky, výběrní lístky
poplatky v hotovostním placení
 připisování a odepisování peněz na účet
účet
 vklady, výběry, převody mezi účty,
bankovní poplatky, bankovní úroky
 typy účtů
 výpis z účtu
 způsoby bezhotovostního placení
 úhradová forma placení
 inkasní forma placení
 nástroje bezhotovostního placení
I. PENÍZE

Co jsou peníze

Hotovostní peníze

Bezhotovostní peníze

Hotovostní placení

Bezhotovostní placení
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy





pojem počet, velikost
schopnost srovnávat
tabulky, grafy, diagramy
vyvozovat závislosti
Výchova k ob. – výdaje domácnosti



Člověk a příroda:
F – jednotky
Z – statistické údaje
7. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel
 zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
 užívá různé způsob kvantitativního
vyjádření vztahu celek-část přirozeným
číslem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem
 řeší aplikační úlohy na procenta
(i pro případ, že procentová část je
větší než celek )
 řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky
map a plánů
 určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí
a grafem
 matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím funkčních vztahů
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data
 analyzuje a řeší jednoduché problémy,
 modeluje konkrétní situace, v nichž
využívá matematický aparát reálných
čísel
Učivo
o ČÍSLO A PROMĚNNÁ
o Opakování
o Zlomky
o Racionální čísla
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Člověk a společnost:
D – souměrnost – ornamenty, data,
generační stromy, tvary staveb
Jazyky – tvary písma, stromy (grafy)
vývoje
Výchova k ob. – stavební slohy, výdaje
domácnosti
o Procenta




o Poměr
o Postupný poměr
o Měřítko plánu a mapy



o Přímá a nepřímá úměrnost


Člověk a příroda:
F – jednotky, obsahy, obvody, objemy,
dráha, rychlost, čas
Z – Sluneční soustava , práce
s naměřenými daty, statistické údaje,
topografie, měřítko, poloha, rozloha
Př – symetrie rostlin a živých
organismů, prostorové stavby,
Data z přírody – hmotnost, velikost ,
plocha
Ch – krystalové soustavy
( schopnost srovnávat,tabulky, grafy,
diagramy vyvozovat závislosti )
Umění a kultura:
Vv – geometrický ornament, stavební
slohy, estetika obrazců, modelace těles
7. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
 určuje velikost úhlu měřením a
výpočtem
 užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
 načrtne a sestrojí rovinné útvary
 načrtne a sestrojí obraz rovinného
útvaru ve středové souměrnosti, určí
středově souměrný útvar
 určuje a charakterizuje základní
prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítává objem a povrch
těles
 načrtne a sestrojí sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU

Hv – tvar hud. nástrojů, časové zlomky
(noty, takty, akordy)

Opakování


Člověk a zdraví:
Tv - tvar sportovního nářadí, rozměry
hřiště

Přímky proťaté příčkou


Shodnost geometrických útvarů

OSV – rozvíjí a vytváří základní
dovednosti pro spolupráci,
rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace,
umožňuje získat základní dovednosti
pro řešení složitých situací
formuje studijní dovednosti,
vede k uvědomování si hodnot
spolupráce a pomoci,
pomáhá k utváření si pozitivního
postoje k sobě samému a k druhým,
rozvíjí komunikační dovednosti vysvětlování
rozvíjí smyslové vnímání,
vede ke cvičení pozornosti,
soustředěnosti, řešení problémů
cvičení sebekontroly, stanovení
postupných cílů
rozvíjí zvládání situací soutěže a
konkurence (mat. soutěže)


Úlohy na výpočty obvodu a obsahu
rovnoběžníku, lichoběžníku a
trojúhelníku






Čtyřúhelníky
Shodná zobrazení

Povrch a objem hranolu




7. ročník
Očekávané výstupy
 analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
 užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů,
nalézá různá řešení předpokládaných
nebo zkoumaných situací
 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje
získané poznatky a dovednosti
Matematika
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



VDO – vede k uvažování o problémech
v širších souvislostech
motivuje a vede k pomoci druhým
vede k posuzování a hodnocení
společenských jevů
7. ročník
Finanční matematika
Očekávané výstupy




co je měna
valuty a devize
kurzovní lístek
poplatky za výměnu peněz





trh
poptávka
nabídka
tvorba ceny
způsob stanovení ceny
Učivo
I. PENÍZE

Měna

Cena

Inflace
 co je inflace
 důsledky inflace
 deflace






co je rozpočet
osobní rozpočet
rozpočet domácnosti
příjmy domácího rozpočtu
výdaje domácího rozpočtu
sestavení domácího rozpočtu
 vyrovnaný rozpočet
 přebytkový rozpočet
 schodkový rozpočet
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy






Výchova k občanství
kurzovní lístek
Evropská měnová unie
práce s naměřenými daty
statistické údaje
schopnost srovnávat a vyvozovat
závislosti




Umění a kultura:
geometrický ornament
estetika obrazců
vzájemné působení nabídka –
poptávka
odhad, porovnávání a důsledky
reality

II. HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

Rozpočet

Typy rozpočtů
8. ročník
Očekávané výstupy
Matematika
Učivo
 Žák provádí operace v oboru celých a
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
racionálních čísel; užívá ve výpočtech
druhou mocninu a odmocninu
 Opakování
 matematizuje jednoduché reálné situace
 Druhá mocnina a odmocnina
s využitím proměnných;
 Reálná čísla
 určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí
 Mocniny
mnohočleny; provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a
 Výrazy
vytýkáním
 Mnohočleny
 formuje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí
a grafem
 matematizuje jednoduché reálné situace
 Lineární rovnice a nerovnice
s využitím funkčních vztahů
 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data
 porovnává soubory dat analyzuje a řeší
jednoduché problémy,modeluje
konkrétní situace, v nichž využívá
matematický aparát reálných čísel
 Základy statistiky
 zdůvodňuje a využívá polohové
 a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy















Člověk a společnost:
D – souměrnost – ornamenty, data,
tvary staveb
Jazyky – tvary písma, stromy (gra
Výchova k ob. – stavební slohy, výdaje
domácnosti
Člověk a příroda:
F – jednotky, obsahy, obvody, objemy,
dráha, rychlost, čas
Z – Sluneční soustava , práce
s naměřenými daty, statistické údaje,
topografie, měřítko, poloha, rozloha
Př – symetrie rostlin a živých
organismů, prostorové stavby,
Data z přírody – hmotnost, velikost ,
plocha
Ch – krystalové soustavy
( schopnost srovnávat,tabulky, grafy,
diagramy vyvozovat závislosti )
Umění a kultura:
Vv – geometrický ornament, stavební
slohy, estetika obrazců, modelace těles
Člověk a zdraví:
Tv - tvar sportovního nářadí, rozměry
hřiště
8. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
 odhaduje a vypočítá obsah a obvod
základních rovinných útvarů
 využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice útvaru
a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh
 načrtne a sestrojí rovinné útvary určuje
a charakterizuje základní
 prostorové útvary (tělesa), analyzuje
jejich vlastnosti
 odhaduje a vypočítává objem a povrch
těles
 načrtne a sestrojí sítě základních těles
 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
 analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného
matematického aparátu
 užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů,
nalézá různá řešení předpokládaných
nebo zkoumaných situací
Učivo
GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU

Opakování
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy





Kružnice a kruh
Pythagorova věta








Množiny všech bodů dané vlastnosti
a konstrukční úlohy



Válec
OSV – rozvíjí a vytváří základní
dovednosti pro spolupráci,
rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace,
umožňuje získat základní dovednosti
pro řešení složitých situací,
formuje studijní dovednosti,
vede k uvědomování si hodnot
spolupráce a pomoci,
pomáhá k utváření si pozitivního
postoje k sobě samému a k druhým,
rozvíjí komunikační dovednosti –
vysvětlování,
rozvíjí smyslové vnímání,
vede ke cvičení pozornosti,
soustředěnosti, řešení problémů
cvičení sebekontroly, stanovení
postupných cílů
rozvíjí zvládání situací soutěže a
konkurence (mat. soutěže)
vede k rozvoji základních rysů
tvořivosti a kreativity
8. ročník
Očekávané výstupy
 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje
získané poznatky a dovednosti
Matematika
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




VDO – vede k uvažování o problémech
v širších souvislostech
motivuje a vede k pomoci druhým
vede k posuzování a hodnocení
společenských jevů
VMEGS – rozvíjí schopnost srovnávat,
nacházet společné znaky a odlišnosti a
hodnotit je v širších souvislostech
8. ročník
Finanční matematika
Očekávané výstupy
 co je rozvaha
 majetek
 sestavení rozvahy
Učivo
II. HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

Rozvaha domácnosti

Domácí finance

Práva spotřebitelů
 příjmy – výdaje
 reklamace spotřebního zboží
 reklamace potravin
 dohled nad ochranou spotřebitele
nekalé obchodní praktiky




co je finanční trh
soukromý finanční trh
zprostředkovatelský finanční trh
co jsou finanční produkty, proč
a kde je pořídíme
 nabídka finančních produktů
 výnos u produktů k ukládání peněz
 náklady u produktů k půjčování peněz
III. FINANČNÍ PRODUKTY

Finanční trh

Toky peněz ve finančních
produktech
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



schopnost plánovat
orientace ve finančním prostředí
řešení krizových situací
sebekontrola
9. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 Sčítá a odčítá celistvé výrazy.
 Provádí základní početní operace
s mocninami.
 Upraví výraz vytýkáním před závorku.
 Užívá vzorce (a + b)2, (a - b)2,
a2 – b2
 Na základě ekvivalentních úprav řeší
lineární rovnice s jednou neznámou a
ověřuje správnost svého výsledku
zkouškou.
 Určuje podmínky, za kterých má daný
výraz smysl.
 Krátí a rozšiřuje lomené výrazy.
 Sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy.
 Násobí a dělí dva lomené výrazy.
 Převádí složený lomený výraz na
násobení dvou lomených výrazů.
 Řeší jednoduché lineární rovnice
s neznámou ve jmenovateli.
 Řeší slovní úlohy vedoucí
k jednoduchým lineárním rovnicím
s neznámou ve jmenovateli.
 Řeší soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými dosazovací
metodou. Provádí zkoušku řešení.
 Řeší soustavu dvou lineárních rovnic
se dvěma neznámými sčítací metodou
v jednoduchých případech.
Učivo
o
o
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Opakování učiva z 8. ročníku číselné
a logické analogie
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




o
lineární rovnice



o
Lomený výraz, řešení lineárních
rovnic s neznámou ve jmenovateli

o
Soustavy lineárních rovnic se dvěma
neznámými



o
Funkce.


o
Soustavy lineárních rovnic o dvou
neznámých


Člověk a společnost:
Jazyky – tvary písma, stromy )grafy)
Výchova k ob. – stavební slohy, výdaje
domácnosti
Volba povolání
Člověk a příroda:
F – jednotky, obsahy, obvody, objemy,
dráha, rychlost, čas
Z – Sluneční soustava , práce
s naměřenými daty, statistické údaje,
topografie, měřítko, poloha, rozloha
Př – symetrie rostlin a živých
organismů, prostorové stavby,
Data z přírody – hmotnost, velikost ,
plocha
Ch – krystalové soustavy
( schopnost srovnávat,tabulky, grafy,
diagramy vyvozovat závislosti )
Umění a kultura:
Vv – geometrický ornament, stavební
slohy, estetika obrazců, modelace těles
Člověk a zdraví:
Tv - tvar sportovního nářadí, rozměry
hřiště
9. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 Řeší slovní úlohy z praxe pomocí
soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými.
 Rozezná funkční vztah od jiných
vztahů.
 Vymezí definiční obor funkce, množinu
hodnot funkce, sestaví tabulku a sestrojí
graf této funkce.
 Vyjádří funkční vztah tabulkou,
rovnicí, grafem
 Rozpozná, zdali se jedná o funkci
rostoucí či klesající.
 Sestrojí graf lineární funkce,
kvadratické funkce y = ax2, přímé
úměrnosti y = k/x.
 Užívá probrané funkce při řešení úloh
z praxe.
 Řeší graficky soustavu dvou lineárních
rovnic.
 Rozezná podobné útvary v rovině i
prostoru. Určí poměr podobnosti.
Poměr podobnosti využije k výpočtům
délek stran (hran) geometrického
útvaru.
 Podobnost trojúhelníků dokazuje na
základě vět sss, sus, uu.
 Sestrojí rovinný obraz podobný
danému.
Učivo

GEOMETRIE V ROVINĚ A
PROSTORU
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Podobnost.



Goniometrické funkce sinus a tangens
v pravoúhlém trojúhelníku




Základy finanční matematiky
Závislost, vztahy a práce s daty



Základy rýsování






Kružnice a kruh
Pythagorova věta
Válec Jehlan,kužel, koule




OSV – rozvíjí a vytváří základní
dovednosti pro spolupráci,
rozvíjí základní dovednosti dobré
komunikace,
umožňuje získat základní dovednosti
pro řešení složitých situací,
formuje studijní dovednosti,
vede k uvědomování si hodnot
spolupráce a pomoci,
pomáhá k utváření si pozitivního
postoje k sobě samému a k druhým,
rozvíjí komunikační dovednosti –
vysvětlování,
rozvíjí smyslové vnímání,
vede ke cvičení pozornosti,
soustředěnosti, řešení problémů
cvičení sebekontroly, stanovení
postupných cílů
rozvíjí zvládání situací soutěže a
konkurence (mat. soutěže)
vede k rozvoji základních rysů
tvořivosti a kreativity
VDO – vede k uvažování o problémech
v širších souvislostech
motivuje a vede k pomoci druhým
vede k posuzování a hodnocení
společenských jevů
9. ročník
Matematika
Očekávané výstupy
 Rozdělí a změní úsečku dané délky
v daném poměru.
 Užívá poměr podobnosti při práci
s plány a mapami.
 Sestrojí grafy funkcí sinus a tangens
pro hodnoty úhlů v intervalu <0°; 90°>.
 Užívá funkce sinus, kosinus ostrého
úhlu při řešení úloh z praxe.
 Užívá funkce sinus, tangens a ostrého
úhlu při výpočtech stran pravoúhlých
trojúhelníků, objemů a povrchů těles.
 Určuje hodnoty těchto funkcí pomocí
tabulek nebo kalkulátoru.
 Sestrojí síť jehlanu.
 Vypočítá dle vzorců objem a povrch
jehlanu, kužele, koule.
 Vypočítá úrok z dané jistiny za určité
období při dané úrokové míře.
 Určí hledanou jistinu.
 Provádí složené úrokování.
 Vypočítá úrok z úroku.
 Rýsuje různé druhy čar a zná jejich
užití.
 Užívá kóty v jednoduchých případech
ve strojírenství.
 Sestrojí v pravoúhlém promítání
sdružené průměty kvádru, krychle,
válce.
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Množiny všech bodů dané vlastnosti a
konstrukční úlohy

Opakování
VMEGS – rozvíjí schopnost srovnávat,
nacházet společné znaky a odlišnosti a
hodnotit je v širších souvislostech
9. ročník
Finanční matematika
Očekávané výstupy























využití finančních produktů
běžný účet
spořící účet
termínovaný vklad
vkladní knížky
stavební spoření
penzijní připojištění
akcie
podílové listy
dluhopisy
hypoteční úvěr
spotřebitelský úvěr
osobní půjčka
kreditní karty
finanční leasing
splátkový prodej
co je pojištění
druhy pojištění
nabídka finančních produktů podle
účelu použití
porovnání nabídek finančních produktů
ke zhodnocení volných finančních
prostředků
porovnání nabídek finančních produktů
pro půjčku chybějících finančních
prostředků
co je finanční plán
sestavení finančního plánu
Učivo
III. FINANČNÍ PRODUKTY

Finanční produkty

Pojištění

Porovnání nabídky finančních
produktů

Finanční plánování
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


dlouhodobé plánování
životní odpovědnost
2.7.18 Cvičení z matematiky
Charakteristika předmětu
9. ročník 1 hodina týdně
Předmět vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika dle ŠVP naší školy „Škola pro život“.Je zaměřen na systematické procvičování a
upevňování znalostí základního učiva předmětu matematika v průběhu celé základní školní docházky.
V hodinách zaměřených na procvičování učiva jsou upevňovány znalosti se snahou co nejlepší přípravy k přijímacím zkouškám na střední
školy.
2.7.18.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání (příprava na celoživotní vzdělávání)· Směřujeme žáky k výběru možných přijatelných
způsobů k dosažení cíle. Společně pracujeme s chybou.
Kompetence sociální a personální
Učíme žáky poskytnout pomoc či o ni požádat. Vedeme žáky k ocenění zkušeností a znalostí druhých.
Kompetence občanské
Vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni. Vedeme žáky k volbě vhodného způsobu řešení problémů.
Motivujeme žáka tak, aby se nenechal odradit případným nezdarem při řešení problému. Učíme žáky využívat moderní techniku k řešení
problémů.
Kompetence komunikativní
Učíme žáky řešit problém spolu s ostatními či s pomocí učitele.
Kompetence pracovní
Učíme žáky přesnosti ve svém písemném i mluveném projevu. Učíme je pracovat s moderními informačními technologiemi, vyhledávat
potřebné informace, spolupracovat.
9. ročník
Cvičení z matematiky
Očekávané výstupy
 vyučující seznámí žáky s organizačními
pokyny při práci
 celkové opakování a procvičování učiva
matematiky
 příprava na přijímací zkoušky
 opakování pravidel a vlastností
jednotlivých témat
 řešení vzorových příkladů
Učivo
Úvodní hodina do předmětu
 Učebnice:
Dr. František Běloun a kolektiv:
Sbírka úloh z matematiky pro
základní školy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
 provádění operací v oboru racionálních
čísel
 zaokrouhlování a provádění odhadů
s danou přesností
 užívání různých způsobů
kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část přirozeným číslem, zlomkem,
desetinným číslem, procentem
 řešení aplikačních úloh na procenta
 modelování a výpočet situace vyjádřené
poměrem
 práce s měřítkem map a plánů
 určení vztahu přímé a nepřímé
úměrnosti
 vyjádření funkčního vztahu tabulkou,
rovnicí a grafem
 matematizace jednoduchých reálných
Racionální čísla
Dělitelnost přirozených čísel
Procenta
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
rozvoj schopnosti poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
cvičení dovednosti zapamatování
řešení problémů
cvičení dovednosti pro učení a studium
pružnost řešení příkladů
plánování učení
stanovení osobních cílů a kroků
k jejich dosažení
vzájemná pomoc při zvládání zadaných
problémů
9. ročník
Očekávané výstupy

situací s využitím funkčních vztahů
 vyhledávání,vyhodnocování a
zpracování dat
 analyzování a řešení jednoduchých
problémů
 modelování konkrétních situací, v nichž
se využívá matematický aparát reálných
čísel
 užívání ve výpočtech druhé mocniny a
odmocniny
 zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů;
využívá potřebnou matematickou
symboliku
 sčítání a odčítání celistvých výrazů
 provádění základních početních operací
s mocninami
 matematizace jednoduchých reálných
situací s využitím proměnných
 určení hodnoty výrazu
 sčítání a násobení mnohočlenů
 rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním
 na základě ekvivalentních úprav řešení
Cvičení z matematiky
Učivo
Druhá mocnina a odmocnina
Pythagorova věta
Mocniny s přirozeným mocnitelem
a mocnitelem nula
Úpravy algebraických výrazů
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
9. ročník
Očekávané výstupy
 řešení slovní úlohy vedoucí
k jednoduchým lineárním rovnicím
s neznámou ve jmenovateli
 řešení soustavy dvou lineárních rovnic
se dvěma neznámými dosazovací
metodou
 provádění zkoušky řešení
 řešení soustavy dvou lineárních rovnic
se dvěma neznámými sčítací metodou
 řešení slovní úlohy z praxe pomocí
soustavy dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými
 charakterizování a třídění základních
rovinných útvarů
 určení velikostí měřením a výpočtem
 užití vět o shodnosti a podobnosti
 výpočet obvodů a obsahů základních
rovinných útvarů
 načrtnutí a sestrojení rovinných útvarů
 určení a charakteristika základních
prostorových útvarů (těles) a jejich
vlastností
 výpočet objemu a povrchu těles
 náčrtek, sestrojení sítě a obrazu těles
v rovině
 využití matematického aparátu při
řešení geometrických úloh
Cvičení z matematiky
Učivo
Řešení lineárních rovnic a jejich
soustav
Slovní úlohy
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
9. ročník
Cvičení z matematiky
Očekávané výstupy
 užití logické úvahy a úsudku při řešení
úloh a zkoumaných situací
 řešení úloh na prostorovou
představivost
 aplikace získaných poznatků a
dovedností
 rozeznání podobných útvarů v rovině i
prostoru
 určení poměru podobnosti a jeho využití
k výpočtům délek stran geometrického
útvaru
 užití vět o shodnosti při určování
podobnosti rovinných útvarů
 sestrojení rovinného obrazu podobný
danému
 rozdělení a změna úsečky dané délky
v daném poměru
 užití poměru podobnosti při práci
s plány a mapami
 rozeznání funkčního vztahu od jiných
vztahů
 vymezení definičního oboru funkce,
množiny hodnot funkce, sestavení
tabulky a sestrojení grafu této funkce
 určení funkce rostoucí nebo klesající
 sestrojení grafu lineární funkce,
kvadratické funkce,nepřímé úměrnosti
Učivo
Obsahy a obvody obrazců
Povrchy a objemy těles
Konstrukční úlohy
Shodnost
Podobnost
Funkce
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
9. ročník
Očekávané výstupy
 grafické řešení soustavy dvou lineárních
rovnic
 využití vlastností funkcí při řešení úloh
z praxe
Cvičení z matematiky
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Celkové shrnutí učiva matematiky
6. – 9. ročníku
2.7.19 Informatika
Charakteristika předmětu
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou
škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při
vyhledávání, zpracování a prezentování informací. Je tvořen těmito činnostmi
hardware a software
ovládání počítače, výukové programy
textové a tabulkové editory
počítačová grafika
služby internetu
HTML a jeho tvorba
Vyučovaný předmět informatika integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj – rozvoj schopností poznání
osobnostní rozvoj – rozvoj seberegulace a sebeorganizace
osobnostní rozvoj – rozvoj kreativity
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
objevujeme Evropu a svět
Mediální výchova
tvorba mediálního sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
Vyučovací předmět je vyučován na 1. stupni v pátém ročníku v časové dotaci 1. hod. týdně. Na druhém stupni mají žáci v 6., 7., 8.
a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Informatika se vyučuje ve dvou odborných učebnách.
Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při
vyhledávání, zpracování a prezentování informací.
2.7.19.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence občanské
Žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů,
bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...)
Při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím
Internetu i jinými cestami
Kompetence sociální a personální
Při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci,
hlídat časový harmonogram apod.
Žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný.
Kompetence komunikativní
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a
argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich
prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme elektronickou komunikaci.
Kompetence pracovní
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými
možnostmi při profesní orientaci. Dodržováním bezpečnostních zásad vštěpujeme žákům návyk ochrany svého zdraví a zdraví druhých.
Kompetence k řešení problémů
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší
míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných
zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat.
Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu.
Kompetence k učení
Zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v
praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých
programů, literaturu apod.
Učí žáka vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se
žáci učí
pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou.
5. ročník
Očekávané výstupy
Informatika
Učivo
 Využívá základní standardní funkce
Základní seznámení s počítačem
počítače a jeho nejběžnější periferie
 Stručná historie výpočetní techniky
 Používá základní pojmy a orientuje se v  Základní pojmy ze světa počítačů –
nich
monitor, klávesnice, myš,
počítačová skříň, zapnutí, vypnutí
 Respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software
 Chrání data před poškozením, ztrátou,
zneužitím
 Dokáže používat nástroje pro
kopírování
Bitmapový grafický editor Malování
 Spuštění programu
 Práce s myší
 Kreslící nástroje
 Základy práce s objekty
 Uložení souboru
 Kopírování a vkládání objektů
 Vkládání písma
 Základy práce se schránkou
 Vkládání a editace písma
 Editace objektů - změny rozměrů,
převracení, otáčení,
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata:



Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
rozvoj schopností poznání, rozvoj
kreativity
rozvoj seberegulace a sebeorganizace






 vysvětlí význam pojmu hardware,
pojmenuje
a zařadí nejběžnější součásti a zařízení
počítače
Hardware – počítačové periferie
 Vstupní a výstupní zařízení
 Zásady pro práci s počítačem
 Monitor, klávesnice, myš
 Tiskárny, skenery, modem
 Zamrznutí počítače
Mezipředmětové vztahy:
Anglický jazyk – odborná
terminologie a její výslovnost,
počešťování
Matematika–základní geometrické
útvary
Výtvarná výchova – výroba
pohlednic a přáníček
Český jazyk – členění textů do
odstavců,
větné členy, psaní
velkých písmen
5. ročník
Informatika
Očekávané výstupy
 Objasní hygienu a zdraví při práci s
počítačem
 Seznámí se s programy v příslušenství
v OS
 orientuje se v programu Wordpad
 Dokáže naformátovat text
 Orientuje se v pojmech
 Seznámí se ze základem pojmů
týkajících se počítačových virů
 orientuje se ve struktuře složek,
využívá schránku a její klávesové
zkratky
Učivo
Hygiena při práci s počítačem

Naše zdraví a počítač - oči, záda,
krk a zápěstí
 Programy ve skupině příslušenství
 Poznámkový blok
 Kalkulačka
Wordpad
 Editace písma
 Editace odstavce
 Tvorba odrážek
 Tabulátory
 Software
 Soubor, adresář, stromová struktura
 Základní rozlišení
 Program
 Aplikace
 Počítačové viry a ochrana proti nim
 Šíření virů
Windows 7
 Operace s okny
 Spouštění programů
 Práce s košem
 Přepínání mezi programy
 Práce se schránkou
 Průzkumník
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
6. ročník
Očekávané výstupy





Učivo
Word
 Obecné zásady práce v textových
editorech
 Popis prostředí
 Možnosti ovládání
Seznámí a orientuje se s panely nástrojů  Panely nástrojů
 Význam základních kombinací
klávesových zkratek
Vytváří vlastní dokumenty, které je
 Základní práce s dokumentem - vytvoření,
schopen nadále přetvářet
uložení, otevření
 Příprava stránky
 Pravítka
Dokáže formátovat text pomocí
 Tabulátory
tabulátorů
 Formát písma a odstavce
 Iniciála
Používá nástroje při tvorbě dokumentu  Textové pole
 Odrážky a číslování
 Ohraničení a stínování
 Práce se schránkou ve Wordu
 Vložení symbolu do dokumentu
Dokáže vytvořit jednoduchou tabulku
 Tvorba jednoduché tabulky
Hardware
 Základní stavební prvky počítače
Objasní základní stavební prvky
 Vnější paměťová média
počítače
 Pracuje s textem v textovém editoru

Informatika
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
6. ročník
Informatika
Očekávané výstupy
Učivo
 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
Word – pokročilejší práce s textovým
editorem
 respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software

 chrání data před poškozením, ztrátou,
zneužitím





Hledání a nahrazování textu
v dokumentech
Vložení kalendářního data a času
Vložení komentáře
Záhlaví, zápatí, číslování stránek
Kontrola pravopisu
Automatické opravy
 uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem
a obrazem
Kreslení ve Wordu
 Vložení automatického tvaru
 pracuje s textem a obrázkem
 Kreslení ve Wordu
v grafickém a textovém editoru
 Rozdíly v kreslení ve srovnání
s programem
 Malování

 Dokáže pracovat s grafickými objekty
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
WordArt
Práce s grafickými objekty
 Vkládání grafických objektů
 Úpravy grafických objektů



Průřezová témata:




Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj rozvoj seberegulace a sebeorganizace
rozvoj kreativity

Mezipředmětové vztahy:
Výtvarná výchova – tvorba
samostatných prací – obrázky,
přáníčka
Český jazyk – členění textů do
odstavců, větné členy, psaní velkých
písmen, pravopis
7. ročník
Očekávané výstupy
 Objasní základní pojmy počítačových sítí
 Dokáže graficky znázornit topologii sítí
 Při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
 Vyhledává informace v knihovnách,
portálech a databázích
 Pracuje s informací v souladu se zákony o
duševním vlastnictví
 Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost
 Komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
 Vyhledá a uloží vybrané informace z
internetu
 Dokáže vytvořit matematické vzorce i
rovnice
 Seznámí se s postupy údržby počítače
Informatika
Učivo
Topologie sítí
 Topologie sítí
 Rozdělení dle velikostí sítí
 Koncepce sítí
Internet
 Historie
 Servery
 IP adresa
 Doménová adresa
 Protokol TCP/IP
 Pakety
 Typy připojení k internetu
 WWW stránky
 Hypertext
 Internetový prohlížeč
 Základní ovládací prvky prohlížeče
 Vyhledávání na internetu
 Ukládání informací z internetu
Word – práce s dalšími grafickými objekty
 Vkládání obrázků z internetu
 Revize
 Psaní matematických vzorců a rovnic
Hardware
 Jednoduchá údržba počítače a postupy při
běžných problémech s hardware a
software
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata:

Mediální výchova
- Fungování a vliv médií na společnost
- Tvorba mediálního sdělení

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět

Mezipředmětové vztahy:

Všechny předměty – zpracování
referátu

Matematika – zápis rovnic a vzorců ve
správném tvaru
7. ročník
Informatika
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Technologie CD a DVD (rozšiřující učivo)
Word – práce se styly a šablonami
 Uplatňuje základní estetická a
 Styl
typografická pravidla pro práci s textem  Aplikace stylu
a obrazem
 Styly a formátování
 Změny a úpravy
 Tvorba nového stylu
 Bleskové kopírování formátu
 Automatické formátování, šablony
 Šablona dokumentu
 Vytvoření obsahu
 Zobrazení skrytých znaků
 Makra
Práce ve Wordu s využitím Internetu
 Používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji




 Ověřuje věrohodnost informací
Další služby internetu
Počítačová kriminalita
Zpracování referátu na dané téma
pomocí informací vyhledaných v
Internetu
Elektronické pošta
 Dokáže pracovat s emailovou
schránkou


Microsoft Outlook
Vytvoření vlastní poštovní stránky
Mediální výchova – kritické myšlení a
vnímání mediálních sdělení
8. ročník
Očekávané výstupy
 Porozumí struktuře Excelu a dokáže
s ní pracovat
 Vytváří matematické vzorce pomocí
Excelu
 Dokáže vytvářet grafy
 Orientuje se v programu
 Vytváří vlastní základní prezentace
 Dokáže nastavovat prezentace
Informatika
Učivo
Excel
 Popis prostředí Excelu
 Základní práce s buňkami
 Grafická úprava buňky
 Vkládání a odstraňování buněk
 Kopírování buněk
 Práce s listy
 Jednoduché vzorce
 Grafy a diagramy
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy:

Matematika – základní matematické
operace
Výtvarná výchova – práce s barvou


Průřezová témata:
Mediální výchova

Tvorba mediálního sdělení
PowerPoint
 Návrh snímku
 Spuštění a ukládání prezentací
 Textové pole
 Nastavení textového pole
 Odrážky a číslování v textovém poli
 Nastavení efektů
 Pořadí objektů v prezentaci
 Nastavení akce
 Automatické zobrazování prezentace
 Ovládání prezentace myší a klávesnicí
Úvod do počítačové grafiky
 Vektorová a rastrová grafika
 Formáty souborů
 Programy pro prohlížení a zpracování
Grafických souborů

Výtvarná výchova – vytváření
objektů
9. ročník
Informatika
Očekávané výstupy
 Ovládá práci s textovými a grafickými
editory
 Zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
 Používá informace z různých
informačních zdrojů
 Ovládá práci s textovými a grafickými
editory
 Používá informace z různých
informačních zdrojů
Učivo
Software
 Start počítače
 Bios
 Operační systém
 Porty a rozhraní
Jednotky informatiky:
 Dvojková soustava
 Převody jednotek
 Kapacita záznamových médií
Pokročilá práce v Excelu
 Pokročilejší funkce (MIN, MAX, POČET,
PRŮMĚR)
 Tvorba podmínky KDYŽ
 Absolutní a relativní adresy
 Podmíněné formátování
 Seřazování dat
 Filtry
 Ověření
 Ověření typu seznam
 Tvorba dotazníků




Grafika v Excelu
Varianty úpravy grafu
Vkládání obrázků, klipartů, autom.tvarů
Operace s grafickým objektem
Psaní rovnic a graf.symbolů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Průřezová témata:




Osobnostní a sociální rozvoj
Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznání
Mediální výchova
Tvorba mediálního sdělení

Mezipředmětové vztahy:

Výtvarná výchova – kreslení
obrázků, výroba přáníček, diplomů
9. ročník
Očekávané výstupy
Informatika
Učivo
Tvorba internetových stránek pomocí
HTML
 HTML – principy a vytváření
 HTML editory
 Struktura HTML souboru
 Základní prvky jazyka HTML
 HTML editory
 Struktura HTML souboru
 Základní prvky jazyka HTML
 Párové tagy a nepárové tagy
 Nastavení parametrů stránky
 Publikování vytvořeného webu na
internetové stránky
Zoner PhotoStudio
 Úprava digitálních fotografií (změna
velikosti, ořez, úprava orientace fotografií)
 Úprava digitálních fotografií (retuš,
barevné tónování a zlatý řez)
 Tvorba fotomontáží
Zoner Callisto
 Úvod do vektorové grafiky
 Základy práce ve vektorovém graf.
editoru
 Operace s objekty
 Práce s textem
 Hladiny a práce s nimi
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Osobnostní a sociální rozvoj
Osobnostní rozvoj – rozvoj schopností
poznánía dovedností


Mediální výchova
Tvorba mediálního sdělení


Mezipředmětové vztahy:
Výtvarná výchova – vytváření
grafiky webu
2.7.20 Dějepis
Charakteristika předmětu
6. – 9. ročník
2 hodiny
Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, v interaktivní učebně.
V terénu – návštěvy muzeí, významných míst
2.7.20.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
pozitivní motivace žáka
používání vhodných pomůcek, audiovizuální techniky
dostatek vhodných informací z nejrůznějších zdrojů
autokorekce chyb
Kompetence k řešení problémů:
motivace žáka k samostatnému řešení problémů
posilování schopností žáka využívat vlastních zkušeností
analýza přečtených textů, kritické posouzení jejich obsahu, třídění
Kompetence komunikativní:
řečnická cvičení a slohové práce na dané téma
diskusní kroužky a besedy
využívání informačních a komunikačních technologií
Kompetence sociální a personální:
práce ve skupině, dodržování pravidel týmu, respektování pravidel
individuální přístup k talentovaným žákům i k žákům s poruchami učení
přátelská atmosféra v procesu výuky
posilování sebedůvěry žáka
Kompetence občanské:
respektování věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti
podpora pozitivních postojů k uměleckým dílům ke kulturnímu dědictví
účast a organizování kulturních akcí
Kompetence pracovní:
rozvoj smyslu pro povinnost – domácí příprava
kontrola samostatných prací
6. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Uvádí konkrétní příklady důležitosti
a potřebnosti dějepisných poznatků
 Uvede příklady zdrojů informací
o minulosti; pojmenuje instituce, kde
jsou tyto zdroje shromažďovány
 Orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí historické
epochy v chronologickém sledu
 Dokáže pracovat s pojmy prostor a čas
 Charakterizuje život pravěkých sběračů
a lovců, jejich materiální a duchovní
kulturu
 Rozpozná vývojová stadia člověka
 Seznámí se způsoby obživy a soužití
lidí
 Objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů
pro lidskou společnost
 Pochopí podmínky a důsledky
přechodu k zemědělství, porozumí
podmínkám vzniku řemesel
 Pochopí důsledky oddělení řemesel
od zemědělství jako podmínky pro
rozvoj obchodu
Učivo
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
(Význam zkoumání dějin; získávání informací
o dějinách; historické prameny; historický čas
a prostor)
 Úvod do učiva

Význam zkoumání dějin

Získávání informací o dějinách

Historické prameny

Počátky lidské společnosti
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Osobnostní a sociální výchova –
 komunikace, soc. dovednosti,
mezilidské vztahy,
kooperace, řešení problémů,
kooperace, kreativita

Enviromentální výchova - člověk a
příroda


Z – světové strany, světadíly
VV – pravěké malby, pojmy
PRAVĚK

Z – zemědělské oblasti
(Člověk a lidská společnost v pravěku)

Z – orientace v mapě

Starší doba kamenná - způsob života
jednotlivých vývojových typů člověka
 Enviromentální výchova – příroda
a první civilizace
Mladší doba kamenná - způsob života a
obživy, počátky řemesel

Multikulturní výchova –
multikulturalita, kulturní diference,
etnický původ
6. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Uvede příklady archeologických kultur
na našem území
 Uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých oblastech světa - chápe
kulturní rozmanitost světa
 Rozpozná souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem prvních
velkých zemědělských civilizací,
starověkých států
 Uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového
kulturního dědictví
Seznámí se s podstatou jejich
společenského uspořádání a s projevy
náboženských představ
 Porovnává formy vlády a postavení
společenských skupin v jednotlivých
státech a vysvětluje podstatu antické
demokracie
 Chápe přínos řecké civilizace pro
rozvoj evropské kultury
 Uvědomuje si vlastní a občanskou
identitu a nutnost respektovat identitu
druhých
Učivo


Doba kovů - rozvoj řemesel a obchodu,
zánik rodové společnosti

Naše země v období pravěku
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (Objevujeme
Evropu a svět)

Enviromntální výchova – přírodní
podmínky a jejich vliv na rozvoj řecké
ciivilizace

Výchova demokratického občana –
(principy demokracie, despocie,
tyranie)

Multikulturní výchova – sbližování a
prolínání kult. vlivů v období
helénismu

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (Jsme
Evropané, kořeny evropské civilizace)

VV – řecké umění (stavitelství,
sochařství, malířství)
ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a pověsti
Výchova demokratického občana –
republika, občanská práva
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE
KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
STAROVĚKÝ ORIENT
 (Nejstarší starověké civilizace a jejich
kulturní odkaz)

 Oblasti starověkého východu charakteristické rysy oblasti, vývoj
společnosti, náboženské představy,
počátek písma a kultury, přínos
starověkých civilizací
ANTICKÉ ŘECKO
 Kořeny řecké civilizace, archaické a
klasické období, Makedonie,
helénismus, střední Evropa a její styky
s antickým Středomořím


6. ročník
Očekávané výstupy
Dějepis
Učivo
 Učí se chápat formy státní moci
 Uvědomí si prolínání kulturních vlivů ANTICKÝ ŘÍM
 Demonstruje na konkrétních příkladech
přínos antické kultury a uvede
o
Řím – království, republika, císařství,
osobnosti antiky důležité pro evropskou
počátky křesťanství, římská kultura,
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost
rozpad římské říše, naše země v době
s judaismem
římské, střední Evropa a její styky
 Získá představu o životě a jednání
s antickým Středomořím
osobností a společenských skupin
 Popíše s pomocí mapy územní rozsah
římské říše
 Dokáže porovnat barbarské civilizace
se světem antiky
 Uvědomí si rozdílný vývoj v různých
částech Evropy
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (Jsme
Evropané, kořeny evropské civilizace,
integrace Evropy, vliv Říma a jeho
kultury na raně středověké evropské
státy)

Multikulturní výchova – vliv řecké a
římské kultury na kulturu evropskou)

VV – římské umění (stavitelství,
sochařství, malířství)
ČJ (lit.) - římské báje
ČJ (sloh) – mluvní cvičení, řečnictví


7. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Upevní si základní znalosti získané
v 6. ročníku
 Osvojí si periodizaci středověku
 Popíše podstatnou změnu evropské
situace, která nastala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace a
vzniku států
 Porovná základní rysy západoevropské,
byzantsko-slovanské a islámské
kulturní oblasti
 Seznámí se s uspořádáním společnosti
raně feudálního státu, formováním
národních států a se státotvornou
úlohou panovnických dynastií
 Uvědomí si obohacení Evropy
kulturními podněty z Orientu
 Objasní situaci Velkomoravské říše
a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů
v evropských souvislostech
 Uvědomí si duchovní odkaz patronů
českých zemí
Učivo

Opakování

krize císařství
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech –
formování evropských států a s tímto
jevem spojené klíčové události – vznik
Svaté říše římské, křížové výpravy
Z – orientace na mapě
Multikulturní výchova – kulturní
diference (byzantské a arabské umění,
karolinská renesance, románský sloh,
architektura, sochařství, malířství,
nejvýznamnější historické památky)
Enviromentální výchova - lidské
aktivity (historické památky)

křesťanství

zánik západořímské říše

Středověk


Křesťanství a středověká Evropa



Raný středověk
Nový etnický obraz Evropy

Utváření států ve východoevropském
a západoevropském kulturním okruhu
a jejich specifický vývoj (byzantská
a franská říše)

Islám a islámské říše ovlivňující
Evropu (Arabové, Turci)




Multikulturní výchova – náš etnický
původ, naše významné historické
památky z období raného středověku
ČJ – první písemné památky, české
pověsti, kroniky
OV - národ, vlast, čeští církevní patroni
7. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
Učivo
 Seznámí se s konflikty mezi světskou a
církevní mocí, se vztahem křesťanství
ke kacířství a jiným věroukám

 Ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti (sociální
hledisko)
 Učí se chápat úlohu křesťanské víry
v životě středověkého člověka

První státní útvary na našem území
(Velká Morava a český stát, jejich
vnitřní vývoj a postavení v Evropě)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
jednotící prvky románské a gotické
kultury, vliv těchto kultur na rozvoj
evropské středověké vzdělanosti
Multikulturní výchova –
multikulturalita (osobité projevy
románské a gotické kultury v prostoru
středověké Evropy)
Enviromentální výchova

Z

 Uvede rozdílné znaky románské a
gotické kultury, významné památky
 Učí se chápat změny hospodářské,
sociální a kulturní


Křesťanství, papežství, císařství, boj
mezi světskou a církevní mocí,
křížové výpravy
Struktura středověké společnosti,
funkce jednotlivých vrstev
Kultura středověké společnosti –
románské a gotické umění a vzdělanost

Shrnutí Vrcholný středověk
 Seznámí se s rozmachem českého státu
a jeho významem ve střední Evropě

Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst
a jejich význam
 Učí se charakteristice dobového
životního stylu z hlediska sociálního i
etnického

Konflikt mezi Anglií a Francií

Český stát za vlády posledních
Přemyslovců
 Uvědomí si okolnosti vzniku
středoevropského soustátí


Nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
– orientace na mapě
–

Výchova demokratického občana
listina Magna charta libertatum z r.
1215 – vznik parlamentu

ČJ – kroniky, doba Karla IV., rozvoj
češtiny, rozvoj vzdělání
OV - náš region (historie)
VV –gotické umění (stav., soch.,
malířství)



HV – gotická hudba
7. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka
 Seznámí se s pojmy humanismus,
renesance a jejich projevy v kultuře,
myšlení a životě lidí
 Vysvětlí nové myšlenky žádající
reformu církve včetně reakce církve na
tyto požadavky
 Seznámí se s problémy, které vedly
ke kritice církve a vyústily v českou
reformaci
 Vymezí význam husitské tradice pro
český politický a kulturní život
 Poznává důvody a význam objevných
plaveb a důsledky pronikání
evropských civilizací do nově
objevených zem
 Seznámí se s pojmem reformace, jejími
příčinami a cíli
 Chápe podstatu pojmů absolutní moc,
absolutismus
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Gotická kultura a životní styl
jednotlivých vrstev v období
vrcholného středověku

Pozdní středověk


Český stát
Doba poděbradská

Doba jagellonská

Habsburkové na českém trůně

Objevy a dobývání. Počátky nové
doby

Humanismus a renesance

Husitství



Objevné plavby a jejich společenské
důsledky
Počátky dobývání světa (kolonialismus)



Reformace a její šíření Evropou
Počátky absolutních monarchií

Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech – Jsme
Evropané (mezinárodní organizace mírové poselství Jiřího z Poděbrad)

VV – pozdní gotika (stavitelství,
sochařství, malířství)
Enviromentální výchova
lidské aktivity (historické památky)
aktivity (historické památky)




Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech – yliv
renesanční kultury na rozvoj evropské
vzdělanosti (literatura, malířství,
sochařství) a nový pohled na svět
(zámořské objevy)
Multikulturní výchova –
multikulturalita (osobité projevy
renesanční kultury
v evropském prostoru)
Enviromentální výchova - lidské
aktivity (historické památky)
7. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Učí se chápat postavení českého státu
v podmínkách Evropy rozdělené do
řady mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie (rozdělení na
katolický a reformační blok)
 Objasní příčiny a důsledky vzniku
třicetileté války, posoudí její důsledky,
chápe důsledky náboženské
Učivo

Český stát v předbělohorských
poměrech
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

HV – renesanční hudba, husitské písně

ČJ – česká a světová renesanční
literatura, Hus, diakritický pravopis,
husitská literatura
Multikulturní výchova – lidské vztahy
(předsudky, stereotypy katolické
církve, husitství)
Multikulturní výchova – naše
významné historické památky z období
vrcholného středověku


Třicetiletá válka




Enviromentální výchova - lidské
aktivity (historické památky)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech –
objevujeme Evropu a svět (1492 –
objevení Ameriky)
Multikulturní výchova – poznávání
nových kultur

Z – orientace na mapě

Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání, řešení
problémů a rozhodovací dovednosti

OV – typy států, složky státní moci
8. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Upevní si základní znalosti získané
v 7. ročníku
 Osvojí si periodizaci novověku
 Osvojí si pojmy parlamentarismus
a konstituční monarchie
 Učí se rozpoznávat znaky a projevy
barokní kultury
 Seznámí se se situací českých zemích
a vybraných evropských zemí po
třicetileté válce
 Chápe význam osvícenství jako
významného myšlenkového předělu,
který ovlivnil politický vývoj u nás
v Evropě i na americkém kontinentu
 Ujasní si pojem osvícenský
absolutismus
 Uvědomí si rozpor mezi projevy
absolutní mocí a snahami nastupující
buržoazie
 Uvědomí si souvislost mezi událostmi
VFR a napoleonských válek a
definitivním rozbitím středověkých
politických, hospodářských
a společenských struktur
 Chápe pojem kolonie, uvědomí si
význam boje za svobodu
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Opakování

Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání

Objevy a dobývání. Počátky nové
doby

OV - formy státního zřízení


Novověk
Období od 2. poloviny 17. století
do konce 18. století

Výchova demokratického občana ústavní a parlamentní systém

Občanská válka v Anglii


Barokní kultura a životní styl
Multikulturní výchova multikulturalita (osobité projevy
barokní kultury a klasicismu v prostoru
novověké Evropy a Ameriky)

Vývoj habsburského soustátí po
třicetileté válce


ČJ - česká a světová barokní
a osvícenská literatura, klasicismus
v literatuře
OV - náš region (historie)
VV - barokní umění, klasicismus
(stavitelství, sochařství, malířství)
HV – hudba baroka a klasicismu




Enviromentální výchova Lidské aktivity (historické památky)
OV - formy státního zřízení
ČJ - počátky národního obrození






Rozvoj vzdělanosti v době osvícenství
České země za vlády Marie Terezie a
Josefa II.
Situace ve Francii, Rusku a Prusku,
vzestup Velké Británie
Shrnutí
Modernizace společnosti
Velká francouzská revoluce, její průběh
a význam pro Francii i evropské dějiny


8. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Uvědomí si prudký rozvoj průmyslu
jako předpoklad a katalyzátor
společenských změn, jeho dopad na
životní prostředí
 Vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny ve
vybraných zemích a u nás, které
charakterizují modernizaci společnosti
 Charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin
 Uvědomí si emancipační hnutí národů
jako důsledek změn ve vývoji
společnosti
 Chápe národní obrození jako jev
celoevropský, jehož výsledkem je
utvoření novodobých národů
 Seznámí se s příčinami a průběhem
českého národního obrození, uvědomí
si význam obrozeneckých snah
významných osobností
 Porovná jednotlivé fáze utváření
novodobého českého národa
v souvislosti s národními hnutími
vybraných evropských národů
Učivo

Napoleonské období a jeho vliv na
Evropu a svět

Boj amerických osad za nezávislost,
vznik Spojených států amerických




Industrializace a její důsledky
pro společnost, sociální otázka
(průmyslová revoluce, modernizace
společnosti, změna sociální struktury)
Národní hnutí velkých a malých národů
(národní a osvobozenecká hnutí
v Evropě, pojem vlastenectví a
požadavek národa na svobodný rozvoj)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy






Utváření novodobého českého národa


Politické proudy ((konzervatismus,
liberalismus, demokratismus,
socialismus)
(ústava, politické strany, občanská
práva )





Osobnostní a sociální výchova –
rozvoj schopnosti poznávání, řešení
problémů
a rozhodovacích
dovedností
Z- orientace na mapě
Výchova demokratického občana –
boj za lidská a občanská práva,
vytváření občanské společnosti
Multikulturní výchova –
multikulturalita (osobité projevy
kultury klasicismu a romantismu v
prostoru novověké Evropy
a
Ameriky)
VV, HV - klasicismus, romantismus
(stavitelství, sochařství, malířství,
hudba)
ČJ (lit) - národní obrození,
romantismus
Enviromentální výchova - lidské
aktivity (historické památky)
Výchova demokratického občana –
boj za lidská a občanská práva,
vytváření občanské společnosti
OV – formy státního zřízení
Enviromentální výchova –
průmyslová revoluce a její dopad
na životní prostředí a přírodní zdroje,
technické vynálezy
8. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
Učivo
 Uvědomí si dokončení boje
jednotlivých skupin jako předpoklad
ustavení moderních politických stran
 Chápe příčiny revolučního hnutí
ve vybraných evropských státech
 Uvádí požadavky formulované
ve vybraných evropských revolucích
 (boj za občanskou společnost, úsilí o
vytvoření národních států
 Chápe emancipační hnutí českého
národa jako výrazný projev dané doby
(snaha ohrožující existenci
mnohonárodnostní monarchie)

 Seznámí se s úsilím o vytvoření
jednotlivých národních celků
 Chápe historický rozměr pojmu
rasismus
 Uvědomuje si neexistenci jednotného
uměleckého proudu na přelomu 19. a
20. století, seznamuje se s novými
výraznými uměleckými proudy
 Uvědomuje si rozdílné tempo
modernizace, prohlubující se
nerovnoměrnost vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa

Odraz jednotlivých politických proudů
v revolucích 19. století - revoluce jako
prostředek řešení politických,
sociálních a národnostních problémů
Revoluční rok 1848 v Evropě
a v Čechách

Postavení českých zemí v habsburské
monarchii ve 2. polovině 19. století

(základní rysy české politiky, její
představitelé)


Procesy sjednocování v Německu a
v Itálii
Občanská válka v USA

Kulturní rozrůzněnost doby


Konflikty mezi velmocemi
Kolonialismus

Shrnutí
Opakování učiva 8. ročníku










Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ČJ - národní obrození a jeho
představitelé v 1. polovině 19. století,
romantismus
Výchova demokratického občana –
boj za lidská a občanská práva,
vytváření občanské společnosti
Mediální výchova - národní obrození
- obroda českého jazyka, umělecké
literatury, rozvoj česky psané
žurnalistiky
Osobnostní a sociální výchova –
mezilidské vztahy
OV – základní politické směry a jejich
cíle,
vlastenectví
Výchova demokratického občana –
boj za lidská a občanská práva,
vytváření občanské společnosti,
vlastenectví
Mediální výchova - národní obrození
- obroda českého jazyka, umělecké
literatury, rozvoj česky psané
žurnalistiky
ČJ, HV, VV - národní obrození, jeho
představitelé ve 2. polovině 19. století
8. ročník
Očekávané výstupy
Dějepis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Vyvozuje důsledky tohoto procesu

 Charakterizuje soupeření mezi
velmocemi (jeho příčiny a
důsledky), vymezí význam kolonií




Výchova demokratického občana –
boj za lidská práva
Multikulturní výchova – princip
sociálního smíru a solidarity
Enviromentální výchova - lidské
aktivity (historické památky)
ČJ, HV, VV - rozvoj umění na
přelomu 19. a 20. století
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech (Evropa a
svět nás zajímá
9. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Upevní si základní znalosti získané
v 8. ročníku
 Učí se chápat 1. polovinu 20. stol. jako
období dvou nejničivějších světových
válek
 Uvádí příklady zneužití techniky v 1.
světové válce a jeho důsledky
 Charakterizuje ruský totalitní systém,
příčiny a důsledky jeho nastolení,
seznámí se s destruktivní sílou
totalitarismu
 Učí se chápat okolnosti vzniku
samostatné ČSR
 Zhodnotí vnitřní (sociální,
hospodářskou a kulturní) a zahraniční
situaci ČSR v evropských souvislostech
(v období první republiky)
 Uvědomí si změnu
mezinárodněpolitických vztahů
vznikem komunistického režimu,
totalitarismu a vypjatého nacionalismu
 Charakterizuje jednotlivé totalitní
systémy, příčiny jejich nastolení (širší
ekonomické a politické souvislosti),
důsledky jejich existence pro svět
Učivo

Opakování


Moderní doba
První světová válka a její politické,
sociální a kulturní důsledky
Úloha USA ve světě


Situace v Rusku, ruské revoluce

Nové politické uspořádání Evropy

Vznik ČSR, její hospodářský a
politický vývoj, sociální a národnostní
problémy

Mezinárodně politická situace Evropy
ve 20. letech (totalitní systémy –
důsledky jejich vzniku pro ČSR a svět)


Počátky fašistického hnutí
SSSR v meziválečném období

Světová hospodářská krize a její
důsledky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání, řešení
 problémů a rozhodovacích dovedností
 problémy lidské nesnášenlivosti, formy
 státního zřízení
 rozvoj schopnosti poznávání, řešení
problémů a rozhodovacích dovedností
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 klíčové mezníky evropské a světové
historie, vznik Společnosti národů
 NATO, EHS x Varšavská smlouva,
RVHP
 Jsme Evropané; Objevujeme Evropu a
svět; Evropa a svět nás zajímá
Výchova demokratického občana
 znaky totalitního systému
 principy demokracie jako formy vlády
a způsobu rozhodování
 znaky totalitního systému
 odsouzení holocaustu
 projevy a nedemokratické postupy
prosazujícího se totalitního systému
 projevy a znaky totalitního systému
(ČSR a komunismus, formy vlády)
9. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Uvědomí si souvislost mezi
nepříznivým stavem ekonomiky a
tendencí řešit problémy extrémními
způsoby

 Chápe historický rozměr pojmů
nacionalismus, extremismus, agrese
 Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu
a
 vypjatého nacionalismu
 Rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů
 Učí se vnímat rozmanitost projevů
kultury a přínos národní a evropské
kultury k tomuto
 odkazu
 Seznámí se s vnitřní a zahraniční
politikou ČSR v období druhé
republiky, protektorátu
 Na příkladech vyloží projevy
antisemitismu, rasismu a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 Demonstruje zneužití techniky v 2.
světové válce a jeho důsledky
 Učí se úctě k účastníkům odboje
 Vyvozuje politické, mocenské a
ekonomické důsledky války
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

První projevy fašistické agrese, vznik
válečných ohnisek




Kultura, věda a technika před
vypuknutím 2. světové války
Mnichovská dohoda a její důsledky pro
první republiku





Listina práv a svobod
Charta 77
přednosti demokratického řešení
konfliktů a problémů
občan, občan a stát
formy participace občanů v politickém
životě
přednosti demokratického řešení
konfliktů a problémů
Protektorát Čechy a Morava



Druhá světová válka
(holocaust)

Situace v našich zemích, domácí a
zahraniční odboj

Mezinárodní konference a poválečné
uspořádání světa

Poválečné Československo v letech
1945 – 1948
OV – mezinárodní organizace,
mezinárodní vztahy
Enviromentální výchova
 lidské aktivity (památníky obětem 1.
světové války)
 lidské aktivity (památníky obětem 2.
světové války)
 lidské aktivity a problémy životního
prostředí
 lidské aktivity (průmysl, technické
vynálezy
9. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Učí se chápat poválečný vývoj ČSR,
který vyústil v únorové události 1948
 Chápe možnost různé interpretace
historických faktů a nutnost kritického
přístupu k interpretacím
 Postupně se seznámí s postavením ČSR
v mezinárodních souvislostech
 Učí se rozpoznávat znaky totalitní
společnosti
 Seznámí se stěžejními událostmi vývoje
v ČSR (důraz na události r. 1968, 1989)
 Chápe příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa
 Uvádí příklady střetávání obou bloků
 Posoudí postavení rozvojových zemí
 Uvědomí si nutnost respektovat identitu
druhých
 Učí se chápat postupný rozpad
východního bloku rozkladem
komunistických systémů
 Seznámí se s vnitřní situací v naší
republice v roce 1989 a s vývojem v 90.
letech – vznik ČR r. 1993 (ustavení
demokratického režimu)
Učivo

Únorový převrat 1948

Rozdělený a integrující se svět

Československo od únorového převratu
do r. 1989
(postavení Československa a jeho
postupné začleňování do sféry vlivu
SSSR, projevy sovětizace ČSR ve
všech oblastech společenského života
i v každodenním životě lidí)



Studená válka
(rozdělení světa do vojenských bloků
reprezentovaných supervelmocemi,
jejich politické, hospodářské, sociální a
ideologické soupeření)

Rozpad koloniálního bloku,
mimoevropský svět

Vnitřní situace v zemích východního
bloku (krizové projevy)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
 lidská solidarita během 1. světové války
 lidská solidarita během 2. světové války
 etnický původ (národnostní menšiny)
 rasismus 20.století
 tolerance (etnický původ, kulturní
diference)¨
Mediální výchova
 propaganda
 fungování a vliv médií ve společnosti
 fungování a vliv médií ve společnosti,
jejich vliv na společnost a politiku



Z – orientace na mapě
Ov – náš region
ČJ - česká literatura v 1. polovině
20. století

VV, HV - vývoj umění a hudby ve
světě 1. poloviny 20. století;
9. ročník
Dějepis
Očekávané výstupy
 Chápe důvody začlenění ČR
do integračního procesu (vstup do
NATO, EU)
 Uvědomuje si hrozbu terorismu
 Vnímá vliv médií na každodenní život
a politické dění
 Je veden k toleranci vůči národnostním
menšinám a odlišným etnickým
skupinám, k sociálnímu smíru a
solidarit
 Učí se orientovat v problémech
současného světa
 Zajímá se o nejnovější vědecké a
technické poznatky, jejich vliv na
společnost
 Uvědomuje si význam sportu a zábavy
v životě moderního člověka
Učivo

Charakteristika západních zemí (na
vybraných příkladech)

Krize sovětského impéria
a „perestrojka“


Obnova demokracie ve východní
Evropě a „sametová revoluce“ (rozpad
Československa, vznik ČR)
Česká republika na přelomu tisíciletí

Problémy současnosti

Evropská integrace, globalizace

Věda, technika a vzdělávání jako
faktory vývoje; sport a zábava
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


OV - náš region
Z- orientace na mapě

ČJ, HV, VV – vývoj literatury, umění
a hudby v 2. polovině 20. století a na
počátku 21. století
2.7.21 Občanská výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Občanská výchova obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Vyučování se orientuje zejména na to,
- aby si žáci utvořili ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského soužití, o hospodářském životě společnosti, o
demokratických postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při řízení státu
- aby se žáci naučili posuzovat a srovnávat společenské jevy, aby si utvořili představu o lokálních a globálních problémech současné
společnosti a o způsobech jejich řešení na národní i mezinárodní úrovni
- aby se žáci naučili orientovat v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, pracovního a občanského života a v základních
životních hodnotách
- aby si žáci osvojili dovednost přiměřené mezilidské komunikace, schopnost vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a
názory druhých, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i své vlastní projevy
Vyučovací předmět disponuje touto časovou dotací:
6.- 9. ročník - 1 hodina týdně
Organizace výuky:
Výuka probíhá většinou v domovské třídě. Při spolupráci s kulturními organizacemi či institucemi zabývajícími se prevenci rizikového
chování je výuka přesunuta do jiného prostředí (muzeum, kulturní centrum,...). Žáci pracují v rámci celé třídy, v jednotlivých skupinách i
individuálně, ve vzájemné spolupráci i samostatně. Používají se zejména tyto formy výuky: výkladové hodiny propojené debatami, besedy,
hodiny s problémově pojatou výukou, dramatizace, projekty.
2.7.21.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
předkládáme žákům dostatek spolehlivých zdrojů o mravních a právních předpokladech mezilidského soužití, o hospodářském životě
společnosti, o demokratických postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při řízení státu- nabízíme žákům řadu aktivačních
metod, které jim přiblíží problematiku společenského života a povedou k ochotě se o něj dále zajímat
Kompetence k řešení problémů
při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života
vedeme žáky k porovnávání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních zkušenost
předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažován
žáky vedeme tak, aby hledali různá řešení problémů a svoje řešení dokázali obhájit
Kompetence komunikativní
vytváříme dostatek situací k osvojení dovednosti přiměřené mezilidské komunikace, schopnosti vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní
názory, respektovat práva a názory druhých, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých i své vlastní projevy
Kompetence sociální a personální
vytváříme dostatek situací k orientaci v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného a pracovního života a v základních
životních hodnotách
otevíráme cestu k sebepoznání
vytváříme dostatek situací k vědomí odlišnosti i jedinečnosti každého člověka
Kompetence občanské
nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení občanských práv a povinností
vytváříme dostatek situací k orientaci v občanském životě
Kompetence pracovní
vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci
6. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
Učivo
 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci





rodinný život
rodina
manželství
příbuzenské vztahy
když vlastní rodina chybí
 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem





naše škola – život ve škole
práva a povinnosti žáků
význam a činnost žákovské samosprávy
společná pravidla a normy
vklad vzdělání pro život
 zhodnotí nabídku kulturních
institucí cíleně z ní vybírá akce, které ho
zajímají


naše obec
náš region






náš kraj – důležité instituce
zajímavá a památná místa
významní rodáci
místní tradice
ochrana kulturních památek
přírodních objektů a majetku
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Výchova ke zdraví
Dějepis
Výtvarná výchova
Přírodopis

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

EV - základní podmínky života,
lidské aktivity a problémy životního
prostředí, vztah člověka k prostředí
6. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu
 objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
 rozpoznává netolerantní, rasistické,
xenofobní a extremistické projevy v
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti
všem projevům lidské nesnášenlivosti
Učivo







naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví
zajímavá a památná místa
co nás proslavilo
významné osobnosti
státní symboly
státní svátky
významné dny


přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi
rovnost a nerovnost



lidská práva – základní lidská práva
práva dítěte, jejich ochrana
úprava lidských práv a práv dětí v
dokumentech
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj

MKV - kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita,
princip sociálního smíru a solidarity
7. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné
názory, zájmy, způsoby chování a
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje
k menšinám
 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu
 zdůvodní nepřijatelnost vandalského
chování a aktivně proti němu vystupuje
 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
Učivo













lidská setkání – přirozené a sociální
rozdíly mezi lidmi
rovnost a nerovnost
rovné postavení mužů a žen
lidská solidarita
pomoc lidem v nouzi
potřební lidé ve společnosti
vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní
vztahy
mezilidská komunikace
konflikty v mezilidských vztazích
problémy lidské nesnášenlivosti
kulturní život – rozmanitost kulturních
projevů
kulturní hodnoty
kulturní tradice
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Výchova ke zdraví
Dějepis
Výtvarná výchova
Přírodopis

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj

MKV - kulturní diferenciace, lidské
vztahy, etnický původ, multikulturalita,
princip sociálního smíru a solidarity

7. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 zhodnotí nabídku kulturních institucí a
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
 kriticky přistupuje k mediálním
informacím, vyjádří svůj postoj
k působení propagandy a reklamy na
veřejné mínění a chování lidí
 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
 rozlišuje nejčastější typy a formy států
napříkladech porovná jejich znaky
 posoudí a na příkladech doloží přínos
 spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci
Učivo




kulturní instituce
masová kultura
prostředky masové komunikace
masmédia
 majetek, vlastnictví – formy vlastnictví
 hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana
 hospodaření s penězi, majetkem a různými
formami vlastnictví
 zásady lidského soužití – morálka a
mravnost
 svoboda a vzájemná závislost
 pravidla chování
 dělba práce a činností
 výhody spolupráce lidí
 právní základy státu – znaky státu
 typy a formy státu
 státní občanství ČR
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
7. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci
v situacích ohrožení a obrany státu
 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých
složek státní moci ČR i jejich orgánů a
institucí, uvede příklady institucí
a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu
 objasní výhody demokratického způsobu
řízení státu pro každodenní život občanů
 vyloží smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede
příklady, jak mohou výsledky voleb
ovlivňovat každodenní život občanů
 dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování
 uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným
způsobem
Učivo



Ústava ČR
složky státní moci, jejich orgány a
instituce
obrana státu

státní správa a samospráva – orgány a
instituce státní správy a samosprávy,
jejich úkoly

principy demokracie – znaky
demokratického způsobu rozhodování a
řízení státu
politický pluralismus
sociální dialog a jejich význam
význam a formy voleb do zastupitelstev








lidská práva – základní lidská práva
práva dítěte, jejich ochrana
úprava lidských práv a práv dětí
v dokumentech
poškozování lidských práv
šikana, diskriminace
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
8. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
Učivo
 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních i společných
cílů, objasní význam vůle při dosahování
cílů a překonávání překážek

 rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u sebe i u
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně
koriguje své chování a jednání








 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet
osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
 rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a
způsoby jejich ochrany, uvede příklady





podobnost a odlišnost lidí – projevy
chování
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání
osobní vlastnosti, dovednosti a
schopnosti
charakter; vrozené předpoklady, osobní
potenciál
vnitřní svět člověka – vnímání,
prožívání, poznávání a posuzování
skutečnosti, sebe i druhých lidí
systém osobních hodnot
sebehodnocení
stereotypy v posuzování druhých lidí
osobní rozvoj – životní cíle a plány
životní perspektiva
adaptace na životní změny
sebezměna
význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji
majetek, vlastnictví – formy vlastnictví
hmotné a duševní vlastnictví, jejich
ochrana
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy





Výchova ke zdraví
Dějepis
Výtvarná výchova
Přírodopis
OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
8. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 jejich ochrany, uvede příklady
 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů
v hospodaření domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá
se rizikům při hospodařená s penězi
 na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí
význam úroku placeného a přijatého,
uvede nejčastější druhy pojištění a
navrhne, kdy je využít
 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek
a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
Učivo

hospodaření s penězi, majetkem a
různými formami vlastnictví


peníze – funkce a podoby peněz
formy placení

hospodaření – rozpočet domácnosti,
úspory, investice, úvěry, splátkový
prodej, leasing
rozpočet státu
typy rozpočtu a jejich odlišnosti
význam daní







banky a jejich služby – aktivní a pasivní
operace,
úročení
pojištění
produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání prostředků
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti
9. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 objasní význam právní úpravy důležitých
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr,
manželství
 provádí jednoduché právní úkony a chápe
jejich důsledky, uvede příklady některých
smluv upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava
či pronájem věci
 dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich
porušování
 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů
 rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady
 diskutuje o příčinách a důsledcích
korupčního jednání
 na příkladech ukáže vhodné využití
různých nástrojů hotovostního a
bezhotovostního placení, uvede příklady
použití debetní a kreditní platební karty,
vysvětlí jejich omezení
Učivo














právní řád České republiky – význam a
funkce právního řádu
orgány právní ochrany občanů
soustava soudů
právní norma, předpis
publikování právních předpisů
protiprávní jednání – druhy a postihy
protiprávního jednání včetně korupce
trestní postižitelnost;
porušování předpisů v silničním
provozu,
porušování práv k duševnímu
vlastnictví
právo v každodenním životě – význam
právních vztahů
důležité právní vztahy a závazky z nich
vyplývající
základní práva spotřebitele
styk s úřady
výroba, obchod, služby – jejich funkce
a návaznost
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj
9. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam
úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy
je využít
 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby
nakládání s volnými prostředky a způsoby
krytí deficitu
 na příkladu chování kupujících a
prodávajících vyloží podstatu fungování
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na
tvorbu ceny a její změny, na příkladu
ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na
hodnotu peněz
 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí
příjmy státu a do kterých oblastí stát
směruje své výdaje, uvede příklady dávek
a příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané
 rozlišuje a porovnává úlohu výroby,
obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti
 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady
práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
Učivo






principy tržního hospodářství –
nabídka, poptávka, trh
tvorba ceny
inflace
podstata fungování trhu
nejčastější právní formy podnikání
evropská integrace – podstata, význam,
výhody
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti
9. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 popíše vliv začlenění ČR do EU na
každodenní život občanů, uvede příklady
práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
 uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má vztah
ČR, posoudí jejich význam ve světovém
dění a popíše výhody spolupráce mezi
státy, včetně zajišťování obrany státu a
účasti v zahraničních misích
 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory
 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva
 objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných
projevů a způsobů řešení globálních
problémů na lokální úrovni – v obci,
regionu
Učivo

Evropská unie a ČR

mezinárodní spolupráce – ekonomická,
politická a bezpečnostní spolupráce
mezi státy, její výhody
významné mezinárodní organizace
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.)
globalizace – projevy, klady a zápory


Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EGS - Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti
9. ročník
Občanská výchova
Očekávané výstupy
 uvede příklady některých projevů
globalizace, porovná jejich klady a zápory
 uvede některé globální problémy
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní příčiny i
možné důsledky pro život lidstva
 uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při řešení
krizí nevojenského charakteru
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

významné globální problémy včetně
válek a terorismu, možnosti jejich
řešení
EGS - Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět, jsme
Evropané

VDO - občanská společnost a škola,
občan, občanská společnost a stát

OSV - sociální rozvoj, osobnostní rozvoj,
morální rozvoj

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti
2.7.22 Fyzika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení:
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně.
Vzdělávání v předmětu fyzika:
směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
vede k vytváření a ověřování hypotéz
učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)
samostatné pozorování
krátkodobé projekty
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor
zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmětem prolínají průřezová témata:
rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat (VDO)
rozvíjení dovedností a schopností (OSV)
posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky (EV)
komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj
(EGS)
vzájemné respektování (MKV)
2.7.22.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
k vyhledávání, třídění a propojování informací
k používání odborné terminologie
k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů
učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a
zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní
práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální
využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
učitel vede žáky k ochotě pomoci
Kompetence občanské
učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů
učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními
Kompetence k řešení problémů
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře
problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů,
ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou
vedeni úměrně věku k používání internetu.
Kompetence k učení
Zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém
životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu
apod.
Učí žáka vyhledávat, třídit a zpracovávat potřebné informace tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci
učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou.
6. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
Žák
 rozlišuje látku a těleso, dovede uvést
příklady látek a těles
 rozlišuje látky pevné, kapalné
a plynné, charakterizuje jejich
vlastnosti
 rozpozná, zda na dané těleso působí síla
a pomocí prodloužené pružiny porovná
podle velikosti dvě působící síly
 změří sílu siloměrem
 užívá s porozuměním vztah mezi
gravitační silou působící na těleso a
hmotností tělesa při řešení
jednoduchých úloh
 správně používá pojem atom,
molekula,prvek, směs, sloučenina
 popíše částicovou stavbu pevných,
kapalných a plynných látek
Učivo
 Stavba látek
 Elektrické vlastnosti látek
 Magnetické vlastnosti látek
 Měření fyzikálních veličin
 Měření délky
 ověří, že třením vzniká elektrická síla
 přesvědčí se o existenci el. pole,
vlastnostech kladně a záporně
zelektrovaného tělesa
 Měření objemu tělesa
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
6. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
 popíše stavbu atomu
 vysvětlí vznik iontu kladného i
záporného
 podle obrázku hovoří o jejich rozdílech
 ověří pomocí magnetu, zda na těleso
působí magnetická síla
 ověří pomocí magnetu, magnetky nebo
buzoly v daném místě existenci
magnetického pole
 rozhodne na základě znalostí o
magnetickém poli, jestli se budou
magnety při interakci polí přitahovat
nebo odpuzovat
 znázorní pomocí indukčních čar
magnetické pole tyčového magnetu a
Země
 užívá znalostí o magnetickém poli
Země při určování směru pomocí
buzoly
 uvede značky a jednotky základních
veličin
 vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí
jednotku
Učivo
 Měření hmotnosti tělesa
 Hustota
 Měření času
 Měření teploty těles
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 EV- změny skupenství, počasí srážky, atd.
 EGS – možnost vzniku eroze
 OSV
6. ročník
Očekávané výstupy
 změří délku tělesa, výsledek zapíše a
vyjádří v různých jednotkách, určí
odchylku měření
Fyzika
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Z – 6.roč.- Sluneční soustava, vliv Měsíce,
slapové jevy
 Ch – návaznost v 8.roč.-atomy, ionty,
prvky, chemická vazba
 změří objem tělesa odměrným válcem a
výsledek správně zapíše, určí odchylku
měření
 M – převody jednotek, převodní vztahy
 změří hmotnost těles pomocí
rovnoramenných vah a výsledek zapíše
ve vhodné jednotce
 uvede a využívá vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem při řešení
praktických úloh
 v MFCh tabulkách vyhledá hustotu
dané látky a určí příslušnou látku
 změří časový úsek stopkami a přiřadí
správnou jednotku
 předpoví změnu délky nebo objemu
tělesa při dané změně teploty
 teploměrem určí velikosti naměřených
teplot, porovnává je a graficky
zaznamenává
7. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
Žák
 rozpozná, je-li těleso v klidu nebo
pohybu vůči jiným tělesům
 uvede, co je trajektorie a dráha
 popíše slovně složený, otáčivý,
posuvný, rovnoměrný a nerovnoměrný
pohyb tělesa
 popíše trajektorii přímočarého a
křivočarého pohybu tělesa
 využívá s porozuměním vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem při řešení
praktických úloh
 sestrojí graf závislosti dráhy na čase,
určuje z něj hodnoty času, dráhy a
rychlosti pohybu tělesa
 používá s porozuměním pojem
průměrná rychlost při řešení úloh
z běžného života
 znázorní sílu orientovanou úsečkou,
určí její velikost, směr a působiště
 určí graficky i výpočtem výslednici
dvou sil stejného směru působících na
těleso
 určí graficky i početně výslednici dvou
sil působících na těleso v opačném
směru
Učivo




Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Pohyb tělesa

M – 7. roč – přímá a nepřímá úměrnost


M – grafické sčítání a odčítání úseček
Z – atmosféra Země

EV – silniční doprava – rozložení
nákladu – škody na komunikacích

OSV – bezpečnost silničního provozu –
setrvačnost – bezpečnostní pásy
Síla. Skládání sil
Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
Otáčivé účinky síly

Deformační účinky síly

Tření
7. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
 vyjmenuje podmínky rovnováhy dvou
sil
 urči graficky výslednici dvou sil
působících na těleso v různých směrech
 experimentálně určí polohu těžiště
tělesa
 na základě pamětních znalostí
formuluje Newtonovy zákony
 uvede příklady objasňující Newtonovy
zákony v praxi
 rozhodne v jednoduchých příkladech
zda síly a jejich momenty působící na
dané těleso jsou v rovnováze či nikoli
 vyjádří rovnováhu na páce pomocí sil a
jejich momentů
 početně řeší jednoduché příklady
z běžného života při použití páky
 objasní rozdíl mezi pákou, kladkou
pevnou a volnou, kladkostrojem pro
užití v praxi
 uvede fyzikální vztah pro tlak
 používá s porozuměním fyzikální vztah
pro tlak při řešení úloh
Učivo


Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EV – železniční a silniční doprava,
přetěžování kamionů – škody na
komunikacích

OSV – bezpečnost silničního provozu

EV – předpověď počasí, znečištění
ovzduší, exhalace

EGS – využití zrcadel v alternativních
zdrojích energie – sluneční elektrárny
Mechanické vlastnosti kapalin
Mechanické vlastnosti plynů


Přímočaré šíření světla
Odraz světla. Zobrazení zrcadly

Lom světla. Zobrazení čočkami
7. ročník
Očekávané výstupy
 využívá k řešení problémů a úloh
poznatek o tom, že třecí síla je přímo
úměrná tlakové síle, souvisí s
materiálem a drsností styčných ploch,
ale ne s jejich obsahem
Žák
 na základě znalostí formuluje Pascalův
zákon
 používá s porozuměním Pascalův zákon
při řešení problémů a úloh
 objasní vznik hydrostatického
tlaku
 objasní vznik vztlakové síly působící na
těleso v tekutině a určí její velikost a
směr
 v konkrétní situaci na základě znalostí
formuluje Archimédův zákon a jeho
důsledky
 objasní vznik atmosférického tlaku
popíše měřidla používaná v praxi
 měření tlaku
na základě znalostí o tlaku v uzavřené
nádobě určí, jde-li o podtlak nebo
přetlak
Fyzika
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Očekávané výstupy
Žák
 uvede příklad bodového a plošného
zdroje světla, charakterizuje optická
prostředí
 využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém prostředí
k objasnění fází Měsíce
 na základě přímočarého šíření světla
objasňuje vznik stínu, zatmění Slunce a
Měsíce
 formuluje zákon odrazu světla
 uvede vlastnosti předmětu zobrazeného
rovinným a kulovým zrcadlem
 uvede podmínky pro lom světla ke
kolmici a od kolmice na rozhraní dvou
optických prostředí
 uvede vlastnosti předmětu zobrazeného
spojkou a rozptylkou
 objasní pojem krátkozrakosti a
dalekozrakosti u oka, vady oka
korigujícími brýlemi
 objasní rozklad bílého světla hranolem
Fyzika
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
Žák
 rozhodne, zda těleso koná z fyzikálního
hlediska práci nebo nekoná
 s porozuměním používá vztah pro práci
vykonanou silou v konkrétních úlohách
 definuje pojem výkon
 využívá vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem při řešení
úloh z praktického života
 s porozuměním používá pojem účinnost
 v jednoduchých příkladech určí
z vykonané práce pohybovou, resp.
polohovou energii tělesa
 porovná pohybové energie těles na
základě jejich rychlostí, res. hmotností
 využívá poznatky o vzájemné přeměně
polohové a pohybové energie při řešení
konkrétních úloh
 charakterizování závislosti práce,
vnitřní energie a tepla
 početně určí velikost přijatého nebo
odevzdaného tepla
 charakterizuje druhy tepelné výměny
(vedením, prouděním, zářením)
v přírodě i praktickém životě
Učivo

Práce, výkon

Pohybová a polohová energie

Vnitřní energie. Teplo

Změny skupenství látek

Pístové spalovací motory

Elektrický proud v kovech
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EGS – tepelná izolace – šetření energií

EGS – globální oteplování Země –
skleníkový efekt

EV – změny skupenství – předpověď
počasí, voda

OSV – bezpečné zacházení
elektrospotřebiči, první pomoc při
úrazu el. proudem
8. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
 rozpozná základní skupenské přeměny
látek
 s porozuměním používá měrná
skupenská tepla k určení tepla přijatého
nebo odevzdaného při změně
skupenství látky
 vysvětlí a popíše činnost základních
spalovacích motorů
Žák
 na základě přenosu náboje rozliší vodič
a izolant
 sestaví podle schématu jednoduchý
elektrický obvod
 dodržuje pravidla bezpečnosti při práci
s elektrickým zařízením, objasní
bezpečí vzniku zkratu a popíše
možnosti ochrany před zkratem
 pokusně vytvoří elektromagnet, uvede
příklady užití elektromagnetu
 sestavuje a rozlišuje nerozvětvený a
rozvětvený elektrický obvod
 popíše složení elektroskopu a jeho
použití v praxi
 pro porovnání el. nábojů vyjádří
jednotku el. náboje
 vysvětlí jednoduché pokusy a jevy
běžného života na základě
elektrostatické indukce a polarizace
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Magnetické pole elektrického proudu

Rozvětvený elektrický obvod

Elektrický náboj. Elektrické pole

Elektrický proud
Technické činnosti
8. ročník
Očekávané výstupy
 znázorní pomocí siločar elektrické pole
částic a jejich interakci
 objasní pojem el. proud v kovech
 změří velikost el. proudu v obvodu
nebo jeho části
 definuje pojem el. napětí
 změří el. napětí na spotřebičích
v elektrickém obvodu
 rozlišuje jednotlivé zdroje el. napětí
 formuluje Ohmův zákon na základě
svých znalostí
 využívá ho pro řešení praktických úloh
 určí velikost odporu vodiče na základě
jeho vlastností
 určí kvantitativně velikost odporu,
napětí a proudu spotřebičů zapojených
sériově určí kvantitativně velikost
odporu, napětí a proudu spotřebičů
zapojených paralelně
 s porozuměním používá pojem el.
energie a práce
 používá poznatky o výkonu el. proudu
při řešení konkrétních úloh
Fyzika
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
 ověří pomocí magnetu, zda na těleso
působí mg. síla
 dokáže existenci mg. pole magnetem,
magnetkou nebo buzolou
 rozhodne o vzájemné interakci magnetů
 znázorní mg. pole indukčními čarami
 určí póly cívky s proudem pomocí
magnetické střelky a na základě
Ampérova pravidla pravé ruky
 porovná elektromagnet s magnetem
 uvede příklady užití elektromagnetu
 vysvětlí činnost zvonku na základě
znalostí o elektromagnetu
 s porozuměním používá znalosti
působení mg. pole na cívku
 s proudem při vysvětlení činnosti
elektromotoru
 využívá prakticky poznatky o vlivu
změny mg. pole v okolí cívky
na vznik indukovaného napětí
 rozliší stejnosměrný proud od stř.
proudu na základě jejich časového
průběhu
 ověří pokusem, na čem závisí velikost
indukovaného proudu v cívce a objasní
vznik stř. proudu
 popíše funkci transformátoru a jeho
využití při přenosu el. energie
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ELEKTROMAGNETICKÉ
JEVY

CH – 9. roč. – galvanický článek






Magnetické pole
Mg pole cívky s proudem
Elektromagnet a jeho užití
Působení mg. pole na cívku s proudem
Elektromotor
Elektromagnetická indukce

EGS – alternativní zdroje energie,
elektrická energie, výroba energie a její
vliv na životní prostředí





Střídavý proud
Vznik střídavého proudu
Měření stř. proudu a stř. napětí
Transformátory
Rozvodná elektrická síť

Vedení el. proudu v kapalinách
a plynech
Elektrický proud
Vedení el. proudu v kapalinách
Vedení el. proudu v plynech



9. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
 dokáže popsat způsob výroby a přenosu
el. energie
 charakterizuje různé zdroje energie
 hodnotí výhody a nevýhody využívání
různých zdrojů energie z hlediska
vlivu na životní prostředí
 rozliší pokusně vodič od izolantu
 uvede příklady el. proudu v kapalinách
a plynech z běžného života a z přírody
 pokusem ukáže, jak se mění odpor
termistoru při jeho zahřívání a odpor
fotorezistoru při osvětlení
 uvede příklady využití těchto jevů
 zapojí polovodičovou diodu
v propustném i závěrném směru
 uvede příklad využití polovodičové
diody
 objasní přeměny energie ve slunečním
článku a uvede příklady jeho využití
jako alternativního zdroje energie
 vysvětlí význam uzemnění u domácích
spotřebičů
 popíše konkrétní důvody nebezpečí
 řídí se základními pravidly pro
bezpečné zacházení s el. Zařízeními
 popíše základní stavební částice atomu
 objasní pojmy izotop, nuklid
Učivo







Vedení el. proudu v polovodičích
Odpor polovodičů
Polovodiče typu N a P
Polovodičová dioda
Dioda jako usměrňovač
Další součástky s přechodem PN



Bezpečné zacházení s elektrickými
zařízeními
El. spotřebiče v domácnosti
Ochrana před úrazem el. proudem
První pomoc při úrazu el. proudem



Elektromagnetické záření
Elmg. vlny a záření
Zdroje záření










Jaderná energie
Atom
Atomová jádra
Radioaktivita
Využití jaderného záření
Jaderné reakce
Uvolňování jaderné energie
Jaderný reaktor
Jaderná energetika
Ochrana před zářením
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EGS – šetření elektrickou energií (žárovka
– zářivka)

EV – nadměrná hladina zvuku

EGS – jaderná energie – výhody a
nevýhody, vliv na životní prostředí
9. ročník
Fyzika
Očekávané výstupy
 využívá poznatky o vzájemných
přeměnách různých forem energie
a jejich přenosu při řešení konkrétních
problémů a úloh
 uvede základní druhy radioaktivního
záření a porovná jejich vlastnosti
 uvede a objasní příklady využití
radionuklidů
 popíše řetězovou jadernou reakci
a objasní nebezpečí jejího zneužití
v jaderných zbraních i možnosti využití
v jaderných reaktorech a v jaderných
elektrárnách
 vysvětlí přeměnu energie v jaderné
elektrárně a porovná ji s přeměnami
v tepelné a vodní elektrárně
 popíše možnosti ochrany před jaderným
zářením
 popíše složení sluneční soustavy
 vysvětlí pohyb planet kolem Slunce
 odliší hvězdu od planety na základě
jejich vlastností
 orientuje se v základních souhvězdích
na obloze
 sleduje ve sdělovacích prostředcích
výzkum kosmu a zpracovává tyto
poznatky formou aktualit či referátu
Učivo




Země a vesmír
Sluneční soustava
Naše Galaxie
Kosmonautika
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EGS – freony – ozónová díra – škodlivý
vliv UV záření

Z – 6. roč. – postavení Země ve vesmíru

EGS – planeta Země jako součást vesmíru
2.7.23 Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové vymezení předmětu:
Vyučovací předmět chemie je jedním z vyučovacích předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, který žákovi umožňuje poznávání
přírody jako systému, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjení dovedností
experimentovat, vyvozovat z experimentů závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Žák je veden k popisu a klasifikaci chemických látek a dějů
v okolním světě, ke hledání souvislostí mezi nimi. Získáváním praktických dovedností v hodinách laboratorních prací si ověřuje teoretické
znalosti a získává návyky správného jednání v praktických situacích běžného života.
Časové vymezení předmětu:
Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou dotací.
Organizační vymezení předmětu:
Výuka chemie probíhá v moderně vybavené učebně chemie. Ve výuce se používají následující formy: výkladové hodiny s využitím moderní
audiovizuální techniky, práce ve skupině, prezentace vlastních názorů v diskusi, demonstrační pokusy a projekty.
Laboratorní práce probíhají v chemické laboratoři, je v ní upřednostněna samostatná práce popř. práce ve dvojicích.
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví (Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana), na zodpovědnost spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Enviromentální výchova, Myšlení
v evropských a globálních souvislostech).
2.7.23.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
učí žáky různým metodám poznávání přírodních procesů, vlastností a jevů
učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře
podporuje využívání výpočetní techniky
umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
učí žáka správně zaznamenat a zdokumentovat experiment
Kompetence k řešení problémů:
učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích, teoriích a modelech a chápat vzájemné souvislosti či
zákonitosti přírodních faktů
učí poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů
učí rozvíjet schopnosti objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení
podporuje využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů
učí jak některým problémům předcházet
Kompetence komunikativní:
vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
učí žáka stručně, přehledně i objektivně sdělovat výsledky svých pozorování a experimentů
vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
Kompetence sociální a personální:
vede žáky ke spolupráci ve skupině a ke společnému hledání řešení problému
učí žáky kriticky hodnotit práci skupiny, svou práci i práci ostatních členů skupiny
podporuje vzájemnou pomoc žáků
Kompetence občanské:
vede žáky k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie
vede žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí
vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví
vede žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, nadměrnému užívání léků
učí žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
učí žáky preventivně předcházet úrazům
učí žáky poskytovat účinnou první pomoc
důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel v učebně chemie a v chemické laboratoři a dodržování stanovených pracovních postupů
Kompetence pracovní:
vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci
učí žáky optimálně pracovat a provádět experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat
v rámci možností učí žáka při práci využívat moderní technologie, postupy a pomůcky
učí žáka chránit své zdraví při práci
různými formami (exkurze, film, beseda…) seznamuje žáka s různými profesemi v oblasti chemické výroby
8. ročník
Chemie
Očekávané výstupy
 Určí společné a rozdílné vlastnosti
látek, pozná skupenství a jejich
přeměny
Učivo

VLASTNOSTI LÁTEK

SMĚSI
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
EV


 Rozliší směs a chemickou
látku,pojmenuje druhy směsí, vysvětlí
princip metod oddělování složek směsí



Oddělování složek směsí
Voda
Vzduch


 Vyjmenuje druhy a význam vod podle
užití a znečištění, uvede příklady
znečišťování vody
 Uvede procentový obsah hl. složek
vzduchu, popíše vznik teplotní inverze
a smogu
 Popíše složení atomu, vysvětlí rozdíl
mezi atomem a molekulou a mezi
prvkem a sloučeninou
 Charakterizuje obsah pojmu chemická
vazba, kation, anion
 Ovládá české názvy a značky
vybraných prvků, uvede znění a
význam periodického zákona, rozlišuje
pojmy kovy, nekovy a polokovy
 Rozliší reaktanty a produkty chemické
reakce, zformuluje zákon zachování
hmotnosti, dokáže vyčíslit jednoduchou
rovnici

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK


Chemické sloučeniny
Prvky

CHEMICKÉ REAKCE

ANORGANICKÉ SLOUČENINY






Oxidy
Roztoky
Kyseliny
Hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků
Soli


likvidace úniku ropných a jiných
škodlivých látek
význam vody a vzduchu jako základní
podmínky života
nebezpečí poškození ŽP některými
prvky a jejich sloučeninami
nebezpečí havárií při výrobě, přepravě
a skladování hydroxidů a kyselin
vliv pH na život ve vodě
nebezpečí nadměrného hnojení
umělými hnojivy
MDV
 kritický přístup k inf. z médií
k problematice čistoty vody a vzduchu
 sledování a vyhledávání informací
 nových objevech v mikrosvětě
EGS

čistota vody a vzduchu jako globální
problém lidstva
8. ročník
Očekávané výstupy
 Vysvětlí pojem oxid, vytvoří vzorec
z názvu a naopak, porovná vlastnosti a
použití významných oxidů
 Vysvětlí pojem halogenid, užívá
pravidla názvosloví halogenidů
 Vypočítá hmotnostní zlomek složek
směsi a % koncentraci roztoků
 Vysvětlí pojem kyselina, užívá pravidla
názvosloví kyselin, popíše vlastnosti a
užití hospodářsky významných kyselin
 Vysvětlí pojem hydroxid, vytvoří
vzorec z názvu a naopak, popíše
vlastnosti a význam průmyslově
využívaných hydroxidů
 Orientuje se na stupnici pH, vysvětlí
pojem pH indikátor, vysvětlí podstatu
vzniku kyselých dešťů
 Vysvětlí pojem sůl, používá
pravidla názvosloví solí, popíše průběh
neutralizace, uvede příklady použití solí
Chemie
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
OSV
 zodpovědnost jednotlivce za práci
s prvky a sloučeninami ohrožujícími
zdraví a ŽP
 osobní zodpovědnost jedince za své
zdraví
 význam hromadné dopravy
 poskytnutí první pomoci při poleptání
EV
 význam sběru starého Fe a ostatních
kovů
 skleníkové plyny
 nakládání se zbytky organ.
rozpouštědel
9. ročník
Chemie
Očekávané výstupy
 Vysvětlí pojmy oxidace, redukce,
pozná redoxní reakci, uvede princip
výroby surového Fe a oceli, vysvětlí
podstatu elektrolýzy a uvede příklady
užití v praxi
 Vysvětlí pojem uhlovodíky,
charakterizuje jejich vlastnosti,
vyjmenuje homologickou řadu
uhlovodíků, objasní pojmy alkan,
alken, alkin, aren, zařadí uhlovodíky do
skupin podle vazeb
 Popíše vlastnosti uhlí, ropy a zemního
plynu, uvede průmyslové zpracování
ropy a uhlí, zhodnotí paliva z hlediska
vztahu k životnímu prostředí
 Vysvětlí pojmy charakteristická
skupina a uhlovodíkový zbytek, zařadí
deriváty podle charakteristické skupiny
 Popíše vlastnosti a užití
halogenderivátů
 Odvodí vzorec, význam a použití
metanolu, etanolu, glycerolu a fenolu
 Odvodí vzorec, význam a užití
formaldehydu, acetaldehydu a acetonu,
uvede pravidla bezpečné práce
 Napíše rovnici a podmínky fotosyntézy,
rozdělí sacharidy a uvede jejich obecné
vlastnosti, zařadí glukózu, sacharózu a
škrob
Učivo

Redoxní reakce






ORGANICKÉ SLOUČENINY







Alkoholy
Karbonylové sloučeniny
Karboxylové kyseliny
Přírodní látky
Sacharidy
Tuky
Bílkoviny a vitamíny
Uhlovodíky
Paliva
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
OSV
 osobní zodpovědnost při práci
s deriváty uhlovodíků
 poškození zdraví užíváním alkohol.
nápojů
 osobní zodpovědnost za svoji výživu
 osobní zodpovědnost při práci s těmito
látkami v domácnosti a zaměstnání
EGS
 poškozování ozonové vrstvy
 plasty globální problém lidstva
MDV
 inf. o nových poznatcích a významu
dědičnosti
VDO
 zákony a předpisy o odpadech




CHEMIE A SPOLEČNOST
Plasty a syntetická vlákna
Chemický průmysl v ČR
Chemie v životě člověka
9. ročník
Očekávané výstupy
 Odvodí vzorec kyseliny mravenčí a
octové, objasní pojmy vyšší mastné
kyseliny a aminokyseliny, napíše
obecné schéma esterifikace, vysvětlí
pojem ester
 Rozliší tuky podle původu, uvede
zdroje tuků ve výživě, vysvětlí schéma
vzniku tuků
 Vyjmenuje zdroje bílkovin a jejich
význam ve výživě, vysvětlí podstatu
DNA, RNA, objasní význam enzymů,
hormonů a vitamínů, uvede zdroje
vitamínů v potravě
 Vysvětlí rozdíl mezi plastem a
přírodním materiálem z hlediska
užitných vlastností a vlivu na ŽP,
zdůvodní nutnost recyklace plastů
 Uvede významné chem. závody v ČR,
rozliší pojmy léčiva, drogy, doping,
pesticidy, insekticidy a herbicidy,
uvede běžně užívané stavební materiály
a pojiva, vysvětlí význam hnojiv, jejich
rozdělení podle původu a složení
Chemie
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




Zeměpis
Přírodopis
Matematika
Fyzika
2.7.24 Přírodopis
Charakteristika předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku.
V 6. – 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně.
Vzdělávání v předmětu přírodopis:
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích
seznamuje žáka se stavbou živých organismů
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami
skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury)
přírodovědné vycházky a exkurze s pozorováním
krátkodobé projekty
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy
fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak
zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky
Předmětem prolínají průřezová témata:
aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření (VDO)
evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání (OSV)
porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí, zachování biologické
rovnováhy (EV)
komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV)
evropská a globální dimenze v základech ekologie (EGS)
vzájemné respektování (MKV)
2.7.24.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
k vyhledávání, třídění a propojování informací
ke správnému používání odborné terminologie
k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů
učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta
Kompetence komunikativní
práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních,
argumentovat, přijmout kritiku
Kompetence sociální a personální
využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské
učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých
blízkých
Kompetence pracovní
učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami
učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh
6. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 vysvětlí, co zkoumají jednotlivé
biologické vědy
 uvede příklady rozmanitosti přírody
 vymezí základní projevy života, uvede
jejich význam
 na příkladech vysvětlí pojmy
producent, konzument , reducent
 pochopí nezbytnost jednotlivých složek
v potravním řetězci
 pracuje s mikroskopem, připraví
jednoduchý mikroskopický preparát
 popíše základní rozdíly mezi buňkou
rostlin živočichů a baktérií a objasní
funkci základních organel
 vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem, uvede
příklady
 vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán,
orgánová soustava, organismus
 užívá odborné názvosloví, rodové a
druhové jméno
 dokáže roztřídit organismy do říší, má
přehled o základních systematických
skupinách
 vysvětlí význam a zásady třídění
organismů
 chápe jednotlivé taxonomické jednotky
Učivo




Život na Zemi
Projevy života: fotosyntéza, dýchání,
výživa, růst, rozmnožování, dráždivost,
vývin
Podmínky pro život
Vztahy mezi organismy



Jak zkoumáme přírodu
Základní struktura života
Jednobuněčné, mnohobuněčné
organismy


Soustava organismů
Třídění organismů

Botanika

Přehled systémů rostlin – shody a
rozdíly
Přechod rostlin na souš – nalezení
nového života



Nižší rostliny
sinice – modrozelené organismy

houby – rostliny nebo živočichové
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



Z, F – planeta Země, Vesmír
Ch – používání chemických značek,
fotosyntéza, oxidace
F – fotosyntéza, světelná energie


EV – rozmanitost přírody, citový vztah
OSV – rozvoj vztahu k přírodě,
porozumění vztahům v přírodě

EV – potravní řetězec, uvědomění si
postavení člověka v potravním řetězci,
zachování rovnováhy v přírodě

EVG – mezinárodní organizace,
význam mezinárodního názvosloví,
řešení problémů

OSV – způsoby zkoumání přírody,
etika pokusů a pozorování

D – historie vědních oborů, vynálezů a
pozorování, revoluční objevy,
významní vědci

Ch – ochrana životního prostředí,
chemické znečišťování ovzduší
6. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka
 orientuje se v obsahu vědního oboru
botaniky a vyjmenuje některé vědce
zabývající se tímto oborem
 vysvětlí vývoj rostlin
 dokáže rozlišit nižší a vyšší rostliny
 popíše stavbu buňky sinice, orientuje se
v jejich rozšíření a problematice
znečišťování vod
 pozná rozdíl ve stavbě buňky hub a
rostlin
 užívá názvy jednotlivých částí hub
 zná význam hub v přírodě i pro
člověka, rozlišuje mezi parazitismem a
symbiózou
 pozná (i s pomocí atlasu) naše
nejznámější jedlé a jedovaté houby
 vysvětlí různé způsoby výživy hub a
jejich význam v ekosystémech a místo
v potravním řetězci
 chápe složení lišejníků, orientuje se ve
výskytu lišejníků, vyjmenuje některé
zástupce lišejníků
 objasní funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků

Učivo

lišejníky – průkopníci života

řasy – stélkaté rostliny



Vyšší rostliny - výtrusné
mechorosty
plavuně, přesličky, kapradiny
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EV – znečišťování a eutrofizace vod

MV – multikulturalita, odlišnosti ve
využívání přírodních zdrojů (sinice,
řasy)

OSV – základní hygienické návyky
(otravy houbami)

Z – oblasti výskytu lišejníků, ochrana
ohrožených druhů, CHKO, NP


Vyšší rostliny – semenné
Stavba rostlinného těla - části těla
semenných rostlin

EV – symbióza, indikátory čistoty
ovzduší (lišejníky, sinice)

nahosemenné rostliny

F – gravitace při růstu, souměrnost,
roviny souměrnosti


krytosemenné rostliny
ekosystémy – louka, zahrada, les, pole

EGS – ohrožené druhy, nezákonný sběr
rostlin

Z – vegetační pásma
6. ročník
Očekávané výstupy
 chápe důležitost výskytu řas na Zemi
při vzniku života
 vysvětlí pojem stélka
 uvědomuje si význam řas a vybraných
zástupců
 jmenuje příklady výtrusných rostlin
 vybrané zástupce rozlišuje na
mechorosty a kapraďorosty
 vysvětlí význam výtrusných rostlin
v přírodě
 vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a
semennými rostlinami
 porovná vnější a vnitřní stavbu
jednotlivých orgánů a uvede praktické
příklady jejich funkcí a vztahů
v rostlině jako celku
 vysvětlí funkce jednotlivých částí
rostlinného těla
 (kořen, stonek, list, květ, plod)
 pochopí význam charakteristických
znaků pro určování rostlin
 rozděluje části rostlin na vegetativní a
reprodukční
 chápe rozdíl opylení, oplození
 podle charakteristických znaků
rozlišuje hlavní zástupce
nahosemenných rostlin
Přírodopis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EGS – hospodářský význam rostlin,
import, potravní zdroje

EV – léčivé rostliny, bio produkty




Ch – herbicidy, pesticidy, insekticidy
Ch – chemické vlastnosti půdy
F – fyzikální vlastnosti půdy
Z – zastoupení různých typů půd

EV – umělé zásahy člověka do přírody
6. ročník
Očekávané výstupy
 uvědomuje si význam lesa a způsoby
jeho ochrany
 vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a
krytosemennou rostlinou a uvede
konkrétní příklady
 rozliší podle morfologických znaků
základní čeledi rostlin
 vyjmenuje významné zástupce
jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit
 vysvětlí význam lučních porostů
 uvědomuje si využití kulturních plodin
a přiřazuje jejich příklady
 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení rostlin
podmínkám prostředí
 uvědomuje si léčivé účinky rostlin,
rozpozná jedovaté rostliny
 pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči
rostlin
Přírodopis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 vysvětlí, co zkoumají jednotlivé
biologické vědy
 uvede příklady rozmanitosti přírody
 na příkladech prvoků vysvětlí pojmy
producent, konzument , reducent
 dokáže roztřídit organismy do říší
 chápe z kolika buněk se skládá tělo
prvoka
 popíše jednotlivé organely v těle
prvoků a rozumí jejich funkci
 popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů
za použití osvojené odborné
terminologie a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
 dokáže vysvětlit, proč řadíme medúzy
mezi žahavce
 vysvětlí, podle čeho dostal nezmar své
jméno
 porovná stavbu těla tasemnice a
škrkavky
 rozlišuje vnitřní a vnější parazity
 podle charakteristických znaků
rozlišuje plže , mlže, hlavonožce
 pochopí vývojové zdokonalení stavby
těla
 rozlišuje vodní a suchozemské druhy
Učivo


Uspořádání živého světa
Zoologie

Jednobuněčné organismy – živočichové

Prvoci

Mnohobuněčné organismy – nižší
živočichové (Bezobratlí)

Žahavci – žahaví dravci

Ploštěnci – živočichové s plochým
tělem

Hlísti – cizopasníci rostlin a živočichů

Měkkýši – živočichové s měkkým
tělem:



plži
mlži
hlavonožci



Kroužkovci – článkovaní „červi“:
mnohoštětinatci
opaskovci
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 pozná vybrané zástupce (hlemýžď,
páskovka, škeble, srdcovka, sépie)
 zná jejich význam a postavení v přírodě
 popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce
jednotlivých orgánů
 vysvětlí význam žížaly v přírodě
 dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu
těla členovců
 rozlišuje jednotlivé třídy členovců
podle charakteristických znaků
 uvede nejznámější zástupce
jednotlivých tříd
 dokáže popsat tělo včely medonosné
jako modelový příklad hmyzu
 rozlišuje proměnu dokonalou a
nedokonalou
 orientuje se v nejznámějších řádech
hmyzu a pozná vybrané zástupce
 zhodnotí pozitivní i negativní význam
hospodářských a epidemiologických
druhů hmyzu
 pochopí význam ostnokožců
z vývojového hlediska, vyjmenují
zástupce
 chápou, co je to regenerační schopnost
živočichů
Učivo





Členovci – nejpočetnější skupina
živočichů:
pavoukovci
korýši
vzdušnicovci
hmyz

Ostnokožci – „mořské hvězdy, kalichy,
okurky“

Mnohobuněčné organismy – vyšší
živočichové
(Obratlovci)





Strunatci – struna nebo páteř?
Kruhoústí – mihule
Paryby – žraloci a rejnoci
Ryby – nejpočetnější skupina
obratlovců
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 vysvětlí pojem mimotělní trávení a na
základě předchozích vědomostí
vyjmenují příklady
 uvědomují si jejich nebezpečí při koupání
v moři
 porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů
za použití osvojené odborné terminologie
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
 dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých
tříd
 chápe vývojové zdokonalování
 vysvětlí přizpůsobení živočichů danému
prostředí
 vysvětlí rozdíl mezi strunou hřbetní a
páteří
 jmenuje zástupce
 pozná vybrané zástupce ryb
 rozlišuje nejznámější mořské a
sladkovodní ryby
 rozumí postavení ryb v potravním řetězci,
význam ryb v potravě člověka
 uvědomuje si ohrožení ryb vlivem
znečišťování vod
 vysvětlí přizpůsobení obojživelníků
vodnímu prostředí
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Obojživelníci – ve vodě i na souši


Plazi – svědkové dávných věků


EV - rozmanitosti přírody, probudit
citový vztah
EV-potravní řetězec,
zachování rovnováhy

Ptáci – opeření vládci vzduchu

OSV- základní hygienické návyky

EV, Ch – insekticidy

EV- narušení přírodní rovnováhy,
přemnožené druhy hmyzu - důsledky

Savci

Společenstvo organismů

Ekosystémy

Jak člověk zasahuje do přírody?

Vývoj zásahů člověka do přírody
7. ročník
Očekávané výstupy
 pozná vybrané zástupce obojživelníků
 pozná vybrané zástupce plazů
 seznámí se s exotickými druhy plazů a
možností jejich chovu v teráriích
 rozumí významu plazů v potravním řetězci
 chápe vývojové zdokonalení stavby těla
ptáků, jejich přizpůsobení k letu
 pozná vybrané zástupce a dokáže je podle
znaků rozdělit do nejznámějších řádů
(pěvci, dravci, hrabaví,atd.)
 chápe názvy a zařazení jednotlivých řádů
dle jejich přizpůsobení prostředí
 vyjmenuje zástupce tažných a
přezimujících ptáků
 popíše stavbu těla savců a základní
charakteristiku
 podle charakteristických znaků rozlišuje
základní řády savců a správně roztřídí
vybrané zástupce
 vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a
způsobu života (např. kytovci, netopýři,
krtek, apod.)
 pozná vybrané zástupce
 rozumí významu těchto živočichů v přírodě
i pro člověka, jejich postavení
v ekosystému
Přírodopis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



Z -rozšíření organismů, migrace
EGS - mezinárodní smlouvy o
rybolovu
D – rybníkářství v Čechách

EV -zamořené vodní plochy,
ekologické havárie



EV – ptačí krmítka, co je vhodné?
Z – cesty ptáků
EV – chov andulek, papoušků


EGS – ohrožené druhy, nezákonný lov
EV, OSV –chov domácích savců
7. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 vysvětlí pojem společenstvo
 chápe vztahy a závislosti organismů ve
společenstvu
 jmenuje jednotlivé ekosystémy a dokáže do
nich zařadit příslušné rostliny a živočichy
 uvědomuje si význam jednotlivých
ekosystémů
 chápe a uvědomuje si nebezpečí
ohrožování naší planety znečišťováním
prostředí
 dokáže navrhovat postupy zlepšování
životního prostředí
Učivo


Vývoj člověka
Vztah člověka k ostatním živočichům

Buňky, tkáně, orgány

Viry, bakterie a nemoci

Kožní soustava

Pohybová soustava - opěrná a svalová



Základní životní funkce lidského těla
Využití potravy a získávání energie
Trávicí soustava

Dýchací soustava
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 zařadí člověka do systému živočišné říše,
charakterizuje biologické znaky lidského a
živočišného organismu
 chápe vývoj člověka
 vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán,
orgánová soustava, organismus
 popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání
lidského těla
 rozumí životním projevům virů a bakterií
 je schopen aplikovat preventivní opatření
před bakteriálním a virovým onemocněním
 chápe význam a stavbu kůže
 rozezná příčiny onemocnění kožní soust.,
aplikuje jejich prevenci a zásady první
pomoci
 charakterizuje lidské rasy a jmenuje jejich
znaky
 chápe význam soustav tvořící oporu a tvar
těla a umožňující pohyb
 dovede pojmenovat základní kosti a svaly
 rozpozná příčiny nemocí pohybového
aparátu, aplikuje jejich prevenci a zásady
první pomoci
 dovede vysvětlit, jak tělo získává energii
 pojmenuje a popíše části tráv. soustavy a
chápe jejich funkci
Učivo






Rozvádění látek po těle
tělní tekutiny
oběhová soustava
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


D - vývoj člověka
MKV – lidské vztahy

F - osmóza


Z - rozšíření nemocí po celém světě
MKV – multikulturalita, riziko
rozšiřování nemocí po celém světě
EGS - pandemie nemocí, očkování,
problémy 3.světa
EV- neléčit virová onemocnění
antibiotiky
EGS – revoluční objev antibiotik,
problém rezistence bakterií vůči antb.
MKV- rasy, národnostní menšiny
VDO-tolerance k odlišnostem
Tv - význam posilování, udržování
kondice
Ch - aerobní procesy, oxidace
F - působení sil, gravitace
Vylučovací soustava
Řízení lidského těla
nervová soustava



smyslové orgány


žlázy s vnitřní sekrecí






Rozmnožování
pohlavní soustava
vývoj nového jedince



F - zákon zachování energie, přeměna
energie
8. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 rozpozná příčiny nemocí tráv. soustavy,
aplikuje jejich prevenci a zásady první
pomoci
 pojmenuje a popíše části dých. soustavy
 vysvětlí činnost dých. soustavy v práci a při
zátěži
 rozpozná příčiny nemocí dých. soust.,
aplikuje prevenci a zásady první pomoci
 sestaví složení krve a chápe funkci
jednotlivých částí krve
 chápe stavbu srdce a jmenuje jednotlivé
druhy cév
 vysvětlí činnost srdce a celé oběhové
soustavy
 rozpozná příčiny nemocí oběh. soust. a
krve, aplikuje jejich prevenci a zásady
první pomoci
 chápe stavbu a funkci vylučovací soustavy
 rozpozná příčiny onemocnění vyluč. soust.,
aplikuje jejich prevenci a zásady první
pomoci
 chápe stavbu nervové soustavy
 popíše činnost nervové soustavy
 vyjmenuje části mozku a chápe jejich
význam
Učivo


Člověk a zdraví
Člověk a jeho prostředí

Lidská populace

Genetika
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EGS- hladomor, problémy zemí třetího
světa, přístup k pitné vodě

Ch -cukry, tuky, bílkoviny


EV-znečišťěné ovzduší, exhalace
Ch - oxidy, spalování

MDV - využití médií, stav ovzduší,
varování-špatné rozptylové podmínky,
pylové zpravodajství

EV- pitný režim, ochrana vodních
zdrojů - udržitelný rozvoj

VDO – tolerance a pochopení mentálně
postižených lidí
Př - roztoči a onemocnění nervové
soustavy

8. ročník
Očekávané výstupy
 rozpozná příčiny nemocí nerv. soust.,
aplikuje jejich prevenci a zásady první
pomoci
 chápe stavbu a funkci zrakového,
sluchového a rovnovážného ústrojí
 rozezná příčiny nemocí, aplikuje jejich
prevenci a zásady první pomoci
 jmenuje nejdůležitější hormony lidského
těla a chápe jejich vliv na řízení lidského
organismu
 popíše stavbu a funkci mužské a ženské
pohlavní soustavy
 vysvětlí způsob oplození
 je si vědom možných nebezpečí přenosu
pohlavních chorob
 popíše jednotlivé etapy života
 uvědomuje si vlivu vnějšího prostředí na
zdraví člověka
 rozeznává návykové látky a chápe jejich
nebezpečí
 vysvětlí podstatu pohlavního a
nepohlavního rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
 uvede příklady dědičnosti v praktickém
životě a příklady vlivu prostředí na utváření
organismů
Přírodopis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

MDV – využití médií k začlenění a
mentálně postižených

VZ-sexualita, pohlavně přenosné
choroby

EGS-pandemie AIDS

VZ-nebezpečí návykových látek,
kouření, alkoholismus

EV – geneticky upravené potraviny,
léčba vrozených vad, úpravy geonomu
Ch – nukleové kyseliny

8. ročník
Očekávané výstupy
 zná pojem gen, křížení, genové inženýrství
 vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti
organismu
 chápe přenos dědičných chorob
Přírodopis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 vysvětlí teorii vzniku Země
 objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života
 rozliší prvky souměrnosti krystalu
 orientuje se ve stupnici tvrdosti
 podle charakteristických vlastností
rozpozná vybrané nerosty
 chápe význam některých důležitých
nerostů (rudy)
 rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a
přeměněné a popíše způsob jejich
vzniku
 chápe význam a použití důležitých
hornin (žula, vápenec, břidlice)
 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů
 uvede konkrétní příklad vnitřních a
vnějších geologických dějů
 popíše druhy zvětrávání
 dokáže popsat vlivy erozí ve svém
okolí (skalní města)
 porovná význam půdních činitelů pro
vznik půdy
 rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
druhy
Učivo

Země, vznik, stavba

Mineralogie - nerost, hornina, krystal

Třídění nerostů

Petrologie - horniny

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy


Z - planeta Země, stavba
F - planeta země, stavba


F, Ch - terminologie, rozpustnost
Ch - chem. vzorce, značky prvků
Vnitřní geologické děje


Z - vznik pohoří, pohoří v ČR, ve světě
MV - přírodní katastrofy, zemětřesení

Vnější geologické děje

Ch - působení vody ve vápencích

Pedologie

Z - rozdělení půdpodle zeměpisných
oblastí
F - vzlínání vody v půdě

9. ročník
Přírodopis
Očekávané výstupy
 popíše teorii o vzniku a vývoji života
na Zemi
 rozlišuje jednotlivé geologické éry
podle charakteristických znaků a
typických organismů
 orientuje se v základních ekologických
pojmech
 (ekosystém, potravní řetězec, populace,
společenstvo)
 rozlišuje živé a neživé složky životního
prostředí
 uvede konkrétní příklad potravního
řetězce a vysvětlí důsledky oslabení
jednoho článku řetězce
 vysvětlí základní vztahy mezi
populacemi a uvede konkrétní příklady
parazitismu a symbiózy
 uvede příklady kladných i záporných
vlivů člověka na životní prostředí a
jejich důsledky pro rovnováhu
ekosystémů
 sleduje aktuální stav životního prostředí
 chápe principy trvale udržitelného
rozvoje
 rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné
zdroje energie
 orientuje se v globálních problémech
biosféry
Učivo







Vznik a vývoj života na Zemi
Éry vývoje Země
Rozmanitost organismů a prostředí
Ekosystémy
Prostředí okolí školy
Ekologie

Člověk a životní prostředí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

EV - aktivní přístup k ochraně ŽP

EV- principy udržitelného rozvoje

EGS - spolupráce v otázkách ŽP a
udržitelného rozvoje, ochrana
přírodního a kulturního bohatství,
organizace UNESCO
2.7.25 Zeměpis
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, 8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu
hodinu týdně..
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích
metod
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
skupinová práce (s využitím map, odborné literatury, časopisů, internetu)
zeměpisné vycházky s pozorováním
projekty
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
dějepis: kultura národů, historie států,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie
OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;
řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba
mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
EGS: objevování Evropy, světa
MKV: kulturní diference; lidské vztahy; multikulturalita; principy solidarity
2.7.25.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
k naslouchání a respektování názorů druhých
k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě
Kompetence k řešení problémů
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
k odpovědím na otevřené otázky
k práci s chybou
Kompetence sociální a personální
žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc
požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
k využívání skupinového a inkluzivního vyučování
k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
k ochotě pomoci a o pomoc požádat
k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku
Kompetence občanské
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného
rozvoje
Učitel vede žáky:
k dodržování pravidel slušného chování
k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
k tomu, aby brali ohled na druhé
k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
6. ročník
Zeměpis
Očekávané výstupy
 objasní postavení Slunce ve vesmíru,
popíše tělesa sluneční soustavy
 charakterizuje, povrch, pohyby
 Měsíce , fáze Měsíce
 aplikuje poznatky o vesmíru a o
sluneční soustavě
 rozumí pojmům: planeta, hvězda,
planetky, měsíce, meteorická tělesa,
komety, Galaxie,
 používá v praktických příkladech
znalosti o kulatosti planety Země
 hodnotí důsledky otáčení Země kolem
vlastní osy a oběhu Země kolem
Slunce pro praktický život na Zemi
 vysvětlí délku trvání dnů a nocí na
Zemi a pravidelné střídání ročních
období
 dokáže v praxi využít znalosti o jarní a
podzimní rovnodennosti, zimním a
letním slunovratu
 používá glóbus jako zmenšený a
zjednodušený model planety Země
k demonstraci rozmístění oceánů,
kontinentů a základních tvarů
zemského povrchu
 používá různé druhy map, používá
měřítko mapy k výpočtům na mapě
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

postavení Země ve vesmíru

tvar a pohyby planety Země






glóbus
měřítko glóbu




druhy map, měřítko mapy
obsah map, znázornění polohopisu,
výškopisu na mapách
práce s atlasem





poledníky, rovnoběžky
zeměpisné souřadnice
zeměpisná síť
určování geografické polohy
určování časových pásem











MDV – snímky z kosmu
OSV – komunikace, naslouchání
ENV – základní podmínky života
F – sluneční soustava, skupenství
látek
D – stáří kosmu, existence lidstva
EGS – důsledky pohybů Země pro
život lidí na světě
OSV – otázka vlastního názoru na tvar,
pohyby Země v minulosti
MDV - aktuality
M – porovnávání rozměrů Slunce,
Měsíce, Země
D – vývoj poznání o tvaru Země
Ov – kalendář
Př – roční období – změny v přírodě,
život na Měsíci
EGS – model Země
OSV – spolupráce při měření,
výpočtech
M – práce s měřítkem, převody
jednotek
6. ročník
Zeměpis
Očekávané výstupy
 seznámí se znázorněním výškopisu,
polohopisu na mapách
 vyhledá potřebné informace v
mapových atlasech, orientuje se
v jejich obsahu a rejstřících
 používá zeměpisnou síť a s pomocí
 zeměpisných souřadnic určuje
geografickou polohu jednotlivých
lokalit na Zemi
 vysvětlí příčiny rozdílného času
 jednotlivých míst na Zemi, pochopí
účel časových pásem pro určování
času na Zemi
 dokáže stanovit místní čas
 rozumí pojmům:poledník, místní
poledník, hlavní poledník, rovnoběžka,
zemský rovník, zeměpisná síť,
nadhlavník, obratníky, polární
kruh,datová mez
 vysvětlí pojem krajinná sféra
 orientuje se v jednotlivých složkách
přírodní sféry
 rozpoznává souvislost a vzájemnou
podmíněnost mezi jednotlivými
přírodními složkami krajinné sféry
 objasní stavbu zemského tělesa, dna
oceánů
Učivo



krajinná sféra Země a její složky
pevninské a oceánské tvary zemského
povrchu
význam jednotlivých přírodních
složek na Zemi
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy





MDV – zdroj informací – mapy,
aktuality
OSV – týmová spolupráce
EGS – pohled na svět, ve kterém žiji
M – práce s měřítkem, převody
jednotek
Vv – mentální mapa
Zeměpisná vycházka – práce s mapou,
orientace v krajině


geografická poloha, rozloha, členitost a
přírodní poměry oceánů, světadílů
zeměpis světadílů – polární oblasti

EGS – časová pásma




Př - krajinné sféry
F – teplota, tlak
Ch – chemické prvky, reakce
D – časová představa o pohybu
kontinentů
ICT – Internet – zdroj informaci


ENV – klimatické změny, ekosystémy,
význam vody, kvalita ovzduší,
podmínky pro život
6. ročník
Zeměpis
Očekávané výstupy
 posuzuje zemský povrch – reliéf,
působení endogenních a exogenních
činitelů a lidské společnosti
 s porozuměním pracuje s pojmy:počasí,
podnebí, meteorologické prvky,
celkový oběh vzduchu v atmosféře
 vymezí a vyhledá na mapách různé
podnebné pásy a porovnává je
 pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje
počasí v místě svého bydliště
 seznámí se s rozložením vody na Zemi
 porozumí a vyhledá na mapách pojmy:
oceán, moře, pohyby mořské vody,
vodní toky, ledovce, podpovrchová
voda,bezodtokové oblasti, jezera,
bažiny, umělé vodní nádrže
 popíše složení půdy,půdní typy a druhy
a jejich hospodářské využití,rozumí
pojmům mateční hornina, humus,eroze
půdy
 vysvětlí význam, využití a ochranu
půdy,příčiny úbytku půdy na světě
 objasní uspořádání bioty v závislosti na
zeměpisné šířce a nadmořské výšce
 vymezí geografická šířková pásma na
Zemi
 seznámí se s vlivy člověka na přírodní
prostředí
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 EGS – propojení složek přírodní sféry,
oteplování, rozšiřování pouští
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a

OSV – zájem o okolí, rozvoj kritického
Oceánie poloha, rozloha, členitost
myšlení, řešení problémů
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje,
Planeta Země 3000 –vzdělávací celostátní
obyvatelstvo a hospodářství
program. Projekt.
opakování






Př – vliv geografické polohy na život
ve světadílech a v oceánech, ekologické
katastrofy, využití oceánů
ENV – podmínky života na Zemi,
ekologická problematika oceánů
EGS – využití oceánů
MDV – aktuality
ENV – klimatické změny, podmínky
života
EGS – oteplování, mezinárodní
spolupráce a výzkum
6. ročník
Očekávané výstupy
 určí geografickou polohu jednotlivých
oceánů, světadílů podle zeměpisných
souřadnic i z hlediska polohy na
zemských polokoulích a v podnebných
pásech
 porovná rozlohu jednotlivých oceánů a
světadílů
 popíše a srovnává podle obecně
zeměpisných map členitost a typické
znaky přírodních poměrů
 jednotlivých oceánů, světadílů
 charakterizuje význam a hospodářské
využití oceánů
 seznamuje se s ekologickou
problematikou moří a oceánů
 určí geografickou polohu a vyhledá na
mapách polární oblasti
 uvede význam Arktidy a Antarktidy
 seznámí se s globálními problémy,
které
 těmto oblastem hrozí
 posoudí význam mezinárodní politické
a vědecké spolupráce při výzkumu a
využívání polárních oblastí
 dokáže na mapě lokalizovat
významné geografické pojmy,
s kterými se seznámí
Zeměpis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



MDV – aktuální stav
MKV – spolupráce mezi národy
OSV – spolupráce

D – nejstarší osídlené oblasti, význam
zemědělství v historii, vývoj obchodu
Ov- lidská práva, vzdělání
Rv – životní styl
Př – podmínky života na Zemi,
nerostné suroviny, podmínky pro
zemědělství
M – rozbor grafů, kartogramů
Cj – různá písma
ENV – využívání přírodních zdrojů –
vyčerpatelnost, životní podmínky pro
osídlení, možnost ohrožení podmínek
pro život
EGS – mezinárodní spolupráce,
organizace, globalizace – nadnárodní
firmy, výrobky na pultech obchodů,
možnost života v jiných státech světa
MDV – aktuality








6. ročník
Očekávané výstupy
 provede regionalizaci v jednotlivých
světadílech, vytyčí společné znaky
daného regionu a provede porovnání
jednotlivých regionů
 vyhledá a provede stručnou
charakteristiku nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí
 zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky, vytvoří
si celkový náhled na geografické učiv
Zeměpis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy





MKV – tolerance, podpora
multikultury,
osobnostní a sociální výchova
OSV – demokratický způsob řešení
konfliktů, mezilidské vztahy, řešení
problémů, poznávání lidí
VDO - dodržování lidských práv
a svobod, forma vlády, principy
demokracie
7. ročník
Zeměpis
Očekávané výstupy
Učivo

 provede regionalizaci v jednotlivých
světadílech, vymezí společné znaky
daného regionu, provede srovnání
jednotlivých regionů
 vyhledá a pojmenuje vybrané
modelové státy, hlavní a významná
města
 vyhledá na mapách hlavní soustředění
osídlení a hospodářských činností
v jednotlivých světadílech, v regionech
a modelových státech, popíše a
porovná jejich odvětvovou a územní
strukturu a zvažuje souvislost
s přírodními poměry
 seznámí se s mezinárodními
organizacemi
 vyhledá na mapách nejvýznamnější
oblasti cestovního ruchu
v jednotlivých světadílech
 dokáže na mapě lokalizovat významné
geografické pojmy, s kterými se
seznámí
 zopakuje si probírané učivo, systematicky si
utřídí poznatky, vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
Zeměpis světadílů – Amerika, Asie,
Evropa

Amerika - fyzickogeografická sféra

Amerika – socioekonomická sféra,
regionalizace, charakteristika států

Amerika – charakteristika států

Asie – fyzickogeografická +
socioekonomická charakteristika

Asie – regionalizace, státy

Evropa – fyzickogeografická +
socioekonomická charakteristika

Evropa – regionalizace, státy
opakování
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

ENV – stav životního prostředí, další
vývoj, ochrana, možnost změny

VDO – prvky demokracie, forma
vlády, orientace ve světě
OSV - komunikace s jinými národy,
rozvoj schopností poznávání, kreativní
myšlení, diskuze nad problémy
EGS – život v evropském i
mezinárodním prostoru, integrace,
spolupráce zemí, postavení ČR, vliv
globálních problémů, cestování
MKV – kultura a tradice, rasismus
MDV - aktuality, zdroj informací,
obrazového materiálu
Př – lidská populace, podmínky života
na Zemi, vliv osídlení na krajinu,
obživa obyvatelstva, produkty rostlinné
a živočišné výroby, suroviny pro
textilní, potravinářský průmysl,





7. ročník
Očekávané výstupy
Zeměpis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




D – nejstarší osídlené oblasti,vznik
prvních měst, průmyslová revoluce –
významné technické objevy, význam
zemědělství v historii, význam
objevných plaveb, obchod a rozvoj
služeb, kláštery , univerzity jako centra
vzdělanosti v minulosti
Ov – lidská práva, význam vzdělání pro
člověka, zdravý životní styl
Rv- rozdílné podmínky života lidí
v různých částech světa
M – rozbor grafů, kartogramů,
porovnávání čísel, určování hustoty
zalidnění, jednotky plochy
 Ch – využití nerostných
surovin, chemický průmysl.


F – typy elektráren
Pč – suroviny pro přípravu pokrmů
Projekt: Státy Evropy
8. ročník
Zeměpis
Očekávané výstupy
 určí geografickou polohu České
republiky
 vyhodnotí geografickou polohu České
republiky podle různých kritérií
 porovná rozlohu České republiky
s rozlohou vybraných států světa a s
rozlohou sousedních států
 popíše s pomocí obecně zeměpisných
a tématických map vznik a vývoj
reliéfu, určí a vyhledá horopisné
celky, charakterizuje podnebí,
vodstvo, půdy, rostlinstvo a
živočišstvo
 zhodnotí stav životního prostředí,
vymezí NP a CHKO a pochopí jejich
důležitost
 vyhledá, popíše a zdůvodňuje na
mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva v České
republice
 vyhledá na mapách největší a
nejvýznamnější sídla v České
republice a určí jejich lokalizační
faktory
 srovnává ukazatele o lidnatosti,
rozmístění, pohybu a struktuře
obyvatelstva České republiky se
sousedními státy
 vyhledá aktuální demografické údaje
Učiv



geografická poloha , členitost povrchu
a přírodní poměry České republiky
rozmístění obyvatelstva a sídelní
poměry České republiky

rozmístění hospodářských činností
České republiky
regiony České republiky

místní region České republiky










opakování







Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
ENV – stav přírody, ochrana,
předpoklad vývoje
EGS – poloha státu na mapě světa,
orientace
Př – geologická stavba, ochrana přírody
M – porovnávání rozlohy
F – atmosférické prvky
Projekt: Ochrana životního prostředí.
OSV – jednání s lidmi jednotlivých
národů, vlastní názor, naslouchání, ,
národnostní menšiny, rasismus,
xenofobie
EGS – vzájemné vztahy mezi národy,
cestování, návštěvy v zahraničních
rodinách
MDV – zdroj informací, obrazových
materiálů, aktuality
MKV – kultura a tradice
Český jazyk – nářečí
M – hustota obyvatel
Př- vliv osídlení na krajinu
D - vznik prvních měst
OSV – vytvoření názoru na stav
hospodářství
ENV – vliv hospodářství na životní
prostředí - těžba, průmyslové závody,
doprava, cestování
8. ročník
Očekávané výstupy
Zeměpis
Učivo

 rozlišuje a porovnává předpoklady,
rozmístění a perspektivu
 hospodářských aktivit v republice
 hospodářství České republiky
charakterizuje po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství,
doprava a spoje, služby, cestovní
ruch, zahraniční obchod
 zhodnotí postavení svého města
v rámci hospodářství celé republiky
 lokalizuje na mapách jednotlivé
regiony a administrativní celky
v České republice,
 charakterizuje přírodní podmínky,
hospodářství, zvláštnosti, kulturní
zajímavosti jednotlivých regionů a
porovnává jejich hospodářskou
funkci a vyspělost
 popíše a posoudí regionální
zvláštnosti, typické znaky přírody,
osídlení, hospodářství a kultury
místního regionu a jejich možné
perspektivy
 zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky,
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo


















Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
EGS – postavení hospodářství v rámci
EU a světa, rozvoj služeb
MDV – reklama, zdroj informací,
aktuality
Ch – využití nerostných surovin,
chemický průmysl
D – historie průmyslu, historie regionů
Př- obživa obyvatelstva, produkty
rostlinné a živočišné výroby paliva
F – typy elektráren
ENV – stav životního prostředí
OSV - spolupráce, obhajoba vlastního
názoru
EGS – euroregiony, spolupráce v rámci
EU - finance
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hospodářských údajů, srovnání regionů
Ch – průmysl regionů
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Př - krajina, stav přírody
ENV – stav životního prostředí
VDO – život v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci
regionu, evropská spolupráce
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hospodářských.údajů, hodnocení podle
jednotlivých kriterií
OSV – řešení problémů místní oblasti
9. ročník
Zeměpis
Očekávané výstupy
 pracuje aktivně s tématickými mapami
obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku
 rozlišuje a posuzuje předpoklady a
lokalizační faktory sídel a
hospodářských aktivit na konkrétních
regionálních příkladech
 orientuje se v počtu a rozmístění lidí
na Zemi, vyhodnocuje aktuální
demografické ukazatele
 popisuje rozmístění lidských ras,
národů, jazyků, náboženství,
lidských sídel, nejvýznamnějších
aglomerací
 určí a vyhledá hlavní oblasti
světového hospodářství
 porovnává a lokalizuje na mapách
hlavní a vedlejší oblasti světového
hospodářství, cestovního ruch
 vymezí kritéria hodnocení vyspělosti
státu
 uvede, vyhledá a charakterizuje
příklady států podle stupně rozvoje
 orientuje se na politické mapě světa
uvede počet států současného světa
Učivo

společenské, sídelní a hospodářské
poměry současného světa
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



státy světa, hlavní mezinárodní
politické, bezpečnostní , hospodářské
organizace a seskupení

globální problémy současného světa


krajina – prostředí, typy krajin
společenské a hospodářské vlivy na
krajinu a na životní prostředí
opakování geografického učiva








Př – lidská populace, lidské rasy,
podmínky života na Zemi, obživa
obyvatelstva
D – demografická revoluce, vývoj
urbanizace, průmyslová revoluce,
význam zemědělství
Ov – lidská práva
M – rozbor grafů, kartogramů,
porovnávání čísel, určování hustoty
zalidnění
Ch – chemizace v zemědělství – vliv na
přírodu, kvalitu potravin , chemický
průmysl
F – typy elektráren
ICT – zdroj informací
MKV –historie, tradice, kultura a
rozmanitost různých etnik, tolerance
OSV – vztahy mezi lidmi, odpovědné
řešení problémů, diskuse na dané téma,
skupinová práce
ENV – vztah k přírodě, vliv
hospodářství na krajinu a životní
prostředí, ochrana přírody
9. ročník
Očekávané výstupy
 vyhledá na politické mapě světa nově
vzniklé státy
 rozlišuje a porovnává státy světa
podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatelstva, hlediska svrchovanosti
 státního zřízení a formy vlády,
správního členění
lokalizuje aktuální příklady
politických, národnostních a
náboženských konfliktů ve světě
 uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a
hospodářských seskupení
 vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných
důsledcích , hledá řešení
 rozlišuje vzhled, funkci přírodních,
kulturních krajin, uvede konkrétní
příklady
 posuzuje působení přírodních procesů
a vzájemný vztah mezi přírodou a
lidskou společností na krajinu a na
životní prostředí
 zhodnotí společenské a hospodářské
vlivy lidské společnosti působící
dlouhodobě v prostoru a v čase na
krajinu a životní prostředí, uvede
kladné a záporné příklady
Zeměpis
Učivo













Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
EGS – život v mezinárodním prostoru,
globalizace, závislost sv. hospodářství
na těžbě ner. surovin, vyčerpatelnost
ner. surovin, šetření
MDV – zdroje informací, aktuality
Ov- státní zřízení, forma vlády,
principy demokracie, možnosti řešení
konfliktů, mezinárodní spolupráce
D – vznik států v minulosti, vývoj
počtu států
Př – vliv přírodních podmínek na
osídlení
ICT – zdroj informací
VDO – prvky vlády, demokracie,
totalita, vztahy mezi státy světa
OSV - řešení problémových úkolů –
formulace svého názoru, naslouchání,
argumenty
MKV – politické a sociální konflikty
EGS – mezinárodní spolupráce,
orientace v evropském a mezinárodním
prostoru, nebezpečí terorismu
MDV – aktuality, zdroj informací
ICT – zdroj informací
9. ročník
Očekávané výstupy
Zeměpis
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy














Př – podvýživa, hlad, AIDS,
rozšiřování pouští, vyčerpatelné
nerostné suroviny, kácení tropických
deštných lesů
Ch – skleníkový efekt, kyselé deště,
složení atmosféry, oteplování,
výfukové plyny, ropné havárie, pitná
voda – znečištění
D – změny krajiny, života lidí
v průběhu času
F – alternativní zdroje energie
Ov – mezinárodní spolupráce
ENV – vývoj přírodního obrazu světa,
aktivní řešení problémů životního
prostředí, trvale udržitelný rozvoj
EGS – globalizace, důsledky
OSV – vlastní zodpovědnost při řešení
problémů, komunikace, hledání
kompromisu
Projekt: Globální problémy.
ENV –ochrana přírody, ekosystémy
MDV – kritické vyhodnocení informací
EGS – globální úroveň životního
prostředí – možnosti zlepšení
OSV - osobní zodpovědnost za jednání
v okolním prostředí
Př – ekologie, vliv prostředí na zdraví
lidí
2.7.26 Pracovní činnosti
Charakteristika předmětu
Vyučovaný předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum činností a technologií.Předmět vede žáky k rozvoji jemné motoriky rukou,
k osvojování správných pracovních návyků a dovedností, k radosti z vytvoření vlastního výrobku. Vychovává žáky k vážení si lidské práce.Žáci
pracují se všemi dostupnými materiály – papírem, dráty, hlínou, textílií, plasty, stavebnicemi a potravinami. Pracovní činnosti přispívají
k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění
člověka v dalším životě.
Vyučovaný předmět pracovní činnosti je na druhém stupni tvořen následujícími tematickými celky:
práce s technickými materiály
domácnost
šití
Vyučovaný předmět pracovní činnosti rovněž integruje následující průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Enviromentální výchova
lidské aktivity a problémy životního prostředí
základní podmínky života
vztah člověka k prostředí
Vyučovaný předmět pracovní činnosti je na druhém stupni vyučován v 6., 7., 8. a 9. ročníku po jedné hodině týdně. Předmět je vyučován
převážně formou vyučovacích hodin ve třídách a pomocí praktických činností v odborných dílnách, cvičné kuchyni, učebně šití a informatiky
nebo formou návštěv a exkurzí muzeí a výstav s důrazem na rozvoj správných pracovních dovedností a návyků. Žáci se učí plánovat, organizovat
a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu a to individuální, skupinovou nebo projektovou prací.
2.7.26.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Prezentací prací žáků vytváříme jejich pozitivní vztah k práci a odpovědnosti za kvalitu vytvořených výrobků. Využíváme pro
výzdobu školy, tříd a chodeb.
Kompetence sociální a personální
Využíváním skupinové práce v hodinách pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci kolektivu a týmové práci. Vedením žáků
k sebehodnocení pěstujeme u všech zdravé sebevědomí dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. Praktickými pracemi
rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost.Dodržování zásad bezpečnosti práce a praktické ukázky první pomoci vedeme
žáky k zodpovědnosti za své zdraví a život.
Kompetence komunikativní
Popisy svých výrobků a prací s využitím informačních a komunikačních technologií rozvíjíme v žácích schopnost vhodně a efektivně
prezentovat výsledky své práce. \pomocí skupinových prací rozvíjíme u žáků kooperaci a týmové komunikační schopnosti. Základy
společenského chování u žáků upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími.
Kompetence pracovní
Pomocí praktických prací utužujeme v žácích základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, organizací a
plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě.Vedeme žáky prostřednictvím besedy a
diskuse k poznání svých schopností a možností, které jim pomohou rozhodnout se o svém budoucím povolání.
Kompetence k řešení problémů
Uplatňováním samostatné a skupinové práce vedeme žáky ke správnému pochopení pracovních problémů a hledání jejich efektivních
řešení.
Kompetence k učení
Vyhledáváním vhodných metod vedeme žáky k samostatnosti při práci a tím rozvíjíme jejich schopnost hledat potřebné informace a
zvažovat jejich důležitost a učíme je samostatně pracovat s odbornou literaturou a medii. Při práci s informacemi vedeme žáky ke
správnému užívání odborných termínů.
6. ročník
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
 Žák dodržuje zásady bezpečnosti při
práci s nástroji a nářadím


 připraví si jednoduchý náčrt pro postup
při plánování výrobku
 vytvoří výrobek z daného materiálu na
základě postupu, zkušenosti a
představivosti
 volí vhodné pomůcky a nářadí k řešení
úkolů
 uplatňuje základní hygienické návyky
při práci
 poskytne první pomoc při drobném
poranění







 získané dovednosti uplatňuje v běžném
životě /doma, ve volném čase atd./
 rozliší základní materiály
 dokáže si uspořádat a udržovat
pracovní plochu



Bezpečnost a hygiena práce
Práce s technickými materiály, užití
materiálu v praxi
dřevo
papír
plasty
kompozity
jednoduché pracovní postupy
pracovní pomůcky
tradiční techniky práce s drobným
materiálem a využití odpadového
materiálu
lidová řemesla
tvorba z textilu
práce v keramické dílně






Design a konstruování
sestavování modelu z jednotlivých částí
tvorba konstrukčních prvků
návrh předlohy
návody
náčrt
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebeorganizace /stanovení cíle a kroků
k jeho dosažení/
 psychohygiena /hledání pomoci při
potížích/
 kreativita
 kooperace
 komunikace
 řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Multikulturní výchova
 lidské vztahy /uplatňování slušného
chování/
Enviromentální výchova
 základní podmínky života hospodaření se surovinovými zdroji
 lidské aktivity a problémy životního
prostředí - hospodaření s odpady
vztah člověka k prostředí - prostředí
a zdraví
7. ročník
Pracovní činnosti- chlapci
Očekávané výstupy
 Žák dodržuje bezpečnostní pravidla a
předpisy při práci v různém prostředí
 zvládá základní hygienické návyky při
práci
 sestaví podle náčrtu, projektu daný
model
 plánuje svoji pracovní činnost a
zorganizuje si pracovní plochu
 uplatňuje tvořivost a vlastní nápady
k dosažení požadovaného výsledku
 provádí údržbu jednoduchých předmětů
a zařízení podle platných instrukcí
 Žák si osvojuje práci ve skupině,
zaujímá postoj k výsledkům společné
práce
 charakterizuje význam pojmů - design,
interiér, exteriér
 osvojuje si základní dovednosti a
návyky
 vhodně vybírá pracovní nástroje a
nářadí
 poskytne první pomoc
 poznává své možnosti a posoudí je při
rozhodování o volbě povolání
Učivo





















Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Bezpečnost a hygiena práce, řád školní
dílny
Práce s technickými materiály
užití materiálů v praxi
dřevo
papír
plasty
kompozity
pracovní postupy
pracovní pomůcky, nářadí
tradiční techniky práce s drobným
materiálem a využití odpadového
materiálu
organizace práce
práce v keramické dílně
Design a konstruování
sestavování modelu z jednotlivých částí
tvorba konstrukčních prvků
jednoduchý technický výkres
návrh předlohy
návody
náčrt
údržba pracovních pomůcek a nářadí
Svět práce - volba profesní orientace
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání
 sebeorganizace /stanovení cíle a kroků
k jeho dosažení/
 psychohygiena /hledání pomoci při
potížích/
 kreativita, kooperace, komunikace
 řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Multikulturní výchova
 lidské vztahy /uplatňování slušného
chování/
Enviromentální výchova
 základní podmínky života hospodaření se surovinovými zdroji
 lidské aktivity a problémy životního
prostředí - hospodaření s odpady
 vztah člověka k prostředí - prostředí a
zdraví
Mediální výchova
 práce v realizačním týmu
 určení základních prvků v textu a
používání symbolů a značek
-
7. ročník
Pracovní činnosti- dívky
Očekávané výstupy
Učivo
 umí připravit tabuli pro jednoduché
stolování, seznámí se s pravidly
chování u stolu
 zná základní vybavení kuchyně,
správné stolování, seznání se
s bezpečností práce
 umí připravit jednoduché pomazánky,
příprava a zdobení chlebíčků a
chuťovek
 žák připravuje vánoční cukroví, umí
vyrobit jednoduchý svícen a vánoční
dekoraci
 zpracovává listové těsto, jednoduché
recepty
 umí vyrobit jednoduchý salát zeleninový, ovocný, těstovinový

Stolování


Kuchyně
Pomazánky, práce ve cvičné kuchyni

Vánoce - cvičná kuchyně, jednoduché
vánoční cukroví, materiál pro vánoční
dekoraci

Listové těsto - cvičná kuchyně, výroba
jablečného závinu, pizza

Saláty - cvičná kuchyně

Velikonoce - cvičná kuchyně, kraslice,
velikonoční dekorace
 seznámí se s pokrmy s vajec,
velikonoční dekorace

Polévka, hlavní jídlo - cvičná kuchyně
 vyzkouší si připravit oběd /polévka a
hlavní jídlo/, stolování, úprava tabule
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání
Osobnostní a sociální výchova
 psychohygiena
 sebepoznání a sebepojetí
 seberealizace
 tvořivost
 komunikace
 řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Enviromentální výchova
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy
 - vztah člověka k prostředí
8. ročník
Pracovní činnosti- chlapci
Očekávané výstupy
Práce s technickými materiály:
 dokáže porozumět technickému
výkresu a vyrobit podle něj šablonu,
kterou použije při zhotovení výrobku
 dokáže vyrobit jednotlivé části
výrobku z jednotlivých částí je
schopen sestavit hotový výrobek
 ovládá postupy opracování dřeva
 (řezání, pilování, rašplování, vrtání )
 ovládá postupy opracování
pozinkovaného plechu
 (orýsování dle šablony, stříhání,
ohýbání, nýtování, pájení)
 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti
při práci s nástroji a nářadím ,
poskytne l.pomoc při úrazu
Svět práce:
 využije profesní informace a
poradenské
 služby pro výběr vhodného vzdělávání
 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí a profesní příprav
Učivo

Prohloubení znalostí a dovedností
z 7.ročníku (dřevo, kovy)
 technické kreslení - nárys, půdorys,
bokorys, řez a detail
 jednoduché pracovní operace a postupy
 pracovní postupy - výrobek
ze dřeva - montáž celého výrobku z
jednotlivých částí

pracovní postupy - výrobek
z pozinkovaného plechu - montáž
celého výrobku z jednotlivých částí




možné výrobky: podložka pod hrnec,
pingpongová pálka, přenoska na nářadí,
krabička na šroubky, lopatka,
vodotěsná nádoba
trh práce – povolání, druhy pracovišť
prac.prostředků, charakter a druhy prac.
činností, požadavky kvalifikační,
zdravotní, osobní
volba profesní orientace – osobní
zájmy, tělesný a duševní stav,
sebehodnocení, využívání
poradenských služeb
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

M - geometrie

CH –kovy, druhy plechů

VDO – dodržování přepisů a norem,
poskytnutí nebo přivolání l.pomoci

Ov – osobní vlastnosti a zájmy,
sebehodnocení

VDO – osobní zodpovědnost,
právní řád, práva a povinnosti občanů
8. ročník
Pracovní činnosti - dívky
Očekávané výstupy
 žák zná nebezpečí domova zejména pro
malé děti/okna, léky, elektrické
spotřebiče, nože atd./
Učivo


 zná vlastnosti hlíny, zpracování, volí
vhodné pracovní postupy
 zná bezpečnost bytu pro ochranu zdraví
všech členů
 zdůvodní potřebu plánování rodinného
rozpočtu, práce s počítačem,
internetový obchod




 žákyně si vyzkouší práci s výukovým
programem, naučí se základy psaní na
stroji
 zná drobné opravy /přišívání knoflíků,
zašívání, oprava zipu/
 společenské chování, skládání
ubrousků, používaný inventář při
stolování, základní prvky aranžování do
vázy, misky suchých rostlin




Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osvojování základů bezpečnosti a
hygieny práce, vytváření návyků
organizace a plánování práce
Poskytování první pomoci
Osobnostní a sociální výchova
 -seberegulace a sebeorganizace
 psychohygiena
 rozhodovací dovednosti
Práce s keramickou hlínou, tvárnost,
přidávání materiálů, používání
pracovních nástrojů
Údržba a úklid domácnosti
organizace úklidu, čistící prostředky zkušenosti žákyň s používáním
prostředků doma
Výdaje domácnosti, ceny potravin,
nákup, jídelníček
Psaní na stroji
Využití výukových programů
Základy šití
žákyně pracují samostatně, práce
s jehlou a nití
Základy stolování
kultura stolování, jednoduché prostírání
a pohoštění, zdobné prvky při úpravě
stolu,vazba a úprava květin

rozvoj schopnosti poznávání
Enviromentální výchova
 základní podmínky života
 vztah člověka k prostředí
 lidské aktivity a problémy
Osobnostní a sociální výchova
 hodnoty, praktická etika
 kreativita
 sebepoznání a sebepojetí
9. ročník
Očekávané výstupy
Elektrotechnické práce
 provádí údržbu jednoduchých
předmětů a el. zařízení
 dodržuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce a bezpečnostní předpisy
při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu
 zvládá výměnu žárovek, vypínačů,
zásuvek a dalších komponentů v sítích
24V
Pracovní činnosti - chlapci
Učivo
Prohloubení znalostí a dovedností
z 8.ročníku (dřevo, kovy)
 El. Práce v sítích malého napětí:
 návod, předloha, náčrt, plán, schéma
 zapojení žárovky
 zapojení tlačítka
 zapojení domovního zvonku
 zapojení spotřebičů sériově a paralelně
 zapojení vypínače
 zapojení přepínače
 zapojení zásuvky
 ochrana nulováním
Svět práce
 ochrana zeměním
 orientuje se v pracovních činnostech
 křížový přepínač, ovládání z více míst
vybraných oblastí
Praktická
pomoc při údržbě školy (opravy
 posoudí své možnosti v oblasti profesní
lavic, židlí, nástěnek….)
orientace využije profesní informace
 možnosti vzdělávání – náplň učebních a
pro výběr vhodného vzdělávání
studijních oborů, informace a
 zná důležitá práva a povinnosti
poradenské služby
zaměstnanců a zaměstnavatelů
 zaměstnání a způsoby
 prokáže v modelových situacích
hledání,informační základna pro volbu
prezentaci své osoby při vstupu na trh
povolání
práce
 problémy nezaměstnanosti, úřady
práce, psaní životopisu, pohovor u
zaměstnavatele
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy



M - geometrie
P – prevence úrazů a zásady 1. pomoci
VDO – osobní zodpovědnost,
respektování a dodržování předpisů a
norem, poskytnutí nebo přivolání
1.pomoci

OSV – stanovení osobních cílů a
naplánování cesty k jejich dosažení,
sebepoznání a sebehodnocení

Ov – školská soustava
9. ročník
Pracovní činnosti - dívky
Očekávané výstupy
 Žák si musí uvědomit nebezpečí při
poranění, každý i drobný úraz hlásí
učiteli a požaduje ošetření
 Žák zná základy ručního šití
 Žákyně si uvědomuje ovládání stroje,
zvládá základy strojového šití
 Uvědomuje si prostorové vyjádření,
umí vypracovat jednoduchý střih,
zvládá jeho úpravu pro různé velikosti
 Žákyně si zopakuje druhy stehů, ruční i
strojové šití, uvědomuje si význam
činnosti
Učivo

Ochrana zdraví










Základy šití
práce s jehlou a nití
žáci pracují samostatně
opravy a úpravy prádla
záplaty, nášivky, ruční řasení
rovné stehy
strojové šití
základy obsluhy šicího stroje
příprava stroje k šití
zásady bezpečnosti práce, údržba,
drobné opravy
druhy švů
práce se střihem, míry a tělesné
rozměry, označování velikosti oděvů a
prádla, střihové přílohy, střihy a jejich
úprava
pokládání střihu na materiál, spotřeba
materiálu, zhotovení výrobku - povlak
na polštář, textilní taška, šortky, zástěra



Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopností poznávání
 sebepoznání a sebepojetí
 řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
 komunikace
 kreativita
 hodnoty, postoje, praktická etika
 seberegulace a sebeorganizace
 kooperace a kompetice
Enviromentální výchova
 základní podmínky života
2.7.26.2 Koncepce výchovy k volbě povolání
V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na trhu práce. V souvislosti s měnícími se
podmínkami pracovního trhu se zvyšuje nezaměstnanost, která postihuje všechny věkové skupiny včetně mladistvých osob.
Vzhledem k výraznému nárůstu počtu nezaměstnaných mladistvých absolventů základních a středních škol se dosavadní postupy zaměřené na
ovlivňování volby budoucí vzdělávací cesty a profesní orientace žáků jeví jako málo účinné. Jako jeden z důvodů selhávání mladistvých na trhu
práce se ukazuje jejich nedostatečná připravenost na odpovědné rozhodování o volbě profesní dráhy a nízká schopnost realisticky hodnotit
existující možnosti profesního uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost vyvolala potřebu systematicky připravovat žáky na volbu povolání
a na přechod do světa práce již během povinné školní docházky.
Volba povolání zásadním způsobem ovlivňuje celý lidský život. V procesu profesní orientace má pak volba středoškolského
vzdělávání po ukončení základní školy zásadní význam - každá další volba je touto volbou výrazně ovlivněna a omezena. Navíc žák
provádí volbu v době, kdy na ni ještě není připravený a potřebuje výrazně pomoci. Z toho jasně vyplývá, proč se chce naše škola touto
problematikou systematicky zabývat a poskytnout žákům, jejich zákonným zástupcům dostatek informací, aby se mohli dobře a zodpovědně
rozhodnout, orientovat se na trhu práce, v systému dalšího vzdělávání a vlastních možnostech.
Proto zařadila naše základní škola do svého vzdělávacího programu Škola pro život také vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání.
Ta si klade za cíl vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti:
zaměřuje se na utváření a rozvíjení praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich
budoucí úspěšné začlenění do pracovního života
připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a do světa práce
učí žáky optimálně posuzovat své možnosti vzhledem k požadavkům a situaci na pracovním trhu, odpovědně se rozhodovat o své
budoucí profesní orientaci a pružně reagovat na případné změny v rámci svého rozhodnutí či na změny budoucí životní situace
učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího
profesního zaměření a o výběru vhodného povolání
rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů škol na trhu
práce, koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených
profesních cílů
seznamuje žáky s významem osobnostních předpokladů pro výkon vybraných povolání a učí je přebírat osobní odpovědnost za vlastní
rozhodování o své budoucí
vzdělávací a profesní dráze
Vzdělávací cíle naší školy v oblasti Výchovy k volbě povolání jsou následující:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
si uvědomili podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného
povolání
využívali poznatků z oblasti sebepoznávání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti při vytyčování a dosahování stanovených
životních cílů
realističtěji nahlíželi na vlastní osobnost a korigovali svůj náhled na vlastní potenciál i na možnosti svého budoucího profesního
uplatnění
pochopili souvislost mezi požadavky na výkon vybraného povolání, svými reálnými osobními předpoklady a konkrétními možnostmi
výběru vhodného povolání
hodnotili své osobní šance na trhu práce v souladu s reálnými požadavky vybraného povolání a v konfrontaci s vlastními osobnostními
předpoklady
plánovali si významné životní kroky, stanovovali si realistické životní cíle a nacházeli vhodné způsoby a strategie jejich dosahování
přiměřeně se adaptovali na nové životní situace, vhodně reagovali na potřeby, požadavky a očekávání druhých lidí a konstruktivně se
vyrovnávali s případným neúspěchem
se orientovali v profesní nabídce a v informačních zdrojích pro volbu povolání
Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání je proto rozpracována do následujících obsahových okruhů (témat).
1. Sebepoznání
Žáci se naučí realističtěji hodnotit své osobní zvláštnosti, předpoklady, možnosti i omezení a pochopí, které faktory proces sebepoznání
ovlivňují. Uvědomí si nutnost sebepoznání pro správnou volbu povolání.
2. Rozhodování
Žáci si uvědomí svou roli v procesu rozhodování, zamyslí se nad faktory, které mohou jejich rozhodování ovlivňovat, a nad tím, jaké překážky
jim v rozhodování mohou bránit; naučí se rozumně volit z daných možností.
3. Akční plánování
Žáci si postupně navyknou po etapách plánovat důležité životní kroky a přehodnocovat dosažené cíle, naučí se stanovovat si realistické cíle a
hledat účinné strategie k dosahování cílů a odstraňování překážek.
4. Adaptace na životní změny
Žáci si uvědomí nevyhnutelnost změn v životě, zamyslí se nad změnami, se kterými se budou muset po odchodu ze základní školy vyrovnat, a
poznají způsoby, jak se mohou na změny připravit a jak je mohou zvládnout.
5. Možnosti absolventa základní školy
Žáci získají přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, poznají místní možnosti a příležitosti, které se v dané chvíli nabízejí
a naučí se zamýšlet nad různými cestami k dosažení zvoleného cíle.
6. Informační základna pro volbu povolání
Žáci pochopí nutnost spojovat rozhodování se znalostí svých osobních předpokladů a s vyhledáváním potřebných profesních informací. Naučí se
vyhledávat, třídit a správně využívat informace o vhodných vzdělávacích a pracovních příležitostech.
7. Orientace v důležitých profesních informacích
Žáci se naučí využívat důležité informace o různých povoláních a profesích pro svoji profesní volbu, zvažovat klady i zápory jednotlivých
povolání a realisticky hodnotit své šance ve vybraném povolání na trhu práce.
8. Rovnost příležitostí na trhu práce
Žáci získají přesnější a komplexnější představu o některých pracovních činnostech a profesích, naučí se rozpoznávat překážky, které jim mohou
bránit v dosažení osobních a profesních cílů a nalézat vhodné způsoby, jak čelit profesní diskriminaci.
9. Svět práce a dospělosti
Žáci se seznámí s postupy při přijímání uchazečů o studium na středních školách a při přijímání do zaměstnání, uvědomí si, co od nich
potenciální zaměstnavatelé budou očekávat a jak lze tato očekávání naplnit.
Hlavním cílem zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do základního vzdělání je zprostředkovat žákům důležité znalosti
a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich
další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce.
Zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do základního vzdělávání se uskutečňuje tak, že vymezené obsahové okruhy jsou
začleněny jednak do povinných předmětů, které mají k dané problematice nejblíže - především předměty občanská výchova, praktické činnosti,
výchova ke zdraví, jednak do dalších vzdělávacích aktivit realizovaných školou (návštěva informačního a poradenského střediska úřadu práce,
burza škol, konzultace s výchovným poradcem, koordinování práce vyučujících realizujících výuku jednotlivých obsahových okruhů dané
vzdělávací oblasti, zajišťování exkurzí apod.).
Zařazení vzdělávací oblasti do školního vzdělávacího programu Škola pro život ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
Výchova k volbě povolání
Osobnost žáka zraje, utváří se postupně. Proto i koncepce výchovy k volbě povolání je odstupňována dle schopností, možností žáků do
několika ročníků.
V rámci předmětu Výchova ke zdraví jsou obecně rozvíjeny žákovy schopnosti, dovednosti v oblasti sociální komunikace, rozhodování,
plánování, sebehodnocení atd. Jejich praktické využití při volbě povolání pak vyžadují konkrétněji na volbu povolání zaměřené předměty
Praktické činnosti a Občanská výchova.
8. ročník
Očekávané výstupy
Pracovní činnosti – svět práce - chlapci
Učivo
 dodržuje zásady bezpečnosti a
hygieny práce a bezpečnostní předpisy
při práci s nástroji a nářadím, poskytne
první pomoc při úrazu
Bezpečnost a hygiena práce, řád školní dílny
 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu,
jednoduchého programu daný model
Jednoduché pracovní operace a postupy
 Měření
 Orýsování
 Řezání
 Broušení
 Povrchová úprava
Opakování z předchozích ročníků
 Technické materiály (dřevo, kov, plast),
 Vlastnosti, užití, rozdělení
 Pracovní pomůcky, nářadí
Technické kreslení
Jednoduché výrobky z technických
materiálů
 Výrobky ze dřeva
 Výrobky z kovu
 Výrobky z plastu
 posoudí své možnosti v oblasti profesní
Povrchové úpravy jednotlivých výrobků
orientace
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

P – prevence úrazů a zásady 1. pomoci

M – geometrie

OSV – stanovení osobních cílů a
naplánování cesty k jejich dosažení,
sebepoznání a sebehodnocení

Ov – osobní vlastnosti a zájmy,
sebehodnocení
8. ročník
Očekávané výstupy
 prokáže v modelových situacích
prezentaci své osoby při vstupu na trh
práce
Pracovní činnosti – svět práce - chlapci
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Design a konstruování
Volba profesní orientace
 Sebepoznávání
 Osobní vlastnosti a schopnosti
 Osobní zájmy a cíle
 Tělesný a duševní stav
 Sebehodnocení
 Profesiogram
Seznámení s poradenskými službami

Trh práce
 Charakter a druhy pracovních činností
 Povolání
 Druhy pracovišť
 Pracovní prostředky
 Požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní
 Rovnost příležitostí na trhu práce
VDO – osobní zodpovědnost, právní
řád, práva a povinnosti občanů
8. ročník
Očekávané výstupy
 žákyně zná nebezpečí, se kterými se
mohou setkat v domácnosti
(okna, léky, elektrické spotřebiče,
nože)
 zná vlastnosti hlíny, zpracování, volí
vhodné pracovní postupy
Pracovní činnosti – svět práce - dívky
Učivo
Osvojojování základů bezpečnosti a hygieny
práce
 vytváření návyků organizace a plánování
práce
Poskytování první pomoci
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- rozvoj schopnosti poznávání
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena
- sebepoznání a sebepojetí
- seberealizace
- tvořivost
- komunikace
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, praktická etika
Práce s keramickou hlínou
 tvárnost, přidávání materiálů, používání Enviromentální výchova
 zná bezpečnost bytu pro ochranu zdraví
pracovních nástrojů
- základní podmínky života
všech členů
- lidské aktivity a problémy
- vztah člověka k prostředí
Údržba a úklid domácnosti
 organizace úklidu, čistící prostředky
 zkušenosti z domova
Vkz – ochrana vlastního zdraví i zdraví
ostatních
Vv – estetické cítění
Fy – základní fyzikální zákony
 zdůvodnění potřeby plánování
Výdaje domácnosti, ceny potravin, nákup, M – měření, počítání
rodinného rozpočtu, práce s počítačem, jídelníček
Čj – čtení textu s porozuměním
internetový obchod
Inf – práce s počítačem
Př – znalost rostlin, živočichů a jejich
vlastností
8. ročník
Pracovní činnosti – svět práce - dívky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 společenské chování, skládání
Základy stolování
ubrousků, používaný inventář při
 kultura stolování, jednoduché prostírání
stolování, základní prvky aranžování do
a pohoštění, zdobné prvky při úpravě Inf – práce s počítačem
vázy, misky suchých rostlin
stolu, vazba a úprava květin
 žákyně si vyzkouší práci s výukovým
programem, naučí se základy psaní na
stroji
Psaní na stroji
 zná drobné opravy (přišívání knoflíku,
zašívání, oprava zipu)
Základy šití
 samostatná práce s jehlou a nití
 posoudí své možnosti v oblasti profesní Volba profesní orientace
orientace
 sebepoznání
 osobní vlastnosti a schopnosti
 tělesný a duševní stav
 sebehodnocení
 profesiogram
 seznámení s poradenskými službami
 prokáže v modelových situacích
prezentaci své osoby při vstupu na trh
práce
Trh práce
 charakter a druhy pracovních činností
 povolání, druhy pracovišť
 požadavky kvalifikační, zdravotní
a osobnostní
 rovnost příležitostí na trhu práce
M – měření
Vv – estetické cítění
Osobnostní a sociální výchova
- stanovení osobních cílů a naplánování cesty
k jejich dosažení, sebepoznání a sebehodnocení
Ov – osobní vlastnosti a zájmy, sebehodnocení
9. ročník
Očekávané výstupy
Pracovní činnosti – svět práce - hoši
Učivo
 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných oblastí
Volba profesní orientace
 sebepoznání
 práce s profesními informacemi
 posoudí své možnosti v oblasti profesní
 využívání poradenských služeb
orientace
Možnosti vzdělávání
 využívá profesní informace pro výběr
 přijímací řízení, přihlášky
vhodného vzdělávání
 přehled středních škol v regionu
 náplň učebních a studijních oborů
 návštěva některých středních škol
v regionu
 využívání poradenských služeb
 zná důležitá práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů
Zaměstnání
 pracovní příležitosti v regionu
 způsoby hledání zaměstnání
 životopis
 pohovor u zaměstnavatele
 problémy nezaměstnanosti
 Úřad práce
 práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů
 adaptace na životní změny
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- stanovení osobních cílů a naplánování cesty
k jejich dosažení, sebepoznání a sebehodnocení
Ov – školská soustava
Osobnostní a sociální výchova
- sociální rozvoj
- komunikace
9. ročník
Očekávané výstupy
Pracovní činnosti – svět práce - chlapci
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Podnikání
 druhy a struktura organizací
 nejčastější forma podnikání
 drobné a soukromé podnikání
Trh práce
 vyhledávání inzerátů s nabídkou práce
(tisk, internet)
 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce
 dodržuje bezpečnostní předpisy při
práci s nástroji a nářadím
 poskytne první pomoc při úrazu
Úvod do elektrotechniky
 bezpečnost práce v elektrotechnice
 první pomoc při zasažení elektrickým
Enviromentální výchova
proudem
- lidské aktivity a problém životního prostředí
Jednoduché elektrické obvody
 čtení a kreslení základních elek. značek
a schémat
 elek. součástky, vlastnosti, užití
 elek. stavebnice
Elek. instalace v domácnosti
 rozvod elektrické energie
 světelné obvody
 zjišťování a odstraňování drobných
poruch s dodržením bezpečného napětí
9. ročník
Očekávané výstupy
 zvládá výměnu žárovek, vypínačů,
zásuvek a dalších komponentů v sítích
24V
Pracovní činnosti – svět práce - chlapci
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Základní elek. spotřebiče v domácnosti
(funkce, užití, ovládání, bezpečnost provozu,
údržba, ekonomika provozu)
 domácí spotřebiče světelné
 domácí spotřebiče tepelné
 domácí spotřebiče chladící
 domácí spotřebiče mechanické
 domácí spotřebiče kombinované
 domácí spotřebiče elektronické
 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
Provoz domácnosti
 voda, teplo, světlo

Ekonomika domácnosti
 výdaje domácnosti
 domácí účetnictví
 bezpečnost v domácnosti
Drobná domácí údržba
 provádí údržbu jednoduchých předmětů
 instalatérské práce
a zařízení
 stavební práce
 malířské práce
 tapetování
 natěračské práce
 opravy nábytku apod.
Enviromentální výchova
- lidské aktivity a problém životního prostředí
9. ročník
Očekávané výstupy
Pracovní činnosti – svět práce - dívky
Učivo
 orientuje se v pracovních činnostech
vybraných oblastí
Volba profesní orientace
 sebepoznání
 práce s profesními informacemi
 posoudí své možnosti v oblasti profesní
 využívání poradenských služeb
orientace
Možnosti vzdělávání
 využívá profesní informace pro výběr
 přijímací řízení, přihlášky
vhodného vzdělávání
 přehled středních škol v regionu
 náplň učebních a studijních oborů
 návštěva některých středních škol
v regionu
 využívání poradenských služeb
 zná důležitá práva a povinnosti
zaměstnanců a zaměstnavatelů
Zaměstnání
 pracovní příležitosti v regionu
 způsoby hledání zaměstnání
 životopis
 pohovor u zaměstnavatele
 problémy nezaměstnanosti
 Úřad práce
 práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů
 adaptace na životní změny
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- stanovení osobních cílů a naplánování cesty
k jejich dosažení, sebepoznání a sebehodnocení
Ov – školská soustava
Osobnostní a sociální výchova
- sociální rozvoj
- komunikace
9. ročník
Očekávané výstupy
Pracovní činnosti – svět práce - dívky
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Podnikání
 druhy a struktura organizací
 nejčastější forma podnikání
 drobné a soukromé podnikání
Trh práce
 vyhledávání inzerátů s nabídkou práce
(tisk, internet)
 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny
práce
 dodržuje bezpečnostní předpisy při
práci s nástroji a nářadím
 poskytne první pomoc při úrazu
Základy šití
 bezpečnost práce
 práce s jehlou a nití
 rovné a ozdobné stehy
 opravy a úpravy prádla
 uvědomuje si ovládání stroje, zvládá
základy strojového šití
Strojové šití
 základy obsluhy šicího stroje
 příprava stroje k šití
 základy bezpečnosti práce, údržba
 druhy švů
 drobné opravy šicího stroje
 umí vypracovat jednoduchý střih,
zvládá jeho úpravy pro různé velikosti
Základy šití - střihy
 práce se střihem, míry, těl. rozměry
 střihové přílohy, úprava střihů
 pokládání střihu na materiál
 spotřeba materiálu
 zhotovení výrobku – taška, zástěra
Enviromentální výchova
- lidské aktivity a problém životního prostředí
9. ročník
Pracovní činnosti – svět práce - dívky
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Provoz domácnosti
 voda
 teplo
 světlo
 provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví
Ekonomika domácnosti
 výdaje domácnosti
 domácí účetnictví
 bezpečnost v domácnosti
Drobné domácí práce
 úklidové práce
 práce v domácnosti – praní, žehlení
 používání elektrospotřebičů
 drobná údržba elektrospotřebičů
 zvládá jednoduchý princip chodu
domácnosti
Enviromentální výchova
- lidské aktivity a problém životního prostředí
2.7.27 Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové vymezení předmětu
Předmět hudební výchova směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti života jedince prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových, poslechových a jiných aktivit, chápání hudebního jazyka jako specifického prostředku komunikace, orientaci v širokém spektru
hudebních stylů a žánrů, pochopení různých hudebních kultur jiných národů, rozvoji celkové hudebnosti žáka, uvědomění si provázanosti
hudební výchovy s ostatními předměty (výtvarnou výchovou, českým jazykem a literaturou, cizími jazyky, dějepisem, zeměpisem, fyzikou,
občanskou výchovou, informatikou a výpočetní technikou).
 Časové vymezení předmětu
Týdenní časová dotace: 1 hodina pro všechny třídy
 Organizační vymezení předmětu
Výuka probíhá ve specializované učebně hudební výchovy. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou různorodých hudebních
vystoupení, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách.
Učební osnovy předmětu umožňují učiteli konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě jeho znalosti hudebního rozvoje jednotlivých žáků a
podmínek ve škole. Učitel volí didaktické prostředky dle svého rozhodnutí. Forma a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů
vzdělávání např. samostatná práce, skupinové vyučování, kolektivní práce, krátkodobé projekty, kulturní akce, exkurze, prezentování výsledků.
 Cíl předmětu
Hlavními složkami tohoto předmětu jsou pěvecké, instrumentální, poslechové, a hudebně pohybové činnosti, které jsou provázány a vzájemně se
doplňují. Prostřednictvím těchto činností žák rozvíjí svou hudebnost. Učí se pracovat se svým hlasem, kultivuje svůj pěvecký projev, osvojuje si
písně různých hudebních žánrů, rozvíjí své intonační dovednosti. Při poslechových činnostech poznává hudbu ve všech jejích žánrových,
stylových i funkčních podobách, utváří si vlastní názory a postoje k hudebnímu umění minulosti i současnosti, získává vhled do hudební kultury,
učí se hudbu analyzovat. Instrumentálními a hudebně pohybovými projevy získává a rozvíjí své individuální hudební schopnosti a dovednosti.

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
v rámci HV vede toto téma k rozvoji smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična (tj. estetika
chování, mezilidských vztahů) a vnímání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa
Osobnostní rozvoj:
kreativita – schopnost jednotlivce vytvářet vlastní jednoduchý doprovod (rytmický či melodický), vlastní dramatizace písní, texty
k jednoduchým melodiím
rozvoj schopnosti poznávání – sluchová orientace v zahraných tónech, zapamatovávání si jich, pokusy o jejich analýzu
Sociální rozvoj:
poznávání svého okolí na základě společných praktických aktivit (tanec, zpěv, rytmická cvičení, ….), formování otevřené a pozitivní
komunikace při diskusi nad uměleckým dílem, společném hodnocení hudebních aktivit
Morální rozvoj:
role žáka v kolektivu – respektování hudebního výkonu ostatních, pomoc méně nadanějším, zájem na dobrém výkonu ostatních
Výchova demokratického občana (VDO)
uvědomění si své role jako člověka, jenž odpovídá za své činy, plní své povinnosti a uplatňuje svá práva (spoluutváření a respektování
pravidel hodnocení v HV, snaha o správné vnímání a pochopení hudebních výkonů ostatních žáků).
Mediální výchova (MEV)
vznik a vývoj médií, jejich vliv a přínos v oblasti kultury a umění
média jako zdroj informací
Multikulturní výchova (MV)
poznávání vlastního kulturního zakotvení a orientace v pluralitní společnosti – regionální umění, kultura a umění v našem regionu
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
orientace ve vývoji evropského umění, hledání podobností a odlišností, společných kořenů – lidové zvyky, tradice, folklor evropských
zemí, životy a díla evropských hudebních skladatelů, hymny jiných zemí, tradiční hudební nástroje různých zemí
Environmentální výchova (EVO)
hudební díla inspirovaná životním prostředím, přírodními jevy, vesmírem
estetické vnímání prostředí, ve kterém žijeme
2.7.27.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni ke kultivaci své hudebnosti vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými aktivitami, dále pak
k porozumění obecně užívaných termínů z hudební oblasti tak, že je umí propojovat a zacházet s nimi, uvědomují si, že přehled a znalosti
v oblasti umění jim přinášejí emocionální prožitky.
Kompetence komunikativní
Žáci se učí vnímat možnosti hudebního umění jako prostředku mimojazykového vyjadřování a využívat je ke svébytné komunikaci, učí
se respektovat rozdílnost názoru ostatních lidí na umělecké dílo, naslouchat názorům jiných, nechat se jimi obohacovat, případně s nimi
polemizovat.
Kompetence občanské
Žáci se učí respektovat, chránit a oceňovat kulturní tradice i historické dědictví, jsou vedeni k sebeúctě a úctě k druhým lidem, k toleranci
k jejich hudebním projevům, k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků, k vytváření
pozitivních postojů k uměleckým dílům.
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem, ke správnému zacházení a používání svěřených hudebních
nástrojů a pomůcek, k jejich případné údržbě tak, aby je nepoškodili a jejich manipulaci neohrozili sebe ani ostatní. Jsou seznamováni
s různými profesemi v hudební oblasti, hudebně nadaní žáci jsou vedeni k vhodné volbě povolání tak, aby mohli uplatnit svůj talent.
Kompetence k řešení problémů
K vyjádření svých hudebních záměrů jsou žáci vedeni k volbě vhodných hudebních prostředků, jsou podporováni při objevování různých
variant během realizace hudebního projevu. Ve škole i při mimoškolních akcích je průběžně sledováno, jak žáci hodnotí hudební dění
kolem sebe a jaké k němu zaujímají postoje.
Kompetence sociální a personální
Žáci jsou vedeni k osvojování si zásad chování a vystupování na kulturních akcích, k chápání role jednotlivce v hudebním kolektivu,
k přebírání zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalování, k posilování svoji sebedůvěry při realizaci hudebních činností, k pochopení
emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi.
6. - 9. ročník
Očekávané výstupy
 zpívá dle svých individuálních
schopností, pokud možno rytmicky
 správně a čistě v jednohlase a
dvojhlase
 při zpěvu využívá správných pěveckých
návyků
 uvědomuje si práci s hlasivkami a co
jim škodí
 napodobuje polyfonní hudbu, kánon
 dodržuje hlasovou hygienu
 ve zpěvu napodobuje různé interprety
české i světové populární hudby
 upevňuje pěvecké a hlasové dovednosti
 uvědomuje si tóniny, ve kterých
zpíváme
 rozlišuje a vnímá vzdálenosti mezi tóny
 dle svých schopností provádí
jednoduché hudební improvizace




uvědomuje si, co je rytmus
vyhledává určené takty a rytmy
procvičuje si rytmickou paměť
chápe některé z pojmů:
o harmonie, rytmus, gradace,
o kontrast, hudební barva
Hudební výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Pěvecký a mluvní projev
 zpěv lidových písní
 výběr písní různých slohových období
 hlasová hygiena
 hudba a drogy
 polyfonní (vícehlasé) kánony
 USA – kolébka jazzu a moderní
populární hudby
 zpěv blues a spirituálů
 zpěv písní z oblasti české a světové
populární hudby trampská píseň,
country
 intonace a vokální improvizace
 intonační cvičení
 intervaly
 improvizace jednoduchých písní





OSV
Psychohygiena
Hlasová hygiena
Poznávání lidí
Napodobování zpěvu profesionálních
umělců



MKV
Etnický původ
Zpěv písní různých etnických skupin



MDV
Tvorba mediálního sdělení
Vystoupení nadaných žáků na
soutěžích,
koncertech, akcích školy
Hudební rytmus
 říkadlo, píseň – rytmické vyjádření
textu písně
 vyhledávání určitého rytmu v hudebním
zápisu písně
 reprodukce známých písní – důraz na
první a druhou dobu taktu
 rytmické hádanky, ozvěny, hra na tělo
 rytmické hudební formy: polka,
pochod, valčík
 tvoření jednoduchého rytmického
doprovodu









VDO
Formy participace občanů v politickém
životě
Zpěv lidových i umělých písní
Naše hymna, hymny jiných států
EGS
Objevujeme Evropu a svět
Rytmické doprovody k evropským
písním a písním z jiných částí světa
Hádanky, soutěže, hudební kvízy
6. - 9. ročník
Hudební výchova
Očekávané výstupy
 tvoří vlastní rytmické motivy, předehry,
mezihry, dohry
 dokáže využít dosavadních znalostí a
dovedností pro vytvoření jednoduchého
doprovodu
 zpívá dle svých dispozic rytmicky co
nejpřesněji
 popisuje lidovou černošskou hudbu,
jejich výrazný rytmus, vytváří
polyrytmus
 poznává rytmy různých etnických
skupin a národů
 reprodukuje na základě svých
individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy a části písně a
skladeb
 dokáže ocenit kvalitní vokální projev
druhého
 uvědomuje si svůj hlas, vokální projev
a mluvní projev
 správně rytmicky doprovází
jednoduchou píseň na Orffovy nástroje
 dokáže využít získaných znalostí a
dovedností ve hře na rytmické nástroje
Učivo




tvoření rytmických doprovodů na
základě poslechu hudby různých etnik
rytmus – tempo – melodie – harmonie –
- kontrast – gradace
polyrytmus neboli rytmický kánon
zpěv spirituálů, blues a dalších písní
s výrazným rytmickým doprovodem
Rozvoj hudebního sluchu a hudební
představivosti
 reprodukce tónů
 zachycování rytmu písně pomocí
notového
 záznamu
Reflexe vokálního projevu
 sólový zpěv
 zpěv ve skupinách
 poslech zpěvu ostatních spolužáků a
jejich hodnocení
Hra na hudební nástroje
 hra a tvorba doprovodů k lidovým
písním, folkovým, country a moderním
písním s využitím nástrojů Orffova
instrumentáře
 reprodukce jednoduché melodie
 vyťukávání 2/4 , ¾ a 4/4 taktů
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy








OSV
Seberegulace a sebeorganizace
Hodnocení svého výkonu a výkonu
svého
spolužáka
Práce ve skupinách

OSV
Mezilidské vztahy
Hra na rytmické nástroje ve skupině,
pomoc
slabším spolužákům



MKV
Multikulturalita
Diskuse, referáty, skupinová práce



MDV
Práce v realizačním týmu
Příprava na soutěže a vystoupení





OSV
Psychohygiena
Uvolnění, relaxace, hry
Kooperace
Práce ve dvojicích a ve skupinách
6. - 9. ročník
Hudební výchova
Očekávané výstupy
 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností jednoduché
rytmické a melodické doprovody
 napodobuje rytmus různých etnických
skupin
 rozpoznává hudební nástroje, dokáže
využívat jejich výrazové možnosti
 vyjadřuje pomocí nástroje hudební i
nehudební myšlenky
 provádí jednoduché hudební
improvizace
 rozpozná některé z tanců různých
stylových období
 volí vhodný typ hudebně pohybových
prvků k poslouchané hudbě
 podle své pohybové vyspělosti
vyjadřuje pochodový, polkový,
valčíkový krok
 taktuje 2/4, ¾ a 4/4 takt
 pohybem vyjadřuje obsah písně a
skladby
 využívá jednoduchých gest a tanečních
kroků k vyjádření hudebního děje
Učivo




improvizace jednoduché hudební formy
hudební nástroje současné a historické
využívání dalších různých rytmických
nástrojů při vytváření rytmů různých
národů
partitura
Vyjadřování hudebních i nehudebních
představ a myšlenek pomocí hudebních
nástrojů
 rytmus, melodie, tempo, dynamika
 vyjádření pomocí hudby pocitů: radosti,
smutku, nenávisti, lásky atd.
 hádanky a soutěže na téma „Moje
představy“
Pohybový doprovod znějící hudby
 společenské a lidové tance
 pochod, polka, valčík
 moderní tance
 vlastní pohybové ztvárnění hudby
 hra na dirigenta, taktování
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti
na sémantiku hudebního díla
 dramatizace písní
 pantomima, soutěže
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




OSV
Komunikace
Diskuse nad uměleckým dílem
Besedy – vyjádření vlastních názorů na
poslouchané dílo



EGS
Objevujeme Evropu a svět
Referáty z oblasti české, evropské a
světové hudby




OSV
Kreativita
Rozvoj smyslového vnímání
Referáty – vžít se do díla autorů



EGS
Jsme Evropané
Čeští skladatelé a hudebníci působící
v jiných zemích (referáty, internet)


OSV
Mezilidské vztahy
Poslech, referáty, soutěže
6. - 9. ročník
Očekávané výstupy
 pohybem reaguje na změny rytmu,
tempa a dynamiky, dokáže se
pomocí hudby uvolnit
 rozlišuje skladbu vokální a
instrumentální
 orientuje se v proudu znějící hudby
 vnímá užité hudebně výrazové
prostředky
 přistupuje k dílu jako k logicky
utvářenému celku
 při poslechu využívá získané zkušenosti
 postihuje rytmické a výrazové změny
v hudebním proudu
 poznává hudební formy
 poslouchá vybrané skladby hudebních
skladatelů vážné hudby
 porovnává hudební skladbu s jinými
hudebními i nehudebními díly
 dokáže stručně popsat život autora
 poznává skladby a jejich autory
 rozlišuje co je kýč, módnost a
modernost v hudbě
Hudební výchova
Učivo
Pohybové reakce na změny v proudu
znějící hudby
 pohybové hry na střídání rytmickometrických celků
 dynamika – pohybem vyjadřují změny
v dynamice hudby
 relaxační hudba
 hry na rozvoj pohybové paměti
Orientace v hudebním prostoru a
analýza hudební skladby
 vokální a instrumentální skladby
 hudebně výrazové prostředky
 rozbor jednodušších skladeb z oblasti
vážné hudby
 poslech skladeb různých žánrů,
srovnávání a postihování rozdílů
 hudební formy: koncert, sonáta,
symfonie,rondo, fuga, kantáta,
oratorium, serenáda, requiem
Hudební dílo a autor hudebního díla
 hudební skladatelé jednotlivých
slohových
 období, jejich život a dílo
 hudba a výtvarné umění
 poslech ukázek moderní populární
hudby
 pojmy: kýč - módnost - modernost
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy







OSV
Psychohygiena
Střídání různých forem práce; střídání
vokální,
instrumentální a pohybové činnosti
MDV
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Diskuse a besedy o spotřební zábavě
6. - 9. ročník
Očekávané výstupy
 zařadit na základě individuálních
schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období
 porovnávat slyšenou hudbu z hlediska
její slohové a stylové příslušnosti
s dalšími skladbami
 orientuje se ve vývoji nahrávání a
vzniku
 různých přehrávačů a hudebních nosičů
 poznává naše hudební památky a snaží
se je zařadit do historických souvislostí
 prokazuje orientaci ve vývoji hudby
 sluchem rozlišuje hudební nástroje a
dovede je pojmenovat
 spojuje poslech s instrumentální a
pohybovou činností
 slovně charakterizuje hudební dílo
 zdůvodňuje zařazení skladby do
jednotlivých slohových a stylových
období
 na základě svých zkušeností a znalostí
vyjadřuje a obhajuje svůj názor na
interpreta, hudební žánr a na hudbu
jako celek hledá souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění
Hudební výchova
Učivo
Hudební styly a žánry
 lidová a umělá píseň
 melodram, muzikál, opera, opereta
 poslech ukázek různých hudebních
stylů a žánrů
 nejstarší hudební památky
 středověk, gotika, baroko, klasicismus,
romantismus, impresionismus,
expresionismus,
 hudba XX. Století, nonartificiální
hudba: blues, ragtime, jazz, swing,
country, folk, rokenrol, rock, pop,
metal, disco, punk, rap, hip-hop,
house music, techno
 vývoj nahrávací techniky: fonograf,
gramofon, magnetofon, digitální
záznam, nahrávací studia
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy




EGS
Zajímá nás Evropa a svět
Porovnávání české, evropské a světové
hudby.
Referáty, diskuse



EV
Vztah člověka k prostředí
Poslech a rozbor písní s danou
tématikou



MDV
Fungování a vliv médií ve společnosti
Práce s hudebními nahrávkami,
zařazování do
systému




VDO
Formy participace občanů v politickém
životě
Práce s písněmi z husitského období,
z doby národního obrození,
Osvobozeného divadla, Semaforu,
totalitního režimu
2.7.28 Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým účinkem, rozvíjení specifického cítění, tvořivosti,
vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání
vazeb mezi druhy umění, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí, rozvíjení schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím
výtvarného projevu. Předmět zahrnuje též seznamování se s historickými souvislostmi a společenskými kontexty ovlivňujícími výtvarné umění a
kulturu.
Vyučovaný předmět výtvarná výchova je tvořen následujícími činnostmi:
Kresbou, malbou
prostorovými pracemi
jednoduchými grafickými technikami
koláží
prácí s grafickými PC programy
Vyučovaný předmět výtvarná výchova integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Mediální výchova
Vliv médií na kulturu
Média jako zdroj informací
Fungování a vliv médií ve společnosti
Prostředek svobodného vyjádření vlastních postojů
Vnímání autora mediálních sdělení (hodnocení a výběr slov a obrazů)
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání, smyslového vnímání, pozornosti, soustředění, řešení problémů
Psychohygiena – pozitivní naladění mysli, relaxace
Komunikace – umění jako prostředek komunikace
Sebepoznání a sebepojetí - objevování sebe a okolního světa, cítění rytmu, prostoru, struktury
Hodnoty, postoje, praktická etika – postoje a hodnoty
Seberegulace a sebeorganizace – osobní cíle, organizace, plánování
Kompetence a kompetice – získávání základních sociálních dovedností při řešení složitých situací při skupinové práci
Kreativita
Enviromentální výchova
vztah člověka k prostředí
Výchova demokratického občana
Uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení
Multikulturní výchova
Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem, odlišné vnímání světa, respektování kulturních a etnických odlišností
Kulturní diference - jedinečnost, individuálnost
Vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování různých kultur
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Postoje k tradičním evropským hodnotám
Tolerance a respekt k názorům druhých
Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace
Objevujeme Evropu - vlastní identita
2.7.28.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení a propojení je efektivně využívá v tvůrčích činnostech. Operuje s obecně
uznávanými termíny, znaky a symboly, propojuje je do širších celků. Samostatně pozoruje a experimentuje, kriticky posuzuje získané
výsledky. Posuzuje vlastí pokrok, kriticky zhodnotí své výsledky a diskutuje o nich.
Kompetence k řešení problémů
Žák využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo
nových problémových situací.
Kompetence komunikativní
Žák využívá informační a komunikační prostředky pro komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální
Žáci spolupracují ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, respektují různá hlediska druhých lidí, ovládají svoje
chování a jednání tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence občanské
Žáci se učí respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům,
kultuře a tvořivosti, aktivně se zapojovat do kulturního dění.
Kompetence pracovní
Žák používá účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, přistupuje k výsledkům lidské činnosti z hlediska
ochrany životního prostředí i kulturních a společenských hodnot. Využívá znalostí a zkušeností z výuky v zájmu vlastního rozvoje.
6. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
 užívá linie jako pomocný prostředek
Učivo

Rozvíjení smyslové citlivosti – linie a
osová symetrie, tvary objemy, uspořádání
prvků v ploše, rytmus, výtvarný a barevný
kontrast, ilustrátoři dětské knihy

Uplatňování subjektivity – vyjádření
představ, fantazie, osobních zkušeností

Ověřování komunikačních účinků –
zdůvodňování odlišné interpretace
obrazných vyjádření, jejich porovnávání,
respektování záměrů autora
 všímá si symetrie a asymetrie
 snaží se uspořádat celou plochu výkresu
 pozoruje účinek kontrastu
 pracuje se základními barvami a učí se je
míchat
 znázorňuje prostor pomocí lineární
perspektivy
 seznamuje se s významnými ilustrátory
dětské knihy
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 Rozvoj schopností poznávání,
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, řešení problémů
 Psychohygiena – pozitivní naladění
mysli, relaxace
 Komunikace – umění jako prostředek
komunikace
 Sebepoznání a sebepojetí - objevování
sebe a okolního světa, cítění rytmu,
prostoru, struktury
 Hodnoty, postoje, praktická etika –
postoje a hodnoty
 Seberegulace a sebeorganizace – osobní
cíle, organizace, plánování
 Kompetence a kompetice – získávání
základních sociálních dovedností při
řešení složitých situací při skupinové
práci
 Kreativita
Výchova demokratického občana
 Uvažování o problémech v širších
souvislostech, kritické myšlení
6. ročník
Očekávané výstupy
Výtvarná výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Multikulturní výchova
 Multikulturalita (vstřícný postoj
k odlišnostem, odlišné vnímání světa)
 Kulturní diference (jedinečnost,
individuálnost)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech



Postoje k tradičním evropským
hodnotám
Tolerance a respekt k názorům druhých
Jsme Evropané (kořeny a zdroje
evropské civilizace)
Mediální výchova
 Vliv médií na kulturu
 Média jako zdroj informací





Mezipředmětové vztahy:
Přírodopis – příroda kolem mě
Dějepis – pravěk
Český jazyk – ilustrace k četbě,
ilustrátoři knih
Hudební výchova – rytmus
7. ročník
Očekávané výstupy
 žák pozoruje a výtvarně zachycuje
symetrii a asymetrii v přírodě a
v předmětech
 snaží se začlenit porušení rytmu do
výtvarného záměru
 zkouší zachytit pohyb
 pracuje s prvky v ploše (písmo, hry
s barvou)
 míchá barvy a pozoruje výtvarný účinek
 pracuje s kontrastem jako výtvarným
záměrem
 snaží se vyjádřit prostor pomocí lineární a
barevné perspektivy
 reaguje výtvarnými prostředky na události
v okolí i ve světě
 seznamuje se s výtvarným projevem
středověku
Výtvarná výchova
Učivo
 Rozvíjení smyslové citlivosti – linie,
tvary objemy, barevné kvality, textury,
uspořádání prvků v ploše, rytmus,
výtvarný a barevný kontrast, struktury
 Uplatňování subjektivity – vyjádření
představ, fantazie, osobních zkušeností,
uspořádání prostoru, vyjádření proměn,
přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením, symbolika
 Ověřování komunikačních účinků –
zdůvodňování odlišné interpretace
obrazných vyjádření, jejich
porovnávání, respektování záměrů
autora
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání,
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, řešení problémů
Psychohygiena – pozitivní naladění
mysli, relaxace
Komunikace – umění jako prostředek
komunikace
Sebepoznání a sebepojetí - objevování
sebe a okolního světa, cítění rytmu,
prostoru, struktury
Hodnoty, postoje, praktická etika –
postoje a hodnoty
Seberegulace a sebeorganizace – osobní
cíle, organizace, plánování
Kompetence a kompetice – získávání
základních sociálních dovedností při
řešení složitých situací při skupinové
práci
Kreativita
Výchova demokratického občana
Uvažování o problémech v širších
souvislostech, kritické myšlení
Multikulturní výchova
Multikulturalita (vstřícný postoj
k odlišnostem, odlišné vnímání světa,
respektování kulturních a etnických
odlišností)
7. ročník
Očekávané výstupy
Výtvarná výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Kulturní diference (jedinečnost,
individuálnost)
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Postoje k tradičním evropským
hodnotám
Tolerance a respekt k názorům druhých
Jsme Evropané (kořeny a zdroje
evropské civilizace)
Objevujeme Evropu (vlastní identita)
Mediální výchova
Vliv médií na kulturu
Média jako zdroj informací
Enviromentální výchova
Uvědomování si podmínek života a
možností jejich ohrožení
Ochrana kulturních památek
Vztah člověka k prostředí (zdravý
životní styl, přístup k přírodě a
kulturnímu dědictví)
Mezipředmětové vztahy:
Přírodopis – výtvarné náměty: krajina,
přírodní produkty
Zeměpis – výtvarné náměty: roční
období, přírodní úkazy, cestování
Dějepis – středověk
Český jazyk – ilustrace k četbě
Hudební výchova – vzájemné
ovlivňování různých druhů umění
8. ročník
Očekávané výstupy
 žák uplatňuje pro vyjádření vlastních
zkušeností, vjemů, představ a poznatků
škálu vizuálně obrazných prvků, variuje
různé vlastnosti prvků pro získání
osobitých výsledků
 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě
užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a
digitálních médiích (počítačová grafika)
 vybírá, kombinuje, vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky
 interpretuje významné prvky uměleckého
vyjádření současnosti i minulosti
 porovnává různé interpretace obrazného
vyjádření, vysvětluje své postoje k nim
 ověřuje komunikační účinky samostatně
vytvořených obrazných vyjádření
v sociálních vztazích
 seznamuje se s výtvarným projevem od
období baroka po secesi
Výtvarná výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Rozvíjení smyslové citlivosti – linie
Osobnostní a sociální výchova
(pomocné, zvýrazňující; základy písma),
Rozvoj schopností poznávání,
rytmus (pravidelný, porušený),
smyslového vnímání, pozornosti,
uspořádání objektů do celků v ploše,
soustředění, řešení problémů
objemu, prostoru (perspektiva barevná,
Psychohygiena – pozitivní naladění
lineární, konstruovaná), vědomé vnímání
mysli, relaxace
a uplatnění mimovizuálních podnětů při
Komunikace – umění jako prostředek
vlastní tvorbě, reflexe ostatních
komunikace
uměleckých druhů (hudebních,
Sebepoznání a sebepojetí - objevování
dramatických), smyslové účinky vizuálně
sebe a okolního světa, cítění rytmu,
obrazných vyjádření (film, tiskoviny,
prostoru, struktury
televize, reklama)
Hodnoty, postoje, praktická etika –
postoje a hodnoty
 Uplatňování subjektivity – vyjádření
Seberegulace a sebeorganizace – osobní
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a
cíle, organizace, plánování
osobních zkušeností, manipulace
Kompetence a kompetice – získávání
s objekty, pohyb těla v prostoru,
základních sociálních dovedností při
uspořádání prostoru, ilustrace textů,
řešení složitých situací při skupinové
volná malba, comics, reklama pro vlastní
práci
tvůrčí záměry, přístupy k vizuálně
Kreativita
obrazným vyjádřením (fantazijní,
Výchova demokratického občana
symbolická, založená na smyslovém
Uvažování o problémech v širších
vnímaní, racionálněkonstruktivní,
souvislostech, kritické myšlení
expresivní)
8. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
Učivo

Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Ověřování komunikačních účinků –
Multikulturní výchova
zdůvodňování odlišné interpretace
Multikulturalita (vstřícný postoj
obrazných vyjádření, jejich
k odlišnostem, odlišné vnímání světa,
porovnávání, respektování záměrů
respektování kulturních a etnických
autora, vysvětlování a obhajoba
odlišností)
výsledků tvorby, prezentace ve
Kulturní diference (jedinečnost,
veřejném prostoru, historické, sociální a
individuálnost)
kulturní souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Postoje k tradičním evropským
hodnotám
Tolerance a respekt k názorům druhých
Jsme Evropané (kořeny a zdroje
evropské civilizace)
Objevujeme Evropu (vlastní identita)
Mediální výchova
Vliv médií na kulturu
Média jako zdroj informací
Fungování a vliv médií ve společnosti
Enviromentální výchova
Uvědomování si podmínek života a
možností jejich ohrožení
Ochrana kulturních památek
Vztah člověka k prostředí (zdravý
životní styl, přístup k přírodě a
kulturnímu dědictví), život na Zemi
8. ročník
Očekávané výstupy
Výtvarná výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy:
 Přírodopis – výtvarné náměty: krajina,
přírodní produkty, člověk
 Zeměpis – výtvarné náměty: roční
období, přírodní úkazy, cestování,
astronomie
 Dějepis – od období baroka po secesi
 Český jazyk – ilustrace k literární
tvorbě, filmů
 Hudební výchova – vzájemné
ovlivňování různých druhů umění
9. ročník
Očekávané výstupy
 Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co
nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje vlastní
zkušenosti, vjemy, představy a poznatky;
kombinuje různé prvky pro získání
osobitých výsledků
 užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly
k zaznamenání podnětů z představ a
fantazie
 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě
užívá některé metody uplatňované
v současném výtvarném umění a
digitálních médiích (počítačová grafika)
 vybírá, kombinuje, vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření, porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Výtvarná výchova
Učivo
 Rozvíjení smyslové citlivosti – linie
(pomocné, zvýrazňující; písmo – užití,
výtvarný záměr), rytmus (pravidelný,
porušený, význam v architektuře),
uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru (perspektiva barevná,
lineární, konstruovaná), uspořádání prvků
v ploše barvou, tvarem, strukturou, linií,
vědomé vnímání a uplatnění
mimovizuálních podnětů při vlastní
tvorbě, reflexe ostatních uměleckých
druhů (hudebních, dramatických),
smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření (film, tiskoviny, televize,
reklama, elektronická média), výběr,
kombinace, variace ve vlastní tvorbě
Uplatňování subjektivity – vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností, manipulace
s objekty, pohyb těla v prostoru, akční
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru,
ilustrace textů, volná malba, objekty,
comics, animovaný film, fotografie,
komunikační grafika,
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání,
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, řešení problémů
- Psychohygiena – pozitivní naladění
mysli, relaxace
- Komunikace – umění jako prostředek
komunikace
- Sebepoznání a sebepojetí - objevování
sebe a okolního světa, cítění rytmu,
prostoru, struktury
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Seberegulace a sebeorganizace – osobní
cíle, organizace, plánování
- Kompetence a kompetice – získávání
základních sociálních dovedností při
řešení situací při skupinové práci
- Kreativita
Výchova demokratického občana
- Uvažování o problémech v širších
souvislostech, kritické myšlení
Multikulturní výchova
- Multikulturalita (vstřícný postoj
k odlišnostem, odlišné vnímání světa,
respektování kulturních a etnických
odlišností)
- Kulturní diference (jedinečnost,
individuálnost)
- Vztahy mezi kulturami
9. ročník
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
 interpretuje významné prvky uměleckého
vyjádření současnosti i minulosti; vychází
ze svých znalostí historických souvislostí i
osobních zkušeností a prožitků
 rozlišuje rovinu smyslového účinku,
subjektivního účinku, rovinu sociálního
utváření a symbolického obsahu
 ověřuje komunikační účinky samostatně
vytvořených obrazných
 vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci
 porovnává na příkladech různé
interpretace obrazného vyjádření,
vysvětluje svůj postoj k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů
Učivo

reklama pro vlastní tvůrčí záměry,
přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením (fantazijní, symbolická,
založená na smyslovém vnímaní,
racionálněkonstruktivní, expresivní);
reflexe a vědomé uplatnění při vlastních
tvůrčích činnostech
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
- Postoje k tradičním evropským
hodnotám
- Tolerance a respekt k názorům druhých
- Jsme Evropané (kořeny a zdroje
evropské civilizace)
- Objevujeme Evropu (vlastní identita)
Mediální výchova
- Vliv médií na kulturu
Ověřování komunikačních účinků –
zdůvodňování odlišné interpretace
- Fungování a vliv médií ve společnosti
obrazných vyjádření, kritéria, jejich
- Prostředek svobodného vyjádření
porovnávání, jejich zdůvodňování,
vlastních postojů
utváření a uplatnění komunikačního
- Vnímání autora mediálních sdělení
obsahu, vysvětlování a obhajoba
(hodnocení a výběr slov a obrazů)
výsledků tvorby, respektování záměrů
Enviromentální výchova
autora, vysvětlování a obhajoba
- Ochrana kulturních památek
výsledků tvorby, prezentace ve
- Vztah člověka k prostředí (zdravý životní
veřejném prostoru, historické, sociální a
styl, přístup k přírodě a kulturnímu
kulturní souvislosti
dědictví), život na Zemi
Mezipředmětové vztahy:
 Přírodopis – výtvarné náměty
 Zeměpis – výtvarné náměty
 Dějepis – 20. století
 Český jazyk – ilustrace k četbě, k vlastní
literární tvorbě
 Hudební výchova – vzájemné
ovlivňování různých druhů umění
2.7.29 Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve výuce
Vzdělávací oblast předmětu
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost – Výchova k občanství
Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví
Časová dotace
6. – 9. ročník
1 hodina týdně
Místo realizace
třídy
odborná učebna PC
audiovizuální učebna
knihovna
Poradenské centrum Sládkova
CVČ Lužánky
kulturní centra
Mezipředmětové vztahy
Občanská výchova
Výtvarná výchova
Přírodopis
Dějepis
Průřezová témata
OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj, morální rozvoj)
VDO (občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát)
EGS (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
MKV (kulturní diferenciace, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip
sociálního smíru a solidarity)
EV (základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah
člověka k prostředí)
MDV ( kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti)
2.7.29.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody práce:
vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, sam. práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video
beseda
dotazníky
projektivní techniky
výuka mimo školu
sociální spoty
filmový dokument ve výuce
Kompetence k učení:
žáci vybírají a využívají vhodné metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup:
vedení žáků k ověřování důsledků
poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešení a závěrům
zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů:
žáci tvořivě přistupují k problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
žáci komunikují na odpovídající úrovni
žáci umí využívat ke komunikaci vhodné techniky
Postup:
zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, podněcování žáků k argumentaci
vytváření příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální:
žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají
žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
žáci umí hodnotit svoji práci i práci jiných
Postup:
hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské:
žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
žáci respektují názory ostatních
žáci formulují volní a charakterové rysy
žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup:
vyžadování dodržování pravidel slušného chování
vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní:
žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup:
dodávání sebedůvěry
napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
6. ročník
Očekávané výstupy
 vysvětlí role členů komunity (rodiny,
třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví, a osobního
bezpečí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí
 respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky, přispívá k
utváření mezilidských vztahů v
komunitě
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví

Výchova ke zdraví
Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 Otec, matka, děti
 Kdy vzniká rodina
 Mezilidské vztahy - domov, škola sociogram
 Komunikační hry (ostrov, domeček)
 Kde hledat pomoc
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Desatero správné životosprávy
 Zdravý životní styl
 Potravinová pyramida, potravinové
skupiny
 Výživa, potrava, pokrm, živiny,
vitamíny, minerály
 Co pro nás představuje strava
 Obiloviny, těstoviny, pečivo a rýže
 Ovoce, zelenina
 Mléko, mléčné výrobky
 Ryby, maso, drůbež, vejce a luštěniny
 Sůl, tuky, cukry
 Vláknina
 Pitný režim - Tekutiny a nápoje
 Nákupy a značení potravin
 Reklama a zdravý životní styl
 Manipulativní reklama a informace
 Skryté cukry
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Výchova demokratického občana
 Mediální výchova
Mezipředmětové vztahy:
 Občanská výchova
 Dějepis
 Přírodopis
 Výtvarná výchova
Projekt:
 Potravinová pyramida
 Reklama
 Stravování za Rudolfa II.
Sociální spoty:
 Tak jako v televizi (Děti v ohrožení)
 Genetická modifikace (Ekologie)
Projekt:
 Školní jídelníček
6. ročník
Očekávané výstupy
 dává do souvislosti složení potravy a
způsob stravování rozvoj civilizačních
nemocí a v rámci svých možností
uplatňuje zdravé stravovací návyky
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí
 vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
Výchova ke zdraví
Učivo
Očekávané výstupy
Hodnota a podpora zdraví
 Choroby související s výživou
 Choroby přenosné potravou
 Poruchy příjmu potravy
 Sestavení jídelníčku s omezením cukrů
 Zdravé stravovací návyky
 Udržujeme zdravou tělesnou hmotnost
 Vhodná a nevhodná strava
 Vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví
 Jídelníček, který nám chutná a zdravý
jídelníček
 dává do souvislosti složení potravy a
způsob stravování rozvoj civilizačních
nemocí a v rámci svých možností
uplatňuje zdravé stravovací návyky
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Vlivy vnějšího prostředí a vnitřního
prostředí na zdraví
 Úraz není náhoda
 Varovné signály a jiné způsoby
varování
 Klasifikace mimořádných událostí
 vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví a diskutuje o něm v kruhu
vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí
 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
6. ročník
Očekávané výstupy
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí
 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy
 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
Výchova ke zdraví
Učivo
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Činnost po mimořádné události
 Prevence mimořádné události
 Základní úkoly ochrany obyvatelstva
 Evakuace
 Ochrana zdraví při různých činnostech
 Dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví
 Bezpečné prostředí ve škole
 Bezpečnost v dopravě
 Rizika silniční a železniční dopravy
 Vztahy mezi účastníky silničního
provozu včetně zvládání agresivity
 Postup v případě dopravní nehody
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Projekt:
 Bezpečnostní pravidla
Průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Mediální výchova
 Výchova demokratického občana
Mezipředmětové vztahy:
 Občanská výchova
 Dějepis
 Přírodopis
 Výtvarná výchova
Sociální spoty:
 Zpomal! (Bezpečnost)
 Připoutejte se! (Bezpečnost)
7. ročník
Očekávané výstupy
 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regulaci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 vysvětlí role členů komunity (rodiny,
třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
 respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky, přispívá k
utváření mezilidských vztahů v
komunitě
 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje
osvojené dovednosti komunikační
obrany proti manipulaci a agresi
Výchova ke zdraví
Učivo
Hodnota a podpora zdraví
 Složky zdraví
 Zdraví a nemoc
 Podpora zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
 Sebepoznání a sebepojetí
 Utváření vědomí vlastní identity
 Seberegulace a sebeorganizace činností
a chování
 Sebeovládání - vůle
 Kolik máme svobody
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 Vztahy v rodině
 Rodina harmonická a disharmonie
 Výchovný styl v rodině
 Vztahy mezi sourozenci
 Náhradní rodičovská péče
Změny v životě člověka, jejich reflexe
 Socializace jedince
 Sociální role
 Odpovědnost za druhého
 Slabšího je třeba chránit
 Neubližujeme si navzájem
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata:
 Výchova demokratického občana
 Enviromentální výchova
 Mediální výchova
 Osobnostní a sociální výchova
Mezipředmětové vztahy:
 Občanská výchova
 Dějepis
 Výtvarná výchova
 Přírodopis
Projektivní techniky:
 Balón mého života
 Začarovaná rodina
 Jak se dnes cítím
Projekt:
 Jeden svět na školách (filmový
dokument ve výuce)
Projektivní techniky:
 Osobní trajektorie
 Sudičky
7. ročník
Očekávané výstupy
 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních a
společenských cílů, objasní význam
vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje
 kultivovaně se chová k druhému
pohlaví
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regulaci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka
 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běžnými, civilizačními a
jinými chorobami,
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
události
Výchova ke zdraví
Učivo
Osobnostní a sociální rozvoj
 Zaujímání hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích
 Pomáhající a prosociální chování




Psychohygiena
Vnímání, prožívání, rozvoj citů
Způsoby myšlení
Význam motivace, aktivity, vůle a
osobní kázně při seberozvoji
Osobnostní a sociální rozvoj
 Rub a líc
 Co dělám rád
 Rozhodování
 Dospívání
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Jed, který objevil Kolumbus
 Účinky kouření, tabák a reklama
 Co obsahuje tabákový kouř
 Projekce filmu: Smrt ze západu
 Autodestruktivní závislosti-psychická
onemocnění, násilí namířené proti sobě
samému, rizikové chování
 Nebezpečné látky, zbraně
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Ochrana zdraví
 Preventivní a lékařská péče
 První pomoc I.
Očekávané výstupy
 posoudí vliv osobních vlastností na
dosahování individuálních a
společenských cílů, objasní význam
vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek
 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje
 kultivovaně se chová k druhému
pohlaví
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regulaci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka
 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běžnými, civilizačními a
jinými chorobami,
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
události
7. ročník
Očekávané výstupy
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regulaci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka;
uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
Výchova ke zdraví
Učivo
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Nebezpečný internet
 Násilné chování
 Těžké životní situace a jejich zvládání
 Trestná činnost
 Kriminalita mládeže
 Skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání
 Bezpečné chování a komunikace
(vrstevníci, neznámí lidé)
 Nebezpečí komunikace prostřednictvím
el. medií
 Bezpečný pohyb v rizikovém prostředí
 Sebeochrana a vzájemná pomoc
v rizikových situacích a v situacích
ohrožení
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata:
 Výchova demokratického občana
 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 Multikulturní výchova
 Enviromentální výchova
 Mediální výchova
 Osobnostní a sociální výchova
Mezipředmětové vztahy:
 Občanská výchova
 Dějepis
 Výtvarná výchova
 Přírodopis
8. ročník
Očekávané výstupy
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační technika a
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 uvádí do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka,
 uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
 respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky, přispívá k
utváření mezilidských vztahů v
komunitě
 objasní, jak může realističtější poznání
a hodnocení vlastní osobnosti a
potencionálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
Výchova ke zdraví
Učivo
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Tělesná a duševní hygiena
 Pohybový režim; Jak nám cvičení
pomáhá
 Dopink ve sportu
 Svaly a stres
 Význam pohybu pro zdraví
 Relaxační techniky
 Denní režim; Biorytmus
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Stres a jeho vztah ke zdraví
 Účinky alkoholu
 Alkohol a spol. dopad
Osobnostní a sociální rozvoj
 Mezilidské vztahy
 Komunikace a kooperace
 Příčiny konfliktů
 Pomoc sociálně slabým a nemocným
 Pomáhající a prosociální chování
 Dopad vlastního jednání a chování
 Podobnost a odlišnost lidí
 Chyby při posuzování druhých lidí
 Adaptace člověka na životní změny
 Zaujímání hodnotových postojů a
rozhodovacích dovedností pro řešení
problémů v mezilidských vztazích
 Sebehodnocení
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační technika a
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 uvádí do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka,
 uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc sobě nebo druhým
 respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky, přispívá k
utváření mezilidských vztahů v
komunitě
 objasní, jak může realističtější poznání
a hodnocení vlastní osobnosti a
potencionálu pozitivně ovlivnit jeho
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i
kvalitu života
8. ročník
Očekávané výstupy
 vysvětlí na příkladech přímé souvislostí
mezi tělesným, duševním a sociálním
zdraví, vysvětlí vztah mezi
uspokojováním základních lidských
potřeb a hodnotou zdraví
 vysvětlí role členů komunity a uvede
příklady vlivu na kvalitu sociálního
klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví
 respektuje změny v období dospívání a
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví
 respektuje přijatá pravidla
soužití mezi vrstevníky, přispívá k
utváření mezilidských vztahů v
komunitě
 projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu;
dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce
 posoudí různé způsoby chování lidí
z hlediska odpovědnosti za vlastní
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje
z nich osobní odpovědnost ve
prospěch aktivní podpory zdraví
Výchova ke zdraví
Učivo
Osobnostní a sociální rozvoj
 Empatie
 Aktivní naslouchání, dialog
 Efektivní a asertivní komunikace
 Mezilidské vztahy
 Psychohygiena
Hodnota a podpora zdraví
 Podpora zdraví a její formy
 Programy podpory zdraví
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 Vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity
 Sociální skupina
Změny v životě člověka a jeho reflexe
 Dětství, puberta, dospívání
 Tělesné, duševní a společenské změny
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Ochrana před přenosnými nemocemi
 Ochrana chronickými nepřenosnými
chorobami a před úrazy
 Prevence kardiovaskulárních a
metabolických onemocnění
 Preventivní léčebná péče
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Sociální spoty:
 Sen (Globální problémy)
 Silná slova (Děti v ohrožení)
Programy mimo školu:
 Naše vztahy (PC Sládkova)
 Zakázané ovoce
 Zážitky na dluh
Besedy:
 s PČR
 s právníkem
Projekt:
 Jeden svět na školách
Projektivní techniky:
 Lidská postava
Sociální spoty:
 Tak jako v televizi
 Natoč to
 Každá čtvrtá
 Manželský slib
8. ročník
Očekávané výstupy
 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běžnými, přenosnými,
civilizačními a jinými chorobami, svěří
se se zdravotním problémem a v
případě vyhledá pomoc
 vysvětlí role členů komunity (rodiny,
třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu
 vyhodnotí na základě svých znalostí a
zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje
osvojené komunikační obrany proti
manipulaci a agresi
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního
bezpečí, v případě potřeby poskytne
adekvátní první pomoc
Výchova ke zdraví
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 Lidé pro manželství nevhodní
 Výběr partnera
 Příčiny konfliktů mezi partnery
 Domácí násilí
 Faktory ovlivňující stabilitu rodiny
Průřezová témata:
 Mediální výchova
 Osobnostní a sociální výchova
 Výchova demokratického občana
 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 Multikulturní výchova
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Prevence a intervence
 Působení na změnu kvality prostředí a
chování jedince
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Agrese
 Šikana
 Jak si nenechat ublížit
 Jednání s nebezpečnou osobou
 Základy první pomoci II.
 Odpovědné chování v situacích úrazu a
život ohrožující stavy
 Komunikace se službami odborné
pomoci
 Působení sekt
Mezipředmětové vztahy:
 Občanská výchova
 Dějepis
 Přírodopis Výtvarná výchova
9. ročník
Očekávané výstupy
 usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví
 samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
 vysvětlí role členů komunity (rodiny,
třídy, spolku) a uvede příklady
pozitivního a negativního vlivu na
kvalitu sociálního klimatu
(vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
 respektuje význam sexuality
v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli
 chápe význam zdrženlivosti v dospívání
a odpovědného sexuálního chování
 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi duševním, tělesným a sociálním
zdravím
 projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu;
dobrovolně se podílí na programech
podpory zdraví v rámci školy a obce
Výchova ke zdraví
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Zdravý způsob života a péče o zdraví
 Být fit - spánek
 Druhy spánku
 Poruchy spánku
 Únava - druhy únavy
 Odpočinkem ke zdraví
 Jak odbourávám únavu
 Vyváženost pracovních a
odpočinkových aktivit
Průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Výchova demokratického občana
 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 Multikulturní výchova
 Mediální výchova
Vztahy mezi lidmi a jejich soužití
 Láska
 Partnerské vztahy
 Manželství a rodičovství
Změny v životě člověka a jejich reflexe
 Aspekty lidského zdraví
 Sexualita jako součást formování
osobnosti
 Slovníček v sexuální výchově
 Sexuální dospívání
 Jaké otázky si pokládáme než…
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Ochrana před přenosnými chorobami
 Základní cesty přenosu nákaz a jejich
prevence, nákazy respirační, získané
Mezipředmětové vztahy:
 Občanská výchova
 Přírodopis
 Výtvarná výchova
 Dějepis
Projekt:
 Jeden svět na školách
 Úraz není náhoda
Programy mimo školu:
 Rodina, láska, sex…(CVČ Lužánky)
9. ročník
Výchova ke zdraví
Očekávané výstupy
 respektuje význam sexuality
v souvislosti se zdravím se zdravím,
etikou, morálkou a pozitivními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání
a odpovědného sexuálního chování
 posoudí různé způsoby chování lidí z
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví
i zdraví druhých a vyvozuje z nich
osobní odpovědnost ve prospěch
aktivní podpory zdraví
 respektuje změny v období dospívání,
vhodně na ně reaguje, kultivovaně se
chová k druhému pohlaví
 uplatňuje adekvátní způsoby chování a
ochrany v modelových situacích
ohrožení, nebezpečí i mimořádných
událostí
 respektuje význam sexuality
v souvislosti se zdravím, etikou a
morálkou a pozitivními životními cíli
Učivo




v přírodě, přenosné krví a sexuálním
kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu
a stykem se zvířaty
Poruchy pohlavní identity
Předčasná sexuální zkušenost
Promiskuita; Zdrženlivost
Interrupce
Změny v životě člověka a jejich reflexe
 Abeceda lidské sexuality
 Zdraví reprodukční soustavy
 Rozvaha před početím
 Antikoncepce
 Těhotenství
 Problémy těhotenství a rodičovství
mladistvých
 Vývoj plodu před narozením
 Porod
 Vývoj dítěte po narození
 Péče o novorozence a výživa
 Péče o nemocné dítě
 Časté úrazy malých dětí
Rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
 Sexuální kriminalita
 Formy sexuálního zneužívání dětí
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Výchova demokratického občana
 Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 Multikulturní výchova
 Mediální výchova
Besedy:
 S PČR
 S právníkem
Projektivní techniky:
 Jak se dnes cítím
 Sociogram
Sociální spoty:
 Žádné slitování (Globální problémy)
 Žhavé exotické sexy dívky
(Zaostřeno na ženy)
2.7.30 Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět tělesná výchova směřuje k jedinému cíli, aby všichni žáci měli radost z pohybu a poznávali vlastní pohybové možnosti a
zájmy. Součástí tělesné výchovy je i zdravotní tělesná výchova.
Vyučovaný předmět tělesná výchova je tvořen následujícími činnostmi:
míčové hry
atletika
gymnastika
pohybové hry
netradiční sporty
plavání
zimní sporty
Vyučovaný předmět tělesná výchova integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj
sociální rozvoj
morální rozvoj
Enviromentální výchova
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
tvorba mediálního sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
Vyučovaný předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících základní školy, vždy po dvou hodinách týdně. Součástí učiva tělesné
výchovy je i výuka plavání, která probíhá ve druhém pololetí 2. ročníku a prvním pololetí 3. ročníku. Ve 4. až 9. ročníku je zařazeno do
výuky lyžování formou týdenního pobytu na horách.
Tělesná výchova je vyučována formou jednotlivých vyučovacích hodin, které jsou vyučovány v tělocvičnách, na hřištích a v mimoškolních
sportovních zařízeních. Do hodin tělesné výchovy jsou zařazovány i děti se zdravotními oslabeními.
2.7.30.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Dodržováním pravidel jednotlivých her, respektováním se navzájem vedeme žáky k utváření mravních hodnot. Organizací
nejrůznějších soutěží, turnajů a ostatních sportovních akcí vedeme žáky k propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se
základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím.
Kompetence sociální a personální
Při skupinových aktivitách žáci spolupracují, společně s pedagogy se podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Aktivizačními
metodami a osobním pozitivním přístupem učitele umožňujeme žákům podílet se na utváření příjemné atmosféry, upevňovat dobré
mezilidské vztahy, dokázat v případe potřeby poskytnout pomoc nebo sami o pomoc požádat.
Při všech činnostech poskytujeme dostatek příležitostí, aby si žák vytvářel pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho
sebedůvěru, a aby dokázal ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence komunikativní
Prostřednictvím cvičení žákům umožňujeme jasně a výstižně vyjadřovat své myšlenky a názory. V modelových situacích vedeme
žáky k umění naslouchat promluvám druhých, respektovat názor jiných, obhajovat názor svůj a vhodně argumentovat.
Kompetence pracovní
Při hrách a cvičeních pěstujeme a upevňujeme v žácích pracovní návyky, vedeme je k bezpečnému používání školních pomůcek,
vybavení školy, tělocvičného nářadí a náčiní.
Dodržováním bezpečnostních zásad vštěpujeme žákům návyk ochrany svého zdraví a zdraví druhých.
Kompetence k řešení problémů
Tvořivými úkoly umožňujeme žákům, aby správné a osvědčené způsoby řešení úloh aplikovali při obdobných nebo nových úkolech.
Žáci zároveň mohou sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence k učení
Prostřednictvím prožitku z vlastního sportování propojují žáci do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a sportovní jevy.
Prostřednictvím různých cvičení a pohybových her vedeme žáky k hledání a objevování
různých variant řešení a k tomu, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali
6. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování,
předvídá možné nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
 Uvědomuje si význam plavání pro
zdraví, zásady osobní hygieny
 Respektuje pravidla lyžování a pobytu
na horách, zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě aplikuje ve hře a
soutěži, při rekreačních činnostech
 Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem
 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence
Učivo

Pohybové hry - závody družstev i
jednotlivců s různým zaměřením




Sportovní hry:
vybíjená - hra, pohyb v poli
přehazovaná - hra, pohyb v poli
-basketbal - správný postoj při
přihrávce, dribling pravou a levou
rukou bez kontaktu očima s míčem,
driblingová abeceda /kroužení míčem
okolo těla, osmička mezi nohama,
prohazování/
odbíjená přihrávka vrchem, odbíjení
spodem
doplňkové sportovní hry: florbal, ringo,
futsal, prvky házené, jiné formy
vybíjené
Průpravná cvičení




Plavání - jeden plavecký způsob /prsa,
kraul, znak/, plavání úseků do 100
metrů, obrátka

Lyžování a snowboarding - škola
zařazuje týdenní kurs
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova řešení problémů, hodnoty, kooperace,
psychohygiena, seberealizace,
seberegulace, kreativita, mezilidské
vztahy, kooperace

Enviromentální výchova - lidské
aktivity a životní prostředí

Demokratický občan - sebekritika,
sebedůvěra, disciplína, samostatnost

Výchova k myšlení v evropských
souvislostech - zájem o sport
Spolupráce, kompromis, řešení
problémů
6. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť a
přírody, předvídá
 Zná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim
svou činnost
 Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
 Seznamuje se s organizací
jednoduchých soutěží, pomáhá při
organizaci hodin
 Zčásti posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny, zná
a dodržuje pravidla dané pohybové
činnosti, pravidla fair-play, rozlišuje a
uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora
 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka
 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a
zdravím, upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší, dává do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek
Učivo












Atletika - atletická abeceda /liftink,
skipping, zakopávání, předkopávání,
odpichy, cval stranou
Sprint, vytrvalost - rychlé starty /ze
stoje, ze sedu, z lehu/, rozvoj
individuální vytrvalosti, správné
dýchání, technika běhu, start
Hod granátem
Skok do dálky z místa a z rozběhu
Gymnastika - kotoul vpřed a vzad, stoj
na rukou se záchranou, rovnovážné
polohy
Přeskok kozy - skrčka, roznožka
Skoky na trampolínce
Kruhy - kotoul vpřed a vzad, komíhání,
rotace kolem své osy
Hrazda - vzpor na hrazdě, kotoul vpřed,
vzpor, sešin vpřed
Šplh na tyči
Průpravná cvičení
Reprezentace školy - chování na
sportovních akcích
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
6. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
Učivo

Bezpečnost - zásady bezpečného
používání konkrétních sportovních
potřeb a nářadí

Týmová hra dle platných či
dohodnutých pravidel

Organizace prostoru a pohybových
činností

Sebehodnocení v dané pohybové
činnosti,pravidla osvojovaných
pohybových činností a jejich aplikace
při hře v poli



Komunikace v Tv /tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností/
Drogy a jiné škodliviny /anabolika,
látky zvyšující fyzickou kondici a
podporující růst svalové hmoty/, reakce
těla při zhoršení rozptylových
podmínek, vhodná úprava pohybových
aktivit
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
 Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji
 Zorganizuje v týmu jednoduché turnaje,
soutěže, spolurozhoduje osvojované hry
a soutěže
 Zná specifika hygieny, význam plavání
pro zdraví, regeneraci sil a zvyšování
zdatnosti
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
 Sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí)
Učivo











Pohybové hry – závody družstev i
jednotlivců s různým zaměřením
Sportovní hry.
Vybíjená – hra, pohyb v poli
Přehazovaná – hra, pohyb v poli
Košíková – správný postoj při
přihrávce, dribling pravou a levou
rukou bez očního kontaktu s míčem,
driblingová abeceda, dvojtakt,
přihrávky
Házená – utkání, základy herních
systémů, herní kombinace, herní
činnosti jednotlivce, uvolňování
s míčem i bez míče, přihrávka, střelba,
postoj brankáře
Fotbal – postupný útok, protiútok,
obrana, herní kombinace, herní činnosti
jednotlivce/vedení míče, přihrávka,
střelba, vhazování/, činnost brankáře
Doplňkové sportovní hry:
futsal, florbal, ringo, softbal
průpravná cvičení
Plavání – dva plavecké styly /prsa,
znak/,startovní skok z bloku, souvislé
plavání na vytrvalost
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova –
řešení problémů, hodnoty, kooperace,
mezilidské vztahy, kreativita,
seberegulace, sebedůvěra, kreativita,
mezilidské vztahy, psychohygiena,
seberealizace, spolupráce, kompromis

Enviromentální výchova – lidské
aktivity a životní prostředí

Demokratický občan – disciplína,
sebekritika, sebedůvěra, samostatnost,
lidské aktivity a životní prostředí

Výchova k myšlení v evropských
globálních souvislostech – zájem o
sportovní olympismus
7. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
 Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem.
 Samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky a
sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonání únavy a
předcházení stresovým situacím
 Částečně samostatně se připraví před
pohybovou činností
 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou
 a zdravím, upraví pohybovou aktivitu
vzhledem k údajům o znečištění
ovzduší, dává do souvislostí zdravotní
rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu
mladého člověka.
Učivo












Atletika – atletická abeceda /liftink,
skipping, zakopávání, předkopávání,
odpichy, cval stranou/
Sprint, vytrvalost – rychlé starty /ze
stoje, ze sedu, z lehu/, rozvoj
individuální vytrvalosti, správné
dýchání, technika běhu, start
Hod granátem
Skok do dálky, skok z místa
Gymnastika – kotoul vpřed a vzad,
stoj na rukou se záchranou, rovnovážné
polohy
Přeskok kozy – skrčka, roznožka
Skoky na trampolínce
Kruhy – komíhání, rotace kolem své
osy, kotoul vpřed a vzad
Hrazda – komíhání, výmyk tahem,
sešin
Kladina – různé druhy chůze,
rovnovážné polohy, náskoky, sekoky
Úpoly – význam úpolových sportů pro
sebeobranu a brannost, přetahy,
přetlaky, úpolové hry
Správné držení těla, zvyšování
kloubních pohybů, preventivní
pohybová činnosti, správné zapojení
dechu
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť,
přírody, silničního provozu, předvídá
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí
jim svou činnost.
 Naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví, ochranu
přírody při sportu.
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje při
rekreačních činnostech, respektuje
bezpečnostní pravidla lyžování a
pobytu na horách
 Uplatňuje odpovídající vytrvalost a
 cílevědomost při korekci zdravotních
oslabení. Zařazuje pravidelně a
cílevědomě do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávají cvičení,
usiluje o jejich optimální provedení,
buduje si baterii vhodných
cvičení.aktivně se vyhýbá činnostem,
které jsou kontraindikací zdravotního
oslabení.
Učivo


Reprezentace školy – chování na
sportovních akcích konaných ve škole i
mimo školu
Bezpečnost – zásady bezpečného
používání konkrétních sportovních
potřeb a nářadí

Historie Olympijských her

Týmová hra dle platných či
dohodnutých pravidel

Organizace prostoru a pohybových
činností

Komunikace v Tv / tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností/

Lyžování a snowboarding – škola
zařazuje týdenní kurs
Korekce zdravotního oslabení
Speciální cvičení všeobecně rozvíjející
pohybové činnosti – využití relaxační
hudby, audiovizuální techniky


Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
7. ročník
Očekávané výstupy
 Seznamuje se s organizací
jednoduchých soutěží, hodin, pomáhá
při organizaci hodin
 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka
Tělesná výchova
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech.
 Zorganizuje v týmu jednoduché turnaje,
soutěže, spolurozhoduje osvojované hry
a soutěže.
 Uvědomuje si specifika plavání,
hygieny, význam plavání pro zdraví,
zvyšování zdatnosti a regeneraci sil.
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži a při rekreačních činnostech.
 Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a
s konkrétním účelem. Samostatně
využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překování
únavy..
 Samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí je ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly
Učivo

Pohybové hry - závody jednotlivců a
družstev s různým zaměřením


Sportovní hry:
Přehazovaná - hra, pohyb v poli, herní
varianty
Basketbal - dvojtakt, hráčské role,
osobní obrana, poziční střelba, střelba
z dálky, uvolňování hráče s míčem, bez
míče, útok
Házená - herní kombinace, střelba
z dálky, uvolňování s míčem, bez míče,
chytání střel z různých prostorů
Fotbal - postupný útok, územní obrana,
obsazování prostoru, přihrávka,
uvolňování, činnost brankáře
Doplňkové sportovní hry - softbal,
ringo, florbal, jiné formy vybíjené
Průpravná cvičení
Plavání - dva plavecké styly /prsa,
kraul, znak/, změny směru plavání,
seskoky do hloubky
Atletika - atletická abeceda , sprinty ,
vytrvalost, rychlé starty, technika běhu,
starty, rozvoj individuální vytrvalosti
Hod granátem§
Skok do dálky z místa a z rozběhu









Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova - řešení
problémů, hodnoty, kompetice,
mezilidské vztahy, seberegulace,
sebedůvěra, kreativita, psychohygiena,
sebeorganizace, spolupráce,
kompromis,

Enviromentální výchova - lidské
aktivity a životní prostředí

Demokratický občan - disciplína,
sebekritika, sebedůvěra, samostatnost

Výchova k myšlení v globálních
souvislostech - zájem o sport
Olympismus

8. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
zvolí z nabídky vhodný program
Učivo


 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a
zdravím, dává do souvislosti zdravotní
a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek,
uplatňuje osvojené sociální dovednosti.
 Naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví.
 Dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice a dodržuje ji.
 Sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí. Zpracuje naměřená data a
informace o pohybových aktivitách.
 Organizace jednoduchých soutěží
v rámci vyučovacích hodin, pomáhá při
organizaci hodin













Gymnastika - kotoul vpřed, vzad a
letmo
stoj na rukou, rovnovážné polohy, stoj
na hlavě
přeskok kozy - skrčka, roznožka
přeskok bedny - skrčka
trampolína - různé skoky
kruhy - kotoul vpřed a vzad,
komihání, svis vznesmo, střemhlav
hrazda - vzpor, kotoul vpřed, sešin
vpřed, průprava výmyku, výmyk
šplh na tyči a na laně
Průpravná cvičení
Úpoly - význam úpolových sportů pro
sebeobranu a brannost, přetahy,
přetlaky, úpolové hry
Správné držení těla, zvyšování
kloubních pohybů, preventivní
pohybová činnost, správné zapojení
dechu
Rozcvičení - strečink celého těla před a
po ukončení hodiny, uvolnění
nejzatíženějších partií těla
Posilování svalového aparátu /prevence
a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí/
Rozvoj vytrvalosti, zdravotně
orientovaná zdatnost
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího a diváka
 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i
v méně známém prostředí sportovišť a
přírody, předvídá možná nebezpečí
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.
Učivo

Drogy a jiné škodliviny /anabolika,
látky zvyšující fyzickou kondici a
podporující růst svalové hmoty/

Reprezentace školy - chování na
sportovních akcích konaných ve škole i
mimo školu
Bezpečnost - zásady bezpečného
používání konkrétních sportovních
potřeb a nářadí
Historie olympijských her
Týmová hra dle platných nebo
dohodnutých pravidel
Statistická zjištění - měření délky,
rychlosti, práce se stopkami a pásmem
Organizace prostoru a pohybových
činností
Komunikace v Tv /tělocvičné
názvosloví osvojovaných činnost
Bezpečnost - zásady bezpečného
používání konkrétních sportovních
potřeb a nářadí
Historie olympijských her
Statistická zjištění - měření délky,
rychlosti, práce se stopkami a pásmem
Organizace prostoru a pohybových
činností

 Naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným,
respekt k opačnému pohlaví.
 Sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí. Zpracuje naměřená data a
informace o pohybových aktivitách





 Organizace jednoduchých soutěží
v rámci vyučovacích hodin, pomáhá při
organizaci hodin

 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího a diváka



.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech
 Dohodne se na spolupráci a jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržuje ji.
 Zorganizuje v týmu jednoduché turnaje,
soutěže, spolurozhoduje osvojované hry
a soutěže.
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře,
soutěži, při rekreačních činnostech.
 Sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí.
 Zná význam plavání pro zdraví,
regeneraci sila zvyšování zdatnosti,
význam hygieny.
 Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a
konkrétním účelem. Samostatně
využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu a překonání
únavy.
Učivo












Pohybové hry - závody družstev i
jednotlivců s různým zaměřením
Sportovní hry:
Přehazovaná - hra, pohyb v poli, herní
varianty
Basketbal - postupný útok, rychlý
protiútok, osobní obrana, střelba
z dálky, uvolňování hráče s míčem, bez
míče, clony
Volejbal - přihrávka vrchem, odbíjení
spodem, podání spodem, vrchem, hra
v poli, příjem podání
Házená - herní kombinace, herní
činnosti, uvolňování s míčem, bez
míče, střelba, obsahování s míčem, bez
míče
Fotbal - útočná kombinace založená na
přihrávce, obsazování prostoru,
zpracování míče, odebírání míče,
činnost brankáře
Doplňkové sportovní hry:
futsal, florbal, ringo, softbal
Gymnastika - kotoul vpřed, vzad,
kotul letmo, stoj na rukou, rovnovážné
polohy, stoj na hlavě
Přeskok kozy - skrčka, roznožka
Přeskok švédské bedny - skrčka
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Osobnostní a sociální výchova - řešení
problémů, hodnoty, kooperace,
kompetice, mezilidské vztahy,
kreativita, seberegulace, sebedůvěra,
psychohygiena, sebeorganizace

Enviromentální výchova - lidské
aktivity a životní prostředí

Demokratický občan - disciplína,
sebekritika, sebedůvěra, samostatnost

Enviromentální výchova - lidské
aktivity a životní prostředí

Výchov k myšlení v evropských
globáních souvislostech -zájem o
sport, olympismus
9. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností - zatěžovanými svaly.
 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
zvolí z nabídky vhodný program.
 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se sportovní etikou a
zdravím, dává do souvislosti zdravotní
a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek,
uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se
sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni, v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc.
 Uplatňuje bezpečné chování i v méně
známém prostředí, předvídá možná
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou
činnost.
 Naplňuje ve školních podmínkách
základní olympijské myšlenky, ochranu
přírody při sportu
Učivo













Trampolína
Kruhy - kotoul vpřed, vzad,
komíhání,svis vznesmo, svis střemhlav
Hrazda - vzpor na hrazdě, kotoul vpřed,
vzpor, sešin vpřed, výmyk
Šplh na tyči a laně
Průpravná cvičení, obratnost - dráhy
Plavání - startovní skok a obrátka,
štafetové plavání, plavání pod hladinou
/ 10 - 25 metrů/
Úpoly - význam úpolových sportů pro
sebeobranu, přetahy, přetlaky, úpolové
hry
Správné držení těla, zvyšování
kloubních pohybů, správné zapojení
dechu
Korekce zdravotního oslabení
Speciální cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové
činnosti - využití relaxační hudby
Rozcvičení - strečink celého těla před a
po ukončení hodiny, uvolnění
nejzatíženějších partií těla.
Posilování svalového aparátu /prevence
a korekce jednostranného zatížení a
svalových dysbalancí/.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
 Sleduje prvky pohybové činnosti a
výkony, eviduje je a vyhodnotí,
zpracuje naměřená data, podílí se na
jejich prezentaci
 Organizace jednoduchých soutěží
v rámci vyučovacích hodin, pomáhá při
organizaci.Zorganizuje část hodiny,
přebírá i některé hodnotící úkoly
učitele.
 Posoudí provedení osvojované
pohyboví činnosti, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny, zná
a dodržuje pravidla dané pohybové
činnosti, pravidla fair-play, rozlišuje a
uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího,
diváka, organizátora.
 Užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího diváka.
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a tvořivě je aplikuje při
rekreačních činnostech, respektuje
bezpečností pravidla lyžování a pobytu
na horách.
Učivo

Rozvoj vytrvalosti, zdravotně
orientovaná zdatnost.
 Drogy a jiné škodliviny /anabolika,
látky zvyšující fyzickou kondici a
podporující růst svalové hmoty/.
 Vhodná úprava pohybových aktivit,
reakce těla při zhoršení rozptylových
podmínek.
 Reprezentace školy - chování na
sportovních akcích konaných ve škole i
mimo školu.
 Bezpečnost - zásady bezpečného
používání sportovních potřeb a nářadí
 Historie olympijských her.
 Týmová hra dle platných či
dohodnutých pravidel.
 Statistická zjištění - měření délky,
rychlosti, práce se stopkami a pásmem.
 Organizace prostoru a pohybových
činností
 Sebehodnocení dané pohybové
činnosti, pravidla osvojovaných
pohybových činností a jejich aplikace
při hře v poli
 Komunikace v Tv /tělocvičné
názvosloví osvojovaných činností/
Lyžování a snowboarding - škola zařazuje
týdenní kurs.
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.31 Regionální výchova
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení ve výuce
Vzdělávací oblast předmětu
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Časová dotace:
6. ročník
1 hodina týdně
Místo realizace
třídy
odborná učebna PC
audiovizuální učebna
knihovna
CHKO - Hádecká planinka, Kavky, Stránská skála
muzea, kulturní centra
Mezipředmětové vztahy
Dějepis
Občanská výchova
Přírodopis
Výtvarná výchova
Zeměpis
Průřezová témata
OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj, morální rozvoj)
VDO (občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát)
EGS (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané)
MKV (kulturní diferenciace, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity)
EV (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy prostředí, vztah člověka k prostředí)
MDV ( kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti)
2.7.31.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Formy a metody práce:
vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, projekty, PC, video
beseda
projektivní techniky
práce v terénu
výuka mimo školu
filmový dokument ve výuce
Kompetence k učení
žáci vybírají a využívají vhodné metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup:
vedení žáků k ověřování důsledků
poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešení a závěrům
zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů:
žáci tvořivě přistupují k problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt řešení
žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup:
kladení volných otázek
volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní:
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně
žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
žáci komunikují na odpovídající úrovni
žáci umí využívat ke komunikaci vhodné techniky
Postup:
zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, podněcování žáků k argumentaci
vytváření příležitosti pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální:
žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají
žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
žáci umí hodnotit svoji práci i práci jiných
Postup:
hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
Kompetence občanské:
žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
žáci respektují názory ostatních
žáci formulují volní a charakterové rysy
žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup:
vyžadování dodržování pravidel slušného chování
vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní:
žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup:
dodávání sebedůvěry
napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení
6. ročník
Očekávané výstupy
 charakterizuje život pravěkých sběračů
a lovců, jejich materiální a duchovní
kulturu
 uvede příklady archeologických kultur
na našem území
 ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury
 vymezí význam husitské tradice pro
český politický a kulturní život
 vysvětlí znovuobjevení antického
ideálu člověka
 objasní příčiny a důsledky třicetileté
války a posoudí její důsledky
 rozpozná základní znaky jednotlivých
kulturních stylů a uvede příklady
 objasní souvislosti mezi událostmi
francouzské revoluce,
napoleonských válek na jedné straně
a rozbitím starých společenských
struktur v Evropě na straně druhé
 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy
Regionální výchova
Učivo
Člověk a lidská společnost v pravěku
 Pravěk Moravy, Staré Zámky,
Obřanské hradiště, Býčí skála
Kultura středověké společnosti románské a gotické umění a vzdělanost
 Morava součástí přemyslovského státu,
 Hrad Brno a původ jeho jména,
Románský sloh, Potvrzení městských
práv, Radnice,
 Špilberk a jeho odraz v pověstech, Brno
středověké město, Původ místopisných
názvů, Gotika, Obřanský hrad
Renesance, humanismus, husitství
 Brno v husitské době, Počátek vlády
Habsburků, Renesance, Obléhání města
Švédy,
 Třicetiletá válka
Barokní kultura a osvícenství
 Baroko v umění města Brna - památky
Velká francouzská revoluce,
napoleonské období a jejich vliv na
Evropu a svět
 Napoleonské války
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy:
 Dějepis
 Občanská výchova
 Přírodopis
 Výtvarná výchova
 Zeměpis
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
 osobnostní rozvoj
 sociální rozvoj
Výchova demokratického občana
 občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
 jsme evropané
Multikulturní výchova
 etnický původ
 multikulturalita
6. ročník
Regionální výchova
Očekávané výstupy
 vysvětlí podstatné ekonomické,
sociální, politické a kulturní změny u
nás, charakterizuje modernizaci
společnosti
 rozlišuje jednotlivá geologická období
podle charakteristických znaků
 odvodí na základě pozorování
základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní
jejich způsob života a přizpůsobení
danému prostředí
 odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých
rostlin podmínkám prostředí
 uvede příklady kladných a záporných
vlivů člověka na životní prostředí a
příklady narušení ekosystému
 posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů
v rodině, ve škole, v obci
 využívá archivů, knihoven, sbírek
muzeí a galerií jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Industrializace a její důsledky
 Rozvoj průmyslu, rozvoj města, Brno
v proměnách času
Věda, technika a vzdělání jako faktory
vývoje
Enviromentální výchova
 ekosystémy
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního
prostředí
 vztah člověka k prostředí

Brno – centrum moderní české
architektury, kultura
Geologický vývoj a stavba území
 Brno a jeho okolí, Moravský kras,
Neživá příroda Hádů, Krasové útvary
na Stránské skále, Zkameněliny
 Rozšíření, význam a ochrana
živočichů Živočichové Hádů, Co žilo
na Stránské skále před milionem let
Význam rostlin a jejich ochrana
 Ohrožené druhy rostlin v regionu
Ochrana přírody a životního prostředí
 Chráněná území přírody
Místní region, naše obec
 Historie Líšně, významné osobnosti
 Naše škola, Kultura v regionu, Pověsti
Báje, mýty, pověsti
Po stopách Elišky Rejčky, pana Šembery,
barona Trenka a jiných
Mediální výchova
 interpretace vztahu mediálních sdělení
 fungování a vliv medií ve společnosti
 Spolupráce s organizacemi
Rezekvítek, Spolek Hády
Projekty:
 Hádecká planinka
 Moje obec, můj region
 Naše škola
Povinně volitelné předměty:
Zařazovány jsou od šestého do devátého ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně, pouze německý jazyk a konverzace v anglickém jazyce je
zařazována v rozsahu dvou hodin týdně a to od sedmé třídy. Anglická konverzace je v šesté třídě v rozsahu jedné hodiny týdně.
Konverzace v anglickém jazyce
Dějepisný seminář
Sportovní hry
Německý jazyk
Cvičení z informatiky
Zeměpisný seminář
Seminář z ekologie
Základy z administrativy
Mediální výchova
Přírodovědný seminář
Historický seminář
Seminář EVVO
2.7.32 Konverzace z anglického jazyka – volitelný předmět
Charakteristika předmětu vychází z charakteristiky předmětu anglický jazyk. Žáci jsou vedeni k používání jazyka v běžných situacích pro reálný
život.
6. ročník
Konverzace z anglického jazyka
Očekávané výstupy
 čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
 rozumí obsahu jednoduchých textů a
obsahu autentických materiálů
s využitím vizuální opory, v textech
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi
na otázky
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku
 rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
 sestaví jednoduché /ústní i písemné/
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
 jednoduchým způsobem se domluví
 v běžných každodenních situacích
Učivo












škola (vybavení, předměty, činnosti,
lidé
vybrané učivo ostatních předmětů v AJ
domov, rodina, přátelé
každodenní činnosti
počasí
příroda
sport a volnočasové aktivity
stravování, vaření a zdravý životní styl
město
nakupování
cestování
kultura a zvyklosti v anglicky
mluvících zemích
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Multikulturní výchova
- kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity
7. ročník
Konverzace z anglického jazyka
Očekávané výstupy
 čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
 rozumí obsahu jednoduchých textů a
obsahu autentických materiálů
s využitím vizuální opory, v textech
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi
na otázky
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku
 rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
 sestaví jednoduché /ústní i písemné/
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
 jednoduchým způsobem se domluví
v běžných každodenních situacích
Učivo



já, rodina a přátelé
domov a jeho vybavení
škola (vybavení, předměty, činnosti,
lidé

vybrané učivo ostatních předmětů v
AJ
každodenní činnosti
svět kolem nás
televize
koníčky
počasí
příroda
sport a volnočasové aktivity
zdravý životní styl
město
nakupování
cestování
kultura a zvyklosti v anglicky
mluvících zemích
prázdniny
reálie a kultura anglicky mluvících
zemí














Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Multikulturní výchova
-kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity
8. ročník
Očekávané výstupy
 Čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
 Rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
 Rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
 Odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
 Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku
 Sestaví jednoduché /ústní i písemné/
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
 Stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
 Vyžádá jednoduchou informaci
 Jednoduchým způsobem se domluví
v běžných každodenních situacích
Konverzace z anglického jazyka
Učivo
Konverzační témata
 Fráze ve třídě
 Pozdravy, rozloučení,
představení
 Oblečení
 Zvyky v Anglii a v ČR
 Zájmy a volný čas
 Rodina
 Místo kde žijeme
 Vybavení domácnosti
 Každodenní problémy
 Peníze
 Vánoce
 Jídlo
 Vaření a restaurace
 Život ve městě, život na vesnici
 Doprava
 Hudba, hudební nástroje
 Televize, programy,
 Školství, vzdělávání, typy škol
 Globální problémy
Učivo je doplněno poslechovými,
gramatickými testy a kvízy
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Multikulturní výchova
-kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity a životní prostředí
- vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- práce v realizačním týmu
- vnímání mediálních sdělení
- fungování a vliv médií ve společnosti





Dějepis
Český jazyk
Zeměpis
Občanská výchova
Přírodopis
9. ročník
Očekávané výstupy
 čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
 rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických
materiálů s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé výrazy, fráze a
odpovědi na otázky
 rozumí jednoduché a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci
 odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve
vhodném výkladovém slovníku
 sestaví jednoduché /ústní i písemné/
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými okruhy
 písemně, gramaticky správně tvoří a
obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
 stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
 vyžádá jednoduchou informaci
 jednoduchým způsobem se domluví
v běžných každodenních situacích
Konverzace z anglického jazyka
Učivo
Konverzační témata
 Vybavení třídy, aktivity ve třídě,
fráze používané při vyučování
 Omluvy a poděkování
 Žádost, přivítání, nabídka
 Přivítání, loučení, slavnostní
příležitosti
 Počasí
 Zvířata a hmyz
 Země, národnost, jazyk
 Lidské tělo
 Popis lidského vzhledu
 Popis charakteru
 Rodina a přátelé
 Zdraví nemoci, zranění
 Oblečení, nakupování
 Prázdniny
 Svátky, způsob slavení, zvyky
 Anglie, zvyky
Učivo je doplněno poslechovými,
gramatickými testy a kvízy
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Multikulturní výchova
-kulturní diference
- lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
- objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova
- morální rozvoj
Environmentální výchova
- lidské aktivity
Mediální výchova
- práce v realizačním týmu





Dějepis
Český jazyk
Zeměpis
Občanská výchova
Přírodopis
2.7.33 Cvičení z informatiky – volitelný předmět
Charakteristika vyučovacího předmětu
Cílem vyučovacího předmětu Volitelná informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru
Informační a komunikační technologie a Využití digitálních technologií.
Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat
elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s
informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s
výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako volitelná součást základního vzdělávání na 2. stupni. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií,
umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně
většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího
software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s
počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy a osvojit si základy práce s
grafikou. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují
si základy elektronické komunikace a její zásady.
Informatika je volitelný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 7, 8, a 9. ročníku. Výuka probíhá v budově školy v odborných učebnách
vybavených počítači. Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka“. Žáci mají k dispozici školní tiskárnu, scanner, PC
jednotku. Pro rozšiřování znalostí žáků v oblasti multimedií je vhodné v budoucnu pořídit další technické vybavení (digitální fotoaparát, digitální
kamera, projektor a příslušný software)
2.7.33.1 Výchovné a vzdělávací strategie:
Viz. předmět Informatika
7. ročník
Očekávané výstupy



Respektuje pravidla bezpečné práce
s hardware i software a postupuje
poučeně v případě jejich závady
Při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
Vyhledává informace v knihovnách,
portálech a databázích

Pracuje s informací v souladu se zákony
o duševním vlastnictví

Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost


Ovládá základní funkce digitální
techniky; diagnostikuje a odstraňuje
základní problémy při provozu digitální
techniky
Ošetřuje digitální techniku a chrání ji
před poškozením
Cvičení z informatiky
Učivo
Počítačová grafika
 Druhy počítačové grafiky
 Programy pro počítačovou grafiku
Grafický editor Malování
 Základní nástroje, soustředné kružnice,
text v obrázku
 Základní nástroje, soustředné kružnice,
text v obrázku
 Stínování
 Překlopení, otočení, zkosení a změna
velikosti
 Tisk
 Různé projekty (vlajka, polička
s nádobím, kuchyňský koutek,
počítačová sestava, podmořský svět,
vynález, vánoční přání, pohlednice,
atd.)
Internet a textový editor
 Vyhledávání informací, ukládání
informací
 Editace textu, vkládání obrázků a textů
z Internetu
 Tabulky
 Hypertextové odkazy
 Hromadná korespondence
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
 Osobnostní rozvoj
 Rozvoj schopností poznání, rozvoj
kreativity
 Rozvoj seberegulace a sebeorganizace
Mediální výchova
 Fungování a vliv médií na společnost
 Tvorba mediálního sdělení
Všechny předměty
 Zpracování referátu
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
 Objevujeme Evropu a svět
7. ročník
Očekávané výstupy
Cvičení z informatiky
Učivo
 Různé projekty (hrady a zámky, tabulka
s odkazy na Internet, základní měřící
jednotky, dopisní obálky propojené
s adresami, atd.)
Focení a digitální fotografie
 Popis, focení a ovládání fotoaparátu
 Přetažení fotografií do PC
 Způsoby zálohování fotografií
Zoner Callisto
 Používání šablon (vizitka, fotokniha,
atd.)
 Textové pole
 Vkládání obrázků z internetu
Různé projekty (vizka, fotoknih, fotoromán,
reklama, atd.)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy:
Anglický jazyk
– odborné terminologie a její
výslovnost, počešťování
Matematika
– základní geometrické útvary
Výtvarná výchova
– výroba pohlednic a přáníček
Český jazyk
– členění textů do odstavců, větné členy,
psaní velkých písmen, pravopis
8. ročník
Očekávané výstupy
Cvičení z informatiky
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

Dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci Textový editor
s digitální technikou a poskytne první
 Editace a formát textu
pomoc při úrazu
 Odrážky a číslování
 Tabulky
 Při vyhledávání informací na internetu
 Čáry a ohraničení
používá jednoduché a vhodné cesty
 Editor rovnic
 Tabulátory
 Vyhledává informace v knihovnách,
 Internet ve Wordu
portálech a databázích
 Grafika v dokumentu
 Externí obrázky
 Pracuje s informací v souladu se zákony o
 Různé projekty (diplom, jídelní lístek,
duševním vlastnictví
firemní formulář, noviny, recept, atd.)

Ověřuje věrohodnost informací a
informačních zdrojů, posuzuje jejich
závažnost a vzájemnou návaznost

Ovládá základní funkce digitální
techniky; diagnostikuje a odstraňuje
základní problémy při provozu digitální
techniky

Ošetřuje digitální techniku a chrání ji
před poškozením
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopností poznání, rozvoj
kreativity
- Rozvoj seberegulace a
sebeorganizace
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií na společnost
- Tvorba mediálního sdělení
Všechny předměty
Internet
- Zpracování referátu
 Vyhledávání informací, ukládání
informací
Výchova k myšlení v evropských a
 Potíže při práci s Internetem
globálních souvislostech
 Internetové portály
- Objevujeme Evropu a svět
 Internetové obchody, placení přes
internet
 Elektronické internetové bankovnictví
 Internetová rádia a televize
 Zpracování digitální fotografie
 Zabezpečení a šifrování
 FTP
8. ročník
Očekávané výstupy
Cvičení z informatiky
Učivo
Úprava digitální fotografie

Ořez, změna velikosti

Efekt červených očí, jas a kontrast

Fotogalerie a prezentace fotografií
Střihové programy

Přehled programů pro zpracování videa
a fotografií

Práce se zvukem
Grafický program - Zoner Callisto

Vytváření jednotlivých objektů a jejich
označování

Kreslení čar a volba jejich tloušťky

Barevná paleta, barevné čáry

Vybarvování objektů

Editace
objektů,
seskupování
a
přesouvání objektů

Míchání vlastní barvy, překrývání
objektů
Různé projekty (vesmír, hvězdy, planety,
panáček, fotoromán, reklama, rodina,
jídelní lístek, atd.)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy:
Anglický jazyk
– odborné terminologie a její výslovnost,
počešťování
Matematika
– základní geometrické útvary
Český jazyk
– členění textů do odstavců, větné členy,
psaní velkých písmen, pravopis
9. ročník
Očekávané výstupy
 Zpracuje a prezentuje na uživatelské
úrovni informace v textové, grafické a
multimediální formě
 Vyhledává informace v knihovnách,
portálech a databázích
Cvičení z informatiky
Učivo
Tabulkový kalkulátor
 Vzorce
 Tabulky
 Grafy a diagramy
 Různé projekty (rozvrh, volby, účty,
peněžní deník, atd.)
 Pracuje uživatelským způsobem
Internet
s mobilními technologiemi – cestování,
 Vyhledávání informací
obchod, vzdělávání, zábava
 Ukládání informací do textového
editoru
 Ověřuje věrohodnost informací a
 E-mail, spamy
informačních zdrojů, posuzuje jejich
 Viry
závažnost a vzájemnou návaznost
 Antivirový software
 CHAT
 Ovládá základní funkce digitální
 ICQ
techniky; diagnostikuje a odstraňuje
 SKYPE
základní problémy při provozu digitální
techniky
Digitální kamera
 Popis a ovládání
 Propojuje vzájemně jednotlivá digitální Úprava digitální fotografiei
zařízení
 Fotomontáž
 Internetové zpracování digitální
 Ošetřuje digitální techniku a chrání ji
fotografie
před poškozením
 Skenování
 Různé projekty (rodina, fotoromán,
atd.)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
- Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopností poznání, rozvoj
kreativity
- Rozvoj seberegulace a
sebeorganizace
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií na společnost
- Tvorba mediálního sdělení
Všechny předměty
-
Zpracování referátu
9. ročník
Cvičení z informatiky
Očekávané výstupy
Učivo
Power Point
 Textové pole
 Odrážky a číslování
 Word Art, obrázky
 Grafy a tabulky
 Efekty a jejich pořadí, animace
 Spuštění a načasování prezentace
 Nastavení snímků a tisk prezentace
 Různé projekty (fotoromán, rodina,
zájmy, cestovní kancelář, naše škola,
reklama, školní výlet, zvyky a tradice,
atd.)
Tvorba internetových stránek
 Formátování textu
 Obrázky


Tabulky
Různé projekty (reklama, osobní
stránka, cestovní kancelář, školní
výlet, kapela, noviny, časopis, atd.)
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mezipředmětové vztahy:
Anglický jazyk
 odborné terminologie a její výslovnost,
počešťování
Český jazyk
 členění textů do odstavců, větné členy,
psaní velkých písmen, pravopis
Matematika
 zápis rovnic a vzorců ve správném
tvaru
2.7.34 Historický seminář – volitelný předmět
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Historický seminář je vyučován v 6.- 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Výuka obvykle probíhá ve třídách,
v interaktivní učebně a dle potřeby také v počítačové učebně.
Výuka je realizována také dle aktuálních možností a schopností žáků mimo budovu školy, a to návštěvami vzdělávacích programů a výstav,
exkurzemi do muzeí a galerií a návštěvami významných míst. Výuka dále dle aktuálních možností může probíhat besedami s odborníky či
pamětníky.
V Historickém semináři žáci vypracovávají projekty či zadané úkoly ve skupinách či individuálně podle charakteru zadané práce. Důraz je
kladen také na práci s odbornou a populárně naučnou literaturou a orientaci v čase a prostoru.
V historickém semináři je žák veden k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k rozvíjení zájmu o současnost a
minulost a utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou skutečnost. Vytvářena a rozvíjena je schopnost používat jako zdroj
informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru a schopnost rozlišovat mýty a skutečnosti.
Volitelný předmět Historický seminář umožní žákům prohloubení poznání a rozšíření znalostí prostřednictvím vybraných témat z předmětu
Dějepis. Cílem Historického semináře je především kultivovat historického vědomí jedince a uchovávání kontinuity historické paměti. Důraz je
kladen na vybrané tematické celky učiva Dějepisu, které umožní žákům poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a
definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím po minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti.
6. ročník
Očekávané výstupy
 Pracuje s odbornou literaturou
(encyklopedie, slovníky) a populárně
naučnou literaturou
 Orientuje se v dějepisných mapách
 Uvádí konkrétní příklady důležitosti a
potřebnosti historických poznatků
 Pojmenuje instituce, kde jsou historické
prameny uchovávány
 Uvede příklady zdrojů informací o
minulosti
 Rozpozná vývojová stadia člověka
 Charakterizuje pravěkých sběračů a
lovců, jejich materiální a duchovní
kulturu
 Uvede příklady archeologických kultur
na našem území
 Uvede nejvýznamnější památky
starověkého světa
 Seznámí se s významnými vědeckými
objevy starověkého světa.
 Uvědomí si přínos řecké civilizace pro
rozvoj evropské kultury
 Uvědomí si prolínání kulturních vlivů
 Uvědomí si přínos římské civilizace pro
rozvoj evropské kultury
 Uvede nejvýznamnější památky
antického světa
Historický seminář
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Člověk v dějinách
Osobnostní a sociální výchova
- Instituce uchovávající historické

rozvoj schopnosti poznávání
prameny

komunikace, soc. dovednosti,
- Měření času a klasifikace histirkcých
mezilidské vztahy
pramenů

kooperace, řešení problémů, kreativita
 Pravěk
- První lidské bytosti
Enviromentální výchova – člověk a
- Interpretace nálezových situací
příroda
- Umělecká díla pravěku

příroda a první civilizace (první lidské
zásahy)
 Starověk
- Kulturní dědictví starověkých států
- přírodní podmínky a jejich vliv na
- Věda a technika ve starověku
život člověka
 Starověk – Řecko
- Řecko, kolébka evropské civilizace
Multikulturní výchova
- Památky a osobnosti starověkého Řecka

prolínání kulturních vlivů, kulturní
diference
 Starověk – Řím
 - Kulturní dědictví antického světa
- Významné osobnosti starověkého Říma Výchova k myšlení v evr. a globálních
souvislostech

kořeny evropské civilizace

integrace Evropy (v době ant.Říma)
Zeměpis

světové strany, světadíly
Výtvarná výchova
- pravěké malby
Regionální výchova
- historicky zajímavá místa regionu
7. ročník
Historický seminář
Očekávané výstupy
 Pracuje s odbornou literaturou
(encyklopedie, slovníky) a populárně
naučnou literaturou
 Orientuje se v dějepisných mapách
 Popíše podstatnou změnu evropské
situace, která nastala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace a
vzniku států
 Seznámí se s uspořádáním společnosti
raně feudálního státu a postavení
jednotlivých vrstev
 uvědomí si obohacení Evropy
kulturními podněty z Orientu
 Objasní situaci Velkomoravské říše a
vnitřní vývoj českého státu a postavení
těchto státních útvarů v evropských
souvislostech
 Uvědomí si duchovní odkaz patronů
českých zemí
 Učí se chápat úlohu křesťanské víry
v životě středověkého člověka
 Uvede rozdílné znaky románské a
gotické kultury
 Uvede významné památky
 Učí se charakteristice dobového
životního stylu z hlediska sociálního i
etnického
Učivo










Křesťanství a středověká Evropa
- Stěhování národů
- Každodennost raného novověku
Státní útvary ve východoevropském a
západoevropském kulturním okruhu
- Velká Morava
- Český stát
- Byzantská říše
- Franská říše
Křížové výpravy
Kultura středověké společnosti
Románské období
Gotické odbodí
Vrcholný středověk
- Český stát za vlády posledních
Přemyslovců
- Lucemburkové na českém trůně
Pozdní středověk
- Husitství a reformace
- Doba Jiřího z Poděbrad
-Jagellonská dynastie na českém trůně
- Humanismus a renesance
Novověk
- Objevné plavby a jejich důsledky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova

rozvoj schopnosti poznávání, řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evr. a globálních
souvislostech

formování evr.států
- ideály humanismu a renesance
Multikulturní výchova

kulturní diference
- poznávání nových kultur
Výchova v demokratického občana

počátky kodifikace lidských práv
Zeměpis
- orientace na mapě
OV
- národ, vlast, čeští církevní patroni
- typy států, složky státní moci
VV, HV, ČJ
- středověké umění (výtvarné, literární,
písně, architektura apod.)
7. ročník
Očekávané výstupy
 Vysvětlí nové myšlenky žádající
reformu církve
 Vymezí význam husitské tradice a
uvědomí si její důsledky pro český
hospodářský i kulturní život
 Charakterizuje pojmy humanismus a
renesance
 Uvědomí si význam znovuobjevení
antického ideálu člověka
 Poznává důvody a význam objevných
plaveb a důsledky pronikání
evr.civilizací do nově objevených zemí
Historický seminář
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
8. ročník
Historický seminář
Očekávané výstupy
 Pracuje s odbornou literaturou
(encyklopedie, slovníky) a populárně
naučnou literaturou
 Orientuje se na dějepisné mapě
 Učí se rozpoznávat znaky a projevy
barokní kultury
 Chápe význam osvícenství jako
významného myšlenkového předělu,
který ovlivnil politický vývoj
 Ujasní si pojem osvícenství a
absolutismus
 Uvědomí si souvislost mezi
událostmi VFR a napoleonských
válek a definitivním rozbitím
středověkých politických a
hospodářských a společenských
struktur
 Chápe pojem kolonie a uvědomí si
význam boje za svobodu
 Charakterizuje emancipační úsilí
významných sociálních skupin
 Uvědomí si emancipační hnutí
národů jako důsledek změn ve vývoji
společnosti
 Uvědomuje si neexistenci
 jednotného uměleckého proudu na
přelomu 19. a 20.století, seznamuje
se s novými výraznými uměleckými
proudy
Učivo









Počátky nové doby
- Objevné plavby a jejich důsledky
Baroko
- Barokní kultura a dobový životní styl
Osvícenství a absolutismus
Velká francouzská revoluce a
Napoleonské období
Průběh VFR, její význam pro Francii a
evropské dějiny
Napoleonské období a jeho vliv na
Evropu a svět
Vznik USA
- Průběh boje amerických osad za
nezávislost
- Vznik USA
Umělecké proudy na přelomu 19. a
20. století
- významné umělecké proudy konce
19. a počátku 20. století
Národní hnutí, utváření novodobého
českého národa
- Postavení českých zemí v habsburské
monarchii ve 2.polovině 19.století
- Základní rysy české politiky
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání, řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evr. a globálních
souvislostech
 formování evr.států
- ideály humanismu a renesance
Multikulturní výchova
 kulturní diference
- osobité projevy baroví kultury a
klasicismu v prostoru novověké
Evropy a Ameriky
Výchova v demokratického občana
 ústavní a parlamentní systém
OV
- formy státního zřízení
VV, HV, ČJ
- novověké umění (výtvarné, literární,
hudba a architektura) – baroko,
klasicismus, romantismus
Výchova v demokratického občana
-boj za lidská a občanská práva, vytváření
občanské společnosti, vlastenectví
8. ročník
Historický seminář
Očekávané výstupy


Charakterizuje soupeření mezi
velmocemi (jeho příčiny a důsledky),
vymezí význam kolonií
uvědomí si prudký rozvoj průmyslu
jako předpoklad a katalyzátor
společenských změn a jeho dopad na
životní prostředí
Učivo

Kolonialismus a průmyslová
revoluce
- Rozdělení kolonií mezi evropské
velmoce
- průmyslová revoluce a její význam
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Enviromentální výchova
- průmyslová revoluce a její dopad na
životní prostředí a přírodní zdroje,
technické vynálezy
- lidské aktivity (historické památky)
9. ročník
Historický seminář
Očekávané výstupy











Pracuje s odbornou literaturou
(encyklopedie, slovníky) a populárně
naučnou literaturou
Orientuje se na dějepisné mapě
Charakterizuje význam kolonií mezi
evr. velmocemi
Učí se chápat 1.polovinu 20.stol. jako
období dvou nejničivějších světových
válek
Učí se chápat destruktivní sílu
totalismu
Učí se chápat okolnosti vzniku ČSR
Zhodnotí vnitřní a zahraniční situaci
ČSR v evropských souvislostech
Chápe historický rozměr pojmů
nacionalismus, extremismus, agrese
Učí se vnímat rozmanitost projevů
kultury a přínos národní a evropské
kultury
Seznámí se s vnitřní a zahraniční
politikou v období druhé republiky a
protektorátu
Vysvětlí projevy antisemitismu,
rasismu a jejich nepřijatelnost
z hlediska lidských práv
Učivo










Moderní doba
- Význam kolonií
1. sv. válka
- Politické, sociální a kulturní důsledky
Situace v Rusku, ruské revoluce
Vznik ČSR
Hospodářský a politický vývoj ČSR
Sociální a národní problémy ČSR
Svět v předvečer 2.světové války
- kultura, věda a technika
2. světová válka
- Protektorát Čechy a Morava
- Holokaust
Poválečný vývoj Československa a
vznik ČSR
- Poválečné, komunistické a
demokratické Československo a vznik
ČR
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 rozvoj schopnosti poznávání, řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
 problémy lidské nesnášenlivosti, formy
státního zřízení
Výchova k myšlení v evr. a globálních
souvislostech
 klíčové mezníky evropské a světové
historie
- jsme Evropané, objevujeme Evropu a
svět, Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
 lidská solidarita během světových válek
- etnický původ (národnostní menšiny) a
tolerance
- rasismus
Výchova v demokratického občana
 projevy a znaky totalitního systému
 principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
 odsouzení holocaustu
 občan a stát – formy participace občanů
v politickém životě
OV
-mezinárodní organizace, mezinárodní
vztahy
9. ročník
Očekávané výstupy

Chápe možnost různé
interpretace historických faktů a
nutnosti kritického přístupu
k interpretacím

Učí se chápat poválečný vývoj ČSR
Historický seminář
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Mediální výchova
- propaganda
- fungování médií ve společnost a jejich vliv
na společnost a politiku
Výchova v demokratického občana
-boj za lidská a občanská práva, vytváření
občanské společnosti
Enviromentální výchova
- lidské aktivity (památníky obětem
světových válek)
2.7.35 Zeměpisný seminář – volitelný předmět
Charakteristika volitelného předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení
Zeměpisný seminář je vyučován jako volitelný předmět v 8. a 9.ročníku jednu hodinu týdně.
Vzdělávání v zeměpisném semináři směřuje k:
 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání
poznávacích metod
 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti
životního způsobu moderního člověka
 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
 aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
- zeměpisné vycházky s pozorováním
- projekty
Zeměpisný seminář úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk
a příroda:
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
- dějepis: kultura národů, historie států,…
Předmětem prolínají průřezová témata:
- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie
- OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;
řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje
- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí
- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba
mediálního sdělení; práce v realizačním týmu
- EGS: objevování Evropy, světa
-
MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity
2.7.35.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
Učitel vede žáky:
k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
k používání odborné terminologie
k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace
k naslouchání a respektování názorů druhých
k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě
Kompetence k řešení problémů
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení
žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů
k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci
k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
k práci s chybou
Kompetence sociální a personální
žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc
požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
k využívání skupinového vyučování
k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
k ochotě pomoci a o pomoc požádat
k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků
k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
Kompetence občanské
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace
žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného
rozvoje
Učitel vede žáky:
k dodržování pravidel slušného chování
k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje
k tomu, aby brali ohled na druhé
k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
žáci jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
6. ročník
Zeměpisný seminář
Očekávané výstupy
 objasní postavení Slunce ve vesmíru,
popíše tělesa sluneční soustavy
 aplikuje poznatky o vesmíru
a o sluneční soustavě
 používá v praktických příkladech
znalosti o kulatosti planety Země
 hodnotí důsledky otáčení Země
kolem vlastní osy a oběhu Země
kolem Slunce pro praktický život
na Zemi
 používá glóbus jako zmenšený
a zjednodušený model planety Země
 používá různé druhy map, používá
měřítko mapy k výpočtům na mapě
 seznámí se se znázorněním výškopisu,
polohopisu na mapách
 používá zeměpisnou síť
 vysvětlí pojem krajinná sféra
 orientuje se v jednotlivých složkách
přírodní sféry
 seznámí se s vlivy člověka
na přírodní prostředí
 určí geografickou polohu
jednotlivých světadílů a oceánů
Učivo

postavení Země ve vesmíru




tvar a pohyby planety Země











glóbus
měřítko glóbu
druhy map, měřítko mapy
obsah map, znázornění polohopisu,
výškopisu na mapách
práce s atlasem
zeměpisné souřadnice
určování geografické polohy
určování časových pásem
krajinná sféra Země a její složky
význam jednotlivých přírodních
složek na Zemi
 geografická poloha, rozloha,
členitost a přírodní poměry světadílů
a oceánů


















Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
MDV – snímky z kosmu
OSV – komunikace, naslouchání
ENV – základní podmínky života
EGS – důsledky pohybů Země pro život
lidí na světě
MDV - aktuality
D – vývoj poznání o tvaru Země
Ov – kalendář
Př – roční období – změny v přírodě
EGS – model Země
M – práce s měřítkem, převody jednotek
MDV – zdroj informací – mapy, aktuality
OSV – týmová spolupráce
EGS – pohled na svět, ve kterém žiji
Vv – mentální mapa
EGS – časová pásma
Př - krajinné sféry
F – teplota, tlak
Ch – chemické prvky, reakce
IT – Internet – zdroj informací
OSV – zájem o okolí, řešení problémů
Projekt: Planeta Země 3000
ENV – podmínky života na Zemi,
ekologická problematika oceánů
6. ročník
Zeměpisný seminář
Očekávané výstupy
 určí geografickou polohu a vyhledá
na mapách polární oblasti
 uvede význam Arktidy a Antarktidy
 vyhledá a provede stručnou
charakteristiku nejvýznamnějších
států jednotlivých oblastí
Učivo


zeměpis světadílů – polární oblasti
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie
a Oceánie - poloha, rozloha, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní
zdroje, obyvatelstvo a hospodářství






 zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky,
vytvoří si celkový náhled
na geografické učivo

opakování
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
EGS – oteplování, mezinárodní
spolupráce a výzkum
Ov - lidská práva, vzdělání
EGS – mezinárodní spolupráce,
organizace, globalizace
MKV – tolerance, spolupráce mezi národy
VDO - dodržování lidských práv
a svobod, principy demokracie
Projekt: Světadíly a oceány
7. ročník
Očekávané výstupy
Zeměpisný seminář
Učivo
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vymezí společné znaky daného regionu, provede srovnání jednotlivých regionů 
 vyhledá a pojmenuje vybrané
 Zeměpis světadílů – Amerika, Asie,
 ENV – stav životního prostředí, další
modelové státy, hlavní a významná
Evropa
vývoj, ochrana, možnost změny
města
 Amerika - fyzickogeografická +
 VDO – prvky demokracie 
 vyhledá na mapách hlavní
socioekonomická sféra
 OSV - komunikace s jinými národy,
soustředění osídlení a hospodářských
 Amerika – regionalizace, státy
rozvoj schopností poznávání, kreativní
činností v jednotlivých světadílech,
 Asie – fyzickogeografická +
myšlení, diskuze nad problémy
v regionech a modelových státech,
socioekonomická sféra
 EGS – život v evropském i
popíše a porovná jejich odvětvovou a
 Asie – regionalizace, státy
mezinárodním prostoru, integrace,
územní strukturu a zvažuje souvislost
 Evropa – fyzickogeografická +
spolupráce zemí, postavení ČR, vliv
s přírodními poměry
socioekonomická sféra
globálních problémů, cestování
 seznámí se s mezinárodními
 Evropa – regionalizace, státy
 MKV – kultura a tradice, rasismus 
organizacemi
 opakování
 MDV - aktuality, zdroj informací,
 vyhledá na mapách nejvýznamnější
obrazového materiálu
oblasti cestovního ruchu
 Př – lidská populace, podmínky života
v jednotlivých světadílech
na Zemi, vliv osídlení na krajinu 
 zopakuje si probírané učivo,
 D – nejstarší osídlené oblasti
systematicky si utřídí poznatky,
 Ov – lidská práva, zdravý životní styl
vytvoří si celkový náhled
 M – rozbor grafů, kartogramů 
 Ch – využití nerostných surovin,
chemický průmysl
 F – typy elektráren 
 Projekt: Státy Evropy 
8. ročník
Zeměpisný seminář
Očekávané výstupy
Učivo

 hodnotí a porovnává na přiměřené
úrovni polohu, přírodní poměry,
přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál České republiky v evropském
a světovém kontextu
 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje
České republiky a hlavní jádrové a
periferní oblasti z hlediska osídlení a
hospodářských aktivit
 vymezí a lokalizuje místní oblast
(region) podle bydliště nebo školy
 zopakuje si probírané učivo

geografická poloha , členitost povrchu
a přírodní poměry České republiky
regiony České republiky


místní region České republiky
opakování
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

















EGS – poloha státu na mapě světa,
orientace
Př – geologická stavba, ochrana přírody
M – porovnávání rozlohy
F – atmosférické prvky
ENV – stav životního prostředí
OSV - spolupráce, obhajoba vlastního
názoru
EGS – euroregiony
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hospodářských údajů, srovnání regionů
D – historie regionů
Ch – průmysl regionů
Čj – významné osobnosti
M – práce s daty
Př - krajina, stav přírody
VDO – život v regionu
EGS – postavení oblasti v rámci
regionu, evropská spolupráce
MDV - sběr, třídění, hodnocení
hospodářských.údajů, hodnocení podle
jednotlivých kriterií
OSV – řešení problémů místní oblasti
9. ročník
Zeměpisný seminář
Očekávané výstupy
 pracuje aktivně s tématickými mapami
obsahujícími informace o sídlech,
obyvatelstvu a hospodářských
činnostech v celosvětovém měřítku
 určí a vyhledá hlavní oblasti světového
hospodářství
 orientuje se na politické mapě světa,
 vyhledá na politické mapě světa nově
vzniklé státy
 rozlišuje a porovnává státy světa
podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatelstva
 uvede příklady nejvýznamnějších
politických, vojenských a
hospodářských seskupení
 vymezí globální problémy, hledá jejich
příčiny, diskutuje o možných
důsledcích , hledá řešení
 rozlišuje vzhled, funkci přírodních,
kulturních krajin, uvede konkrétní
příklady
 posuzuje působení přírodních procesů
a vzájemný vztah mezi přírodou a
lidskou společností na krajinu a na
životní prostředí
 navrhne možná řešení problematiky
životního prostředí
Učivo





společenské, sídelní a hospodářské
poměry současného světa
státy světa, hlavní mezinárodní
politické, bezpečnostní , hospodářské
organizace a seskupení
globální problémy současného světa
krajina – prostředí, typy krajin
společenské a hospodářské vlivy na
krajinu a na životní prostředí
opakování geografického učiva
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy















ICT – zdroj informací
Př –kácení tropických deštných lesů
Ch – skleníkový efekt, kyselé deště,
ropné havárie, pitná voda – znečištění
D – změny krajiny, života lidí
v průběhu času
F – alternativní zdroje energie
Ov – mezinárodní spolupráce
ENV – aktivní řešení problémů
životního prostředí
EGS – globalizace, důsledky
OSV – vlastní zodpovědnost při řešení
problémů, komunikace
ENV –ochrana přírody, ekosystémy
MDV – kritické vyhodnocení informací
EGS – globální úroveň životního
prostředí – možnosti zlepšení
OSV - osobní zodpovědnost za jednání
v okolním prostředí
Projekt: Životní prostředí.
Př – ekologie, vliv prostředí na zdraví
lidí
9. ročník
Očekávané výstupy
 zopakuje si probírané učivo,
systematicky si utřídí poznatky,
vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
Zeměpisný seminář
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
2.7.36 Technické kreslení – volitelný předmět
Charakteristika předmětu
Vzdělávací předmět Technické kreslení je koncipován jako volitelný předmět pro žáky 9. ročníku základní školy.Vzdělávání v předmětu směřuje
k seznámení se základními pomůckami při rýsování, má naučit žáky používat různé druhy čar, pochopit základní pravidla rýsování. Žák se učí
rýsovat různá tělesa ve volném rovnoběžném promítání a pravoúhlém promítání.
Časová dotace - 1 hodina týdně
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k :
- základnímu technickému povědomí a technickým znalostem
- rozvíjení obrazotvornosti a prostorové představivosti žáka
- rozvíjení logického myšlení
- ovládnutí grafického projevu při kreslení náčrtů a výkresů
- prvnímu seznámení s technickými normami a jejich využití při kreslení
- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh
- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti
Organizační vymezení předmětu a podmínky pro jeho výuku
K výuce předmětu Technické kreslení je využívána klasická třída. Je možné využívat i učebny výpočetní techniky.
Metody a formy práce
Při výuce používáme metody a formy odpovídající věku a schopnostem žáků a probíranému učivu (výklad učitele, frontální výuka
s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem, samostatná práce žáků, skupinové vyučování,práce na PC )
Průřezová témata
Předmětem prolíná především průřezové téma OSV (důraz je kladen na rozvoj schopnosti poznání, především smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, grafické zručnosti, řešení problémů, dále rozvíjí důslednost,vytrvalost, schopnost sebekontroly, tvořivost )
Seminář probíhá 1 hodinu týdně v devátém ročníku.
2.7.36.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
práce s textem a předlohou
sebehodnocení, práce s chybou
tvořivost, vlastní řešení příkladů
Kompetence k řešení problému
hledání různých řešení problému, obhajoba vlastního řešení
Kompetence komunikativní
vedení žáků ke vhodné komunikaci se spolužáky a učitelem
obhajoba svého vlastního názoru a poslouchání názorů jiných
Kompetence občanské
poskytnutí podle svých možností pomoc jiným spolužákům
Kompetence sociální a personální
skupinová práce a vzájemná pomoc při řešení úkolů
Kompetence pracovní
-objektivní sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci, seznámením se s technickou dokumentací, rozvojem
grafických schopností a čtením výkresů
9. ročník
Očekávané výstupy
Technické kreslení
Učivo
Základy rýsování
- Pomůcky pro rýsování
- Zásady a správné návyky při rýsování
- Konstrukce a popis mnohoúhelníků


zná zásady pro rýsování a umí je
používat




používá základní druhy čar a
technické písmo
zná formáty výkresů
umí zapisovat měřítka výkresů



rozumí smyslu kótování
používá správné druhy čar
správně okótuje zadané objekty


řeší úlohy na prostorovou představivost Kótování na strojnických výkresech
aplikuje a kombinuje poznatky a
- Základní pojmy a pravidla kótování
dovednosti z různých tématických a
- Způsoby kótování
vzdělávacích oblastí
- Kótování průměrů, poloměrů, úhlů
- Zobrazování a kótování plochých
součástí
Normalizace v technickém kreslení
- Druhy čar, příklady jejich užití
- Druhy technických výkresů
- Formáty výkresů
- Měřítka
- Popisování výkresů, technické
písmo,práce se šablonou
Zobrazování prostorových útvarů
- Volné rovnoběžné promítání – pravidla
- Zobrazování těles
- Pravoúhlé promítání – pravidla
Promítání na dvě (tři) průmětny
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy

OSV

M, Pč
2.7.37 Základy administrativy – volitelný předmět
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět základy administrativy se vyučuje jako volitelný předmět v 9. ročníku – 1 hodina týdně.
Vyučovaný předmět základy administrativy integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti a poznání
osobnostní rozvoj – rozvoj kreativity
osobnostní rozvoj – rozvoj sebeorganizace
Mediální výchova
vliv a fungování médií ve společnosti
tvorba mediálního sdělení
Obsahem výuky je nácvik psaní na klávesnicích počítačů desetiprstovou hmatovou metodou, seznámení žáků s kancelářskou technikou a úprava
písemností a korespondence. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při zpracování a prezentování
informací.
2.7.37.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Při zpracování informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení.
Kompetence sociální a personální
Žáci jsou vedeni ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu, plánovat si práci, hlídat si časový harmonogram. Žáci se učí
hodnotit svoji a práci i práci ostatních.
Kompetence komunikativní
Žáci se učí zapojovat do diskuse, respektovat názory jiných. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci s učiteli a ostatními dospělými ve škole
i mimo školu.
Kompetence pracovní
Žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla, učí se využívat znalostí v další praxi.
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k objevování možností využití komunikačních technologií v praktickém životě, samostatnému pozorování a vnímání
reality
9. ročník
Základy administrativy
Očekávané výstupy
 Ovládá práci s textovými a grafickými
editory
Učivo





Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Psaní jednotlivých písmenek
Osobnostní a sociální rozvoj
Psaní velkých písmen

– rozvoj schopností poznání
Psaní velkých písmen s háčkem
Římské číslice
Matematické a měrné značky, procenta
 Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni Úprava textu a písemnosti
informace v textové, grafické a multimediální
 Životopis
formě
 Zvýrazňování textu
 Úprava dopisů
 Adresy
 Pozvánky, formuláře, objednávky
Nácvik přesnosti a rychlosti psaní
 Nácvik delších slov
 Psaní souvislého textu
Výtvarná výchova

– úprava, výroba pozvánek
Mediální výchova

– tvorba mediálních sdělení
2.7.38 Sportovní hry – volitelný předmět
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět směřuješ k cíli, aby všichni žáci měli radost z pohybu a poznávali vlastní pohybové možnosti a zájmy.
Vyučovací předmět je tvořen pohybovými a sportovními hrami.
Vyučovací předmět integruje následující průřezová témata a jejich tématické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
osobnostní rozvoj
sociální rozvoj
morální rozvoj
Enviromentální výchova
vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
vnímání mediálních sdělení
fungování a vliv médií ve společnosti
Vyučovací předmět je vyučován v ročnících 6. – 9. s hodinovou dotací 1 hodina týdně v tělocvičnách, na hřištích a v mimoškolních sportovních
zařízeních.
2.7.38.1 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
Dodržováním pravidel jednotlivých her, respektováním se navzájem vedeme žáky k utváření mravních hodnot. Organizací
nejrůznějších soutěží a turnajů vedeme žáky k propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními
postoji, s volním úsilím.
Kompetence sociální a personální
Při skupinových hrách žáci aktivně spolupracují, společně s pedagogy se podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Aktivizačními
metodami a osobním pozitivním přístupem učitele umožňujeme žákům podílet se na utváření příjemné atmosféry, upevňovat dobré
mezilidské vztahy. Při všech činnostech poskytujeme dostatek příležitostí, aby si žák vytvářel pozitivní představu o sobě samém, která
podporuje jeho sebedůvěru, a aby dokázal ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence komunikativní
Prostřednictvím sportovních a pohybových her žákům umožňujeme jasně a výstižně vyjadřovat své myšlenky a názory. V modelových
situacích vedeme žáky k umění naslouchat promluvám druhých, respektovat názor jiných, obhajovat svůj názor.
Kompetence pracovní
Při pohybových hrách pěstujeme a upevňujeme v žácích pracovní návyky, vedeme je k bezpečnému používání školních pomůcek,
vybavení školy a tělocvičného náčiní. Dodržováním bezpečnostních zásad vštěpujeme žákům návyk ochrany svého zdraví a zdraví
druhých.
Kompetence k řešení problémů
Prostřednictvím her vedeme žáky k hledání a objevování různých variant řešení.
Kompetence k učení
Prostřednictvím prožitku z vlastního sportování propojují žáci do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a sportovní jevy.
Prostřednictvím prožitku z vlastního sportování propojují žáci do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a sportovní jevy.
6. ročník
Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování,
předvídá možné nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost







Pohybové hry – závody družstev a

jednotlivců
Sportovní hry
Vybíjená – chytání a házení míče,
v poli, hra pohyb
Basketbal – správný postoj při
přihrávce, dribling pravou i levou

rukou, driblingová abeceda
Házená – házení a chytání míče, hra
v poli, práce brankáře
Fotbal – vedení míče, přihrávka, střelba,
činnost brankáře
Přehazovaná – pohyb v poli, hra
Doplňkové sportovní hry – florbal,
ringo, softbal – průpravná cvičení
Jiné formy vybíjené
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 řešení problémů
 hodnoty, kooperace,
kompetice
 mezilidské vztahy, kreativita
Osobnostní a sociální výchova
 seberegulace, sebedůvěra
 psychohygiena
7. ročník
Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování,
předvídá možné nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost







Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Pohybové hry – závody družstev a
Osobnostní a sociální výchova
jednotlivců s různým zaměřením

řešení problémů

hodnoty, kooperace, kompetice
Sportovní hry
Vybíjená – chytání a házení míče,

mezilidské vztahy, kreativita
pohyb v poli, hra, pohyb bez míče
Basketbal – správný postoj při

seberegulace, sebedůvěra
přihrávce, dribling pravou i levou rukou

psychohygiena
bez očního kontaktu s míčem, dvojtakt,
přihrávky
Házená – přihrávky, základy herních
systémů, uvolňování s míčem a bez
míče, postoj brankáře
Fotbal – vedení míče, přihrávka, střelba,
postupný útok, obrana, činnost brankáře
Přehazovaná – pohyb v poli, hra
Doplňkové sportovní hry – florbal,
ringo, softbal – průpravná cvičení,
základy hry
Jiné formy vybíjené
8. ročník
Sportovní hry
Očekávané výstupy
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech
Učivo




 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování,
předvídá možné nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost
 Dohodne se na spolupráci a jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva





Pohybové hry – závody družstev a
jednotlivců s různým zaměřením
Sportovní hry
Vybíjená – různé obměny hry
Basketbal –dvojtakt, hráčské role,
osobní obrana, poziční střelba,
uvolňování hráče bez míče i s míčem,
útok
Házená – herní kombinace, základy
herních systémů, uvolňování s míčem a
bez míče, chytání střel z různých
prostorů
Fotbal – územní obrna, přihrávka,
střelba, postupný útok, obsazování
prostoru, činnost brankáře
Přehazovaná – pohyb v poli, hra
Doplňkové sportovní hry – florbal,
ringo, futsal, softbal – průpravná
cvičení, základy hry
Rozhodování, činnost rozhodčího
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 řešení problémů
 hodnoty, kooperace, kompetice
 mezilidské vztahy, kreativita
Osobnostní a sociální výchova
 seberegulace, sebedůvěra
 psychohygiena
9. ročník
Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
 Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady pohybové dovednosti a
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při
rekreačních činnostech

 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování,
předvídá možné nebezpečí úrazu a
přizpůsobí jim svou činnost

 Zorganizuje ve skupině jednoduché
soutěže, spolurozhoduje osvojované hry







Pohybové hry – závody družstev a
jednotlivců s různým zaměřením
Sportovní hry
Vybíjená – obměny hry, činnost
rozhodčího
Basketbal –postupný útok, rychlý
protiútok, osobní obrana, poziční
střelba, střelba z dálky, uvolňování
hráče bez míče i s míčem, clony
Házená – herní kombinace, herní
činnosti, uvolňování s míčem a bez
míče, obsazování s míčem a bez míče,
Volejbal – přihrávka vrchem, odbíjení
spodem, podání spodem, příjem podání
Fotbal – útočná kombinace založená na
přihrávce, obsazování prostoru, střelba,
zpracování míče, odebírání míče,
činnost brankáře
Přehazovaná – pohyb v poli, herní
kombinace
Doplňkové sportovní hry – florbal,
ringo, futsal, softbal – průpravná
cvičení, základy hry
Rozhodování, činnost rozhodčího
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
Osobnostní a sociální výchova
 řešení problémů
 hodnoty, kooperace, kompetice
 mezilidské vztahy, kreativita
Osobnostní a sociální výchova
 seberegulace, sebedůvěra
 psychohygiena
2.7.39 Seminář z ekologie – volitelný předmět
Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět Seminář z ekologie se vyučuje jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací – 1 hodina týdně.
Výuka probíhá v odborných učebnách chemie a přírodopisu s využitím jejich pomůcek a v chemické laboratoři.
Předmět doplňuje a rozvíjí vzdělávací obsah předmětu Přírodopis a Chemie. Seminář z ekologie vede žáky k pochopení komplexnosti a
složitosti vztahů člověka a ŽP, tedy k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince k naší planetě. Umožňuje
žákům uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede žáky k hodnocení situací nejen z hlediska
ekologického, ale i ekonomického, vědecko-technického, občanského i časového. Umožňuje žákovi hledat různá řešení problémů životního
prostředí ve světě i v nejbližším okolí.
Výuka je doplněna návštěvami tématicky laděných vzdělávacích akcí (přednášky, besedy, výstavy a exkurze). Stejně tak se mimo budovu
školy pohybujeme při výletech do přírody a města, spojených s ukázkou dopadu špatného chování člověka k přírodě.
Do vzdělávacího oboru je zařazeno především průřezové téma Enviromentální výchova, dále pak MV a OSV.
2.7.39.1 Výchovně vzdělávací strategie
Kompetence k učení
dává příležitost vyhledávat informace podle zadaných kritérií
zadává práci s dostupnými zdroji informací (encyklopedie, internet apod.)
využívá dostupnou techniku (data projektor, DVD, video, CD přehrávač, meotar)
se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence k řešení problémů
klade otevřené otázky
podněcuje žáky k argumentaci
podporuje žáka ve vytváření vlastních postupů řešení
Kompetence komunikativní
vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů apod.
vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální
zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Kompetence občanské
dbá na dodržování stanovených pravidel, dává prostor pro podloženou argumentaci, sám je příkladem
vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů, předkládá různé učební materiály, organizuje besedy, návštěvy, exkurze
Kompetence pracovní
zařazuje do výuky práci s počítačem a jinou technikou
pěstuje v žácích smysl pro povinnost
dbá na dokončení úkolu nebo zadané práce
vede žáky k dodržování základních pravidel bezpečnosti
8. ročník
Seminář z ekologie
Očekávané výstupy
 Vymezí základní znaky ekosystému
les, určí jak je tento ekosystém
ovlivněn činností člověka
 Vysvětlí význam lesů v krajině
 Charakterizuje typy lesů v ČR
 Rozliší monokulturní a přirozené lesy
 Uvede příklady organismů v potravních
řetězcích
 Charakterizuje louku, pastvinu a step,
vysvětlí jejich význam
 Na základě pozorování a pomocí klíčů,
atlasů určuje rostlinstvo a zařazuje je do
systému
 Vyjmenuje hlavní skupiny živočichů
vyskytujících se se na pastvině a stepi
 Vymezí základní znaky ekosystémů
pole, sady a zahrady
 Objasní pojem plevel a pozná některé
zástupce plevelů
 Vysvětlí jak může dojít k narušení
biologické rovnováhy a snižování
druhové rozmanitosti v ekosystémech
 Objasní význam rozptýlené zeleně
 Uvede příklad potravního řetězce na
poli, v zahradě, sadu
 Vysvětlí, co jsou to parky a botanické
zahrady
Učivo
 Suchozemské ekosystémy v ČR
 Les
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Dějepis – klučení a žďáření
 Zeměpis – lesní hospodářství
 Přírodopis – botanika, zoologie
 Louka, pastvina, step
 EV – význam lesů v krajině
 Pracovní činnosti – druhy dřeva
 Člověkem ovlivněné suchozemské
ekosystémy
 Dějepis – obdělávání půdy ve středověku,
plodiny rozšířené z Ameriky
 Přírodopis – botanika, zoologie
 Pole, sady a zahrady
 Park, boranická zahrada
 EV – ochrana půdního fondu, nebezpečí
nadměrného hnojení umělými
hnojivy
 Lidská obydlí a jejich okolí
 Dějepis – renesanční zámecké parky
 Rumiště
8. ročník
Očekávané výstupy
 Na základě pozorování a pomocí klíčů,
atlasů určuje rostlinstvo pěstované v
parcích
 Vymezí základní lidských obydlí a
jejich okolí
 Vyjmenuje živočichy žijící v blízkosti
lidských obydlí a na příkladu popíše,
jak zde využívají lepších podmínek
 Uvede příklady pokojových rostlin,
vysvětlí jejich význam
 Na základě pozorování vysvětlí, co je
rumiště a pojmenuje typické rumištní
rostliny
 Vysvětlí pojem invazní rostliny, uvede
vliv invazních rostlin na původní
květenu
 Uvede příklady potravních vztahů
v těchto ekosystémech
Seminář z ekologie
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
9. ročník
Očekávané výstupy
 Vymezí základní znaky ekosystému
řeka, dělí řeku na horní a dolní tok a
objasní rozdíl mezi nimi
 Srovná, jak se liší druhové složení
organismů v horním a dolním toku řeky
 Vyjmenuje příklady rostlin rostoucích
ve vodě i v okolí potoků a řek
 Vymezí základní znaky ekosystémů
 Objasní rozdíl mezi rybníkem a
jezerem, s porozuměním užívá pojem
plankton
 Uvede příklady rostlin tvořících
břehovou zeleň, rostoucí ve vodě i u
vody
 Vysvětlí, co je mokřad a rašeliniště,
uvede příklady mokřadních rostlin a
význam takových ekosystémů
 Uvede příklady cizokrajných
suchozemských ekosystémů – tropický
deštný les, savany, stepi, pouště a
polopouště, lesy mírného pásu a polární
oblasti
 Popíše hlavní znaky těchto ekosystémů
 Chápe význam tropických deštných
lesů a možnosti jejich ohrožení
 Jmenuje příklady užitkových rostlin
tropů a subtropů a popíše, proč se
pěstují
Seminář z ekologie
Učivo
 Vodní ekosystémy v ČR
 Potok a řeka
 Rybník a jezero
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 EV – význam vody jako základní
podmínky života
 EGS – čistota vody jako globální problém
lidstva
 MDV – kritický přístup k informacím
z médií o problematice čistoty
vody
 Zeměpis – jezera, řeky
 Příroda - botanika
 Přírodopis - mechorosty
 Chemie – koloběh vody v přírodě
 EV – vliv pH na život vodě
 EV – znečišťění odpadních vod
 Cizokrajné ekosystémy
 Suchozemské ekosystémy
 Zeměpis
 Přírodopis – botanika, zoologie
9. ročník
Seminář z ekologie
Očekávané výstupy
 Charakterizují moře a oceány, objasní
význam řas v mořích a oceánech
 Vyjmenuje zástupce ekosystému moře
a oceán
 Uvede příklady potravních řetězců
v mořích a oceánech
 Vysvětlí význam ochrany přírody při
pozorování v terénu
 Rozliší základní typy chráněných území
v ČR, vyjmenuje národní parky a
některé chráněné krajinné oblasti
 Uvede příklady chráněných rostlin a
živočichů v ČR
 Charakterizuje životní prostředí
člověka
 Uvede vlivy lidských činností na
biosféru a negativní jevy v prostředí
 Zhodnotí rozsah ekologických
problémů současnosti
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové vztahy
 Moře a oceány
 Ochrana přírody
 Životní prostředí člověka
 EV – skleníkové plyny
 EV – likvidace úniku ropných a jiných
škodlivých látek
2.7.40 Mediální výchova – volitelný předmět
(Volitelný předmět financován z ESF a státního rozpočtu ČR)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
ANEB VYDÁVÁME ŠKOLNÍ ČASOPIS
Nový volitelný předmět Mediální výchova aneb vydáváme školní časopis (realizovaný prostřednictvím dotace z projektu EU – peníze
školám) je zařazen do 8. a následně i 9. ročníku. Jedná se o jedno z průřezových témat, které nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se
mediální komunikace a práce s médii.
Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Uplatnění jednotlivce
ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná
schopnostem zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře
však i z „nových“ médií, která se stávají součástí veřejné komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým
socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení,
jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s
různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich
vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba,
hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o
fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících sebevědomé,
aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich
věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. A jak jinak se lépe v této dovednosti procvičit,
než při tvorbě vlastních mediálních sdělení. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku
pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
Hlavním cílem tohoto volitelného předmětu je tedy rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby využívání médií, porozumění
mediálním sdělením a tvorba mediálního sdělení byly činnostmi, které má jedinec co nejvíc pod kontrolou. Podstatné je proto, aby žáci pochopili
principy fungování mediálního prostředí (média slouží k prosazování zájmů jednotlivců i skupin, nabízejí podněty pro přemýšlení o světě, vzory
jednání a chování, vzory sociálních rolí, aj.), aby byli schopni s produkty tohoto prostředí pracovat a sami je vytvářet, aby chápali, že média
představují významné sekundární, zprostředkované poznání (formují představy o světě, očekávání spojená s projevy jednotlivců i institucí), které
stále více konkuruje poznání primárnímu a které významným způsobem pracuje se stereotypy.
Cílem výuky je, aby si žáci uvědomovali, jak média ovlivňují společnost i jedince nejrůznějším způsobem (od krátkodobých účinků po
dlouhodobé, od pozitivních po negativní apod.), jak je sociální prostředí, v němž se pohybujeme, neustále zaplňováno mediálními produkty, které
se podílejí na formování našich představ o světě (například tím, že zamlžují hranici mezi realitou a fantazií) a jsou tedy aktivním faktorem
utváření společensky akceptované reality. A sami si – v rámci tvorby školního časopisu – tuto skutečnost plně uvědomí, prožijí.
Ve světě současném i budoucím zaujímají média velkou roli coby prostor pro naplňování volného času (dennodenní práce či zábava na
internetu), posilují prožitek ztotožnění se s nějakým celkem či skupinou, jsou rozhodujícím nositelem "symbolické moci", tj. institucí, která
sděluje, jaké významy mají slova, obrazy, gesta či činy. Váha, kterou masová média mají, je tak velká, a produkce, kterou nám nabízejí, tak
neprůhledná, že "žít s médii" stále zřetelněji vyžaduje speciální přípravu. Proto je stále potřebnější součástí výbavy jednotlivce kompetence,
která mu umožňuje médií využívat ke svému prospěchu a současně se bránit jejich případným nežádoucím dopadům.
Považujeme tedy za důležité nabídnout našim žákům orientaci v tomto prostředí, jehož "účinkům jsou dlouhodobě vystavováni".
Pracujeme s materiály z praktického života, využíváme veřejných internetových stránek, vytváříme vlastní školní časopis.
Mediální výchova má blízkou vazbu na oblast Člověk a společnost, zejména tím, že média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření
podob a hodnot moderní doby, umožňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i
celosvětovém měřítku.
Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální
sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti
nabízených informací apod.). Propojení s oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání a tvoření mluveného i psaného
projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Přiblížení základních pravidel veřejné
komunikace, dialogu a argumentace. V rámci Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních
dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení a to jak kritickou analýzou existujících textů, tak
vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah k oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické
„řeči“ znakových kódů, jež média využívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Umožňuje seznámení se
základními pravidly „filmové“ a „televizní“ řeči, a tím přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit i filmové a televizní
artefakty.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA aneb vydáváme školní časopis
Kritické čtení, vnímání a vytváření mediálních sdělení:
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky
významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání
podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků
v textu
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišov