M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E

Transkript

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E
M ĚSTSK Ý ÚŘ AD SUŠI CE
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I
Zn :
1986/12/VYS/Šp
Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
14945/12
Ing. Špirk
376 540 135
FAX:
E-MAIL:
376 526 424
zspir [email protected]
telefon: 376 540 130, fax:376 540 112
V Sušici dne: 20.2. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ RO ZHO DNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
31.5.2012 podal
Mě sto Sušice , IČO 00256129, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice 1,
zastoupené Jiřím Tomanem, Lužany 125, 334 01 Přeštice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o dnu tí o u m í s těn í s ta v b y
"Propojení roz vodů ve řejného osvě tlení - RVO14 Nádražní".
Sušice , Sušice II
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2377/5, 2377/10 v katastrálním území Sušice nad Otavou.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o nové propojení stávajících rozvodů veřejného osvětlení města Sušice.
Propojení rozvodů veřejného osvětlení (RVO14 Nádražní) je navrženo mezi dvěma stávajícími
sloupy veřejného osvětlení se svítidly VO 58.44 a VO 82.1. Propojení je navrženo jako podzemní,
řešené protlakem pod drážním tělesem.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna pod zemí v zastavěném území mezi stávajícími dvěma sloupy veřejného
osvětlení. Jeden sloup (svítidlo VO 58.44) je umístěn na pozemku p.č. 2377/5, který tvoří chodník
při východním okraji ul. Pražská na pozemku p.č. 2347/3, ve vzdálenosti 4,30 m od hranice
s pozemkem dráhy p.č. 2377/10 (od přejezdu). Druhý sloup (svítidlo VO 82.1) je umístěn ve
vzdálenosti 35,50 m severním směrem za přejezdem na pozemku dráhy p.č. 2377/10, při krajnici ul.
Pražská na pozemku p.č. 2347/2, ve vzdálenosti 11,50 m od objektu dráhy na pozemku p.č. st.1282.
Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú. Sušice nad Otavou.
Spis.zn. 1986/12/VYS/
str. 2
Určení prostorového řešení stavby:
Propojení vedení je navrženo jako podzemní, řešené protlakem pod drážním tělesem, délka nového
propojení bude 35,50 m.
Na stávající rozvody VO se připojí nové rozvody, které budou pokračovat v zemi kabelem CYKY
4Jx16 (+ CYKY 4Jx10/záloha) na podpěrný bod svítidla č. 82.1 na pozemku p.č. 2377/10. Z tohoto
podpěrného bodu pak pokračují stávající rozvody VO. V patce stožárů budou smyčkovány tyto
kabely ve stožárové svorkovnici. Z této pak bude kabelem CYKY 3Jx1,5 napájeno přes pojistku
(E27-6A) svítidlo – stávající el. instalace.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
T erén je dle výškových poměrů rovinatý. Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území ani v
městské památkové zóně. Stavba se nachází v ochranných pásmech dopravní a technické
infrastruktury umístěné v lokalitě – podmínky pro její umístění jsou zakotveny v podmínkách tohoto
rozhodnutí.
Výše uvedená stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení v souladu s § 103 odst. 1 písm.
e) bod 8 stavebního zákona.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací, jejíž součástí je grafická příloha
rozhodnutí, která obsahuje ověřený situační výkres „Situace - koordinační“ v měřítku 1:500 se
zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Realizace stavby bude vyhovovat vyhlášce 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhlášce č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které upravují požadavky na provádění staveb a
příslušné technické normy.
3. Před zahájením výkopových prací je investor povinen dodržovat podmínky podle §§ 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
4. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření všech správců inženýrských sítí s ohledem na
jejich polohu a případné napojení na ně. Přeložky sítí nutno projednat s jejich správci a nechat
odsouhlasit.
5. Budou splněny všeobecné podmínky dle vyjádření ČD-T elematika, Servis kabelových sítí Plzeň ze
dne 4.10. 2011, zn.: 19860/2011-O a ze dne 27.6. 2012, zn.: 12590/2012-O.
6. Budou splněny podmínky vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice ze dne 5.10. 2011, zn.: O
11020002848.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Sušice – OŽP ze dne 7.5. 2012, zn.: 1093/12/ZPR/Zem.
8. Bylo vydáno rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Sušice – OD a SH ze dne
17.10. 2012, zn.: 3755/12/DOP/Pa.
9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS PK, ÚO Klatovy ze dne 25.5. 2012, zn.:
HSPM-2315-2/2012 KT :
• Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci,
akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace.
• Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět
k vyjádření.
10. Budou splněny podmínky souhlasu ke zřízení stavby Drážního úřadu, stavební sekce – oblast Plzeň
ze dne 26.6. 2012, zn.: ML-SOL0407/12-4/Kn, DUCR-34527/12/Kn:
•
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
•
Stavba musí být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací.
Spis.zn. 1986/12/VYS/
•
•
•
str. 3
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
•
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
•
Po skončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad
vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
•
T ento souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy nenahrazuje stanovisko vlastníka dráhy.
11. Budou splněny podmínky stanoviska Českých drah, a.s., Regionální správa majetku – Plzeň ze dne
30.8. 2012, zn.: 2619/2012/OPT , 0265/RSM/Hu.
12. Byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi subjekty České dráhy
a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 a Město Sušice se sídlem Náměstí Svobody
138, 342 01 Sušice dne 22.11. 2012.
13. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Správy dopravní cesty Plzeň ze dne 9.7. 2012, zn.: 6571/2012-OŘ PLZ-425/Pru.
14. Budou splněny podmínky vyjádření (k akci) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
T echnická ústředna dopravní cesty, Praha ze dne 11.5. 2012, zn.: 1893/2012-T ÚDC.
15. Budou splněny podmínky vyjádření (k sítím) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
T echnická ústředna dopravní cesty, Praha ze dne 27.6. 2012, zn.: 2738/2012-T ÚDC.
16. Budou splněny všeobecné podmínky dle vyjádření ČD-T elematika, Servis kabelových sítí Plzeň ze
dne 4.10. 2011, zn.: 19860/2011-O a ze dne 27.6. 2012, zn.: 12590/2012-O.
17. Budou splněny obecné podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., OD Plzeň ze dne 11.1. 2013, zn.:
0100125748.
18. Budou splněny obecné podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.9. 2011, zn.:
5000529649.
19. Budou splněny obecné podmínky vyjádření T elefónica O2 Czech, Republic a.s. , Praha ze dne 30.8.
2012, zn.: č.j. 149288/12.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice 1
zastoupené Jiřím Tomanem, Lužany 125, 334 01 Přeštice
O důvodnění:
Dne 31.5.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 4.6. 2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 21.12. 2012.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 14.2. 2013,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Sušice, tj. územním
plánem schváleným dne 13.12.1999 ve znění později vydaných změn č. 1 - 3. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území, jedná se o umístění inženýrských sítí ve stávajících místních
komunikacích v zastavěném území města.
Spis.zn. 1986/12/VYS/
str. 4
K žádosti byla doložena projektová dokumentace a tyto doklady:
- Vyjádření ČD-T elematika, Servis kabelových sítí Plzeň ze dne 4.10. 2011, zn.: 19860/2011-O a ze
dne 27.6. 2012, zn.: 12590/2012-O.
- Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správa majetku – Plzeň ze dne 30.8. 2012, zn.:
2619/2012/OPT , 0265/RSM/Hu.
- Vyjádření Českých drah, a.s., GŔ - Odbor správy nemovitostí, oddělení stavební ze dne 8.8. 2012,
zn.: 10057/2012-O31.
- Souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu, stavební sekce – oblast Plzeň ze dne 26.6. 2012, zn.: MLSOL0407/12-4/Kn, DUCR-34527/12/Kn.
- Vyjádření (k akci) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, T echnická ústředna dopravní
cesty, Praha ze dne 11.5. 2012, zn.: 1893/2012-TÚDC.
- Vyjádření (k sítím) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, T echnická ústředna dopravní
cesty, Praha ze dne 27.6. 2012, zn.: 2738/2012-TÚDC.
- Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Správy
dopravní cesty Plzeň ze dne 9.7. 2012, zn.: 6571/2012-OŘ PLZ-425/Pru.
- Vyjádření MěÚ Sušice – OŽP ze dne 7.5. 2012, zn.: 1093/12/ZPR/Zem.
- Sdělení MěÚ Sušice – OŽP ze dne 21.5. 2012, zn.: 1071/12/ZPR/Vas.
- Vyjádření MěÚ Sušice – OD a SH ze dne 19.9. 2012, zn.: 3366/12/DOP/Pa.
- Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Sušice – OD a SH ze dne 17.10. 2012,
zn.: 3755/12/DOP/Pa.
- Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Klatovy ze dne 25.5. 2012, zn.: HSPM-2315-2/2012 KT .
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., OD Plzeň ze dne 11.1. 2013, zn.: 0100125748.
- Stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., OPS Plzeň ze dne 11.1. 2013, zn.: 0200080149.
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.9. 2011, zn.: 5000529649.
- Vyjádření T elefónica O2 Czech, Republic a.s., Praha ze dne 30.8. 2012, zn.: č.j. 149288/12.
- Vyjádření - souhlas Telefónica O2 Czech, Republic a.s., Ochrana sítě, Plzeň ze dne 4.9. 2012, zn.:
PD 230/2012.
- Vyjádření Maxtel s.r.o., Sušice ze dne 18.1. 2013.
- Vyjádření UPC Česká Republika, a.s., ze dne 7.10. 2011, zn.: R1767/2011.
- Vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice ze dne 5.10. 2011, zn.: O 11020002848.
- Vyjádření SULES s.r.o., Sušice ze dne 11.10. 2011 (Rosenzweig).
- Vyjádření BYT SERVI S SUŠICE spol. s r.o., Sušice ze dne 3.10. 2011.
- Vyjádření FIXnet s.r.o., Sušice ze dne 4.2. 2013, zn.: 1302042.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi subjekty České dráhy a.s.,
Praha a Město Sušice ze dne 22.11. 2012.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, České dráhy, a.s., Regionální
správa majetku - Plzeň, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Správy dopravní cesty Plzeň, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., T elefónica
Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly uplatněny.
Spis.zn. 1986/12/VYS/
str. 5
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Vedoucí odboru výstavby a ÚP
ing. Lenka Blažková
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Na úřední desce:
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Příloha:
Ověřený situační výkres „Situace - koordinační“ v měřítku 1: 500
(dokumentace podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření)
O bdrží:
účastníci (dodejky)
Město Sušice, IDDS: i7ab4sa
zastoupené Jiřím Tomanem, Lužany č.p. 125, 334 01 Přeštice
Spis.zn. 1986/12/VYS/
str. 6
účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku - Plzeň, IDDS: e52cdsf
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Správy dopravní cesty Plzeň,
IDDS: uccchjm
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
T elefónica Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, IDDS: d79ch2h
dotčené správní úřady
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342 01 Sušice 1
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342
01 Sušice 1
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
ostatní
ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
ČD-T elematika, Servis kabelových sítí Plzeň, Purkyňova č.p. 22, 301 00 Plzeň 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, T echnická ústředna dopravní cesty, Malletova
10/2363, 190 00 Praha
FIXnet s.r.o., IDDS: 7326kn7
Maxtel s.r.o., IDDS: c5nkpcy
UPC Česká Republika, a.s., IDDS: 4hds44f
SULE S, s.r.o., Sušice
BYT SERVI S, spol. s r.o., Sušice

Podobné dokumenty

rozhodnutí - obec Světí

rozhodnutí - obec Světí Magistrát města Hradec Králové - odbor hlavního architekta, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potře...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení seznámení s podklady rozhodnutí Odbor rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pl...

Více

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební z...

Více