IS s odstraněním lipomu

Transkript

IS s odstraněním lipomu
Nemocnice Tábor, a.s.
Chirurgické oddělení
Identifikace pacienta:
Informovaný souhlas s odstraněním lipomu
1. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích
zdravotního výkonu
Název lipomu je odvozen od řeckého slova lipos - tedy tuk.
Lipom je benigní nádor vycházející z bílé tukové tkáně, obvykle vzniká v podkožní tukové
tkáni. Patří mezi běžné mezenchymální nádory. Vrchol incidence se nachází mezi čtyřicátým
a šedesátým rokem, častěji se vyskytují u mužů. Četnější výskyt lipomů je pozorován u
obézních pacientů.
Lipom je ostře ohraničený, ovšem je ohraničen pouze jemným pouzdrem. Je měkce pastózní
nebo pružné konzistence. Na řezu má žlutou barvu.
Nejčastějším místem výskytu lipomu je podkožní vazivová tkáň. Pro podkožní lipomy je
charakteristické, že pokud přibývá tukové tkáně, objem lipomu se zvětšuje shodně jako objem
zdravé tukové tkáně. Teprve při hubnutí a úbytku tuku je patrný rozdíl; lipom totiž tuk
neuvolňuje a tak se ani při hubnutí výrazně nezmenšuje. Vzhledem ke své lokalizaci může
původně neznatelný lipom při rychlém hubnutí během poměrně krátké doby značně
prominovat. Stav pak imponuje jako dramaticky rychlý růst kožního nádoru. Obvykle se
vyskytují na zádech, šíji, ramenou, krku, ale může se objevit i jinde.
Klinicky se lipom manifestuje jako nebolestivá léze velikosti mezi 1 a 25 cm. Zejména
hlouběji uložené léze mohou snáze unikat delší dobu pozornosti a vyrůstat do větších
rozměrů. Diagnostika obvykle nečiní obtíže, mikroskopický obraz je poměrně
charakteristický. Lipom je tak obvykle dobře odlišitelný od dobře diferencovaného
liposarkomu a lipomu podobných lézí..
Lipom nejčastěji poznáme již z klinického vyšetření. Dalšími pomocnými metodami je
především ultrazvuk, dále rentgen, počítačová tomografie či magnetická rezonance. Tyto
vyšetření však používáme jen v některých složitějších případech.
Jako zcela benigní nádor má lipom příznivé chování, prostá excize je ve většině případů
kurativním výkonem. Pokud lipom nepůsobí obtíže, není však nutná.
Vlastní zákrok spočívá v chirurgickém řezu kůže, preparací v podkoží a postupným uvolnění
lipomu z podkoží a zastavením krvácení z podkožní tkáně. Následuje kontrola krvácení a
Strana 1 (celkem 3)
Nemocnice Tábor, a.s.
event. založení drénu, který se zakládá za účelem derivace zbytkové tekutiny z operační rány.
Následuje sešití okrajů podkožní tkáně a kůže a přiložení sterilního krytí operační rány.
Lipom se odesílá na histologické vyšetřní. Rizika a komplikace excize můžou být – krvácení,
zánět operační rány, hojení koloidní jizvou, stejně tak nelze vyloučit recidivu lipomu.
2. Poučení o tom, zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost
zvolit si jednu z alternativ
Jiná možnost odstranění lipomu než jeho excize – vyříznutí není. Pokud lipom nepůsobí
obtíže, není však nutná. Alternativou je tedy sledování ambulantně.
3. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po
provedení daného výkonu, lze-li takové omezení předpokládat
Nekomplikované drobné lipomy v určitých lokalizacích lze odstranit ambulantně. Někdy je
však nutná hospitalizace. Délka hospitalizace záleží na velikosti a lokalizaci lipomu.
Zpravidla se vystavuje krátkodobá pracovní neschopnost.
4. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení
kontrolních zdravotních výkonů
Po propuštění zpravidla vyžadujeme kontrolu operační rány s odstraněním stehů a sdělení
výsledku histologického vyšetření na chirurgické ambulanci. Stehy operační rány se
odstraňují dle lokalizace lipomu. Stehy může též po dohodě odstranit obvodní lékař či lékař
spádové chirurgické ambulance.
5. Údaje o důsledcích případného odmítnutí léčby, navrhovaného postupu nebo výkonu
Doporučený operační zákrok lze samozřejmě z různých důvodů ze strany pacienta odmítnout
– k zákroku nelze nutit – pacient je dospělý a svéprávný. Excize lipomu je otázkou většinou
kosmetickou, při odmítnutí doporučené excize musí klient však počítat s možností dalšího
růstu nádoru. Stejně tak přichází o možnost její histologické verifikace – definitivního
histologického vyšetření tkáně.
Pacient souhlasí / nesouhlasí s přítomností osob získávajících odbornou způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání (žáci zdravotnických škol, studenti medicíny, apod.) při
zákroku a zároveň
souhlasí / nesouhlasí s tím, aby osoby získávající odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání mohly nahlížet do zdravotnické dokumentace v nezbytně nutném
rozsahu. Všechny tyto osoby jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat
mlčenlivost.
Pacient souhlasí / nesouhlasí s možným uveřejněním údajů, které byly vyšetřením či léčením
onemocnění pacienta získány, ve vědeckých publikacích.
Strana 2 (celkem 3)
Nemocnice Tábor, a.s.
Pacient potvrzuje, že poučení mu bylo níže podepsaným lékařem osobně a ústně vysvětleno,
že měl čas a možnost je uvážit, porozuměl mu a měl i možnost klást doplňující otázky, které
mu byly zodpovězeny.
S výkonem souhlasím. Nemám dalších otázek, vše mi bylo zodpovězeno.
Místo podpisu:
Datum a čas:
Podpis a jmenovka lékaře:
Podpis pacienta:
Prohlášení svědka
Jen v případě, že se pacient nemůže podepsat, pak prohlášení svědka (proč se pacient nemohl
podepsat a jak projevil souhlas):
Jméno svědka:
Není li svědek pracovníkem zdravotnického zařízení, adresa a datum narození svědka:
Prohlašuji, že pacient přede mnou projevil, že po poskytnutém poučení souhlasí se zákrokem
včetně všech jednotlivých výše uvedených prohlášení.
Podpis svědka:
Strana 3 (celkem 3)

Podobné dokumenty

Syndrom Chronické Bolesti

Syndrom Chronické Bolesti Právě kombinace typických obtíží pacienta a objektivního nálezu je pro toto onemocnění charakteristická. Potvrzení diagnozy ale přesto vyžaduje vyloučení jiných onemocnění, která se mohou také proj...

Více

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA Nabízíme tak řešení urgentních ob*ží u mladých sportovců, podnikatelů, ale i všech ostatních pacientů s možnos* nadstandartní péče v rámci rychlého objednání a komplexní ortopedické péče dle proved...

Více

Měkké tkáně

Měkké tkáně Tento termín byl vyhrazen pro zvláštní fibrózní tumor, který se v měkkých tkáních nachází nejčastěji u dětí a adolescentů (10). Radiologicky může napodobit fibromatózu. V tumoru se nacházejí drobné...

Více

základní ceník - Rehabilitační klinika Malvazinky

základní ceník - Rehabilitační klinika Malvazinky Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti Vyplnění formuláře pro pojistnou událost Posouzení zdravotní způsobilosti k práci Poplatek za z...

Více

základní ceník - Rehabilitační klinika Malvazinky

základní ceník - Rehabilitační klinika Malvazinky Vyšetření pro řidičský průkaz Vyšetření pro prodloužení ŘP nad 60 let Vyšetření pro zbrojní průkaz Vyšetření pro zdravotní (potravinářský) průkaz Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost (sam...

Více

Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.

Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu. Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu. Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH. Platnost ceníku: Od 29.9.2016 Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie Group (NCI-WG) uvedených v tab. 1 (1). Zakládá se tedy na provedení krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem a průtokové cytometrie periferní krve. Vzhledem k tomu, že maligní klon je možno jedno...

Více