Untitled

Transkript

Untitled
Technická specifikace
Úvodem
Vá ení u ivatelé,
D kujeme za výb r tohoto produktu M708 ady MID mobile internet
device a v íme, e s jeho výb rem a vlastnostmi budete spokojeni.
Informace v této p íru ce jsou relevantní v dob publikování a je mo né, e v
pr b hu doby dojde k n kterým zm nám ve vlastnostech nebo vzhledu.
SD-RAM
Nand Flash
Telechips 8902 ARM11 800Mhz Support hardward 3D graphics
acceleration
Android 2.1
7" 16:9 widescreen 800x480 high-brightness TFT LCD
support click and drag in the touch region
SDROM 256MB
4GB interní
WIFI
Vestav ná
G-Sensor
G-sersor 360°
Kamera
1.3 Mega Pixels for taking photos or online video chatting
MicroSD slot
Max. 32GB TF card
baterie
Polymer battery pack ,3200mAh
AC adaptér
input AC100-240V
Procesor
OS
Displej
Upozorn ní p ed prvním použití
P ed prvním pou itím dobijte baterii za ízení originální nabíje kou po dobu 10
hodin. Nová baterie pot ebuje n jaký as ( 2-3 nabíjecí cykly) k tomu, ne
dojde k její správné kalibraci. Poté nabíjení bude trvat cca 4-5 hodin.
- Neumís ujte produkt do horkého, pra ného a vlhkého prost edí.
- Neumís ujte produkt na p ímé slunce jako nap . za sklo auta v letních
m sících.
- Vyhn te se pád m, ot es m nebo prudkým náraz m.
- P i pou ití sluchátek p izp sobte hlasitost za ízení.
- Pro nabíjení pou ívejte výhradn originální AC adapter, dodaný v balení s
tímto produktem.
V opa ném p ípad jej m ete po kodit.
- Nerozebírejte za ízení vlastními salami.
- Ne ist te jej alkoholem ani benzínem
- Nepou ívejte toto za ízení p i ízení nebo v místech, kde je to zakázáno.
- Za ízení není vod odolné, chra te jej p ed vlhkostí.
- Výrobce si vyhrazuje právo na zm nu bez p edchozího upozorn ní
- Obrázky pou ité v tomto manuálu jsou pouze ilustra ní.
I/O Porty
Video formát
Audio formát
Aplikace
802.11 b/g
0.4A(MAX), output :DC5V 2A
OTG, USB ports*2, microphone (audio in) port*1, headphone (audio
out) port*1
AVI,MKV(XVID/px/H.264),MOV,TS,M2TS,RM/RMVB, FLV, WMV,
3GP, MPEG,
DAT, MP4
(support to 1080P:1920x1080)
MP3
WMA APE
FLAC OGG
WAV
Google Search / Browser /Camcorder/camera/Email/Gmail
Video Player/Audio Player/Alarm Clock /Apk /Calculator
Calendar/ES file Explorer /ES Task Manager/Global Time
Google Maps /Google Talk/iReader/Market/NC Manager
PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ
Hry
poker card game,Chinese chess,etc
Web browser
Google chome-lite Browser UCWEB Browser,Opera,SkyFile,Dolphin
Jazyky
Simplified Chinese,Traditional Chinese,English, French,
German,Italian,Japanese,Korean,Russian,Spanish,Polish,Czech etc.
Velikost
19.5X11.9X1.4CM
Hmotnost
390g
Nastavení lokálního jazyka a klávesnice
Popis za ízení
V menu nastavení najd te polo ku jazyk a klávesnice ( locale and text).
Na výb r je n kolik desítek jazyk v etn eského prost edí. V této nabídce dále
m ete upravit nastavení softwarové klávesnice systému Android, která se pou ívá
pro zadávání znak jako nap . vybraci p i stisku, zvuk p i stisku, automatická velká
písmena apod.
USB mód
USB porty lze vyu ít v módu Host i Slave
V módu slave lze tablet p ipojit k po íta i, kde jej uvidíte jako dal í dva disky (interní
pam a pam ová karta SD). P i p ipojení k PC uvidíte na horní li t ikonu USB.
Stáhn te prstem dol na plochu a v menu potvr te p ipojení k PC.
V host módu lze k tabletu p ipojit my , klávesnici nebo USB Flash disk.
Kalibrace displeje
V hlavní nabídce program je aplikace pro kalibraci displeje. Po spu t ní dotykem
prstu budete vyzváni k dotyku na 4+1 k í e vrozích a st edu displeje.
1.
Home tla ítko
Pro zapnutí nebo vypnutí za ízení stiskn te a podr te n kolik sekund.
V p ípad vypínaní se zobrazí polo ky tichý re im a vypnutí. Potvr te vypnutí.
Pro úsporný re im krátce stla te tla ítko
Pozn: Systém se vypne automaticky, pokud baterie mají nízkou kapacitu
2. Kontrolka napájení se automatick rozsvítí v p ípad nabíjení beterie.
3.
Tla ítko Menu
Po vzbuzení z úsporného re imu stiskn te pro odem ení dotykového displeje.
V normálním stavu se po stisku menu tla ítka zobrazí menu aplikace.
4.
Tla ítko zp t
Krátkým stla ení se vrátíte do hlabního menu
5.
Mikrofon
6.
MicroSD
Slou í pro vlo ení pam ové karty standardu microSD/SDHC
.
7.
MiniUSB
Mini USB slou í pro p ipojení s po íta em nebo k p ipojení externí klávesnice, my i
nebo USB flash disku ( FAT32)
8. P epína G-sensoru
Pokud chcete vyu ít G-sensor pro automatickou rotaci displeje, dejt edo polohy on.
V opa ném p ípad do polohy off.
9.
Výstup na sluchátka
Slou í k p ipjení 3.5mm konektoru sluchátek
10.
Vstup napájecího adaptéru. P ipojte originální adaptér pro nabíjení
za ízení.
Uživatelské prost edí
Z Android Marketu nebo jiných zdroj lze do za ízení stáhnout a instalovat celou adu
aplikací. P ehled v ech nainstalovaných aplikací naleznete v této nabídce. K dispozici
je mo nost vymazání u ivatelských/ p ístupových dat pro danou aplikaci nebo její
kompletní odinstalace. Jestli e chcete povolit instalaci aplikací (xxx.apk soubor )
nejen z Android Marketu, ale i z jiných zdroj jako je nap . pam ová karta,
zatrhn te v nastavení správy aplikací polo ku „Povolit instalaci aplikací z
neznámých zdroj “. Chcete-li zobrazit seznam aktuáln spu t ných proces ,
klikn te na polo ku „Spušt né služby“.
Pam
ová karta a úložišt
Po zapnutí za ízení se objeví hlavní obrazovka opera ního systému Android. V
p ípad , e je za ízení uzam ené, odemkn te jej stisknutím tla ítka Menu .
Na hlavní obrazovku lze umístit nejr zn j í zástupce oblíbených aplikací, které jsou
nainstalovány nebo je lze stáhnout z Android Marketu. Také lze na plochu umístit
r zné informa ní widgety a dal í polo ky.
.
P idání zástupce na plochu
Pro p idání zástupce nejprve vytáhn te pomocí tla ítka na pravém okraji obrazovky
nabídku s programy.
Stiskn te dlouze ikonu s programem, který chcete umístit na plochu jako zástupce.
Po 1-2 sec. Se zástupce objeví na plo e.
Odebrání zástupce z plochy
Pokud chcete zástupce odstranit z plochy hlavní obrazovky, podr te ikonu a p esu te
do tla ítka na pravé stran obrazovky ozna eného ko em. Zástupce je odstran n.
Zde jsou informace o vlo ené SD kart i o interní pam ti za ízení. V p ípad pot eby
m ete pomocí volby „Odpojit SD kartu“ deaktivovat kartu v opera ním systému,
co se hodí zejména pro bezpe né vyjmutí karty z microSD slotu . Jestli e chcete
odstranit ve kerá data z pam ové karty nebo vnit ní pam ti, zvolte mo nost
„Formátovat kart SD .
Datum a as
V této nabídce m ete nastavit aktuální datum a as pro systém tabletu v etn
asového pásma a formátu datumu.
V nabídce pro nastavení bezdrátových sítí zapn te/ aktivujte Wi-Fi (v pravé asti je
ikona stavu WiFi). Jakmile je Wi-Fi zapnuto, tablet zobrazí seznam dostupných sítí a
nabídne Vám mo nost p ipojení. Do nezabezpe ených bezdrátových sítí se m ete
p ipojit ihned, zabezpe ené bezdrátové sít budou pro p ipojení vy adovat zadání
klí e (hesla). V seznamu dostupných bezdrátových sítí vidíte krom jejich názvu
také informaci o kvalit signálu. P i pohybu s tabletem m e signál kolísat. Po prvním
p ipojení do WiFi zabezpe ené sít , systém si heslo automaticky zapamatuje a p i
op tovném startu u jej nemusíte znovu zadávat.
P idání na plochu
Pozn: P i zaplé/ aktivované Wi-Fi bude mít za ízení v t í spot ebu na baterii a tablet
se rychleji vybíjí.
Zvuk a displej
Na obrazovce lze volit ze t í pracovních ploch, které lze posunovat. Na ka dou plochu
lze umístit zástupce, widgety, atd. Pokud stla íte obrazovku cca 2 sec. , objeví se
menu p idání na plochu s t mito polo kami:
Shortcuts (zástupce): zde lze p idávat ze seznamu programy, které chcete na
plochu jako zástupce.
Widgets
V této nabídce m ete upravit zvukové vlastnosti tabletu jako nap . hlasitost zvuku p i
p ehrávání multimédií nebo zvuky pro dal í upozorn ní.
Rovn je zde mo né aktivovat tzv. tichý profil, kdy vás za ízení nebude ru it
p ehráváním zvuk .U displeje lze nastavit intenzitu podsvícení a as pro automatické
vypnutí displeje, které u et í energii a prodlu uje výdr na baterii tzv. stanby mód
zde lze p idávat ze seznamu informa ní widgety, které chcete umístit na
plochu
Folders (složky): lze na plochu p idat novou slo ku nebo slo ky s kontakty dle
sznamu v menu
Wallpapers (tapety): Lze vybrat tapetu pou itou na pozadí brazovky ze seznamu v
menu.
Správa aplikací
Nabídka s aplikacemi
Nejprve vytáhn te pomocí tla ítka na pravém okraji obrazovky nabídku s programy.
Zde naleznete v echny pot ebné p edinstalované i sta ené aplikace. Aplikaci spustíte
krátkým stiskem na ikonu programu.
Nastavení za ízení
Do nastavení za ízení se dostanete p es nabídku vyvolanou tla ítkem Menu“ na
horní hran p ístroje. V nabídce vyberte vpravo dole ikonu Setup (nastavení).
Dal í mo ností je vytáhnout nabídku program a spustit aplikaci
„Nastavení p ípadn si p idat jeho zástupce na pracovní plochu a spou t t p ímo na
plo e.
Stavová lišta
Stavová li ta se nachází v horní ásti displeje a zobrazují se na ní nejr zn j í
informace a
upozorn ní. Vpravo na stavové li t je ikona Home , vedle ní ikona Zp t , dále pak
ovládání hlasitosti, aktuální as, stav baterie a WiFi p ipojení.
Z li ty lze navíc tahem prstu odshora dol vytáhnout oblast, ve které se zobrazují
nap íklad informace o nových událostech i aktualizacích pro aplikace.
N které instalované / sta ené aplikace z Android marketu mohou do stavové li ty
umís ovat své vlastní ikonky.
Používání Touch screenu (dotykové obrazovky)
Za ízení je vybaveno 7 dotykovým displejem, pomocí kterého lze intuitivn ovládat
opera ní systém Android a ve keré aplikace. Na displeji uvidíte v p ípad pot eby
softwarovou klávesnici pro vkládání znak do ur ených polí. Pokud máte zvoleno
eské prost edí, klávesnice podporuje eské znaky. Sta í podr et 1-2 sec. P íbuzná
znak ( nap . pro písmeno podrýíte znak e).
Pokud chcete z nabídky program spustit vybranou aplikaci, kliknete prstem na její
ikonku. V n kterých aplikacích jako nap . internetový prohlí e lze obraz posouvat
tahem prstu. ím rychlej í pohyb, tím rychleji se obraz bude posouvat.
Pozn: Vyvarujte se kontaktu displeje s ostrými p edm ty, které by mohli
povrch dotykové vrstvy poškodit.
Nabídka nastavení je rozd lena do n kolika zálo ek, ve kterých lze upravit
konfiguraci va eho MID tabletu . Je zde nap íklad nastavení displeje, správa
bezdrátových sítí, nastavení zvuku, zabezpe ení, lokalizace prost edí, správa aplikací
apod.
Nastavení WiFi

Podobné dokumenty

Uzivatelsky manual Joyplus M78_M78E

Uzivatelsky manual Joyplus M78_M78E manuálně vyvolat aktualizaci, to provedete stiskem tlačítka Zkontrolovat ihned

Více

předvánoční výprodej

předvánoční výprodej 2 reproduktory, výstup 3.5 mm, slot na Micro SD HC, USB, USB kabel, sluchátka, AC adapter, ochranné pouzdro, 217 x 158 x 14 mm, 535 g, + PHE Kč 4,-

Více

Nejlepší aplikace pro Android

Nejlepší aplikace pro Android c:geo - Neoficiální aplikace pro geocaching od českého autora. Pro ty, kteří začínají s Geocachingem se možná bude hodit tento seriál.

Více

10 mm ARC ( dl. 50 mm )

10 mm ARC ( dl. 50 mm ) Seznam náhradních dílů pro přivařování zdvihovým zážehem I. Kleština průměr 3 – 10 mm ARC ( dl. 50 mm ) II. Kleština průměr 12 – 24 mm ARC

Více

CPC-500_CZ_manual_ v1.2

CPC-500_CZ_manual_ v1.2 - Nepou ívejte ho prosím s jinými elektronickými za ízeními, m  e dojít k jejich poškození.  Manipulujte prosím s tímto za ízením opatrn  .  Nevystavujte toto za ízení p ímému slune ní...

Více

Actis 7 WiFi

Actis 7 WiFi Po zapnutí přístroje, se na obrazovce objeví hlavní menu skládající se z několika ikon. Všechny funkce mohou být ovládány pomocí dotykové obrazovky. V případě, že opakovaně zvolíte přímé spuštění a...

Více