Antikrist Identifikován!

Komentáře

Transkript

Antikrist Identifikován!
Antikrist Identifikován!
Přehlédnutá skutečnost
Antikrist. Toto slovo dokáže vykouzlit mentální představy absolutního zla: nějaká bucoucí osoba nebo entita,
fascinující lidstvo mistrovským a ohromujícím klamem. Protože nikdo nechce být mentálně ovládán nebo
oklamán, různorodé teorie byly
nabízeny, které navrhují odlišné
představy ohledně identity Antikrista.
Většina návrhů pochází z tisíců
denominací
protestantismu.
Od
všeobecných představ (Antikrist je
princip zla, muslim nebo démon) až po
velmi specifické (Antikrist je ďábel
inkarnován do lidského těla nebo
prezident Spojených Států Barack
Obama). Další návrhy říkají, že
Antikrist je papež nebo nějaká osoba
vzdálené minulosti, jako například
římský císař známý svou perzekucí
křesťanů (Nero, Diokletian, Julian,
Kaligula, atd.)
Římští katolíci, kteří tvoří největší
křesťanskou denominaci, tvrdili, že
Antikrist je skutečná lidská bytost.
Prohlašují:
Různé teorie vyvstaly, navrhující odlišné možnosti ohledně identity Antikrista. Nikdo
však nemusí být oklamán. Bible je dostatečně jasná, co se týče identity Antikrista.
Antikrist je jednotlivá osoba, signální nepřítel Krista. To vylučuje tvrzení těch, kteří vysvětlují
Antikrista buď jako celou sbírku těch, kteří oponují Ježíši Kristu, nebo jako papežství. . . .
Individuální osoba Antikrista nebude démon, jak někteří dávní spisovatelé věřili; ani to nebude
osobnost ďábla inkarnovaného do lidské přirozenosti Antikrista. Bude to lidská osobnost,
pravděpodobně židovského původu. . . .1
Skutečně je něco pravdy na každém z těchto tvrzení. Slovo "antikrist" pochází z řeckého slova ἀντίχριστος
(#500: antichristos).
Antichristos může znamenat "proti Kristu"2 nebo "namísto Krista", nebo pravděpodobně
kombinaci těchto dvou [kořenových slov], "ten, který bere na sebe chování, obyčeje Krista a
vzdoruje Kristu a zaujímá Jeho místo. . . . Antichristos popírá, že Ježíš v těle je Kristus (2. Jana
1,7); pseudochristos (5580) tvrdí sám, že je Kristus.3
Problém každého z těchto navrhovaných výkladů je ten, že jsou příliš zúžené ve svém rozsahu. Pečlivé studium
proroctví odhaluje, kdo a co Antikrist je, a je to velké.
World's Last Chance věří, že nahromaděné důkazy předložené
v Písmu odhalují, že Římsko katolická církev sama je biblicky
předpovězený antikristův systém. Jeho chapadla sahají do
každé země na naší planetě. Jeho vzdělávací systém ovlivnil
mysl lidí a utvářel zákony po staletí. Jeho systém zpovědí tvoří
největší infrastrukturu shromažďování informací na zemi.
Antikrist sám je ztělesněn v osobě papeže Františka, o kterém
pevně věříme, že je ten osmý a poslední papež, na kterého
odkazuje Zjevení 17.
Myšlenka, že papež je ten Antikrist, vznikla poprvé v 11. století, i když tato představa nebyla tak význačná až
do doby, kdy byla v 16. století vyučována protestantskými reformátory. Martin Luther napsal, že papežství není
"nic jiného než království Babylóna a pravý Antikrist. Neboť kdo je člověk hříchu a syn zatracení, když ne ten,
jehož učení a ustanovení zvyšují hřích a zkázu duší v církvi; zatímco on ještě sedí v církvi jako by byl Bůh?
Všechny tyto podmínky byly nyní po mnohé věky naplněny
skrze papežskou tyranii."4
Antikristův systém je primárně Římsko katolická Matkacírkev a druhotně všechny její "dcery" - protestantské církve
vzdávající poctu papeži tím, že se drží dnů bohoslužeb
vypočítaných podle papežského kalendáře. A týká se to
obou, Matky a jejích různých dcer, vůči kterým Yahuwahovo
slovo urgentně vyzývá: "Vyjděte z ní, Můj lide!"
Katolicismus se shoduje s definicí "antikrista" tím, že jeho
nauky (které vedly ke zotročení celých ras a vraždění
nesčetných miliónů lidí) jsou "proti Kristu". Tyto nauky jsou
pravým opakem učení toho Mírného a Pokorného, který byl
poslán, "aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení
zraku, aby propustil zdeptané na svobodu". (Lukáš 4,18)
Stejně tak i papež František je prorokovaný Antikrist,
protože je doslova "namísto Krista". Katolíci učí, že papež je
svatý, "vikář Krista" nebo "Kristus na zemi". Vikář je z
latinského slova vicarius, nebo "na místě od." Catholic
Encyclopedia uvádí:
Vikář Krista (Latinsky Vicarius Christi), titul papeže
naznačující jeho svrchovaný a světový primát, co se
týče pocty i jurisdikce, nad církví Krista. . . . Titul
Vikář Krista je vyjádření jeho nejvyššího vedoucího
místa v Církvi na zemi, které nese následkem pověření Krista a s vikářskou mocí odvozenou od
Něj. . . . Titul Vikář Boha použitý pro papeže Nicholasem III . . . je použit jako ekvivalent pro
Vikář Krista.5
Všemohoucí nikdy neoprávnil nikoho, aby Ho nebo Jeho Syna nahradil na zemi. Ti, kdo tak tvrdí, se dopouštějí
rouhání proti Království Nebes.
Protestantská reformace zazářila Nebeským světlem na mnoho pravd, které dlouho ležely pod nahromaděnými
sutinami bludů a tradic. Moc pravdy osvítila zatemnělé mysli lidí a přivedla mnohé k tomu, aby opustili bludy
Katolicismu. Kontra-Reformace byla pokusem papežství zastavit pokrok protestantismu skrze nabídku
alternativních vysvětlení, která by vyhovovala obviněním reformátorů. Navíc poskytli alternativní výklady
proroctví, aby odklonili ostrá zjevení reformátorů o tom, že papež sám byl Antikrist.
Tovaryšstvo Ježíšovo, nebo také Řád
jezuitů, bylo ustanoveno v roce 1540
za vyloženým účelem šířit Římsko
katolickou verzi křesťanství do světa.
Raným cílem bylo obrácení muslimů.
Řád byl založen mužem jménem
Ignatious Loyola, bývalým vojákem, a
Francisem Xavierem. Jezuité byli
nazýváni "Boží vojáci". I když nebyli
zformováni výlučně k boji proti
protestantismu,6 obrátil tento nový řád
svou pozornost k potlačení reformace
skrze vyučování a znovuobrácení jeho
přívrženců.
Jezuitský řád získal rychle moc a
zákulisní vliv, ale nikdy neměli
žádného svého člena, který by se stal
Klikni zde a přečti si démonský Jezuitský slib! (anglicky)
papežem . . . až do 13. března 2013,
kdy Jorge Mario Bergoglio z Argentiny složil papežský slib coby Jeho Svatost František, Biskup Říma, Vikář
Ježíše Krista, 266. papež. František, osmý a poslední papež předpovězený ve Zjevení 17, je unikátní mnoha
způsoby. Je prvním papežem z Ameriky, prvním papežem z jížní polokoule, první jezuitský papež a první
neevropský papež za 1272 let!
Spojitost mezi Františkem jako prvním jezuitským papežem a zároveň osmým papežem proroctví nemůže být
přehlížena. NBC News World velmi rychle poukazovala na význam Bergogliova nástupu na papežský trůn:
"Papež František je jedinečným nejen tím, že je prvním latinsko americkým papežem. On je taktéž prvním
jezuitským papežem, čímž nejspíš signalizuje obnovení důrazu na tradiční Katolickou teologii této církve."7
Michael J. Sheeran, jezuitský kněz a
prezident Asociace jezuitských škol a
univerzit, byl citován v článku NBC,
kde komentoval Františkův klidný,
prostý život kardinála v Argentině.
Ale tato prostota skrývá pevné
odhodlání pokroku jezuitských
principů, obzvláště ohledně
důležitosti
tradičních
Katolických učení a ochrany
chudých a utlačovaných, řekl
Sheeran.
Tato odhodlanost se projevila
během Bergogliovy služby
coby vedoucího jezuitského
lídra Argentiny od roku 1973,
řekl Sheeran, a poznamenal:
"Byl to tvrdý chlapík, který se
vždy ujistil, že jeho muži splnili
příkazy".
"Já dále slibuji a prohlašuji, že když se naskytne příležitost, povedu neúprosnou válku, tajně
nebo otevřeně, proti všem kacířům, protestantům a liberálům, jak je mi nařízeno k vykonání,
aby byli vytrženi i s kořeny a vyhubeni z povrchu celé země; a že neušetřím žádného věku,
pohlaví ani stavu; a že budu věšet, pustošit, vařit, stahovat z kůže, škrtit a pohřbívat za živa
tyto potupné kacíře, vytrhávat žaludky a dělohy z jejich žen a rozbíjet hlavy jejich nemluvňat
o zdi, aby byla jejich ohavná rasa navždy vyhlazena." (Výňatek z Jezuitského slibu)
Myslím, že naleznete muže, který je teologicky konzervativní, ale velmi silný ve věcech sociální
spravedlnosti", řekl Sheeran.8
To jsou zlověstná slova. Jezuité byli v popředí v šíření alternativního vysvětlení Antikrista, které odvrátilo
pozornost od papeže a katolicismu. Je pravděpodobnější, že teologicky konzervativní papež povede vše směrem
k návratu papežských perzekucí minulosti "na obranu víry",
než někdo, kdo je umírněný ve svých názorech.
Papežství obdrželo smrtelnou ránu v roce 1798, kdy
francouzský hugenot, generál Louis Alexandre Berthier
uvěznil papeže. Avšak "proces zasazení smrtelné rány
papežství začal už v roce 1793 se zavedením kalendáře, jehož
hlavním cílem bylo zničit jakékoliv spojení s křesťanstvím."9
Primární důkaz moci papežství spočívá v tom, že papežství
změnilo den bohoslužby z Biblického Sabatu na neděli.
Kalendář, který odstranil neděli z kalendáře, jak to učinila
Francouzská republika, byl úder namířený přímo proti moci a
autoritě papežství.
S nástupem 20. století se stalo politicky nesprávné označovat
papeže, hlavu antikristova systému, za Antikrista. Mnoho
křesťanů tedy přišlo s náhradními hypotézami o tom, kdo
(nebo co) by mohl Antikrist být, když se objeví.
To nahrává Satanovi přímo do karet. Doktríny a názory, které odkládají do budoucnosti to, co je přítomné a
současné v dnešním světě, klamou lidové masy. Hledají to nebo ono jako předzvěst Spasitelova návratu. A
všechno to, zatímco ona požehnaná událost, kterou tak dlouho vyhlížejí, postupně přichází. Křesťanství se dívá
do budoucna a hledá tam zjevení Antikrista, zatímco on je již zde.
Pavel prohlásil: "Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde
odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, protivící a povyšující se nade všecko, což se nazývá
Eloah [Bůh], anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Eloaha, tak sobě počínaje, jako by byl
Yahuwah." (2. Tesalonickým 2,3-4)
Svět byl oklamán tím, že očekává bezprostřední příchod Antikrista, zatímco skutečný Antikrist si upevňuje své
postavení a moc a připravuje se na splnění úlohy, kterou mu určil Satan! Tím bude obnovení perzekucí
minulosti, kdy všichni budou nuceni přijmout znamení šelmy pod výhružkou smrti.
Svět byl oklamán tím, že očekává bezprostřední příchod Antikrista, zatímco skutečný Antikrist si upevňuje své
postavení a moc a připravuje se na splnění úlohy, kterou mu určil Satan!
Janovi, který napsal knihu Zjevení, byla ukázána šelma, kterou řídila nevěstka. Identifikující znaky tohoto
prorockého obrazu poukazují na papežství. Když Janovi vysvětloval tyto symboly, anděl prohlásil: "Tentoť pak
jest smysl toho, a máť zavřenou v sobě moudrost: Sedm hlav jestiť sedm hor, na kterýchž ta žena sedí. A králů
sedm jest. Pět jich padlo, jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když přijde, na malou chvíli musí trvati. A šelma,
kteráž byla a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest, i na zahynutí jde." (Zjevení 17,9-11)
WLC zvyšuje svůj hlas varování po léta, aby přivedlo pozornost lidí na tuto důležitou pasáž. Lateránská dohoda
z roku 1929 byla významným milníkem v procesu uzdravování papežské "smrtelné rány".
Po ratifikaci Lateránské dohody uznalo papežství Italský stát s Římem jako jeho hlavním
městem. Itálie na oplátku uznala papežskou suverenitu nad městem Vatikán, nepatrné území o
velikosti 44 hektarů (109 akrů), a zabezpečilo papeži plnou nezávislost.10
Jak popsáno v jiných článcích, WLC pevně věří, že oněch osm králů poukazuje naosm posledních papežů, kteří
mají vládnout na zemi před příchodem Spasitele.
1. První král: Pius XI (1922-1939)
2. Druhý král: Pius XII (1939-1958)
3. Třetí král: Jan XXIII (1958-1963)
4. Čtvrtý král: Pavel XI (1963-1978)
5. Pátý král: Jan Pavel I (1978)
6. Šestý král: Jan Pavel II (1978-2005)
7. Sedmý král: Benedikt XVI (2005-2013)
8. Osmý král: František (2013 – Druhý příchod)
Dnes je papežství populárnější, než kdykoliv dříve. Následkem toho je imocnější, než kdykoliv předtím.
Protestanté, kteří byli prvními, kteří prohlašovali papeže za Antikrista, jsou dnes rozzlobení nebo přezíraví,
když se nadhodí toto téma. Takto Satanův viceregent získává postupně na moci a vlivu, zatímco pozornost
lidských mas je odváděná k jiným, nesprávným výkladům, vzhlížejícím k budoucímu naplnění toho, co se už
naplnilo před jejími zraky.
WLC pevně věří, že ve velmi blízké budoucnosti použije papež František USA k zavedení falešného Sabatu na
celém světě. Povede neúprosnou válku proti Yahovým věrným následovníkům, kteří vyzdvihují Yahův pravý
Sabat a pravý kalendář.
Bible varuje: "Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to." (Přísloví 27,12)
Nechť všichni, kteří milují Yahuwaha, dbají na slova Bible: "Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich
přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu
zbývá." (Zjevení 12,12)
Vyjděte! Vyjděte z Babylóna a každý z jeho dcer. Vystupte z tradic a bludu. Přijměte do své náruče pravdu, jak
je v Yahuwahovi.
Související obsah:

7 Polnic ze Zjevení | Démonská invaze 1. Bědy (Polnice 5)
1
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=863
2
"Christ" pochází ze slova "Christos", což je ekvivalent k hebrejskému slovu "Messiah."
3
The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, #500, p. 965.
4
Martin Luther, First Principles, pp. 196-197.
5
http://www.catholic.com/encyclopedia/vicar-of-christ
6
http://www.newadvent.org/cathen/14081a.htm
7
http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/13/17300861-pope-francis-breaks-another-barrier-as-firstjesuit-pontiff?lite, emphasis supplied.
8
viz výše.
9
http://4angelspublications.com/articles/French_Calendar_Reform.pdf
10
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/331566/Lateran-Treaty

Podobné dokumenty

Občanská povinnost věřícího: Pravý význam Římanům 13

Občanská povinnost věřícího: Pravý význam Římanům 13 tomu bázeň; komu čest, tomu čest. Není pochyb o tom, že Panovník vesmíru je Král králů a Pán pánů. „On sesazuje krále, i ustanovuje krále.“ (Daniel 2,21) Protože „Yahuwah je soudce: jednoho poníží,...

Více

Mrtvý chodící muž: Yahushua předpovídá

Mrtvý chodící muž: Yahushua předpovídá Toto proroctví obsažené v Matouši 24 je krajní důležitosti a hlubokého významu pro ty, kteří žijí za posledních dnů země. Obsahuje varování, která se nenachází v jiných prorockých knihách Bible, kt...

Více

Židé: Símě hada ovládající tento svět

Židé: Símě hada ovládající tento svět vítán Samaritány, Syrsko-Féničany, Řeky a dokonce i Římany. Poté, co Izraelitům odhalil Své poslání, uvádí Bible tento smutný výrok: "Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, proto...

Více

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print Bible předpovídá, že v době konce vylije Yahuwah Svého Ducha zvlášním způsobem: I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sn...

Více

Pojistné podmínky Náhodné Poškození

Pojistné podmínky Náhodné Poškození k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, Pojistník nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova s...

Více

Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já

Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já Satan padělá všechna Boží tajemství. Proto existuje film Zeitgeist, kde si na základě paralel Ježíše s Hórem mají lidé "uvědomit", že křesťané věří mýtům. V Babylonii, která šířila své vědomosti do...

Více

říjen 2014 - Farnost Újezd u Valašských Klobouk

říjen 2014 - Farnost Újezd u Valašských Klobouk manželství, rodině a životě, a zve všechny lidi dobré vůle, aby usilovali o totéž: „Volám mocí pravdy Ježíše Krista k člověku dnešní doby, aby pochopil, jakým velkolepým darem je manželství, rodina...

Více