pŘnnlrĚr ŽÁoosrI: zÁvĚR:

Komentáře

Transkript

pŘnnlrĚr ŽÁoosrI: zÁvĚR:
STÁTNÍ zDRAvoTNÍ ÚsTAv
100.12
\liŠDoP]s zN
z! DNE
N A ŠzEN
EKoCHEM CosMETICs' s.ř'o.
Brandýská892
\YŘIZUJE
r!1.1r,{x
E MÁIL
277 13 Kostelec nad Labem
DA'ltlŇl:
21.1.2010
č,j'299/10
CLc 5s|-2q0|0.34'řx |00|25
MUDr' DagmarJí.oÝá,csc'
2 6',708 24 39
[email protected]'cz
|5'2''20|0
oDBoRNÝ PoSUDEK k provedenézkoušcestanoveníkožlrísnášenlivostiu lidí.
pŘnnlrĚrŽÁoosrI:
Kvaší žádostize dne 21.1'2010o posouzenístudie koŽnísnášenlivostiu lidí u níže
prostiedku,Vám sdě]ujeme:
uvedeného
kosmetického
PŘIDLoŽENÝ vZoREK:
soLvINA ochřana rukou s D-panthenolem
výrobce:
EKOCHE\{ COSMETIcS. s.r.o.
Brandýská 892,217 |3 Kostelecnad Labem cEsKA REPUBLIKA
Kosmetickýpřostřed€ k je lTráběn pro Íirmu:
ZENIT spol. s r.o.,Pražská162'Cáslav
PŘEDLOŽENÁ DoKUMENTACEi
NávIb textuetikety,přílohak PN-ZEN/2009'
číslo38-190120l0'
Protokolo zkoušcestanovení
koŽnísnášeDlivosti
u lidí.referenční
PRoVEDENÁ zKoUŠKA:
Zkouškustanoveníkožnísnášenlivostiu lidí provedla Kožníordinace,MUDI' Andrea
Zkouška
vocilková,spol.s r.o.,Pod Marjánkou12,16900 Praha6 ve dnech19. 21'1.2010'
(Cosmetic
Product
Test
Guide1ines
for
u lidí
byla provedenadle zkouškykožnísnášeílivosti
Assessmentof Hun'ianSkin Compatibility,COLIPA, Bruxelles,1995).
oDBoRNÉPosoUZENÍ'
u lidí provedla MUDr'
VyhodnoceníqÍsledkuzkoušky stanoveníkoŽlí sr]ášenlivosti
centrumplo kosmetiku,státnízdiavotníústav,Praha
DagmarJí|ová,csc'' Národníreferenční
pod
l0
č'j.CLc 551-299/10.34-
zÁvĚR:
U l^ÍšeuvedenéhokosmetickéhoDrostiedku neb.!'Lprokázan za podmjnek te.slupotenciá]
sTATNi íaŘ'x'voTNí ÚSTAV
pro
dLáždivosii
- kůži'
.-ill
'] ,
I
centrum]aborJt'J|njch
Cinno"n
ló4L
v ochraněa podpořeVeřejného
zdraViMUDr.Dafflar Jírová'CSc.
Srob'
činností
1edouciCentrc'Iab'olatornícl,i
roo +á'p"Á]i o
verelnc'lo
\ ocnrane
7oravl
a poopore
'l'ELEFoNNiČÍsloÚsTŘEDNY 2ó7o8r rr1
BÁNKovNísPoJENí.r7]oro1/o71o
ra,i5oro330
EKOCHEM
,t:lto'
",,.
zhodnoceníbezpečnostikosmetickýchprostředkůpro zdravíč|ověka
Vypracovánopro EKoCHEM cosMET|cs' Bandýská 892l2o, 277 13 Koste|ecnad Labem
předpisůpro kosmetické
Tentoposudekje Vydávánpod|epoŽadavků
obecnězávaznýchp|atných
jakozhodnocení
jejichbezpeěnostiprozdravíčlověka'Je Vypracován
prostředky
a slouživýhÍadně
podlesouěasného
poznatků.Týká
stavu |egislativních'vědeckých
a technjckých
se kosmetického
prostředku,
kteÚ budeuváděnna trh spo|'sr.o'zEN|T, Prďská 162,Čás|ava vyrábětEKoCHEM
cosMET|cs' Brandýská89z2o, Koste|ecnad Labem:
Regenerační
soLV|NA, ochrana rukou s D-pantheno|em
v rámciPN-ZEN/2009a jeji přl|ohy
sloŽen|výrobkuje v sou|adus poŽadavkypředpisŮ p|atnýchpro kosmeticképrostňedky.Ve s|oŽen|
výrobkunejsou obsaŽeny|átkyz při|ohyě.2 vyh|ášky['zd lR ě.26il01sb. v ptatnémznění (látky
kterénesmějíbýt součástís|ožení).Rovněžpďadavky přílohyě'6 (konzervanty)téŽeWh|áškya
jsou respektovány'Parfémové
přílohyě'3 Wh|áškyě.444104sb. Min'zdravotnictvÍ
s|oŽkypod|e
požadavků
tétopři|ohyjsou uvedenyjako ingredience'
je sestavenoz ingrediencí,
jejichžVšeobécný
proÍilpři použití
s|oženÍ
V'ýrobku
toxiko|ogícký
v dané
koncenlraci a k danému Úče|unepředstavuje pro uŽivate|eohroŽenÍzdraví. PouŽitívýrobku
podmíneknebo pod|enávodu
zdravýmiosobamiza obwk|ýchnebo rozumněpředvídate|ných
jiných
nepředíavujerizikodÉŽdění'sBnzibi|izace
ani
|oká|nichnebo systémových
toxiko|ogicky
neŽádoucIch
účinkťl.
zák|adnÍfunkce výrobku dek|arovanáV textu pro spotřebite|ewp|ýváze s|ožení
\.ýrobku a
v|astnostípouŽitých
ingrediencí'
Text pro spotřebite|e
Vyhovujepožadavkům
obecnězáVazných
p|atnýchpředpisůpro kosmetjcképrostředky.Text pro spotřebite|ejeuvedenv přÍloze.
Na zák|aděznámýchtoxiko|ogických
údajůo pouŽitýchsurovinách,s pňh|édnutím
k m|sl! a
ve|ikostiexpozicepod|enávoduby|kosmetickýprostředek\r'ýšeuvedený posouzen z h|ediska
požadavkŮ
zákonaě'258/00sb'a Wh|áškyMinisterstva
zdravotnictvl
cR 26/01Sb'V p|atném
zněnl.
s použitím
dokumentaceposMnuté k v'ýrobku, protoko|ů
|aboratornÍch
vyšetřenía da|šlch
infoÍmacÍ
a na zák|adězkušenostijemožnovys|ovit
závěr i
Na zák|adě všech dostuDnÝchinformacía 9 wužiiím obecně známÝch toxiko|ooickÝch
křitgriíie možnooznačit kosmetickÝ orostředek v!úše
uvedený iako bézoečnÝDro |idské
zdravíoři použitídek|ařovanýmzoůsobemnebo rozumně předvídate|nýma oři dodÉení
povinnéhoznačenína obalu v sou|adu s Do'adavky DředDbůD|ďných Dro kosmďické
orostředkv.
jejichŽs|oŽení
TentozáVěr.jemožnouplatnitjenu těchv'ýrobků,
před|oŽené
a v|astnosti
odpovldají
dokumentaci
a v'ýs|edkům
laboratornlch
zkoušek'
Datum: 30. 12.2009
osoba odpovědnáza hodnocenibezpeěnosti:
RNDr soběsIavFikercsc.
Lublaňská1, Praha2
Tel. 608 885 55, 3A1211 9U
e.mai|- sobes|av'í[email protected]
\:"u

Podobné dokumenty

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Infekční ambulance Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 54701 Náchod MUDr. Eva Hanková Centrumplo s.r....

Více

Regulace odtoku z přetokových zdrží vírovými regulátory

Regulace odtoku z přetokových zdrží vírovými regulátory položena nlže než je dno vtokové trubky) a zavzduMovací trubice ve stfedu vlka je vedena šikmo. Zmena zpusobu proudení je znázornena na obr. 6.

Více

ťÍesRp8Í Í osš}J

ťÍesRp8Í Í osš}J V Evropě by|a přítomnost WNV poprvé prokázána V roce 1958 v A|bánii, v ČRpak v 70-tých aŽ 80tých |étech 20. století u dobytka, koní, zajícůa kormoránů na jiŽní Moravě. V roce 1997 byl WNV izo|ován ...

Více

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze Vydání 1 03.02

Více

Krnovské listy č. 23/2015

Krnovské listy č. 23/2015 křipo celouu dobu na ní vyznačenou na všech žovatku knihovny. placených parkovištích ve městě. Celkem zde vznikne 14 novýchMohou světeltedy bodů, využít které placených ných doplníparkovacích dva s...

Více