ŽL - Besedastav

Transkript

ŽL - Besedastav
,
''
(-..,"1i";.*,,
.t:.,r.1r,ut.',.di'i.,
,...',.'1ii..,-is,:*,',..
,''f
.'1i; .....,.'i.,L..,:.,,.:.,
,
.,;,1,.
i;f;rt"-ffi,,
.,.,j..:.
.yi...:
,,.,.,:i,, ,;
, .!.
,
.,t-,.
.,..
=*;ZtuT"99'É''gkskÚ
Li.st,
"
_::11;;
n'
'
'
.'i.sl.li
ol e u--tanov eni g 47 Údst. 1 E Ž =á|''ona
č. 455./1991 sb. .
'
. živnoŠtenském podnik'aní.
.,*
=,.o..r
pozděiších
l)---l
'
Bťedpísů.
na rákládě ohlášenÍ ze dne L9. L.L99a
il:ť:1.+
*ij..:Ej
''
::"._* ,.
i'ii::-.,.
.(P"t'
é číslcl
Čísla
l.!;A,...-Rodné
l;;*!.;!.
..: {-Rodn
:.':.l.Ýš'.
..
Jňiéno. pťÍimeh'
,
:!
jI
- i ó3o61a/151?
-
.(:- .
Datllr, riaro:eni
Datltn'.
riaro:en i
....:
ltvurr>Ll:
: 1B.
l"íÍŤta podrlÍt,.ánÍ
FĚedrrrétpodnikání
' ŽivnostEngp.v
líÉt.se
Němce. 1og.
: PEtr
Bgneš
.. :
,
.Jos..-
.ýydává'.ha
6ng
-
19ť' 11
Praha
-
Běchovice
\
Něrrice io9;
.Érój"kto',á
Datl(ír. v=nÍk'u !ivnosteriškéhó
V Fr;lp
é.19ó3.
:- Jos.
\
obtrhociní .i ínéno
I
B*.'"š
19c' 11
činnost
prarra
-
Eé.hovice
'-
ve výstáVbé
'aobu .ner-rrÉi tou
opravndnr:
'rs.
1.. 199B
1 ! ..: 1 .
vEdci|.lc i l Í'/no5tPn
st,'éhtr (]d irÉr|-l
|,1{'-'l
Pi.áhě
- u.i e:d
nš.J LegY
!
,..:.'''
*L
/--i
Městská
c.).:
\
část
Úřad rněstské části
Praha - Újeza nad Lesy,
j-cká 260
Staroklánov
nad
Lesy,
ujezd
živnosténský odbor
ev. č . :
l.Praha
3 1 0 0 2 5 -9 2 5 8 -0 0
ZtunostertskÚ Ltst
:^-
?.1
zu<L+LJ/ zvvt
v yda ný
f y zícké
o s o ' -QP
\
-
]
', d l e
I a 2 záko na č . 4 5 5 /I p9 1 sb. ,
ust an ovení s 47 ods t.
zně ní po zdě j Ší ch př edpisú ,
podnikáni,;
ve
ží
vno
st
en
sk
ém
o
.
28.]1
.2001
ze
d,ď
e
o
htášení
zá
klad
ě
na
i'méno a příjmení
: P€ t r
Beneš
Da t um na r o zení :
Rodné číslo
6 30618,/L519
BYd1iště
Jos. Němce 109
19o 11 Praha - Běchovice
./'-
rčo
Místo
18.
5.1963
: 476 02 O4O
\_.
podnikání
Předmět
podnikáni:
: Jos. Němce 109
190 11 Praha - Běchovice
Provádění
se vydává
Žívnostenšký. Iist
D a t um vzniku živnos te ns kého
staveb,
jejích
zI\ěn a ods traňování
na dobu neurčítou.
28.11.2001.
opr ávně ní :
vedoucí
živnostenského
úřadu
osvĚDčnxÍo AUToRIZACI
číslo 7181
vydané
Ueskoukomorouautorizovaných
inŽenýrůa techniků
činnýchve ýstavbě . .
.
podlezátonaČNRč.36o/t992sb.
PetrBerieš
jménoa pffjmení
6306í8/í519
rodnéčíslo
je
autorizovanýmtechnikem
voboru
pozemnístavby
V seznamu
autorizovaných
osobveden1fon
Črerr je vedenpodčíslem
0002652
aje oprárměn
uzívatauióriáeniiaziiiio,jetroŽkontrolní
otisk
ffi9
je uvedenzde:
Autorizacejeudělena
ke dní
.EsÍÍ
[0E0M
AUloB4o v^ÍÝc|{
$2€fiÝnÚrrto|fio
. ordot tÉ
vÍsr*a€

Podobné dokumenty