(Lovela) Ridomil Gold MZ Pepite

Transkript

(Lovela) Ridomil Gold MZ Pepite
Etiketa Ridomil Gold MZ Pepite
Vytvo eno dne 19. 3. 2007,
aktualizace: 7. 11. 2012
ípravek na ochranu rostlin – balení pro neprofesionální použití
Ridomil® Gold MZ Pepite
Fungicidní p ípravek ve form ve vod dispergovatelných granulí ur ený k ochran bramboru, cibule,
okurky, raj ete, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.
inná látka: metalaxyl-M 40 g/kg
tj. methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-dimethylfenyl)-D-alaninát
mankozeb 640 g/kg
tj. polymerní ethylenbis (dithiokarbamát) manganatý komplex se zine natou solí
R 37: Dráždí dýchací orgány.
R 43: M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky
ve vodním prost edí.
S 2: Uchovávejte mimo dosah d tí.
S 13: Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv.
S 20/21: Nejezte, nepijte a neku te p i používání.
Dráždivý S22: Nevdechujte prach.
S24/25: Zamezte styku s k ží a o ima.
S 26: P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S 28: P i styku s k ží okamžit omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obli ejový štít.
S 46:P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
Nebezpe ný S 60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny jako nebezpe ný odpad.
pro životní S 61: Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní
prost edí listy.
S 62: P i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento
obal nebo ozna ení.
SP1: Nezne iš ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. (Ne ist te aplika ní za ízení
v blízkosti povrchové vody/zabra te kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Spe3: Za ú elem ochrany necílových lenovc dodržte neošet ené ochranné pásmo 5 m
vzhledem k nezem lské p .
Spe3: Za ú elem ochrany suchozemských rostlin dodržte neošet ené ochranné pásmo 5 m
vzhledem k nezem lské p .
i aplikaci do okrasných rostlin > 150 cm: Spe2:Za ú elem ochrany vodních organism
neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od
povrchových vod<30m.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí.
ed použitím si p
te p iložený návod k použití!
Pozor!
íslo šarže a datum výroby uvedeny na obalu výrobku.
Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terezín s. r. o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole
Registra ní íslo SRS: 4543-1
Výrobce p ípravku: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko
Balí a dodává: LOVELA Terezín s. r. o., provozovna 28. íjna 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224
®
je registrovaná ochranná známka spole nosti Syngenta
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby v p vodních neporušených obalech p i daném zp sobu skladování
ípravek, u n hož prošla doba použitelnosti, lze uvád t na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základ analýzy
odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základ bylo ud leno
povolení. Laboratorní rozbory p ípravku pro tento ú el zajistí vlastník p ípravku u akreditované laborato e a
prodloužení doby použitelnosti je povinen vyzna it na obalu p ípravku.
Strana 1 (celkem 5)
Etiketa Ridomil Gold MZ Pepite
Vytvo eno dne 19. 3. 2007,
aktualizace: 7. 11. 2012
sobení:
Ridomil® Gold MZ Pepite je kombinovaný p ípravek obsahující dv ú inné látky (metalaxyl–M a
mancozeb) s fungicidním ú inkem. Metalaxyl – M je systemická fungicidní látka, která je velmi rychle
ijímána zelenými ástmi rostlin (do 30 minut) a transportována do list . Inhibuje r st a rozmnožování
patogenních hub. Mancozeb je kontaktn a preventivn p sobící fungicidní látka, která inhibujíce klí ení
spór.
Návod k použití a dávkování:
Plodina
brambor
Škodlivý
organizmus
plíse
bramborová
Dávkování
25 g / 2-6 l / 100 m2
Ochran. Poznámka
lh ta
Post ik musí být aplikován preventivn v období
7
cibule
plíse
cibulová
25 g / 2-6 l / 100 m2
7
okurka
plíse
okurková
25 g / 10 l / 100 m2
3
raj e
plíse
bramborová
25 g / 2-10 l / 100 m2
3
réva
vinná
plíse
révová
0,25%
(25 g / 10 l / 100 m2)
15
intenzivního r stu rostlin, nastanou-li vhodné
podmínky pro ší ení plísn a m l by být pokud
možno proveden p ed zapojením rostlin
v ádcích. Doporu uje se provést celkem 2 až 3
po sob jdoucí post iky v intervalech 10 – 14 dní
v období intenzivního r stu rostlin. P ípravek
rovn ž dosahuje významné vedlejší ú innosti
proti hn dé skvrnitosti bramborových list . Max.
3x
Preventivn (obvykle od ervna, p ed výskytem
infekcí), nastanou-li vhodné podmínky pro ší ení
plísn . Ošet uje se maximáln 3x v pr hu
sezóny v intervalech 10 – 14 dní.
Preventivn
(p ed výskytem onemocn ní),
nastanou-li vhodné podmínky pro ší ení plísn ,
obvykle v ervenci a srpnu. Použít maximáln 2x
v pr hu vegetace. Je vhodné ošet ovat v bloku
2 po sob jdoucích post ik v intervalu 7 - 10 dní.
Dávku aplika ní kapaliny lze up esnit dle vzr stu
porostu. Max. 3x
Preventivn
(p ed výskytem onemocn ní),
v období intenzivního r stu rostlin, nastanou-li
vhodné podmínky pro ší ení plísn . Ošet uje se
maximáln 3x v pr hu sezóny v intervalech 7 10 dní.
Dávka vody nad 6 l / 100 m2 je ur ena pro
ty kové odr dy, objem aplika ní kapaliny se
upravuje dle vzr stu rostlin a sponu. Max. 3x
Preventivn v období intenzivního r stu révy,
nastanou-li vhodné podmínky pro ší ení plísn .
Ošet uje se preventivn poprvé v období plného
stu révy (p ed kv tem). Poslední ošet ení by
lo být provedeno nejpozd ji 2 týdny po
ukon ení kvetení. P i aplikaci p ed kvetením
vykazuje ú inná látka mancozeb významnou
vedlejší ú innost proti ervené spále révy vinné a
erné skvrnitosti révy vinné. V rév vinné je
možné aplikovat celkem 3 ošet ení v intervalech
10 - 14 dní. Max. 3x
Post ik ukon íme po zjevném ovlh ení, nejpozd ji p ed po ínajícím skanutím aplika ní kapaliny z povrchu
rostlin.
Ochranná lh ta udává nejkratší p ípustný interval mezi posledním ošet ením a sklizní.
ípravek aplikujte preventivn .
Menšinové použití p ípravku povolené dle l. 51 odst. 2 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
Strana 2 (celkem 5)
Etiketa Ridomil Gold MZ Pepite
Vytvo eno dne 19. 3. 2007,
aktualizace: 7. 11. 2012
. 1107/2009.
Plodina
Škodlivý
Dávkování
Ochran. Poznámka
organizmus
lh ta
Maximální po et aplikací za vegeta ní sezónu: 3x
0,25% tj.
3
Okrasné Pravé plísn
(oomycety)
(25 g / 10 l vody)
rostliny
Rizika spojená s nedostate nou ú inností p ípravku nebo jeho p ípadnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. l.
51 odst. 5 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1107/2009 výlu
osoba používající p ípravek.
Ochranná lh ta 3 dny pro vstup do ošet ovaného porostu
Post ik ukon íme po dokonalém ovlh ení, nejpozd ji p ed po ínajícím skanutím aplika ní kapaliny
z povrchu rostlin.
ípravek se aplikuje pozemn post ikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism - okrasné rostliny 150
cm: 4 m.
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism - okrasné rostliny> 150
cm: 30 m.
Ochranná vzdálenost od okraje ošet ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových lenovc – okrasné
rostliny: 5 m
Aplikace p ípravku:
ípravek Ridomil Gold MZ Pepite se aplikuje pozemn b žnými post ikova i a rosi i, které zabezpe í
esné dávkování p ípravku. P i ošet ování rostlin p ípravkem Ridomil gold MZ Pepite ve sklenících je t eba
zajistit následující:
- Ridomil Gold MZ Pepite se používá samostatn , nekombinuje se (nap . formou tank-mix) s jinými
produkty na ochranu rostlin,
- Ridomil Gold MZ Pepite se nepoužívá v zimním období (od listopadu do b ezna),
- Ridomil Gold MZ Pepite se aplikuje nejd íve 3 týdny po výsadb ,
- je t eba zajistit, aby povrch rostlin po ošet ení mohl rychle schnout,
- Ridomil Gold MZ Pepite se nepoužívá, pokud došlo k ochlazení a p i vysoké relativní vzdušné
vlhkosti (nap íklad ve ve erních hodinách), zejména pokud není zajišt na dobrá ventilace vzduchu.
Aplikovaná kapalina nesmí zasáhnout sousední porosty!
íprava aplika ní kapaliny
Odvážená dávka p ípravku se p idá do nádrže aplikátoru p edem napln ného do poloviny vodou a za stálého
míchání se doplní na stanovený objem.
Rizika vzniku rezistence škodlivých organism a p edcházení vzniku rezistence:
SPa 1: K zabrán ní vzniku rezistence neaplikujte tento p ípravek nebo jiný, který obsahuje ú innou látku ze
skupiny fynylamid vícekrát než 3x (v okurkách 2x).
Informace o vztahu k necílovým a užite ným organism m:
ípravek je nebezpe ný pro necílové lenovce. P ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany pták ,
suchozemských obratlovc , v el, p dních makroorganism a mikroorganism .
išt ní aplika ního za ízení:
Po vyprázdn ní nádrže vypláchn te nádrž, ramena a trysky istou vodou ( tvrtinou objemu nádrže
post ikova e/rosi e), p ípadn s p ídavkem istícího prost edku nebo sody (3% roztokem). V p ípad použití
istících prost edk postupujte dle návodu na jejich použití.
Skladování:
ípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dob e v tratelných a uzamykatelných
skladech, odd len od potravin, nápoj , krmiv, hnojiv, dezinfek ních prost edk a obal od t chto látek p i
teplot od -10°C do +35°C. Chra te p ed ohn m, vlhkem a p ímým slune ním zá ením.
i styku s vlhkostí m že dojít k samovznícení. Neskladujte více palet s p ípravkem na sob (ve skladech i
i p evozu).
Strana 3 (celkem 5)
Etiketa Ridomil Gold MZ Pepite
Vytvo eno dne 19. 3. 2007,
aktualizace: 7. 11. 2012
Likvidace obal a nepoužitelných zbytk p ípravku
Obal p ípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv ú elu. P ípadné zbytky p ípravku a použité obaly se
likvidují jako nebezpe ný odpad, nap . uložením do vy len ných kontejner na místech vyhrazených
obecními nebo m stskými ú ady.
Zbytky aplika ní kapaliny a oplachové vody se z edí 1 : 5 a beze zbytku vyst íkají na p edtím ošet ovaném
pozemku, nesm jí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.
Bezpe nostní opat ení pro ochranu lov ka a domácích zví at
ed použitím p ípravku d kladn p
te návod k použití!
Ucpané trysky se nesm jí profukovat ústy.
Riziko, které p edstavuje p ípravek pro uživatele, je p ijatelné, pokud doba práce s p ípravkem nep esáhne
30 minut b hem 1 dne.
Ochranné prost edky p i míchání / ed ní p ípravku:
Ochrana dýchacích orgán : ústenka z textilního materiálu nebo polomaska z filtra ního materiálu (respirátor)
Ochrana o í a obli eje: uzav ené ochranné brýle
Ochrana t la: pracovní ochranný od v z textilního materiálu a zást ra z PVC nebo pogumovaného textilu
Ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
Ochran nohou: gumové nebo plastové holinky
Ochranné prost edky p i aplikaci p ípravku pro pozemní porosty:
Ochrana dýchacích orgán : ústenka z textilního materiálu nebo polomaska z filtra ního materiálu (respirátor)
Ochrana o í a obli eje: uzav ené ochranné brýle
Ochrana t la: pracovní ochranný od v z textilního materiálu
Ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
Ochran nohou: gumové nebo plastové holinky
Ochranné prost edky p i aplikaci p ípravku do prostorových kultur
Ochrana dýchacích orgán : ústenka z textilního materiálu nebo polomaska z filtra ního materiálu (respirátor)
Ochrana o í a obli eje: ochranný štít, umož ující sou asn nosit prost edek na ochranu dýchacích orgán
Ochrana t la: pracovní ochranný od v z textilního materiálu a nepromokavý pláš skapucí (turistickou
plášt nku)
Ochrana hlavy: epice se štítkem nebo klobouk
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
Ochran nohou: gumové nebo plastové holinky
i práci v uzav ených prostorách (skleníky, fóliovníky): Po ukon ení práce opus te ošet ované prostory!
Další práce lze provád t až po d kladném oschnutí ošet ených rostlin a ádném odv trání pracovních prostor.
První pomoc
i požití:
Nevyvolávat zvracení, p i náhodném požití podat 10 tablet medicinálního uhlí + 0,5 litru pitné vody.
Nepodávejte žádné tekutiny ani nevyvolávejte zvracení, je-li osoba v bezv domí nebo má k e! Okamžit
vyhledat léka skou pomoc.
i zasažení oka:
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 minut a vyhledat léka e.
i zasažení pokožky:
Odstranit pot ísn ný od v a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p ípad p etrvávajícího
podrážd ní vyhledat léka e.
i nadýchání:
Vynést postiženého na erstvý vzduch, odstranit pot ísn ný od v, zajistit klidovou polohu, chránit p ed
chladem.
V p ípad náhodného požití, zasažení o í a ve všech p ípadech otravy i podez ení na otravu neprodlen
dopravit postiženého k léka i!
Léka e informujte o p ípravku, s kterým pracoval, a p edejte mu tuto etiketu.
Strana 4 (celkem 5)
Etiketa Ridomil Gold MZ Pepite
Vytvo eno dne 19. 3. 2007,
aktualizace: 7. 11. 2012
V p ípad pot eby konzultovat s p íslušným toxikologickým st ediskem: Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa ní st edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
tel: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 570
Strana 5 (celkem 5)

Podobné dokumenty

Dicotex - PROHOPO.cz

Dicotex - PROHOPO.cz R 53: že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí. S 2: Uchovávejte mimo dosah d tí. S 13: Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv. S 20/21: Nejezte, nepijte a neku te p i po...

Více

Pozor! - PROHOPO.cz

Pozor! - PROHOPO.cz Obal p ípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv ú elu. P ípadné zbytky p ípravku a použité obaly se likvidují jako nebezpe ný odpad, nap . uložením do vy len ných kontejner na místech vyhrazenýc...

Více

Gladiator

Gladiator S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít. S46: P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení. S 61: Zab...

Více

RidomilGold MZ Pepite - 14

RidomilGold MZ Pepite - 14 intenzívního růstu révy, nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně révové. Ošetřuje se preventivně poprvé v období plného růstu révy (před květem). Poslední ošetření by mělo být provedeno nejpo...

Více

loctite frekote 700nc - Polyvia Nova spol. s ro

loctite frekote 700nc - Polyvia Nova spol. s ro R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži. R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží. R51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí. R65 ...

Více

bezpečnostní list

bezpečnostní list R 52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí S 22 - 39 - 26 - 61 Nevdechujte prach. Používejte osobní ochranné prost edky pro o i a obli ej....

Více