Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace

Transkript

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace
zakázky: „Revitalizace zeleně v obci Všekary“
REVITALIZACE ZELENĚ
V OBCI VŠEKARY
Mgr. Vladimír Ledvina
Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu
Tyršova 359, 34101 Horažďovice
Mobil:
+420 774 499 570
Email: [email protected]
Web: www.krajinotvorba.cz
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje
Název akce:
Revitalizace zeleně v obci Všekary
Stupeň:
Projektová dokumentace k realizaci akce
Místo:
k. ú. Všekary
Okres:
Domažlice, Obecní úřad s rozšířenou působností: Stod
Obec:
Všekary
Obecní úřad: Všekary
Objednatel:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Obec Všekary
IČ: 00572365
Všekary 16
tel: 379 491 726
345 62 Holýšov
email: [email protected]
Mgr. Vladimír Ledvina
IČ: 65575211, DIČ: CZ 7205081774
Tyršova 359
tel: +420 774 499 570
341 01 Horažďovice
email: [email protected]
Mgr. Vladimír Ledvina
Ing. Jana Roštárová
Podpis za zhotovitele:
Datum:
02. 11. 2012, aktualizováno 27.08.2013
2
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
A.2. Vymezení úkolu
Předložená projektová dokumentace řeší komplexní revitalizaci zeleně na veřejných
prostranstvích, která jsou ve správě obce Všekary a leží na obecních pozemcích. Projekt řeší jak
ošetření významných stromů v zastavěných částech obcí, tak i komponovanou úpravu zelených
ploch, včetně nových výsadeb dřevin. Navrhovaná opatření by měla vyhovovat několika
následujícím požadavkům:








zvýšení biodiverzity a ekologicky-stabilizační funkce zelených ploch v obci
zvýšení plochy a počtu přírodě blízkých prvků v zastavěném území obce
zvýšení estetické hodnoty a atraktivnosti veřejných prostranství
respektování tradic, kulturních hodnot a ekologických podmínek dané oblasti
veřejná zeleň jako prostředek ekologického vzdělávání
minimální nároky na údržbu zeleně
zlepšení zdravotního stavu stávajících prvků zeleně
funkčnost a užitek pro místní obyvatele i návštěvníky obce
Nezbytným předpokladem pro zpracování projektu byl terénní průzkum, který byl
proveden v r. 2011 a 2012. Návrh jednotlivých opatření a výsadeb se opírá o studium odborné
literatury (viz “Seznam literatury”) a místních ekologických podmínek (viz “Popis území”), stejně
jako o zkušenosti z podobných projektů realizovaných v místním regionu.
Lokality výsadeb se nachází v zastavěné části obce Všekary. Dotčené pozemky jsou
veřejně přístupné a ve vlastnictví obce Všekary (viz příloha Seznam pozemků).
Navrhovaná opatření lze rozdělit podle lokalit na několik částí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Před objekty zemědělské výroby
Náves
Výhled na kostel Sv. Barbory
Památný kříž
Výhled do krajiny – obytná zóna
Vstup do vsi
3
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Seznam dotčených pozemků
Lokalita – 1 Objekty zemědělské výroby
Číslo pozemku
KN 1078
Lokalita - 2 Náves
Návrh opatření
výsadba dřevin
Číslo pozemku
Návrh opatření
kácení, ošetření stávajících
KN 1074/1 (PK 1074/1) stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
KN 1074/3
stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
KN 1074/5
stromů, výsadba dřevin
ošetření stávajících stromů,
KN 1074/10
výsadba cibulovin
kácení, ošetření stávajících
KN 1074/13
stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
KN 36/1
stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
KN 18
stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
KN 17/1
stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
KN st. 48
stromů, výsadba dřevin
kácení, výsadba dřevin
KN 1109/3
Katastrální území
Všekary
Vlastník
Obec Všekary
Katastrální území
Vlastník
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Katastrální území
Vlastník
Všekary
Obec Všekary
Katastrální území
Vlastník
Všekary
Obec Všekary
Katastrální území
Vlastník
Všekary
Obec Všekary
Katastrální území
Vlastník
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Všekary
Obec Všekary
Lokalita – 3 Výhled na kostel sv.Barbory
Číslo pozemku
KN 991/13
Návrh opatření
kácení, ošetření stávajících
stromů, výsadba dřevin
Lokalita – 4 Památný kříž
Číslo pozemku
KN 82/4
Návrh opatření
kácení, ošetření stávajících
stromů, výsadba dřevin
Lokalita – 5 Výhled do krajiny – obytná zóna
Číslo pozemku
KN 186/3
Návrh opatření
kácení, ošetření stávajících
stromů, výsadba dřevin
Lokalita – 6 Vstup do vsi
Číslo pozemku
KN 1091/1
KN 337
KN 1095/5
Návrh opatření
kácení, ošetření stávajících
stromů, výsadba dřevin
kácení, ošetření stávajících
stromů, výsadba dřevin
ošetření stávajících stromů
4
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
A.3. Návaznost na další projekty a ÚSES – širší vztahy
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací dotčených k. ú. i s místním
a regionálním plánem ÚSES. Dotčené plochy nejsou součástí skladebních prvků ÚSES.
Obrázek č. 1: Výřez a legenda z výkresu Územní systém ekologické stability UAP Plzeňského kraje s vyznačením
zájmového území (zdroj http://www.plzensky-kraj.cz )
Opatření navržená v tomto projektu bezprostředně navazují na úpravy veřejné zeleně v
okolních obcích, které byly provedené v minulých letech, nebo jejichž realizace se plánuje v blízké
době (Koloveč, Srbice, Hlohovčice, Kvíčovice). Realizací tohoto projektu bude dokončena
komplexní úprava veřejných prostranstvích v celé obci.
A.4. Přínos pro biodiverzitu
Navrhovaná opatření přinesou zvýšení biodiverzity v zastavěném území obce Všekary ve
dvou úrovních:

 Dojde k odstranění nemocných, odumírajících a několika nevhodných (cizokrajných)
stromů a keřů a k odbornému ošetření vzrostlých stromů. Tím se výrazně prodlouží
životnost stávajících hodnotných stromů.

 Na vhodná místa budou vysazeny nové stromy, keře a trvalky, převážně autochtonních
druhů a jejich kultivarů. Zvýší se tak pestrost nejen dřeviných taxonů, ale výrazně se zvýší i
nabídka potravních zdrojů a podmínek k životu pro bezobratlé živočichy, ptáky a malé
savce.
5
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
B. Technická zpráva
B.1. Přírodní poměry
B.1.1 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění ČR leží řešené území v severní části okrsku
Poleňská pahorkatina, náležející do následujících geomorfologických jednotek:
provincie: Česká vysočina
subprovincie: Poberounská soustava
oblast: Plzeňská pahorkatina
celek: Plaská pahorkatina
podcelek: Stříbrská pahorkatina
okrsek: Staňkovská pahorkatina
Staňkovská pahorkatina se vyznačuje ploše zvlněným denudačním reliéfem širokých
rozvodních hřbetů, se zbytky sníženého zarovnaného třetihorního povrchu na hluboce jílovitě
zvětralých fylitech a karbonských horninách. Typická jsou zde široká rozevřená údolí s četnými
erozními rýhami.
Horninové podloží k. ú. Všekary je tvořeno převážně slabě kontaktně metamorfovaným
fylitem a fylitickou břidlicí. Místy se zde vyskytují sprašové hlíny s polohami svahovin. V
údolí Srbického potoka jsou uloženy kvartérní sedimenty. Jedná se o fluviální a deluviofluviální
hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty.
Zájmové území se nachází v zastavěné části obce Všekary. Všechny dotčené pozemky leží
v rovině nebo ve velmi mírném svahu s jižní expozicí, v nadmořské výšce mezi 420 až 460 m n.
m..
Obrázek č. 2: Geologická mapa zájmového území a jeho okolí s legendou
(zdroj: Česká geologická služba, www.geology.cz)
6
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
B.1.2 Klima
Zájmové území leží na rozhraní dvou mírně
teplých klimatických oblastí MT 10 a MT 11. Obě
jsou charakteristické dlouhým, teplým a mírně
suchým létem, poměrně teplým jarem a mírně teplým
podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 – 60
dnů). Průměrná teplota v červenci zde dosahuje 17 až
18°C a v lednu -2 až -3 °C. Průměrný roční úhrn
srážek činí 550 – 650 mm. Počet letních dnů
(s maximální teplotou rovnou nebo vyšší než 25°C) je
40 – 50 a počet mrazových dnů (s minimální teplotou
rovnou nebo nižší než - 0,1°C) je zde 110 – 130.
Obrázek č. 3: Klima v okolí zájmového území
(zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa
- http://janpivec.wz.cz/pivec.htm)
B.1.3 Pedologie
Geologické podloží, tvar povrchu a charakter klimatu jsou určujícími faktory pro typy
a druhy půd, vyskytující se v daném území. V zájmovém území se vyskytují převážně modální
hnědozemě. Většinou se jedná o půdy lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými
poměry. V zastavěné části obce se dnes z větší části vyskytují také antropogenně pozměněné půdy
s dobrými vláhovými poměry. Při výsadbách je potřeba provést důkladnou 50% výměnu půdy ve
výsadbových jamách.
B.1.4. Hydrologie
Zájmové území je odvodňováno Neuměřským potokem, jenž se v Holýšově z levé strany
vlévá do Radbůzy. Čistota vody je v tomto potoce hodnocena třídou II a III a je charakterizován
jako mimopstruhová voda. Radbůza je přítokem Berounky, přítoku Vltavy, přítoku Labe. Oblast
patří do pomoří Severního moře.
B.1.5 Biogeografie
Zájmové území náleží z biogeografického hlediska do Plzeňského bioregionu 1.28.
V Plzeňském bioregionu jsou hlavními společenstvy potenciální přirozené vegetace v nižších
polohách acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion) a acidofilní bučiny (svazu LuzuloFagetum). Místy se vyskytovaly teplomilné doubravy (svazu Potentillo albae - Quercetum) a
bučiny (svazu Fagion)).
Na skalách v údolí některých vodních toků doznívá směrem do Šumavy výskyt reliktních
silikátových borů (Betulo carpaticae-Pinetum). Podél toků se rozvinula společenstva luhů
(převážně Stellario-Alnetum glutinosae). Odlišná je vegetace krystalických vápenců. Na severních
svazích jsou to převážně kalcifilní bučiny (Cephalanthero-Fagetum), na jižních snad teplomilné
doubravy (snad svaz Quercion petraeae). V oblasti Sušicko-horažďovických vápenců zaujímají
důležité místo vápencové bory (Erico-Pinion). Místy se zřejmě vyskytovaly i reliktní lískové
křoviny (Anterico ramosi-Coryletum avellanae).
Náhradní vegetaci představují louky a pastviny svazů Arrhenatherion, Alopecurion
pratensis, Cynosurion, na podmáčených místech Molinion a Calthion.
Flóra celého bioregionu je pestrá, zejména v oblasti vápenců, převažují hercynské druhy
středních poloh. Mezní a exklávní prvky jsou vesměs mezi slabšími termofyty a suboceanickými
druhy.
7
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Převažuje zde ochuzená lesní fauna hercynského původu, se západními a horskými vlivy.
Tekoucí vody patří do pásma pstruhového, podhorské řeky (především Otava) do pásma
lipanového.
Převládá zde 4. bukový vegetační stupeň a půdy oligotrofní trofické řady A. Je zde
zastoupen i 5. jedlobukový a ostrůvkovitě i 3. vegetační stupeň, stejně jako půdy mezotrofní
řady B.
Vhodnými druhy pro výsadbu rozptýlené zeleně v této oblasti jsou podle Neuhauslové a
kol. (1998) javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní
(Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tila cordata), habr obecný (Carpinus
betulus), bříza bělokorá (Betula pendula), hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa canina), krušina olšová
(Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), třešeň ptačí (Prunus avium) a borovice lesní
(Pinus sylvestris).
Dnes je značná část pozemků zájmového území zemědělsky využívána, převážně jako
intenzivně a extenzivně obhospodařované louky, které jsou často poškozené odvodněním
a přihnojováním. Svahy kopců a hřbetů jsou porostlé menšími či většími lesními komplexy,
většinou smrkovými nebo borovými monokulturami s příměsí buku, jedle, modřínu, jeřábu a
klenu. Stávající stromořadí v místním regionu jsou tvořena převážně z následujících druhů stromů:
lípa srdčitá, lípa velkolistá, jeřáb obecný, třešeň, jabloň, slivoň, jasan ztepilý, jírovec maďal,
trnovník akát, javor klen a javor mléč.
Obrázek č. 4: Typická současná krajina okolí zájmového území, převážně zemědělsky obhospodařovaná;
pohled ze severovýchodního okraje obce směrem na SV; léto 2012
B.2. Kulturně historické poměry
Charakteristika území s hlediska historie, historické fotografie a obrázek II.vojenského
mapování viz Grafická část, výkres „Historická analýza“.
8
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
C. Specifikace opatření - Komponovaná úprava zeleně na
veřejných prostranstvích
Na všech dotčených plochách a pozemcích byl proveden podrobný dendrologický průzkum
a zjištěn stávající stav zeleně. Byl zaznamenán současný stav travnatých ploch i keřových výsadeb,
jednotlivé druhy dřevin i jejich zdravotní stav a význam / vhodnost pro danou lokalitu z hlediska
krajinné architektury. To znamená, že jsme brali v úvahu nejen momentální zdravotní stav
a viditelnou kondici evidovaných dřevin, ale také jejich začlenění a přínos v daném prostoru,
kulturně historické a estetické hledisko, provozní bezpečnost a vliv daných rostlin na biologickou
rozmanitost a ekologickou stabilitu a tedy přínos pro zlepšení životního prostředí v zastavěné části
dotčené obce. Stejná kritéria byla uplatněna i při návrhu opatření - ošetření stávajících dřevin
a návrhu nových výsadeb.
C.1 Dendrologický průzkum – metodika
Datum rekognoskace:
srpen 2011 - říjen 2012
Použité měřící pomůcky: obvodové a průměrovací arboristické pásmo 5m, kovová lesnická
průměrka, elektrooptický výškoměr Haglöf, digitální fotoaparát Cannon SD 700 IS,
laserový dálkoměr Stabila LE 100.
Evidence dřevin
V mapové příloze je každý jednotlivý strom vyznačen symbolem stromu v místě kmene
a evidenčním číslem, které odpovídá evidenčnímu číslu stromu v tabulkových podkladech. Keře
a náletový porost byly zakresleny do map současného stavu.
Polohopis
Mapová část – všechny hodnocené stromy jsou zakresleny do mapy v měřítku 1:500 nebo
1:600 a v přehledné mapě v měřítku 1:2750. Měřítko je na každém výkresu viditelně vyznačeno.
Poloha dřevin byla odměřena od pevných geodeticky zaměřených bodů. Na mapě je také
vyznačeno barevně celkové hodnocení jednotlivých stromů a poměrný průměr jejich koruny.
Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena během roku 2011 a 2012. Všímá si jak celkových pohledů
a průhledů zájmovým územím, tak jednotlivých skupin či přímo některých detailů jednotlivých
stromů.
Taxonometrie
U všech evidovaných dřevin bylo provedeno zaměření a stanovení taxonometrických
hodnot - taxon, varieta, průměr kmene a koruny, procentický objem koruny, výška stromu, stupeň
věkovitosti. Bodovým hodnocením byly určeny další parametry dřeviny (fyziologická vitalita,
biomechanická vitalita, sadovnická hodnota). Popis významu naměřených hodnot, bodové škály
apod. jsou vysvětleny v Legendě k inventarizačním tabulkám řazené před tabulkou evidence
a vyhodnocení stromů.
9
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Sadovnická hodnota
Tato veličina v tabulce vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z hlediska zahradní a
krajinářské architektury; shrnuje soubor několika faktorů (estetický, ekologický, fyziologický,
biomechanický …). Použitá stupnice pro hodnocení je následující:
5 - velmi hodnotný strom
7) bez poškození, velikostně plně rozvinutý, typického tvaru
8) svou funkci může plnit na stanovišti řadu desetiletí
9) zachovat ve všech případech
4 - nadprůměrně hodnotný strom
 zdravý, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu, jen nepatrně narušený
 předpoklad rozvoje po řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality
 odstranit lze jen ve výjimečných případech
3 - průměrně hodnotný strom
 zdravý resp. mírně poškozený, bez chorob a škůdců, které by se mohly rozšiřovat, tvarově
může být odlišný od charakteristiky druhu
 s předpokladem dlouhodobé nebo alespoň střednědobé existence
 ponechat dalšímu vývoji, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje
2 - podprůměrně hodnotný strom
 poškozený, prosychající, ale bezprostředně neohrožující bezpečnost
 obvykle jen s předpokladem poměrně krátkodobé existence v přijatelném stavu,
nepřesahující většinou 20 let
 postupné odstranění, výjimkou jsou stromy unikátní, památkově chráněné apod.
1 – velmi málo hodnotný strom
 velmi silně poškozený, nemocný, odumírající, ohrožující bezpečnost
 obvykle bez předpokladu byť jen krátkodobé existence
 okamžitě k odstranění
0 – strom odumřelý, bez sadovnické hodnoty
 odumřelý, ohrožující bezpečnost
 bez možnosti další existence
 okamžitě k odstranění
+ za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince příznivějšího hodnocení
- za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince horšího hodnocení
Kategorizace dřevin
V mapách i v tabulkách evidence dřevin jsou jednotlivé stromy rozlišeny barevně do čtyř
skupin dle zdravotního stavu, kvality habitu a celkového významu pro danou lokalitu z hlediska
biodiverzity, sadovnické kompozice a estetické i kulturní hodnoty. Tyto kategorie jsou:
stromy velmi významné a vysoce cenné .................................................... (žlutá)
perspektivní stromy v dobrém zdravotním stavu, kosterní dřeviny ............ (zelená)
méně významné stromy v průměrném zdravotním stavu ............................ (bílá)
neperspektivní či odumřelé stromy určené ke kácení .................................. (červená)
10
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
C.2 Dendrologický průzkum - vyhodnocení
Základní popis situace
Posuzovaná zeleň se nalézá v intravilánu obce Všekary. Jedná se o zelené plochy v centru
obce, v bezprostředním okolí školních a bytových zařízení a u historických památek. Na všech
dotčených plochách se vyskytují trávníky, vzrostlé stromy, často introdukované jehličnany a místy
i roztroušené a skupinové výsadby keřů. Největší hodnotu mají vzrostlé soliterní lípy a javory
kleny.
Celkem bylo hodnoceno 147 ks dřevin (33 keřů a 114 stromů) – soliterní stromy a keře
nebo souvislé skupiny zapojených keřů a stromů.
Podrobný zákres současného stavu je v mapových přílohách. Vizuální popis znázorňuje
přiložená fotografická dokumentace. Následující text a tabulka Evidence a vyhodnocení
zdravotního stavu dřevin shrnuje poznatky zevrubného průzkumu a ohledání na místě a vytyčuje
způsob a rozsah navrhovaných arboristických opatření.
Návrh arboristických opatření
Na základě podrobného dendrologického průzkumu a vyhodnocení zdravotního stavu
dřevin z hlediska biologického i z hlediska provozní bezpečnosti na stanovišti byly stanoveny
konkrétní sanační práce pro jednotlivé stromy. Navrhujeme zachovat a ošetřit historické
a významné stromy na všech lokalitách. Dále doporučujeme provést základní ošetření u všech
perspektivních stromů, příp. několik jedinců může zůstat bez zásahu a značně poškozené stromy,
stromy odumírající a nevhodně vysazené nebo nevhodné nálety navrhujeme odstranit a v rámci
projektu nahradit vhodnými dřevinami na vhodných místech.
U většiny perspektivních dřevin navrhujeme provést ošetření detailním zdravotním
řezem - celkem 21 ks stromů, tzn. odstranění většiny větví nemocných, mrtvých, nevhodně
rostoucích, neperspektivních nebo patologických a odstranění všech suchých větví hrozících
pádem a poraněním osob či majetku v celém objemu koruny.
Výchovný řez bude proveden u 2 ks stromů.
U 1 stromu, kdy díky růstovým defektům či zvýšeným požadavkům na provozní
bezpečnost stromu v daném místě hrozí potencionální rozlomení koruny nebo její části, je
navržena instalace bezpečnostních vazeb do koruny a kmene stromů.
Nevhodně vysazené, či rostoucí stromy, stejně jako stromy nemocné, poškozené,
odumírající a potenciálně nebezpečné navrhujeme odstranit. Je navrženo celkem 50 ks vybraných
neperspektivních dřevin ke kácení (15 keřů a 35 stromů), převážně ze zdravotních důvodů.
Jsou to dřeviny odumírající, dále stromy ve velmi špatném zdravotním stavu, stromy nenávratně
poškozené anebo nevhodné nálety a nevhodně vysazení jedinci. 32 dřevin (z celkového počtu 147
hodnocených) – 19 stromů a 13 keřů - bylo již odstraněno v průběhu roku 2012 a 2013.
U všech vybraných stromů se jedná o odborně poměrně náročné arboristické zásahy,
které je nutno provádět také s velkou opatrností a ohledem na zařízení a provoz v okolí stromů.
Je nutno brát v úvahu především častý pohyb osob, dospělých i dětí na daných lokalitách, dále
výskyt pozemních komunikace se silničním provozem a také stavby v blízkém okolí stromů,
domy, elektrická vedení a jiná zařízení, která nesmí utrpět újmu při provádění navrhovaných
opatření. 5 ks stromů je potřeba kácet se zvláštní opatrností, tzn. rizikovým kácením (v tabulce
Evidence označeno „0b“). I toto hledisko bylo zohledněno při oceňování navrhovaných opatření.
Tyto odborně provedené zásahy by měly zajistit dlouhodobou životnost ponechaných a
nově vysazených dřevin, zlepšení jejich zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Tím dojde k
vytvoření podmínek pro jejich dlouhodobou existenci a tedy i k zachování, resp. zvýšení
biodiverzity a ekologické stability krajiny v zájmovém území a jeho okolí.
40 jedinců z hodnocených dřevin lze ponechat bez zásahu.
Nevhodné a přestárlé keře a skupiny keřů, stejně jako plané náletové porosty navrhujeme
odstranit (celkem 23 jedinců) a nahradit novými keři na vhodných místech (viz Návrh výsadeb).
Starý živý plot (keře č. 70 a 72) doporučujeme vyčistit od náletů a ošetřit zmlazovacím řezem a
přihnojením. Zmlazovací řez živých plotů provede obec na své náklady, mimo náklady tohoto
projektu. Zdravé a hodnotné keře, které vhodně dotváří kompozici celého prostoru, doporučujeme
zanechat na stanovišti.
11
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Legenda k inventarizační tabulce evidence dřevin
Položka – kategorie
Jednotka
–
hodnota
Popis obsahu
Evide nční číslo
Číslo jedince dle mapového podkladu
Taxon
Český nebo latinský název druhový
Objem koruny
%
Objem zbytkové koruny v % oproti ideálnímu objemu koruny
Výška stromu
m
Výška jedince od paty kmene k vrcholu terminálu
Průměr koruny
m
Idealizovaný průměr půdorysného průmětu koruny
Průměr kmene
cm
Průměr kmene v náměrné výšce 1,3 m
Obvod kmene
cm
Obvod kmene v náměrné výšce 1,3 m
Báze koruny
m
Úroveň spodní roviny koruny nad terénem
1
nově vysázený (klíčící) jedinec
2
ujatý/uchycený jedinec
3
stabilizovaný dospívající jedinec
4
dospělý jedinec
5
starý jedinec
6
dožívající jedinec
0
Žádná vitalita, organismus odumřelý
1
Silně snížená vitalita, četný výskyt patogenů
2
Středně snížená vit., jedinec je schopný dlouhodobé existence
3
Mírně snížená vitalita a zanedbatelná poranění
4
Optimální vitalita bez viditelných poruch
0
Žádná vitalita, jedinec ve stadiu statické destrukce
1
Silně snížená vit., evidentní defekty, silně snížená pevnost dřeva
2
Středně snížená vit., poškození lze napravit vhodným zásahem
3
Mírně snížená vitalita s malými defekty
4
Optimální vitalita, jedinec bez komplikací
5
Dřeviny velmi hodnotné, plně vitální a dlouhodobě perspektivní
4
3
Dřeviny nadprůměrně hodnotné, dlouhodobě perspektivní
Dřeviny průměrně hodnotné, středně až dlouhodobě persp.
Dřeviny podprůměrně hodnotné, snížená vitalita, krátkodobá
existence
Dřeviny velmi málo hodnotné, zásadně snížená vitalita,
neperspektivní
Dřeviny již odumřelé, či zásadně poškozené
Kategorie vě kovitosti stromu
Vitalita fyziologická
(hodnota sledující zdravotní stav
jedince z hlediska fyziologické
kondice)
Vitalita biome chanická
(hodnota sledující zdravotní stav
jedince z hlediska statické a
mechanické stability živých pletiv
a jejich vlastností)
Sadovnická hodnota
2
1
0
12
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Legenda k inventarizační tabulce evidence dřevin – pokračování
Káce ní
Ře z
0a
Prosté směrové kácení dřevorubecky
0b
Rizikové kácení stromolezeckou technikou
RV
Výchovný řez
RR
Redukční řez
RB
Bezpečnostní řez
RZ
Zdravotní řez
RT
Tvarovací řez
RT-HL Tvarovací řez - pravidelný řez na hlavu
RT-CP Tvarovací řez - pravidelný řez na čípek
Tvarovací řez - znovuzapěstování přerostlého tvarovacího řezu (se
RT-ZZ selektivním ponecháním delších výhonů nad původní úrovní
tvarování)
Bez zásahu
N
Bezpečnostní vazba v koruně
BV
Vázání
BV-VD Bezpečnostní vazba dynamická nepředpojatá
BV-VS Bezpečnostní vazba statická předpojatá
X/Y/Z Výška umístění vazby / délka popruhů a lan /počet vazeb
Konzervační ošetření dutiny
KD
Arbosanace
PPK
Konzervační ošetření plošného poškození
BZV
Odstranění výmladků na bázi kmene
MYC
Odstranění náletů – mýcení v blízkosti kmene
ZD
Žlutá
Zastřešení dutiny
Stromy významné a cenné ve velmi dobrém zdravotním stavu
Zelená Stromy významné v dobrém zdravotním stavu a perspektivní
Kategorie významu dře viny
Dřeviny se sníženou kvalitou a významem, méně perspektivní
Dřeviny nebezpečné či ve velmi špatném ZS, nevhodné na
Červená stanovišti, zcela neperspektivní
Bílá
13
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Popis technologií navrhovaných arboristických opatření
Kácení stromů
Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m se
složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek. Je doporučené, aby kácení stromů
rostoucích mimo les vždy realizovala odborná arboristická firma pomocí proškolených pracovníků.
Odstranění pařezu
Odstranění pařezu pokáceného stromu odfrézováním až do hloubky 250 mm,nebo vytržení
pařezu s kořeny a likvidace dřevní hmoty. Včetně zasypání jámy vzniklé frézováním zeminou a
založení trávníku na vzniklé ploše, nebo obnovení jiného požadovaného povrchu.
Řez stromů
Řez stromů realizovaný s využitím výškové techniky (hydraulická plošina či stromolezecká
technika) spolu s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m a složením na hromady.
RV - Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je
založení tvarově charekteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním
požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k
budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.). Odstranění výhonů (osy) konkurenčních
(zvláště vidlice), výhonů se zarostlou kůrou, křížících a otírajících se, poškozených a nemocných,
vytvářejících přesleny. Příp. odstranění spodních větví k zajištění dostatečně vysoké báze koruny
neomezující provoz na okolních pozemcích, postupně, jak strom přirůstá, při udržení poměru
výšky kmene k výšce koruny přibližně 60 : 40.
RZ - Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se
především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se,
infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování
charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.
RB - Bezpečnostní řez – odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5 cm vč.,
(stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně
ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní
statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení).
RR - Redukční řez – řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez
zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu
ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům
stanoviště. Jde o redukci koruny v rozsahu, kdy lze ještě významně uplatnit zakracování os na
tažné větve. Habitus může být již významně pozměněn, avšak nedochází k jeho totální
destrukci.Provádí se za účelem stabilizace stromu snížením těžiště koruny, nebo k omezení
koruny směrem k překážce nebo za účelem upravy podchodné / podjezdné výšky.
RT - Tvarovací řez korun stromů (účelem tohoto typu řezu je pravidelná redukce celého
objemu sekundární koruny).
Bezpečnostní vazby
Instalace bezpečnostních vazeb na staticky oslabené stromy. Úkon zahrnuje jak veškerý
instalační materiál, tak i vlastní umístění vazby v koruně.
VD - Instalace bezpečnostní vazby dynamické ze syntetických materiálů nepředepjaté
VS - Instalace bezpečnostní vazby statické předepjaté
Použité zdroje a matariály:
Seznam technologií při ošetřování stromů dle doporučení Sekce péče o dřeviny ISA, SZKT, 2010,
(http://www.arboristika.cz/novy-seznam-technologii/index.php)
Kolařík, J. a kol. (2003): Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I. Metodika ČSOP č. 5
Kolařík, J. a kol. (2005): Péče o dřeviny rostoucí mimo les – II. Metodika ČSOP č. 6
Řez listnatých stromů na trvalém stanovišti - metodický plakát SZKT
14
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
C.3 Návrh výsadeb
Navrhovaná opatření spočívají ve výsadbě nových keřů a stromů, resp. skupin keřů
a stromů a to převážně listnatých, vhodných do místních podmínek. Kde to bylo možné, jsou
navrženy taxony domácích druhů dřevin, které se běžně vyskytují v přírodních ekosystémech
v daných geografických podmínkách, případně kultivary těchto domácích dřevin. Namátkou lze
jmenovat lípu srdčitou, javor klen, javor mléč, habr obecný, dub letní, borovici lesní, jeřáb muk,
kalinu obecnou, růže a další. V ostatních případech byly zvoleny druhy u nás běžné, druhy ze
skupin u nás běžných rodů a kultivary těchto dřevin, např. okrasné jabloně, hlohy, růže, zlatice,
skalník, kalina, mochna křovitá atd. Plný výčet všech zastoupených druhů a počet jednotlivých
rostlin je v tabulkách následujících po této kapitole.
Výběr jednotlivých druhů byl také učiněn s ohledem na potřeby zpěvného ptactva, hmyzu a
drobných savců, tzn., že založením uvedených výsadeb by mělo dojít k výraznému zvýšení
druhové rozmanitosti nejen rostlinstva, ale také ostatních druhů živých organismů.
Výběr druhů a typů nových rostlin také navazuje na předchozí provedená opatření na
jiných veřejných prostranstvích v okolních obcích.
Stromy budou sázeny pokud možno jako stromořadí podél ulic, pěšin nebo hranic
pozemků, v menší míře jako skupiny dvou nebo tří stromů a nakonec i jako významné solitery do
vhodných prostorů upravovaných veřejných prostranství. Okolo každého nově vysazeného stromu
bude namulčován kruh o průměru 1m drcenou borkou Ve většině případů budou stromy doplněny
skupinou trvalek okolo kmene.
Keře budou sázeny zásadně do ucelených skupin, které budou oddělené od trávníku
obrytím pro jednoduchost údržby keřů i okolních travnatých ploch a také kvůli zvýraznění jejich
efektu v dané lokalitě. Tyto skupiny budou namulčovány drcenou borkou.
Všechny dřeviny jsou v návrhu umístěny tak, aby nenarušovaly ráz obce, ale aby vhodně
doplňovaly stávající stavby, případně aby zvýšili atraktivitu otevřených prostranství u těchto
staveb.
Na místech, kde dojde k narušení stávajícího drnu travnatých ploch, nebo kde vznikne
mezera po odstraněné dřevině, bude obnoven trávník.
Na travnaté ploše u kulturního domu na návsi bude založena květnatá louka typu
mezofilní krajinářská květnatá louka – 140 m2.
Úpravy stávající vegetace a rozmístění a druhová skladba nových rostlin byly navrženy tak,
aby se zvýšila estetická hodnota a druhová rozmanitost daných veřejných prostranství, při
minimálních nárocích na následnou údržbu výsadeb. Takto revitalizované plochy by také měly
získat na atraktivnosti a být hojněji využívány k běžné rekreaci místními obyvateli i návštěvníky
obce.
Jakékoli stavební a bourací práce, úpravy cest a pěšin, stejně jako náklady na instalaci
a pořízení mobiliáře, a jiné větší terénní úpravy nejsou součástí tohoto projektu a pokud je bude
obec na dotčených pozemcích realizovat, pak to bude v rámci jiného projektu.
Umístění jednotlivých dřevin, stávajících i navrhovaných, je upřesněno v grafické části
projektu.
Na následujících stránkách jsou uvedeny počty rostlin vysazovaých na jednotlivých
lokalitách a vizualizace navrhovaných patření.
15
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
C.5 Zásady realizace a údržby
Nejprve budou označeny a vykáceny dřeviny určené k likvidaci. Tento zásah je možno
provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu. Po kácení těchto
dřevin je třeba také odstranit zbylé pařezy a doplnit ornici, příp. založit trávník, nejsou-li tyto
plochy uvnitř skupin keřů. Kácení by mělo být provedeno v období vegetačního klidu, mezi
1. listopadem a 31. březnem, ale není to nezbytně nutné.
Před zahájením výsadeb, příp. před trháním pařezů nebo jinými výkopovými pracemi je
nutné zajistit vytýčení sítí technického vybavení. To zajistí obec v součinnosti s dodavatelem na
náklady obce.
Po dokončení těchto prací je možno přistoupit k založení nových výsadeb. Doporučený
technologický postup je následující:
1) Vytýčení ploch pro skupiny keřů, trvalek a umístění stromů.
2) Chemické odplevelení ploch pro výsadby skupin keřů a trvalek totálním herbicidem
vhodným pro tyto účely. Likviduje se i vytrvalý plevel. Postřik se musí nechat působit
cca 14 dní a nesmí zanechat škodlivé reziduální látky v půdě.
3) Oddělení záhonů výsadeb keřů od trávníku obrytím do hloubky cca 20 cm (viz obr. 1)
v místech, kde záhony keřů navazují přímo na travnaté plochy.
4) Obdělání ploch pro výsadby keřů rotavátorem.
5) Výsadba alejových listnatých stromů s balem o obvodu kmene 12 - 14 cm (viz obr.
1). Průměr balů u alejových stromů (obvod kmene 12-14 cm) bývá 50–60 cm. Velikost
výsadbové jámy je okolo 1 x 1 m s hloubkou 0,8 m. Stromy se sází přibližně do stejné
hloubky, tak jak byly pěstovány ve školce. Na dno jámy se dosype a sešlape původní
země promísená v poměru 1 : 1 se zahradnickým substrátem (pokud není dostatečně
kvalitní stávající zemina) tak, abychom dostali potřebnou výsadbovou hloubku. Po
usazení stromu v jámě bal obsypeme obdobným materiálem a v horní třetině balu
přidáme 20 ks desetigramových tablet NPK hnojiva s pozvolným uvolňováním a 300 g
půdního kondicionéru uvolňujícího naakumulovanou vlhkost. Do jámy kolem balu
můžeme přidat 1 – 2 m perforované PE hadice průměru 65 mm pro usnadnění zálivky.
Během výsadby provedeme povýsadbovou redukci koruny nebo výchovný řez. Na
kmen instalujeme jutovou bandáž (5cm šíře – 5 m / 1 strom) proti odpařování vody a
proti mechanickému a mrazovému poškození. Strom ukotvíme třemi dřevěnými kůly o
délce 2,5 m a průměru 7 - 10 cm s doplněním třemi dřevěnými příčkami a úvazkovou
páskou (3bm/1 strom). Objemy jamek pro alejové stromy budou 0,4 - 1,0 m 3. Výsadby
budou prováděny s 50% výměnou zeminy v jamce (přidání substrátu – 70 l / 1 strom a
náhrada za odstraněný drn, kameny a jílovitou zem).
6) Výsadba vzrostlých jehličnatých stromů s balem (viz obr. 2). Postup je obdobný
jako u listnatého stromu, jen se neprovádí řez nadzemní ani kořenové části stromu ani
bandážování kmene a k ukotvení stromu stačí použít jen jeden kůl zasazený šikmo a
tedy i 1 m úvazkové pásky na 1 strom. Do jámy se přidá 10 ks tabletového NPK
hnojiva s pozvolným uvolňováním a 100 g půdního kondicionéru.
7) Výsadba ovocných stromů s balem: Budou použity sazenice typu vysokokmen s
balem, tradiční krajové odrůdy ovocných dřevin dle aktuální nabídky. Průměr balů u
ovocných stromů bývá 30–40 cm. Velikost výsadbové jámy je 0,5 x 0,5 m s hloubkou
0,5 m. Výsadby budou prováděny s 50% výměnou zeminy v jamce (přidání substrátu a
náhrada za odstraněný drn, kameny a jílovitou zem). Do jámy se přidá 10 ks
tabletového NPK hnojiva s pozvolným uvolňováním a 100 g půdního kondicionéru.
Stromy se sází přibližně do stejné hloubky, tak jak byly pěstovány ve školce. Objemy
jamek pro ovocné stromy budou 0,125 m 3. Po usazení stromu v jámě bal obsypeme
zeminou. Strom ukotvíme třemi dřevěnými kůly o délce 2 m a průměru 5 - 10 cm
s doplněním třemi dřevěnými příčkami a úvazkovou páskou (3bm/1 strom). Na kmen
instalujeme jutovou bandáž (5cm šíře – 5 m / 1 strom) proti odpařování vody a proti
mechanickému a mrazovému poškození. Při výsadbě provedeme povýsadbovou
redukci koruny a výchovný řez.
16
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
8) Výsadba keřů (viz obr. 3). Jsou navrženy listnaté, příp. jehličnaté keře s balem
o velikosti sazenic 20 – 40 cm (půdopokryvné a nízké keře) a 40 – 60 cm (ostatní).
Průměr balů u větších keřů o výšce okolo 60 cm bývá 20–30 cm a u keřů velikosti 20 –
40 cm je průměr kontejneru 10 - 20 cm. Sázíme tak, že horní okraj balu je v úrovni
okolního terénu. U všech rostlin důkladně utužíme zeminu v jejich okolí. Ke všem
vysazovaným keřům přidáme do jamky 4 tablety NPK hnojiva s pozvolným
uvolňováním. Rostliny vyžadující kyselou půdní reakci (pěnišník, hortenzie) se
vysazují do rašeliny (světlá baltská) a bez NPK hnojiva. Objemy jamek pro keře o
průměru balu 20 - 30 cm budou 0,05-0,125 m3 a pro keře s průměrem balu do 20 cm
budou objemy jamek do 0,05 m3. Výsadby budou prováděny s 50% výměnou zeminy
v jamce (přidání substrátu – 5 l / keř či rašeliny 50 l / keř a náhrada za odstraněný drn,
kameny a jílovitou zem).
9) Výsadba trvalek probíhá velmi podobně jako výsadba keřů. Spon výsadby je 7 rostlin
na 1 m2. Počet tablet NPK hnojiva s pozvolným uvolňováním je 1 tableta / 1 trvalku.
10) Položení netkané mulčovací textilie proti růstu plevelů a pro udržení vlhkosti
v půdě.
11) Důkladné zavlažení rostlin - 50 l vody na jeden strom, 20 l na keř a 5 l na trvalku.
12) Namulčování povrchu záhonů keřů, trvalek a okolo stromů 7 cm vrstvou drcené
borky.
13) Založení / obnovení trávníku na narušených místech. Na místech v trávníku,
poškozených předešlými pracemi a na místech nově vzniklé travnaté plochy se terén
jemně modeluje hráběmi, příp. se dosype ornice a terén urovná. Do takto připravené
plochy se zapraví osivo (3 kg / 100 m2 travní směsi) a pomalurozpustné trávníkové
hnojivo a celý povrch se uválí. Po vyklíčení a mírném zahuštění nového trávníku se dle
potřeby a možnosti údržby provádí pravidelné kosení.
14) Založení trávníku - květnaté louky. Odplevelený terén se naruší a nakypří
rotavátorem. Poté se terén jemně domodeluje hráběmi. Do takto připravené plochy se
zapraví osivo (2 g / 1 m2 směsi Mezofilní krajinářská květnatá louka) a celý povrch se
uválí. Nechá se vyklíčit a poté se seká 2 x ročně, obvykle po odkvětu žádoucích květin.
První rok po výsevu kvete velmi málo.
Umístění jednotlivých stromů a skupin keřů je dáno grafickou částí projektu –
osazovacím plánem v měřítku 1:200 až 1:500 a 1:600.
Všechny sazenice a osiva budou dodány v kvalitě odpovídající českým technickým
normám:
ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení
Výsadbové práce budou prováděny v souladu s následujícími normami:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 839041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace
terénu.
Následná péče o výsadby spočívá v několika jednoduchých činnostech, které pokud jsou
prováděny ve správnou dobu, pravidelně a odborně správně, tak nejsou náročné ani časově ani
finančně. Pokud se však zanedbají, pak může dojít k poškození rostlin a celého prostoru
z nedbalosti tak, že náprava takového stavu může znamenat zásah do rozpočtu investora. Proto
doporučujeme provádět pravidelnou údržbu nových výsadeb dle rozepsaného harmonogramu
a s odborným dozorem.
Základní péčí o nově vysazené stromy je provádění zálivky v suchých obdobích a to 50l
na 1 strom. Keře je vhodné při dlohodobě trvajícím suchu také zalít – 20l na 1 keř, ale pro jejich
přežití není nutné je zavlažovat pravidelně.
Dále je nutné udržovat nově vzniklé záhony keřů a trvalek v bezplevelného stavu. To
znamená, že v prvních třech letech po výsadbě je potřeba 3x – 4x ročně provést kontrolu a
17
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
mechanické ruční vytrhání a vyrytí plevele. To se provádí většinou v průběhu vegetačního období.
Pokud se provede výsadba správně, nemělo by zaplevelení nových záhonů představovat větší
problém. V případě zvýšeného růstu vytrvalých plevelů je potřeba nasadit chemické prostředky na
jejich likvidaci. Přibližně za 3 až 5 let by měly keře dorůst do takové velikosti, která zajistí zakrytí
přístupu světla k půdě a tedy podmínky pro růst nových plevelů budou značně ztíženy. Po zapojení
keřů je nutné výsadby kontrolovat pouze 2x ročně a provést odplevelení jen v případě potřeby.
Pokud se však odplevelení ploch zanedbá při výsadbě nebo v prvních letech, bude pak následné
odplevelení představovat poměrně náročnou operaci, odborně, časově i finančně.
Další důležitou součástí péče je pravidelný odborný řez. U nově vysazených listnatých
stromů je to výchovný řez po dobu 2 – 5 let po výsadbě, vždy jednou ročně ve vhodnou dobu
(v předjaří nebo v červenci až srpnu). Listnaté keře se řežou specificky podle druhu a stáří, obvykle
jednou ročně. U některých druhů keřů je lepší provádět výchovný řez pouze jednou za 3 až 5 let
(svída, kalina, zlatice, aj.) a některé keře je lepší ponechat úplně bez zásahu, pokud nejsou nijak
poškozené vnějšími vlivy nebo jejich vzrůst nevyžaduje úpravu řezem (pěnišníky, jehličnany). U
trvalek se na podzim nebo po odkvětu (případně v předjaří) seříznou oschlé, odkvetlé a odumřelé
části rostliny.
Podle stavu rostlin je nutné posoudit, zda je čas na jejich přihnojení. Vhodná jsou
pomalurozpustná hnojiva.
Péče o intenzivní trávníky spočívá především v jejich častém sekání (udržovat výšku mezi
3 a 10 cm) a přihnojování pomalurozpustnými hnojivy.
Všechny práce se provádí v rovině.
C.6 Škody na porostech - ochrana porostů
Budou - li v blízkosti perspektivních stávajících stromů nebo v blízkosti nově vysázených
stromů v průběhu realizace projektu nebo v budoucnosti prováděny jakékoli stavební či bourací
práce a terénní úpravy, pak tyto stromy budou ochráněny před poškozením koruny, kmene
a kořenového systému v souladu s českou technickou normou ČSN 18 920 Sadovnictví
a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Pokud dojde v budoucnu k poškození nově založených výsadeb stromů, keřů a travnatých
ploch lidskou činností a ne na základě přírodních a povětrnostních podmínek, pak celou vzniklou
škodu na porostech v hodnotě odpovídající stavu v době poškození plně nahradí ten, kdo tuto
škodu způsobil.
C.7 Agrotechnické lhůty
Kácení stromů je vhodné provést v době vegetačního klidu (listopad až březen).
Výsadby alejových listnatých stromů s balem a jehličnatých stromů s balem se provádějí
buď v jarním období před olistěním (III. až IV. - v závislosti na průběhu zimy) nebo na podzim po
opadu listí před zámrzem (X. až XII.). Kontejnerované keře, listnaté i jehličnaté je možno sázet
celoročně, pokud je zajištěna zálivka.
Zakládání a obnovení trávníků se provede v březnu až dubnu nebo v srpnu až září.
Výchovný řez listnatých stromů se provádí v předjaří, případně v létě (červenec až srpen).
Zdravotní řez stromů se provádí v létě (červenec až srpen), případně v předjaří (únor - březen).
Řez na jaře kvetoucích listnatých keřů se provádí po odkvětu a řez listnatých keřů
kvetoucích v létě se provádí v předjaří nebo po odkvětu.
18
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
C.8 Výkaz výměr - indikátory
CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
Počet stromů ke kácení
Počet keřů ke kácení
Počet stromů k ošetření
Počet keřů k ošetření
Počet nově vysazených keřů
Počet nově vysazených stromů
Počet nově vysazených trvalek
Počet nově vysazených cibulovin
35
15
23
0
233
75
259
770
Plocha revitalizované zeleně (m2)
440
D. Seznam literatury a použitých pramenů:
Culek M. a kol., 1996, Biogeografické členění ČR, ENIGMA Praha
Demek J a kol., 1987, Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČSR, ACADEMIA Praha
Dostál J., 1989, Nová květena ČSSR, ACADEMIA Praha
Hejný S., Slavík B. a kol., 1988, Květena ČSR, ACADEMIA Praha
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. a kol., 2001, Katalog biotopů ČR, AOPK ČR, Praha
Neuhäuslová Z. a kol., 1998, Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, ACADEMIA Praha
Quitt E.,1971, Klimatické oblasti Československa, Stud.geogr.fasc.16,Geografický ústav
ČSAV Brno
Vejnar Z. a kol., 1987, Geologická mapa 1: 50 000 s vysvětlivkami, ÚÚG, ČÚGaK Praha
Vlček V. a kol., 1984, Vodní toky a nádrže-Zeměpisný lexikon ČSR, ACADEMIA Praha
Soubor turistických map 1:50 000, list č. 54 Klatovsko, Kartografie Praha, a. s., Praha 1992
Interakční mapa dotčených k.ú. na www.nahlizenidokn.cuzk.cz
F. Grafická část

Mapy dotčených pozemků

Výkresy současného stavu – dendrologický průzkum a inventarizace dřevin

Myšlenka návrhu, historická analýza

Výkresy návrhu výsadeb – schéma a osazovací plány, včetně detailů keřových výsadeb v
měřítku 1:200
19
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
G. Tabulková část

Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin

Souhrnný rozpočet

Položkový výkaz výměr
42
TABULKA Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin
Vázání
I
I
II
II
6
5
Poznámky
Počet
RZ
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
N
RV
RZ
RZ
0b
RZ
0a
0a
0a
0a
0a
RZ
Délka
3
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
3
Výška
Bod
2
2
3
1
2
1
1
3
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Kategorie
Sadovnická hodnota
Bod
2
2
3
1
3
1
1
3
3
1
3
1
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
Popis
Vitalita biologická
Bod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
3
Řez
Vitalita fyziologická
Stupeň
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1,5
2
3
4
4
4
0
0
0
0
0
3
Popis
VĚK
M
69
_
25
15
54
_
_
27
60
_
53
19
14
52
191
160
138
122
18
15
19
19
19
169
Kácení
Báze koruny
cm
22
_
8
5
17
_
_
9
19
_
17
6
5
16
61
51
44
39
6
5
6
6
6
54
Obvod kmene
cm
7
2
2
3
6
1,5
4
2
4
5
3
3
1
3
14
10
10
9
1
1
2
2
2
11
Průměr kmene
M
8
2
3
5
7
1,5
2
3
5
2
6
4
4
8
12
12
13
12
4
4
4
4
4
12
Průměr koruny
M
70
50
90
70
80
80
70
90
90
70
90
40
50
60
80
80
80
60
60
60
70
70
70
60
Výška stromu
%
F r a x i n u s e x c e l s io r
S y m p h o r i c a r p o s a lb u s
P ic e a p u n g e n s
je ř á b o b e c n ý
P in u s s y l v e s t r i s
T h u j a o c c i d e n t a l is ´ G l o b o s a ´
J u n ip e r u s c h in e n s is
P ic e a p u n g e n s ´ G la u c a ´
P ic e a p u n g e n s ´ G la u c a ´
J u n ip e r u s c h in e n s is
P ic e a p u n g e n s
C h a m a e c y p a r is n o o t k a t e n s is
T i li a c o r d a t a
A c e r p la t a n o id e s
A c e r p s e u d o p la t a n u s
A c e r p s e u d o p la t a n u s
A c e r p s e u d o p la t a n u s
A c e r p s e u d o p la t a n u s
T h u j a o c c i d e n t a l is
T h u j a o c c i d e n t a l is
T h u j a o c c i d e n t a l is
T h u j a o c c i d e n t a l is
T h u j a o c c i d e n t a l is
R o b in ia p s e u d o a c a c ia
Objem koruny
Evidenční číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Taxon
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
kořenové výmladky
skupina, přestárlý
zasahuje do el.vedení
zasahuje do el.vedení, pařez.výmladky
zasahuje do el.vedení, dvojkmen
prosychá, nevhodná do prostředí
prosychá, nevhodná do prostředí
nevhodná do prostředí
nevhodná do prostředí
prosychá, nevhodná do prostředí
nevhodný do prostředí
proschlý, nevhodný
Nová výsadba
tlakové větvení, poranění kmene
kořenové výmladky
1 dvojkmen
4-kmen, prosychá
II
II
zasahuje do el.vedení
zasahuje do el.vedení
dvojkmen, nevhodná do prostředí
nevhodná do prostředí
nevhodná do prostředí
dvojkmen
43
TABULKA Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
R o b in ia p s e u d o a c a c ia
R o b in ia p s e u d o a c a c ia
A c e r p s e u d o p la t a n u s
R o b in ia p s e u d o a c a c ia
J u n i p e r u s s a b in a
T ilia c o r d a t a
J u n i p e r u s s a b in a
T ilia c o r d a t a
P i n u s s y l v e s t r is
T ilia c o r d a t a
L ig u s t r u m o v a lif o liu m
T ilia c o r d a t a
S a lix a lb a
J u n ip e r u s c h in e n s is
T ilia c o r d a t a
C h a e n o m e le s s p e c io s a
P r u n u s a v iu m
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
dutiny ve kmeni, poškozený kmen,
prosychá
50
10
8
52
161
3
3
2
0
2
již odstraněn
50
50
50
80
80
80
90
90
70
60
80
90
80
100
80
60
10
14
14
1
14
1
4
6
3
2
4
2
1
4
1,5
3
6
10
8
3
12
3
2
6
2
1
2
3
3
3
3
2
43
61
58
_
58
_
13
42
12
_
14
_
_
14
_
10
135
191
175
_
175
_
35
113
32
_
33
_
_
40
_
31
3
2
4
0
1
0
1
1
0,5
0
1
0
0
1
0
1
3
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
3
1
2
2
3
2
2
3
3
0
2
1
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
1
4
1
3
3
2
1
3
2
1
3
2
2
již odstraněn
RZ
II
již odstraněn
již odstraněn
RZ
II
již odstraněn
N
N
N
0a
N
0a
0a
N
0a
0a
44
P o p u l u s n i g r a ' It a l i c a '
80
22
8
152
477
2
3
2
1
3
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
P ic e a a b ie s
B e r b e r is t h u n b e r g ii
B e r b e r is t h u n b e r g ii
C h a m a e c y p a r is p is if e r a
T ilia c o r d a t a
S a lix a lb a
P i n u s s y l v e s t r is
P ic e a a b ie s
P ic e a a b ie s
P i n u s s y l v e s t r is
P ic e a a b ie s
P i n u s s y l v e s t r is
100
70
70
90
40
70
30
20
20
60
90
10
2
1
1
2
3
9
8
7
7
9
2
5
2
1
1
1
1
8
3
1
1
6
5
1
6
_
_
_
7
19
23
11
12
17
27
16
18
_
_
_
14
60
72
33
36
55
84
43
0
0
0
0
0,5
1
2
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
3
0
3
2
2
2
1
2
1
1
1
2
3
0
1
1
1
1
0
3
1
1
1
1
1
0
RZ
II
RZ
N
I
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
poškozený kmen, roste do strany, prosychá
roste do strany
Prosychá, roste do strany
nálety javoru
výmladky
Nová výsadba, skvrnitost listů
Nová výsadba, skvrnitost listů
prosychající, špatně stříhaný
Nová výsadba, skvrnitost listů
kěř, prorostlý kopřivami
Nová výsadba, skvrnitost listů
keř s vyrůstající náletovou třešní
kmenové výmladky, dutina ve kmeni,
rizikový, ve špatném zdravotním stavu,
zůstává zachován na přání místních občanů
nevhodný do místního prostředí
nevhodný do místního prostředí
nevhodný do místního prostředí
nevhodný do prostředí, prosychá
nálety
kmenové výmladky, prorostlá růžemi
málo prostoru, nevhodný do prostoru
málo prostoru, nevhodný do prostoru
N
N
0a
nevhodná do prostoru
44
TABULKA Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin
57
58
59
60
61
P
P
T
A
S
62
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
30
40
80
20
70
4
8
5
8
1
1
6
3
4
4
6
31
9
12
_
17
86
23
37
_
1
2
0
2
0
1
3
2
2
1
0
1
2
2
2
0
2
1
2
2
0
1
2
0
0
0a
A c e r p s e u d o p la t a n u s
50
14
10
105
330
2
5
1
2
3
0b
63
64
65
66
67
68
69
P h i la d e l p h u s c o r o n a r i u s
P o p u l u s n ig r a ' It a l i c a '
P r u n u s a v iu m
P h i la d e l p h u s c o r o n a r i u s
P h i la d e l p h u s c o r o n a r i u s
C h a e n o m e le s ja p o n ic a
T h u j a o r i e n t a li s
80
20
80
80
90
70
60
2
10
7
3
4
1,5
50
1
3
8
4
4
3
3
_
143
37
_
_
_
22
_
450
117
_
_
_
71
0
2
1
1
1
0
0
1
4
2
1
1
1
2
2
0
2
2
2
3
2
2
0
3
2
2
3
1
2
0
3
2
2
2
0
70
Spirea betulifolia – 28ks
40
1,5
1
_
_
0
1
2
3
3
71
P o p u l u s n ig r a ' It a l i c a '
70
18
4
81
254
4
3
3
2
3
72
Philadelphus coronarius – 6ks
70
2
1
_
_
0
1
3
3
3
73
74
75
T h u j a o c c i d e n t a li s
T ilia e u c h lo r a
T ilia e u c h lo r a
80
90
80
2
16
15
2
10
9
8
72
64
25
225
201
0
2
2
1
3
3
2
3
3
2
3
3
1
4
4
0a
76
77
78
79
80
81
82
F o r s y t h ia x in t e r m e d ia – 1 1 k s
T ilia c o r d a t a
T ilia c o r d a t a
T ilia c o r d a t a
C ra ta e g u s m o n o g y n a
C ra ta e g u s m o n o g y n a
C ra ta e g u s m o n o g y n a
40
2
1
_
_
1
1
2
2
1
0a
50
80
70
20
20
20
9
11
12
3
3
3
8
10
10
2
2
2
23
43
56
29
23
31
72
136
176
91
73
76
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
3
2
2
2
3
4
4
1
1
1
i n u s s y l v e s t r is
i n u s s y l v e s t r is
ilia c o r d a t a
c e r p s e u d o p la t a n u s
y m p h o r ic a r p o s a l b u s
nevhodná do prostoru
N
N
0a
0a
nálet
0a
0a
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
RZ
0a
RZ
RZ
RZ
II
II
RZ
RZ
RZ
N
N
N
I
II
II
prosychající, poškození na bázi kmene i na
kmeni a kosterních větvích
živý plot
torzo, dutiny
přestárlá, poranění kmene, klejotok
přestárlý
přestárlý
nevhodný, bude nahrazen
rozklesající, poranění kmene, nevzhledný
živý plot, nálety javoru, bezu, doporučujeme
zmlazení a vyčištění od náletu, 28 m2 =
28ks
nakloněný
živý plot, nálety javoru, bezu, doporučujeme
zmlazení a vyčištění od náletu, 6m2 = 6ks
nevhodná do prostředí, udržovaná řezem
kmenové výmladky, poškození kmene
kmenové výmladky, skvrnitost listů
živý plot, nálety javoru, růže a lípy,
11 m2 = 11ks
kmenové výmladky, polámané větve
kořeny poškozené kosením
řezané na hlavu, v budoucnu nahradit
řezané na hlavu, v budoucnu nahradit
řezané na hlavu, v budoucnu nahradit
45
TABULKA Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin
83
87
92
93
94
T
P
P
P
T
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
T h u ja o r ie n t a lis
T h u ja o c c id e n t a lis
B e t u la p e n d u la
B e t u la p e n d u la
P ic e a p u n g e n s ´ G la u c a ´
P ic e a o m o r ik a
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
J u n ip e r u s c o m m u n is
J u n ip e r u s c o m m u n is
J u n i p e r u s v ir g i n i a n a
J u n i p e r u s v ir g i n i a n a
J u n i p e r u s v ir g i n i a n a
Tilia cordata
J u n ip e r u s c o m m u n is
T h u ja o c c id e n t a lis
T ilia c o r d a t a
S a lix c a p r e a
Betula pendula
B e t u la p e n d u la
B e t u la p e n d u la
h u ja o c c id e n t a lis
s e u d o t s u g a m e n z ie s ii
ic e a p u n g e n s ´ G la u c a ´
ic e a p u n g e n s ´ G la u c a ´
h u ja p lic a t a
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
90
80
80
60
100
2
10
10
12
9
1,5
6
8
6
3
12
28
45
32
22
39
87
141
100
69
0,5
2
0
0
0
1
1
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
1
2
2
2
1
N
N
N
N
0a
70
7
3
13
41
0
2
2
1
0
0a
80
80
70
90
70
90
80
90
60
90
90
90
60
90
70
100
40
50
80
80
7
14
12
14
12
12
10
5
2
1
1
2
2
2
2
15
5
5
16
15
3
8
8
8
4
7
8
1
4
5
5
5
1
1
1
12
5
2
7
8
13
44
39
45
26
33
37
_
_
_
_
_
5
_
_
62
42
9
47
58
41
138
123
142
82
104
116
_
_
_
_
_
14
_
_
195
132
27
148
151
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
2
3
3
1
2
3
3
3
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
1
3
3
3
2
3
2
3
1
2
3
2
0
4
4
2
2
2
2
1
0
1
1
1
2
1
1
4
2
3
4
3
0a
nevhodný do místního prostředí
rozpadající se koruna, nevhodný do
místního prostředí
6-kmen, nevhodný do místního prostředí
RZ
RZ
II
II
0a
0a
proschlý, nevhodný do místního prostředí
nevhodný do místního prostředí
N
0a
0a
0a
již odstraněn
již odstraněn
již odstraněn
RV
I
0a
0a
RZ
II
0a
N
N
N
proschlý, nevhodný do místního prostředí
prosychá
rozpadající se, rozklesající
přestárlý, nevhodný do místního prostředí
přestárlý, nevhodný do místního prostředí
přestárlý, nevhodný do místního prostředí
Nová výsadba
prosychá
proschlý, nevhodný do místního prostředí
u plotu
roste do strany, polámané větve
mladá
poškození kmene
46
TABULKA Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin
116 B e t u l a p e n d u l a
117 s o u v i s l ý p o r o s t
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
s o u v is lý p o r o s t
P o p u lu s t r e m u la
P o p u lu s t r e m u la
P o p u lu s t r e m u la
P o p u lu s t r e m u la
P o p u lu s t r e m u la
S a lix c a p r e a
P r u n u s d o m e s t ic a
Q u e rc u s ro b u r
T ilia c o r d a t a
T h u ja o c c id e n t a lis
T h u ja o c c id e n t a lis
T h u ja o c c id e n t a lis
T h u ja o c c id e n t a lis
T h u ja o c c id e n t a lis
T h u ja o c c id e n t a lis
P r u n u s d o m e s t ic a
A b ie s g r a n d is
A c e r p s e u d o p la t a n u s
A c e r p s e u d o p la t a n u s
138 P i c e a p u n g e n s
139 P i c e a p u n g e n s
140 P i c e a p u n g e n s
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
80
_
18
_
7
_
_
181
_
2
_
2
_
3
_
3
_
4
3
N
N
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3
N
40
30
30
30
30
50
70
70
80
70
40
40
70
40
70
80
90
70
70
15
13
13
13
13
11
6
16
6
4
4
4
5
4
5
17
5
10
10
8
6
6
6
6
4
4
14
6
3
3
3
3
2
3
4
5
10
8
39
23
22
20
25
46
20
53
_
8
11
9
12
9
13
21
57
61
63
121
71
69
64
78
143
64
167
_
26
34
29
38
29
41
67
180
192
195
7
9
8
8
6
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
5
2
2
2
2
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
2
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
N
N
N
60
8
5
24
75
0
2
2
2
2
již odstraněn
50
9
5
26
82
1
2
2
2
2
již odstraněn
70
11
6
36
113
0
2
2
2
2
již odstraněn
nakloněná na stranu
trnka, švestka, bez černý, myrobalán
trnka, švestka, bez černý, myrobalán,
borovice, javor, osika, bříza
0a
poškození kmene
N
0a
nevhodný nálet
N
RZ
II
N
N
RZ
RZ
II
II
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
nahrnutá zem při bázi kmene
pařezové výmladky, keřovitý habitus
vícekmen, nevhodný do místního prostředí
vícekmen, nevhodný do místního prostředí
vícekmen, nevhodný do místního prostředí
vícekmen, nevhodný do místního prostředí
vícekmen, nevhodný do místního prostředí
vícekmen, nevhodný do místního prostředí
dva vrcholy
nevhodný do místního prostředí, konkuruje
ostatním stromům
nevhodný do místního prostředí, konkuruje
ostatním stromům
nevhodný do místního prostředí, konkuruje
ostatním stromům
47
TABULKA Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
P ic e a p u n g e n s
J u n ip e r u s c h in e n s is
A e s c u lu s h ip p o c a s t a n u m
P in u s s y lv e s t r is
s o u v is lý p o r o s t k e ř ů
90
90
90
100
100
80
80
70
100
90
80
100
80
60
60
80
9
8
11
10
10
12
11
11
10
11
9
10
2
14
3
3
8
6
8
7
8
10
8
4
6
8
8
6
4
8
2
_
34
32
43
46
42
47
42
31
35
48
49
43
21
83
45
_
108
100
135
144
132
147
132
106
111
147
153
135
66
262
141
_
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
1
_
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
1
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
1
3
2
2
N
již odstraněn
N
již odstraněn
N
již odstraněn
N
již odstraněn
N
N
již odstraněn
N
0a
RZ
II
0a
N
působí jako větrolam
nevhodný do místního prostředí
působí jako větrolam
nevhodný do místního prostředí
působí jako větrolam
nevhodný do místního prostředí
působí jako větrolam
poškození kmene
působí jako větrolam
prosychá, nevhodný do místního prostředí
prosychá
vyhnutý křivý kmen
trnka, švestka, bez černý, myrobalán
48
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Revitalizace zeleně v obci Všekary – souhrnný rozpočet
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Průměrná
cena za
jednotku
(Kč) Jednotek Cena celkem (Kč)
Položka
ROSTLINNÝ MATERIÁL
Alejový strom s balem, obvod kmínku 12-14 cm (ks)
Jehličnatý strom, s balem, výška 80 – 100 cm (ks)
Ovocný strom s balem
Keř listnatý kontejnerovaný (ks)
Rostliny celkem bez DPH:
20 % DPH
Rostliny celkem včetně DPH
.
.
.
.
60
3
12
233
308
*PRÁCE – výsadby
Výsadba alejového stromu, s balem do 60 cm, s 50% vým. (ks)
Výsadba jehličnatého stromu, bal do 40 cm, s 50% vým. (ks)
Výsadba ovocného stromu, s balem do 60 cm, s 50% vým. (ks)
Výsadba kontejnerovaného keře, s 50% výměnou zeminy (ks)
Výsadba dřevin celkem
.
.
.
.
Založení trávníku (květnaté louky) zahr. zp. včetně první seče a osiva (m2)
.
60
3
12
233
308
Založení trávníku celkem celkem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
140
.
.
15
.
140
**PRÁCE – kácení
Odstranění nevhodných dřevin a náletu o pr. km. do 10cm, 1 keř=1m2 (m2)
(strom/keř č. 37,39,40,42,46,47,48,61,63, 76,103,104,109, 110,127)
.
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 10-20 cm (ks)
(strom č.19,20,21,22,23,43,45,49,52,53,56,57,60,73,95,96,
122,128,129,130,131,132,133)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 20-30 cm (ks)
(strom č. 94,100,153)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 30-40 cm (ks)
(strom č. 102)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 40-50 cm (ks)
(strom č.17,99,112,124,155)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 50-60 cm (ks)
.
23
.
.
3
.
.
1
.
.
5
.
.
0
.
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 80-90 cm (ks)
(strom č.71)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 100-110 cm (ks)
(strom č. 62)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 140-150 cm (ks)
(strom č. 64)
Kácení celkem
.
1
.
.
1
.
.
1
.
50
.
5
.
***PRÁCE – ošetření stávajících stromů
Odborný řez listnatého stromu I. Kategorie
.
(stromy č.: 1,14,50,77,108)
49
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Odborný řez listnatého stromu II. Kategorie
(stromy č. :15,16,18,24,27,30,44,74,75,78,79,97,98,
111,126,136,137,154)
***Instalace dynamické bezpečnostní vazby (ks vazeb)
.
18
.
.
1
.
23
.
(strom č. 16)
Ošetření stávajících stromů celkem
Arboristické zásahy včetně kácení stromů celkem
.
Práce celkem bez DPH:
21% DPH
Práce celkem včetně DPH
.
.
.
Celkové způsobilé náklady bez DPH (Kč):
DPH celkem (Kč)
Celkové způsobilé náklady včetně DPH (Kč):
.
.
.
**** NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
ROSTLINNÝ MATERIÁL
Trvalky (ks)
Cibuloviny (ks)
Rostliny celkem bez DPH:
PRÁCE
.
.
259
770
.
.
.
Práce celkem bez DPH:
.
.
.
Nezpůsobilé náklady celkem bez DPH
21 % DPH
Nezpůsobilé náklady celkem včetně DPH
.
.
.
Celkové náklady na realizaci projektu bez DPH (Kč):
DPH celkem (Kč)
Celkové náklady na realizaci projektu včetně DPH (Kč):
.
.
.
Výsadba trvalek (ks)
Výsadba cibulovin (ks)
.
.
259
770
Poznámky:
*
Položka "Výsadba alejového stromu, s balem do 60 cm, s 50% vým." zahrnuje následující práce a materiál:
Úvazek ke stromům – 3m
Flexibilní perforovaná hadice PE, dn 65 mm – 2m
Juta š 0,15 na obalení kmene (m) 5 m /1 strom
3x Kůl ke stromu frézovaný, 2,5 m, pr. 5 – 10 cm
3x Příčka délky 50 -80cm (ks)
Kůra na mulčování drcená volně ložená 0.1m3
Substrát 70 l pytle 1 ks, pomalurozpustné NPK hnojivo – 20 tablet / 1 strom
Kvalitní humusem bohatá a propustná zemina – 0,2 m3 pro výměnu zeminy v jámě
Půdní hydroabsorpční kondicionér – 0,3 kg / 1 strom
Hloubení jamek pro alejové stromy s vým. 50%, do 1 m3, v rovině
Výsadba vzrostlého stromu, s balem do 60 cm, v rovině
Zhotovení obalu kmene z juty
Osazení 3 kůlů délky nad 2 m
Zálivka při výsadbě – 50 l vody na 1 strom
50
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Položka "Výsadba ovocného stromu s balem s 50% vým." zahrnuje následující práce a materiál:
3x Kůl k ovocnému stromu frézovaný, 2 m, pr. 5 – 10 cm
3x Příčka délky 65 cm (ks)
Juta š 0,15 na obalení kmene (m) 5 m /1 strom
Úvazek ke stromům – 3m
Kůra na mulčování drcená volně ložená 0.1m3
Substrát 70 l pytle 1 ks / 1 strom, pomalurozpustné NPK hnojivo – 10 tablet / 1 strom
Půdní hydroabsorpční kondicionér – 0,1 kg / 1 strom
Hloubení jamek pro ovocné stromy, do 0,4 m3, v rovině
Výsadba ovocného stromu s balem do 50 cm, v rovině
Zhotovení obalu kmene z juty
Osazení 3 kůlů délky 2 m
Zálivka při výsadbě – 20 l vody na 1 strom
Položka "Výsadba jehličnatého stromu, s balem do 50 cm, s 50% vým." zahrnuje následující práce a materiál:
Úvazek ke stromům – 1m
Flexibilní perforovaná hadice PE, dn 65 mm – 2m
Kůl ke stromu frézovaný, 2 m, pr. 5 – 10 cm
Kůra na mulčování drcená volně ložená 0.1m3
Substrát 70 l pytle 1 ks a pomalurozpustné NPK hnojivo – 10 tablet / 1 strom
Půdní hydroabsorpční kondicionér – 0,1 kg / 1 strom
Hloubení jamek pro jehličnaté stromy s vým. 50%, do 0.4 m3, v rovině
Výsadba jehličntého stromu, s balem do 40 cm, v rovině
Osazení kůlu délky do 2,5 m
Zálivka při výsadbě – 20 l vody na 1 strom
Položka "Výsadba kontejnerovaného keře, s 50% výměnou zeminy" zahrnuje následující práce a materiál:
Round Up – herbicid na odplevelení záhonů před výsadbou keřů
Pomalurozpustné NPK hnojivo – 4 tablety / 1 keř, nepoužívá se u vřesovištních rostlin
Kůra na mulčování drcená volně ložená 0.1 m3 na 1 m2 plochy keřů
Substrát – 5 l na 1 keř
Nebo příp. Rašelina 50 l na 1 rhododendron nebo hortenzie
Vytýčení záhonů keřů
Chemické odplevelení před založením kultury
Příprava záhonu rotavátorem, vysbírání odpadu
Obrytí záhonů keřů
Hloubení jamek pro keře s vým. 50%, do 0,05 m3, v rovině
příp. Hloubení jamek pro keře s vým. 50%, do 0,125 m3, v rovině
Výsadba keřů s balem do 20 cm, v rovině
příp. Výsadba keřů s balem do 30 cm, v rovině
Položení netkané mulčovací textilie v rovině
Mulčování včetně přesunu do 50 m vrstvou mulče 7 cm
**
Položky "Kácení..." a "Ošetření stávajících stromů..." zahrnují jak samotné pokácení a řez v koruně stromu
tak i rozřezání a likvidaci dřevní hmoty a pařezů a obnovení trávníku na narušených plochách.
***
Odborný řez listnatého stromu - podrobnosti arboristických opatření k jednotlivým stromům jsou uvedeny
v tabulce "Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin" a v popisu technologií arboristických opatření.
****Nezapočitatelný náklad z hlediska podmínek přidělování dotací z OPŽP, osa podpory 6.5
51
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Položkový výkaz výměr
Položka
Cena za
měrnou
jednotku
(Kč bez
DPH)
Počet
měrných
jednotek
Cena
celkem (Kč
bez DPH)
1. MATERIÁL (tj. ros tlinný m ate riál, chem ik álie, pom ocný m ateriál a subs tráty):
1.1 Rostlinný materiál
Listnaté stromy, alejové s balem, obv. km. 12 – 14cm
Acer campestre
Acer campestre 'Elsrijk'
Acer platanoides `Crimson King`
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Crataegus x lavallei 'Carrierei'
Malus 'Rudolph'
Malus x 'Professor Sprenger'
Prunus domestica
Quercus robur
Quercus robur 'Fastigiata'
Sorbus aria 'Lutescens'
Ulmus glabra 'Pendula'
Celkem listnaté stromy
Jehličnaté stromy s balem (výška 80 – 100 cm)
Pinus sylvestris
Celkem jehličnaté stromy
Ovocné stromy, vysokokmen (koruna ve 180cm) s balem
Prunus avium
Ovocné stromy celkem
Listnaté keře kontejnerované, vel. 20 – 40cm
Cotoneaster dammeri
Euonymus fortunei 'EmeraldnGold'
Hypericum calycinum
Rosa x 'Heidetraum'
Rosa x 'The Fairy'
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'
Listnaté keře kontejnerované, vel. 40 – 60cm
Cornus alba 'Argenteomarginata'
Euonymus alatus 'Compactus'
Hydrangea arborescens
Lonicera xylosteum
Philadelphus coronarius
Rosa canina
Rosa glauca
Syringa vulgaris
Viburnum carlesii 'Aurora'
Viburnum opulus
Celkem listnaté keře
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5
5
1
8
3
1
7
2
1
8
10
2
6
1
60
…
3
…
…
…
12
12
...
…
…
…
…
…
…
…
10
12
30
30
50
20
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
3
8
13
6
20
3
12
7
6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
233
52
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Travní osivo
Osivo – parková směs, 3kg/100m2 (kg)
Osivo – mezofilní květnatá louka, 0,2 kg/100 m2 (kg)
…
…
Celkem travní osivo
Stromy celkem
Keře celkem
Rostlinný materiál CELKEM
6
1
7
…
…
…
75
233
…
…
…
1.2 Chemikálie
Totální herbicid na odplevelení záhonu, 0.2 l / 100 m2 (l)
Tabletové NPK hnojivo s postupným uvolňováním, 20ks/1 alejový strom, 10ks
…
1,8
…
/ jehličnatý nebo ovocný strom, 4ks/1 keř (ks)
Půdní kondicionér, 0,3kg/1 alejový strom a 0,1 kg/1 jehličnatý nebo
ovocný strom (kg)
…
2274
…
…
19,5
…
Chemikálie CELKEM
…
1.3 Pomocný materiál
Flex. perfor. hadice PE s víčkem, dn 65 mm (m) 2 m / alejový nebo
jehličnatý strom
Juta š 0,15 na obalení kmene (m) 5 m /1 strom
Kůl ke stromu frézovaný, 2,5 m, pr. 6-7 cm, 3ks / 1 alejový strom a 1ks / 1
jehličnatý strom (ks)
Kůl ke stromu frézovaný, 2 m, pr. 5-8 cm, 3ks/1 ovocný strom (ks)
Příčka z půlené kulatiny, délka 65 cm 3ks/1 listnatý strom (ks)
Textilie netkaná černá (m2)
Úvazek šíře 2,5 cm, 3 m/1 listnatý strom a 1 m/1 jehličnatý strom (m)
Materiál na bezpečnostní vazbu v koruně stromů (ks vazeb)
…
…
126
360
…
…
…
…
…
…
…
…
183
36
216
420
219
1
…
…
…
…
…
…
Pomocný materiál CELKEM
…
1.4 Substráty
Kůra na mulčování drcená volně ložená (m3)
Zahradnický substrát 70 l / strom, 5 l / keř (m3)
Rašelina, 50 l / 1 keř hortenzie (l)
Kvalitní humusem bohatá a propustná zemina – 0,2 m3 / 1 alej. Strom (m3)
…
…
…
…
18
6
400
12
…
…
…
…
Substráty CELKEM
…
MATERIÁL CELKEM (tj. ROSTLINNÝ MATERIÁL, CHEMIKÁLIE, POMOCNÝ MATERIÁL A SUBSTRÁTY)
…
2. PRÁCE (tj. káce ní dřevin, oš etře ní s távajících s trom ů, příprava půdy, výs adby a dokončovací práce):
*2.1 Kácení dřevin včetně dobývání / frézování pařezů
Odstranění nevhodných dřevin a náletu o pr. km. do 10cm, 1 keř=1m2 (m2)
…
15
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 10-20 cm (ks)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 20-30 cm (ks)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 30-40 cm (ks)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 40-50 cm (ks)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 80-90 cm (ks)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 100-110 cm (ks)
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 140-150 cm (ks)
Kácení dřevin CELKEM
…
…
…
…
…
23
**2.2 Ošetření stávajících stromů
**Odborný řez listnatého stromu I.kategorie
Odborný řez listnatého stromu II. Kategorie
Instalace dynamické bezpečnostní vazby (ks vazeb)
Ošetření stávajících stromů CELKEM
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
1
5
1
1
1
50
…
…
…
…
…
…
…
5
18
1
53
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
2.3 Příprava půdy
Chemické odplevelení před založením kultury (m2)
Příprava záhonu (rotavátor, vysbírání odpadu, hrábě) (m2)
Obrytí záhonů (m)
…
…
…
880
440
230
…
…
…
Příprava půdy CELKEM
…
2.4 Výsadby
Rozmístění dřevin (ks)
Hloubení jamek pro alejové stromy s vým. 50%,do 1m3,v rovině (ks)
Výsadba vzrostlého stromu, s balem do 60 cm, v rovině (ks)
…
…
…
308
60
60
…
…
…
Hloubení jamek pro jehl. stromy s vým. 50%,do 0,4 m3,v rovině (ks)
Výsadba jehličnatého stromu, s balem do 40 cm, v rovině (ks)
Hloubení jamek pro ovoc. stromy s vým. 50%,do 0,4 m3,v rovině (ks)
Výsadba ovocného stromu, s balem do 40 cm, v rovině (ks)
Zhotovení obalu kmene z juty (ks)
Ukotvení stromu 3 kůly délky nad 2 m (ks)
Ukotvení stromu 3 kůly délky do 2 m (ks)
Ukotvení stromu 1 kůlem délky nad 2 m (ks)
Hloubení jamek pro keře s vým. 50%, do 0,05 m3, v rovině (ks)
Výsadba keřů s balem do 20 cm, v rovině (ks)
Založení mezofilní květnaté louky, vč. 1. seče (m2)
Založení trávníku na narušených plochách, vč. 1. seče (m2)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
3
12
12
72
60
12
3
233
233
140
200
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Výsadby CELKEM
…
2.5 Dokončovací práce
Položení textilie v rovině (m2)
Mulčování kůrou v rovině (m2)
Likvidace odpadu skládkováním (t)
…
…
…
270
270
1
…
…
…
Dokončovací práce CELKEM
…
PRÁCE CELKEM (tj. kácení dřevin, ošetření stávajících stromů, příprava půdy, výsadbya dokončovací práce):
…
…
…
Celkové způsobilé náklady bez DPH v Kč:
DPH v Kč:
Celkové způsobilé náklady vč. DPH v Kč:
54
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Neuznatelné náklady:***
Trvalky
Anemone hupehensis
Aster dumosus 'Rosemarie Sallmann'
Astilbe arendsii
Echinacea purpurea
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Paeonia suffruticosa
Celkem trvalky
Cibuloviny
Narcissus hybrids
Celkem cibuloviny
Ostatní materiál
Tabletové NPK hnojivo s postupným uvolňováním
Kůra na mulčování drcená volně ložená (m3)
Ostatní materiál celkem:
Práce:
Rozmístění trvalek (ks)
Výsadba trvalek (ks)
Rozmístění cibulovin (ks)
Výsadba cibulovin (ks)
Položení textilie v rovině (m2)
Mulčování kůrou v rovině (m2)
Práce celkem:
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
26
45
43
75
60
10
259
…
…
…
770
770
…
…
259
3
…
…
…
…
…
259
259
770
770
30
30
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Nezpůsobilé náklady celkem bez DPH
DPH v Kč:
Nezpůsobilé náklady celkem vč. DPH:
Celková cena zakázky (díla) bez DPH v Kč:
Sazba DPH v %:
Hodnota DPH v Kč:
Celková cena zakázky (díla) vč. DPH v Kč:
…
…
…
…
Poznámky:
*Položky "Kácení..." a "Ošetření stávajících stromů..." zahrnují jak samotné pokácení a řez v koruně stromu
tak i rozřezání a likvidaci dřevní hmoty a pařezů.
Likvidací dřevní hmoty se zde rozumí rozřezání na metry, nebo jinou určenou míru kmenů a větví silnějších
více než 5cm v průměru a složení dřeva včetně ostatních větví na hromady s přesunem hmot do 20m.
**Odborný řez listnatého stromu - podrobnosti arboristických opatření k jednotlivým stromům jsou uvedeny
v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace (Tabulka Evidence a vyhodnocení
zdravotního stavu dřevin a Popis technologií arboristických opatření).
Všechny navrhované bezpečnostní vazby v korunách stromů budou vazby dynamické nepředpojaté,
ze syntetických materiálů.
*** Neuznatelné náklady - jsou plně financovány zadavatelem (tj. nejsou spolufinancovány v rámci OPŽP)
a budou fakturovány odděleně od uznatelných nákladů
55
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
E. Obrazová příloha
Obrázek č. 1 - výsadba alejového stromu s balem
56
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Obrázek č. 2 - výsadba jehličnatého stromu s balem
57
Revitalizace zeleně v obci Všekary – PD pro výběr dodavatele
Obrázek č. 3 - výsadba keřů
58

Podobné dokumenty

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace kol. (1998) javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus pet...

Více

Zpravodaj č. 44 - Klub skalničkářů Brno

Zpravodaj č. 44 - Klub skalničkářů Brno Cyclamen cilicicum je další druh, který se dá pěstovat venku, ale není již tak snadný jako předchozí, musíme ho na zimu krýt, jednak proti nadměrné vlhkosti a také nízkým teplotám. Pochází z Malé A...

Více

Homeopatie č. 30/2001

Homeopatie č. 30/2001 například pacienta s historií několika akutních nemocí, které odezněly brzy po léčbě, jde o osobu se silnou konstitucí. Můžeme v případu bez obav pokračovat a s velkou pravděpodobností nalezneme ja...

Více