vyrocni_zprava_za_rok_2010

Komentáře

Transkript

vyrocni_zprava_za_rok_2010
Zpráva o hospodaření 2010
Úvodní slovo
V
ážení přátelé,
právě se vám do rukou dostává výroční zpráva Nadačního fondu Nehemia za rok 2010, ve které najdete ohlédnutí
za uplynulým rokem.
V neposlední řadě bych vám znovu rád také touto cestou poděkoval za vaši vytrvalou a věrnou přízeň.
Rok 2010 byl pro nás opět ve znamení růstu příjmů pro projekty N.f.N. Spolu s vámi se nám podařilo překonat hranici
5 milionů. Přesně jsme od vás obdrželi 5 451 062 Kč. Toto číslo
znovu zcela jasně vypovídá o vaší velké důvěře. Díky!!
Bez vás a vašeho zapojení by naše práce neměla valného významu!
Byli jste to právě vy, kdo skrze tyto prostředky měl možnost
zasáhnout do několika set životů a pomoci je tak změnit k lepšímu. Ať už to byly děti v Etiopii, Rusku, na Ukrajině, v Tanzanii,
Súdánu či v Severní Koreji. Vy jste zmírňovali následky hrozivého zemětřesení, které zasáhlo Haiti či pomáhali postiženým
v ČR při povodních.
Díky vám bylo nakoupeno několik krav pro jihoosetinské
běžence v Rusku a také pomoženo malomocným v Nigérii
a mnoho dalšího.
50 nových dětí, pro které stále hledáme sponzory. Postupem
času bychom chtěli znovu, stejně jako v Koffele, počet dětí rozšířit až na 200. Děti v projektu pocházejí z rodin, jejichž měsíční
příjem je méně než 20 eur. Projekt je situován do města Jimma, které leží 350 km jihozápadně od Addis Abeby. Město leží
ve výšce 1750 m n.m. a celá oblast je známá svými kávovými
plantážemi. Převážná část obyvatel se zde živí zemědělstvím.
Měsíční podpora jednoho dítěte činí 500 Kč. V částce je zahrnuto vzdělání, školní pomůcky, školní uniformy, potravinová
pomoc a lékařská péče. Každý sponzor dostává dvakrát ročně aktuální informaci o sponzorovaném dítěti. Svému dítěti
můžete také dvakrát ročně napsat dopis. Po dohodě je také
možné, aby jedno dítě podporovalo více sponzorů. Pro více
informací kontaktujte prosím naši kancelář.
Velice nás těší, že máme kolem sebe lidi, kterým nejsou lhostejné životy těch, kteří žijí v chudobě. Lidi, kteří mají v neposlední řadě ochotu pomáhat!
Za Nadační fond Nehemia
v úctě a s díky
Leoš Cásek, DiS.
V loňském roce se nám také podařilo otevřít v pořadí již druhý
vzdělávací projekt pro etiopské děti. Od října 2010 bylo přijato
ředitel
Základní informace o Nadačním fondu Nehemia
Název: Nadační fond Nehemia
Sídlo: Selská 29, 736 01 Havířov
IČO: 45215774
DIČ: 370-45215774
Tel.: +420 595 173 715, 739 584 117
E-mail: [email protected]
http://www.nehemia.cz
Zřizovatel: Apoštolská církev
Vznik: podle § 20 b) a násl. zákona č. 47/1992 Sb. a § 12 zákona ČNR č. 102/1992 Sb. Registrace u Krajského obchodního
soudu v Ostravě v oddílu N, složce č. 184
2. K naplnění svého účelu Nadační fond poskytuje podporu
zejména misionářům, místním pastorům, dětem v sirotčincích, humanitární pomoc lidem v postižených oblastech.
3. Při realizaci účelu Nadačního fondu tento spolupracuje
s vládními i nevládními orgány a organizacemi, nadacemi
a fondy v České republice i v zahraničí.
Poslání Nadačního fondu Nehemia:
“Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování Velkého poslání.”
Zahraniční partneři:
FIDA International - Finsko
AVC Nehemia - Švýcarsko
AVC Nehemia - Německo
China Care International
CCCM - USA
Otchiy dim - Ukrajina
Severoosetinská misie Milosrdie - Rusko
Ethiopian Mulu Wongel Amagnoch Church Development Organization – Etiopie
Convoy of Hope
Pentecostal European Mission
Vize Nadačního fondu Nehemia
a) motivace české církve k misii
b) administrativní a informační servis
c) zprostředkování humanitární a charitativní pomoci
d) aktivně vytvářet a podporovat spolupráci sborů při misijní
práci
Účel nadačního fondu
1. Účelem nadačního fondu je poskytovat pomoc lidem v nouzi ve smyslu smýšlení Ježíše Krista bez ohledu na to, v které
zemi osoby podporované Nadačním fondem žijí, z jakých politických, ideologických nebo světonázorových důvodů jsou
znevýhodňovány nebo pronásledovány.
Členové statutárních orgánů Nadačního fondu Nehemia
Správní rada: Předseda: Jaromír Bílý
Členové: Olga Moldanová, Ing. David Říman, Jiří Hanák, Petr
Bartoš, Ing. Jiří Šrom, Jiřina Lukáčová
Ředitel: Leoš Cásek, DiS.
Partneři v ČR:
Apoštolská církev
Česká Evangelikální Aliance
Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz [email protected] tel. 595 173 715
Projekty v roce 2010
Afrika:
Děti v nouzi, v.s. 1200
Děti v nouzi - Uganda, Rwanda, Indie, v.s. 1201
Děti Etiopie - město Koffele, v.s. 1202
Děti Etiopie - město Jimma, v.s. 1204 Děti Tanzanie – Masajové,
v.s. 1203
Dětský domov v Súdánu, v.s. 1210
Služba dětem v Tanzanii – Kimbilio, v.s. 2100
Nigérie, Molai - vesnice malomocných, v.s. 5500
Etiopie – TFM, v.s. 5700
1. Faith Project – dostavba tréninkového centra pro misionáře
2. Podpora lokálních evangelistů
3. Výstavba vesnických modliteben
4. Podpora zahraničních misionářů
5. Pořízení jízdních kol a motorek
6. Semináře pro evangelisty
Asie:
Severní Korea – pekárna, v.s. 1100
Alena Krausová – Izrael, v.s. 2600
Bible pro Čínu, v.s. 5100
Podpora rodin vězněných služebníků v Číně, v.s. 5111
Evropa:
Severní Kavkaz - Voschod II, v.s. 1000
Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi – Ukrajina,
v.s. 1220
Václav Bednář - Ukrajina, Balkán, v.s. 2500
“Ondřej” - misie v ČR, v.s. 2700
Dohnalovi – Chorvatsko,v.s. 2800
Misie smíření, v.s. 4100
Podpora pastorů na Ukrajině:
Pavel Golub, v.s. 5200
Michail Balko, v.s.5201
Konstantin Melnik, v.s. 5202
Podpora pastora v Černé Hoře: Pavel Lešťan, v.s. 5300
Obecné projekty:
Lékařská pomoc dětem, v.s. 1211
Neurčené dary, v.s. 1900
Časopis Nehemia Info, v.s. 3100
Krátkodobá misie, v.s. 4000
Provoz Nadačního fondu Nehemia, v.s. 6000
Podpora platů pracovníků N.f. Nehemia, v. s. 6410
Finanční zpráva
Účetní jednotka N.f.N. předpokládá pozitivní vývoj v oblasti financování i v následujícím období. Účetní jednotka N.f.N. nemá
aktivity spojené s oblastí výzkumu, vývoje, ochrany životního prostředí a také nemá organizační složku podniku v zahraničí.
Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz [email protected] tel. 595 173 715
výnosy 2010
1000 Humanitární projekty;
82191,24
6666 15% z daru;
631272,32
1100 Severní Korea - pekárna;
527237,84
6000 Správa projektù;
128280,12
1200 Děti v nouzi;
330767,64
3000 Vzdělávání;
47510,00
1900 Neurčené dary;
114588,00
1202 Děti v nouzi Etiopie;
1090212,54
7300 Fond náhlé pomoci;
1121001,93
1210 Děti v Sudánu; 62714,40
5000 Podpora národních církví;
263263,06
5100 Bible pro Čínu;
487889,73
1220 Dětské domovy Ukrajina;
136777,20
2000 Misionáři; 504902,18
4000 Krátkodobá misie;
3654,00
náklady 2010
6666 15% z daru;
0,00
1000 Humanitární projekty;
101398,50
1100 Severní Korea - pekárna;
797092,80
6000 Správa projektù;
889614,46
1200 Děti v nouzi; 397659,63
3000 Vzdělávání;
117334,00
1202 Děti v nouzi Etiopie;
779217,08
1900 Neurčené dary;
0,00
7300 Fond náhlé pomoci;
1115858,80
1210 Děti v Sudánu;
76878,00
1220 Dětské domovy Ukrajina;
181994,98
5000 Podpora národních církví;
211786,20
5100 Bible pro Čínu;
591946,00
výnosy za rok 2010
1000 Humanitární projekty
1100 Severní Korea - pekárna
1200 Děti v nouzi
1202 Děti v nouzi Etiopie
1210 Děti v Sudánu
1220 Dětské domovy Ukrajina
2000 Misionáři
4000 Krátkodobá misie
5100 Bible pro Čínu
5000 Podpora národních církví
7300 Fond náhlé pomoci
1900 Neurčené dary
3000 Vzdělávání
6000 Správa projektù
6666 15% z daru
4000 Krátkodobá misie; 0,00
2000 Misionáři;
321719,02
náklady za rok 2010
82191,24
527237,84
330767,64
1090212,54
62714,40
136777,20
504902,18
3654,00
487889,73
263263,06
1121001,93
114588,00
47510,00
128280,12
631272,32
1000 Humanitární projekty
1100 Severní Korea - pekárna
1200 Děti v nouzi
1202 Děti v nouzi Etiopie
1210 Děti v Sudánu
1220 Dětské domovy Ukrajina
2000 Misionáři
4000 Krátkodobá misie
5100 Bible pro Čínu
5000 Podpora národních církví
7300 Fond náhlé pomoci
1900 Neurčené dary
3000 Vzdělávání
6000 Správa projektù
6666 15% z daru
101398,50
797092,80
397659,63
779217,08
76878,00
181994,98
321719,02
0,00
591946,00
211786,20
1115858,80
0,00
117334,00
889614,46
0,00
Příjmy na zajištění provozu kanceláře a časopis Nehemia Info se skládají z darů na Správu projektů,
časopis Nehemia Info a z 15% z darů na projekty.
Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz [email protected] tel. 595 173 715
Dárci a sponzoři
Děkujeme dárcům a sponzorům, církvím, firmám i jednotlivcům za podporu projektů a důvěru,
kterou do nás vložili.
Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz [email protected] tel. 595 173 715

Podobné dokumenty

Vyrocni zprava Nehemia 2006

Vyrocni zprava Nehemia 2006 v České republice k zapojení do misie a pomoci potřebným na různých místech světa. Upřímně si vážíme vaší přízně a pomoci.

Více

Vyrocni zprava Nehemia 2006:Sestava 1

Vyrocni zprava Nehemia 2006:Sestava 1 investicí, která pomáhá měnit svět mnohých k lepšímu. Těším se, že i v následujících letech budou dveře společné pomoci nadále otevřeny. Za Nadační fond Nehemia Leoš Cásek, DiS. ředitel

Více

duben 2014 - Cesta iniciativy

duben 2014 - Cesta iniciativy (EN) http://www.rferl.org/content/baku-says-two-injured-by-armenian-forces-alongborder/25312612.html (RU) http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/articles/240539/ (RU) http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/art...

Více

Zpravodajství z jižního Kavkazu březen 2013

Zpravodajství z jižního Kavkazu březen 2013 praxe, kdy se tresty v případě více spáchaných trestných činů sčítají. To je považováno za jednu z příčin, proč byla Gruzie až do nedávné rozsáhlé amnestie jednou ze zemí s největším počtem vězňů n...

Více

Prázdniny - Časopis Život v Kristu

Prázdniny - Časopis Život v Kristu kdy ani neslyšel. Snad každý má o Bohu mnoho upřímných křesťanů může čestsvou osobní představu, zastává nějaký ně vyznat, že jim odpor k pouze formálnázor. Přesto je v dnešní době téměř zá- nímu kř...

Více

Kulisy světa - Nadační fond Nehemia

Kulisy světa - Nadační fond Nehemia Požehnání sklízí ti, kteří dávají. Věřím, že váš chléb (peníze na pomoc) puštěný po vodě se jednou opět vrátí k vám. (Kaz 11:1) Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Děkujeme...

Více

Prázdniny - Časopis Život v Kristu

Prázdniny - Časopis Život v Kristu Časopis Apoštolské církve

Více

Abbreviations

Abbreviations RTAM: Recherches de théologie ancienne et médiévale Scriptores: Scriptores rerum silesiacarum SH: Sborník historický SHK: Sborník Historického kroužku SRB: Scriptores rerum bohemicarum SSL: Mistra ...

Více

Abbreviations - Bohemian Reformation and Religious Practice

Abbreviations - Bohemian Reformation and Religious Practice Regulae Matěj z Janova, Regulae Veteris et Novi Testament edd. vv. 1–4 Vlastimil Kybal (Innsbruck and Prague, 1908–1913); v.5 Otakar Odložilík and Vlastimil Kybal (Prague, 1926) ; v.5 Jana Nechuto...

Více