navrh zadani _76. zmena

Komentáře

Transkript

navrh zadani _76. zmena
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 76 PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
JABLONEC NAD NISOU
ZPRACOVAL:
Ing. Michaela Smrčková
Oddělení územního plánování
Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec nad Nisou
DATUM:
KVĚTEN 2015
1
Statutární město Jablonec nad Nisou má platný územní plán města schválený
zastupitelstvem města dne 8. října 1998. K dnešnímu datu jsou schváleny, resp. od r.
2007 vydány změny č. I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IXa, X, XI, XII, XIII, XIV, XVa, XVb,
XVIa, XVIb, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIIIa, XXXXb, XXXXa, XXXXc, XXXXf,
XXXXI, 43, 44, 45, 46, 48b, 52, 53,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 70, 71 a 73.
Dne 22. 1. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou podnět na pořízení
změny č. 76 platného Územního plánu města Jablonce n.N..
Důvodem pro pořízení změny je záměr soukromého vlastníka firmy Arcon rozšířit svoji
stávající podnikatelskou činnost (drogerie, barvy a laky) v Rýnovické ulici. Deklarovaným
podnikatelským záměrem je výstavba dvou dvoupodlažních objektů s funkčním využitím
- ruční mytí a opravy motorových vozidel vč. administrativní části, klempířská dílna,
zámečnická dílna, parkovací plochy stavebních strojů a služebních vozidel, sklady
materiálu k prodeji a prodejní plochy.
Současně dojde k nepatrné úpravě funkčního využití v jihovýchodní části řešeného
území, a to ve smyslu transformace plochy kategorie S2 (smíšené bydlení v centru) na
plochu kategorie komunikační síť. Tuto úpravu funkčních ploch si vyžádala aktualizace
katastrální mapy v místě nově realizované ulice Harrachovská.
A. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře
a dostupnosti veřejné infrastruktury
A.1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje:
Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008) byla schválena vládou České
republiky dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929. Na základě Zprávy o uplatňování
PÚR 2008 byla pořízena Aktualizace č. 1 PÚR ČR, a ta byla vládou projednána a
schválena dne 15. dubna 2015. Doposud platná Politika územního rozvoje ČR 2008
přestala v měněných částech platit a platí již Politika územního rozvoje ČR, ve
znění Aktualizace č. 1. Předmětná změna je lokalizována v centrální části
statutárního města Jablonec nad Nisou - rozvojová oblast OB7 – Rozvojová oblast
Liberec. Okrajově se toto území dotýká specifické oblasti SOB7 – Krkonoše - Jizerské
hory. Žádné požadavky vyplývající z PÚR ve znění Aktualizace č. 1 danou změnu
neovlivňují.
A.2.upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
Zastupitelstvo KÚ LK schválilo vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR
LK) dne 13. prosince 2011. Vydáním ZÚR LK došlo ke změně podmínek, na základě
kterých byl stávající platný Územní plán města Jablonce n.N. schválen. Zapracování
těchto nových skutečností vyplývajících ze ZÚR LK je předmětem pořizování nového
Územního plánu Jablonec nad Nisou, který se v současné době nachází ve fázi
projednávání návrhu – před veřejným projednáním.
Pro změnu č. 76 Územního plánu města Jablonce nad Nisou žádné požadavky ze ZÚR
LK nevyplývají.
2
A.3.upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z
problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z
doplňujících průzkumů a rozborů
Pro řešenou oblast jsou zpracovány Územně analytické podklady (aktualizace 12/2014).
Z výkresu limitů ÚAP pro danou změnu vyplývá:
- v řešeném území se nachází radioreléová trasa;
Z výkresu hodnot území pro danou změnu vyplývá:
- řešené území je součástí hlavního centrálního prostoru města
Z výkresu záměrů a změn v území vyplývá:
- v dotyku s východní částí řešeného území se nachází návrhové plochy občanského
vybavení
A.4.další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z
projednání s dotčenými orgány a veřejností."
Další požadavky budou řešeny v návaznosti na projednávání návrhu zadání předmětné
změny územního pánu.
A.5.Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn,
včetně vymezení zastavitelných ploch,
Požadavek na rozvoj území:
Změna je lokalizována v katastrálním území Jablonec nad Nisou
1. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zastavitelné v kategorii S2 (smíšené
bydlení v centru) na plochu zastavitelnou v kategorii VD (drobná řemeslná výroba).
Tím budou vytvořeny podmínky pro rozšíření podnikatelských aktivit žadatele.
2. Úprava funkčního využití v jihovýchodní části řešeného území, a to ve smyslu
transformace plochy kategorie S2 na plochu kategorie komunikační síť. Tuto úpravu
funkčních ploch si vyžádala aktualizace katastrální mapy v místě nově realizované
ulice Harrachovská.
3. V rámci zachování charakteru veřejného prostoru v ul. Rýnovická, budou závazné
regulativy kategorie VD (lehká drobná výroba) doplněny ve smyslu nepřípustnosti
provozních účelových staveb pro drobnou výrobu, a to na konkrétních pozemcích,
navazujících na ul. Rýnovická.
Navrhovaná změna nemá zásadní vliv na urbanistickou koncepci danou platným
územním plánem města.
Změnou nedojde k rozšíření zastavěného území.
Předmět změny:
Řešené území:
Část bloku ohraničený ulicemi Harrachovská, Riegrova, Rýnovická, Na Roli
(pozemky p.č. 917/21 - jihozápadní část, 921/3 - jihozápadní část, 921/7, 921/4 jihozápadní část, 921/5 - jihozápadní část, 916/12, 917/16, 917/17, 917/20, 918/3,
918/27, 918/28, 918/35, 918/36, 921/1, 2382/12, 2382/14 (severovýchodní část),
2382/11 – jihozápadní část, 2382/13 - severovýchodní část a st.č. 5786/1, 5786/2 k.ú.
Jablonec nad Nisou (grafické znázornění viz. příloha).
3
Stav dle platného územního plánu:
Předmětná část bloku (pozemky p.č. 917/21 -jihozápadní část, 921/7, 2382/14, 921/3 jihozápadní část, 921/4 - jihozápadní část, 921/5 -jihozápadní část, 916/12, 917/16,
917/17, 917/20, 918/3, 918/27, 918/28, 918/35, 918/36, 921/1, 2382/11 – jihozápadní
část, 2382/12, a st.č. 5786/1, 5786/2 k.ú. Jablonec nad Nisou) je plochou
zastavitelnou v kategorii S2 (smíšené bydlení v centru).
Návrh změny:
1. Změna funkčního využití podstatné části předmětného území (pozemky p.č. 916/12,
917/16, 917/17, 917/20, 917/21 -jihozápadní část, 918/3, 918/27, 918/28, 918/35,
918/36, 921/1, 2382/11 – jihozápadní část, 2382/12, a st.č. 5786/1, 5786/2 k.ú. Jablonec
nad Nisou), a to ze zastavitelné plochy kategorie S2 (smíšené bydlení v centru) na
plochu zastavitelnou v kategorii VD (lehká drobná výroba).
2. Změna funkčního využití v jihovýchodní části předmětného území (pozemky p.č.
921/3 (jihozápadní část), 921/4 (jihozápadní část), 921/5 (jihozápadní část), 2382/14
(severovýchodní část), 2382/13 (severovýchodní část), 921/7 k.ú. Jablonec nad Nisou),
a to ze zastavitelné plochy kategorie S2 (smíšené bydlení v centru) na plochu
zastavitelnou v kategorii v komunikační síť.
3. Doplnění závazných regulativů v kategorii VD (lehká drobná výroba) ve smyslu
úpravy přípustného využití na konkrétních pozemcích, a to v následujícím znění:
Na pozemcích st.p.č. 5786/1 a p.č. 918/27, 918/28 k.ú. Jablonec nad Nisou se
nepřipouští drobná řemeslná výroba, tzn. nepřipouští se provozní účelové stavby pro
drobnou výrobu.
A.6.požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,
Změna nevyžaduje nové zásadní nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
Doprava
Základní koncepce dopravy nebude ovlivněna.
Změna územního plánu respektuje “Normové kategorizace krajských silnic II. a III. třídy“,
kterou schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne
16.3.2004.
Dopravní přístupnost:
Lokalita je zpřístupněna z ulice Riegrova (místní komunikace).
Odkanalizování a zásobení pitnou vodou:
Zásobení vodou - z veřejného vodovodního řadu;
Odkanalizování - napojení na centrální kanalizační síť.
Energetika
V textové části Energie bude zmíněn zákon 458/2000Sb. §46 – ochranná pásma.
A.7.Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn,
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb,
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,
POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
4
● ÚSES
Územní systém ekologické stability regionální a nadregionální úrovně se změna týká
pouze okrajově, a to lokalizací změny v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru
NRBK K19 a K22.
● PUPFL
Navrhovaná změna se nenachází na plochách určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
● ZPF
Zájmů ochrany zemědělského půdního fondu se navrhovaná plocha změna dotýká v
následujícím rozsahu:
Pozemek p.č. 918/3 k.ú. Jablonec n.N. – BPEJ: IV/85011 (1061m2)
Pozemek p.č. 918/35 k.ú. Jablonec n.N. – BPEJ: IV/85011 (479m2)
Pozemek p.č. 916/2 k.ú. Jablonec n.N. – BPEJ: IV/85011 (161m2)
Pozemek p.č. 918/36 k.ú. Jablonec n.N. – BPEJ: BPEJ: IV/85011 (25m2)
● Ochrana památkových hodnot
Změna není situována v Městské památkové zóně Jablonec nad Nisou.
Předmětné území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba
respektovat ustanovení § 21-24 citovaného zákona. V předstihu před zahájením
veškerých zemních prací je povinnost stavebníka splnit oznamovací povinnost vůči
Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
B. požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit,
Citované plochy a koridory navrhovaná změna nevymezuje.
C. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo,
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace se v rámci změny
nenavrhují.
D. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,
Citované plochy a koridory navrhovaná změna nevymezuje.
E. požadavek na zpracování variant řešení
Zpracování variant řešení není požadováno.
F. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
5

Změna územního plánu bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších přepisů v souladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Obsah dokumentace:
Návrh:
TEXTOVÁ ČÁST
a) vymezení zastavěného území
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně,
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu,
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit,
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo,
i) údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
GRAFICKÁ ČÁST
Nově navržená lokalita bude doložena NA VÝŘEZU v měřítku 1:5000 s legendou
Odůvodnění:
TEXTOVÁ ČÁST
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
b) vyhodnocení splnění zadání, postup při pořízení změny
c) Výčet záležitostí nadmístního významu
d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
(1) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,
(2) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
(3) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
(4) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků
tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území,
f) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a
jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,
g) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
h) vyhodnocení připomínek
6
GRAFICKÁ ČÁST
Lokality budou doloženy VÝŘEZY VÝKRESŮ PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU jednotlivě na
formátu A4:
B1 - výřez výkresu komplexní urbanistický návrh současně platný
B12 - výřez výkresu zemědělského půdního fondu současně platný
B4.2 - výřez výkresu životního prostředí – ochrana přírody současně platný
B13 - výřez výkresu organizace území současně platný
Lokality budou doloženy VÝŘEZY VÝKRESŮ SE ZAPRACOVANOU ZMĚNOU společně na
formátu A4:
B1 - výřez výkresu komplexní urbanistický návrh se zapracovanou změnou
B12 - výřez výkresu zemědělského půdního fondu se zapracovanou změnou
B4.2 - výřez výkresu životního prostředí – ochrana přírody se zapracovanou změnou
B13 - výřez výkresu organizace území se zapracovanou změnou
Pro snadnější orientaci - letecké fotografie formátu A4:
- letecká fotografie s regulativy – současný stav
- letecká fotografie s regulativy se zapracovanou změnou

Změna bude zpracována v počtu 5 vyhotovení.

Dokumentace bude odevzdána i v digitální podobě (textová část ve formátech doc. a
pdf., grafická část ve formátu pdf. a ve formátu dgn.).
G. požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území.
Požadavky na pořízení změny územního plánu jsou navrženy v rozsahu, který nemůže
mít vliv na udržitelný rozvoj území. Nepředpokládá se vliv na životní prostředí ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Řešené území nezasahuje do ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.
7
Příloha:
VYZNAČENÁ PLOCHA ZMĚNY – SOUTISK S PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM
MĚSTA JABLONCE NAD NISOU
ROZSAH ÚZEMÍ S ÚPRAVOU REGULATIVŮ KATEGORIE VD
8
SOUTISTK ORTOFOTO S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA JABLONCE N.N.
9

Podobné dokumenty

Microsoft Word Viewer - manuál

Microsoft Word Viewer - manuál … jednak mohou být dřívější poznatky podrobeny novému kritickému zhodnocení či se  stát předmětem diskuse (1, s. 85). Východiskem vědeckého studia musí být pečlivé  prostudování existující literatu...

Více

návod na montáž, obsluhu a údržbu

návod na montáž, obsluhu a údržbu ES ST, STR musí odolávat vnějším vlivům a spolehlivě pracovat: v podmínkách vnějších prostředí označených jako: • mírné až horké suché s teplotami -25°C až +55°C ......................................

Více

Systém FroStop

Systém FroStop 1 JB16-02 + 1 CE16-05 + 1 JB-SB-08 1 JB16-02 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08 1 JB16-02 + 2 CE16-05 + 1 JB-SB-08 1 JB16-02 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08 1 JB16-02 + 3 CE16-05 + 1 JB-SB-08 1 JB16-02 + 4 CE16-05 ...

Více

Janov. K-OD 05_12

Janov. K-OD 05_12 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též úda...

Více

VC_titul 02-12_titulka 3_2010

VC_titul 02-12_titulka 3_2010 severských námořních přístavů není bez velkých investic do železniční infrastruktury do budoucna možné.

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Ob e c Ú tv i n a se sídlemÚtvina 163,36401 Toužim

Více

M ě s t s k ý ú ř a d T r u t n o v

M ě s t s k ý ú ř a d    T r u t n o v V průběhu zpracování změny č.4 ÚP se nadřazenými dokumentacemi staly Politika územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Změna č.4 Územního plánu obce Mladé Buky respekt...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JANOV NAD NISOU

ÚZEMNÍ PLÁN JANOV NAD NISOU 8. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení. 9. Návrh ukazatelů pro sledování vli...

Více

1353532023_textova-cast-2.

1353532023_textova-cast-2. zmírnění střetů nadměrného zatížení území rekreací a cestovním ruchem v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména v hlavních střediscích, především v období hlavní sezóny a vytváření podm...

Více

UP_Vichova_zm2_PS-oduvodneni

UP_Vichova_zm2_PS-oduvodneni Poskytnuté údaje OkÚ, orgánu ochrany přírody, ZPF, PUPFL, PF ČR

Více