Matematika - zsostrov.cz

Transkript

Matematika - zsostrov.cz
k tvorbě interaktivních výukových materiálů
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Matematika a její aplikace
Matematika
Autoři:
Mgr. Věra Štěpová
Mgr. Milan Eibl
Zdeněk Heteš
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Projektový web:
Učíme interaktivně - ZŠ 1. stupeň
CZ.1.07/1.1.05/03.0037
ucimeinteraktivne.zsostrov.cz
1
1. OBSAH
1.
Úvod ................................................................................................................................................ 3
2.
Základní předpoklady pro využívání interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni základní školy ....... 3
3.
Postup při vytváření výukového materiálu pro interaktivní tabuli ................................................. 8
4.
Šestero úspěšného tvůrce ............................................................................................................. 11
5.
Forma výukových materiálů .......................................................................................................... 12
6.
Užití písma ve výukových materiálech .......................................................................................... 13
6.1.Příklady použití písma ve výukových materiálech ............................................................... 14
7.
Pozadí stránek výukových materiálů ............................................................................................. 17
7.1.Příklady různých pozadí stránek výukových materiálů ....................................................... 18
8.
Použití obrázků ve výukových materiálech ................................................................................... 21
8.1.Příklady využití obrázků ve výukových materiálech ............................................................ 22
9.
Správná řešení úkolů ve výukových materiálech .......................................................................... 24
9.1.Příklady odkrývání správných řešení ................................................................................... 25
10.
Metodické poznámky k výukovým materiálům ........................................................................ 30
10.1.Příklady poznámek k jednotlivým stránkám materiálů ................................................. 31
11.
Ovládací prvky výukových materiálů ......................................................................................... 33
11.1.Příklady umisťování ikon nástrojů ................................................................................. 34
12.
Návod na tvorbu interaktivních aktivit při vytváření sešitů v programu Active Inspire............ 36
12.1.Interakce SKRÝT ............................................................................................................. 36
12.2.Interakce KONTEJNERY .................................................................................................. 40
13.
Ochrana autorských práv .......................................................................................................... 43
14.
Užitečné odkazy......................................................................................................................... 52
2
2. Úvod
Milí kolegové,
do rukou se Vám dostává metodický pokyn pro vytváření interaktivních výukových materiálů
z předmětu Matematika pro 1. – 5. ročník.
Rádi bychom se s Vámi podělili o naše zkušenosti, jak používat interaktivní tabuli ve
vyučování, jak používat již vzniklé materiály a jednoduchý postup pro vytvoření Vašich
vlastních interaktivních materiálů.
3. Základní předpoklady pro využívání interaktivní
tabule ve výuce na 1. stupni základní školy
S odkazem na Report IWB, vypracovaný v rámci EU, souhlasíme s vytyčenými čtyřmi faktory
zásadně ovlivňující pořízení a správu interaktivních tabulí na školách:



poučení uživatele s odpovídající mírou sebedůvěry
odpovídající motivace učitelů
zodpovědný a odhodlaný školní management připravený na změny spojené
s instalací interaktivních tabulí
 odpovídající technická podpora pedagoga
Avšak přidali bychom bod pátý a to
 opravdu kvalitní kurz pro učitele delegované pro vytváření a používání
interaktivních materiálů.
Pokud tyto body Vaše škola splnila, můžeme začít s vytvářením
Tento metodický materiál je zaměřen na používání softwaru ActivInspire. U jiných programů
se umístění, použití nebo samotné funkce mohou lišit.
3
Po nainstalování a spuštění programu se Vám zobrazí základní pracovní plocha.
Na pravé straně se nachází paleta nástrojů, ze kterých budete používat nejčastěji – šipka,
pero, guma, obrazce, vkládání textu a další.
4
Na levé straně se ve sloupci zobrazuje primárně přehled vytvořených stránek aktuální práce
(slidů). Ikonky nad nimi představují možnosti využití vytvořených objektů (např. ikona bílého
popsaného listu zobrazí všechny dostupné vlastnosti objektu), poznámek pro učitele (ikona
žlutého bločku) či seznam akcí dostupný pro označený objekt (modročervená káča).
Nejčastěji používanou ikonou tohoto seznamu bude pravděpodobně ikona knihovny (nota
s filmovou klapkou), která je integrována do systému ActivInspire a na objekty se nevztahují
autorská práva.
Nyní si blíže představíme základní funkce jak z levého, tak pravého sloupečku, esenciální pro
vytváření prací v tomto programu.
Prvním a nejdůležitějším prostředkem je přepínač režimů. Je to ikona umístěná v horní liště
programu umožňující přepínat mezi dvěma režimy – učitelským a žákovským. Pedagog tvoří
práci VŽDY v učitelském (červeném), kde zůstávají objekty neuzamčené a může se s nimi
pohybovat. Žák by měl analogicky pracovat v režimu žákovském (modrém), kde všechny
objekty mají přidělené vlastnosti i efekty.
5
Šipka
Slouží jako klasická šipka – označení kliknutím, označením oblasti, přetahování objektů,
spouštění akcí.
Pero
Důležité pro dopisování chybějících údajů, kreslení libovolných čar apod.
Guma
Maže výtvory perem, nikoliv vytvořené objekty.
Obrazce
Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí přehled všech dostupných obrazců, které můžete vytvořit.
Obrazce jsou „imunní“ vůči gumě.
Vložení textu
Zvolením tohoto obrazce a určením prostoru vytvoříte textový objekt.
Plechovka
Stejný nástroj jako ve „windowsovském“ Malování. Kliknutím tímto nástrojem do objektu se
přebarví ta barva, na kterou jste klikli. Zvolení cílové barvy se provádí kliknutím na příslušný
čtvereček v horní
části nástrojové palety.
Prohlížeč stránek
Zobrazuje Vámi vytvořené stránky práce.
6
Prohlížeč prostředků
Váš primární zdroj obrázků či objektů. Vybírat si lze podle předmětů, popřípadě vyhledávat
podle klíčových slov.
Prohlížeč objektů
Zde naleznete seznam Vámi vytvořených objektů, seřazených podle vrstev.
Prohlížeč poznámek
Zde se vpisují poznámky pro ostatní pedagogy, kteří chtějí Vaši práci použít (co je úkolem
žáka, kde se skrývá výsledek, apod.).
Prohlížeč vlastností
Po označení objektu a kliknutím na tuto ikonu se zobrazí seznam všech vlastností
s možnostmi úprav.
Prohlížeč akcí
Po označení objektu a kliknutím na tuto ikonu se zobrazí seznam možných akcí,
proveditelných s objektem.
7
4. Postup při vytváření výukového materiálu pro
interaktivní tabuli
Slide: Matematika, 1. ročník, matematické operace v oboru 10 – 20
(myšlenková příprava: ve vzdušném prostoru zopakujeme s dětmi číselnou řadu 10 – 20).
V knihovně nalezneme objekty související se vzdušným prostorem – v našem případě
obláček, balón a letadlo.
Důležité je pracovat v tzv. režimu učitele (červené políčko s bílou vločkou v horní liště
programu).
Pro zaplnění „oblohy“ použijeme funkci Duplikování. Označíme si objekt/y, který/é chceme
duplikovat a vybereme ikonu dvou bílých listů.
8
Vytvoří se duplikát označeného objektu. Počet duplikátů je neomezený. Nyní seřadíme
zduplikované předměty podle našich představ.
(Jiné barvy bylo dosaženo nástrojem Plechovka.)
Náhodně označíme vždy jeden objekt v řadě číslem takovým, aby se zbylé objekty v řadě
doplnily po sobě jdoucími čísly (náležící oboru 10 – 20). Použijeme na to nástroj Psaní textu
(„T“ v paletě nástrojů) a vybereme příslušný font i velikost. Tento postup opakujeme v každé
řadě. Na závěr objekty uzamkneme, aby se s nimi nemohlo hýbat. Uděláme tak označením
všech objektů, které nechceme mít pohyblivé, v prohlížeči objektů a stisknutím záložky
Zamknuto.
9
Chybí nám ale způsob doplňování číselných řad. Můžeme například použít nástroj Pero. Děti
by dopisovaly chybějící čísla. Ale lze využít i efektnějších metod. Konkrétně funkce
„Přesunout kopii“ v kombinaci s úplnou číselnou řadou.
Vytvoříme čtverec odpovídající velikosti čísel a zduplikujeme ho 10krát. Umístíme čtverce do
jedné řady a uzamkneme. Vložíme čísla 10 – 20. Na každé takto dopsané číslo klikneme
pravým tlačítkem a vybereme v dolní části nabídky „Přetáhnout kopii.“
Výslednou stránku doplníme příslušnou barvou pozadí, přetáhneme z levého sloupce
v prohlížeči akcí (v podzáložce přetáhnout) nástroje nezbytné pro fungování stránky (zde
nutné jen další stránka, předchozí stránka a obnovit stránku) a uzamkneme je také.
Na závěr si rozklikneme vlevo prohlížeč poznámek, kam napíšeme poznámky pro učitele (viz.
předchozí kapitola, prohlížeč poznámek) a práci zkontrolujeme a vyzkoušíme.
10
5. Šestero úspěšného tvůrce
Na základě dlouhodobých zkušeností s vytvářením interaktivních materiálů jsme sestavili
osvědčený list zásad, kterými se řídit při vlastní práci.
Promysli celou práci!
Dej přednost jednoduchosti!
Používej známé a osvědčené nástroje!
Dobře promysli kontrolu práce!
Vždy zamykej!
Práci průběžně ukládej!
11
6. Forma výukových materiálů
Výukové materiály by měly být přehledné, jasné a měly by žáky zaujmout. Výukový
materiál by neměl být vtíravý a měl by působit klidným dojmem.
Aby materiál splňoval tyto požadavky, je nutné se zaměřit především na správný
výběr písma, které se v materiálu bude používat, na vhodně zvolené pozadí jednotlivých
stránek výukového materiálu. Dále vzhled materiálu také ovlivňuje výběr obrázků použitých
na stránkách výukového materiálu. Žáci by měli mít při plnění úkolů zpětnou vazbu, a proto
by měly být ve výukových materiálech uvedena i správná řešení. Materiál by měl být
jednoduchý na ovládání nejen pro učitele, ale zvláště pro žáky na 1. stupni základní školy.
Výukový materiál by měl být také dobře srozumitelný a pro lepší srozumitelnost slouží
poznámky k jednotlivým stránkám výukového materiálu.
12
7. Užití písma ve výukových materiálech
Písmo používané ve výukových materiálech by mělo být dobře čitelné pro čtenáře i
z větší vzdálenosti. Nemělo by odvádět pozornost. Na jedné stránce výukového materiálu by
nemělo být příliš mnoho textu.
Při psaní textů v materiálech je důležité se zaměřit na druh, velikost, řez písma, ale i
na vhodnou barvu písma.
 Druh písma
Pro použití písma ve výukových materiálech je vhodnější bezpatkové písmo např. Arial,
které je lepší používat pro samostatná slova nebo kratší texty (např. zadání úkolu, krátký text
slovní úlohy).
Patkové písmo např. Times New Roman se používá pro psaní delších textů a není tedy pro
výukové materiály příliš vhodné.
Některé druhy písma jsou hůře čitelné, hlavně pro žáky 1. stupně ZŠ a mnohdy odvádějí
pozornost. Např. Kristen. Tyto druhy písma jsou pro použití v materiálech nevhodné.
 Velikost písma
Je důležité zvolit také správnou velikost písma. Pro výukové materiály je vhodné využívat
písmo minimální velikosti 26 bodů.
Větší velikost písma je vhodné používat především u jednotlivých čísel nebo matematických
znaků.
 Řez písma
Ve výukových materiálech můžeme využít písmo tučné, šikmé – kurzívu, podtržené nebo
kombinaci.
Není vhodné používat příliš mnoho různých řezů, aby text nepůsobil rušivě. Je lépe zvolit
jeden řez písma na stránce. Při psaní jednotlivých čísel je například vhodné použít tučné
písmo a zvolit vhodnou velikost písma pro lepší čitelnost.
 Barva písma
Je nutné zvolit vhodný barevný kontrast pozadí a písma, aby byl text dobře čitelný. Pokud
bude při použití správného typu písma, velikosti a řezu zvolen špatný kontrast písma a
pozadí, stane se text velmi těžko čitelným. Je dobré používat doplňkové barvy a zvolit také
správnou sytost barvy. Příliš křiklavé barvy písma nejsou příjemné na čtení.
(Není vhodné ani používání stínování písma, protože text je pak hůře čitelný)
13
8. Příklady použití písma ve výukových materiálech
1. Použití různých druhů písma. Obr. č. 1 písmo patkové, obr. č. 2 písmo bezpatkové
obr. č. 1
obr. č. 2
14
2. Použití různé velikosti písma (v řešení této úlohy je použito písmo menší než 26 bodů)
Použití větší velikosti písma, v tomto případě velikost písma až 72 bodů.
15
3. Použití dvou různých řezů písma.
4. Použití velmi výrazné barvy písma.
16
9. Pozadí stránek výukových materiálů
Ve výukových materiálech je velmi důležité kromě správně zvoleného písma také vhodně
zvolené pozadí stránky. Nevhodně zvolené pozadí může velmi ovlivnit celkové vnímání
materiálu, snižuje čitelnost textů, unavuje či odvádí pozornost žáků. Je důležité vhodně
kombinovat barvy pozadí, písma ale i např. obrázků. Je lepší využívat tlumené barvy pozadí,
protože křiklavé barvy mnohdy ruší.
 Pozadí stránky výukového materiálu může být pouze bílé – text je dobře čitelný, ale
stránky působí stroze.
 Lze použít pozadí jednobarevné – je nutné zvolit správné barvy, barvy spíše tlumené,
světlejší a ne příliš výrazné, aby pozadí nepůsobilo rušivě.
 Dále je možné použít přechodů barev na pozadí – opět je nutné zvolit barvy spíše
světlejší a hlavně správnou kombinaci barev.
 Nebo můžeme vybrat pozadí z prostředků Inspire - při použití pozadí z prostředků
Inspire (např. fotografie) je nutné dbát na čitelnost textu, text omezit na minimum a
umístit ho pokud možno na jednolité plochy obrázku. Je nutné zvolit také dobrý
kontrast. Jinak bude pozadí spíše rušivé. Ne všechna nabízená pozadí z prostředků
Inspire jsou vhodná hlavně pro materiály do hodin matematiky.
17
9.1. Příklady různých pozadí stránek výukových
materiálů
1. Při použití bílého pozadí je text sice dobře čitelný, ale stránka působí stroze.
2. Vzhled stránky při použití jednobarevného světlého pozadí. I zde je text dobře čitelný.
18
3. Možnost využití pozadí z prostředů Inspire.
4. Využití pozadí z prostředků Inspire v tematicky zaměřených materiálech.
19
5. Vlastní nastavení pozadí s využitím přechodů barev v pozadí.
6. Méně vhodně zvolené pozadí z prostředků Inspire a barva písma. Text je hůře čitelný.
20
10. Použití obrázků ve výukových materiálech
Ve výukových materiálech by měly být použité také různé obrázky, které slouží buď
jen ke zpestření stránek prezentace, nebo také např. ke skrývání správného řešení či jako
ovládací prvek.
Je vhodné, pokud jsou obrázky používány tematicky vzhledem např. zadání úlohy,
nebo celým materiálem prolíná určité téma obrázků.
Při používání obrázků je nutné, aby obrázky příliš nerušily a neodváděly pozornost
žáků. Obrázky by měly mít správnou velikost a barvu vzhledem k pozadí ale i textu (číslu),
který je umístěn na obrázku. Je také důležité, pokud mají žáci s obrázky v úlohách
manipulovat, aby bylo na stránce dostatek místa a aby manipulace s obrázky nebyla spíše
překážkou než pomůckou.
Při volbě obrázků je možné vybírat z nabídky různých obrázků z prostředků Inspiru
nebo vyhledávat obrázky např. na internetu. Zde je ale důležité dodržovat autorská práva
(viz kapitola Autorská práva).
21
10.1. Příklady využití obrázků ve výukových
materiálech
1. V tomto materiálu jsou použité na každé stránce obrázky lokomotiv.
Na některých stránkách slouží k odrývání správných výsledků. (Na obrázcích jsou již správná
řešení odrytá.)
Ve slovní úloze jsou pak použity jako ilustrace ke slovní úloze.
22
2. Obrázek může sloužit jako ovládací prvek.
Na obr. č. 1 obrázek tabule (vpravo uprostřed) zobrazí prohlížeč poznámek.
Na obr. č. 2 má obrázek štětce (vpravo dole) funkci magického inkoustu a odkrývá správná
řešení u jednotlivých příkladů.
obr. č. 1
obr. č. 2
3. Obrázek použitý ke zpestření stránky jak v zadání úlohy (obr. č. 1), tak i na stránce se
správným řešením (obr. č. 2).
obr. č. 1
obr. č. 2
23
11. Správná řešení úkolů ve výukových materiálech
Ve výukových materiálech určených pro hodiny matematiky je žádoucí, aby žáci měli
při řešení úkolů ihned zpětnou vazbu. Proto je vhodné umísťovat do materiálů nejen zadání
úloh a úkolů, ale i jejich správná řešení.
Je několik různých způsobů, jak umísťovat správná řešení na stránky výukových
materiálů a jak je žákům odkrývat.
Řešení úloh a příkladů v materiálech se může odkrývat u každého příkladu zvlášť,
mohou se odkrýt všechna řešení najednou až po vyřešení všech příkladů na stránce, řešení
může být umístěno na další samostatné stránce.
K tomuto slouží také mnoho různých způsobů odkrývání správného řešení. Řešení se
mohou objevit po odtažení nějakého objektu, nebo po skrytí nějakého objektu, funkci
skrývání řešení může mít i nějaký další objekt na stránce. Lze také využít i nástroj magický
inkoust, dále je možné příklady přetahovat na objekt jiné barvy, kde se zobrazí i správné
řešení nebo využít tzv. kontejnerů apod.
24
11.1.
Příklady odkrývání správných řešení
1. Řešení se zobrazí po odtažení jednotlivých obrázků, v tomto případě odtažení obrázku
čarodějnice u každého příkladu zvlášť. U prvního příkladu je již správné řešení zobrazené.
2. Řešení je ukryté pod obrázkem a objeví se posunutím šipky. Správné řešení je zobrazené u
prvního obrázku.
Správné řešení
25
3. Správné řešení se zobrazí přetažením zadání do pole s jinou barvou.
Dvě zadání jsou již v přetažená do odlišně barevného pole.
4. Správná řešení se zobrazí všechna najednou po kliknutí na určený obrázek.
V tomto případě po kliknutí na obrázek smajlíka.
Obrázek č. 1 stránka před zobrazením výsledků, obr. č. 2 po zobrazení všech výsledků
najednou.
obr. č. 1
obr. č. 2
26
5. Správné řešení je ukryto pod obrázkem u jednotlivých příkladů. Zobrazí se, pokud se
obrázek „přetře“ pomocí nástroje magický inkoust. Na této stránce má funkci magického
inkoustu obrázek štětce. První čtyři řešení jsou již zobrazena.
6. Správné řešení příkladu se zobrazí po kliknutí na obrázek u jednotlivých příkladů.
Zde jsou již první tři výsledky zobrazeny.
27
7. Správné řešení všech příkladů se zobrazí na další stránce.
Na obrázku č. 1 je stránka se zadáním úkolů, na obr. č. 2 je další stránka se správným
řešením všech příkladů najednou.
obr. č. 1
obr. č. 2
8. Správné řešení příkladů se zobrazí po skrytí obrázků u příkladů. Na této stránce jsou již
první dva obrázky figurky skryté.
28
9. Využití tzv. kontejnerů při kontrole úkolů. Obrázek zůstane přemístěný pouze na správném
místě. Nesprávně přemístěné obrázky se automaticky vrátí zpět na své původní místo.
(Tři obrázky jsou již správně umístěné)
29
12. Metodické poznámky k výukovým materiálům
K výukovým materiálům je nutné uvádět také metodické poznámky. Poznámky by
měly být uváděny u jednotlivých stránek materiálu, aby učitel, který chce materiál využít,
ihned věděl, jak má se stránkou pracovat.
Poznámky by měly být srozumitelné, výstižné a krátké. Mělo by být uvedeno jasné
zadání úlohy. Pokud není správné řešení uvedeno na stránce, je dobré ho uvést alespoň do
poznámek. Jestliže je správné řešení ukryté na stránce např. pod obrázkem, mělo by být
v poznámce napsáno, kde ho učitel či žáci najdou.
Poznámka je určená pro učitele a není nutné volit velké písmo, protože pak text
zabírá příliš mnoho místa a učitel musí text posouvat. Je dobré poznámku rozdělit do
odstavců, v prvním odstavci uvést zadání, v druhém řešení úlohy a ve třetím např. další akce
na stránce jako je použití zvuku. Je možné také např. poznámku k řešení odlišit jinou barvou
písma.
30
12.1.
Příklady poznámek k jednotlivým stránkám materiálů
1. Jasné a stručné poznámky ke stránce. V prvním odstavci je zadání úkolů, druhý odstavec
se týká řešení.
2. V poznámce k této stránce je část týkající se řešení úlohy barvené odlišená.
31
3. V poznámce k této stránce je zvolena příliš velká velikost písma.
32
13. Ovládací prvky výukových materiálů
Ve výukových materiálech se osvědčilo, že ikony nástrojů, které se na konkrétní
stránce výukového materiálu používají, byly umístěné přímo na dané stránce materiálu.
Podle zadání úloh je nutné vybrat jen ty nástroje, které budou žáci potřebovat např. nástroj
pero, guma výplň… Ostatní nástroje je pak neruší a také je možné lištu s nástroji sbalit a
získat tak větší prostor na stránce.
Je vhodné ikony nástrojů umísťovat v celém materiálu pokud možno na stejné místo
a to tak, aby je žáci mohli pohodlně používat. Hlavně na prvním stupni je dobré ikony
nástrojů určené žákům umisťovat v dolní části stránky. Nástroje určené učitelům je pak
možné umístit naopak pod horní okraj stránky. Pro učitele jsou zejména určené ikony
nástroje Obnovit stránku a Poznámky. Je také dobré umisťovat na jednotlivé stránky
materiálu ikony Předchozí stránka a Další stránka.
33
13.1. Příklady umisťování ikon nástrojů
1. Na této stránce jsou ve spodní části jsou nástroje určené především žákům, v horní části
jsou ikony pro Poznámky a Obnovit stránku, které ovládá spíše učitel.
2. Ikony mohou být také umístěné na jednom místě stránky, zde na pravé straně stránky.
34
3. Ikony nástrojů v tomto materiálu jsou umístěné na všech stránkách na stejném místě.
Všechny nástroje jsou umístěné ve spodní části stránky. (Příklad dvou stránek z celého
materiálu.)
35
14. Návod na tvorbu interaktivních aktivit při
vytváření sešitů v programu Active Inspire.
Existuje mnoho aktivit a možností, které nabízí program Active Inspire. Zde jsou návody krok
za krokem pro vytvoření interaktivní aktivity.
14.1. Interakce SKRÝT
Jednoduchý popis:
Jedna z nejpoužívanějších akcí pro skrytí nebo zobrazení objektu. Uživatel klikne na objekt,
který zmizí nebo se objeví. Lze využít pro skrytí celé skupiny objektů. Hodně se používá při
zobrazení řešení v listech flipchart.
V ukázce je příklad z matematiky, kdy kliknutím na sluníčko se objeví výsledky a správné
jméno kocoura. (Násobení a dělení čtyřmi – Mgr. Monika Medunová, ZŠ Mládežnická
Trutnov)
KLIK
Krok 1
Vytvoříme příklady , vložíme čáru a obrázky ( v tomto případě z galerie Active Inspire
36
Krok 2 – Vytvoření výsledků
Vytvoříme výsledky příkladů a pomocí myši je přesuneme k příkladům, tak aby to vypadalo
jako jeden příklad. Výsledky musíme sloučit (pouze výsledky)
Krok 3 – Přiřazení akce skrýt k obrázku sluníčka
Klik na sluníčko (označení) a po té je nutné v postranním panelu Prohlížeče klinkout na
tlačítko „Prohlížeč akcí“ . Aby se nám lépe vybíralo můžeme si vybrat volbou „Akce objektů“
a pak už ze seznamu vybereme ikonku přeškrtnutého oka - „Skryté“ – to je naše funkce pro
skrývání a odkrývání.
37
Jakmile jsme označili akci objektů Skryté, je zapotřebí v dolní části sloupečku ve “
Vlastnosti akce“ nastavit cíl, neboli jaký objekt se bude schovávat se bude schovávat.
Po kliknutí na vyhledání cíle, se objeví tabulka se všemi objekty na stránce. Teď je
zapotřebí, mít trošku detektivní nadání. Musíme nalézt správný objekt. My hledáme
sloučený objekt. Pokud v seznamu klikneme na objekt, v prohlížeči se zobrazí. Takto se může
dopracovat až k našemu objektu (sloučená čísla a slovo Myšpulín).
38
Poslední krok, ale velmi důležitý, je potvrzení celé akce kliknutím na tlačítko Použít změny.
A máme to hotové. Od teď pokud klikneme na sluníčko, objeví se nebo skryjí výsledky
našeho snažení.
Tato akce se může požít i jednodušším způsobem a to když chceme, aby se objekt, na který
klikáme, skryl (pod ním může být např. správný výsledek) Postupujeme úplně totožně, jen
přeskočíme krok, kdy se klikalo na cíl objektu. Rovnou použijeme tlačítko Použít změny a
žádný cíl nezadáváme. Pak se skrývá objekt, kterému jsme přiřazovali akci.
39
14.2. Interakce KONTEJNERY
V následujícím příkladu si ukážeme využití tzv. kontejnerů. Úkolem dětí bude, přemístit
všechny ovečky, které mají na sobě číslo nedělitelné pěti do ohrady. Pokud přenesou
správnou ovečku, zůstane v ohradě. Pokud přesunou do ohrady špatnou ovečku (s číslem
dělitelným pěti) ovečka se automaticky vrátí na louku (zelená elipsa)
Krok 1. – Začneme s ohradou
40

Klikneme na obrázek ohrady (je to vlastně obdelník)

V levém sloupečku Prohlížeč si vybereme ikonu Prohlížeč vlastností
 Dále si zvolíme "Kontejner", dále zvolíme "Může obsahovat" - "Klíčová slova" "ovce". Pak vybereme "Pravidlo pro obsah" - "Úplně obsaženo".
41
 Teď musíme ovečkám, které mají zůstat v ohradě napsat identifikaci „ovce“, protože
v objektu ohrada jsme napsali, že může obsahovat objekty s klíčovým slovem „ovce“.
Tzn. nejdříve kliknout na ovečku, která má zůstat v ohradě a zadat klíčové slovo.
(Můžeme označit i více ovcí najednou a klíčové slovo pak bude u všech označených)
Okénko přidávání klíčové slova.
A to je vše, ovečky s číslem dělitelným pěti utečou zpět na pastvu a ovečky s nedělitelným
číslem zůstanou v ohradě.
42
15. Ochrana autorských práv
Autorský zákon 121/2000 Sb., vybrané paragrafy
§3
Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina,
veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná
přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní
publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní
samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o
dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem
nesnižujícím jeho hodnotu.
§ 12
Právo dílo užít
(1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě,
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě
smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení
takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.
(2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze
povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.
(3) Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby
mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona. Toto
právo nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka; vlastník není povinen autorovi
takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou
rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi.
(4) Právem dílo užít je
a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14),
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15),
d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16),
e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17),
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména
1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (§ 19
a 20),
2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),
3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22),
4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).
(5) Způsoby užití díla vyplývající z odstavce 4 se pro účely tohoto zákona vymezují v
ustanoveních § 13 až 23. Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4.
43
§ 29
(1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech
stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s
běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy
autora.
(2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro
školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro
fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se
vztahují pouze na dílo zveřejněné.
§ 30
Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby,
jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam,
rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového
programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní
potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny
takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení
rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické
osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a
pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu
(§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.
(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu
fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu
fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.
(6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.
§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k
takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými
zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem
není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a
nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo
jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla
citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za
středníkem platí obdobně.
44
§ 59
Kolektivní dílo
(1) Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z
podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím
jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.
(2) Kolektivní díla se považují za zaměstnanecká díla podle § 58 i tehdy, byla-li vytvořena na
objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele. Ustanovení § 61
se na tato díla nevztahuje.
(3) Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním.
Výtah z autorského zákona, základní pojmy.
Co je předmětem ochrany?
Autorskými díly jsou např. díla slovesná, divadelní, výtvarná, kartografická, hudební,
audiovizuální, díla architektonická, díla užitého umění. Výčet druhů děl, jak jej uvádí AZ, je
jen příkladný, autorským dílem může být i jakýkoli jiný druh díla, bude-li splňovat pojmové
znaky autorského díla, i když ho autorský zákon výslovně neuvádí. Možnost zejména vzniku
nových druhů děl lze očekávat s dalším rozvojem techniky. Autorský zákon výslovně definuje
pouze ta díla, která mají zvláštní právní režim, jako jsou např. databáze či audiovizuální dílo,
v ostatních případech jednotlivé druhy děl nevymezuje.
Příklad: Autorským dílem bývá např. učebnicový odborný výklad, ilustrace, hudební dílo s
textem nebo bez textu, počítačový program, film, mapa, divadelní hra,dílo architektonické,
obrazové logo, www (webová) stránka, fotografie.
Co není předmětem ochrany?
Jde o díla úřední [srov. § 3 písm. a)], výtvory tradiční lidové kultury za zákonem
stanovených podmínek [srov. § 3 písm. b)], politický projev a řeč přednesenou při úředním
jednání za zákonem stanovených podmínek [srov. § 3 písm. c)].
Příklad: Dílem úředním jsou např. právní předpisy, státní hymna, státní znak, městský znak;
výtvory tradiční lidové kultury jsou tzv. díla folklorní. Politickým projevem je pak např.
novoroční projev prezidenta, řečí přednesenou při úředním jednání je např. obžaloba
přednesená státním zástupcem.
Co je považováno za užití díla?
Jedná se zejména o rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování a
sdělování veřejnosti.
Příklad: V případě zpřístupňování autorských děl prostřednictvím internetu jsou autorská díla
chráněna stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako v případě klasických způsobů. To, že
je jakékoli autorské dílo k dispozici na internetu, v žádném případě neznamená, že je bez
45
dalšího poskytnuto veřejnosti k volnému použití – internet ani jiná počítačová síť nemá z
hlediska autorského zákona jakýkoli vliv ani na vznik, ani na rozsah či obsah autorskoprávní
ochrany autorských děl, neboť jsou pouze technickým prostředkem sloužícím k využití
autorských děl
Co je bezúplatná zákonná licence?
Z bezúplatných zákonných licencí je třeba podrobněji zmínit zejména citace upravené v § 31,
podle kterého do práva autorského nezasahuje ten, kdo:
a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,
b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla
určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,
c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným
vzdělávacím účelům;
vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod
jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. (Nestačí tedy pouhé
uvedení pramenu v seznamu literatury).
AZ ve svém § 29 odst. 2 stanoví, že v rozsahu odůvodněném účelem oprávněného zhotovení
rozmnoženiny podle ustanovení § 31 písm. a) a b) může být takto zhotovená rozmnoženina
také nevýdělečně rozšiřována bez zvláštního souhlasu autora díla, z něhož je citováno, což
odpovídá úpravě tzv. Informační směrnice, která připouští možnost citací coby zákonných
licencí pouze pro účely kritiky, recenzí a dále k vyučovacím a vědeckým účelům, to však
pouze pro nekomerční užití. S ohledem na účel citací lze mít za to, že nekomerční či
nevýdělečnou povahu je třeba vztahovat k užití citace, nikoli díla, do kterého je citováno.
Jaká je zákonem předepsaná forma pro citaci?
Zákon žádnou specifickou formu citace nepředepisuje. Uvádí pouze, že je potřebné uvádět
název díla, pramen a autora, jsou li tyto údaje k dispozici. Doporučujeme proto tyto údaje
uvádět způsobem obvyklým v daném oboru, pokud neexistuje žádná zvyklost, stačí tyto
údaje uvést na viditelném místě.
Majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně
po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Potom jde o díla volná a mohou být bez
dalšího svolení a bezúplatně užita.
Holcová, I. a kol.: Ochrana autorských práv.
http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf
46
Stručný komentář ředitele ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo Mgr. M. Hubatky
(výtah)
„Jaký je tedy recept při tvorbě prezentací pro interaktivní tabule, které by byly legálně a
volně šiřitelé pro školy? Řešení je hned několik:
• A/ Systematicky vytvářet a sbírat vlastní zásobu materiálů - fotografií, flashí, videí atp.
• B/ Vyměňovat, získávat takovéto materiály z dalších škol a od dalších kolegů, např. škol,
které vytvořily takovéto materiály v rámci projektů a grantů. (V podmínkách grantů je
bezplatné šíření vzniklých materiálů)
• C/ Stáhnout obrázky a hotové prezentace a další materiály ze speciálních serverů, webů a
portálů k tomuto speciálně určených, kde je jasně řečeno (napsáno), že lze tyto materiály
volně stáhnout a používat. Bohužel většinou jsou v angličtině, přesto je nutno sledovat
stanovené podmínky. Pozor!!! Většinou se smí volně používat, ale nikoliv vydávat za své
nebo dokonce prodávat a podobně. Je tedy nutná citace. (Podrobněji v bodu 3).
• D/ Uzavřít dohodu s autorem (vlastníkem autorských práv). Zde zdůrazňuji, že takovouto
dohodu je nutno mít písemně. A to i při bezplatném poskytování práv k užívání. Takže při
poskytnutí práv na básně, texty písní, fotografie …je třeba s vlastníkem uzavřít dohodu na
bezplatné používání. Takováto dohoda by měla obsahovat tyto údaje: Název díla, jméno
autora, rozsah práv, délka trvání smlouvy, jmenovitě komu jsou práva vyhrazena a za jakým
účelem. Doporučuji se poradit s právníkem. POZOR!!! U literárních děl jako jsou básně,
povídky, próza i texty lze použít jen část díla bez souhlasu vlastníka, ale musí se uvést přesný
název díla a jméno autora.
• E/ Za použití díla zaplatíte autorovi poplatek. Toto řešení považuji za krajní a ve školách asi
nejméně používané. Nicméně i zde je písemná smlouva podmínkou a nedoporučuji používat
dílo před podepsáním smlouvy.
• F/ Jako další recept je použít díla, na která se nevztahují autorská práva (lidová tvorba,
neznámý autor, politické a úřední dokumenty … apod. Přesně určuje Autorský zákon).
Příklad: Potřebujete v hodině ČJ vysvětlit rým. Není nutno hned hledat autora a podepisovat
smlouvy. Využijte lidovou píseň nebo baladu. Pozor! Musí se jednat skutečně o lidovou
tvorbu. Fakt, že se jedná o text dechovky neznamená, že to je česká lidová.
Zároveň je třeba ošetřit i vlastní autorská práva. Pro začátek bych na všech vytvářených
materiálech – prezentacích a souborech dalších didaktických objektů doporučil uvádět:
Autora včetně kontaktu na něj, název díla, datum vzniku + text: materiály jsou určeny pro
bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu. Je dobré také uvést celý
kontakt osoby, na kterou se mohou obrátit. Tuto formulaci lze uvést na konci prezentace
nebo u souboru materiálů jako přiložený textový soubor.“
47
Hubatka, M.: Stručný výklad Autorského zákona z pohledu škol a školských zařízení.
http://www.moderniporadce.cz/strucny-vyklad-autorskeho-zakona-z-pohledu-skol-askolskych-zarizeni.a6.html
Konkrétní zdroje, které mohu použít a za jakých podmínek:
A/ Knihovny ACTIVstudio – součást SW ACTIVstudio – bez nutnosti řešit autorský zákon,
licence, umožňující další volné šíření, byla zakoupena společně s SW. Na instalačním mediu
jsou k dispozici i další jazykové mutace knihoven.
B/ Resources Packs – zdrojové balíčky, určené zejména k tematickému rozšíření knihoven,
volně ke stažení na
http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.1138
Nutná bezplatná registrace.
C/ Vlastní materiály a materiály vyměněné s kolegy – vždy se jménem autora a jeho
souhlasem s dalším šířením děl. (viz M. Hubatka)
D/ Hypertextové odkazy (videa, hudba, flash…)
E/ Výtvory tradiční lidové kultury
F/ Otevřené galerie
Public Domain nebo Creative Commons – autor díla se rozhodl, že dovolí svoje dílo volně
užívat, bez nároku na další ochranu (PD), nebo materiály lze použít za přesně stanovených
podmínek (CC).
Příklad použití objektu s licencí Public Domain, včetně citace.
48
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague01.jpg
Příklad použití objektu s licencí Creative Commons, včetně citace.
Autor:Li-Sung, licence Creative Commons, BY-SA,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B.jpg,
49
Pozn.: Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu.
Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním:
Označení
Práva
licence
Povinnosti
Název licence
BY
Uveďte autora
BY-SA
Uveďte autora – Zachovejte licenci
BY-ND
Uveďte autora – Nezasahujte do díla
BY-NC
Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně
BY-NC-SA
Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně –
Zachovejte licenci
BY-NC-ND
Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně –
Nezasahujte do díla
Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:





licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla,
url, apod..)
při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci
licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže
zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání
licence)
licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele
Největší galerie: http://commons.wikimedia.org (licence uvedena u každé fotografie, u
licencí CC uveden i autor)
Další Open Source Galerie najdete např. na:
http://old.rvp.cz/soubor/00830-otevrene_galerie.pdf.
Dále je nezbytné na poslední straně uvést seznam literatury a pramenů.
Novák, A.: Problematika autorských práv. Praha, 2009.
Novák, B.: Projekty. Olomouc, 2009.
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 08-12-2009] dostupné pod licencí public domain – na
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.
Odkaz na straně 5 dostupný pod licencí Creative Commons (autor uveden pod obrázkem).
50
Závěry:


Ochrana autorských práv je poměrně komplikovaná a pro laika nepřehledná a proto
nebezpečná. Stává se dobrým zvykem, že každý se soudí s každým.
V projektu jsou tak povoleny pouze následující kroky:
o používat vlastní zdroje (námi vytvořené fotografie, kresby, videosekvence, mapy…)
o používat zdroje kolegů ze školy nebo projektu, pokud s tím projeví souhlas. Budeme
řešit poptávkou a nabídkou. Například Gy Humpolec je schopno digitalizovat pohled
na preparáty prostřednictvím mikroskopu a kamery, Gy Žďár nad Sázavou nabízí ...
o používat knihovny ActivStuda a zdrojové balíčky Resources Packs (po registraci)
o hypertextové odkazy (jen odkazy, ne to, co se poté objeví v prohlížeči)
o díla tradiční lidové kultury
o otevřené galerie – PD a CC podle stanovených pravidel
o citace, jestliže budou v souladu s § 31 Zákona 121/2000 Sb.
Ukázka citace:
o označení v textu
o (52)
o na závěrečné stránce interaktivního materiálu
o 52 Křemílek, Jiří: Gymnázium, Moje škola nejkrásnější, Jaroměř 2002,
s. 84
51
16. Užitečné odkazy

Databáze příprav na interaktivní tabuli
www.activucitel.cz

Portál zabývající se školením na ActivBoard
www.activboard.cz

Portál na podporu výuky s IT tabulí
www.veskole.cz

Stránka ZŠ Jaroměř včetně databáze výukových materiálů
www.ucimeinteraktivne.zsostrov.cz
 Stránka ZŠ Trutnov s databází výukových materiálů a užitečných
tipů pro práci s interaktivní tabulí
www.ucimeinteraktivne.cz
V metodickém pokynu byly použity ukázky z výukových materiálů těchto
autorů:
Jana Dušková, Milan Eibl, Lenka Erberová, Lenka Fišerová, Eva Jiranová, Daniela Kánská,
Renata Kohoutová, Jana Krejčová, Václava Nesvadbová, Eva Smékalová, Marie Soukupová,
Monika Strnadová, Věra Štěpová, Alena Traxlerová
52
Název materiálu:
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Metodický pokyn 3 k tvorbě
interaktivních výukových materiálů
Matematika a její aplikace
Matematika
Tento metodický materiály je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky
a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.
Autoři:
Mgr. Věra Štěpova - [email protected]
Mgr. Milan Eibl - [email protected]
Zdeněk Heteš – [email protected]
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Projektový web:
Učíme interaktivně - ZŠ 1. stupeň
CZ.1.07/1.1.05/03.0037
ucimeinteraktivne.zsostrov.cz
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Ten je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky.
53

Podobné dokumenty

thajwan - Brno BVE Website

thajwan - Brno BVE Website místo, hned za dotazem typu „Jak mám změnit vlak u dané trati?“, obsadil dotaz „Jak mám nainstalovat tu a tu trať“. Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé neví nic o tom, jak je BVE nainstalováno a ...

Více

SP_SouradaTomas - Gymnázium Žamberk

SP_SouradaTomas - Gymnázium Žamberk Téma  seminární   práce  „Zajímavé  matematické  výpočty” jsem si zvolil z toho důvodu,  že  mě  velice  baví  matematika jako taková, že už mnoho let řeším matematickou olympiádu, a  hlavně  proto...

Více

Úvod do Programování

Úvod do Programování Po jednoduché instalaci a spuštění zjistíte, že se Gnuplot chová podobně jako například DOSovský příkazový řádek – bliká na vás kurzor a čeká na váš příkaz, který je po stisknutí klávesy ENTER ihne...

Více

K čemu je clicker training dobrý?

K čemu je clicker training dobrý? povel. Pokud byste povel dali ke cviku někdy v průběhu učení, může se vám stát, že pes cvik pochopí trochu jinak a povel si pak spojí s jiným cvikem než jste chtěli. Jak pes pozná, který cvik má zr...

Více

Starý a nový marketing

Starý a nový marketing občanku. Jen se areály musí naučit používat jiné přístupy, než jaké jim zvyk velí aplikovat na dospělé anebo na teenagery. Malí špunti používají internet ze zcela jiných důvodů. Ti na webu nenakupu...

Více

Sémiotická analýza

Sémiotická analýza Reklama je natočena v širokoúhlém formátu obrazu 16:9. Skládá se z 11 záběrů (střihů), které tvoří pět (resp. čtyři, viz níže) obrazů. Kromě plynulého přechodu mezi obrazy 2 a 3 byly všechny záběry...

Více

Onkogenní viry

Onkogenní viry sama. Během virové infekce buňky dojde k proniknutí virové částice (někdy jen některých částí; vždy proniká virová dědičná informace) do buňky, obnažení virové dědičné informace a zahájení exprese ...

Více