EXPRESSING FUTURE

Komentáře

Transkript

EXPRESSING FUTURE
EXPRESSING FUTURE
vyjadřování budoucnosti
možnosti vyjádření budoucnosti
V angličtině je možné vyjádřit budoucnost několika
způsoby
Záleží na okolnostech ( plánovaná a neplánovaná
budoucnost)
a na několika jednoduchých pravidlech
Zjednodušeně lze možnosti vyjádření budoucnosti
shrnout do čtyř bodů- k vyjádření budoucnosti lze
užít jednu z následujících možností:
A) present simple – přítomný čas prostý
B) future tense – budoucí čas
C) present continuous – přítomný čas průběhový
D) fráze be going to
present simple
Přítomný čas prostý se k vyjádření budoucnosti
používá v přesně vymezených případech
Označuje budoucnost, která je dána jízdními řády,
školním rozvrhem, programy divadel, kin, výstav,
muzeí a podobně
Vlak odjede v sedm a přijede v devět.
The train LEAVES at seven and ARRIVES at nine.
věta označuje budoucnost, ale příjezd a odjezd vlaku
se řídí jízdním řádem, který platí „pořád“ takže jej
můžeme chápat jako obecnou pravdu a tu vždy
vyjadřujeme přítomným prostým časem
Hodina angličtiny začne v půl desáté.
To muzeum nebude otvírat v sedm, bude otevírat v devět.
Její výstava nebude končit v květnu, bude končit v dubnu.
The English lesson starts at half past nine.
The museum doesn’t open at seven it opens at nine.
Her exhibition doesn’t finish in May it finishes in April.
future tense (future simple)
Budoucí čas prostý je tvořen pomocným slovesem
WILL
Pomocné sloveso will je stejné pro všechny osoby
Po will následuje vždy infinitiv plnovýznamového
slovesa nebo slovesa být
Budu doma
Budu pokračovat
Budeme stavět nový dům
Koupím něco k pití
Přineseme ty noviny
I will be at home
I will continue
We will build a new house
I will buy something to drink
We will bring the newspapers
future simple - using
Budoucí čas vyjádřený will se používá pokud se pro to,
co budeme dělat rozhodujeme náhle, neplánovaně, až
v tu chvíli, kdy o tom mluvíme
Dále se will používá po uvozovacích větách, které
obsahují slovesa a výrazy THINK, PROMISE, HOPE,
IN MY OPINION …
tyto věty vyjadřují naše PŘÁNÍ, SLIB,
ROZHODNUTÍ, ODHODLÁNÍ
I think you will pass the exam –Myslím, že tu zkoušku uděláš
( vyjadřuji tím svůj názor, svou naději a zároveň
povzbuzuji toho druhého)
I promise we will be in time – Slibuji, že přijdeme včas
present continuous
Přítomný průběhový čas vyjadřuje takzvanou blízkou
plánovanou budoucnost
Ve chvíli, kdy říkáme, co budeme dělat to máme už
předem naplánováno, nerozhodujeme se až v tu chvíli
Velmi často užíváme přítomný průběhový čas v
otázkách – ptáme se co bude někdo dělat = co má v
plánu dělat
V sobotu jedeme na dovolenou.
Co budete dělat o víkendu?
Odjíždějí za hodinu.
We are going on holiday on Saturday
What are you doing at the weekend?
They are leaving in an hour.
be going to
Fráze be going to vyjadřuje:
a) Co se CHYSTÁME udělat, co máme v plánu udělat
( míra jistoty je nižší než u přítomného průběhového
času)
Chystáme se navštívit to nové muzeum
We are going to visit the new museum.
b) K čemu se schyluje , podle zhodnocení současné
situace odhadujeme co se asi stane
( Vypadá to, že …..)
Vypadá to, že bude pršet
It is going to rain
Vypadá to, že ten film nebude dobrý
The film isn´t going to be good
Nevypadá to, že bychom to dokončili včas.
We aren´t going to finish it in time.
Kam se chystáte jet na dovolenou?
Where are you going ( to go) on holiday?
Vypadá to, že jejich sousedé se nechystají stěhovat.
Their neighbours aren´t going to move.
Nechystají se prodat ten dům.
They aren´t going to sell the house.

Podobné dokumenty

4. VY_32_INOVACE_AJ_UMA4,Vyjádření budoucnosti pomocí

4. VY_32_INOVACE_AJ_UMA4,Vyjádření budoucnosti pomocí Angličtina využívá k vyjádření budoucnosti různých jazykových prostředků. Jsou to: A/ vazba "going to" B/ přítomný čas průběhový C/ will

Více

passé composé teorie

passé composé teorie Passé composé je francouzský minulý čas, slouží tedy k zařazení určité události do minulosti. Je to nejběžnější minulý čas ve francouzštině, proto je třeba ho maximálně zvládnotu. Česky lze název "...

Více

přehled gramatických časů ČASY PRŮBĚHOVÉ plnovýznamových

přehled gramatických časů ČASY PRŮBĚHOVÉ plnovýznamových v časových souvětích, která obsahují překrývající se děje, popisuje ten děj, který začal jako první a probíhal ( When he came we were having dinner. I was preparing the dinner when the phone rang. ...

Více

Čas minulý prostý a průběhový

Čas minulý prostý a průběhový Záporná otázka: Were we not working? Stažené tvary: David wasn't working/They weren't working/Wasn't Stacey working? Angličtina minulý čas průběhový tvoří slovesem to be v minulém čase a příčestím ...

Více

Čas předminulý prostý a průběhový

Čas předminulý prostý a průběhový Stažené tvary: I'd left/Oliver hadn't played/Hadn't Sarah stood? Angličtina tvoří předminulý čas pomocí slovesa had a příčestí trpného. Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně jako min...

Více

PRVNÍ NÁDECH DO ŽIVOTA

PRVNÍ NÁDECH DO ŽIVOTA náklady nadačního fondu jsou hrazeny námi. I my v nadačním fondu jsme tak

Více