ÚR kan Bonětice

Komentáře

Transkript

ÚR kan Bonětice
Městský úřad Bor
Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor
Č.jednací
: 2426/2011/OVÚP/16/ÚR-90
v Boru dne 26. října 2011
Vyřizuje
: Vocelka
Telefon
: 374 756 130
E-mail
: [email protected]
Účastníci řízení:
Městys Stráž, IČ: 00260169, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor zastoupený na základě plné moci
Jaroslavem Zabloudilem, Palackého 877, 349 01 Stříbro
- žadatel
Městys Stráž, IČ: 00260169, Stráž č. p. 1, 348 02 Bor
ROZHODNUTÍ
(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)
Dne 6. září 2011 podal Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor zastoupený na
základě plné moci Jaroslavem Zabloudilem, Palackého 877, 349 01 Stříbro, u zdejšího odboru
výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ Kanalizace v obci
Bonětice“ p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114.
Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád”),
vydává
účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Městysi Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348
02 Bor zastoupeným na základě plné moci Jaroslavem Zabloudilem, Palackého 877, 349 01 Stříbro,
podle § 79 a 92 stavebního zákona,
rozhodnutí o umístění stavby
„Kanalizace v obci Bonětice p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114“, umístěná na
pozemcích p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114 v k.ú. Bonětice .
.
Předmětem stavby je řešení nové jednotné gravitační kanalizace s volnou vyústí pro potřeby
obyvatel obce Bonětice.
Kanalizace bude odvádět dešťové vody z lokality, avšak lze do ní také vypouštět předčištěné
odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Pro kanalizaci musí být zpracován kanalizační řád, dle
kterého budou dodržovány požadavky na jakost vypouštěných předčištěných vod. Pro volnou výusť
bude uděleno povolení vodoprávního úřadu, neboť předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do
vod povrchových – do toku Úhlavka – č.h.p. 1-10-01-097. Emisní hodnoty vod vypouštěných do
vodního toku. Emisní hodnoty vypouštěných vod do vodního toku budou v souladu s nařízením
vlády 61/2003 Sb. Účelem stavby je odvedení dešťových a odpadních vod. Kanalizace budeme dvě
větve a to: stoka „A“ a stoka „AA“
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :
1. „Kanalizace v obci Bonětice p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114“, umístěná na
-2pozemcích p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114 v k.ú. Bonětice tak, jak je
zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace v územním řízení.
2. Odstup stavby „Kanalizace v obci Bonětice p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114“
do plochy pozemku p. č. 3114, na nějž se umísťuje, bude činit:
2.1 4 metry od společné hranice p. č. 3114 a pozemku p. č. 3020/10
2.2 2,26 metru od společné hranice p. č. 3114 a pozemku p. č. 3020/9
2.3. 1,8 metru od společné hranice p. č. 3114 a stavební p. č. 9
3. Odstup stavby„Kanalizace v obci Bonětice p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114“
do plochy pozemku p. č. 3020/2, na nějž se umísťuje, bude činit:
3.1 3,3 metru od společné hranice p. č. 3020/2 a stavební p. č. 26
4.
Odstup stavby„Kanalizace v obci Bonětice p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114“
do plochy pozemku p. č. 34/1, na nějž se umísťuje, bude činit:
4.1 2,5 metru od společné hranice p. č. 34/1 a pozemku p. č. 34/9
5. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze
dne 27. 7. 2011 pod č.j. 001035818006:
5.1. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3, Zák. č. 458/2000 Sb., je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany:
a) u napětí nad 1 kV a do35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994)
5.2. V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zákona č. 458/2000
Sb. zakázáno :
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §
46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich
blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých
částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané ČSN 33 3301.
5.3. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než
2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
a) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
b) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí,
c) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
-3podpěrných bodů – sloupů, stožárů,
d) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení,
f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN
50-110-1,
g) pokud není možné dodržet body č. 1 – 4 (resp. a – d), je možné požádat příslušný
provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného
dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a
zajištění zařízení, zaizolování živých částí,…) pokud nejsou tyto podmínky již součástí
jiného vyjádření ke konkrétní stavbě,
h) v případě požadavku na vypnutí zařízení pro nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem; v případě vedení nízkého napětí
je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
5.4. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně řídící, měřící a
zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, Zák. č. 458/2000 Sb., a činí 1 metr po
obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách
krajního kabelu.
5.5. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zákona č. 458/2000 Sb.
zakázáno :
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §
46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.
5.6. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky
a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na
odchylky od výkresové dokumentace,
b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny
ručně; v případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru,
c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních
pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.,
místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být
vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33
3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52,
d) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení
prací minimálně 3 pracovní dny předem,
při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po
e) dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím; odkryté kabely musí být
-4-
f)
g)
h)
i)
j)
za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou
tabulkou dle ČSN 34 3510, před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu
vyzván ke kontrole uložení; pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede,
vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu
odkrýt.
při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno
krytí proti mechanickému poškození,
bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad
kabelem,
každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na
dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka),
ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru,
po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením
ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce
v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy; případné opravy nebo
rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na
výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní
energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic a. s. DLSS
Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle ze dne 19. 7. 2011 vydané pod č. j. 108849/11:
I. Obecná ustanovení
I.1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností,
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti
Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě,
jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo
podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
I.2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti
Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Pavla Švarce, tel. 377 143 412, 602 241 160, e- mail
[email protected] com, (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp.
kolize stavby se SEK.
I.3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před
zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení
nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen
postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou
ochranou.
I.4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned,
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti
Telefónica O2 s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo
241 400 500.
-5II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
II.1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo
zamezení přístupu k SEK.
II.2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK
do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
II.3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
II.4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů
NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za
dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených),
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
II.5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu
výšky vedení projednat s POS.
II.6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
II.7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
III.1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum
vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
8. Bude respektováno vyjádření Pozemkového fondu České republiky, odloučené pracoviště
Tachov, Luční 1791, 347 01 Tachov č.j. PF/ 375751/11-Čer ze dne 17. 8. 2011a to:
PF ČR, OP Tachov jako správce tohoto pozemku , nemá k umístění kanalizačního řadu dle
předložené PD žádných námitek a to za těchto podmínek:
- k tomuto si vyžádáte souhlasné stanovisko nájemce pozemku, tj. Jana Hejduka, Bělojarská
1450/17, Tachov.
- po skončení prací bude pozemek uveden zpět do do původního stavu a předán nájemci.
9. Bude dodrženo stanovisko správce Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo
nábřeží 14, 304 20 Plzeň pod Zn. 44 051/2011-343/Šn SP-2011/12 482 ze dne 17.8.2011
umožňující provést zamýšlený záměr za podmínek:
1. Kanalizace bude provedena tak, aby 8 m od břehové i katastrální hranice toku bylo možno
přejíždět ji těžkou mechanizací bez úprav terénu.
2. Správci toku bude doložen k odsouhlasení výkres výústního objektu včetně jeho opevnění
lomovým kamenem o velikosti jednotlivých kamenů min 70 kg a to v délce 3 m nad nad a 3
pod výustním objektem na celou šířku břehu a celou šířku dna, ve kterém bude vyznačena
katastrální i skutečná hranice toku.
4. Případný zásah do břehovéhoporostu a změny PD budou předem projednány se správcem
toku.
5. Pozemky v záplavovém území narušené stavbou budou uvedeny do původního stavu v
nejkratším možném termínu, materiál pro stavbu a z výkopů bude zajištěn proti odplavení.
6. Stavbou výústního objektu budovaného v rámci akce „Kanalizace v obci Bonětice” bude
-6trvale dotčen pozemek parc. č. 3078/2 v k.ú. Bonětice. Citovaný pozemek je ve vlastnictví
ČR, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci
stavby je nezbytné , aby žadatel ( vlastník předmětné stavby) před vydáním stavebního
povolení získal k dotčené části shora citovaného pozemku pořebná oprávnění k jejich užívaní
( bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení v ěcného břemene). Za tímto účelem
předloží žadatel v předstihu Povodí Vltavy, státnímu podniku, žádost, která bude obsahovat
snímek KN se zákresem místa dotčení výše citovaným výústnám objektem.
10. Bude dodrženo souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru životního
prostředí, Rokycanova 1, 347 01 Tachov pod č.j. 1629/2011-OŽP ze dne 26.8.2011.
Odůvodnění
Dne 6. září 2011 podal Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor zastoupený na
základě plné moci Jaroslavem Zabloudilem, Palackého 877, 349 01 Stříbro, u zdejšího odboru
výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ Kanalizace v obci
Bonětice“ p.p.č. 3020/2, 3020/11, 3045, 34/1, 3078/2, 3114 v k.ú. Bonětice.
Předmětem stavby je řešení nové jednotné gravitační kanalizace s volnou vyústí pro potřeby
obyvatel obce Bonětice.
Stavební úřad svým opatřením ze dne 8. září 2011 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst.
1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního
řízení a k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 11. říjen 2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby stavebník doložil doklad o
vlastnictví, plnou moc, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu
řízení a tyto další doklady:
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru životního prostředí, Rokycanova 1, 347 01
Tachov pod č.j. 1629/2011-OŽP ze dne 26.8.2011.
- Stanovisko správce Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20
Plzeň pod Zn. 44 051/2011-343/Šn SP-2011/12 482 ze dne 17.8.2011.
- Vyjádření Pozemkového fondu České republiky, odloučené pracoviště Tachov, Luční 1791, 347
01 Tachov č.j. PF/ 375751/11-Čer ze dne 17. 8. 2011
- souhlasné stanovisko nájemce pozemku p.p.č. 3045 v k.ú. Bonětice, tj. Jana Hejduka, Bělojarská
1450/17, Tachov.
- podmínky vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic a. s. DLSS Plzeň, Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 - Michle ze dne 19. 7. 2011 vydané pod č. j. 108849/11
- podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 27. 7. 2011 pod
č.j. 001035818006
K výroku rozhodnutí.
V průběhu řízení stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
kanalizačního řadu, z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky.
Nebyl shledán rozpor záměru žadatele s cíli a úkoly územního plánování, dle ustanovení § 18
a § 19 stavebního zákona, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
hodnot v území. Architektonické a urbanistické požadavky dané výše uvedenou ÚPD jsou
zachovány.
Stavba je navržena a umístěna v souladu s obecnými požadavky na využívání území, mimo
jiné vymezenými platnou ÚPD.
-7Stavba je připojena na dostupnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a neklade
nároky na vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Stavba je navržena a umístěna v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů. K řešení rozporů při projednávání stavby nedošlo. Ochrana práv
účastníků řízení je zakotvena do výrokové části rozhodnutí, pokud nebyla zakotvena do smluv.
Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením odst. 1 písm. a) a b) a
odst. 2 písm. a), b) a c) § 85 stavebního zákona.
Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny námitky, o nichž by měl stavební úřad
rozhodovat. Taktéž ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky.
Občanské sdružení, jako osoby podle zvláštního právního předpisu dle ustanovení § 85 odst.
2) písm. c) stavebního zákona, se správního řízení neúčastnila, resp. se do řízení nepřihlásila.
Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů jsou zahrnuty
v podmínkách výroku rozhodnutí.
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.
Další účastníci řízení:
Vlastníci pozemků a staveb :
- Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor
- Povodí Vltavy, IČ: 708 899 53, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5Smíchov, závod Berounka 24, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
- Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 970 72, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 720 531 19
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 3 – Jižní Předměstí
Vlastníci sousedních pozemků a staveb :
- Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor
- Povodí Vltavy, IČ: 708 899 53, státní podnik Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5- Smíchov
- Kotora Petr, nar. 2.11.1962, Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň 2- Slovany - Černice
- Kotora Marek, nar. 14.4.1971, Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň 2- Slovany - Černice
- Gernesch Thomas, nar. 6.7.1977, Zámecká 1394, 347 01 Tachov
- Chavíková Pavla, nar. 11.9.1988, Bonětice 25, 348 02 Bor
- Chavíková Irena, nar. 21.3.1991, Bonětice 25, 348 02 Bor
- Worschechová Anna, nar. 28.8.1932, Bonětice 24, 348 02 Bor
- Kašpar Ladislav, nar. 27.6.1954, Bonětice 23, 348 02 Bor
- Dušek Petr, nar. 27.11.1973, Vinohradská 130, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Dušková Miroslava, nar. 12.8.1970, Vinohradská 130, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Kloudová Hana, nar. 12.6.1970, Bonětice 21, 348 02 Bor
- Diviš Josef,nar. 6.2.1962, Stráž 1, 348 02 Bor
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne
doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném
počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
-8v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podáno stavební povolení.
Otisk úředního razítka
Ing. Václav Říha
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Bor
Doručí se:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :
- Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor
- Zabloudil Jaroslav, Palackého 877, IČ: 719 59 203, 349 01 Stříbro
Dotčené orgány :

Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Vlastníci pozemků a staveb :
- Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor
- Povodí Vltavy, IČ: 708 899 53, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5Smíchov, závod Berounka 24, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
- Pozemkový fond České republiky, IČ: 457 970 72, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 720 531 19
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 3 – Jižní Předměstí
Vlastníci sousedních pozemků a staveb :
- Městys Stráž, IČ: 002 601 69, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor
- Povodí Vltavy, IČ: 708 899 53, státní podnik Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5- Smíchov
- Kotora Petr, nar. 2.11.1962, Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň 2- Slovany - Černice
- Kotora Marek, nar. 14.4.1971, Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň 2- Slovany - Černice
- Gernesch Thomas, nar. 6.7.1977, Zámecká 1394, 347 01 Tachov
- Chavíková Pavla, nar. 11.9.1988, Bonětice 25, 348 02 Bor
- Chavíková Irena, nar. 21.3.1991, Bonětice 25, 348 02 Bor
- Worschechová Anna, nar. 28.8.1932, Bonětice 24, 348 02 Bor
- Kašpar Ladislav, nar. 27.6.1954, Bonětice 23, 348 02 Bor
- Dušek Petr, nar. 27.11.1973, Vinohradská 130, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Dušková Miroslava, nar. 12.8.1970, Vinohradská 130, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Kloudová Hana, nar. 12.6.1970, Bonětice 21, 348 02 Bor
- Diviš Josef,nar. 6.2.1962, Stráž 1, 348 02 Bor
Subjekty podle zvláštního právního předpisu
_ Nepřihlásili se
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18
písm. a) ve výši 1.000,- Kč a byl uhrazen 11.10.2011.
-9Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Boru a na
úřední desce Obecního úřadu Městyse Stráž a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí rozhodnutí (vyhlášky)
je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty
musí být rozhodnutí neprodleně vráceno zpět odboru výstavby a územního plánování MěÚ Bor.
Rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce.
Rozhodnutí bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Zveřejněno dne:
Do dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podobné dokumenty

Náměty o sexu v bibli a poselstvích

Náměty o sexu v bibli a poselstvích 2jak pùvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtìlo. 3Hospodin však øekl: „Mùj duch se nebude èlovìkem vìènì zaneprazdòovat. Vždy je jen tìlo. A je jeho dnù sto dvac...

Více

Výsledky - Hopman triatlon

Výsledky - Hopman triatlon Most Povlčín AK Žatec Hopman team BK Nadměrné penisy BK Žatec DBK Kadaň

Více

Městský úřad Bor

Městský úřad Bor písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí d...

Více

VRN - co lze do nich zahrnout :

VRN - co lze do nich zahrnout : 5.10. Dne 30.7.2014 vydala Městské část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Odbor stavební a infrastruktury, nám. 14.října 1381/4, 150 22 pod č.j. OSI.Sm.p.2308-70708/2013-Hav„Oznámení o zahájení ...

Více