Rychleschnoucí ochranné nátűrové systémy na ocelové konstrukce

Transkript

Rychleschnoucí ochranné nátűrové systémy na ocelové konstrukce
Sika – systémy a fie‰ení
Rychleschnoucí ochranné nátûrové
systémy na ocelové konstrukce
pro v‰estranné pouÏití
Jistota se systémy
vytvrzování
tryskání povrchu
základní nátûr
podkladov˘ n
Icosit® EG – Systém Rapid
Je klasick˘ 3 vrstv˘ nátûrov˘ systém na ocel, Ïárovû zinkovanou ocel, hliník ap. s v˘raznû zkrácenou dobou
vytvrzování i pfii nízk˘ch teplotách.
P¤EDNOSTI
POUÎITÍ
• rychlé vytvrzování
(aÏ 3 vrstvy v jednom pracovním dnu – 240 m)
• teplotní odolnost aÏ 150 °C
• odolnost vÛãi chemikáliím
• odolnost vÛãi vlivÛm povûtrnosti
• stabilita barevného odstínu
• odolnost proti otûru
• zpracovatelnost i pfii nízk˘ch teplotách
• mosty
• zafiízení vodohospodáfisk˘ch objektÛ
• potrubí
• nádrÏe
• ãistírny odpadních vod,
• konstrukce v agresivní
prÛmyslové atmosféfie
SLOÎENÍ SYSTÉMU
ZÁKLADOV¯ NÁTùR
• Friazinc® R Rapid, 2-komponentní rychleschnoucí nátûr na bázi epoxidov˘ch pryskyfiic vysoce plnûn˘ aktivním
zinkov˘m prachem s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel. Dodává se i v neurychlené podobû. Mnohostrannû pouÏiteln˘. Svafiiteln˘, vysoce mechanicky, tepelnû a chemicky odoln˘ povlak, i pro trvalé zatíÏení vodou. Kromû pouÏití
v systém EG Rapid lze pfietírat 1 i 2 komponentními ochrann˘mi nátûry Sika.
• Icosit® EG-Phosphat Rapid, 2-komponentní zinkofosfátov˘ rychleschnoucí základov˘ nátûr na bázi epoxidov˘ch
pryskifiic s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel. Dodává se i v neurychlené podobû. Svafiiteln˘.
PODKLADOV¯ NÁTùR
• Icosit EG® 1 Rapid, 2-komponentní rychleschnoucí mezivrstva na bázi epoxidov˘ch pryskifiic s nízk˘m obsahem
rozpou‰tûdel obsahující slídu. Dodává se i v neurychlené podobû.
KRYCÍ NÁTùRY
• Icosit® EG 4, 2-komponentní krycí barevn˘ nátûr na bázi polyuretanu dodávan˘ v barevn˘ch odstínech DB.
Obsahuje rozpou‰tûdla.
• Icosit® EG 5, 2-komponentní krycí barevn˘ nátûr na bázi polyuretanu dodávan˘ v barevn˘ch odstínech RAL.
Obsahuje rozpou‰tûdla.
• Icosit® EG 120, 2-komponentní krycí barevn˘ nátûr na bázi polyuretanu s nízk˘m obsahem rozpou‰tûdel dodávan˘ v barevn˘ch odstínech DB i RAL. Mnohostrannû pouÏiteln˘, zejména v dopravních a vodohospodáfisk˘ch
stavbách, v agresivním prostfiedí. Odolává vlivÛm povûtrnosti. Lze aplikovat v siln˘ch vrstvách aÏ 120 m.
Vhodn˘ i jako jednovrstv˘ nátûr pfiímo na ocel i pozinkovanou ocel.
• Icosit® EG4/5, 2-komp. barevné krycí povlaky na bázi polyuretanu, které je moÏno urychlit pfiidáním
PU urychlovaãe
Vytvrzení krycích nátûrÛ Icosit EG 4, EG 5 a EG 120 lze urychlit pfiidáním 1 % urychlovaãe.
NÁVRHY SKLADEB
ocel:
1 x Icosit EG Phosphat nebo 1 x Icosit EG Phosphat
1 x Friazinc R Rapid*
1 x Icosit 120
1 x Icosit EG 1 Rapid
1 x Icosit EG 4/5
* pro konstrukce pod vodou nebo vystavené teplotám 100-150 °C
pozinkovaná ocel, hliník:
1 x Icosit EG 1 Rapid
1–2 x Icosit EG 4/5
nebo
1 x Icosit EG 120
vytvrzování
vytvrzování
nátûr
krycí vrstva
transport z v˘roby
âasov˘ harmonogram naná‰ení 3 vrstvého nátûrového systému Icosit® EG Rapid (20 °C)
Icosit-Poxicolor® Rapid
Moderní 2-komponentní ochrann˘ nátûr na ocel, zinek s mal˘m obsahem rozpou‰tûdel na bázi zu‰lechtûn˘ch
epoxidov˘ch pryskyfiic
P¤EDNOSTI
POUÎITÍ
• zpracovateln˘ v silné vrstvû aÏ 150 m
• mnohostranné pouÏití
• vysoká vydatnost, hospodárnost – vysok˘ obsah su‰iny
• nátûr pfiímo na ocel bez podkladního nátûru
• zpracovatelnost i pfii nízk˘ch teplotách
• odoln˘ vÛãi nárazÛm a otûru
• rychlé vytvrzování
• 2 pracovní kroky v jednom dnu (240 m)
• velmi dobrá pfiilnavost
• nevyÏaduje základov˘ nátûr (pfii trvalém zatíÏení vodou
doporuãen základní nátûr Friazinc® R)
• zv˘‰ená odolnost vÛãi kfiídovatûní
•
•
•
•
•
•
•
mosty
potrubní rozvody
nádrÏe
prÛmyslová zafiízení
ãistírny odpadních vod
konstrukce v agresivním prostfiedí
konstrukce pod vodou
Pozor: pfii zv˘‰en˘ch estetick˘ch nárocích pouÏijte krycí PU nátûr Icosit® EG 4
ãas/hod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
®
Friazinc R
®
Friazinc R Rapid
5 °C
20 °C
®
Icosit EG-Phosphat
®
Icosit EG-Phosphat Rapid
®
Icosit EG 1
®
Icosit EG 1 Rapid
®
Icosit-Poxicolor S*
®
Icosit-Poxicolor Rapid*
®
Icosit EG 4
®
Icosit EG 4 urychlen˘
®
Icosit EG 5
®
Icosit EG 5 urychlen˘
®
Icosit EG 120*
®
Icosit EG 120 urychlen˘
Porovnání doby schnutí standardních nátûrÛ a nátûrÛ Rapid (dosaÏení stupnû 6)
Icosit® CorroTop
1-komponentní nátûr na bázi umûl˘ch pryskyfiic, obsahující rozpou‰tûdla, bez zápachu, vyznaãující se speciální
kombinací pojiv a plniv.
P¤EDNOSTI
POUÎITÍ
• velká ‰kála barev
• hladk˘ a leskl˘ vzhled
• mnohostranné pouÏití
• pro interiér i exteriér
• snadná aplikace ‰tûtcem
i váleãkem
• pfiipravená k pouÏití
bez dal‰ího fiedení
• rychleschnoucí, rychle zatíÏiteln˘
• vysoká tlou‰Èka vrstvy
• zábradlí, sloupy
• dvefie, vrata, okna
• okapy, fasádní plechy
• ãásti strojÛ
• kovové vestavby
• nádrÏe
• kovové a ocelové
konstrukce v‰eho druhu
• vhodn˘ na ocel, zinek,
hliník, PVC, mûì aj.
Ochranné nátûry na ocel – pfiehled
materiál – struãn˘ popis
1
2
Icosit® Aktivprimer – ‰iroce pouÏiteln˘ základní
zinkofosfátov˘ nátûr i pro ruãnû ãi‰tûné povrchy
•
•
Icosit® Alutherm – ochrann˘ nátûr na bázi
silikonÛ s hliníkov˘m pigmentem pro konstrukce
vystavené vysok˘m teplotám
•
Friazinc® R – univerzální základov˘ nátûr na bázi
epoxidu, plnûn˘ zinkem, vysoce chemicky
i mechanicky odoln˘, pro trval˘ styk s vodou
•
•
Icosit® 5530 – barevn˘, tixotropní nátûr na bázi
PVC akrylové pryskyfiice, ‰iroké pouÏití
•
•
•
Icosit® 6630 – barevn˘, siln˘ nátûr, kombinace
umûlohmotn˘ch pryskyfiic s nízk˘m obsahem
fiedidel, ‰iroké pouÏití
•
•
•
Icosit® EG – dekorativní nátûrov˘ systém,
základní nátûr na bázi epoxidové pryskyfiice
a krycí nátûry na bázi polyuretanu, ‰iroké pouÏití
•
•
•
•
•
3
4
Icosit® SW 500 – nátûr na bázi epoxidové
pryskyfiice, bez fiedidel, odoln˘ proti otûru,
pro vodohospodáfiské stavby
•
•
Icosit® TW 150 – nátûr na bázi epoxidu s nízk˘m
obsahem fiedidel pro zafiízení na pitnou vodu
•
•
Icosit® TW 450 – nátûr na bázi epoxidu s nízk˘m
obsahem fiedidel pro zafiízení na pitnou vodu
•
•
Inertol® 49 W – ochrann˘ nátûr na bitumenové
bázi pro plochy ve styku s vodou
•
•
Inertol-Poxilar®– kombinace epoxidov˘ch
pryskyfiic a dehtov˘ch olejÛ pro vysoké chemické
a mechanické zatíÏení, âOV
•
•
1
Icosit® K 25 – nátûr na bázi epoxidové pryskyfiice
pro vodohospodáfiské stavby
•
•
2
5
•
•
•
4 – vodohospodáfiské stavby
5 – pozinkovaná ocel
•
•
•
Inertol® 88 – ochrann˘ nátûr na bázi bitumenÛ
pro prÛmysl a stfiechy
1 – pozemní stavby
2 – dopravní stavby
3 – zvlá‰tní poÏadavky
•
•
Icosit® PUR SW – jednosloÏkov˘ nátûr bez
dehtu na bázi polyuretanu, odoln˘ proti otûru,
pro vodohospodáfiské stavby
materiál – struãn˘ popis
•
•
•
5
•
Icosit® K 24 – nátûr na bázi epoxidové pryskyfiice
odoln˘ proti chemikáliím, pouÏívan˘ obzvlá‰tû
pro tûÏkou ochranu v agresivním prostfiedí
Icosit-Poxicolor® – dekorativní, nátûrov˘
systém na bázi epoxidÛ s nízk˘m obsahem
rozpou‰tûdel, pro vysoké chemické
a mechanické zatíÏení
4
•
•
Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36
624 00 Brno–Komín, IâO: 49437151
tel.: 05 4642 2464, fax: 05 4642 2400
e-mail: [email protected]
www.sika.cz
© 2001/04
Icosit Elastomastic TF – kombinace epoxidové
a polyuretanové pryskyfiice pro nátûry
oceli a betonu
®
3

Podobné dokumenty

For the reader we create titles, for your business we create

For the reader we create titles, for your business we create tuto cenu firmě Sika CZ, s. r. o., za materiál Sikagard® WallCoat. Je to ekologický vodou ředitelný barevný nátěrový systém na bázi epoxidové pryskyřice pro ochranu betonových konstrukcí v oblasti ...

Více

stáhnout

stáhnout vytvofiením komunikaãních mÛstkÛ s programy jin˘ch v˘robcÛ (SketchUP). Pfiitom je dÛslednû zachováno pravidlo, Ïe kdekoli lze vstoupit do fietûzce z jiného systému nebo program aplikovat teprve aÏ pro...

Více

montážní návod - Solární energie sro

montážní návod - Solární energie sro chrómem, které aÈ jiÏ samostatnû nebo vzájemnû propojené do sestav splÀují v‰echny poÏadavky moderních solárních systémÛ.

Více

2013/5 Esquire: Struny zastaveného času

2013/5 Esquire: Struny zastaveného času jsme stavûli svoje housle. Táta mi samozfiejmû radil, jak udûlat klenbu, jak silnou desku a uãil mû stavût cel˘ nástroj, ne jen vyfiezávat ‰neky nebo pasovat luby, abych mohl pomoci jemu.“

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a záruãní i pozáruãní servis poradenství ve v‰ech fázích realizace odborn˘ dohled na stavbách pfii instalaci montáÏní a demontáÏní práce defektoskopické kontroly materiálÛ cenovû v˘hodné repase stávaj...

Více

2012-05 zpravodaj kveten

2012-05 zpravodaj kveten které jsou pofiízeny letos v dubnu na rÛzn˘ch místech v okolí Volar? Jde o „ãerné“ skládky nejrÛznûj‰ího odpadu, poházeného v lese, na louce, ve stoce u cesty apod. Podle charakteru odpadu jde o vûc...

Více