výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské

Transkript

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
V PRAZE
2016/2017
FAKULTA LESNICKÁ
A DŘEVAŘSKÁ
www.fld.czu.cz
O FAKULTĚ
Fakulta lesnická a dřevařská se nachází v areálu České
zemědělské univerzity, který je mezi pražskými vysokými školami unikátní svou rozlohou, soustředěním
veškerých služeb pro studenty i umístěním. Areál je
na okraji Prahy a pohodlné a rychlé spojení městskou
dopravou zaručuje studentům cestu do centra během
20 - 25 minut.
KUDY K NÁM
Metrem linky A do stanice „Dejvická“. Dále autobusem
číslo 107 nebo 147 na zastávku „Zemědělská univerzita“. Odtud pěšky přes nejbližší velkou křižovatku stále rovně do areálu ČZU a dále pak podle navigačních
směrovek (zelené).
1
OBECNÉ INFORMACE
Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné
hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti (nám
všem). Absolventi našich oborů zaměřených na lesnictví, dřevařství, myslivost, taxidermii, správu podniků,
ekonomiku a další odvětví mají zajistit sladění ekologických zásad hospodaření s krajinou, zkvalitňování životního prostředí a současně i zabezpečení požadavků
společnosti na všechny produkty lesa.
O tom, že se u nás cítí naši studenti dobře, svědčí jejich hlasování, ve kterém jsme opakovaně v letech
2012/13 a 2013/14 v otevřené soutěži všech fakult
veřejných vysokých škol získali nejvíc hlasů a tím jsme
se stali studenty nejlépe hodnocenou fakultou v ČR!
2
VÝHODY STUDIA NA FLD
Poskytujeme všechny úrovně vzdělávání.
Možnost studia bakalářských, magisterských a doktorských programů v prezenční i kombinované formě.
Většinu oborů vyučujeme i v angličtině.
Výuka probíhá pod vedením špičkových odborníků. Pravidelně přednáší experti z úspěšných komerčních firem.
Rozsáhlý stipendijní program. Studenti mají možnost
využít nebo získat zajímavé stipendium (prospěchové,
pro mladé vědecké pracovníky, pro úspěšné řešitele
středoškolských olympiád, pro vynikající maturanty,
ubytovací, sociální, nově sportovní a další).
Široké možnosti studia v zahraničí. Studenti mají možnost absolvovat stáž v rámci programu Erasmus+ nebo
Double-Degree dohod na více než 50 zahraničních univerzitách, a také se zúčastnit studijních pobytů, praxí
a letních škol. Pro vyjíždějící studenty organizujeme
dvousemestrové jazykové kurzy angličtiny. Zahraniční
pobyt je pro takto jazykově vybavené studenty větším
přínosem.
3
VÝHODY STUDIA NA FLD
Příjemná lokalita. Fakulta se nachází v klidné části Prahy,
avšak centrum je vzdáleno pouze 20-25 minut městskou
dopravou (bus/metro).
Studentský život. Univerzitní kampus zahrnuje všechny
objekty, které student během studia potřebuje - jak jednotlivé fakulty, tak i moderní knihovnu, studovny, aulu či
ubytování, stravování, kluby a restaurace. FLD dbá i na zajištění moderního počítačového vybavení, které mohou
studenti volně využívat přímo v budově fakulty.
Tiskové studio. Dnešní studenti se již neobejdou bez
možnosti tisknout, kopírovat nebo skenovat studijní
materiály. Tyto služby nabízí tiskové studio, které se
nachází přímo v budově fakulty.
Výuka v přírodě. Jako významné středisko pro výuku
o morfologii a botanických aspektech keřů a stromů
slouží studentům arboretum, které je součástí Fakulty
lesnické a dřevařské a nachází se 3 km od Kostelce nad
Černými lesy.
4
STUDENTSKÉ AKTIVITY
Studenti se mohou přidat k zájmovým spolkům zaměřeným na myslivecké troubení a vábení (Trubačský spolek), myslivost (Spolek myslivců při FLD ČZU
v Praze*) či na cestování (Studentský zájmový spolek
FLD ČZU*) nebo popularizaci vědy (www.fld.czu.cz/
popularizace).
Sport na ČZU. V areálu ČZU se nachází moderní sportovní areál, jehož součástí je krytý bazén, tělocvičny,
tenisové kurty či tenisová hala, travnaté fotbalové hřiště a další.
Volnočasové aktivity. Kulturní akce, pořádané nejen
ČZU, ale i FLD, nabízejí studentům možnost, jak strávit
volný čas. Mezi oblíbené akce univerzity patří například Miss Agro. Fakulta organizuje také fotosoutěže,
střelecké soutěže, výstavy a odborné přednášky, vernisáže a tradiční vánoční koncert.
*spolky naleznete na Facebooku
5
STIPENDIUM
Stipendium
Výše
stipendia
Platí pro
formu studia
Pro 1. ročníky
až 5 000 Kč
nebo jednorázově 10 000 Kč
prezenční
Prospěchové
až 4 000 Kč měsíčně
prezenční
„Mladý vědecký
pracovník“
až 3 500 Kč měsíčně
prezenční
Cena děkana
až 20 000 Kč absolventům
s vyznamenáním
prezenční
kombinovaná
Ubytovací,
sportovní
dle pravidel
prezenční
Sociální
dle pravidel
prezenční
kombinovaná
Více o stipendijních programech:
www.fld.czu.cz/studiumanafld v záložce Stipendium.
SLUŽBY STUDENTŮM
Ubytování
Česká zemědělská univerzita poskytuje všem studentům
možnost ubytování na univerzitních kolejích přímo v areálu.
Žádat o kolej můžete na stránkách: student.czu.cz. Ubytování je studentům přiděleno v závislosti na kritériích stanovených ČZU (vzdálenost bydliště, zdravotní důvody, prospěch).
Stravování
Pro stravování je k dispozici menza, nacházející se
přímo v areálu ČZU. Univerzita částečně jídla pro studenty dotuje.
Více o ubytování a stravování: www.kam.czu.cz.
6
FORMY STUDIA
Prezenční forma studia
(dříve „denní“)
Student dochází na přednášky, semináře, laboratoře
a cvičení v každém semestru 12 týdnů, po kterých následuje obvykle pětitýdenní zkouškové období. Po prvním ročníku probíhá v období prázdnin dvoutýdenní
odborná praxe. Součástí studia jsou i terénní cvičení
v lese – aby studenti byli dobře připraveni i do provozu.
Kombinovaná forma studia
(dříve „dálkové studium“, „studium při zaměstnání“)
Studium je rozloženo do 3 nebo 4 konzultací (pátek
odpoledne až neděle), které probíhají intervalu 3 - 4
týdny a na konci semestru následuje týdenní blokové
cvičení. Termíny, požadavky a pravidla pro přijímací
zkoušky jsou stejné jako u prezenčního studia.
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Naši studenti mají možnost během studia vycestovat
a studovat v zahraničí. Buď v rámci programu Erasmus+, nebo prostřednictvím bilaterálních dohod s univerzitami v mnoha zemích.
7
STUDIJNÍ OBORY
Bakalářské studijní obory
(po absolvování titul Bc.)
Obor
Délka studia
Forma studia
Lesnictví
3 roky
prezenční
kombinovaná
Dřevařství
3 roky
prezenční
kombinovaná
Provoz a řízení myslivosti 3 roky
prezenční
kombinovaná
Hospodářská a správní
služba v lesním hospodářství
3 roky
prezenční
kombinovaná
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu
3 roky
prezenční
Konzervace přírodnin
a taxidermie
3 roky
prezenční
Forestry (viz Lesnictví)
3 roky
prezenční
Game management
3 roky
prezenční
(viz Provoz a řízení myslivosti)
Studijní plány jsou k nalezení na stránkách
www.fld.czu.cz/studiumnafld v záložce Studijní plány.
8
Bakalářský studijní obor:
Lesnictví
Obor poskytující všestranné prvostupňové univerzitní
vzdělání v oblasti lesního hospodářství. Je přípravou pro
zaměstnání ve státních i nestátních firmách podnikajících
v lesním hospodářství.
Studium vhodně kombinuje biologické, ekologické a technické předměty. Po absolvování je student schopen aplikovat tyto poznatky v praxi, ať už jde o ochranu přírody,
produkci dřeva a lesních plodů, rekreační a další funkce
lesa. Absolventi bakalářského studia téměř bez výjimky
pokračují v navazujících magisterských oborech (hlavně
Lesní inženýrství na FLD).
Uplatnění
Nižší úroveň státní správy s působností v lesním hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a životního prostředí na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.
Majitelé firem poskytujících služby v oblasti lesnictví, myslivosti, správy městské zeleně a obchodu se
dřevem.
Zaměstnanci státních a veřejných organizací ochrany přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti,
lesnické parky atd.).
Obor je možné studovat i v angličtině - Forestry.
9
Bakalářský studijní obor:
Dřevařství
Obor poskytující všestranné prvostupňové vysokoškolské vzdělání pro oblast dřevozpracujícího průmyslu. Je
zaměřen na optimální využití dřeva jako obnovitelného zdroje suroviny. Studenti v průběhu studia získají
základní informace o: předvýrobní fázi (vlastnosti dříví
a nákup vhodné suroviny), výrobní činnosti v průmyslových odvětvích, zpracování dřeva, výrobě velkoplošných konstrukčních materiálů, atd.
Absolventi bakalářského studia téměř bez výjimky pokračují v navazujících magisterských oborech (hlavně
Dřevařské inženýrství na FLD).
Uplatnění
Majitelé firem v oblasti dřevařství, obchodu se dřevem a dřevařskými komoditami.
Vedení malých pracovních kolektivů ve firmách
v oblasti dřevařství; po získání zkušeností nižší
management firem.
Zaměstnanci univerzit, výzkumných ústavů v ČR
i v zahraničí a certifikačních institucí (zabezpečujících
potřebné certifikáty pro uplatnění výrobků na českém
trhu).
10
Bakalářský studijní obor:
Hospodářská a správní služba v lesním
hospodářství
Tento obor poskytuje široké základy ekonomických,
lesnických a manažerských disciplín. Vzhledem k širokému zaměření studia je obor ideální pro studenty,
kteří mají zájem uplatnit se na ekonomických postech.
Absolventi tohoto oboru často pokračují v navazujících magisterských oborech (hlavně Lesní inženýrství
na FLD).
Uplatnění
Nižší úroveň státní správy s působností v lesním hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a životního prostředí na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.
Ekonomičtí odborníci v oblasti lesnictví, myslivosti,
ochrany přírody, dřevařství, ale i v dalších odvětvích
hospodářství.
Majitelé firem poskytujících služby v oblasti lesnictví, myslivosti, správy městské zeleně, obchodu se dřevem, ale i v jiných oblastech hospodářství.
Ekonomičtí i lesnicky zaměření zaměstnanci státních a veřejných organizací ochrany přírody (národní
parky, chráněné krajinné oblasti, lesnické parky atd.).
11
Bakalářský studijní obor:
Provoz a řízení myslivosti
Tento obor poskytuje všestranné vzdělání v oblasti myslivosti. Kromě základních informací z oblasti lesnictví jsou
studenti podrobně obeznámeni se správními, právními,
biologickými a ekonomickými aspekty řízení myslivosti
v ČR. Absolventi oboru získávají automaticky vyšší myslivecké zkoušky. Po ukončení studia v tomto oboru absolventi často pokračují v navazujících magisterských oborech (hlavně Lesní inženýrství na FLD).
Uplatnění
Státní správa s působností v myslivosti na úrovni
krajů a obcí s rozšířenou působností.
Profesionální pracovníci Českomoravské myslivecké
jednoty.
Specializovaní oborníci a vedoucí mysliveckého hospodaření u lesnických subjektů.
Vlastníci, anebo zaměstnanci firem organizujících
loveckou turistiku.
Obor je možné studovat i v angličtině - Game Management.
12
Bakalářský studijní obor:
Podnikání ve dřevozpracujícím
a nábytkářském průmyslu
Tento obor poskytuje vysokoškolské vzdělání pro oblast podnikání a managementu v dřevařském, dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu. Studenti získají
manažerské a ekonomické dovednosti v oblasti související s nákupem dřevní suroviny, jejím zpracováním, výrobou komodit ze dřeva (včetně dřevostaveb,
nábytku aj.), a následným prodejem výrobků na trhu.
Po ukončení studia v tomto oboru je možnost pokračovat v navazujících magisterských oborech (například
Dřevařské inženýrství na FLD).
Uplatnění
Výrobní, řídící a samostatná podnikatelská činnost
v oborech souvisejících se zpracováním dřeva.
Ekonomičtí odborníci v oblasti dřevařství, ale i v dalších odvětvích hospodářství.
Majitelé firem poskytujících služby v oblasti
dřevařství, obchodu se dřevem, ale i v jiných
oblastech hospodářství.
13
Bakalářský studijní obor:
Konzervace přírodnin a taxidermie
Tento profesní bakalářský obor je koncipován tak, aby budoucím studentům poskytl univerzitní vzdělání v oblasti sběru, preparace, konzervace a uchovávání přírodnin
(hornin, rostlin, hmyzu) a taxidermie - umění preparace
obratlovců (ryb, plazů a obojživelníků, ptáků a savců),
dále v jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti (tvorba expozic) a jejich následné správě a údržbě. Studenti
se zabývají biologickými, technickými, ekonomickými
i právními aspekty tohoto odvětví. Z velké části je výuka
zaměřena především na praktické získávání zkušeností
a zdokonalování v oboru.
Uplatnění
Funkce kurátorů sbírek v muzeích na národní i lokální
úrovni (krajské, zemské, oblastní aj.), včetně zabezpečování péče o historické sbírky.
Majitelé firem, dodávající odborně preparované přírodniny základním, středním a vysokým školám v ČR
i zahraničí.
Organizátoři výstav a muzejních expozic na národní
a mezinárodní úrovni.
Zaměstnanci na středních a vysokých školách s přírodovědným zaměřením, jako technická podpora při zabezpečení sbírkového a výukového materiálu.
14
Magisterské studijní obory
(po absolvování titul Ing.)
Obor
Délka studia
Forma studia
Lesní inženýrství
2 roky
prezenční
kombinovaná
Dřevařské inženýrství
2 roky
prezenční
kombinovaná
Forestry, Water and
Landscape management
2 roky
prezenční
Tropical Forestry and
Agroforestry
2 roky
prezenční
Forest Engineering
2 roky
prezenční
(viz Lesní inženýrství)
Studijní plány jsou k nalezení na stránkách
www.fld.czu.cz/studiumnafld v záložce Studijní plány.
15
Navazující magisterský studijní obor:
Lesní inženýrství
Obor navazuje na bakalářské obory Lesnictví, Provoz
a řízení myslivosti a Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství. Lesní inženýrství poskytuje všestranné
univerzitní vzdělání v oblasti lesního hospodářství se silným akcentem na zvelebování a trvale udržitelné využívání
lesních a přírodních zdrojů. Absolvent je schopen nacházet
vhodná technická, k přírodě šetrná a zároveň ekonomicky
příznivá řešení potřeb společnosti kladených na les.
Uplatnění:
Státní správa s působností v lesním hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a životního prostředí na úrovni krajů a obcí
s rozšířenou působností i v ústředních orgánech státní správy
(Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí).
Majitelé firem poskytující služby v oblasti lesnictví, myslivosti, správy městské zeleně, obchodu se dřevem.
Vedoucí funkce ve firmách v oblasti lesního hospodářství,
po získání zkušeností střední a top management firem se zaměřením na lesnictví, myslivost, krajinářství, ochranu přírody.
Vědecko-výzkumní zaměstnanci univerzit, výzkumných
ústavů v ČR i v zahraničí a Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesa (instituce s celostátní působností).
Zaměstnanci a management státních a veřejných organizací ochrany přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti,
lesnické parky atd.).
Obor je možné studovat i v angličtině - Forest Engineering.
16
Navazující magisterský studijní obor:
Dřevařské inženýrství
Obor navazující na bakalářské obory Dřevařství a Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu.
Dřevařské inženýrství poskytuje všestranné vysokoškolské vzdělání pro oblast dřevozpracujícího průmyslu
a je zaměřeno na optimální využití dříví jako obnovitelného zdroje suroviny. Studenti v průběhu studia získají
informace o předvýrobní fázi (nákup vhodné suroviny),
výrobní činnosti v průmyslových odvětvích, zpracování
dřeva, výrobě velkoplošných konstrukčních materiálů,
nábytkářském průmyslu, výrobě hudebních nástrojů,
interiérovém designu, ale také základní ekonomické
a manažerské vědomosti. Obor je charakterizován vysokou mírou uplatnění absolventů.
Uplatnění:
Majitelé firem v oblasti dřevařství, obchodu se dřevem
a dřevařskými komoditami.
Vedoucí funkce v menších pracovních kolektivech
ve firmách v oblasti dřevařství, po získání zkušeností
střední management firem.
Zaměstnanci vědecko-výzkumných (univerzit, výzkumných ústavů v ČR i v zahraničí) a testovacích institucí (zabezpečujících potřebné certifikáty pro uplatnění výrobků
na českém trhu).
17
Navazující magisterský studijní obor:
Forestry, Water
and Landscape management
Obor vyučovaný v angličtině ve spolupráci s Fakultou
životního prostředí, navazující na bakalářské obory
FLD a FŽP a příbuzné obory jiných fakult a univerzit.
Obor, kromě domácích studentů, často studují zahraniční studenti ze zemí EU i mimo ni se zájmem o
plánování a obhospodařování krajiny. Studentům je
poskytnut široký přehled o problematice krajiny, jejím
vhodném managementu a nastavení vhodných limitů
hospodaření tak, aby krajina byla obhospodařována
trvale udržitelným způsobem.
Uplatnění:
Řešení problémů krajinářských, environmentálních,
lesnických, vodohospodářských a dalších hlavně v zahraničí.
Řídící a odborní pracovníci v organizacích zabezpečujících aplikaci rozvojové pomoci ČR třetímu světu v oblasti lesnicko-environmentální v zahraničí
(ale i v ČR).
Poradci a výzkumníci v lesnicko-environmentálně
zaměřených společnostech a státních lesních institucích v zahraničí (ale i v ČR).
18
Navazující magisterský studijní obor:
Tropical Forestry and Agroforestry
Obor vyučovaný v angličtině ve spolupráci s Fakultou
tropického zemědělství, navazující zejména na bakalářské obory Lesnictví (FLD) a Tropické a subtropické
zemědělství (FTZ). Studenti získávají znalosti týkající se
zejména oblasti zemědělsko-lesnického hospodaření farmářů, optimálního sladění zemědělské produkce
a pěstování dřevin. To zabezpečuje dostatek produkce
a současně pomáhá při ochraně půdy a krajiny v tropech
a subtropech – absolventi tak mají šanci pomoci řešit
tyto dva největší problémy rozvojového světa. Studenti
se také seznamují s problematikou vhodné komunikace
s místním obyvatelstvem tak, aby obyvatelé rozvojových
krajin získali k moderním postupům důvěru a jejich uplatněním lépe chránili přírodu. Součástí studia je možnost
stáže v zahraničí (subtropické/tropické regiony).
Uplatnění:
Řídící a odborní pracovníci v organizacích zabezpečující aplikaci rozvojové pomoci ČR třetímu světu.
Poradci a výzkumníci v lesnických společnostech
a státních lesních úřadech v rozvojových zemích.
19
SCHÉMA DOPORUČENÉ
NÁVAZNOSTI STUDIA
Bakalářské studium
Navazující magisterské
studium
Lesnictví
Provoz a řízení myslivosti
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
Lesní inženýrství
Konzervace přírodnin a
taxidermie
Dřevařství
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
Dřevařské inženýrství
průmyslu
Po absolvování navazujících magisterských oborů může
student pokračovat studiem v doktorských oborech.
Doktorské studijní obory
Obor
Délka studia
Dendrologie a ělechtění
lesních dřevin
3 roky
Forma studia
Hospodářská úprava lesa 3 roky
Ochrana lesů a myslivost
4 roky
Pěstování lesa
4 roky
Řízení a ekonomika
podniku
3 roky
Technika a mechanizace
v lesním hospodářství
3 roky
20
prezenční
kombinovaná
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Maximální počty přijímaných
studentů
Bakalářské obory:
Obor
Prezenční
forma:
Kombinovaná
forma:
Lesnictví
200
100
Dřevařství
100
50
Hospodářská a správní
služba v LH
100
50
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu
70
-
Provoz a řízení myslivosti
90
90
Konzervace přírodnin a
taxidermie
50
-
Game Management
40
-
Forestry
20
-
Navazující magisterské obory:
Obor
Prezenční
forma:
Kombinovaná
forma:
Lesní inženýrství
120
120
Dřevařské inženýrství
60
50
Forestry, Water and
Landscape Management
20
-
Tropical Forestry and
Agroforestry
20
-
Forest Engineering
20
-
21
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Na některé obory mohou být uchazeči přijati bez zkoušek (viz str. 23).
Bakalářské obory
Obor
Předměty přijímací zkoušky
Lesnictví
biologie, matematika
Dřevařství
matematika, fyzika
Hospodářská a správní
služba v LH
matematika
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu
matematika
Provoz a řízení myslivosti
biologie
Konzervace přírodnin
a taxidermie
biologie
Game Management
biology (pohovor v AJ)
Forestry
Mathematics (písemně)
English (pohovor)
Navazující magisterské obory
Obor
Předměty přijímací zkoušky
Lesní inženýrství
Hospodářská úprava lesů,
Ekonomika LH, Ekologie
lesa a lesnická typologie
Dřevařské inženýrství
Nauka o dřevě, pružnost a
pevnost, dřevěné konstrukce
Forestry, Water and Landscape Management
English (pohovor)
Tropical Forestry and Agroforestry
English (pohovor)
Forest Engineering
Biology (pohovor v AJ)
Více o přijímacím řízení www.fld.czu.cz/studiumnafld
v záložce Přijímací řízení.
22
PROMINUTÍ
PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Bakalářské obory
Obor
Prominutí přijímací
zkoušky
Lesnictví
Dřevařství
uchazeči, kteří nebyli nikdy
zapsáni na VŠ a úspěšní
řešitelé SŠ olympiád a SOČ
Hospodářská a správní
služba v LH
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu
Provoz a řízení myslivosti
Konzervace přírodnin a
taxidermie
úspěšní řešitelé
SŠ olympiád a SOČ
Navazující magisterské obory
Obor
Lesní inženýrství
Dřevařské inženýrství
Prominutí přijímací
zkoušky
absolventi bakalářského studijního programu
Lesnictví, kteří nikdy nebyli
zapsáni ke studiu magisterského nebo navazujícího
magisterského oboru
absolventi bakalářského
studijního programu Dřevařství, kteří nikdy nebyli
zapsáni ke studiu magisterského nebo navazujícího
magisterského oboru
23
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
A INFORMACE
Událost
Termín
Přijímací zkoušky
8. - 12. 6. 2015
Náhradní termín
přijímacích zkoušek
16. 6. 2015
Přijímání přihlášek
15. 12. 2014 - 31. 3. 2015
Vzorové testy a přípravné kurzy
Testy naleznete na stránkách www.fld.czu.cz/studiumnafld
v záložce Přijímací řízení.
Kurzy z matematiky organizuje Technická fakulta.
Přihlášky
Přijímány pouze v elektronické podobě na adrese:
prijimacky.czu.cz do 31. března 2015.
Administrativní poplatek
Uchazeč o studium musí zaplatit administrativní
poplatek spojený s přijímacím řízením.
Administrativní
poplatek
500,-
Účet
19-5504550287/0100
Variabilní symbol
4375000115
Specifický symbol
číslo elektronické
přihlášky (obdrží uchazeč
emailem po jejím založení)
Způsob platby
převodem z účtu, hotově v
pokladně ČZU nebo kartou
pomocí GP WebPay
24
POPLATKY ZA STUDIUM
Poplatek za delší studium
Poplatek 15 000 Kč za každých 6 měsíců studia hradí
student od dne, kdy překročil standardní dobu studia o
více než 1 rok. Do této doby se počítají všechna probíhající nebo neúspěšně ukončená studia ve stejném stupni (bakalářském nebo magisterském) v rámci celé ČR.
V bakalářských tříletých oborech tedy student studuje
zdarma 4 roky, ve dvouletých magisterských oborech
studuje zdarma 3 roky.
Poplatek za další studium
Poplatek ve výši 2 500 Kč za akademický rok hradí student, který již absolvoval studium ve stejném nebo
vyšším stupni studia (bakalářském, magisterském), než
které aktuálně studuje. Tedy např.: student, který již
úspěšně absolvoval bakalářské studium a přihlásil se na
FLD opět na bakalářské studium.
Poplatky za studium v cizím jazyce
Poplatky za studium bakalářských a navazujících
magisterských oborů vyučovaných v angličtině činí 12 500
Kč za akademický rok. Výjimkou je obor Game management, kde poplatky činí 80 000 Kč za akademický rok.
25
KONTAKT
Kontaktní osoby pro informace o studiu:
Ing. František Stehlík
[email protected]
tel.: 224 383 710 Ing. Věra Molíková
[email protected]
tel.: 224 383 848
ADRESA
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6 - Suchdol
www.fld.czu.cz/studiumnafld
facebook.com/fld.czu.cz
26

Podobné dokumenty

kompletní přehled pomaturitních oborů

kompletní přehled pomaturitních oborů Technika a technologie v dopravě a spojích Zemědělská specializace Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství Zemědělské inženýrství

Více

Iridárium - iBotky.cz

Iridárium - iBotky.cz klond planých a historických kulturních kosatcd podrodu Iris kosatcd s kartáčky. Kulturní kosatce tohoto podrodu se označuJí společným jménem r-r i s bar b a t a HORT. Postupně se k n1m budou přidá...

Více

zde.

zde. modelu živočicha a doba zpracovatelnosti kůže se podstatně prodlouží. V dnešní době je na trhu nepřeberné množství syntetických komponentů sloužících k nahrazení různých částí živočichů. Zejména po...

Více

Seznam filmů na výběr – LETNÍ KINO 2016

Seznam filmů na výběr – LETNÍ KINO 2016 soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do ...

Více

limnologick noviny - Česká limnologická společnost

limnologick noviny - Česká limnologická společnost Když jsem se s půlročním odstupem zeptala své dvanáctileté dcery, co si vybavuje ze všech jezer  ve střední části Floridy, která jsme spolu během letního pobytu viděly, reagovala velmi živě: „Přece...

Více

Obchodní podmínky platné od 6. 4. 2016

Obchodní podmínky platné od 6. 4. 2016 případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,...

Více