SMS 58N88EU

Transkript

SMS 58N88EU
Návod k použití
SMS 58N88EU
Q4ACZM2560
1
Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí.
Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.
2
FV
2EVDK
3RXŒLWtSRGOHXUþHQt %H]SHþQRVWQtSRN\Q\ 'ŀtYHQHšVSRWŀHELÿXYHGHWH
GR SURYR]X 3ŀL GRGiQt 3ŀL LQVWDODFL 9GHQQtPSURYR]X
=DEORNRYiQtGYtŀHN
3ŀLY]QLNOñFKňNRGiFK
3ŀLOLNYLGDFL 2FKUDQDŒLYRWQtKRSURVWķHGt
2EDO 6WDUpVSRWŀHELÿH 6H]QiPHQt VHV P\þNRX
QiGREt 2YOiGDFtSDQHO
9QLWŀQtSURVWRUP\ÿN\QiGREt
3ŀHKOHGQDEtGN\
=Dķt]HQtNH]PČNþRYiQt
YRG\6SHFLiOQtVňO 1DVWDYHQt 7DEXONDWYUGRVWLYRG\ 3RXšLWtVSHFLiOQtVROL .RPELQRYDQpP\FtSURVWŀHGN\ 9\SQXWtXND]DWHO]PčNÿRYiQtYRG
\ /HľWLGOR
1iGREt 1HQtYKRGQp 3RňNR]HQtVNOHQLFD QiGREt 8ORšHQtQiGREt 9\NOL]HQtQiGREt ŇiON\D VNOHQLFH +UQFH 3ŀtERURYi]iVXYND 6NORSQpWUQ\ 3ŀHVWDYHQtYñňN\NRňH 0\FtSURVWķHGHN
3OQčQtP\FtKRSURVWŀHGNX
.RPELQRYDQñP\FtSURVWŀHGHN
3ķHKOHGSURJUDPň 9ROEDSURJUDPX 8SR]RUQčQtSUR]NXňHEQt~VWDY\ 3ķtGDYQpIXQNFH
ÔVSRUDÿDVX9DULR6SHHG +\JLHQD3OXV
2EVOXKDVSRWķHELþH 3URJUDPRYiGDWD $TXD6HQ]RU =DSQXWtP\ÿN\QiGREt 8ND]DWHO]E\WNRYpKRÿDVX þDVRYiSŀHGYROED .RQHFSURJUDPX 1DVWDYHQtPQRšVWYtOHňWLGOD 9\SQXWtXND]DWHOHGRSOQčQtOHňWLGOD Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti
ve vyobrazení jsou vyhrazený bez upozornění.
3
cs
Použití podle určení
Automatické vypnutí po ukončení
programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí myčky nádobí. . . . . . . . . .
P erušení programu . . . . . . . . . . .
P erušení programu . . . . . . . . . . .
Zm na programu . . . . . . . . . . . . .
Intenzivní sušení . . . . . . . . . . . . . .
2 Čist
.
.
.
.
.
.
. 21
. 21
. 21
. 22
. 22
. 22
Tento spot ebič je určen pro
použití v domácnosti
a domácím prost edí.
Používejte myčku nádobí
pouze v domácnosti a pouze
k uvedenému účelu: k mytí
nádobí v domácnosti.
ní a údržba . . . . . . . . . . . 22
Celkový stav spot ebiče
Speciální s l a leštidlo .
Sítka . . . . . . . . . . . . . . .
Ost ikovací ramena. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 22
. 23
. 23
. 23
3 Porucha, co je
nutno ud lat? . . . . . . . . . . . . . 24
Čerpadlo odpadní vody . . . . . . . . . . 24
Tabulka poruch. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 Zákaznický servis . . . . . . . . . .
5 Instalace a p ipojení . . . . . . . .
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . .
Dodání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . .
Postavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P ípojka odpadní vody . . . . . . . . . .
P ípojka čerstvé vody . . . . . . . . . . .
P ípojka teplé vody . . . . . . . . . . . . .
Elektrické p ipojení . . . . . . . . . . . . .
Demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P eprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zabezpečení Proti Zamrznutí
(Vyprázdn ní Spot ebiče) . . . . . . . .
4
8 Použití podle určení
níčeurepodlítP
iouž
32
33
. 33
. 33
. 33
. 33
. 34
. 34
. 34
. 34
. 35
. 35
. 36
. 36
( Bezpečnostní pokyny
pokynnítčn
B
ospeze
D ti od 8 let nebo osoby, které
z d vodu svých fyzických,
senzorických nebo duševních
schopností nebo své
nezkušenosti nebo neznalosti
nejsou schopné spot ebič
ovládat, nesmí tento spot ebič
bez dohledu nebo pokynu
odpov dné osoby používat.
D íve než spot ebič uvedete
do provozu
P ečt te si pozorn
návod k použití a montážní
návod! Obsahují d ležité
informace o instalaci, použití
a údržb spot ebiče.
Uschovejte všechny podklady
pro pozd jší použití nebo pro
následujícího majitele.
Bezpečnostní pokyny
P i dodání:
1. Okamžit zkontrolujte obal
a myčku nádobí z hlediska
poškození p i p eprav .
Neuvád jte poškozený
spot ebič do provozu.
Kontaktujte obratem Vašeho
dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím,
p edpisov obalový materiál.
3. Obal a jeho části
nep enechávejte hrajícím si
d tem. Hrozí nebezpečí
udušení skládanými kartony
a fóliemi.
P i instalaci
Dbejte na to, že zadní strana
myčky nádobí není po
instalaci voln p ístupná
(ochrana proti dotyku kv li
horkému povrchu).
Prove te postavení
a p ipojení podle instalačních
a montážních návod .
P i instalaci musí být myčka
nádobí odpojená od sít .
Zajist te, aby zemnicí systém
elektrické domovní instalace
byl p edpisov nainstalován.
Elektrické podmínky p ipojení
musí souhlasit s údaji
na typovém štítku 9* myčky
nádobí.
cs
Bude-li sí ový p ívod tohoto
spot ebiče poškozen,
musí se vym nit za speciální
p ípojku.
Aby se zabránilo ohrožení,
smí tuto p ípojku vym nit
pouze zákaznický servis.
Jestliže se má myčka nádobí
vestav t do vysoké sk ín ,
musí se tato sk í náležit
upevnit.
Když namontujete nad myčku
nádobí mikrovlnnou troubu,
m že dojít k jejímu
poškození.
Vestavné a integrovatelné
myčky nádobí instalujte
pouze pod spojité pracovní
desky, které jsou
sešroubovány se sousedními
sk í kami, aby byla zajišt na
stabilita.
Neinstalujte spot ebič
v blízkosti tepelných zdroj
(otopná t lesa, zásobníky
tepla, sporáky nebo jiné
spot ebiče, vytvá ející teplo)
a nemontujte jej pod varné
pole.
Po instalaci myčky nádobí
musí být zástrčka voln
p ístupná.
(Viz Elektrické p ipojení)
5
cs
Bezpečnostní pokyny
U n kterých model :
Plastikové pouzdro na vodní
p ípojce obsahuje elektrický
ventil, v p ívodní hadici se
nacházejí napájecí vedení.
Tuto hadici ne ežte,
nepono ujte plastikové
pouzdro do vody.
V denním provozu
Dodržujte bezpečnostní upozorn ní, pop . pokyny
k použití na obalech od
mycích p ípravk a leštidel.
D tská pojistka (zablokování
tlačítek)
aZolbvokánvdí íekptoroit veíne
Váš spot ebič m žete zajistit
proti neúmyslnému p erušení
programu (nap . chybnou
obsluhou d tmi).
zabokl ovníálat etčí k
6
Aktivování zablokování
tlačítek:
1. Spus te požadovaný
program.
2. Držte tlačítko + cca 4 sek.
stisknuté, až se ’– zobrazí
na číslicovém ukazateli.
Bude-li b hem pr b hu
programu n které tlačítko
stisknuté, zobrazí se ’–
na číslicovém ukazateli.
P erušení programu (Reset)
není možné.
Deaktivování zablokování
tlačítek:
Držte tlačítko + cca 4 sek.
stisknuté, až na ukazateli
zhasne ’–.
S ukončením programu (‹:‹‹ v
číslicové indikaci) je zrušeno
blokování tlačítek. P i výpadku
sít z stane blokování tlačítek
zachováno. P i každém novém
spušt ní programu se
zablokování musí op t
aktivovat.
Bezpečnostní pokyny
P i vzniklých škodách
Opravy a zásahy sm jí
provád t pouze odborníci.
K tomuto účelu musí být
spot ebič odpojen od sít .
Vytáhn te sí ovou zástrčku
nebo vypn te pojistkový
automat. Zav ete vodovodní
kohoutek.
P i poškození ovládacího
panelu (praskliny, díry,
vylomená tlačítka), se
spot ebič již nesmí
provozovat. Vytáhn te
sí ovou zástrčku nebo
vypn te pojistkový automat.
Zav ete vodovodní kohoutek,
zavolejte zákaznický servis.
P i likvidaci
1. Uči te dosloužilé myčky
nádobí okamžit
nepoužitelnými, aby se tím
vyloučily pozd jší úrazy.
2. Dopravte myčku nádobí
k ádné likvidaci.
ã=Varování
Nebezpečí poran ní!
Aby se zabránilo poran ní
nap . vlivem klopýtnutí, m la
by se myčka nádobí otevírat
pouze krátkodob k napln ní
nebo vyklizení.
Nože a jiné kuchy ské náčiní
s ostrými špičkami se
v p íborové zásuvce musí
uložit do vodorovné polohy.
cs
Nesedejte si nebo
nestoupejte na otev ená
dví ka.
U voln stojících spot ebič
dbejte na to, aby nebyly
p epln né koše.
Nestojí-li spot ebič
ve výklenku a tím
je p ístupná boční st na,
musí se z bezpečnostních
d vod oblast záv su dví ek
z boku zakrýt (nebezpečí
poran ní). Kryty obdržíte jako
zvláštní p íslušenství
v zákaznickém servisu nebo
ve specializovaných
prodejnách.
ã=Varování
Nebezpečí výbuchu!
Nedávejte do mycího prostoru
žádné rozpoušt dlo. Hrozí
nebezpečí výbuchu.
ã=Varování
Nebezpečí opa ení!
Za chodu programu otvírejte
dví ka myčky nádobí opatrn .
Hrozí nebezpečí, že
ze spot ebiče vyst íkne horká
voda.
7
cs
Ochrana životního prost edí
Nedovolte d tem, aby si
hrály se spot ebičem nebo
jej obsluhovaly.
Udržujte malé d ti
v dostatečné vzdálenosti
od mycího prost edku
a leštidla. Tyto mycí
prost edky mohou zp sobit
poleptání v ústech, hrtanu
a očích nebo vést k udušení.
Zabra te p ístupu d tí
k otev ené myčce nádobí.
Voda v mycím prostoru není
pitná, mohla by ješt
obsahovat zbytky mycího
prost edku.
Dbejte na to, aby d ti
nesahaly do záchytné misky
na tablety 1:. Malé prsty
by se mohly p isk ípnout
v zá ezech.
P i otev ení a zav ení dví ek
u výškov vestav ného
spot ebiče dbejte na to, aby
d ti nebyly sev eny nebo
p imáčknuty mezi dví ky
spot ebiče a pod nimi
ležícími dve mi sk ín .
D ti se mohou v myčce
nádobí zav ít (nebezpečí
udušení) nebo se dostat
do jiných nebezpečných
situací.
U vysloužilých spot ebič
proto: Vytáhn te sí ovou
zástrčku, od ízn te sí ový
kabel a odstra te jej. Zámek
dví ek a d tskou pojistku (jeli k dispozici) zničte tak,
aby se dví ka dále nedala
zav ít.
8
7 Ochrana životního
prost edí
díetosprhonívotižO
nahrc
Jak obal nových spot ebič , tak také
staré spot ebiče obsahují cenné
suroviny a recyklovatelné materiály.
Zlikvidujte prosím jednotlivé díly
rozd lené podle druh .
O aktuálních likvidačních
možnostech se prosím informujte
u Vašeho odborného prodejce nebo
u Vaší obecní, pop . m stské správy.
Obal
Všechny plastové díly spot ebiče jsou
označeny mezinárodn normovanou
značkou (nap . >PS< polystyrén).
P i likvidaci spot ebiče je tím možné
rozd lení podle čistých druh
plastových odpad .
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny
pod bodem “P i dodání”.
Staré spot ebiče
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny
pod bodem “P i likvidaci”.
Tento spot ebič je označen podle
evropské sm rnice 2002/96/EC
o odpadních elektrických
a elektronických za ízeních
(OEEZ) (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Sm rnice stanoví rámec
pro vratnost a recyklaci starých
spot ebič , platný v celé EU.
Seznámení se s myčkou nádobí
* Seznámení se
s myčkou nádobí
íbo
ád
nm
yuočksesm
ázn
Seín
Vyobrazení ovládacího panelu
a vnit ního prostoru myčky nádobí se
nachází vp edu na obalu.
Na jednotlivé pozice bude upozorn no
v textu.
cs
P ehled nabídky
Nastavení najdete v jednotlivých
kapitolách.
•
š
§
‘
˜
Tvrdost vody •:‹‹ - •:‹ˆ
Intenzivní sušení š:‹‹ - š:‹‚
Leštidlo §:‹‹ - §:‹‡
Teplá voda ‘:‹‹ - ‘:‹‚
Automatické vypnutí ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
Ovládací panel
( Vypínač ZAP./VYP.
0 Programová tlačítka **
8 Otvírač dví ek
@ P edvolba času
H P ídavné funkce **
P Tlačítko START
X Ukazatel “Kontrola p ívodu vody”
` Ukazatel dopln ní soli
h Ukazatel dopln ní leštidla
)" Číslicový ukazatel
** Počet podle modelu
Vnit ní prostor myčky nádobí
+ Za ízení ke zm kčování
vody/Speciální s l
ls ínláicepS/ydovzm
ínávočke enízíZa
Pro dobré výsledky mytí pot ebuje
myčka nádobí m kkou vodu, tzn. vodu
obsahující málo vápna, jinak se
na nádobí a vnit ku nádob usazují bílé
vápenaté zbytky.
Vodovodní voda s více než 7° dH
(1,2 mmol/l) se musí voda zm kčovat.
D je se to pomocí speciální soli
(regenerační s l) ve zm kčovacím
za ízení myčky nádobí.
Nastavení a tím pot ebné množství soli
je závislé na stupni tvrdosti Vaší
vodovodní vody (viz tabulka).
1" P íborová zásuvka
1* Horní koš na nádobí
12 Horní ost ikovací rameno
1: Záchytná miska na tablety
1B Dolní ost ikovací rameno
1J Zásobník regenerační soli
1R Sítka
1Z Spodní koš na nádobí
1b Zásobník na leštidlo leštidlo
1j Komora pro mycí prost edek
9" Uzavírací zástrčka komory mycího
prost edku
9* Typový štítek
9
cs
Za ízení ke zm kčování vody/Speciální s l
Nastavení
P idávané množství soli je nastavitelné
od •:‹‹ do •:‹ˆ.
U nastavené hodnoty •:‹‹ není
pot ebná žádná s l.
1. Zjist te si hodnotu tvrdosti Vaší
vodovodní vody. Tady pom že
vodárna.
2. Nastavovanou hodnotu si zjist te
v tabulce tvrdosti vody.
3. Zav ete dví ka.
4. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
5. Držte stisknuté tlačítko
programu # a tiskn te tlačítko
START P tak dlouho, až se zobrazí
číslicová indikace •:‹....
6. Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
Pro zm nu nastavení:
1. Stiskn te programové tlačítko 3.
S každým stisknutím tlačítka se
nastavovací hodnota zvýší o jeden
stupe ; je-li dosaženo hodnoty •:‹ˆ,
skočí ukazatel zp t na •:‹‹ (vyp).
2. Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží
ve spot ebiči.
10
Tabulka tvrdosti vody
5R]VDK
+RGQRWD
WYUGRVWLYRG\ WYUGRVWL
ƒG+
PPROO
+RGQRWD
QDVWDYHQi
QDâVSRWłHELÿL
PčNNi
‡¯¯
PčNNi
‡¯³
VWłHGQč
‡¯›
VWłHGQč
‡¯´
VWłHGQč
‡¯ž
WYUGi
‡¯‚
WYUGi
‡¯±
WYUGi
‡¯Å
Použití speciální soli
Dopln ní soli se musí vždy provést
bezprost edn p ed zapnutím
spot ebiče. Tím se dosáhne toho,
že p etékající roztok soli se okamžit
spláchne a v myčce nádobí nem že
dojít ke korozi.
1. Otev ete šroubovací uzáv r
zásobníku 1J.
2. Napl te nádobu vodou (nutné pouze
p i prvním uvedení do provozu).
3. Potom napl te speciální s l (žádnou
jedlou s l nebo tablety).
P i tom se vypuzuje a odtéká voda.
Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel
dopln ní soli `, m la by se op t
doplnit speciální s l.
Leštidlo
cs
, Leštidlo
odlitLše
* podle modelu
Použití mycích prost edk
s komponentou soli
Kominbovnéamyícropstkedy
P i použití kombinovaných mycích
prost edk s komponentou soli, lze
všeobecn až do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)
od speciální soli upustit. P i tvrdosti
vody v tší než 21° dH je také zde nutno
použít speciální s l.
Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel
dopln ní leštidla h, je ješt
k dispozici rezerva leštidla na 1–2 mycí
procesy. M lo by se doplnit leštidlo.
Leštící prost edek se v myčce používá
k lešt ní skla a odstra ování skvrn
z nádobí. Používejte pouze leštící
p ípravky pro myčky, používané
v domácnosti.
Kombinovaný mycí prost edek
s komponentou leštidla lze používat
pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). P i tvrdosti
vody v tší než 21° dH je také zde nutné
použití leštidla.
1. Otev ete zásobník 1b tím,
že zmáčknete a nadzvednete
p íložku na víku.
Vypnutí ukazatele dopl ování
soli/zm kčování vody
Vypnuíukt aatzlzme kčoávnívody
Jestliže ukazatel dopln ní soli ` ruší,
(nap . p i použití kombinovaných mycích
prost edk s komponentou soli), lze
jej vypnout.
Postupujte jak je popsáno
pod bodem “Nastavení
zm kčovacího za ízení” a nastavte
hodnotu na •:‹‹.
Tím jsou zm kčovací za ízení
a ukazatel dopl ení soli vypnuté.
2. Nechejte opatrn natéct leštidlo
až po značku max. na plnicím otvoru.
ã Pozor
Nikdy nepl te mycí prost edek
do nádoby pro speciální s l. Zničíte tím
zm kčovací za ízení.
PD[
11
cs
Nádobí
3. Zavírejte víko, až slyšiteln zaskočí.
4. Rozlité leštidlo pop . ut ete hadrem,
aby p i p íštím mycím procesu
nedošlo k nadm rné tvorb p ny.
Nastavení množství leštidla
P idávané množství leštidla
je nastavitelné od §:‹‹ do §:‹‡. Abyste
obdrželi velmi dobrý výsledek sušení,
p estavte p idávané množství leštidla
na §:‹†. Ze závodu je již nastaven
stupe §:‹†.
Množství leštidla zm te pouze tehdy,
pokud na nádobí z stávají šmouhy
(nastavte nižší stupe ) nebo skvrny
po vod (nastavte vyšší stupe ).
1. Zav ete dví ka.
2. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
3. Držte stisknuté tlačítko
programu # a tiskn te tlačítko
START P tak dlouho, až se zobrazí
číslicová indikace •:‹....
4. Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
5. Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové
indikaci )" zobrazí hodnota §:‹†
nastavená ze závodu.
Pro zm nu nastavení:
1. Stiskn te programové tlačítko 3.
S každým stisknutím tlačítka se
nastavovací hodnota zvýší o jeden
stupe ; je-li dosaženo hodnoty §:‹‡
skočí ukazatel zp t na §:‹‹ (vyp).
2. Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
12
Vypnutí ukazatele dopln ní
leštidla
Jestliže ukazatel dopln ní leštidla h
ruší, (nap . p i použití kombinovaných
mycích prost edk s komponentou soli),
lze jej vypnout.
Postupujte jak je popsáno
pod bodem “Nastavení množství
leštidla” a nastavte hodnotu na §:‹‹.
Tím se ukazatel dopln ní leštidla h
vypne.
- Nádobí
Ndoábí
Není vhodné
Části p íbor a nádobí ze d eva.
Choulostivé dekorační sklenice,
um leckopr myslové a antické
nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné
proti mytí v myčkách nádobí.
Um lohmotné díly, které nejsou
odolné v či teplu.
M d né a cínové nádobí.
Části nádobí znečist né popelem,
voskem, mazacím tukem
nebo barvou.
Ozdoby na skle, hliníkové a st íbrné díly
mohou mít p i mytí sklon k zabarvení
a vyblednutí. Také n které druhy skla
(jako nap . p edm ty z k iš álového
skla) mohou být po mnoha mycích
procesech zakalené.
Nádobí
cs
Poškození sklenic a nádobí
Vyklizení nádobí
P íčiny:
Druh skla a zp sob výroby skla.
Chemické složení mycího
prost edku.
Teplota vody mycího programu.
Doporučení:
Používejte pouze sklenice
a porcelán, které jsou výrobcem
označené jako vhodné pro mytí
v myčkách nádobí.
Používejte mycí prost edek, který
je označen jako šet ící nádobí.
Po ukončení programu vyndejte sklo
a p íbory z myčky nádobí
co nejd íve.
Aby se zabránilo odkapávání kapek
vody z horního koše na nádobí
ve spodním koši, doporučuje se
vyprazd ovat spot ebič zdola nahoru.
Horké nádobí je citlivé na dotyk!
Po ukončení programu je proto nechejte
v myčce nádobí tak dlouho vychladnout,
až je m žete dob e uchopit.
Uložení nádobí
Upozorn ní
Po ukončení programu mohou být ve
vnit ním prostoru spot ebiče ješt
viditelné kapky vody. Na sušení nádobí
to však nemá žádný vliv.
Šálky a sklenice
Horní koš na nádobí 1*
1. Odstra te velké zbytky jídla.
P edb žné umytí pod tekoucí vodou
není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
– nádobí stálo spolehliv
a nemohlo se p evrhnout.
– všechny nádoby byly postaveny
otvorem dol .
– vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubením postavte šikmo,
aby voda mohla odtékat.
– nebránilo otáčení obou
ost ikovacích ramen 12 a 1B.
Velmi malé díly nádobí se nemají mýt
v myčce nádobí, protože mohou lehce
vypadnout z koše.
13
cs
Nádobí
Hrnce
P íborová zásuvka
Spodní koš na nádobí 1Z
Uspo ádejte p íbory do p íborové
zásuvky 1" podle vyobrazení.
Odd lené uspo ádání usnad uje vyjmutí
po mytí.
Zásuvku lze vyndat.
Tip
Siln znečist né nádobí (hrnce) byste
m li umístit do spodního koše.
Z d vodu siln jšího ost ikovacího
paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
Tip
Další p íklady, jak m žete Vaši myčku
nádobí optimáln zaplnit, najdete
na naší domovské stránce jako
bezplatný download (stažení).
P íslušnou internetovou adresu
si prosím zjist te na zadní stran tohoto
návodu k použití.
14
Sklopné trny
Sklopnért yn
K lepšímu uspo ádání hrc ,
mís a sklenic jsou trny sklopné.
Mycí prost edek
P estavení výšky koše
. Mycí prost edek
Držákmalýchdíl
Horní koš na nádobí 1* lze výškov
p estavit do 3 stup , aby se bu
v horním nebo ve spodním koši vytvo ilo
více místa.
Výška spot ebiče 81,5 cm
Horní koš Spodní koš
Stupe 1 max. ø
Stupe 2 max. ø
Stupe 3 max. ø
16 cm
18,5 cm
21 cm
cs
30 cm
27,5 cm
25 cm
1. Vytáhn te horní koš na nádobí 1*.
2. Ke spušt ní zatlačte postupn
ob páčky vlevo a vpravo
na vn jších stranách koše sm rem
dovnit . Držte p itom koš pevn
ze strany za horní okraj, aby trhavým
pohybem nespadl dol .
kedetsorpM
yíc
M žete používat tablety jakož i práškové
nebo tekuté mycí prost edky pro myčky
nádobí, v žádném p ípad ale
prost edky pro ruční mytí nádobí. Podle
znečist ní lze s práškovým nebo
tekutým mycím prost edkem dávkování
individuáln p izp sobit. Tablety
obsahují pro všechny mycí úkoly
dostatečné množství účinných látek.
Moderní, účinné mycí prost edky
používají p evážn nízkoalkalickou
recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty
vážou vápno obsažené ve vod . Enzymy
odbourávají škrob a rozpoušt jí
bílkoviny. Mycí prost edky jsou z ídka
bez fosfát . Tyto mycí prost edky mají
slabší schopnost vázat vápno a vyžadují
v tší dávkovací množství. K odstran ní
barevných skvrn (nap . čaj, kečup) se
v tšinou používají b lidla na bázi
kyslíku.
3. Ke zvednutí uchopte koš
na stranách na horním okraji
a zvedn te jej sm rem nahoru.
4. D íve než koš op t zasunete,
p esv dčte se, že leží na obou
stranách ve stejné výšce. Jinak se
nedají zav ít dví ka myčky a horní
ost ikovací rameno nemá žádné
spojení k cirkulaci vody.
15
cs
Mycí prost edek
Upozorn ní
Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečn
dodržujte pokyny na obalu mycích
prost edk !
P i dalších dotazech Vám
doporučujeme, abyste se obrátili
na poradny výrobc mycích prost edk .
2. Posunutím nahoru zavírejte víko
komory pro mycí prost edek,
až uzáv r bezproblémov zaskočí.
ã Varování – Dodržujte bezpečnostní
upozorn ní, pop . pokyny k použití
na obalech od mycích p ípravk
a leštidel.
Pln ní mycího prost edku
1. Je-li komora pro mycí prost edek
1j ješt uzav ená, stiskn te
uzavírací zástrčku 9", abyste
komoru otev eli.
Napl te mycí prost edek do suché
komory pro mycí prost edek 1j
(vložte tabletu nap íč, ne na výšku).
Dávkování: viz pokyny výrobce
na obalu.
Rozd lení dávkování v komo e
pro mycí prost edek 1j Vám p itom
pom že naplnit správné množství
práškového nebo tekutého mycího
prost edku.
P i normálním znečist ní obvykle
stačí 20 ml–25 ml. P i použití tablet
stačí jedna tableta.
PO
PO
PO
16
Komora pro mycí prost edek se
v závislosti na programu automaticky
otev e v optimální časový okamžik.
Práškový nebo tekutý mycí
prost edek se ve spot ebiči rozd lí
a rozpustí, tableta spadne
do záchytné misky na tablety
a dávkovan se zde rozpustí.
Tip
U málo znečist ného nádobí stačí
obvykle trochu menší množství mycího
prost edku než je uvedeno.
Vhodné čisticí a ošet ovací prost edky si
m žete koupit online na naší internetové
stránce nebo v zákaznickém servisu (viz
zadní strana).
Mycí prost edek
Kombinovaný mycí prost edek
Krom b žných mycích prost edk
(samostatné) se nabízí ada produkt
s p ídavnými funkcemi. Tyto produkty
obsahují krom mycího prost edku
často také leštidlo a s l (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 atd.) ješt
p ídavné komponenty, jako nap .
ochrana skla nebo lesk nerezového
nádobí. Kombinované mycí prost edky
p sobí pouze do určitého stupn
tvrdosti vody (v tšinou 21°dH). Nad
touto mezí se musí p idávat s l
a leštidlo.
Jakmile se používají kombinované mycí
produkty, p izp sobí se mycí program
automaticky tak, že se vždy docílí
co nejlepší výsledky mytí a sušení.
ã Varování – Nepokládejte
do záchytné misky na tablety 1:
žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím
rovnom rnému rozpoušt ní tablety.
ã Varování – Chcete-li po spušt ní
programu p idat nádobí, nepoužívejte
záchytnou misku na tablety 1: jako
rukoje horního koše. Mohla by se v ní
již nacházet tableta a p ijdete
do kontaktu s částečn rozpušt nou
tabletou.
cs
Upozorn ní
Optimálních mycích a sušicích
výsledk dosáhnete použitím
samostatných mycích prost edk
ve spojení s odd leným použitím soli
a leštidla.
U krátkých program nemohou
tablety vlivem rozdílného chování
p i rozpoušt ní eventuáln
dosáhnout plné mycí schopnosti
a mohou také z stat nerozpušt né
zbytky mycího prost edku. Pro tyto
programy jsou vhodn jší mycí
prost edky v práškovém provedení.
U programu “Intenzivní” (u n kterých
model ) je dostatečné dávkování
jedné tablety. P i použití práškových
mycích prost edk m žete navíc
trochu mycího prost edku rozsypat
na dví ka spot ebiče.
Také když svítí ukazatel dopln ní
leštidla a/nebo soli, b ží mycí
program p i použití kombinovaných
mycích prost edk bezvadn .
P i použití mycích prost edk
s ochranným obalem rozpustným
ve vod : Uchopte obal pouze
suchýma rukama a napl te mycí
prost edek pouze do absolutn
suché komory pro mycí prost edek,
jinak m že dojít ke slepení.
Chcete-li p ejít z kombinovaných
mycích prost edk na samostatné
mycí prost edky dbejte na to,
aby zm kčovací za ízení a množství
leštidla byly nastaveny na správnou
hodnotu.
17
cs
P ehled program
/ P ehled program
m
aogrprdehleP
V tomto p ehledu je zobrazen max. možný počet program . P íslušné programy
a jejich uspo ádání si prosím zjist te na Vašem ovládacím panelu.
Druh nádobí
Druh znečist ní
Program
±/°
hrnce, pánve,
nechoulostivé
nádobí a p íbory
siln ulpívající
p ipečené nebo
Intenzivní 70°
zaschlé zbytky jídel,
obsahující škrob nebo
bílkoviny
Á
Možné p ídavné
funkce
Pr b h programu
všechny
P edmytí
Mytí 70°
Mezimytí
Lešt ní 65°
Sušení
všechny
Pomocí senzoriky se
optimalizuje podle
znečist ní.
všechny
Pomocí senzoriky se
optimalizuje podle
znečist ní.
všechny
P edmytí
Mytí 50°
Mezimytí
Lešt ní 65°
Sušení
Intenzivní zóna
Úspora času
Poloviční nápl
Extra sušení
P edmytí
Mytí 40°
Mezimytí
Lešt ní 55°
Sušení
Extra sušení
Mytí 45°
Mezimytí
Lešt ní 55°
žádné
P edmytí
Auto 45°-65°
Á
Auto 45°-65°
smíšené nádobí
a p íbory
lehce zaschlé zbytky
jídel b žných
v domácnosti
â/à
Eco 50°
choulostivé
nádobí, p íbory
s tepeln
choulostivými
plasty a sklenice
é/è
málo ulpívající,
čerstvé zbytky jídel
Jemný 40°
ñ/ð
Rychle 45°
všechny druhy
nádobí
studené opláchnutí,
mezimytí
ù/ø
P edmytí
Volba programu
Podle druhu nádobí a stupn znečist ní
m žete zvolit vhodný program.
18
P ídavné funkce
Upozorn ní pro zkušební
ústavy
Zkušební ústavy obdrží pokyny pro
srovnávací testy (nap . podle EN60436).
Jedná se p i tom o podmínky k
provád ní test , avšak ne o výsledky
nebo hodnoty spot eby.
Dotazy e-mailem na:
[email protected]
Je pot ebné číslo spot ebiče (E-Nr.) a
výrobní číslo (FD), které najdete na
typovém štítku 9* na dve ích
spot ebiče.
μ HygienaPlus
cs
Pool viční ápl
yHeignPaul s
S touto funkcí se zvýší a extrémn
dlouho udržuje teplota, aby se obdržel
definovaný dezinfekční výkon. Tím se
dosáhne zvýšený hygienický stav. Tato
p ídavná funkce je ideální nap . pro mytí
prkýnek na krájení nebo kojeneckých
láhví.
0 P ídavné funkce
ckneuf én
av
díP
etnI nznvi ózí na
Jsou nastavitelné pomocí tlačítek
P ídavné funkce H.
Ÿ Úspora času (VarioSpeed)
Úspoarsčau(raVoSi epd)
Pomocí funkce >>Úspora času<< lze
podle zvoleného mycího programu
zkrátit dobu chodu programu
o cca 20% až 50%. P íslušná zm na
doby b hu se zobrazí na číslicové
indikaci )". Aby se p i zkrácené dob
b hu docílilo optimálních mycích
výsledk , zvýší se spot eba vody
a energie.
Extrsašeuní
19
cs
Obsluha spot ebiče
1 Obsluha spot ebiče
čeibetopsahuO
lsb
Programová data
Programové údaje (hodnoty spot eby)
najdete v krátkém návodu. Vztahují se
na normální podmínky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody •:‹…. Rozdílné
ovliv ující faktory jako nap . teplota vody
nebo tlak v potrubí mohou vést
k odchylkám.
Aqua Senzor
Upozorn ní
- k provozu myčky nádobí, šetrnému k
životnímu prost edí:
Z ekologických d vod bude p i
každém spušt ní spot ebiče
p ednastaven program Eco 50°. Šet í to
p írodní zdroje a v neposlední ad Vaši
pen ženku.
Program Eco 50° je zejména šetrný k
životnímu prost edí. Je to “standardní
program” podle na ízení EU 1016/2010,
který nejefektivn ji využívá standardní
mycí cyklus k mytí b žn znečist ného
nádobí a kombinovanou spot ebu
energie a vody k mytí tohoto nádobí.
AquaeSznor
Ukazatel zbytkového času
Aqua Senzor je optické m icí za ízení
(sv telná závora), se kterým se m í
zakalení mycí vody.
Aktivace Aqua-Senzoru probíhá
specificky podle programu. Je-li
aquasenzor aktivní, m že se “čistá”
mycí voda p evzít do následující mycí
lázn a spot eba vody se sníží o 3 – 6
litr . Je-li stupe znečišt ní vyšší, bude
voda odčerpána a nahrazena vodou
čistou. V automatických programech se
navíc teplota a doba chodu p izp sobí
stupni znečist ní.
Zapnutí myčky nádobí
1. Otev ete úpln vodovodní kohoutek.
2. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
Ukazatel programu Eco 50° bliká.
Tento program z stane navolený,
nestiskne-li se jiné tlačítko programu
0. Na číslicovém ukazateli )"
bliká p edpokládaná doba trvání
programu.
3. Stiskn te tlačítko START P.
Spustí se b h programu.
20
P i volb programu se na číslicové
indikaci zobrazí zbývající doba trvání
programu )".
Doba trvání je b hem programu určena
tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož
i stupn m znečist ní a m že se m nit
(v závislosti na zvoleném programu).
Časová p edvolba
Čaosvápedvobl a
Spušt ní programu m žete
v hodinových krocích posunout
až o 24 hodin.
1. Zav ete dví ka.
2. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
3. Stiskn te tlačítko @ +, až číslicová
indikace )" skočí na œ:‹‚.
4. Stiskn te tolikrát
tlačítko @ + nebo –, až zobrazený
čas odpovídá Vašim požadavk m.
Obsluha spot ebiče
cs
5. Stiskn te tlačítko START P,
p edvolba času je aktivována.
6. Ke zrušení p edvolby času stiskn te
tolikrát tlačítko @ + nebo –, až se
na číslicové indikaci zobrazí )"
œ:‹‹.
Až do spušt ní programu m žete
Vaši volbu libovoln m nit.
Pro zm nu nastavení:
1. Stiskn te programové tlačítko 3.
S každým stisknutím tlačítka se
nastavovací hodnota zvýší o jeden
stupe ; je-li dosaženo hodnoty ˜:‹ƒ
skočí ukazatel zp t na ˜:‹‹ (vyp).
2. Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
Konec programu
Vypnutí myčky nádobí
Program je ukončen, když se
na číslicovém ukazateli )" zobrazí
hodnota ‹:‹‹.
Krátkou dobu po ukončení programu:
1. Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
2. Zav ete vodovodní kohoutek
(odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.
Automatické vypnutí po
ukončení programu
uAmot taékci yvpnítupookunčíneorprgamu
K šet ení energie se myčka nádobí
1 min. po ukončení programu vypne
(nastavení ze závodu).
Automatické vypnutí je nastavitelné
od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
˜:‹‹ Spot ebič se automaticky nevypne
˜:‹‚ Vypnutí po 1 min
˜:‹ƒ Vypnutí po 120 min
1. Zav ete dví ka.
2. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
3. Držte stisknuté tlačítko
programu # a tiskn te tlačítko
START P tak dlouho, až se zobrazí
číslicová indikace •:‹....
4. Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
5. Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové
indikaci )" zobrazí hodnota ˜:‹‚
nastavená ze závodu.
Upozorn ní
Po ukončení programu nechejte
spot ebič ješt trochu vychladnout, než
jej otev ete. Zabráníte tím úniku páry,
která dlouhodob zp sobuje poškození
Vašeho vestav ného nábytku.
P erušení programu
1. Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
Sv telné indikace zhasnou. Program
z stane uložen v pam ti.
Jestliže p i teplovodní p ípojce nebo
oh áté myčce nádobí byla otev ena
dví ka myčky nádobí, nechejte dví ka
nejprve n kolik minut p iv ená
a potom je zav ete. Jinak se vlivem
expanze (p etlaku) mohou
samovoln otev ít dví ka spot ebiče
nebo ze spot ebiče unikat voda.
2. K pokračování programu op t
zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
21
cs
Čist ní a údržba
P erušení programu (Reset)
Peruešíprnogarmu
1. Stiskn te cca 3 sek. tlačítko
START P.
Na číslicovém ukazateli )" se
zobrazí ‹:‹‚.
2. Pr b h programu trvá cca. 1 minutu.
Na číslicovém ukazateli )" se
zobrazí ‹:‹‹.
3. Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
Zm na programu
Po stisknutí tlačítka START P není
možná žádná zm na programu.
Zm na programu je možná pouze
pomocí p erušení programu (Reset).
Intenzivní sušení
P i lešt ní se pracuje s vyšší teplotou
a tím se dosáhne zlepšeného výsledku
sušení. M že se p i tom nepatrn zvýšit
doba b hu. (Pozor u choulostivých částí
nádobí!)
1. Zav ete dví ka.
2. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
3. Držte stisknuté tlačítko programu
# a tiskn te tlačítko START P
tak dlouho, až se zobrazí číslicová
indikace )" •:‹....
4. Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
5. Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové
indikaci )" zobrazí hodnota š:‹‹
nastavená ze závodu.
Pro zm nu nastavení:
1. Stisknutím tlačítka 3 m žete
zapnout š:‹‚ nebo vypnout š:‹‹
intenzivní sušení.
2. Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
22
2 Čist ní a údržba
bažúdra nítČ
si
Pravidelná kontrola a údržba Vašeho
spot ebiče pomáhá zabránit poruchám.
Šet í to čas a p edchází se tím
mrzutostem.
Celkový stav spot ebiče
Zkontrolujte mycí prostor z hlediska
usazenin tuk a vápna.
Najdete-li takové usazeniny, potom:
Napl te komoru mycím prost edkem.
Spus te spot ebič bez nádobí
s programem s nejvyšší mycí
teplotou.
K čist ní spot ebiče používejte pouze
čističe/čističe pro spot ebiče, vhodné
speciáln pro myčky nádobí.
Aby t sn ní dve í z stalo vždy čisté
a hygienické, čist te je pravideln
vlhkým had íkem s trochou mycího
prost edku.
P i delším odstavení nechejte dví ka
trochu pootev ená, aby se nemohl
tvo it nep íjemný zápach.
Nepoužívejte k čist ní Vaší myčky
nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí
za eventuální následné škody.
Utírejte pravideln čelní stranu
spot ebiče a panel lehce navlhčeným
hadrem; stačí voda a trochu mycího
prost edku. Nepoužívejte houby
s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí
prost edky, oba mohou zp sobit
poškrábání povrch spot ebiče.
U nerezových spot ebič : Vyhn te se
používání savých had ík nebo je p ed
prvním použitím n kolikrát d kladn
vyperte, aby se zabránilo korozi.
ã Varování – Ohrožení zdraví
Nikdy nepoužívejte jiné čisticí
prost edky, nap . čisticí prost edky pro
domácnost obsahující chlor!
Čist ní a údržba
Speciální s l a leštidlo
Kontrolujte ukazatelé dopln ní `
a h. Eventuáln dopl te s l a/
nebo leštidlo.
Sítka
Sítka 1R zachycují p ed čerpadlem
hrubé nečistoty v mycí vod . Tyto
nečistoty mohou sítka p íležitostn
ucpat.
Sítkový systém se skládá z hrubého
sítka, plochého, jemného sítka
a mikrosítka.
1. Zkontrolujte sítka po každém mytí
na zbytky pokrm .
2. Uvoln te otáčením sítový válec,
podle vyobrazení a vyndejte sítkový
systém.
cs
3. Odstra te p ípadné zbytky potravin
a vyčist te sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte op t v opačném po adí
sítkový systém a dbejte na to, aby
po zav ení byla označení šipkami
proti sob .
Ost ikovací ramena
Vápno a nečistoty z mycí vody mohou
zablokovat trysky a uložení ost ikovacích
ramen 12 a 1B.
1. Kontrolujte výstupní trysky
ost ikovacích ramen p ed ucpáním
ucpání.
2. Odšroubujte horní ost ikovací
rameno 12.
3. Stáhn te nahoru spodní ost ikovací
rameno 1B.
4. Vyčist te ost ikovací ramena
pod tekoucí vodou.
5. Upevn te op t ost ikovací ramena
zaskočením, event. je pevn
p išroubujte.
23
cs
Porucha, co je nutno ud lat?
3 Porucha, co je nutno
ud lat?
?taludnonutejoc ,huacPor
Podle zkušeností lze mnoho poruch,
které se vyskytují v b žném provozu,
odstranit vlastními silami. To zajistí, že
máte spot ebič op t rychle k dispozici.
V následujícím p ehledu najdete možné
p íčiny chybových funkcí a pomocné
pokyny pro jejich odstran ní.
Upozorn ní
Pokud by se spot ebič b hem mytí
nádobí z neznámých d vod zastavil
nebo nespustil, prove te nejd íve funkci
P erušení programu (Reset).
(Viz kapitola Obsluha spot ebiče)
V tomto p ípad :
1. Zásadn nejprve odpojte spot ebič
od elektrické sít .
2. Vyndejte horní 1* a spodní koš
1Z.
3. Vymontujte sítka 1R.
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezm te
na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vypačte (jak je
vyobrazeno) bílý kryt čerpadla.
Uchopte kryt za p epážku
a nadzvedn te šikmo dovnit . Kryt
kompletn vyndejte.
ã Varování – Myslete na to: Opravy
sm jí provád t pouze odborníci. Je-li
nutná vým na n které součásti, dbejte
na to, aby byly použity pouze originální
náhradní díly. Neodbornými opravami
nebo nepoužitím originálních díl mohou
pro uživatele vzniknout značné škody
a nebezpečí.
Čerpadlo odpadní vody
6. Zkontrolujte ob žné kolo na cizí
t lesa a p ípadn je odstra te.
7. Umíst te kryt do p vodní polohy
a k zajišt ní zaskočením jej tlačte
sm rem dol (kliknutí).
Velké zbytky jídel nebo cizí t lesa, které
nebyly zachycené sítky, mohou
zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí
voda potom stojí nad sítkem.
.OLFN
8. Namontujte sítka.
9. Nasa te znovu koše.
24
Porucha, co je nutno ud lat?
cs
Tabulka poruch
Porucha
Svítí ukazatel “Kontrola
p ívodu vody” X.
P íčina
P ívodní hadice je p elomená.
Je zav ený vodovodní kohoutek.
Vodovodní kohoutek je zaseknutý
nebo zanesený vápnem.
Sítko v p ívodu vody je ucpané.
Svítí kód chyby “:ƒƒ.
Znečist ná nebo ucpaná sítka
1R.
Svítí kód chyby “:ƒ….
Ucpaná nebo p elomená hadice
odpadní vody.
Sifonová p ípojka je ješt
zav ená.
Kryt vodního čerpadla je volný.
Svítí kód chyby “:ƒ†.
Zablokované čerpadlo odpadní
vody nebo kryt tohoto čerpadla
není zaskočený.
P íliš nízké sí ové nap tí.
Svítí kód chyby “:ƒˆ.
Odstran ní
Položte p ívodní hadici bez p elomení.
Otev ete vodovodní kohoutek.
Otev ete vodovodní kohoutek.
P i otev eném p ívodu vody musí být pr tok
min. 10 l/min.
Vypn te myčku nádobí. Vytáhn te zástrčku
myčky nádobí. Zav ete vodovodní kohoutek.
Odšroubujte p ípojku vody.
Vyčist te sítko v p ívodní hadici.
Našroubujte op t vodní p ípojku.
Zkontrolujte na t snost. Zajist te elektrické
napájení. Zapn te myčku nádobí.
Vyčist te sítka.
(Viz Čist ní a údržba)
Položte hadici bez p elomení, p íp.
odstra te zbytky.
Zkontrolujte p ípojku na sifonu a p ípadn ji
otev ete.
Zajist te kryt zaskočením.
(viz Čerpadlo odpadní vody)
Vyčist te čerpadlo a kryt správn zajist te
zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)
Žádná chyba spot ebiče, nechejte
zkontrolovat sí ové nap tí a elektrickou
instalaci.
25
cs
Porucha, co je nutno ud lat?
Porucha
V číslicové indikaci se
zobrazí jiný kód chyby.
(“:‹‚ až “:„‹)
P íčina
Pravd podobn došlo
k technické poruše.
Displej bliká
Dve e nejsou úpln zav ené.
Svítí ukazatel dopln ní soli Chybí leštidlo.
` a/nebo leštidla h. Chybí s l.
Čidlo nerozpozná tablety soli.
Nesvítí ukazatel dopln ní
Ukazatel dopln ní je vypnutý.
soli ` a/nebo
leštidla h.
K dispozici je ješt dostatek
speciální soli/leštidla.
Po ukončení programu
Sítkový systém nebo oblast pod
z stane stát v myčce
sítky 1R je ucpaná.
nádobí voda.
Program ješt není ukončen
26
Odstran ní
Vypn te spot ebič vypínačem ZAP./VYP.
(. Po krátké dob spot ebič op tovn
spus te.
Pokud problém vznikne znovu, potom
zav ete vodovodní kohoutek, vytáhn te
sí ovou zástrčku.
Zavolejte zákaznický servis a uve te kód
chyby.
Zav ete dví ka. Dbejte na to, aby z koše
nevyčnívaly žádné p edm ty (nádobí,
osv žovač vzduchu) a neomezovaly tím
zav ení dví ek.
Dopl te leštidlo.
Dopl te speciální s l.
Použijte jinou speciální s l.
Aktivování/deaktivování (viz kapitola
Zm kčovací za ízení/speciální s l nebo
leštidlo).
Ukazatel dopln ní, zkontrolujte stavy
napln ní.
Vyčist te sítka a oblast pod sítky (viz
Čerpadlo odpadní vody).
Počkejte na konec programu nebo prove te
Reset (viz P erušení programu)
Porucha, co je nutno ud lat?
Porucha
Nádobí není suché.
cs
P íčina
Žádné nebo p íliš málo leštidla
v zásobníku.
Byl zvolen program bez sušení.
Odstran ní
Dopl te leštidlo.
Použitý kombinovaný mycí
prost edek má špatný sušicí
výkon.
Intenzivní sušení ke zvýšení
účinku sušení není aktivováno.
Nádobí bylo vyklizeno p íliš brzy
nebo proces sušení ješt nebyl
ukončen.
Použité eko leštidlo má špatný
sušicí výkon.
Speciální vlastnosti plastu.
Použijte jiné kombinované mycí prost edky
s lepším sušicím výkonem. Dodatečné
použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
Aktivujte intenzivní sušení (viz Obsluha
spot ebiče)
Počkejte na konec programu, p íp. vyjm te
nádobí teprve 30 min. po ukončení
programu.
Použijte značkové leštidlo. Eko produkty
mají značn horší účinnost.
Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a h e se
proto suší.
P íbory pokud možno odd len , zabra te
míst m dotyku.
P íbory správn rozt i te a podle možnosti
odd lte od sebe.
Na základ principu sušení “kondenzační
sušení”, jsou kapky vody v zásobníku
fyzikáln podmín né a žádané. Vlhkost ve
vzduchu kondenzuje na vnit ních st nách
myčky nádobí, stéká dol a odčerpává se.
Zvolte program se sušením (viz P ehled
program , Pr b h programu).
Nahromad ní vody v prohlubních P i uložení dbejte na šikmou polohu,
nádobí a p íborech.
p íslušné kusy nádobí ukládejte pokud
možno šikmo.
Plastové nádobí není
suché.
P íbory nejsou suché.
Vnit ní strany spot ebiče
jsou po mycím cyklu
mokré.
P íbory jsou v košíku na p íbory
nevýhodn rozt íd né.
P íbory jsou v p íborové zásuvce
nevýhodn rozt íd né.
Žádná chyba spot ebiče.
27
cs
Porucha, co je nutno ud lat?
Porucha
Zbytky jídel na nádobí.
Zbytky mycího prost edku
28
P íčina
P íliš t sn uspo ádané nádobí,
p epln ný koš na nádobí.
Odstran ní
Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici
dostatečný volný prostor a ost ikovací
paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí.
Zabra te míst m dotyku.
Zabrán no otáčení ost ikovacího Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení
ramena.
ost ikovacího ramena.
Trysky ost ikovacích ramen jsou Vyčist te trysky ost ikovacího ramena,
ucpané.
(viz Čist ní a údržba).
Sítka 1R jsou znečist ná.
Vyčist te sítka (viz Čist ní a údržba).
Nesprávn nasazená a/nebo
Nasa te správn sítka a zajist te je
nezaskočená sítka 1R.
zaskočením.
P íliš slabý mycí program.
Zvolte siln jší mycí program.
Siln p edmyté nádobí, senzorika Nádobí nep edmývejte. Odstra te pouze
se proto rozhodla pro slabý b h velké zbytky jídel.
programu. Pevn ulpívající
Doporučení programu Eco 50° nebo
nečistoty nelze částečn
Intenzivn .
odstranit.
Vysoké, úzké nádoby nebudou
Vysoké, úzké nádoby neukládejte šikmo
v rohové oblasti dostatečn
a do rohové oblasti.
vypláchnuté.
Horní koš 1* není vpravo
Nastavte horní koš postranními pákami na
a vlevo nastavený na stejnou
stejnou výšku.
výšku.
Víko komory pro mycí prost edek Víko komory pro mycí prost edek nesmí být
je zablokováno kusy nádobí, víko omezováno kusy nádobí.
se proto úpln neotev e.
Do záchytné misky na tablety neumís ujte
žádné kusy nádobí nebo osv žovač
vzduchu.
Víko komory pro mycí prost edek Tableta se musí vložit naplocho a ne
je blokováno tabletou.
nastojato.
V rychlém nebo krátkém
Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo
programu byly použité tablety.
krátký program p íliš dlouhá.
Ve zvoleném krátkém programu Použijte práškový mycí prost edek nebo
nebude dosaženo doby
siln jší program.
rozpustnosti mycího prost edku.
Mycí účinek a chování p i
Vym te mycí prost edek.
rozpoušt ní se snižuje p i delší
dob uložení nebo je-li mycí
prost edek siln zhrudkovat lý.
Porucha, co je nutno ud lat?
cs
Porucha
P íčina
Vodní skvrny na plastových Tvo ení kapek na plastovém
kusech
povrchu se z fyzikálního hlediska
nelze vyhnout. Po uschnutí jsou
patrné vodní skvrny.
Odstran ní
Použijte siln jší program (více vým n vody).
P i uložení dbejte na šikmou polohu.
Použijte leštidlo.
P ípadn zvyšte nastavení zm kčování vody.
Stíratelné nebo vodou
Usazují se látky obsažené
Zm te značku mycího prost edku.
rozpustné povlaky
v mycím prost edku. Tyto povlaky Spot ebič mechanicky vyčist te.
v zásobníku nebo na
se v tšinou nedají chemicky
dve ích.
(čistič pro domácí spot ebiče, ...)
odstranit.
P i “bílém povlaku” na dn vany Zvyšte nastavení zm kčovacího za ízení,
myčky je zm kčovací za ízení
p íp. vym te mycí prost edek.
nastaveno na mezní hodnotu
tvorby povlaku.
Víko zásobníku na s l 1J není Víko zásobníku na s l správn utáhn te.
utažené.
Pouze u sklenic: Začínající korozi Viz Poškození sklenic a nádobí.
skla lze jenom zdánliv set ít.
Zm te značku mycího prost edku.
Bílé, t žce odstranitelné
Usazují se látky obsažené
povlaky na nádobí,
v mycím prost edku. Tyto povlaky Spot ebič mechanicky vyčist te.
zásobníku nebo dve ích.
se v tšinou nedají chemicky
(čistič pro domácí spot ebiče, ...)
odstranit.
Nesprávn nastavený rozsah
Nastavte zm kčovací za ízení podle návodu
tvrdosti vody nebo je tvrdost vody k obsluze nebo dopl te s l.
v tší než 50°dH (8,9 mmol/l).
Mycí prost edek 3in1 (3v1) nebo Nastavte zm kčovací za ízení podle návodu
Bio/eko mycí prost edky nejsou k obsluze nebo použijte odd lené
dostatečné účinné.
prost edky (značkové mycí prost edky, s l,
leštidlo).
Poddávkování mycího
Zvyšte dávkování mycího prost edku nebo
prost edku.
jej vym te.
Zvolen p íliš slabý mycí program. Zvolte siln jší mycí program.
Zbytky čaje nebo rt nky na P íliš nízká mycí teplota.
Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
nádobí.
P íliš málo nebo nevhodný mycí Napl te vhodný mycí prost edek se
prost edek.
správným dávkováním.
Siln p edmyté nádobí, senzorika Nádobí nep edmývejte. Odstra te pouze
se proto rozhodla pro slabý b h velké zbytky jídel.
programu. Pevn ulpívající
Doporučení programu Eco 50°
nečistoty nelze částečn
odstranit.
29
cs
Porucha, co je nutno ud lat?
Porucha
Barevné (modré, žluté,
hn dé), t žce odstranitelné
až neodstranitelné povlaky
ve spot ebiči nebo na
nerezovém nádobí.
P íčina
Tvorba povlaku z látek
obsažených v zelenin (nap . ze
zelí, celeru, brambor, nudlí, ...)
nebo vody z vodovodu (nap .
mangan).
Tvorba povlaku vlivem
metalických složek na st íbrném
nebo hliníkovém nádobí.
Barevné (žluté, oranžové, Tvorba povlaku z látek
hn dé) lehce odstranitelné obsažených ve zbytcích jídel
usazeniny ve vnit ním
a vod z vodovodu (vápno),
prostoru (p ednostn
“mýdlovatý”
v oblasti dna)
Zabarvení na plastových
P íliš nízká mycí teplota.
kusech.
Siln p edmyté nádobí, senzorika
se proto rozhodla pro slabý b h
programu. Pevn ulpívající
nečistoty nelze částečn
odstranit.
Odstranitelné šmouhy na
P íliš mnoho leštidla.
sklenicích, sklenicích
Není napln no leštidlo nebo p íliš
s kovovým vzhledem
malé nastavení.
a p íborech.
Zbytky mycího prost edku v části
programu lešt ní. Víko komory
pro mycí prost edek je
zablokováno kusy nádobí, (víko
se úpln neotev e).
Odstran ní
Částečn odstranitelné čističem pro myčky
nádobí nebo mechanickým čist ním.
Povlaky jsou zdravotn nezávadné.
Částečn odstranitelné čističem pro myčky
nádobí nebo mechanickým čist ním.
Zkontrolujte funkci zm kčovacího za ízení
(dopl te speciální s l), p íp. p i použití
kombinovaných mycích prost edk (tablet)
aktivujte zm kčování (viz kapitola
Zm kčovací za ízení/speciální s l)
Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
Nádobí nep edmývejte. Odstra te pouze
velké zbytky jídel.
Doporučení programu Eco 50°
Nastavte množství leštidla na nižší stupe .
Napl te leštidlo a zkontrolujte dávkování
(doporučený stupe 4-5).
Víko komory pro mycí prost edek nesmí být
omezováno kusy nádobí.
Do záchytné misky na tablety neumís ujte
žádné kusy nádobí nebo osv žovač
vzduchu.
Siln p edmyté nádobí, senzorika Nádobí nep edmývejte. Odstra te pouze
se proto rozhodla pro slabý b h velké zbytky jídel.
programu. Pevn ulpívající
Doporučení programu Eco 50°
nečistoty nelze částečn
odstranit.
Začínající nebo již existující, Sklenice nejsou odolné v či mytí Používejte sklenice vhodné pro mytí
v myčce nádobí.
v myčce nádobí, pouze vhodné
ireverzibilní (trvalé)
pro mytí v myčce.
zakalení skla.
Zabra te dlouhé fázi parního sušení (doba
po ukončení mycího cyklu).
Použijte mycí cyklus s nižší teplotou.
Nastavte zm kčovací za ízení podle tvrdosti
vody (p íp. o jeden stupe nižší).
Použijte mycí prost edek s komponenty pro
ochranu skla.
30
Porucha, co je nutno ud lat?
Porucha
Stopy rzi na p íborech.
Myčka nádobí se neuvede
do provozu.
P íčina
P íbory nejsou dostatečn odolné
proti rezav ní. Ost í nož jsou
často postižena siln ji.
P íbory také zreziví, pokud se myjí
společn s rezav jícími díly
(rukojeti hrnc , poškozené koše
na nádobí atd.).
P íliš vysoký obsah soli v mycí
vod , protože není pevn
zašroubován uzáv r nádržky
pro s l nebo se p i dopl ování
soli rozsypala s l.
Není v po ádku domovní pojistka.
Není zastrčen sí ový kabel.
Program se spustí
samostatn .
Nejsou správn zav ená dví ka
myčky nádobí.
Nečekali jste na ukončení
programu.
Dve e se nedají zav it.
Zámek dve í je p estaven.
Zav ení dví ek je zamezeno
v souvislosti s instalací.
Víko komory mycího
Komora pro mycí prost edek
prost edku se nedá uzav ít. nebo vedení víka je zablokováno
slepenými zbytky mycího
prost edku
Zbytky mycího prost edku Ost ikovací ramena jsou
v komo e pro mycí
zablokována kusy nádobí, mycí
prost edek nebo
prost edek se proto nevypláchne.
v záchytné misce na
Komora pro mycí prost edek byla
tablety.
p i pln ní vlhká.
cs
Odstran ní
Používejte nerezav jící p íbory.
Nemyjte žádné rezav jící kusy.
Uzáv r zásobníku pro s l pevn zav ete
nebo rozsypanou s l odstra te.
Zkontrolujte pojistku.
Zajist te, že je sí ový kabel úpln zastrčen
na zadní stran spot ebiče a do sí ové
zásuvky. Zkontrolujte funkčnost sí ové
zásuvky.
Zav ete dví ka.
Prove te Reset.
(Viz P erušení programu).
Zav ete dve e s v tším vynaložením síly.
Kontrola vestav ní spot ebiče: Dví ka nebo
nástavbové díly nesmí p i zav ení na sebe
narážet.
Odstra te zbytky mycího prost edku.
Zajist te, že se ost ikovací ramena voln
otáčejí.
Pln te mycí prost edek pouze do suché
komory.
31
cs
Zákaznický servis
Porucha
Spot ebič se v programu
zastaví nebo se program
p eruší.
P íčina
Dve e nejsou úpln zav ené.
Do záchytné misky na tablety
neumís ujte žádné kusy nádobí
nebo osv žovač vzduchu.
Horní koš tlačí proti vnit ním
dve ím a brání spolehlivému
zav ení dve í.
Je p erušen p ívod elektr. proudu
a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího
Závislé na domovní instalaci,
ventilu.
proto žádná chyba spot ebiče.
Žádný vliv na funkci spot ebiče.
Nárazový nebo klepající
Ost ikovací rameno naráží do
hluk.
nádobí, nádobí není správn
uloženo.
P i malé náplni narážejí vodní
paprsky p ímo na vanu myčky.
Lehké kusy nádobí se p i mytí
pohybují.
Tvo í se p íliš mnoho p ny. V zásobníku leštidla je prost edek
na ruční mytí.
Rozlité leštidlo.
4 Zákaznický servis
svireskýcnizZkaá
Kdyby se Vám nepoda ilo poruchu
odstranit, obra te se prosím na Váš
zákaznický servis. Najdeme vždy
vhodné ešení, také aby se zabránilo
zbytečným návšt vám technik .
Kontaktní údaje nejbližšího
zákaznického servisu najdete na zadní
stran tohoto návodu k obsluze nebo
v p iloženém seznamu zákaznických
servis . P i zavolání uve te prosím číslo
spot ebiče (E­Nr. = 1) a výrobní číslo
(FD = 2), které najdete na typovém
štítku 9* na dve ích spot ebiče.
32
Odstran ní
Zav ete dví ka.
Zkontrolujte, není-li zadní st na
promáčknutá nap . zásuvkou nebo
nedemontovaným držákem hadice.
Obnovte p ívod elektr. proudu a/nebo vody.
Není možné odstran ní.
Uložte nádobí tak, aby ost ikovací ramena
nenarážela do nádobí.
Spot ebič více napl te nebo nádobí v myčce
rovnom rn rozd lte.
Lehké nádobí stabiln uložte.
Zásobník na leštidlo okamžit napl te
leštidlem.
Odstra te leštidlo hadrem.
(1U
)'
Spolehn te se na kompetenci výrobce.
Obra te se na nás. Tím si zajistíte, že
oprava bude provedena vyškolenými
servisními techniky, kte í jsou vybaveni
originálními náhradními díly pro Vaše
domácí spot ebiče.
Instalace a p ipojení
5 Instalace a p ipojení
níepojipaecalatnsI
K ádnému provozu musí být myčka
nádobí odborn p ipojena. Údaje
pro p ívod a odtok, jakož i elektrické
p ípojné hodnoty musí odpovídat
požadovaným kritériím, jak jsou
stanovena v následujících odstavcích,
pop . v montážním návodu.
P i montáži dodržujte po adí pracovních
krok :
1. Kontrola p i dodání
2. Instalace
3. P ípojka odpadní vody
4. P ípojka čerstvé vody
5. Elektrické p ipojení
Rozsah dodávky
P i reklamacích se obra te na prodejce,
u kterého jste spot ebič zakoupili nebo
na náš zákaznický servis.
Myčka nádobí
Návod k obsluze
Montážní návod
Garantie*
Montážní materiál
Tlumicí plechový kryt*
Gumová zást rka*
Sí ový kabel
* podle modelu
cs
Bezpečnostní pokyny
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny
pod bodem “P i instalaci”.
Dodání
Vaše myčka nádobí byla v závod
d kladn p ezkoušena z hlediska její
bezvadné funkce. Z staly p i tom malé
vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím
cyklu.
Technické údaje
Hmotnost:
max. 60 kg
Nap tí:
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
P ípojná hodnota:
2,0–2,4 kW
Jišt ní:
10/16 A (UK 13A)
P íkon:
vypnuto 0,1 W
nevypnuto 0,1 W
Tlak vody:
minimáln 0,05 MPa (0,5 bar),
maximáln 1 MPa (10 bar). P i vyšším
tlaku vody musíte namontovat redukční
tlakový ventil.
P ítokové množství:
minimáln 10 litr /minutu.
Teplota vody:
studená voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.
33
cs
Instalace a p ipojení
Postavení
P ípojka čerstvé vody
Pot ebné rozm ry pro vestav ní si
p evezm te z montážního návodu.
Spot ebič nastavte s pomocí výškov
nastavitelných nožiček do vodorovné
polohy. Dbejte p itom na bezpečnou
stabilitu myčky nádobí.
Vestavné a integrované spot ebiče,
které se dodatečn instalovaly jako
voln stojící spot ebič, se musí
zajistit proti p evrhnutí,
nap . p išroubováním na ze
nebo vestav ním pod pr chozí
pracovní desku, která
je sešroubována se sousedními
sk í kami.
Spot ebič lze beze všeho zabudovat
mezi d ev né nebo um lohmotné
st ny do kuchy ské bu ky.
1. P ípojku čerstvé vody p ipojte podle
montážního návodu pomocí
p iložených součástí na vodovodní
kohout.
Dbejte na to, aby p ípojka čerstvé
vody nebyla p elomená, p imáčknutá
nebo zamotaná.
2. P i vým n spot ebiče se musí vždy
použít nová p ívodní hadice vody.
Tlak vody:
minimáln 0,05 MPa (0,5 bar),
maximáln 1 MPa (10 bar). P i vyšším
tlaku vody musíte namontovat redukční
tlakový ventil.
P ítokové množství:
Minimáln 10 litr /minutu.
Teplota vody:
studená voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.
P ípojka odpadní vody
1. Pot ebné pracovní kroky si
p evezm te z montážního návodu,
eventuáln namontujte sifón
s odtokovým hrdlem.
2. P ipojte hadici odpadní vody pomocí
p iložených součástí na odtokové
hrdlo sifónu.
Dbejte na to, aby odtoková hadice
nebyla p elomena, zmáčknuta
nebo zamotaná do sebe a žádné
uzavírací víčko v odtoku
neomezovalo odtékání odpadní vody.
34
P ípojka teplé vody
Pípkjoaet élpovdy
Myčku nádobí lze p ipojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty
60 °C.
P ípojka na teplou vodu se doporučuje
tehdy, je-li tato p ípojka k dispozici
z energeticky výhodné p ípravy teplé
vody a vhodné instalace, nap . solárního
za ízení s ob hovým vedením.
Ušet í se p i tom energie a čas.
S nastavením teplá voda ‘:‹‚ m žete
váš spot ebič optimáln p izp sobit na
provoz s teplou vodou.
P itom je doporučitelná teplota vody
(teplota p ívodní vody) nejmén 40
°C a nejvýše 60 °C.
P ipojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda p ipravuje v
elektrickém bojleru.
Instalace a p ipojení
Nastavení teplé vody:
1. Zav ete dví ka.
2. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
3. Držte stisknuté tlačítko
programu # a tiskn te tlačítko
START P tak dlouho, až se zobrazí
číslicová indikace •:‹....
4. Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
5. Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové
indikaci )" zobrazí hodnota ‘:‹‹
nastavená ze závodu.
Pro zm nu nastavení:
1. Stisknutím tlačítka 3 m žete
nastavení teplé vody vypnout ‘:‹‹
nebo zapnout ‘:‹‚.
2. Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
Elektrické p ipojení
P ipojte spot ebič pouze na st ídavé
nap tí v rozsahu 220 V až 240 V
a 50 Hz nebo 60 Hz do p edpisov
nainstalované zásuvky s ochranným
vodičem. Pot ebné jišt ní viz typový
štítek 9*.
Sí ová zásuvka musí být v blízkosti
spot ebiče a také po vestav ní voln
p ístupná.
Není-li po vestav ní sí ová zástrčka
voln p ístupná, musí být pro spln ní
p íslušných bezpečnostních p edpis
na stran instalace k dispozici
všepólový odpojovač se vzdáleností
kontakt minimáln 3 mm.
cs
Zm ny na p ípojce sm jí provád t
pouze odborníci.
Prodloužení sí ového napájecího
kabelu se smí zakoupit pouze
v zákaznickém servisu.
P i použití chrániče s chybovým
proudem se smí používat pouze
typ se značkou ‚. Pouze tento
zaručuje spln ní současn platných
p edpis .
Spot ebič je vybaven bezpečnostním
systémem proti úniku vody. Dbejte
na to, že tento systém funguje pouze
p i p ipojeném napájení proudem.
Demontáž
Také zde dodržujte po adí pracovních
krok .
1. Odpojte spot ebič od elektrické sít .
2. Zav ete p ívod vody.
3. Odšroubujte p ípojku odpadní
a čerstvé vody.
4. Povolte upev ovací šrouby
k nábytkovým díl m.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové
prkno.
6. Myčku nádobí vytáhn te, p itom
opatrn vytahujte hadici.
35
cs
Instalace a p ipojení
P eprava
Zabezpečení Proti Zamrznutí
Vypus te myčku nádobí a zajist te volné
díly.
Myčka nádobí se musí vyprázdnit
pomocí následujících krok :
1. Otev ete vodovodní kohout.
2. Zav ete dví ka.
3. Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
Na číslicovém ukazateli )" se
zobrazí p edpokládaná doba trvání
programu.
5. Stiskn te tlačítko Start P.
Spustí se b h programu.
6. Po cca 4 minutách stiskn te tlačítko
START P tak dlouho, až se zobrazí
číslicová indikace ‹:‹‚.
Po cca 1 min. se na číslicové
indikaci zobrazí ‹:‹‹.
7. Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
8. Uzav ete vodovodní kohoutek,
odšroubujte p ívodní hadici
a nechejte vodu vytéct.
P epravujte spot ebič pouze ve svislé
poloze.
(Tím se do ízení stroje nedostane žádná
zbytková voda a nezp sobí chybný b h
programu).
Stojí-li Spot ebič V Místnosti Ohrožené
Mrazem (Nap . Rekreační Chata),
Musí Se Spot ebič Úpln Vypustit
(Viz P eprava).
bzazpečeníeroPiZat mnzrut(Ví pryázdnníSpoebt iče)
=PčQ\Y\KUD]HQ\
36
5R]VWķLNRYDFtKODYDQDâSOHFK\QDâSHþHQt
3RPRFtWpWRRVWŀLNRYDFtKODY\PŔšHWHPñWYHONpSOHFK\QHERPŀtšN\DâURYQčšWDOtŀH
VâSUŔPčUHPYčWňtPQHšâFPWDOtŀHSURâODEXšQtN\WDOtŀHQDâWčVWRYLQ\VHUYtURYDFtWDOtŀH
.âWRPX~ÿHOXY\QGHMWHKRUQtNRňDâQDVDāWHRVWŀLNRYDFtKODYXWDNMDNMHâY\REUD]HQR
QDâQiNUHVX
$E\âRVWŀLNRYDFtSDSUVHNPRKO]DVDKRYDWQDâYňHFKQ\ÿiVWLXVSRŀiGHMWHSURVtPSOHFK\
SRGOHY\REUD]HQtPD[âSOHFK\QDâSHÿHQtDââPŀtšN\
3URYR]XMWHP\ÿNXQiGREtYšG\VâKRUQtPNRňHPQHERUR]VWŀLNRYDFtKODYRXQDâSOHFK\
QDâSHÿHQt
není součástí tohoto modelu, možnodoobjednat jako zvláštní příslušenství
=iUXND$TXD6WRS
PEQBEÇVTQPUŜFCJĴŇCF["RVB4UPQ
/BWÒDLOÇSPLŇNOB[ÇSVLVWŇĴJQSPEÇWBKÒDÒNVWZQMáWBKÒDÒN[LVQOÒTNMPVWZ
BOBWÒDLOBÜÒ[ÇSVDFOBTQPUŜFCJĴQPTLZUOFNFOÇISBEV[BOÇTMFEVKÒDÒDIQPENÒOFL
%PKEFMJWMJWFNDIZCZOBÜFIPTZTUÎNV"RVB4UPQLFÜLPEķ[QŇTPCFOÎWPEPV
OBISBEÒNFÜLPEZTPVLSPNáNVãJWBUFMŇN,[BCF[QFĴFOÒQSPUJÝOJLVWPEZNVTÒCáU
TQPUŜFCJĴQŜJQPKFOOBFMFLUSJDLPVTÒņ
5BUP[ÇSVLBQMBUÒQPDFMPVEPCVãJWPUOPTUJTQPUŜFCJĴF
1ŜFEQPLMBEFNOÇSPLVOB[ÇSVLVKFPECPSOÎOBJOTUBMPWÇOÒBQŜJQPKFOÒTQPUŜFCJĴF
T"RVB4UPQQPEMFOBÜFIPOÇWPEV;BISOVKFUPUBLÎPECPSOķOBNPOUPWBOÎ
QSPEMPVãFOÒ"RVB4UPQPSJHJOÇMOÒQŜÒTMVÜFOTUWÒ
/BÜF[ÇSVLBTFOFW[UBIVKF
OBWBEOÇQŜÒWPEOÒQPUSVCÒOFCPBSNBUVSZBãLQŜÒQPKDF"RVB4UPQ
OBWPEPWPEOÒNLPIPVULV
/BTQPUŜFCJĴFT"RVB4UPQOFOÒ[ÇTBEOķOVUOPCķIFNQSPWP[VEPIMÒãFU
QPQŜKFQPUPNV[BWŜFOÒNWPEPWPEOÒIPLPIPVULV[BKJTUJU
1PV[FWQŜÒQBEķEFMÜÒOFQŜÒUPNOPTUJWF7BÜFNCZUķOBQŜQŜJOķLPMJLBUáEFOOÒ
EPWPMFOÎV[BWŜFUFWPEPWPEOÒLPIPVUFL
2EMHGQiYNDRSUDY\DSRUDGHQVWYtSĜLSRUXFKiFK
$; ,POUBLUOÒÝEBKFWÜFDI[FNÒOBKEFUFWQŜJMPãFOÎNTF[OBNV[ÇLB[OJDLáDITFSWJTŇ
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USB•F
.ßODIFO
(FSNBOZ
ZZZERVFKKRPHFRP
*9000864116*
9000864116 cs (9301) 640MA
INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Obchodní značka BSH:
BOSCH
Značka
SMS 58N88EU
Prodejní označení
Počet standardních sad nádobí
14
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejjnižší spotřeba až D …nejvyšší
spotřeba)
A++
Spotřeba energie 1) v kWh
266
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W
Spotřeba vody 2) v l
2660
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)
Standardní program
0,93
0,1 / 0,1
3)
Doba trvání standardního programu v min
A
Eco 50°C
195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.
0
Hlučnost 4) v dB (A) re 1 pW
46
Vestavný spotřebič, určený k montáži
ne
1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se
napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná
spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na
štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního
nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto
spotřebiče je 46 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem
k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz
4
Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče,
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst.
3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně,
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm,
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání
v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším
napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou
neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče
Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.
Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný
reklamační protokol.
„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí,
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o
používání spotřebiče.“
Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH
BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Pekařská 695/10b
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 546
email: [email protected]
Objednávky příslušenství a náhradních dílů
email: [email protected]
Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.
Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.
Návod na obsluhu
SMS 58N88EU
Q4ACZM2560
1
Na obrázku je vyobrazený maximálny počet čistiacich programov a špeciálnych funkcií.
Príslušné programy a špeciálne funkcie si, prosím, zistite na paneli vášho spotrebiča.
2
VN
2EVDK
3RXŒLWLHN XUþHQpPX~þHOX %H]SHþQRVWQpXSR]RUQHQLD 6N{UDNRXYHGLHWHVSRWUHELÿ
GR SUHYiG]N\ 3UL GRGiYNH 3UL LQňWDOiFLL 3UL NDšGRGHQQRXSRXštYDQt =iPRNGYHUt 'RW\NRYñX]iYHU 9 SUtSDGHSRňNRGHQLD 3UL OLNYLGiFLL 2FKUDQDŒLYRWQpKR
SURVWUHGLD 2EDO 6WDUpVSRWUHELÿH 6SR]QDMWHVSRWUHELþ 2YOiGDFtSDQHO 9Q~WRUQñSULHVWRUVSRWUHELÿD 0HQXSUHKĩDG =DULDGHQLHQD ]PlNþRYDQLH
YRG\ĽSHFLiOQDVRġ 1DVWDYHQLH 7DEXĩNDWYUGRVWLYRG\ 3RXšLYDQLHňSHFLiOQHMVROL 8PñYDFtSURVWULHGRNVR
]ORšNRXVROL 9\SQXWLHLQGLNiWRUD]PlNÿRYDQLD /HľWLGOR
5LDG
1HYKRGQpGR XPñYDÿN\ 3RňNRGHQLHVNODD ULDGX 9NODGDQLHULDGX 9\EHUDQLHULDGX ŇiON\D SRKiUH +UQFH =iVXYNDQD SUtERU 6NORSQpSULHKUDGN\ 1DVWDYHQLHYñňN\NRňD 8PñYDFtSURVWULHGRN
3OQHQLHXPñYDFLHKRSURVWULHGNX
.RPELQRYDQpXPñYDFLH
SURVWULHGN\ 3UHKġDGSURJUDPRY 9RĩEDSURJUDPX 8SR]RUQHQLDSURWHVWRYDFt~VWDY\ 'RSOQNRYpIXQNFLH
ÔVSRUDÿDVX9DULR6SHHG +\JLHQD3OXV 2YOiGDQLHVSRWUHELþD ÔGDMHR SURJUDPRFK $TXDVHQ]RU =DSQXWLHVSRWUHELÿD ,QGLNiWRU]RVWiYDM~FHKRÿDVX þDVRYiSUHGYRĩED 8NRQÿHQLHSURJUDPX 1DVWDYHQLHPQRšVWYDOHňWLDFHKR
SURVWULHGNX 9\SQXWLHLQGLNiWRUDGRSĥijDQLD
OHňWLDFHKRSURVWULHGNX Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti
vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
3
sk
Použitie k určenému účelu
Automatické vypnutie
po ukončení programu .
Vypnutie spotrebiča . . .
Prerušenie programu . .
Zrušenie programu . . . .
Zmena programu . . . . .
Intenzívne sušenie . . . .
.
.
.
.
.
.
2 Čistenie a údržba
. . . . . . . . . . 24
Celkový stav spotrebiča
Špeciálna so a leštidlo.
Sitká . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrekovacie ramená . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 22
. 23
. 23
. 23
. 23
. 23
4 Služba zákazníkom . . . . . . . . .
5 Umiestnenie a pripojenie . . . .
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tento spotrebič je určený pre
použitie v domácnosti
a domáckom prostredí.
Umývačku používajte iba
v domácnosti a na účely,
na ktoré je určená:
na umývanie riadu
v domácnosti.
26
Čerpadlo odpadovej vody. . . . . . . . . 26
Tabu ka poruch. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
účelu
um
leúnéčečurkeitP
iouž
. 24
. 24
. 25
. 25
3 Porucha - čo robi ? . . . . . . . . .
Obsah dodávky . . . . . . . .
Bezpečnostné pokyny. . . .
Dodávka . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . .
Umiestnenie . . . . . . . . . . .
Pripojenie k odpadu . . . . .
Pripojenie vody . . . . . . . . .
Pripojenie teplej vody . . . .
Elektrické pripojenie . . . . .
Demontáž . . . . . . . . . . . . .
Preprava . . . . . . . . . . . . . .
Opatrenia proti zamrznutiu
(Vyprázdnenie spotrebiča)
8 Použitie k určenému
( Bezpečnostné
upozornenia
35
anineorupoznétčn
B
ospeze
35
. 35
. 36
. 36
. 36
. 36
. 36
. 37
. 37
. 37
. 38
. 38
. . . . . . . . 38
Deti od 8 rokov nebo osoby,
ktoré kvôli svômu fyzickému
stavu, svojej sensorike, svojim
duševným schopnostiam, svojej
nezkušenosti alebo svojej
neznalosti nie sú schopné
riadne obsluhova spotrebič,
nesmejú sa používa tento
spotrebič bez dozoru alebo
inštruktáže zodpovednou
osobou.
Bezpečnostné upozornenia
Skôr ako uvediete spotrebič
do prevádzky
Prečítajte si, prosím, pozorne
návod na obsluhu a montáž!
Obsahujú dôležité informácie
o inštalácii, použití a údržbe
spotrebiča.
Všetky podklady starostlivo
uschovajte pre alšie použitie
alebo prípadného alšieho
majite a.
Pri dodávke
1. Obal a umývačku riadu ihne
skontrolujte, či sa na nich
nevyskytujú škody
spôsobené prepravou.
Poškodené spotrebiče
neuvádzajte do prevádzky,
ale pora te sa
s dodávate om.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti
nenechávajte na hranie
de om. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia
v kartónoch alebo fóliách.
Pri inštalácii
Vezmite na vedomie, že
zadná strana umývačky po
inštalácii nie je vo ne
prístupná (ochrana pred
dotykom z dôvodu horúceho
povrchu).
sk
Umiestnenie a pripojenie
vykonajte pod a návodu
na inštaláciu a montáž.
Umývačka riadu nesmie by
pri inštalácii zapojená
do siete.
Zabezpečte, aby bol
v elektroinštalácii domácnosti
pod a predpisov
nainštalovaný systém
ochranného vodiča.
Údaje o elektrickom
pripojení sa musia zhodova
s údajmi uvedenými
na typovom štítku 9*
umývačky.
V prípade, že dôjde
k poškodeniu sie ového
prívodu spotrebiča, musí sa
tento vymeni zvláštnym
sie ovým prívodom.
V záujme vyhnutia sa
nebezpečenstvu smie sie ový
prívod vymeni iba
autorizovaný servis.
Ak je umývačka zabudovaná
do skrinky vo výške, musí sa
riadne a dodatočne upevni .
Ke zabudujete nad
umývačkou riadu mikrovlnú
rúru, môže dôjs
k poškodeniu mikrovlny.
Podstavné spotrebiče alebo
zabudovate né spotrebiče
zabudujte iba pod spojité
pracovné dosky, ktoré
sú zoskrutkované
so susediacimi skrinkami,
aby ste zabezpečili stabilnú
polohu spotrebiča.
5
sk
Bezpečnostné upozornenia
Neinštalujte tento spotrebič
v blízkosti zdrojov tepla
(vykurovacích telies,
zásobníkov tepla, pecí alebo
iných zariadení, vytvárajúcich
teplo) a nezabudovávajte ho
pod varnú dosku.
Po umiestnení spotrebiča
musí by zástrčka vo ne
prístupná.
(Vi Elektrické pripojenie)
Nie je obsiahnutá
vo všetkých modeloch:
Kryt z umelej hmoty
na prípojke vody obsahuje
elektrický ventil, v prívodovej
hadici sa nachádzajú
prívodové vedenia. Túto
hadicu nepreseknite, kryt
z umelej hmoty neponárajte
do vody.
Pri každodennou používaní
Dodržte bezpečnostné pokyny
príp. návody na použitie
na obaloch umývacích
a leštiacich prostriedkov.
máZkovdeír
6
Detská poistka (Dotykový
uzáver)
Dotykoývzuáver
Spotrebič môžete zabezpeči
proti neúmyselnému zrušeniu
programu (napríklad chybná
obsluha de mi).
Aktivovanie dotykového
uzáveru:
1. Spustite želaný program.
2. Tlačidlo + držte stlačené
asi 4 sekundy, než sa ’–
objaví na číselnom displeji.
Ak bude v priebehu programu
stlačené ubovo né tlačidlo,
objaví sa na’– číselnom
displeji. Prerušenie programu
(Reset) nie je možné.
Dezaktivovanie dotykového
uzáveru:
Tlačidlo + držte stlačené
asi 4 sekundy, než sa ’–
vymaže na displeji.
S ukončením programu (‹:‹‹
na číselnom displeji) sa zruší
dotykový uzáver. Pri výpadku
napájania zo siete zostane
zachovaný dotykový uzáver.
Pri každom novom štarte
programu musí by dotykový
uzáver znovu aktivovaný.
Bezpečnostné upozornenia
V prípade poškodenia
Opravy a zásahy smú
prevádza iba odborníci. K
tomu musí by spotrebič
odpojený zo siete. Vytiahnite
zástrčku alebo vypnite
poistku. Zatvorte prívod vody.
Pri poškodeniach
ovládacieho panela (trhliny,
dierky, vylomené tlačidlá) už
nesmiete používa spotrebič.
Vytiahnite zástrčku alebo
vypnite poistku. Zatvorte
prívod vody, zavolajte službu
zákazníkom.
Pri likvidácii
1. Ihne zabrá te možnému
použitiu spotrebičov, ktoré
už doslúžili, aby ste tým
predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.
ã=Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia!
Umývačka riadu by mala by
otvorená krátkodobo
pri vkladaní a vyberaní,
aby sa predišlo zraneniam
pri zakopnutí.
Nože a ostatné kuchynské
pomôcky s ostrými hrotmi sa
musia uklada do zásuvky
na pribor vo vodorovnej
polohe.
Na otvorené dvere si
nesadajte, ani na ne
nestavajte.
sk
U volne stojacich spotrebičov
dbajte na to, aby koše neboli
preplnené.
Ak nie je spotrebič
umiestnený vo výklenku,
a tým je prístupná bočná
stena, musí by čas dverí
s pántmi z bezpečnostných
dôvodov zakrytý
(nebezpečenstvo poranenia).
Kryty dostanete ako osobitné
príslušenstvo
v autorizovaných servisných
alebo v odbornej predajni.
ã=Varovanie
Nebezpečenstvo výbuchu!
Do priestoru na umývanie
nedávajte rozpúš adlá. Hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
ã=Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia
Počas prebiehania programu
otvárajte dvere ve mi opatrne.
Hrozí nebezpečenstvo
vystreknutia horúcej vody
zo spotrebiča.
7
sk
Ochrana životného prostredia
Umývací prostriedok
a leštidlo držte mimo dosahu
detí. Môžu spôsobi
poleptanie úst, hltana a očí
alebo vies k uduseniu.
Zabrá te prístupu detí
k otvorenej umývačke riadu.
Voda v priestore
na umývanie nie je pitná,
môžu sa v nej nachádza
zvyšky umývacieho
prostriedku.
Dbajte na to, aby deti
nesiahli do misky
na zachytávanie tabliet 1:.
Malé prsty by mohli uviaznu
v drážkach.
Ak je spotrebič zabudovaný
vo výške, dbajte pri otváraní
a zatváraní dverí na to, aby si
deti nespôsobili pricviknutie
alebo pomliaždenie medzi
dverami umývačky a skrinky,
ktorá je pod ou.
Deti by sa mohli v zariadení
zatvori (nebezpečenstvo
udusenia) alebo by sa mohli
ocitnú v iných
nebezpečných situáciách.
Ak spotrebič už doslúžil
preto: Vytiahnite zástrčku
zo zásuvky, sie ový kábel
prestrihnite a odstrá te.
Zámok na dverách
zneškodnite nato ko, aby sa
dvere už nedali zatvori .
8
7 Ochrana životného
prostredia
adiertosprhnoévotižO
nahrc
Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj
staré spotrebiče, obsahuju drahocenné
suroviny a opätovne využite né
materiály.
Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti
roztriedené pod a druhov.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie
sa poinformujte u odborného predajcu
alebo na orgánoch obecnej
popr. mestskej správy.
Obal
Všetky umelohmotné časti spotrebiča
sú označené medzinárodne
normovaným skráteným označením
(napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich
ich možno pri likvidácii triedi pod a
čistých druhov plastov.
Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole
„Pri dodávke”.
Staré spotrebiče
Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole
„Pri likvidácii”.
Tento spotrebič je označený
v súlade s európskou smernicou
2002/96/ES o odpade
z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) (waste
electrical and electronic
equipment – WEEE). Táto
smernica udáva rámec pre zber
a recykláciu odpadu
zo zariadení, ktorý je platný
v celej EÚ.
Spoznajte spotrebič
* Spoznajte spotrebič
čiebrtopsetajn
Szop
Zobrazenia ovládacieho panelu
a vnútorného priestoru spotrebiča
sú na obálke vpredu.
V texte sa odkazuje na jednotlivé
pozície.
Ovládací panel
( Vypínač zapnuté/vypnuté
0 Programové tlačidlá **
8 Otváranie dverí
@ Časová predvo ba
H Prídavné funkcie **
P Tlačidlo START
X Indikátor „Skontrolujte prívod vody”
` Indikátor dop ania soli
h Indikátor dop ania leštiaceho
prostriedku
)" Displej
** pod a modelu
Vnútorný priestor spotrebiča
1" Zásuvka na príbor
1* Horný kôš na riady
12 Horné ostrekovacie rameno
1: Miska na zachytávanie tabliet
1B Dolné ostrekovacie rameno
1J Zásobník na špeciálnu so
1R Sitká
1Z Dolný kôš
1b Zásobník na leštidlo
1j Zásobník na umývací prostriedok
9" Uzáver zásobníka na umývací
prostriedok
9* Typový štítok
sk
Menu preh ad
Nastavenia nájdete v jednotlivých
kapitolách.
•
š
§
‘
˜
Tvrdos vody •:‹‹ - •:‹ˆ
Intenzívne sušenie š:‹‹ - š:‹‚
Leštidlo §:‹‹ - §:‹‡
Teplá voda ‘:‹‹ - ‘:‹‚
Automatické vypnutie ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
+ Zariadenie
na zmäkčovanie vody/
Špeciálna so
osanláicepŠ/ydovem
inzavčoäkaneinedaiZra
Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky
umytia, potrebuje umývačka mäkkú
vodu, t.j. vodu s nízkym obsahom
vápnika, v opačnom prípade sa na riade
a vnútornom priestore usadia biele
zvyšky vodného kame a.
Voda z vodovodu prekračujúca 7° dH
(1,2 mmol/l) sa musí zmäkči . To sa
uskutoč uje pomocou špeciálnej soli
(regeneračnej soli) v zariadení
na zmäkčovanie vody v umývačke.
Nastavenie a tým potrebné množstvo
špeciálnej soli závisí od stup a tvrdosti
Vašej vody z vodovodu (pozri tabu ku).
9
sk
Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna so
Nastavenie
Množstvo pridávanej soli možno nastavi
od •:‹‹ do •:‹ˆ.
Pri hodnote nastavenia •:‹‹ sa nemusí
pridáva so .
1. Zistite stupe tvrdosti vody. Pritom
vám pomôže vaša vodárenská
spoločnos .
2. Odčítajte nastavovanú hodnotu
z tabu ky tvrdosti vody.
3. Zatvorte dvere.
4. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
5. Programovacie tlačidlo # držte
stlačené a tlačidlo START P
stláčajte dovtedy, kým sa na displeji
zobrazuje •:‹....
6. Pustite obe tlačidlá.
Kontrolka tlačidla # bliká
a na displeji )" svieti hodnota
nastavená v závode •:‹….
Zmena nastavenia:
1. Stlačte programové tlačidlo 3.
Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje
hodnota nastavenia o jeden stupe ;
ak hodnota dosiahla stupe •:‹ˆ,
skočí indikátor opä na stupe •:‹‹
(vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START P.
Hodnota nastavenia sa v zariadení
uloží.
10
Tabu ka tvrdosti vody
+RGQRWD
WYUGRVWL
YRG\ƒG+
ʼnNiOD
WYUGRVWL
PPROO
+RGQRWD
QDVWDYHQLD
QDâVSRWUHELÿL
PlNNñ
‡¯¯
PlNNñ
‡¯³
VWUHGQñ
‡¯›
VWUHGQñ
‡¯´
VWUHGQñ
‡¯ž
WYUGñ
‡¯‚
WYUGñ
‡¯±
WYUGñ
‡¯Å
Použivanie špeciálnej soli
Dop anie soli sa musí vykonáva vždy
bezprostredne pred zapnutím
spotrebiča. Tým sa dosiahne, aby sa
so ný roztok, ktorý vytiekol pomimo,
ihne vyplachoval a nemohla vzniknú
korózia na stenách umývačky.
1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka
1J.
2. Napl te zásobník vodou (potrebné
iba pred prvým použitím).
3. Potom dopl te špeciálnu so (nie
jedlú so alebo tablety) .
Pritom sa voda vytlačí a odtečie.
Ak na paneli svieti indikátor dop ania
soli `, je potrebné znova dop ni
špeciálnu so .
Leštidlo
sk
, Leštidlo
odlitLše
* pod a modelu
Používanie umývacích
prostriedkov so zložkou soli
Umývcaprí ostiedrkosolozžkuoolsi
Pri používaní kombinovaných umývacích
prostriedkov so zložkou soli do tvrdosti
vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l) obyčajne nie je potrebné
pridanie špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody
prekračujúcej 21° dH je použite
špeciálnej soli aj tu nevyhnutné.
Len čo sa na paneli rozsvieti indikator
dop ania leštiaceho prostriedku h, je
k dispozícii rezerva leštiaceho
prostriedku na 1-2 procesy umývania.
Je potrebné znova doplni leštiaci
prostriedok.
Leštidlo sa používa na to, aby bol riad
bez škv n a poháre lesklé. Používajte
iba leštiaci prostriedok pre umývačky
riadu určené pre domácnosti.
Kombinované umývacie prostriedky
so zložkou leštiaceho prostriedku
môžete použi iba do tvrdosti vody
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
l). Pri tvrdosti vody prekračujúcej
21° dH je použitie leštiaceho
prostriedku aj tu nevyhnutné.
1. Otvorte zásobník 1b tým,
že zatlačte a nadvihnite záves
na veku.
Vypnutie indikátora dop ania
soli/zmäkčovania
Vypnutiinedikátoarmzčäkvaoian
Ak Vás indikátor dop ania soli ` ruší
(napr. pri používaní kombinovaných
umývacích prostriedkov so zložkou soli)
môžete ho vypnú .
Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole „Nastavenie zariadenia
na zmäkčovanie vody” a nastavte
hodnotu na •:‹‹.
Tým zariadenie na zmäkčovanie
vody a indikátor dop ania leštiaceho
sú vypnuté.
ã Pozor
Do zásobníka na špeciálnu so nikdy
nedávajte umývací prostriedok (čistič).
Tým zničíte zmäkčovacie zariadenie.
11
sk
Leštidlo
2. Leštidlo opatrne nalejte
do označenia max. plniaceho otvoru.
PD[
3. Veko zatvárajte, až kým počute ne
nezaklapne.
4. Leštidlo vyliate pomimo odstrá te
handričkou, aby pri alšom umývaní
nedošlo k nadmernej tvorbe peny.
Nastavenie množstva
leštiaceho prostriedku
Množstvo leštiaceho prostriedku možno
nastavi od §:‹‹ do §:‹‡. Nastavte
množstvo leštiaceho prostriedku
na §:‹†, aby ste dosiahli ve mi dobrý
výsledok sušenia. V závode už bola
nastavená na stupe §:‹†.
Množstvo leštiaceho prostriedku zme te
iba vtedy, ak na riade zostávajú škvmy
(nastavi nižší stupe ) alebo škvrny
od vody (nastavi vyšší stupe ).
12
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
3. Programovacie tlačidlo # držte
stlačené a tlačidlo START P
stláčajte dovtedy, kým sa na displeji
zobrazuje •:‹....
4. Pustite obe tlačidlá.
Kontrolka tlačidla # bliká
a na displeji )" svieti hodnota
nastavená v závode •:‹….
5. Programovacie tlačidlo # stláčajte
dovtedy, kým sa na displeji )"
nezobrazí hodnota nastavená
v závode §:‹†.
Zmena nastavenia:
1. Stlačte programové tlačidlo 3.
Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje
hodnota nastavenia o jeden stupe ;
ak hodnota dosiahla stupe §:‹‡,
skočí indikátor opä na stupe §:‹‹
(vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START P.
Nastavená hodnota sa uloží
do pamäte.
Vypnutie indikátora dop ania
leštiaceho prostriedku
Ak vás indikátor dop ania leštiaceho
prostriedku h ruší (napr. pri používaní
kombinovaných umývacích prostriedkov
so zložkou leštiaceho prostriedku)
môžete ho vypnú .
Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole „Nastavenie množstva
leštiaceho prostriedku” a nastavte
hodnotu na §:‹‹.
Tým je indikátor dop ania leštiaceho
h vypnutý.
Riad
- Riad
daR
i
Nevhodné do umývačky
Príbor a riad z dreva.
Chúlostivé ozdobné poháre,
umeleckoremeselný a starožitný riad.
Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči
umývaniu v umývačke.
Riad z umelej hmoty, ktorý
nie je teplovzdorný.
Riad z medi a cínu.
Riad znečistený popolom, voskom,
mazadlom alebo farbou.
Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné
diely môžu ma pri umývaní sklon
k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré
druhy skla (ako napr. predmety
z krištá ového skla) sa môžu
po mnohých umytiach zakali .
Poškodenie skla a riadu
Príčiny:
druh skla a postup pri jeho výrobe
chemické zloženie umývacieho
prostriedku
teplota vody umývacieho programu
Odporúčanie:
Používajte iba poháre a porcelán,
ktorý výrobca označí ako vhodný
na umývanie v umývačke.
Používajte umývacie prostriedky,
ktoré sú označené ako umývacie
prostriedky šetriace riad.
Sklo a príbor vyberte z umývačky
po skončení programu čo najskôr.
sk
Vkladanie riadu
1. Vkladanie riadu. Predbežné
umývanie pod tečúcou vodou
nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
– stál pevne a nemohol sa prevráti .
– boli všetky nádoby otvorom
nadol.
– vypuklé kusy alebo kusy
s preh bením postavte šikmo,
aby voda mohla odteka .
– nebránil otáčaniu oboch
ostrekovacích ramien 12 a 1B.
Ve mi malý riad by sa v umývačke
nemal umýva , lebo môže z košov ahko
vypadnú .
Vyberanie riadu
Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody
z horného koša na riad v dolnom koši,
odporúčame Vám, aby ste
vyprázd ovali spotrebič zdola nahor.
Horúci riad je citlivý na náraz! Preto
nechajte ho po ukončení programu
vychladnú v umývačke riadu dovtedy,
kým sa ho môžete dobre dotknú .
Upozornenie
Po ukončení programu môžu sa
nachádza ešte kvapky vody
vo vnútornom priestoru spotrebiča. To
nemá vplyv na sušenie riadu.
13
sk
Riad
Šálky a poháre
Horný kôš 1*
Tip
alšie príklady, ako môžete optimálne
vloži riad do vašej umývačky, nájdete
na našej internetovej stránke
ako bezplatný download.
Zodpovedajúcu internetovú stránku
nájdete na zadnej strane tohto návodu
na použitie.
Zásuvka na príbor
Zora te príbor tak v zásuvke na príbor
1", ako je to znázornené. Osobnité
vkladanie po umytí z ahčuje vyberanie.
Zásuvku môžete vybra .
Hrnce
Dolný kôš 1Z
Sklopné priehradky
Sklopnérpehi radyk
Držiaky možno sklopi , a tak lepšie uloži
hrnce, misy a poháre.
Tip
Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali
vloži do dolného koša. Kvôli silnejšiemu
prúdu vody dosiahnete tak lepší
výsledok umývania.
14
Riad
Nastavenie výšky koša
sk
Držikanmaalpéerdmeyt
Výšku horného koša na riad 1* možno
v 3 stup och zmeni , a tým bu
v hornom alebo v dolnom koši vytvori
viac miesta.
Výška spotrebiča 81,5 cm
Horný kôš Dolný kôš
Stupe 1 max. ø
Stupe 2 max. ø
Stupe 3 max. ø
16 cm
18,5 cm
21 cm
30 cm
27,5 cm
25 cm
1. Horný kôš 1* vytiahnite.
2. Pre zniženie stlačte dovnútra jednu
za druhou obe páčky vpravo a v avo
na vonkajšej strane koša. Držte
pritom kôš pevne po stranách a na
hornom okraji, aby odrazu nespadol
dolu.
3. Pre nadvihnutie uchopte kôš
po stranách na hornom okraji
a zdvihnite ho nahor.
4. Pred tým, než kôš znovu zasuniete,
uistite sa, že na obidvoch stranách
leží v rovnakej výške. Inak sa
dvierka spotrebiča nedajú zatvori
a horné ostrekovacie rameno
nebude ma žiadne spojenie
s obehom vody.
15
sk
Umývací prostriedok
. Umývací prostriedok
doekirtospU
rm
íýcva
V umývačke môžete používa tablety
a práškové alebo tekuté umývacie
prostriedky do umývačiek riadu,
v žiadnom prípade čistiace prostriedky
na ručné umývanie. V závislosti od
stup a znečistenia môžete individuálne
prispôsobi dávkovanie pomocou
práškovým alebo tekutým umývacím
prostriedkom. Tablety obsahujú
dostatočne ve ké množstvo účinných
látok pre všetky úlohy umývania.
Moderné, výkonné umývacie prostriedky
používajú prevažne nízkoalkalickú
receptúru s fosfátom a enzýmami.
Fosfáty zlučujú vápno vo vode. Enzýmy
rozkladajú škrob a rozpúš ajú
bielkoviny. Skôr zriedka sú umývacie
prostriedky bez fosfátov. Tieto
prostriedky majú trocha slabšiu väznos
pre vápno a vyžadujú vyšší množstvo
dávkovania. Pre odstránenie farebných
škv n (napr. čaj, kečup) sa používajú
bieliace prostriedky na báze kyslíka.
Upozornenie
Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky
umytia, bezpodmienečne dodržte
pokyny na obale umývacieho
prostriedku!
V prípade alších otázok vám
odporúčame, aby ste sa obrátili
na zákaznícke centrá výrobcov
umývacích prostriedkov.
ã Varovanie – Dodržte bezpečnostné
pokyny príp. návody na použitie
na obaloch umývacích a leštiacich
prostriedkov.
16
Plnenie umývacieho
prostriedku
1. Ak je komôrka pre umývací
prostriedok 1j ešte uzatvorená,
stlačte uzatváraciu zástrčku 9",
aby ste komôrku otvorili.
Umývací prostriedok pridajte
do suchého zásobníka na umývací
prostriedok 1j (tablety vložte
priečne nikdy na výšku). Dávkovanie:
pozri pokyny výrobcu na obale.
Dávkovanie v zásobníku na umývací
prostriedok 1j Vám pomôže prida
správne množstvo práškového
alebo tekutého umývacieho
prostriedku.
Obyčajne postačí 20 ml–25 ml pri
normálnom znečistení. Pri použití
tabliet postačí jedna tableta.
PO
PO
PO
Umývací prostriedok
2. Veko zásobníka na umývací
prostriedok zatvorte, pritom veko
posu te, až kým uzáver
bez problémov zaklapne.
Zásobník na umývací prostriedok sa
otvárajú v závislosti od programu
automaticky v optimálny čas.
Práškový alebo tekutý umývací
prostriedok sa v spotrebiči
rozmiest uje a rozpúš a, tableta
padne v misku na zachytávanie
tabliet a tam sa dávkovane rozpúš a.
Tip
Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne
postačí o čosi menšie množstvo
umývacieho prostriedku ako sa udáva.
Vhodné čistiace a ošetrovacie
prostriedky môžete kupova online na
našej internetovej stranke alebo u služby
zákazníkom (pozri zadnú stranu).
sk
Kombinované umývacie
prostriedky
Okrem bežných umývacích prostriedkov
(Solo) sa ponúka rad výrobkov
s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky
obsahujú okrem umývacieho
prostriedku často aj leštiaci prostriedok
a náhradná látka soli (3in1) a pod a
kombinácie (4in1, 5in1 atd.) ešte
doplnkové zložky ako napr. na ochranu
skla alebo na lesk uš achtilé ocele.
Kombinované umývacie prostriedky
fungujú len do istého stup a tvrdosti
(väčšinou 21°dH). Nad touto hranicou
je potrebné pridáva so a leštiaci
prostriedok.
Len čo sa používajú kombinované
umývacie prostriedky, umývací program
sa automaticky prispôsobí tak,
že sa vždy docieli ten najlepší výsledok
umývania a sušenia.
ã Varovanie – Nevkladajte žiadne
malé predmety na umytie do misky
na zachytávanie tabliet 1:; bráni sa
tým rovnomernému rozpúš aniu tablety.
ã Varovanie – Pokia chcete
po spustení programu doplni riad,
nepoužívajte misku na zachytávanie
tabliet 1: ako úchop horného koša.
Tableta by sa v nej už mohla nachádza
a Vy by ste prišli do kontaktu
s už čiastočne rozpustenou tabletou.
17
sk
Umývací prostriedok
Upozornenia
Optimálne výsledky umývania
a sušenia dosiahnete používaním
solo-umývacích prostriedkov
v spojení s osobitným použitím soli
a leštiaceho prostriedku.
Vzh adom na rôznu povahu
rozpúš ania umývacích tabliet sa
v prípade krátkych programov
nemusí prejavi ich plný čistiaci
účinok a môžu aj zosta
nerozpustené zvyšky umývacieho
prostriedku. Pre tieto programy
sú viac vhodné práškové umývacie
prostriedky.
Pri „intenzívnom” programe
(v niektorých modeloch) postačí
dávkovanie jednej tablety. Pri použití
práškového umývacieho prostriedku
existuje možnos dodatočne sypa
na vnútorné dvere spotrebiča trochu
umývacieho prostriedku.
Aj ke svieti indikátor dop ania
leštiaceho prostriedku a/alebo soli,
prebehne umývací program
za použitia kombinovaných
umývacích prostriedkov bezchybne.
Pri používaní umývacích prostriedkov
s vo vode rozpustným ochranným
obalom: Uchopte obal len suchými
rukami a dávajte umývycí prostriedok
len do absolútne suchého zásobníka
na umývací prostriedok, aby nedošlo
k zalepeniu.
Ak prechádzate z kombinovaných
umývacích prostriedkov na soloumývacie prostriedky, dbajte na to,
aby boly zariadenie na zmäkčovanie
vody a množstvo leštiaceho
prostriedku nastavené na správnu
hodnotu.
18
Preh ad programov
sk
/ Preh ad programov
m
aogrvprdahePr
V tomto preh ade je znázornený maximálny možný počet programov.
Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.
Druh riadu
Druh znečistenia
Chod
±/°
hrnce, panvice,
necitlivý riad
a príbor
silne súdržné,
vpálené alebo
Intenzívny 70°
zaschnuté, škrobnaté
alebo bielkovinové
zbytky jedla
Á
Možné doplnkové Priebeh programu
funkcie
všetky
Predumytie
Umývanie 70°
Oplachovanie
Leštenie 65°
Sušenie
všetky
Optimalizuje sa pod a
znečistení pomocou
senzoriky.
všetky
Optimalizuje sa pod a
znečistení pomocou
senzoriky.
všetky
Predumytie
Umývanie 50°
Oplachovanie
Leštenie 65°
Sušenie
IntensivZone
Úspora času
Polovičná nápl
ExtraSušenie
Predumytie
Umývanie 40°
Oplachovanie
Leštenie 55°
Sušenie
ExtraSušenie
Umývanie 45°
Oplachovanie
Leštenie 55°
žiadne
Predumytie
Auto 45° - 65°
Á
Auto 45° - 65°
zmiešaný riad
a príbor
malo zaschnuté
v domácnosti b žné
zvyšky jedla
â/à
Eco 50°
é/è
citlivý riad, príbor,
Šetrný 40°
riad z umelé
malo súdržné, čerstvé
hmoty a poháre zbytky jedla
citlivé na teplotu
ñ/ð
Rýchly 45°
všetky druhy
riadu
studené opláchnutie,
medzičistenie
ù/ø
Predumytie
Vo ba programu
V závislosti od druhu riadu a stup a
jeho znečistenía môžete zvoli vhodný
program.
19
sk
Doplnkové funkcie
Upozornenia pro testovací
ústavy
Testovací ústavy dostávajú upozornenia
pre porovnávacie skúšky (napr. pod a
EN 60436).
Pritom sa jedná o podmienky
k provedeniu skúšok, nejedná se
o výsledky alebo spotrebné hodnoty.
Na prianie e-mailom:
[email protected]
Uve te číslo spotrebiča (E­Nr.) a číslo
výroby (FD), ktoré nájdete na typovom
štítku 9* na dverách spotrebiča
μ HygienaPlus
Pool vičánpánl
yHeignPaul s
Pomocou této funkcie sa teplota zvyší a
extra dlho drži, aby ste dosiahli
definovaný dezinfekčný výkon Tým sa
dosiahne vyšší stav hygieny. Táto
prídavná funkcia sa ideálne hodí
napr. na čistenie krájacích dosiek alebo
dojčenských f ašiek.
0 Doplnkové funkcie
eckniufévokn
Dlpo
Dajú sa nastavi tlačidlami doplnkové
funkcie H.
etnI snviZeno
Ÿ Úspora času (VarioSpeed)
Úspoarsčau(raVoSi epd)
S funkciou >>Úspora času<< môže by
doba trvania programu skrátená pod a
zvoleného programu o ca. 20% až 50%.
Platná zmena doby trvania programu sa
objaví na displeji )". Ak chcete
pri skrátenej dobe behu dosiahnu
optimálne výsledky umývania, sa zvýši
spotreba vody a energie.
20
ExtraušSneei
Ovládanie spotrebiča
1 Ovládanie spotrebiča
čaibertopseinaád
Olv
Údaje o programoch
Údaje o programoch (spotrebné
hodnoty) nájdete v krátkom návode
na obsluhu. Údaje sa vz ahujú na bežné
podmienky a hodnotu nastavenia
tvrdosti vody •:‹…. Rozličné faktory
vplyvu ako napr. teplota vody alebo
prívodný tlak môžu zapríčini odchýlky.
Aquasenzor
Aquaesnozr
Aquasenzor je optickým meracím
zariadením (svetelná závora), ktorým sa
meria zakalenie vody.
Aquasenzor sa používa špecificky
pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý,
možno „čistú” vodu použi na alšie
umývanie a týmto spôsobom sa zníži
spotreba vody o 3–6 litrov. Ak
je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá
a stav sa doplní čistou vodou.
Pri automatických programoch sa
dodatočne prispôsobí teplota vody
a doba chodu stup u znečistenia.
sk
Zapnutie spotrebiča
1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
Kontrolka programu Eco 50° bliká.
Tento program zostane zvolený,
ak nestlačíte iné programové tlačidlo
0. Na displeji )" bliká plánovaná
d žka trvanie programu.
3. Stlačte tlačidlo START P.
Program sa spustí.
Upozornenie
- pro ekologickú prevádzku umývačky:
Z ekologických dôvodov je program Eco
50° prednastavený pri každom spustení
spotrebiča. To šetrí zdroje životného
prostredia a nie nakoniec vašu
pe aženku.
Program Eco 50° je zvláš ekologický
program. Je „štandardný program”
pod a nariadenia EÚ č. 1016/2010,
ktorý zabezpečuje najúspornejší
štandardný umývací cyklus na
umývanie normálne znečisteného
riadu a najúspornejšiu kombinovanú
spotrebu energie a vody pre daný typ
riadu.
Indikátor zostávajúceho času
Pri vo be programu sa na displeji
zobrazí zostávajúci čas trvania
programu )".
Čas trvania je v priebehu programu
ovplyvnený teplotou vody, množstvom
riadu, ako aj stup om znečistenia
a môže (v závislosti od zvoleného
programu) kolísa .
21
sk
Ovládanie spotrebiča
Časová predvo ba
Čaosáverpdovba
Spustenie programu môžete oddiali
po hodinách až o 24 hodín.
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
3. Tlačidlo @ + stláčajte dovtedy, kým
na displeji )" nenaskočí œ:‹‚.
4. Tlačidlo @ + alebo – stláčajte
dovtedy, kým sa nezobrazí vami
želaný čas.
5. Stlačte tlačidlo START P, časová
predvo ba je aktivovaná.
6. Na zrušenie časovej predvo by
stláčajte tlačidlo @ + alebo –
dovtedy, kým sa na displeji )"
nezobrazí œ:‹‹.
Do spustenia môžete programy
ubovo ne meni .
Ukončenie programu
Program je ukončený, ke sa
na displeji )" objaví hodnota ‹:‹‹.
Automatické vypnutie
po ukončení programu
uAmot takci évnpyituepuonokčepríngoramu
V záujme úspory energie, bude
umývačka vypnutá 1 min po ukončení
programu (nastavenie z výroby).
Automatické vypnutie možno nastavi
od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
˜:‹‹ Spotrebič sa nevypne automaticky
˜:‹‚ Vypnuté po 1 min
˜:‹ƒ Vypnuté po 120 min
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
3. Programovacie tlačidlo # držte
stlačené a tlačidlo START P
stláčajte dovtedy, kým sa na displeji
zobrazuje •:‹....
4. Pustite obe tlačidlá.
Kontrolka tlačidla # bliká
a na displeji )" svieti hodnota
nastavená v závode •:‹….
5. Programovacie tlačidlo # stláčajte
dovtedy, kým sa na displeji )"
nezobrazí hodnota nastavená
v závode ˜:‹‚.
Zmena nastavenia:
1. Stlačte programové tlačidlo 3.
Každým stlačením tlačidla sa zvyšuje
hodnota nastavenia o jeden stupe ;
ak hodnota dosiahla stupe ˜:‹ƒ,
skočí indikátor opä na stupe ˜:‹‹
(vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START P.
Nastavená hodnota sa uloží
do pamäte.
22
Ovládanie spotrebiča
Vypnutie spotrebiča
Zmena programu
Kratky čas po ukončení programu:
1. Vypnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
2. Zatvorte prívod vody (neplatí
pri funkcii Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.
Po stlačení tlačidla START P už
nie je možná zmena programu.
Zmena programu je možná iba
pomocou zrušenia programu (Reset).
Upozornenie
Nechajte spotrebič po ukončení
programu o niečo vychladnú , predtým,
než ho otvorte. Tak zabránite tomu, že
unikne para a dlhodobo spôsobuje
poškodenie Vášho vstavaného nábytku.
Prerušenie programu
1. Vypnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
Kontrolky zhasnú. Program zostáva
uložený.
V prípade pripojenia na teplú vodu
alebo ak spotrebič vodu už zohrial
a dvere ste otvorili, dvere najprv
na nieko ko minút pootvorte a potom
zatvorte. V opačnom prípade môžu
kvôli expanzii (pretlaku) vyskoči
dvere spotrebiča alebo môže
zo spotrebiča uniknú voda.
2. Na pokračovanie v programe znovu
zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
Zrušenie programu (Reset)
Zrušnierpogmaru
1. Stlačte tlačidlo START P
cca. 3 sekúnd.
Na displeji )" sa ukáže ‹:‹‚.
2. Program alej pokračuje
cca. 1 minútu. Na displeji )"
sa objaví ‹:‹‹.
3. Vypnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
sk
Intenzívne sušenie
Počas leštenia sa pracuje s vyššou
teplotou a tým sa dosiahne lepši
výsledok sušenia. Doba behu sa pri tom
môže zanedbate ne zvýši . (Pozor
pri chúlostivých kusoch riadu!)
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
3. Programovacie tlačidlo # držte
stlačené a tlačidlo START P
stláčajte dovtedy, kým sa
na displeji )" zobrazuje •:‹....
4. Pustite obe tlačidlá.
Kontrolka tlačidla # bliká
a na displeji )" svieti hodnota
nastavená v závode •:‹….
5. Programovacie tlačidlo # stláčajte
dovtedy, kým sa na displeji )"
nezobrazí hodnota nastavená
v závode š:‹‹.
Zmena nastavenia:
1. Stláčaním tlačidla 3 môžete
zapnú š:‹‚ alebo vypnú š:‹‹
intenzívne sušenie.
2. Stlačte tlačidlo P START.
Nastavená hodnota sa uloží
do pamäte.
23
sk
Čistenie a údržba
2 Čistenie a údržba
bažúdraenietČ
si
Pravidelná kontrola a údržba Vášho
spotrebiča pomáha predchádzaniu
poruchám. To ušetrí čas a nervy.
Celkový stav spotrebiča
Skontrolujte vnútorný priestor, či
v om nie sú usadeniny tuku
a vodného kame a.
Ak také usadeniny nájdete, potom:
Napl te zásobník umývacím
prostriedkom. Spotrebič spustite
bez riadu s programom s najvyššou
teplotou.
Na čistenie spotrebiča používajte iba
umývacie prostriedky/umývacie
prostriedky pre spotrebiče určené
osobitne pre umývačky riadu.
Aby zostalo tesnenie dverí vždy čisté
a hygienické, utierajte ho pravidelne
vlhkou handričkou a trochu
čistiaceho prostriedku.
Po dlhšom prestoji nechajte dvere
o niečo otvorené, tým zabránite
vytvoreniu nepríjemného zápachu.
24
Na čistenie umývačky nikdy
nepoužívajte parný čistič. Výrobca
neručí za prípadné následné škody.
Prednú stranu spotrebiča a ovládací
panel pravidelne utierajte vlhkou
handričkou; postačí voda a trochu
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
špongie s drsným povrchom a drhnúce
čistiace prostriedky, oboje by mohlo
vies k poškriabaniu povrchov.
U spotrebičov z uš achtilej ocele:
Nepoužívajte špongiovú utierku nebo
nieko kokrát dôkladne ich vymyte pred
prvým použitím, aby ste predišli korózii.
ã Varovanie – Ohrozenie zdravia
Nikdy nepoužívajte iné umývacie
prostriedky pre domácnos napr.
s obsahom chlóru!
Špeciálna so a leštidlo
Kontrolujte indikátory doplnenia `
a h. V prípade potreby dopl te
špeciálnu so a/alebo leštidlo.
Čistenie a údržba
sk
Sitká
Ostrekovacie ramená
Sitká 1R zadržiavajú hrubé nečistoty vo
vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu
sitká príležitostne upcha .
Sústava sitiek pozostáva z hrubého
sitka, plochého jemného sitka
a mikrositka.
1. Skontrolujte sitká po každom
umývaní z h adiska zvyškov.
2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to
znázornené, a vyberte sústavu sitiek.
Vodný kame a nečistoty z vody môžu
blokova trysky a ložiská ostrekovacích
ramenien 12 a 1B.
1. Skontrolujte výstupné trysky
ostrekovacích ramien, či
nie sú upchaté.
2. Horné rameno 12 odskrutkujte.
3. Dolné rameno 1B vytiahnite
smerom nahor.
4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod
tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opä upevnite
zaskočením, popr. ich pevne
priskrutkujte.
3. Prípadné zvyšky odstrá te a sitká
očistite pod tečúcou vodou.
4. Opätovne založte systém sitiek
v obrátenom poradí a dbajte na to,
aby si značky šípok po uzavretí ležali
naproti.
25
sk
Porucha - čo robi ?
3 Porucha - čo robi ?
?obiroč- huacPor
Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri
každodennej prevádzke, na základe
skúseností odstránite sami. To ušetrí
náklady a zabezpečí, že spotrebič
je rýchle opä k dispozícii. V nižšie
uvedenom preh ade nájdete možné
príčiny chybných funkcií a účinné
pokyny na ich odstránenie.
Upozornenie
V prípade, že sa spotrebič zastaví počas
umývania riadu z neznamých dôvodov
alebo sa nedá spusti , preve te najskôr
funkciu Zrušenie programu (Reset).
(Pozri kapitolu „Ovládanie spotrebiča”)
V takom prípade:
1. V každom prípade najskôr odpojte
spotrebič od siete.
2. Vyberte horný a 1* dolný 1Z kôš.
3. Sitká 1R demontujte.
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci
špongie.
5. Biely kryt pumpy (ako je na obrázku)
vypáčte pomocou lyžice. Chy te kryt
za prepážku a nadvihnite ho šikmo
smerom dnu. Potom kryt úplne
odoberte.
ã Varovanie – Myslite na to: Opravy
smú prevádza iba odborníci. Ak by bolo
potrebné vymeni konštrukčný diel,
je nutné dba na to, aby sa používali iba
originálne náhradné diely. Neodborné
opravy alebo použitie neoriginálnych
náhradných dielov môžu spôsobi
značné škody a nebezpečenstvo
pre užívate a.
Čerpadlo odpadovej vody
6. Skontrolujte, či sa na obežnom
kolese nenachádzajú cudzie telesá a
prípadne ich odstrá te.
7. Kryt dajte do pôvodnej polohy,
zatlačte nadol a zaklapnite (cvak).
Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá,
ktoré sitká nezadržali, môžu zablokova
čerpadlo odpadovej vody. Voda po
umytí potom zostane nad sitkom.
.OLFN
8. Založte sitká.
9. Opätovne nasa te koše.
26
Porucha - čo robi ?
sk
Tabu ka poruch
Porucha
Svieti signalizácia
„Skontrolujte prívod
vody” X.
Príčiny
Náprava
Hadica prívodu vody je zalomená. Založte prívodnú hadicu tak, aby bola
bez zalomení.
Prívod vody je zatvorený.
Otvorte prívod vody.
Prívod vody je zaklinený alebo
Otvorte prívod vody.
zvápenatený.
Ve kos prietoku musí pri otvorenom prívode
vody dosahova min. 10 l/min.
Sitko na prívode vody je upchaté. Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku
zo zásuvky. Zatvorte prívod vody.
Odskrutkujte prípojku vody.
Chybový kód “:ƒƒ svieti.
Sitká 1R sú znečistené alebo
upchaté.
Chybový kód “:ƒ… svieti.
Hadica odpadovej vody
je upchatá alebo zalomená.
Pripojenie sifóna je ešte
zatvorené.
Kryt čerpadla odpadovej vody je
volný.
Chybový kód “:ƒ† svieti.
Čerpadlo odpadovej vody
je zablokované alebo kryt
čerpadla odpadovej vody
nie je zaklapnutý.
Sie ové napätie príliš nízke.
Chybový kód “:ƒˆ svieti.
Očistite sitko v prívodovej hadici. Prívod
vody znova priskrutkujte. Skontrolujte
tesno . Obnovte prívod prúdu. Spotrebič
zapnite.
Vyčistite sitká.
(Pozri „Čistenie a údržba”)
Ukladajte hadicu beze zahýbu, príp.
odstrá te zvyšky.
Skontrolujte pripojenie na sifóne a príp. ho
otvorte.
Správne zaklapnite kryt čerpadla.
(Pozri „Čerpadlo odpadovej vody”)
Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt
čerpadla. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody”)
Nie porucha spotrebiča, skontrolujte sie ové
napätie a elektroinštalaciu.
27
sk
Porucha - čo robi ?
Porucha
Príčiny
Na displeji sa zobrazuje iný Pravdepodobne sa vyskytla
chybový kód.
technická porucha.
(“:‹‚ do “:„‹)
Displej bliká.
Indikátor dop ania
soli ` a/alebo
leštiaceho
prostriedku h svieti.
Indikátor dop ania
soli ` a/alebo
leštiaceho
prostriedku h nesvieti.
Po ukončení programu
zostáva v zariadení voda.
28
Náprava
Vypnite spotrebič vypínačom zapnuto/
vypnuto (. Po krátkom čase spustite
spotrebič znova.
Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte
prívod vody a vytiahnite sie ovú zástrčku.
Zavolajte službu zákazníkom a uve te
chybový kód.
Dvere neboli úplne zatvorené.
Zatvorte dvere. Dbajte na to, aby na koši
nevyčnievali žiadne predmety (riad,
osviežovač do umývačky) a tým nebranili
zatvoreniu dverí.
Chybí leštiaci prostriedok
Dopl te leštiaci prostriedok
Chybí so .
Dopl te špeciálnu so .
Senzor nerozpozná so né tablety. Používajte inú špeciálnu so .
Indikátor dop ania je vypnutý.
Dostatok soli/leštiaceho
prostriedku je ešt k dispozícii.
Systém sitiek alebo oblas pod
sitkami 1R je upchatý.
Umývací program sa ešte
neskončil
Aktivácia/deaktivácia (pozri kapitolu
„Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny
so “ alebo „Leštiaci prostriedok“).
Skontrolujte indikátor dop ania, výšky
hladiny.
Očistite sitká a oblas pod nimi (pozri
„Čerpadlo odpadovej vody”).
Počkajte do ukončenia programu alebo
preve te „Reset” (pozri „Zrušenie
programu”).
Porucha - čo robi ?
Porucha
Riad nevyschne.
Príčiny
Nie leštiaci prostriedok alebo
príliš málo leštiacieho
prostriedku.
Zvolili ste program bez sušenia.
Nahromadenie vody
v priehlbinách riadu a príboru.
sk
Náprava
Dopl te leštiaci prostriedok
Zvo te program se sušením (pozri Preh ad
programov, Priebeh programu).
Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu,
vložte tyto kysy riadu nako ko je to možné
šikmo.
Použitý kombinovaný umývací
Používajte iné kombinované umývacie
prostriedok má zlý sušiaci výkon. prostriedky s lepším sušiacím výkonom.
Dodatočné použitie leštiaceho prostriedku
zlepšuje výsledok sušenia.
Intenzívne sušenie pre zlepšenie Aktivujte intenzívne sušenie (pozri Ovládanie
sušenia nie je aktivované.
spotrebiča)
Riad bol príliš skoro vyberaný
Počkajte do ukončenia programu príp.
alebo proces sušenia ešte nebol vyberte riad až 30 min po ukončení
ukončený.
programu.
Použitý ekologický leštiaci
Používajte značkový leštiaci prostriedok.
prostriedok má zlý sušiaci výkon. Ekologické výrobky majú zrejme horšiu
účinnos .
Riad z umelé hmoty
Špeciálne vlastnosti umelé
Umelá hmota má menšiu kapacitu
nevyschne.
hmoty.
akumulácie tepla a preto horší vyschne.
Príbor nevyschne.
Nevýhodné vkladanie príboru
Uložte príbor tak, aby bol postavený nako ko
do košíka na príbor.
je to možné ojedinelý, zabra te dotýkovým
bodom.
Nevýhodné vkladanie príboru
Uložte príbor správne a tak, aby bol
do zásuvky na pribor.
postavený nako ko je to možné ojedinelý.
Vnútorné strany spotrebiča Nie porucha spotrebiča.
Kvôli princípu sušenia „kondenzační
sú po umývaní mokré.
sušenie” sú kvapky vody v zásobniku
podmienene fyzikálnymi vlastnos ami
a žiadúci. Vlhkos vo vzduchu kondenzuje
na vnútorných stranách umývačky, odtečie
a odčerpá sa.
29
sk
Porucha - čo robi ?
Porucha
Zbytky jedla na riade.
Zvyšky umývacieho
prostriedku
30
Príčiny
Riad bol príliš netesno uložený,
kôš na riad bol preplnený.
Náprava
Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok
vo ného priestora a prúd vody sa mohol
dosta k povrchu riadu. Zabra te dotýkovým
bodom.
S ažené otáčanie ostrekovacieho Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu
ramena.
ostrekovacíeho ramena.
Trysky na ostrekovacom ramene Očistite trysky na ostrekovacom ramene,
sú upchaté.
(pozri Čistenie a údržba).
Sitká 1R sú znečistené.
Vyčistite filter, (pozri Čistenie a údržba).
Sitká 1R sú nesprávne
Spravne založte a zaklapnite sitká.
nasadené a/alebo nie sú
zaklapnutý.
Príliš slabý program umývania.
Zvo te silnejší umývací program.
Príliš silné predumývanie riadu,
Riad nepredumývajte. Odstrá te len hrubé
preto senzorika nastaví slabý
zvyšky jedla.
priebeh programu. Tvrdošíjné
Odporúčaný program Eco 50°alebo
znečišt nia sa neodstránili úplne. Intenzívny.
Vysoké úzke nádoby sa
Vysoké a úzke nádoby neuložte príliš šikmo
nedostatočne vymyjú v rohovej
a do rohovej oblasti.
oblasti.
Horný kôš 1* nie je vpravo
Postavte horný kôš postrannými pákami
a v avo postavený v rovnakej
v rovnakej výške.
výške.
Veko zásobníka na umývací
Veko zásobníka na umývací prostriedok
prostriedok je riadom
nesmie by riadom zablokované.
zablokované, preto sa veko
Neumiestnite riad alebo osviežovač
neotvára úplne.
do umývačky do misky na zachytávanie
tabliet.
Veko zásobníka na umývací
Tablety vložte priečne nikdy na výšku.
prostriedok je tabletou
zablokované.
Tablety sa používajú v rýchlom
Čas rozpúš ania tabliet je príliš dlhý pre
alebo krátkom programu.
rýchly alebo krátky program.
Čas rozpúš ania umývacieho
Používajte práškový umývací prostriedok
prostriedku sa nedosiahne
alebo silnejší program.
v zvolenom krátkom programu.
Zme te umývací prostriedok.
Čistiaci účinok a povahu
rozpúš ania sa zmenšujú po
dlhšej skladovacej dobe alebo
umývací prostriedok je silne
hrudkovaný.
Porucha - čo robi ?
Porucha
Príčiny
Škvrny od vody na častiach Tvorenie kvapiek na povrche
z umelej hmoty.
umelé hmoty sa fyzikálne nedá
vyhnú . Po sušení sú škvrny od
vody vidite né.
Stieratelné alebo vo vode
rozpustné povlaky
v zásobniku alebo
na dvierkach.
Obsahové látky umývacieho
prostriedku sa usadia. Tieto
povlaky sa väčšinou nedajú
chemicky (umývacom
prostriedkom pre spotrebiče, ...)
odstrani .
Pri „bielych povlakoch“ na dne
zásobniku je zariadenie
na zmäkčovanie vody nastavené
na hraničnú hodnotu.
Veko zásobníka na so 1J nie
je dotiahnutý.
Len pri pohároch: Počínajúca
korózia skla sa dá len zdanlivo
zotiera .
Biele, ažko odstránite né Obsahové látky umývacieho
povlaky na riadu,
prostriedku sa usadia. Tieto
zásobniku alebo dvierkach. povlaky sa väčšinou nedajú
chemicky (umývacom
prostriedkom pre spotrebiče, ...)
odstrani .
Škála tvrdosti je nastavená
na nesprávnu hodnotu alebo
tvrdos vody je väčší než 50°dH
(8,9 mmol/l).
Umývacie prostriedky 3 in 1 (3
v 1) alebo biologicé/ekologické
umývacie prostriedky nemajú
dostatočný účinok.
Poddávkovanie umývacieho
prostriedku.
Príliš slabý program umývania.
sk
Náprava
Používajte silnejší program (viac zmien
vody).
Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu.
Používajte leštiaci prostriedok.
Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Zme te značku umývacieho prostriedku.
Mechanicky očistite spotrebič.
Zvýšte nastavenie zmäkčovania a príp.
zme te umývací prostriedok.
Spravne dotiahnite veko zásobníka na so .
Pozri „Poškodenie skla a riadu”.
Zme te značku umývacieho prostriedku.
Mechanicky očistite spotrebič.
Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody
pod a návodu na použitie alebo dopl te so .
Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody
pod a návodu na použitie alebo používajte
prostriedky oddelene (značkové umývacie
prostriedky, so , leštiaci prostriedok).
Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku
alebo zme te umývací prostriedok.
Zvo te silnejší umývací program.
31
sk
Porucha - čo robi ?
Porucha
Zbytky čaju alebo rúžu
na riade.
Príčiny
Príliš nizka teplota umývania.
Príliš málo umývacieho
prostriedku alebo nevhodný
umývací prostriedok.
Príliš silné predumývanie riadu,
preto senzorika nastaví slabý
priebeh programu. Tvrdošíjné
znečišt nia sa neodstránili úplne.
Farebné (modré, žlté,
Tvorenie vrstiev z obsahových
hnedé), ažko odstránite né látok zeleniny (napr. kapusty,
až neodstránite né povlaky zelera, zemiakov, rezancov, ...)
v spotrebiči alebo na na
alebo vody z vodovodu (napr.
riade z uš achtilej ocele.
mangánu).
Tvorenie vrstiev kovovými
zložkami na hliníkovom
a striebornom riade.
Farebné (oranžové, žlté,
Tvorenie vrstiev z obsahových
hnedé) ahko odstránite né látok zbytkov jedla a vody
usadeniny vo vnútornom
z vodovodu (vápnik), „mydlovitý”
priestore (predovšetkým
v oblasti dna)
Zafarbenie na častiach
z umelej hmoty.
Odstránite né šmuhy
na pohároch, pohároch
s kovovým vzh adom
a príbore.
32
Príliš nizka teplota umývania.
Príliš silné predumývanie riadu,
preto senzorika nastaví slabý
priebeh programu. Tvrdošíjné
znečišt nia sa neodstránili úplne.
Príliš mnoho leštiaceho
prostriedku.
Nie leštiaci prostriedok alebo
nastavenie príliš nízke.
Zvyšky umývacieho prostriedku
vo fáze programu leštenie. Veko
zásobníka na umývací
prostriedok je riadom
zablokované (veko sa neotvára
úplne).
Príliš silné predumývanie riadu,
preto senzorika nastaví slabý
priebeh programu. Tvrdošíjné
znečišt nia sa neodstránili úplne.
Náprava
Zvo te program s vyššou teplotou umývania.
Pridajte umývací prostriedok so správnym
dávkovaním.
Riad nepredumývajte. Odstrá te len hrubé
zvyšky jedla.
Odporúčaný program Eco 50°
Čiastočne odstránite né umývacom
prostriedkom pre spotrebiče alebo
mechanickým čistením. Povlaky sú
zdravotne nezávadné.
Čiastočne odstránite né umývacom
prostriedkom pre spotrebiče alebo
mechanickým čistením.
Skontrolujte funkčnos zariadenia
na zmäkčovanie vody (dopl te špeciálnu
so ) príp. pri používaní kombinovaných
umývacích prostriedkov (tabliet) aktivujte
zmäkčovanie (pozri kapitolu „Zariadenie
na zmäkèovanie vody/špeciálny so “).
Zvo te program s vyššou teplotou umývania.
Riad nepredumývajte. Odstrá te len hrubé
zvyšky jedla.
Odporúčaný program Eco 50°
Nastavte nižší stupe množstva leštiaceho
prostriedku.
Pridajte leštiaci prostriedok a skontrolujte
dávkovanie (Odporúčanie stupe 4-5).
Veko zásobníka na umývací prostriedok
nesmie by riadom zablokované.
Neumiestnite riad alebo osviežovač
do umývačky do misky na zachytávanie
tabliet.
Riad nepredumývajte. Odstrá te len hrubé
zvyšky jedla.
Odporúčaný program Eco 50°
Porucha - čo robi ?
Porucha
Počínajúce alebo už
existujúce, ireverzibilné
(nevrátné) zakalenie skla.
Príčiny
Poháre nie sú odolné pre
umývačku, len vhodné
do umývačky.
Stopy hrdze na príbore.
Príbor nie je dostatočne odolný
voči hrdzi. Často sú čepele nožov
viac postihnuté.
Príbor aj koroduje, ke sa umývá
korodujúci časti (rukoväti hrncov,
poškodené koše na riad at .)
Obsah soli vo vode je príliš
vysoký, pretože skrutkovací
uzáver zásobníka na so
nie je pevne dotiahnutý alebo
pri dop aní soli sa pomimo
vysypalo príliš ve a soli.
Poistka v dome nie je v poriadku.
Sie ový kábel nie je v zásuvke.
Spotrebič nezačne
pracova .
Program sa samostatne
spustí.
Dvere sa nedajú zatvori .
Veko zásobníka
na umývací prostriedok
sa nedá zatvori .
Dvere spotrebiča nie sú správne
zatvorené.
Program sa ešte neskončil.
sk
Náprava
Používajte poháre vhodné pre umývanie
v umývačke riadu.
Zabrá te dlhé parné fázy (prestoj po
ukončenia umývacého cyklu).
Používajte umývací cyklus s nížšou teplotou.
Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody
pod a tvrdosti vody (príp. o jeden stupe
nižší).
Používajte umývacie prostriedky so zložkou
na ochranu skla.
Používajte príbor odolný proti hrdzaveniu.
Neumývajte korodujúci riad.
Pevne dotiahnite veko zásobníka na so
a odstrá te vysypanú so .
Skontrolujte poistku.
Zabezpečte, aby sie ový kábel bol úplne
zasunutý na zadnej strane spotrebiča
a v zásuvke. Skontrolujte funkčnos
zásuvky.
Zatvorte dvere.
Preve te „Reset”.
(Pozri Zrušenie programu).
Zámok dverí sa prestavil.
Zatvorenie dverí je zablokované
kvôli zabudovaniu spotrebiča.
Zatvorte dvere zvýšenou silou.
Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere
alebo montované diely nesmejú potknú pri
zatvorení.
Zásobník na umývací prostriedok Odstrá te zbytky umývacieho prostriedku.
alebo vedenie veka je
zablokovaný zlepenými zbytkami
umývacieho prostriedku.
33
sk
Porucha - čo robi ?
Porucha
Zbytky umývacieho
prostriedku v zásobníku
na umývací prostriedok
alebo v miske
na zachytávanie tabliet.
Príčiny
Ostrekovacie ramená sú riadom
zablokované, preto sa umývaci
prostriedok nevymyje.
Zásobník na umývací prostriedok
bol pri plnení vlhký.
Náprava
Zabezpečte, či sa ostrekovacie ramená
môžu vo ne otáča .
Umývací prostriedok pridajte len
do suchého zásobníka na umývací
prostriedok.
Dvere neboli úplne zatvorené.
Zatvorte dvere.
Spotrebič sa počas
umývania zastaví alebo
Neumiestnite riad alebo
Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr.
program vysadí.
osviežovač do umývačky
zásuvka alebo nedemontovaný držiak
do misky na zachytávanie tabliet. hadice.
Horný kôš tlačí na vnútorné dvere
a bráni bezpečnému zatvoreniu
dverí.
Dodávka prúdu a/alebo prívod
Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod
vody sú prerušené.
vody.
Poču buchot plniacich
Závisle od domacej inštalácie,
Pomoc nie je možná.
ventilov.
pretože nie je porucha
spotrebiča. Nemá vplyv
na funkčnos spotrebiča.
Poču buchot alebo klepot. Ostrekovacie rameno naráža
Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená
do riadu, riad nebol správne
nenarazili do riadu.
vkladaný.
Vložte viac riadu do spotrebiča alebo vložte
Pri nízkej náplni prúdy vody
ho rovnomernejší do umývačky.
priamo zasahujú na umývaci
zásobnik.
ahký riad sa pohybuje pri
ahký riad uložte tak, aby bol stabilne
umývaní.
umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.
V zásobníku leštiaceho
Dopl te okamžite leštiaci prostriedok
prostriedku je namiesto neho
do zásobníku leštiaceho prostriedku.
prostriedok na ručné umývanie
riadu.
Rozliaty leštiaci prostriedok.
Leštiaci prostriedok utrite handričkou.
34
Služba zákazníkom
4 Služba zákazníkom
5 Umiestnenie
a pripojenie
kom
nízkaázbaužSl
Ak by sa vám nedarilo poruchu
odstráni , obrá te sa na službu
zákazníkom. Nájdeme vždy vhodné
riešenie, aby sme predišli zbytočným
návšt vám technikov. Kontaktné údaje
na najbližšiu službu zákazníkom nájdete
na zadnej strane tohto návodu
na použitie alebo v priloženej zozname
služieb zákazníkom. Pri zavolaní uve te
číslo spotrebiča (E­Nr. = 1) a číslo
výroby (FD = 2), ktoré nájdete
na typovom štítku 9* na dverách
spotrebiča.
(1U
)'
Dôverujte kompetencii výrobcu.
Obrá te sa na nás. Zabezpečte tým, aby
oprava bola prevedená odborne
vyškolenými servisnými technikmi, ktorí
sú vybavení originálnymi náhradnými
dielmi pre Váš spotrebič.
sk
eniepojipraenieU
tm
sei
Aby umývačka riadu riadne fungovala,
musí by pripojená odborne. Údaje
o prívode a odvode, ako aj hodnoty
elektrického pripojenia musia
zodpoveda požadovaným kritériám tak,
ako je to uvedené v nasledujúcich
odsekoch príp. v návode na montáž.
Pri montáži dodržiavajte poradie
pracovných krokov:
1. Kontrola pri dodaní
2. Umiestnenie
3. Pripojenie k odpadu
4. Pripojenie vody
5. Elektrické pripojenie
Obsah dodávky
Pri reklámaciách obrá te sa
na obchodníka, u ktorého ste
nakupovali spotrebič alebo na nášu
službu zákazníkom.
Umývačka riadu
Návod na obsluhu
Návod na montáž
Záruka*
Montážny materiál
Kovová ochrana proti pare*
Gumová zástera*
Sie ový kábel
* pod a modelu
35
sk
Umiestnenie a pripojenie
Bezpečnostné pokyny
Umiestnenie
Dodržte bezpečnostné pokyny
v kapitole„Pri inštalácii”.
Rozmery pre zabudovanie nájdete
v návode na montáž. Spotrebič
umiestnite vodorovne pomocou
nastavite ných nôh. Dbajte pritom
na stabilné umiestnenie.
Spotrebiče s podstavcom
a zabudovate né spotrebiče, ktoré sa
dodatočne umiest ujú ako vo ne
stojaci spotrebič, musia by
zabezpečené proti prevráteniu,
napr. skrutkami v stene alebo
zabudovaním pod spojitú pracovnú
dosku, ktorá je zoskrutkovaná so
susednými skrinkami.
Umývačku riadu je možné zabudova
do kuchynskej linky bez alších
drevených alebo umelohmotných
medzistien.
Dodávka
Bezchybné fungovanie vašej umývačky
riadu bolo v závode dôkladne
skontrolované. Pritom zostali malé
škvrny po vode. Zmiznú po prvom
umývaní.
Technické údaje
Hmotnos :
max. 60 kg
Napätie:
220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon:
2,0–2,4 kW
Poistka:
10/16 A (UK 13A)
Príkon:
vypnutý 0,1 W
nie vypnutý 0,1 W
Tlak vody:
najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom
tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.
Prívodové množstvo:
minimálne 10 litrov za minútu
Teplota vody:
studená voda; v prípade teplej vody
max. teplota 60 °C.
36
Pripojenie k odpadu
1. Potrebné pracovné kroky nájdete
v návode na montáž, prípadne
namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody
pripojte pomocou priložených dielov
ku kónickému hrdlu sifónu.
Dbajte na to, aby sa hadica
nezalomila, nepripučila
alebo nezamotala a odtoku
odpadovej vody nebránilo
uzatváracie veko v odtoku!
Umiestnenie a pripojenie
Pripojenie vody
1. Pripojenie vody vykonajte pod a
návodu na montáž pomocou
priložených dielov na vodovodný
kohútik.
Dbajte na to, aby nebola prípojka
vody zalomená, pripučená alebo
zamotaná.
2. Pri výmene spotrebiča sa na prívod
vody musí vždy použi nová
prívodová hadica.
Tlak vody:
najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom
tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.
Prívodové množstvo:
minimálne 10 litrov za minútu
Teplota vody:
studená voda; v prípade teplej vody
max. teplota 60 °C.
Pripojenie teplej vody
sk
Nastavenie teplej vody:
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
3. Programovacie tlačidlo # držte
stlačené a tlačidlo START P
stláčajte dovtedy, kým sa na displeji
zobrazuje •:‹....
4. Pustite obe tlačidlá.
Kontrolka tlačidla # bliká
a na displeji )" svieti hodnota
nastavená v závode •:‹….
5. Programovacie tlačidlo # stláčajte
dovtedy, kým sa na displeji )"
nezobrazí hodnota nastavená
v závode ‘:‹‹.
Zmena nastavenia:
1. Stláčaním tlačidla 3 môžete
nastavenie teplej vody vypnú ‘:‹‹
alebo zapnú ‘:‹‚.
2. Stlačte tlačidlo START P.
Nastavená hodnota sa uloží
do pamäte.
Pripojenietepelj voyd
Elektrické pripojenie
Umývačka riadu môže by pripojená na
studenú a teplú vodu s teplotou do max.
60 °C.
Pripojenie na teplú vodu sa odporúča,
ak táto je dispozícii z energeticky
vyhodnej výroby teplej vody a vhodnej
inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením.
Pritom ušetríte energiu a čas.
Nastavením teplej vody ‘:‹‚ môžete
váš spotrebič optimálne naladi
na prevádzku s teplou vodou.
Pritom sa odporúča teplota vody
(teplota prívodnej vody) od minimalne
40 °C do maximalne 60 °C.
Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča,
ak voda je vyrobená pomocou
elektrického bojlera.
Spotrebič možno pripoji iba
na striedavý prúd s rozsahom
od 220 V do 240 V a 50 Hz
alebo 60 Hz prostredníctvom
zásuvky s ochranným vodičom
nainštalovanej pod a predpisov.
Potrebná poistka pozri typový
štítok 9*.
Zásuvka sa musí nachádza
v blízkosti umývačky a musí by
vo ne dostupná aj po zabudovaní.
Ak zástrčka po zabudovaní
nie je vo ne prístupná, musí by kvôli
dodržaniu príslušných
bezpečnostných predpisov,
týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii
deliace zariadenie na všetkých
póloch s otvorom pre kontakt
s minimálnou d žkou 3 mm.
37
sk
Umiestnenie a pripojenie
Zmeny na pripojení smú prevádza
len odborníci.
Pred ženie kábela sie ového prívodu
smiete kupova v autorizovaných
servisných strediskách.
V prípade použitia ochranného
vypínača proti chybnému prúdu
možno použi iba jeden typ
s označením ‚. Iba tento zaručuje
splnenie momentálne platných
predpisov.
Spotrebič je vybavený systémom
vodnej bezpečnosti. Vezmite
na vedomie, že tento systém funguje
len, ak je spotrebič pripojený na sie .
Demontáž
Dodržte aj tu poradie pracovných
krokov.
1. Odpojte spotrebič zo siete.
2. Zastavte prívod vody.
3. Uvo nite prívod vody a odvod
odpadovej vody.
4. Uvo nite upev ovacie skrutky
na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, dajte pritom
pozor na hadicu.
Preprava
Umývačku riadu vyprázdnite a vo né
časti zaistite.
Spotrebič sa musí vyprázdni
vykonaním týchto krokov:
1. Otvorte prívod vody.
2. Zatvorte dvere.
3. Zapnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
4. Zvo te program s najvyššou teplotou.
Na displeji )" sa objaví plánovaná
d žka trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo Start P.
Program sa spustí.
6. Po cca. 4 minútach stláčajte tlačidlo
START P dovtedy, kým sa
na displeji zobrazuje ‹:‹‚.
Po cca. 1 min. sa na displeji
zobrazí ‹:‹‹.
7. Vypnite vypínač zapnuté/
vypnuté (.
8. Prívod vody zatvorte, prívodovú
hadicu odpojte a nechajte z nej
vytiec vodu.
Spotrebič prepravujte iba v zvislej
polohe.
(Aby sa nemohla dosta zvyšková voda
do riadenia spotrebiča, čo môže vies
k chybnému priebehu programu).
Opatrenia proti zamrznutiu
Opaenrt ai proizat mnzrtiuu(Vpyázrdneienpsotribe)ča
Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti,
v ktorej hrozí zamrznutie
(napr. na chate), musí sa úplne
vyprázdni .
=PHQ\Y\KUDGHQp
38
2VWUHNRYDFLDKODYDSUHâSOHFK\QDâSHþHQLH
9HĩNpSOHFK\DOHERURňW\DNRDMâWDQLHUHVâSULHPHURPYlÿňtPQHšâFP
WDQLHUODEXšQtNWDQLHUSDVWDWDQLHUNOXERYñP{šHWHRÿLVWLŌSRPRFRXWHMWR
RVWUHNRYDFHMKODYLFH1DâWRY\EHUWHKRUQñN{ňDâQDVDāWHRVWUHNRYDFLXKODYLFXWDN
DNRMHâWR]Qi]RUQHQpQDâREUi]NX
$E\âVDSU~GYRG\PRKROGRVWDŌNXâYňHWNñPÿDVWLDPSOHFK\]RUDāWHWDN
DNRMHâWR]Qi]RUQHQpPD[âSOHFK\DâURňW\
8PñYDÿNXSRXštYDMWHYšG\VâKRUQñPNRňRPDOHERRVWUHNRYDFRXKODYLFRX
QDâSOHFK\QDâSHÿHQLH
Nie je súčasťou tohto modelu, možné doobjednať ako špeciálne príslušenstvo
$TXD6WRS]iUXND
OFQMBUÒQSJTQPUSFCJĴPDICF["RVB4UPQ
%PEBUPĴOFL[ÇSVĴOZNQPENJFOLBNPCDIPEOÒLBWZQMáWBKÝDJDI[LÝQOFJ[NMVWZ
BL[ÇSVLFOBOÇÜTQPUSFCJĴQPTLZUVKFNFEPEBUPĴOÝOÇISBEVQSJOBTMFEVKÝDJDI
QPENJFOLBDI
"LW[OJLOÝÜLPEZTQØTPCFOÎDIZCPVOÇÜIPTZTUÎNV"RVB4UPQQPTLZUOFNF
OÇISBEVÜLØETÝLSPNOÎNVTQPUSFCJUFľPWJ,[BCF[QFĴFOJVWPEOFKCF[QFĴOPTUJ
NVTÒCZņTQPUSFCJĴQSJQPKFOáOBFMFLUSJDLÝTJFņ
5ÇUP[ÇSVLBQMBUÒQPDFMÝEPCVãJWPUOPTUJTQPUSFCJĴB
1SFEQPLMBEPNVQMBUOFOJB[ÇSVLZKFãFTQPUSFCJĴT"RVB4UPQPNCPMPECPSOF
BOÇMFãJUáNTQØTPCPNQPEľBOÇÜIPOÇWPEVOBJOÜUBMPWBOáBQSJQPKFOá
5PUP[BIłŀBUJFãPECPSOFOBNPOUPWBOÎQSFEĽãFOJF"RVB4UPQ
PSJHJOÇMOFQSÒTMVÜFOTUWP
/BÜB[ÇSVLBTBOFW[ņBIVKFOBDIZCOÎQSÒWPEZ
BMFCPBSNBUÝSZBãOBQSJQPKFOJF"RVB4UPQVOBWPEPWPEOáLPIÝUJL
7[ÇTBEFOFNVTJUFTQPUSFCJĴFT"RVB4UPQPNQPĴBTQSFWÇE[LZLPOUSPMPWBņ
BMFCPQPVLPOĴFOJQSFWÇE[LZJTUJņ[BUWPSFOÒNWPEPWPEOÎIPLPIÝUJLB
*CBWQSÒQBEF7BÜFKEMIÜFKOFQSÒUPNOPTUJWEPNÇDOPTUJOBQSQSJEPWPMFOLF
PEQPSÝĴBNFWPEPWPEOáLPIÝUJL[BUWPSJņ
,POUBLUOÎÝEBKFWÜFULáDILSBKÒOOÇKEFUFWQSJMPãFOFK[P[OBNFTMVãJFC[ÇLB[OÒLPN
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USB•F
.ßODIFO
(FSNBOZ
ZZZERVFKKRPHFRP
*9000864123*
9000864123 sk (9301) 640MA
INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Obchodná značka BSH:
Značka
BOSCH
SMS 58N88EU
Predajné označenie
Počet štandardných sád riadu
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D …najvyššia
spotreba)
14
A++
Spotreba energie 1) v kWh
266
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh
0,93
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W
Spotreba vody 2) v l
2660
účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)
Štandardný program
0,1/0,1
A
3)
Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min
185
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.
0
Hlučnosť 4) v dB (A) re 1 pW
46
Vstavaný spotrebič, určený na montáž
nie
1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých
sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná
spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná
spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie
uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne
znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby
vody a energie.
4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto
spotrebiča je 46 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na
referenčný akustický výkon 1pW.
Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez
upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk
4
Záručný list
MALOOBCHODNÝ KLUB
Stvorené pre život
firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Dovozca: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
tel.: +421 (2) 44 45 20 41
Výrobok:
roky
záruka od výrobcu*
Údaje o predajcovi:
Obchodné meno (meno a priezvisko*):
Výrobca:
Stvorené pre život
Typ (E-Nr.):
Výrobné číslo (FD):
Adresa firmy (bydlisko*):
IČO:
DIČ:
Adresa firmy:
Dátum predaja:
Tel.:
* len u fyzických osôb
Na vyššie uvedený výrobok je výrobcom poskytovaná záručná doba v trvaní 36 mesiacov.
Upozornenie: Pri reklamácii tohto modelu s predĺženou zárukou je potrebné predložiť
nielen doklad o kúpe spotrebiča, ale aj tento záručný list, ktorý užívateľa
oprávňuje k predĺženej záruke na 3 roky od dátumu zakúpenia.
Zápisy o vykonaných opravách:
Dátum
Dátum objed.
dokončenia
opravy
Číslo
oprav. listu
Stručný popis poruchy
Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne
vyplnený reklamačný protokol.
Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad
s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.
Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.
H
Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu,
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH
Servisné stredisko
Ulica
Mesto
Telefón
E-mail + web
Peter Špik
Partizánska 14
Bardejov
085 01
054/474 62 27
0903 527 102
[email protected]
www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov
Hnilecká 11
Bratislava
821 06
02/38 10 33 55
0918 996 988
[email protected]
www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov
Trhová 36
Bratislava
841 02
02/38 10 33 55
0918 522 734
[email protected]
www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA
spol. s r. o.
Kopčianska 8, 10
Bratislava
851 01
02/64 46 36 43
0907 778 406
[email protected]
www.technoservis.sk
Viva elektroservis, s. r. o.
Mýtna 17
Bratislava
811 07
02/45 95 88 55
0905 722 111
[email protected]
www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.
Mesačná 20
Komárno
945 01
035/770 26 88
0915 222 454
[email protected]
www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis
Thurzova 12
Košice
040 01
055/622 14 77
0905 894 769
[email protected]
ELEKTROSERVIS VALTIM
Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01
056/642 32 90
0903 855 309
[email protected]
EXPRES servis Anna Elmanová
Spojovacia 7
Nitra
949 01
037/652 45 97
0903 524 108
[email protected]
Domoss Technika a. s.
Žilinská 47
Piešťany
920 01
033/774 48 10
033/774 24 17
[email protected]
www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.
Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01
052/772 20 23
0903 906 828
[email protected]
www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš
Švábska 6695/57A
Prešov
080 05
051/772 14 39
0905 904 572
[email protected]
www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter
V. Clementisa 6
Prievidza
971 01
046/548 57 78
0905 264 822
[email protected]
www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM
B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01
047/581 18 77
0905 664 258
[email protected]
Elpra spol. s r. o.
Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72
044/439 64 13
0905 577 817
[email protected]
BSC – servis centrum spol. s r. o.
Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52
043/400 34 24
0902 272 727
[email protected]
www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník
Žabinská 325
Trenčín
911 05
0903 702 458
[email protected]
www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS
Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01
045/540 07 98
0905 259 983
[email protected]
M-SERVIS Mareš Jaroslav
Komenského 38
Žilina
010 01
041/564 06 27
[email protected]
www.m-servis.sk
Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne
vyplnený reklamačný protokol.
Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad
s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.
Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.
H
Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu,
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH
Servisné stredisko
Ulica
Mesto
Telefón
E-mail + web
Peter Špik
Partizánska 14
Bardejov
085 01
054/474 62 27
0903 527 102
[email protected]
www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov
Hnilecká 11
Bratislava
821 06
02/38 10 33 55
0918 996 988
[email protected]
www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov
Trhová 36
Bratislava
841 02
02/38 10 33 55
0918 522 734
[email protected]
www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA
spol. s r. o.
Kopčianska 8, 10
Bratislava
851 01
02/64 46 36 43
0907 778 406
[email protected]
www.technoservis.sk
Viva elektroservis, s. r. o.
Mýtna 17
Bratislava
811 07
02/45 95 88 55
0905 722 111
[email protected]
www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.
Mesačná 20
Komárno
945 01
035/770 26 88
0915 222 454
[email protected]
www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis
Thurzova 12
Košice
040 01
055/622 14 77
0905 894 769
[email protected]
ELEKTROSERVIS VALTIM
Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01
056/642 32 90
0903 855 309
[email protected]
EXPRES servis Anna Elmanová
Spojovacia 7
Nitra
949 01
037/652 45 97
0903 524 108
[email protected]
Domoss Technika a. s.
Žilinská 47
Piešťany
920 01
033/774 48 10
033/774 24 17
[email protected]
www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.
Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01
052/772 20 23
0903 906 828
[email protected]
www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš
Švábska 6695/57A
Prešov
080 05
051/772 14 39
0905 904 572
[email protected]
www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter
V. Clementisa 6
Prievidza
971 01
046/548 57 78
0905 264 822
[email protected]
www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM
B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01
047/581 18 77
0905 664 258
[email protected]
Elpra spol. s r. o.
Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72
044/439 64 13
0905 577 817
[email protected]
BSC – servis centrum spol. s r. o.
Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52
043/400 34 24
0902 272 727
[email protected]
www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník
Žabinská 325
Trenčín
911 05
0903 702 458
[email protected]
www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS
Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01
045/540 07 98
0905 259 983
[email protected]
M-SERVIS Mareš Jaroslav
Komenského 38
Žilina
010 01
041/564 06 27
[email protected]
www.m-servis.sk