Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Transkript

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
prosinec 12/2012
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
mobil:720449454
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Informačnícentrum
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aInformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
Informačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice,Trávníky
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
Vánočnívýpůjčnídobunajdetedále
ÚVODNÍK
prožitétak,jaksivysami
přejeteapředstavujete,
vlásceavpohodě,slidmi,
kterémáterádi.Krásné
vánočníposelstvízaznívá
vpísniJiříhoSuchého–
Vánočnípohlednici:
Vánočnípohlednicikreslím
Sjeruzalémskoukrajinou
Kehvězdámznebesemse
sneslým
Vprosinci,kdyobvyklevšichnispěchámeavše
provázíruchashon,seknihovnavícenežkdy
jindysnažíbýtproVásútočištěmamístem
odpočinku.Místem,kdenavásnekřičí
zkaždéhokoutaagresivníreklama,místem,kde
jeteplo,sucho,světloaútulno.
Zkustesetedyalespoňčástečně "nechejme se provést vÁnočním
oprostitodobvyklých
příběhem a čerpejme z jeho
prosincovýchstarostíapřijďtesi
inspirace
a duchovního nÁboje "
knámužít„klidamír“.Tadyvás
nikdonebudeobtěžovat,tadysi
Přikreslímjednujedinou
opravdumůžetesednoutsknížkouačasopisem
Atatibudesvítitstále
nebojenomtak,případněposlouchathudbuči
Ažjinýhvězdypohasnou
mluvenéslovozCDnebositřebazahrát
Apovedetějaktřikrále
Člověčenezlobse...Apokudbudetemítchuť,
Zanašíláskouúžasnou
přijďtesesnámivánočněnaladit,atojakpři
AťVástedyvánočníhvězda
společnémvánočnímčtení5.prosincev16.00
provázínejenoVánocích,ale
hodin,taktakénavánočnítvořivédílně
aťVámsvítíjasněpocelý
12.prosinceod13.00do16.00hodin.
rok2013.Továmzesrdce
Vtermínuod3.do19.prosincetakémůžete
přejespolusknihovnicemi
vybíratknihyzvýprodeje,kterýprobíhá
aknihovníkyvsetínské
vinformačnímcentru.
knihovny
RádabychVámjménemknihovnypopřálaty
HelenaGajdušková
nejkrásnějšíVánoce,
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje Michal
KovÁŘ a ivana hlavÁčovÁ. VíCE RECENZí NAJDETE
NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY v rubrice
"čteme a doporučujeme".
INGA Menkhoff PETR SíS
Svět optických iluzí pTAčí SNěM
...Ttenotxetječetilný,pžestořev
jitnodlivýchsvolechjosuprázehoná
pesmínka.Dežůlitájepozuestukenčost,
žeprnvíapeolesdnípemsínajosuna
spýrvnáchmítsech.Všchenootastnídá
smuslyplnědoohramdynášmzeok...
Aomozekjdevtétoknizepředevším,
respektiveojehovyhodnoceníoptických
stimulů.
Kdyžjsemknihupoprvéotevřel,zaujala
měfotografie,přikterésemivybavila
vzpomínka,jaksúdivemstojím
vřímskémkostelesvatéhoIgnáce
anemůžuuvěřit,žetakopulenademnou
veskutečnostineexistuje.
Protojsemseschutínechalvtáhnoutdo
tajemnéhosvětaoptickýchiluzí,kdese
namalbáchpřirůznémúhlupohledu
věciproměňujívjiné,známýchobrázků
nikdenekončícíchschodišť.
PetrSís,spisovatelailustrátorvjedné
osobě,vyprávísymbolickýpříběh
inspirovanýstarýmperskýmeposem
z12.století.Mimořádněoriginální,
mnohoznačnéavěrohodnéputování
ptáků,kteříserozhodli,ženaleznou
svéhokrále.Včelehejnastojí,tedyspíše
letí,moudrýdudek.Tenostatním
ptákůmnijaknezapírá,žecesta
ktajemnéhořeKafnebudelehká,plná
překážekanebezpečí.Imottona
přebaluknihyříká:„Láskamilujevše
obtížné."Vtomtoduchuputují
sedmeremúdolí.ÚdolímHledání,Lásky,
Porozumění,Odstupu,Jednoty,Úžasua
Smrti.
Autorprocházívšechnaúdolíadoufá,že
ionsámdorazíkhořeKaf...
Tosemupodařilo,zatutoknihuobdržel
Andersenovucenu.
DOPORUČUJE Michal KovÁŘ DOPORUČUJE Ivana hlavÁČovÁ
NOVÉ KNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
Charles Laurence Haruki murakami
Společenský agent 1q84
Jiří Mucha
Autobiografickákniha
novinářeCharleseLaurence,
jehožotecbylvysoce
postavenýmbritským
diplomatem,vyprávípříběh
rodiny,kterávpadesátých
letechpobývalavPraze,
akteroutentopobythluboce
zasáhl.Autor,vtédoběmalý
chlapec,sotvamohlchápatvše,
cosekolemnějděje.Aleprávě
vtomtkvíjednozkouzel
knihy,kdypřesfragmenty
dětskýchvzpomíneknahlížíme
doprostředípražské
diplomatickéspolečnosti
v1.desetiletístudenéválky.
JiříMucha,synmalířeAlfonse
Muchy,bylnovinář,spisovatel,
vězeňkomunistickéhorežimu.
AomameaTengojsouněkdejšíspolužáci.Onaje
skvěláfyzioterapeutka,kterásvýchznalostíobčas
využijektomu,abyodeslalanajinýsvětmuže,na
kteréjeběžnáspravedlnostkrátká.Onje
talentovaný,aleneprůbojnýmatematikse
spisovatelskýmtalentem.Jednohodnezjistí,že
svět,jakhoznáme,jednouprovždyskončil.Anavíc
sitohonikdonevšiml.
martina formanovÁ
snĚdla dětem sladkosti
DesetletpovydáníprvotinySkladatelkavoňavého
prádlapřicházíMartinaFormanovásvolným
pokračováním.Vtipnýmstylempřibližuječtenáři
nejensvoukaždodennírealitu-přesazenído
odlišnézeměakultury,uvykánívenkovu,výchovu
dvojčat,vlastníplányasny,aledokážehumorně
reflektovativážnějšíživotníokamžiky.
Valašské
vÁnoce
NaValašskuseVánoceslavilypodlestarýchvžitýchzvyků.VpondělípředŠtědrým
dnembýval„sladkýtrh“.Prodávalyseperníky,klátky,marcipánamnohojiných
dobrot.NaŠtědrýdenlidéchodilinašípky.Vánočnístůlbylpokrytubrusem,pod
kterýmseskrývaldožínkovývěnec.Mimotobylynaubruskladenyidalšípředměty,
kterýmbylapřipisovánablahonosnáaochrannámocjakonapříkladhrstkyzrní
nebopecenchleba.Podstolemstálkošíkstuřínem,bramborami,hlávkouzelí,
makovicemi,zkrátkatrochouodvšeho,cosetenrokurodilo.Štědrovečernívečeře
začínalapoté,covyšlaprvníhvězdanebopoklekání.Hospodářjizahájilspolečnou
modlitbou.Součástívečeřeobvyklebylahrachovápolévka,kyseliceshoubami,
krupicesmedemnebokašezpohanky.
OsvátkuBožíhonarozenísenesmělavykonávatžádnáprácekroměkrmení
dobytka.Odpolednepatřilokoledníkům.Hospodynějeobdarovávalajablky,ořechy
asušenýmihruškami.
26.prosince,naŠtěpána,bylchlapeckýsvátek.Dodnesseříká:„NaŠtěpána-každý
sobězapána!“amužisevrámcitradičního„právanasvobodu“oddávajíbujarému
veselívhospodách.
NaSilvestrašlilidédokostelaavečernanávštěvu.Tampočkali,až„sabudestarý
rokbiťsnovým“.
S novoročním dnem bylo spjato velké množství rituálů, které měly lidem zajistit
zdraví, úspěch a zdar v hospodaření. Novým rokem začínala obchůzka koledníků,
kteříprovozovalihrutříkrálovou.Místníchlapcichodilidůmoddomuapsalinade
dveřevtendensvěcenoukřídouK+M+B.Tříkrálovýmsvátkemzačínalmasopust
asnímnovýcyklusvýročníchobyčejů.
VybránozregionálníhofonduMVK
zajímavé tipy V KNIHOVNĚ
CHCI,ABYVKNIHOVNĚ...
rádibychomvěděli,
covámvknihovněchybí,
apokudtobudevnašichsilách,
zkusímesepodlevašichnápadůzařídit.
Vyplňteletáčkynapůjčovnách
„Chci,abyvknihovně….“
svýmipřánímičinápady.
DATABÁZEREGIONÁLNÍCHOSOBNOSTÍNA
WEBUKNIHOVNYVNOVÉM(www.mvk.cz)
novápodobadatabázeregionálníchosobností
seboupřinášíinovémožnosti.Medailony
osobnostíjsouobohacenyofotografie,ukázky
zděl,odkazynadalšíinformačnízdroje.
Provyhledáníkonkrétníosobnostilzepoužít
Výpisosobnostípodleabecedy(osobnosti
řazenypodlesvéhopříjmení),vyhledávací
frázenebopodledatanarození.
VÍTE,COVŠECHNOKNIHOVNANABÍZÍ?
aneb...oknodoknihovny
nabízímekonzultace,přikterýchsedozvíte
ozajímavýchslužbáchknihovny
-tipyanápadyprolepšívyužitínapř.on-line
služeb,rezervacíajinýchnovineks
praktickouukázkou.
Vždyvestředuod8.00hod.vcentrální
půjčovně(2.patro)
Kontakt:HanaMalá,IrmaZajíčková
OSOBNOST MĚSÍCE
ČenĚK kramoliš
ČeněkKramolišsenarodil7.prosince
1862vRožnověpodRadhoštěm.
Vletošnímrocesipřipomínáme150.
výročíjehonarození.Vystudoval
gymnáziumveValašskémMeziříčí
aUčitelskýústavvPříboře.Působiljako
učitelaškolníinspektornaVyškovsku
avHranicích.Jeautoremčtyřdesítekknih
snámětydějepisnýmianárodopisnými,
historickýchrománůasouborůpovídek
ipedagogickýchpojednání.Vroce1894
debutovalrománemorebeliíchvZubří
BratřiDoliňáci.Námětyprotvorbučerpal
zrodnéhokraje.Dalšímiknihamijsoumj.
Dějepisnéčtyřlístky,Hraničářštíhrdinové,
KronikaměstaRožnova,Moravská
babička,PísničkářJurka,RychtářŠoman,
Sbírkapříslovíapořekadel,Strážcovéhor,
Valašskávojna,Vězenímavyhnanstvím,
Vzpomínkyzučitelského
aspisovatelskéhoživota,Zabouře
ablesků,Zpětistoletí,Zpřelomustoletí,
ZezašlýchdobnaValašskuaŽivotna
horách.ProVlastivědumoravskounapsal
Rožnovskýokres.Bylpovažovánza
„moravskéhoJiráska“.Jehodílobylo
oceněnodeseticenamivčetněCeny
Moravskéhozemskéhovýboruvroce
1905avýznamnécenyČeskéakademie
vPrazevroce1932.
ČeněkKramolišzemřel16.června1949
vBrně.JepohřbennaValašskémSlavíně
veValašskémmuzeuvpříroděvRožnově
podRadhoštěm.
Zdroje:
MIKULCOVÁ,MarieaMiroslavGRACLÍK.
KulturnítoulkyValašskem.Frýdek-Místek:
Alpress,2001.s.151.
KdobylkdojekdonavýchodníMoravě:Ju-Na.
ValašskéMeziříčí:ValašskéAthény,2010.s.42.
spisovatel
* 7.12. 1862 Rožnov pod radhoštěm
† 16. 6. 1949 brno
VÁNOCE V KNIHOVNě
VÁNOČNÍČTENÍ
středa5.prosincev16.0hodin,
Kklub
společnéčtenísevsetínskýmiosobnostmi
VÁNOČNÍDÍLNA
středa12.prosinceod13.00do16.00hodin,
Kklub
přijďtesisnámivyrobitvánočnípřánínebo
dekoraci
ŽIVÝBETLÉM
pátek21.prosincev16.00hodin
prostranstvípředMěÚaDomemkultury
pořádánovpartnerství
sDomemkulturyVsetíns.r.o.aměstemVsetín
aKOSmožnostodnéstsidomůBetlémskésvětlo
VÁNOČNÍPOČTENÍČKO-TIPY,INSPIRACE
kzapůjčenívefonduknihovny
ČeskéVánocevkuchyni:PetrHerynek
Hvězdyzkorálků:UlrikeHoffmann
UdělejtesiVánoce:150návodůanápadůna
výzdobu,dárky,přáníamaličkosti
ValašivBetlémě:JosefTvarůžek
Vánočníozdobyzdárkůakorálků:
IvonaŠumachová
AbecedaVánoc:ValburgaVavřinová
ČarovnéVánoce:GeatherGraham
Českávánočníkniha-obyčeje,zvyky,koledy:
MichelaZindelová
Deníknevěsty:FrancisLeeLinda
Doktore,šťastnýaveselý:PatrickTaylor
Covyprávělvánočnízvonek:KláraTrnková
Vánočnízvykyaobyčeje:KláraTrnková
VANOČNÍNOVINKYVKPOSLECHU
H.Ch.Andersen:Vánočnípohádky-Smrček-
Sněhovákrálovna-Děvčátkosesirkami-
Sněhulák-Ošklivékačátko(vyprávíJosefSomr)
Adventnípohádkovýkalendář
Vánočnídetektivky-Modrákarbunkule/A.C.
Doyle,Létajícíhvězdy/G.K.Chesterton
CharlesDickens:Vánočníkoleda(čteJosefSomr)
Vánoceprocelourodinu-soubornejkrásnějších
vánočníchkoled,melodiíapohádek
Vánoce-vyprávěníovánočníchzvycích
atradicíchskoledami(vyprávíJosefSomr)
Šťastnéaveselévánoce-vyprávěnídoplněné
celouřadouznámýchkoled(vyprávíJ.Somr)
Sníh,Ježíšekapanáčci-třivánočnípovídky-
napsaliK.Klostermann,I.Obermannová,P.
Šabach
amnohodalšíchkoledavánočníhudby
kzapůjčenívhudebnímoddělení(3.patro).
VÁNOČNÍDÁRKOVÝPOUKAZ
Vánočnímdárkovýmpoukazemnaroční
registracivMasarykověveřejnéknihovněVsetín
uděláteradostsvýmblízkým.Získáteho
vcentrálnípůjčovněnaDolnímnáměstí
(2.patro),tel.575755141za120,-(60,-)Kč.
VÁNOČNÍVÝPŮJČNÍDOBA:
22.12.otevřeno9:00-12:00
23.-26.12.zavřeno
27.12.otevřeno10:00-18:00,dětskéknihovny
zavřeny
28.12.otevřeno10:00-18:00
29.12.otevřeno9:00-12:00
31.12.zavřeno
KRÁSNÉVÁNOCEAŠŤASTNÝNOVÝROK
TěšímesenaVásivrocedalším!
TýmMasarykovyveřejnéknihovnyVsetín
akce, besedy
VÁNOČNÍČTENÍ
středa5.prosincev16.0hodin,
Kklub
společnéčtenísevsetínskýmiosobnostmi
VÁNOČNÍDÍLNA
středa12.prosinceod13.00do16.00hodin,
Kklub
přijďtesisnámivyrobitvánočnípřánínebo
dekoraci
VÝSTAVAKEKNIZEMETAMORFÓZANOCI
vměsíciprosincivprostoráchknihovny
výstavaobrazůkeknizeMetamorfózaNociod
DavidaKohouta
ilustracevásprovedouzlomovýmičástmiknihy
sekterýmisečtenářpřičetběsetká
plnědokreslujípříběh,jenžvolněztextu
přecházíprávědoobrazů
autoremilustracijezlínskýrodák
LiborStuchlík.
VÝPRODEJVYŘAZENÝCHKNIHZKNIHOVNY
3.prosince-19.prosince
vinformačnímcentruVsetín
PŘIPRAVUJEMENALEDEN
besedasDanielouHanákovou
ojejícestědoNamibie
čtvrtek3.ledna
od18.00hod.vespolečenskémsále
besedaNewYork-NewYork
sLiboremBurešem
čtvrtek10.ledna
od18.00hodinvespolečenskémsále
Použitéobrázky:Z.Hartinger,Xokitteh,Sarahleony,Justkirav1,
Ninamokaka,Mobetter,eXXeQt,anninops
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
pROSINEC 2012

Podobné dokumenty

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín Valaši v Betlémě; Josef Tvarůžek Vánoční ozdoby z dárků a korálků; Ivona Šumachová Abeceda Vánoc; Valburga Vavřinová Čarovné Vánoce; Geather Graham Česká vánoční knihaGobyčejeg zvykyg koledy; Mic...

Více