Procházka žhnoucí minulostí SDH Semily Podmoklice1

Transkript

Procházka žhnoucí minulostí SDH Semily Podmoklice1
1911
2011
100 let
Sboru dobrovolných hasičů
v Semilech Podmoklicích
Procházka žhnoucí minulostí
Oheň je jednou ze životadárných sil naší planety. Člověk se od
pradávna snažil tento živel opanovat a využít ho ve svůj prospěch,
ale oheň je bytost svéhlavá a zrádná a ovládnout ji je dodnes pro
pána tvorstva těžký úkol. Když se oheň vymkne kontrole a začne
život hubit místo aby ho podporoval, je k jeho zkrocení zapotřebí
hodně lidské síly, vůle a odvahy. Procházka žhnoucí minulostí je
tedy také jakýmsi poděkováním všem hasičům, kteří se kdy
v Semilech Podmoklicích obětavě pouštěli do boje s červeným
kohoutem.
Náš sbor byl zaloţen v roce 1911, proč ale téměř padesát let po
zaloţení prvního hasičského sboru. Důvod najdeme v Pamětní knize,
která uvádí poměry v původně samostatné obci Podmoklice. V
obecní samosprávě rozhodovali Němci a starostou byl vţdy Němec.
V této době bylo těţké zaloţit hasičský sbor, neboť firma Schmidt
poukazovala na to, ţe má silný tovární sbor vybavený a vyzbrojený.
V roce 1908, kdy samospráva přešla do českých rukou a do čela
obce se postavil první český starosta Jindřich Melich, obecní
zastupitelstvo dalo podnět k zaloţení samostatného sboru, ke
kterému došlo 3.července 1911.Hlavní zásluhu na zaloţení sboru
mají Josef Miksánek, Jindřich Melich, Josef Dolenský, Josef
Kadlec a Josef Vlach.
Jiţ 2.srpna 1911 se konala první výborová schůze, kde se zajišťovaly
organizační práce, vybavení a výzbroj. Firma Schmidt pro začátek
darovala sboru dvoukolovou stříkačku s příslušenstvím. Druhá valná
hromada se uskutečnila 22. ledna 1912,kdy ve sboru bylo 46 členů
činných a 24 přispívajících.
V tomto měsíci se konal první hasičský ples s výtěţkem 22 Kč. První
hasičská zbrojnice stála ve dvoře obecního domu. V březnu téhoţ
roku obec zakoupila nový ruční čtyřkolový stroj od firmy Smekal a
spol. Praha.
Po 11 letech ručního čerpání se rozhodli tento stroj kvůli nedostatku
členů zmotorizovat. Koncem roku 1927 dal Ladislav Buriánek návrh na
zřízení vlastního sborového praporu,o pořízení se jednalo na členské
schůzi 15.dubna 1928, pro zhotovení byla vybrána firma Josef Neškudla
Nový Hradec Králové-dohodnutá cena činila čtyři tisíce korun. V
červenci tohoto roku se konala slavnost "Rozvinutí praporu".
5. prosince roku 1933 došlo k poţáru stodoly pana Patky, z níţ se oheň
rychle přenesl na sousední sklady dřeva rakvárny firmy Prokop.
Poţárem byla zasaţena celá budova továrny,oheň se přenesl i přes ulici
na další domy. Díky zásahu našeho sboru byla zachráněna budova
dnešní polikliniky
Poţárem zničená továrna firmy Prokop a spol..
Jen díky velikému úsilí hasičských sborů jich nebylo víc.
Při zásahu se ukázaly nedostatky našeho stroje a rozhodlo se o koupi
modernějšího od firmy Stratílek Vysoké Mýto, který je dosud funkční a
je vystaven v hasičském muzeu v Chrastavě.
Slavnostní předání poţární stříkačky
od firmy Stratílek Vysoké Mýto
Začátkem roku 1935 byla zahájena stavba nové zbrojnice u
Podmoklické školy, neboť dosavadní skladiště u obecního domu jiţ
nevyhovovalo pro poţární techniku, kterou byl sbor vybaven. Stavbu
a financování prováděli členové sboru, celkové náklady na zbrojnici
činily šestnáct tisíc korun.
V roce 1939 sbor dostává nový název „Hasičský sbor Semily –
Podmoklice“, důvodem je sloučení obcí Podmoklice a Semily.Tyto a
další zajímavosti můţeme čerpat v naší pamětní knize, která byla
pořízena naším sborem po jeho zaloţení v roce 1911.Znovu a váţně
se o ní jednalo dne 17. září 1940,kde bylo formálně splněno nařízení
zničit spolkový prapor a pamětní knihu, ale jak je zřejmé válku
přečkalo obojí.
Pozvánka na Podmoklický hasičský ples z roku 1939
Další zajímavá část naší pamětní knihy je věnována technice
sboru. V roce 1941 došlo k zakoupení osobního automobilu Praga,
který byl přizpůsoben závěsným zařízením k tahání stříkačky a
navijáku.
V květnových dnech roku 1945 vykonávají členové sboru
pořádkovou sluţbu ve městě. Z konfiskovaných automobilů, které
byly shromáţděny na sportovním hřišti v Semilech, získal sbor
policejní přepadový vůz Chevrolet. Sbor jiţ tedy vlastnil dva
automobily.
V roce 1946 byla zakoupena nová přenosná motorová stříkačka
PS 8 včetně výbavy na dvoukolovém přívěsu.
Následující modernizace techniky přichází v roce 1963.
Automobil Praga jsme předali do Příkrého a Chevrolet na Nouzov.
Místo těchto vozů jsme získali hasičský vůz Mercedes a cisternu
Praga RND. Splnilo se tak naše dávné přání, mít řádně vybavenou
cisternu.
Praga RND
Vůz Mercedes při soutěţi v Řekách v roce 1974
Foto: Jaroslav Košťál st.
Cisterna Praga RND nám slouţila do roku 1976, kdy byla
nahrazena novou CAS 25 značky Škoda 706 RTHP.
Strojník p. Václav Zajíc
obsluhující čerpadlo vozu Škoda 706 RTHP /1980/
Náhradou za vůz Mercedes nám byl v roce 1979 přidělen automobil
Avia, která slouţí u našeho sboru dodnes.
Soutěţ ve Škodějově /foto: Jaroslav Košťál st./
10.9.1983
11. místo
Soutěţ ve Škodějově
8. září 1985
Podmokličtí hasiči při oslavách 100 let zaloţení SDH Bozkov
Stojící z leva: Votoček Karel, Šmíd Karel, Čermák Jiří, Krejčí Karel, Mráz Petr, Košťál Jaroslav st.,
Sedící zleva: Přikryl Bohuslav, Nosek Ladislav, Hošek Luboš, Jandík Luboš, Rys František, Dolenský
Ladislav, Roubal Václav, Böhm Milan, Böhm Václav, Šmíd Karel, Olša Martin.
Votoček Karel
Šmíd Karel
Nosek Ladislav Přikryl Bohuslav Olša Martin
Böhm Václav
Böhm Milan
Něco málo z tisku
Článek z 22. července 1981
Článek poskytl Jaroslav Košťál st.
Články z roku 1984
Poskytl: Jaroslav Košťál ml.
A pomocí techniky jsme se přenesli do modernější doby. Velkým
přáním starosty Vladislava Čermáka bylo zahájení činnosti mládeţe,
coţ se uskutečnilo 3. září roku 1986. Tehdy se přihlásilo osmnáct
ţáků ve věku od osmi do dvanácti let, kteří tvořili ţákovské
druţstvo.
Ţákovské druţstvo
Se střídavými úspěchy se zúčastňovali všech ţákovských soutěţí.
Po dovršení patnácti let někteří přecházejí k dospělým a stávají se
plnohodnotnými členy sboru, a tak tomu je i nadále.
Druţstvo muţů připraveno k vykonání útoku. / Kozákov 1984/
Z leva: Jiří Daněk, Roman Votoček, Václav Böhm, Jaroslav Novotný,
Jaroslav Košťál, Slávek Láska a Jan Buriánek
6.6.1987 - Obvodová soutěţ a 100 let v Příkrém
Z leva: Jandík, Krejčí, Móhr, Rameš, Votoček, Buriánek, Böhm,
Daněk, Přibyl, Mráz.
Trenek, Špicar, Kyloušek, Košťál Pavel, Kvapil, Wittmayer,
Košťál Petr, Šavrda, Douša.
Posledním scházejícím kolektivem bylo druţstvo ţen. K jeho
zaloţení došlo v roce 1994. Ihned po zaloţení dosahovalo druţstvo
dobrých výsledků. Důkazem je vítězství ve dvou ročnících
Okresního poháru.
V devadesátých letech 20. století sbor velmi dobře pracoval ve
všech oblastech své činnosti. Výjezdová jednotka byla zařazena jako
JPO II v integrovaném záchranném systému okresu.
Vzhledem k této skutečnosti, široké členské základně a naprosto
nevyhovujícímu stavu hasičské zbrojnice bylo v roce 1997
přikročeno k její generální rekonstrukci. Tak bylo rozhodnuto na
počátku stavby třetí zbrojnice sboru.
Při stavebním řízení došlo k rozhodnutí o demolici a stavět se
začalo znovu od základů. Finanční situace města však rozhodla
rozdělit stavbu na několik etap.
Nejprve sbor provedl svépomocí demolici staré zbrojnice a
zhotovil základy pro novou. V následujících čtyřech letech město
postupně zadávalo stavební práce odborným stavebním firmám. Náš
sbor nezůstal pozadu a spoustu práce jsme po dohodě s městem,
provedli ve svém volném čase svépomocí. Z rozpočtu tak byla
ušetřena velká finanční částka.
V roce 1999 byly dokončeny garáţe a sociální zařízení. Od tohoto
roku je technika opět na svém místě. V roce 2000 byla zkolaudována
zasedací místnost a sluţební byt. Kompletní dokončení naší hasičské
zbrojnice se uskutečnilo v roce 2001 u příleţitosti oslav devadesáti
let zaloţení sboru.
Takto vypadala poţární zbrojnice před rekonstrukcí.
Na fotografii p. Luboš Jandík
A takto vypadá dnes.
Během let 2001 aţ 2011 náš sbor nikterak nezahálel a aktivita
členů při plnění úkolů byla a je opravdu mimořádná.
Náš sbor pořádá tradiční hasičský ples a Podmoklický pohár
v poţárním útoku.
Sbor se také účastní pohárových soutěţí na kterých naše
druţstvo ţen obsazuje krásné medailové pozice, ale ani druţstvo
muţů nezahálí, sic v posledních letech nedosahuje na stupně
vítězů, i oni umí zaběhnout pěkný útok a ukázat tak, ţe ještě
nepatří do starého ţeleza.
Naše druţstva zaznamenala historický úspěch, obě se umístila
na prvním místě. Ţeny dosáhly po více neţ dvou vteřinovém
prostřiku na pravém proudu času 21,95s. Muţům na vítězství stačil
čas 18,59s.
Vítězné foto obou týmů / Okresní pohár Košťálov 2006/
Ani druţstvo mladých hasičů nezahálí a obsazují pěkná místa na
hasičských soutěţích.
3. místo /Benešov u Semil/
Dalším zásadním datem pro náš sbor je datum 15.12.2006 kdy
si sbor předčasně nadělil dárek v podobě nové cisterny na
podvozku SCANIA s nástavbou THT Polička, který svými
parametry a kvalitou patří mezi evropskou špičku.
Slavnostního převzetí se účastnili pozvaní hosté: starosta
města Semily Mgr. Jan Farský, ředitel HZS Libereckého kraje
pplk. Ing. Josef Zajíček, bývalý starosta města Ing. František
Mojţíš, obchodní ředitel THT Polička Jaroslav Lorenc, ředitel
HZS Libereckého kraje územní odbor Semily mjr. Ing. Jaroslav
Vízner, starosta OSH v Semilech Ing. Miloslav Mixánek,
příznivci hasičů a občané města Semily.
Slavnostní nástup jednotky před novou technikou.
Nová cisterna nahradí 25 let dobře slouţící Škodu 706 CAS-25
RTHP „dědka“.
Náš „dědeček“ spolu s novou modernější cisternou
Nové vozidlo bylo pořízeno v celkových nákladech pod 6 mil. Kč.
Na těchto prostředcích se město podílelo částkou 4 mil. Kč a státní
dotace činila 2 mil. Kč.
Velkou zásluhu je třeba přičíst obchodnímu řediteli společnosti
THT Polička, panu Jaroslavu Lorencovi, který byl vţdy vstřícný při
realizaci výroby a má nemalý podíl na naší spokojenosti s tímto
vozidlem. Stejně tak je třeba poděkovat bývalému starostovi panu
Ing. Františku Mojţíšovi, který chtěl a dokázal sehnat peníze. Vše
ostatní, včetně výběru vozidla, nechal na nás. Tímto bychom rádi
poděkovali všem, kteří mají podíl na tomto projektu.
Výjezdová jednotka je v současnosti zařazena v JPO III a čítá 18
členů.
Členové jednotky zasahují několikrát za rok u mimořádných
událostí jakou jsou např: poţáry budov a lesních porostů, povodně,
odstraňování padlích stromů, odstraňování sněhových převisů,
taktických a námětových cvičení apod.
Poděkování za pomoc při povodních v roce 2010
Minigalerie
Díky tomuto almanachu jsme si
připomněli začátky i současnost Sboru
dobrovolných hasičů v Semilech
Podmoklicích. Sluší se poděkovat všem
členům sboru, kteří tuto činnost
k záchraně osob, zdraví a majetku
vykonávají zdarma a dobrovolně a často
i na úkor svého volného času.
Zároveň je třeba vzpomenout na
všechny členy sboru, kteří již nejsou
mezi námi, kteří se před 100 lety
zasloužili o založení našeho sboru
s heslem „Na pomoc bližnímu“. V jejich
stopách jdou pokračovatelé, kteří se
hrdě hlásí k hasičské myšlence.
Vytvořil: Kolektiv SDH Semily Podmoklice
Děkujeme všem, kteří poskytli fotografie a články z novin.
J. Košťálovi st.
J. Košťálovi ml.
B. Přikrylovi
Děkujeme
sponzorům
Jamas plus spol. s r. o.
Bavlnářská 360
513 01 Semily
Tel.: 481625154
www.jamasplus.cz
D-BAU s. r. o.
Chuchelská 170
513 01 Semily
Tel.: 481 320 789
www.d-bau.cz
Hasičská modlitba
Nechť kdekoliv oheň vzplane já splním svoji
povinnost pro záchranu životů Pane, dodej
mi síly dost.
V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel
čas, ale i starce, matku, která má
šedý vlas.
Stále na stráži stojím, protože povolaným
jsem, před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát, že sám při tom
život ztratím, požehnej, Pane, mé rodině
laskavou rulou vrať jim, co při plnění
poslání jsem jiným lidem dal.
Amen