Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Transkript

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Číslo jednací: MNnO 746/15/Výst/Ko
Spisová značka: MNnO 270/15/Výst/Ko
Vyřizuje: Jana Kopečná
Telefon: 568 619 152
E-mail: [email protected]
V Náměšti nad Oslavou dne: 19. 2. 2015
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ SPOJENÉHO S OHLEDÁNÍM NA MÍSTĚ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 18.2.2015 podal Kudláč Petr, Mohelno 218, 675 75 Mohelno žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavby s názvem
PŘÍSTŘEŠEK NA DŘEVO A OPLOCENÍ
na pozemku p.č. 340/1 v katastrálním území Mohelno.
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) podle § 94a stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům a účastníkům
řízení zahájení společného územního a stavebního řízení. K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí nařizuje stavební úřad ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
23. 3. 2015 v 09:00 hod
se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 116 odboru výstavby a ÚR Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou.
Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a
k tomuto účelu je zpřístupnit.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního
rozvoje (pondělí a středa 07:00-11:30 – 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků společného řízen musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka
Jana Kopečná
referent odboru výstavby a ÚR
Rozdělovník
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou nebo datové schránky):
- Kudláč Petr, Mohelno 218, 675 75 Mohelno
- Městys Mohelno, Mohelno 84, 675 75 Mohelno (s žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona (do vlastních rukou nebo datové schránky): xxxx
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků v k.ú. Mohelno parcela č.: 344, 337/1, st.880, st.275
Ostatní účastníci: veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány :
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Účastníci řízení (do vlastních rukou nebo datové schránky):
- Kudláč Petr, Mohelno 218, 675 75 Mohelno
- Městys Mohelno, Mohelno 84, 675 75 Mohelno
- Pražák Jiří, Mohelno 240, 67 57 Mohelno
- Pražák Milan, Jana Blahoslava 890/11, 664 91 Ivančice
- Nevrlá Marie, Mohelno 212, 675 75 Mohelno
Dotčené orgány :
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ( stanovisko ze dne 16.2.2015, č.j.:HSJI-814-/TR-2015)
VYVĚŠENO DNE: 19. 2. 2015
SEJMUTO DNE: ....................................
__________________________________________________________________________________________________________________
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 619 111, fax: 568 619 101,
e-mail: [email protected], IČO 00289965, bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711/0100
2/2
__________________________________________________________________________________________________________________
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 619 111, fax: 568 619 101,
e-mail: [email protected], IČO 00289965, bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711 / 0100