2012_117_Measurement-Technic

Transkript

2012_117_Measurement-Technic
t.u"p":xin
Č. prodávajícíhol
,
Kupní smlouVa
uzaviená ve smys]u lstanovenÍ s 409 a. n' zákona č. 513/1991 sb' obchodního zákonÍku, Ve
znění pozdějŠíchpředpisŮ (dále jen smlouva") níže uvedeného dne' rněsíce a roku mez]
smlUVnínTi siranam
t.
sMLUVNísTRANY
(1) Kupujíci:
Ústav fyzikálnÍchemie
J
Heyrovského AV ČR, V v'i
se sídlem
Do]ejškova 2155/3 182 23 Praha 8'Libeň
Zapsán
zapsán
sp'
V re]střÍku
Wl
Vedeném N/ŠN4T
z|' 171ftl2ao6 34tÚFcHJH
lČ
613 88 955
DlÓ
cz
Zastoupená
proí. RNDr' Zdeňkern samcem' Drsc', reditelern
61388955
Bankovn spojeni
(2) ProdáVající:
obchodníÍirrna
Measurement Technic N4oravia Ltd.' jedna]ícíprostřednictvÍm
lvleasurement Technic ]\,{oravia Ltd' _ org. sloŽka
se sídlem
NádÍaŽní 267, om ce' 664 41
Zapsěná
zapsaná V obch' rejstříku Vedeném Krajským soudem v Brně' oddí A'
ýlaŽka 21927
lÓ
28331311
Dtc
c228331311
Zastoupená
Dr DušanérnNovotnýn], siatutárním orgánem zřizovatee
BankoVníspojení
Raiffeisenbank Brno, č.ÚčÍu:406272a028|550a
(3)KLpLlicl a Prodava-lc' spolecne dale jen slÍa1y''
,lt.
PREDIVET SMLOUVY
(1)Předmětem p]nění de té1o smlouvy je dodávka souboru techno]ogického Vybavení '
mikloskopu atomárních sil - AFM' kten/ je specifkován V Příloze 1 této smouvy' Vóetně
Strana: 1/l
1
/g74f4,1|
Č r"v":"ll,", /x74f47
Č' plodávajícího:
nstalace přísÍoje' dodáVky potřebného softWarového Vybavenl a stanjce pro Vyhodnocování
a zajiŠtěnlodborného zaškolenía poskyinutí ap]kačnl podpory
ProdáVa]ícím Kupujícímu a uvedenÍ přístroje do plovozu dále jen
p něnÍ .
dat (Včetně monitorU)
''Předmět
(2) ProdáVající touto smlouvou prodáVé Kupu]Ícímu Předmět plněn|
specifkovaný Vyse a
K!pujícído svóho Výlučného Vlastnictví Předmět plněnl specif kovaný V Příoze Výše kUpU]e'
(3) Tato smLouva ]e uzavírána V náVaznosti na VybéÍově
V
iizeni
Veiejnou zaházku Č' a4t2o12,
jákožto
rámci níŽ byla nabídka ProdáVajícího Vybrána Kupujícím
Veřejným zadavate em jako
nejvýhodnějŠl (dále jen'Veře]ná zakázka')'
t.
KUPNícENA A PLATEBNi PoDMíNKY
(1)Kupní cena za kterou ProdáVajicí prodáVá Předmét plněnl Kupujícímu' ]e sjednána Ve VýŠi
4 956 950'00 Kó (slovy] čtyři m liony devět set padesát šest tisíc devět set padesát) bez DPH
DPH V sazbě 20% činí991 390'00 KČ' cena s DPH čjní5 948 340'00 Kč cena je stanovena
pro celý Předmět plněníjako cena nejvýŠepřípustná se započtenlm VeŠkerých dodáVek' prací
činností'ostatních nákladú' r]zik' zisku' finančnich V iVů (např. inflacé) po celou dobu realzace
Předmětu plnění V sou]adu s podrnÍnkami 1éto smjouvy a zadáVací dokumentace Veřejné
zakázky
(2) Kupujícl
se zavazu]e uhrad]t kupní cenu na zák]adě faktury' kterou ProdáVa]ící doruói
Kupujícírnu do 10 dnů po podpisu lnsta ačníhoprotokol!
' 3
j
(4)
Solalrost |akt_í/ vystéve^é Plooavaj:c'T je 11
dr'
'
od dala oo.Lce.i {upJJlc'1 J'
Faktllra budé obsahovat Veškerénálež tost daňového dokladu d]e patných práVních
předp Sú a bL]de podloŽena kop ern] dodacího lstu a instalačnlho protokolu
DoDÁNÍ a PŘEDÁNí PŘEDMĚTU PLNĚNí
(1)Předmět plnéní předá PÍodáVajÍcíKupu]Ícímu nejpozděj do 90 dnŮ od podp]su této
sm ouvy.
(2) Předmět p]nění bude dodán do prostor KupUjícÍho na adrese sídla KupujícÍho (místo p néni)'
K převzetí Vyzve ProdáVa]ící KupujicÍho písemně 3 dny předem
adresu: [email protected] nst.cas.cz, mafiin [email protected]
na kontaktnl
e_rna lovou
součástídodáVaného Předmětu plnění bude ikompletnídokumentace dodáVaného přjstroje
VČetně manuáů pro obs]t]hlr a uŽ]Vatelská dokumentace a plakázá|i způsobilosti přistroie k
užíVánÍtj' uvedenÍ do provozu' testováni' odŽkouŠenía seznámení Kupujícíhos přístrojem
v místě p nění' DodáVka předmětu p nění bude potvrzena K!pujícírnna dodaclm ist!.
(3)
Strána: 2/11
Č' prodár'ajícího:
a
u"o"i
"t., /n/4f4/l
PlodáVající se zavazL]je' že Předmět p]nění uvede do provozu, otestuje jeho
funkčnost a
seznární Kupujíciho s přístrojem do 3 paacovních dnŮ od doručenÍpřjstroje
na místo plněni'
]nstalace bude potvrzena Kupujíclm na instalačnjrn protokolu, ktený Vystavj
ÉrodáVající.
(4)
(5) Předmětu
plnění se povaŽuje za prevzaÍý podpisem instalačního protokolu
ze strany
Kupt]jícího. V přÍpadě' že Předmět plněnÍ Vykazuje Vady' neni KupujÍcí povinen
Předrnět p]něnÍ
ořevZ't'
(6)VpřÍpadě Prod]ení ProdáVajicího s předan rn Piedmétu plnén
oprot lhůtě stanovene Včl'
lV. odst. 1 Výše je KupujÍcí opráVněn poŽadovat po ProdáVa]lcím úhradu
srnuvnl pokuty Ve
Výš] 0'05 % z celkové ceny Předmětu plněnÍza kaŽdý den prodlení'
(7) V případě'
že prod eni s dodávkou Předmětu plnění]e zpúsobeno Lrciálostí VyšŠJmoci nebo
prokazate|ným ]ednáním čl opomenutím Kupu]icího, termín plnění
bude prodlouŽen o oobu
dohodnutou Stranarnl.
(8) Nebezpeóí Škodyna Předmětu plnění přecházi
plnění od ProdáVajícího'
na Kupujíciho dnern převzetí Piedmětu
ooDÁVKA DoKUlv]ENTACE, šKoLENí
(1)Dokurnentace k dodáVanémLr Predmětu pnění bLlde ProdáVajjcím
dodána při dodáVce
Předmětu plněnÍV rozsahu nezbytném pro neruŠenéuŽití Předrnětu plněnl
Kupu]ícím
(2) Ke dni převodu V]astnického práVa k Předmétu plnéni
d]e této srn]o!Vy poskytne ProdáVa]ící
Kupujícírnu nevý]učnéopráVnění kVýkonu práVa
!žítdodanou dokurnentaci pro sVé Vastní
intemí potřeby a svou č nnost Vědeckého a Výzkumného pracov]ště'
(3) Prodávajicí se zauaA-)je do 2 dní od podpsu nstaačnJho protoko]u
zajistit pro Kupu]lcÍho
zaškolenítýkajícíse uŽitj Předrnětu p]něníV následujícim rozsahu] 4 dny
oDPoVĚDNosT zA VADY, zÁRuKA
že Předmět plněnl je prost pláV třetích osob a neváznou na něm
Žádné práVnl Vady' ProdáVajjcl proh]ašuje' že mu není známa
]akákol okolnost která by bránia
řádné reallzaci této sm ouvy'
(1)ProdáVající zaf|ču)e'
(2) ProdáVajícj tírnto zaručuje' že Předměi p]nění bude prost Vad a poskytlje
Kupu]lcimu př
obvyklérn uŽíVání a provozu záruku na Předmět p nění po dobu 12 měsícú.Záruční;oba
začne
běžet dnem dodáni Předmětu pněnÍ Kupujícímu'V rámci poskytnuté záruky
bude záruónÍ
servis PlodáVajícím poskytován Věetně dopravy a času servisnÍch techniků V místě olnění
oos.ytovany belp at1e.
Strana:3/11
Č'kupujiciho;
Č' prodávajícího:
I
fua/,t7
(3) Záručnl servis bude poskytován V mÍstě pnění; V případě, kdy nenÍ moŽno reklamovanou
záVadu opravt V místě dodáVky musí ProdáVajicí zajistit dopravu Vadného přlstroje z rnísta
p něnído přís]ušného servlsu a zpět na Vlastní náklady
servisní zásah směřujícÍ k odstraněnÍ Vady' nahlášené ProdáVajícímu ie efon cky nebo emallem, n']usi být ProdáVajíclm zahájen nejpozději do 2 pracovnich dnů po nah áŠení'Zároveň
]e ProdáVající povinen neprodLeně; nejpozděj do 24 hodin od nahlášenl záVady potvrdit, Že
hlášení přijal, a sdělit termln zahájeni servisního zásahu a předpokládanou dobu opravy.
(4)
(5)Základní dlagnost]ka poruchy po te|efonu a pÍ padné overovánl resenl s ProdáValiclm po
telefonu a technická podpora po teleíonu či e_mailu je Kupu]ícírnuposkytována V rámci
záručního serv su bezplatně
(6) DalšípodmínkY záručního sefu su: nejsou
(7) Kontaktní spojení ProdáVaiícího iýka]ící se záručního servlsu: maiL] [email protected], telefon:
513 034 408
(8) ProdáVající V
rámci plnění bude poskytovat Kupujlcímu apllkačnípodporu po celou dobu
Životnost Předrnětu pLnění'
(9) ProdáVa]ící poskytne garanci dostlpnosti náhradnlch dílůpo dobu 10 let od data dodání
Předmětu p nění
v
.
SOFTWARE
Autorská práVa a práVa průmys ového Vlastnictvt k dodanémLr software a jakýmkoli částem
Předmětu plnění VjakékoiforÍně' náležíProdáVajícímL] nebo knlm má ProdáVající cenční
opráVnění poskytnlté třetÍ strano! která je nositeLem autorského nebo plůmyslovéhopráVa'
ProdávajícÍ poskytuje souÓasně s převodem Vlastnického práVa k Předmětu plnění Kupujícimu
opráVnění k Výkon! nevýlučného'nepřevoditélného práVa k uŽití software a Veškerým
součástem Předmětu plnění které rnohou být chráněny ztitulu autoÍských či průmyslových
práv'
VIII.
oDsToUPENíoD sMLoUVY
je opráVněn odsto!pit od srn ouvy jestlže Kupujlcí bude Více neŽ 30 dni
prodlení
V
súhradou kupnl ceny a kupní cenu neuhradí an do 5 dnů poté, kdy ProdáVajícl
plsemně vyzve KupujÍcího ke sp něnízáVazku'
(1) ProdáVající
je opráVněn odstoupit od smouvy'
jestLiŽe ProdáVa]Ící bude VÍce neŽ 30 dnŮ
V prod enÍ s pFedáním Předmětu plnění nebo V případě' že Předmět plnění Vykazuje opakované
Vady či trpí takovým] Vadam]' které Významně omezují možnost bezvadného !žtíPiednrétu
pl1ě1 '
(2) Kt]pujlcÍ
Stlana: 4/1 l
Č r""^*úR//4?
Č. prodávající1ro:
lx.
zÁVĚREčNÁ UsTANoVENí
č' 513/1991 sb.' obchodním zákoníkem' Ve znění pozdějŠích
předpisů' a ostainírn aplikovatelnými platnýml práVnímipředpisy Českérepubliky'
(1) Tato srnlouva se řídí zákonem
(2) ProdáVajícíje podle ustanovenÍ s 2 pism' e) zákona č. 320/2001 sb, o finančníkontrole Ve
Ve'ej']é sora,/e a o 7ne']e nél,teŇ-l- zá<oru' Ve 7-enl ooloěJš ch p.eopisů osoboL povir10_
spolupůsobit přj Výkonu finančníkontro y prováděné V souvls osti s úhradou zboŽí nebo služeb
Veřejných Výda]ů'
(3)Jakákoli změna ustanovení a podrnÍnek této sm]ouvy musl být učiněna V písernnéformě a
podepsána oběma stranarnijako postupně čÍslovaný dodatek k této sm ouVě'
(4)JestlŽe se některé z ustanovenÍ této srnlouvy stane zjakéhokoli důVodu nebo piičiny
neplatným' tato nep atnost se nedotkne ostatních ustanoven[ a stlany se V takovém případě
VynasnaŽí nahÍadjt neplainé ustanovení jiným ustanovením, které bude co nejvtce odpovídat
plávn[mu a ekonomjckému obsahu nép]atných ustanovenl'
(5)VeŠkerá oznárnení Učiněná V souVis osti s touto srr]louvou a Veškeréinfolrnace předávané V
rárnci srnluvního Vztahu zaoŽeného touto smlolvou budou předáVány písernně a Výlučně
prostrednictvím e_mail! kurýrnl slt]Žby nébo reg strovaného poštovního styku nebo osobně
proti podpisu k rukám kontaktni osoby na adresu uvedenou níŽe nebo na jakouko]i pozdějŠí
adres! prokazatelně písemně oznámenou druhé Straně. Dokurnenty předané jiným způsobem
nebudou povaŽovány za řádně doručené'
Prodávajíci
Kupující
Measurement Technic l'l,4orav]a ltd' - orq. s ožka
Kontaktníosoba Dr. Dušan Novotný ema l dušan [email protected] eu
Ústav Íyzikální chemle J. Heyrovského AV ČR' V V.i, se sídlem Do ejŠkova
2155/3, '182 23 Praha 8_Libeň
Kontaktníosoba RNDr' N/artin Ka bač' email martin'ka [email protected] inst cas'cz
(6) strany určujÍosoby Výše uvedené za kontaktnÍosoby V rámc p nění této smlouvy V případě
změny kteréhokol z kontaktnich údajů je strana povnna tuto změnu neplodleně písemně
oznárnit dÍuhéstraně
Slrana: 5/11
/rtllry
Č. prodávajícího:
(7)
Č'kupujícího:
Nedílnou součástí této smlouvy
je Příloha Ó. 1
-
specifikace dodáVaného Předmětu
p1něnísmlouva nabývá platnostia Účjnnosii dnem podpisu smlouvy oběma stranami'
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech' každá ze stran
V omicich
rlí &n
dne !...'........... |
V Praze
dne
/€
.)
'<,
^r^l^
KupUjÍcÍ
F<ntq,rnurl
St.ana: 6/11
řtaauk il4.
obdÉípo dvou z nich'
Q. {p
r
/{
+-v'u4'1,-,'
Č. prodávajícího:
Č.kupujícího:
ď7ry//}
Příloha č. 1
Specifikace dodávaného Předmětu plnění
(1)
v nímci dodávky
Strana: 7/l
I
Piedmětu plnění buile dodán piistroj d]e následujici speciťrkace:
t.r"v":t"n",
Č. prodávajíciho:
Bližšítechnická specifikace produktu _ Dimension lcoN
AFlv]
.
.
'
.
systém
Mikroskop Dirnensjon lCoN íirmy Br!ker skenUje hrotem pro moŽnost n-rěřeni rozn-rěrných
VzorkŮ
systérnový šUm tohoto AFIV] V zobÍazeni Výšky je ]epŠiňež 30 prrr RlV]s
meřeníaŽ do 625 HŽ
Nabízený AFIV] coN má iednoosý Vert ká ní systérn př b ižování hrotu
Přiblžovaci rnechan
zrŤrus je p ně
V typ
ckém rozsahu
automatzovaný, plně oVadate nÝ softWarem.
Džak vzorku:
.
.
.
'
.
Nab|Ze^; AT\,4 Ťé sot$érov. .7e_/ nolo-'7o\ arý XY sŤo e\ p'o uŤlsle l' Vzo1J
s moŽností měřenl Vzorků až 21ornm V průměru a t ouštky 1smm'
Vzorky je moŽné uchyt]t pomocí podt|aku'
sto ek Vykazuje m n má ní opakovatelnost pohybu 2 !rn Uednosměrně) a 3 gm
(dvoisměrně), anebo ]epši
sto ek je možnérotovat oko o střed! abybylomoŽnorněřiice|ÝVzorekaždo21omm
p'_l''lé'_'
sto]ek je moŽné Volně programovai a VykonáVat automatické rněření V kÍoclch a s
opakoVáním.
Stranar 8/1
1
fu14fyy
Č,"r"i",n ,klíl4l?
Č. prodávajícího:
I
optická část:
.
.
.
.
.
NabÍzený AFM je Vybavený optikou s pohledern shora, s motorzovanÝrn fokusem
Zoané pole je softwaaově oV adate]né a poknýVá rozsah od 1465 do 180 pm
RozliŠeníoptikyje 1 6 pn] anebo lepší
Opt la na soft\ra.ove o! aoate ry osvit
opt]ka je Vybavená s_Meqapixel karnerou a
plně integrovaná do AFM sofhvare.
Pc kartou pro
přéVod a Žáchyt' tato íUnkcé]e
systémový scanner:
.
.
.
.
.
UnikátníVastnosti nabízeného AFN,4 lcoN je to Že mŮže použíVat ien eden scanner, který
pokrýVá Všecky apllkace' Výměna skenéru kVůli aplitacicl zlépseniro'seni nmi
nutna
l\,4inimálnírozsah skeneru je V XY 90 prn a V ose Z mjn 1o pm'
scanner obsahuje senzory a jé schopný pracovat V open-loop i closed looD reŽ mu pro XY a
z.
Šumpřizapnutém cosed loop režimu je menšineŽ o'15 nm R[/s' V typickém rozsahu
rněření(625Hz)'
Šumsenzoru osy Z ]e rnéně neŽ 35 pm RlVs, V typ ckém rozsahu měření (625Hz)
'Nabjzenýsca]]neriPschopnýdoséhnoutatomá.níhorozlišenínaiypickérnVzorku,jakoje
např' slída Či HoPG. Tuto schopnost ověřUjerné při instalaci přistroje.
. scannerje schopný skenu aj menŠíchoblastÍ' lédy < 5oo nm s pouŽitín] cosed looo a
ontoťl oosáts1oLt p.esnost leps'_eŽ -0'15 nŤ
.
.
Přístroj]e Vybaven drŽákem sond pro práci
V kapa inách a ochranou skeneru. Pro praci
kapa|nérn prostředíje možno VyuŽít napr běŽné Petriho misky apod
Popis fuňkce viz patent tjs Patent Nr. 5 641 897
V
Strana: 9/11
Č' prodávajícíbol
Č k"p"j*1h",
ltllflly'
opéračnímódy:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
.
NablŽený systém Umožňu.]e práci V těchto módech: Non coniact ]\,4ode' contact ]\,4ode
Tapplng l\,4ode (lnterm|tteni' pokepový)' Phase lrnaging' Latera Force lv]]croscopy (LFN,4)'
Force Spectroscopy Force lModulation, Force Volume E ectric Field l\,4icroscopy (EF'\.4),
suÍace Potential N,4icroscopy / Kelvin Probe Force l\,4lcroscopy' lVIagnetic Force Microscopy
(NnFNn).
systém jevybaven sPN,4 modem zaloŽénémna sbéru sloiych liVeh s co nejvyŠširychlosti
a s Tr]oŽností nastavenl co nejmenší sí]y pro zpětnou Vazbu Viz bružura scanAsyst
systém obsahuje iednoduchý AFM mód s áutoméhckým nastavenlm Vsech sPlV] parametrů
(zesí]enl, rychlost, setpoint' rozsah V osé Z) pro topografcká rněření' Tento mód jé
dost!pný pro práci]ak na Vzduchu' tak i V kapallnách Viz bružura scanAsyst
systérn ]e Vybaven módy, kdy mechancké V]astnost] ]ako ]e tvrdost adheze dls]pace a
pod jsou monitorovány a zaznane|ávány plo každý rněřený bod Tyto informace jsou
zaznamenáVány a zobazaýány V reá ném čase a VytvářÍ obrázek kolespondu]ící s
topografi' Díky tomu ]e moŽno Vytvořil mapu mechanických Vastností' iako je modu
pružnosti' adheze' dis]pace a deíormovatelnosti např' s hustotou dat 512 x 512 bodů V čase
do 15 minut' systém umoŽňuje Vyivořit mapu těchto Vlastností iV maxmálnim roz]Š_.ní
5124 x 5124 bodŮ V řádu maximálně jednotek hodjn' Viz Bružura PeakForce QNM a
Patent Nr 2010/0122385 A
sysiém je vybaven softwarern pro nano jtografi ajernoŽno]ejdálerozšířtsofhvarernpro
nanomanipulaci
systém jé rnoŽno Vybav]t pro rŤrěření v reŽimu sTl\/] po doplnění drŽáku hrotů
systém ]e Vybaven nás edujiclmi apllkačním] modu y pro e|ektrickou charakteÍizaci
Tunne ing-AFlvl, Conductive AFI!,4 (C AFNI), Torsiona Resonance C-AF[,'l a PeakForce
TU
N
A./CAF
I\I
sysiém možnéÍozšířto da šíap ikačnímoduly pro e ektrjckou charakterizaci: sc[,4' ssRN4
Dle poŽadavku V zadáníje možno souběŽné měřenÍAF[.4 a tune ovacího proudu resp'
]oká níelektrlckéVodivost l-V převodník s šumérn 100 fA n€bo menšín']. Toto měřenije
'app'r9 íel'ŤJ Bll7e v17
Jnozne10 V ho1ta\LnlŤ 'e7 n- To-s'o_ lesons-e a Pea. |-o'ce
brožUra: simultaneous El€ctrical and Mechanical PropeÉy Mapping at the Nanoscale
with PeakForce TUNA
systém možnérozšířjt o nanolndentaci pornocídiamantového hÍotu
systém je rnoŽno dop nit o rnodul pro méření V rŤ]odu scannlng thermal íVlicroscopy
systén'] ie moŽné rozŠÍřito kontrolu tep oty Vzorku (Včetně tempelování hrotu) V íozsahu
mln -35"C do 250'C.
systém je schopný zobrazování V reŽimu ToÍsional Resonance Ve kterém je kant lever
Í|zenÝ v lolz|í rczonanci a amplituda této Íezonance je uŽita jako signá zpětné Vazby'
Torsion resonance je buzená pomocí duálního piezo mechan]zmu
systém je schopný rychlého skenovaní pomocítzv' ''Í\,4icro actuated" sond
Je rnožnéměřjt odezvu p eza pouŽitím tzv' PiezoResponse módu'
Systém je nab|zen s platformou pro elektrochemická měřéni' Tato plalforma obsahuie
pohyblVý stolek pro Vzorky temperaci Vzorku do 60'c a celu pro měření V kapallnách
Tento modulje možno pouŽít s Ve]kou škálou potenciostatŮ' např s potenciostaty Auto ab
(N4etoh nr).
AFM kontroler
. Všecky siqnály, řídicí kantilevel jsou dig|tální jako i signály montorující pohyb a pozlci
kantievru (zpětná Vazba)' Tyto signály sbírá digitálnt kontroler nejmodernějšího designu NanoScope V
. Kontroler Nanoscope V umí produkova1 data aŽ do min' 5124 x 5124 pixelú pro Všech osm
.
kanálů
sběr dat do Všech osmi kanálů přobíhá simultánně
Strana: 10/11
t
I
I
č.xurl:mo:
Č. prodávajíciho:
I
I
Kontro]er umožňlje uŽ Vate ůrn volitelný přÍstup k Vstup/Výstupním signá ům přes IŤrodu
int'Agrovaný do kontro|eru' PřístLrp k slgná]Ům přes klasické BNc kon;ktory Výsiup na něje
soft/varoě Vol]te ný
Kontroler ]e schopný převádět termické ladění kantilevru až do Tezonance 2MHz VÝs ar]kV
jsou aplikovány do sioVé spektroskopie
UŽivatel má možnost Vyt]Žit tří ''lock_in zesi ovačů:dva nezáV s é Vysokorych ostní (s
rozsahem minimálně 1KHz až 5lV]Hz)a jeden stredně rychlý ock-in (s rozsahern minimá]ně
0 1Hz až 50KHz)
Svsrér r_s' Jnoz-o\
at ýloŽil rapel' a7
'o V ra
l_-ot Či Vzo.|._
'kontro leru e moŽn provád
N a
é
ét zrn ěn u skenovacích para metrů jako ]e rych
]
'
offset, zesiování a jinó V reálném Čase
lost Vél kost'
sběa dat přes kontroler nrŮže být Ve m rychlý neboje uskutečněný uvnitř kontro]eru
skenovacÍrychlostje až 50[,4Hz (pro 2 kanáy)
systém tluménÍvibrací
r
Strana:
Přlstroj je nabÍzen spou s pneurnatickým antVibračnírnstoem, dále akustickým
štítern' kteni je moŽno plně otevřit plo pohodlný přlstup ke VŠem óástern AFM, dá e
]e
moŽno otevirat pouze čelni dViřka pro rych ý přístup ke Vzork! bez přÍlišnéhonaruŠení
prostředí
I
l/1
I
lx7trf41

Podobné dokumenty

Violin Power : Hi Tech umeni

Violin Power : Hi Tech umeni jr zoldfuje mamas} venovat se i voln6 tvarb&- Projektem -SoChd -, ktery ic pokuscm o dota3enf socholsk6ho grazu do dokonalosti, v lrojrozmernem prostoru nedosakiielna, se predstovf spolu s Micholem...

Více

Cenrtopol energy a.s., ( ze dne 3.5.2013 )

Cenrtopol energy a.s., ( ze dne 3.5.2013 ) Smlouvy Zakazruk zlSkavá trvale ceruk Optimum, pokud nern sjednan Jiny specialnllakcnlcenlk na vymezené období Smlouva může být meněne pouze pisemnou formou, změny Smlouvy lze dále provest podle za...

Více