Výběrové řízení na prodej Naprašovacího zařízení MICROVAC

Transkript

Výběrové řízení na prodej Naprašovacího zařízení MICROVAC
stav fotoniky a elektroniky AV R, v.v.i.
Chabersk 57, 182 51 Praha 8-Kobylisy
tel.: 266 773 404, fax: 284 680 222
e-mail [email protected], www.ufe.cz
Praha 10. 2. 2015
Č.j. : ÚFE-70/2015-sekr
Výběrové řízení na prodej
Naprašovacího zařízení MICROVAC
I. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
Identifikační číslo:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zadavatel“)
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Chaberská 57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy
67985882
CZ67985882
Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Ing. Karel Starosta, CSc.
266 773 478
[email protected]
II. Podmínky pro podání nabídek
1) V případě zájmu o koupi „Naprašovacího zařízení MICROVAC“ zájemce zašle zadavateli
nabídku v zalepené obálce označené „Neotevírat – Prodej Naprašovacího zařízení
MICROVAC“.
2) Nabídka musí obsahovat:
 identifikační údaje zájemce:
u právnické osoby:
obchodní název, sídlo, IČ, oprávněnou osobu jednat za zájemce,
telefon, e-mail
u fyzické osoby:
jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefon, e-mail,
 nabídkovou cenu,
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce; závazný návrh
smlouvy je přílohou zadávací dokumentace.
3) Písemnou nabídku dodá zájemce na sekretariát zadavatele. Lhůta pro doručení nabídek končí
dne 20. 3. 2015 v 11:00 hodin.
III. Podmínky výběrového řízení
1) Kritériem výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena v Kč. Minimální nabídková cena je
50.000,- Kč včetně DPH. V případě shody nejvyšší nabídnuté ceny u více zájemců, rozhodne
datum a čas doručení nabídky.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
3) Oznámení výsledků bude účastníkům zasláno písemně nebo elektronicky po zpracování
nabídek.
IV. Popis zařízení
1) Jedná se o vysokovakuové zařízení na nanášení tenkých vrstev metodou magnetronového
naprašování ION-TECH MICROVAC 450. Hlavní komora je čerpána heliem chlazenou
kryogenní vývěvou, která je předčerpávána rotační olejovou vývěvou. Aparatura má dále malou
pomocnou turbomolekulární vývěvu. Zařízení je vybaveno dvěma magnetrony, iontovým
zdrojem Kaufmannova typu, měřičem tlouštěk tenkých vrstev a kvadrupólovým analyzátorem
zbytkových plynů. Zařízení je také vybaveno rotačním držákem vzorků. Součástí prodeje je
sada náhradních dílů včetně magnetronových terčů.
2) Zařízení bylo pořízeno v roce 1990, v celkové pořizovací ceně 8.660.128,- Kč.
3) Pro podrobnější technické informace zařízení kontaktujte RNDr. Jana Lorinčíka, CSc., e-mail:
[email protected], tel.: 266 773 428 nebo 774 567 462.
4) Prohlídka zařízení je možná ve dnech 18.2.2015 až 18.3.2015 po telefonické domluvě s
RNDr. Janem Lörinčíkem, CSc.
Příloha: Návrh kupní smlouvy
.............................................................
Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
ředitel ústavu
2
stav fotoniky a elektroniky AV R, v.v.i.
Chabersk 57, 182 51 Praha 8-Kobylisy
tel.: 266 773 404, fax: 284 680 222
e-mail [email protected], www.ufe.cz
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Chaberská 57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy
IČO: 67985882, DIČ: CZ67985882
Zastoupená ředitelem: Prof. Ing. Jiřím Homolou, CSc., DSc.
(dále jen „prodávající“)
na straně jedné
a
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ] IČO, se sídlem [DOPLNÍ UCHAZEČ]
zastoupený [DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „kupující“)
na straně druhé uzavírají podle ustanovení § 2079 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku tuto
Kupní smlouvu
I.
Předmět koupě
1) Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat Naprašovací zařízení MICROVAC (dále jen
„zařízení“) blíže specifikované v článku I. odst. 2 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo
k zařízení, a kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu cenu sjednanou
v článku II. této smlouvy.
2) Naprašovací zařízení ION-TECH MICROVAC 450 je vysokovakuové zařízení pro nanášení
tenkých vrstev metodou magnetronového naprašování. Součástí zařízení je heliem chlazená
kryogenní vývěva, rotační olejová vývěva, malá pomocná turbomolekulární vývěva, dva
magnetrony, iontový zdroj Kaufmannova typu, měřič tloušťky tenkých vrstev, kvadrupólový
analyzátor zbytkových plynů, rotační držák vzorků a sada náhradních dílů včetně magnetronových
terčů.
3) Kupující se zavazuje převzít si zařízení v sídle prodávajícího nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne úhrady kupní ceny a odvést si zařízení na své vlastní náklady. O předání zařízení bude
uzavřen předávací protokol.
II.
Kupní cena
1) Kupní cena je stanovena ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč včetně DPH.
2) Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní
smlouvy.
III.
Odpovědnost za vady
1) Kupující prohlašuje, že zařízení kupuje úhrnkem, tedy že prodávající přenechá kupujícímu
zařízení, jak stojí a leží. Veškeré vady zařízení jdou k tíži kupujícího.
IV.
Závěrečná ustanovení
1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a od
tohoto dne jsou účastníci svými projevy vázáni.
2) Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými a očíslovanými, oběma stranami
podepsanými dodatky.
3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
4) Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž každý z
účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
5) Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetli,
jejímu obsahu rozumějí, a že tato byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne
V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]
.................................................................
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
prodávající
.................................................................
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[DOPLNÍ UCHAZEČ]
kupující
2