F A X O V Z P R V A

Transkript

F A X O V Z P R V A
REZIDENCE AURUM
Bytový dům Na Pláni, Praha 5
parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov
PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
HLUKOVÁ STUDIE
31. května 2010
zpráva číslo 54-SHR-10
Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČO 60490608, DIČ CZ60490608, http://www. akustika.cz
tel. 224 354 361, 224 312 419, 224 355 433, fax 224 354 361, e-mail: [email protected]
Zadání
Na objednávku pana Ing. arch. Martina Belici, ZONA architekti s.r.o. je zpracována
hluková studie k projektu novostavby bytového domu u ulice Na Pláni 979/10, Praha 5 –
Smíchov. Studie je součástí dokumentace pro stavební řízení.
Podklady
1) nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
2) REZIDENCE AURUM, bytový dům Na Pláni, Praha 5 – Smíchov, dokumentace pro
stavební řízení (Ing. arch Martin Belica, 5/2010)
3) ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
Předepsané hodnoty
Stavební činnost
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
(hygienický limit) akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou
v době od 7 do 21 hodin v chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší
přípustné hladině (v daném případě LAeq = 50 dB) připočítá korekce +15 dB. Trvají-li v této
době práce kratší dobu, je nejvyšší přípustná hodnota (hygienický limit) dána vztahem
LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1],
kde
t1
je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod.
LAeq, T
nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená
podle §12 odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Tyto nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněných ostatních venkovních prostorech ve smyslu přílohy č. 3
k nařízení vlády č. 148/2006 Sb1., jsou, vypočítané podle uvedeného vztahu, v následující
tabulce I. Hodnoty platí pouze pro dobu mezi 7 a 21 hod.
Tabulka I
Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (vně)
Čas [hod]
1
2
4
6
8
10
12
LAeq, s [dB]
76
73
70
68
67
66
66
Projektovaný objekt
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací je hygienický limit v chráněných venkovních prostorech
ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech stanoven základní hladinou LAeq,T = 50 dB a korekcí podle přílohy 3 k uvedenému nařízení. Hluk ze stacionárních zdrojů je v denní době hodnocen po dobu osmi nejhlučnějších hodin, v noci po dobu
jedné hodiny. Při výskytu tónových složek nebo výrazném informačním charakteru hluku
(řeč, hudba) se uplatňuje další korekce –5 dB.
1
tj. v místech, kde jsou nejvyšší přípustné hladiny odvozovány od základní hladiny LAeq, T = 50 dB
Strana 2 (celkem 11)
Hluk z pozemní dopravy po veřejných komunikacích je hodnocen za celou denní
respektive celou noční dobu. Podle uvedené přílohy je v denní době hygienický limit pro
hluk ze silniční dopravy po veřejných komunikacích LAeq,16h = 55 dB, v noční době LAeq,8h =
45 dB. V okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy po těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah se použije korekce +10 dB, tj. hygienický limit ve dne je
LAeq,16h = 60 dB, v noci LAeq,8h = 50 dB.
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací je ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení hygienický limit hluku ze zdrojů hluku vně budovy stanoven základní hladinou LAeq = 40 dB a korekcí podle přílohy č. 2, přihlížející k využití prostoru a k denní době. Pro byty je v denní době stanovena korekce 0 dB, v noční době –10 dB. V denní době
nesmí zdroje vně objektu způsobit v bytě ekvivalentní hladinu akustického tlaku vyšší než
LAeq,8h = 40 dB, v noční době LAeq,1h = 30 dB. Při výskytu tónových složek nebo výrazném
informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se uplatňuje další korekce –5 dB.
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací je hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb pro bydlení a občanského vybavení pro hluky mající původ uvnitř domu dána součtem
základní hladiny akustického tlaku LAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů
a denní době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Pro obytné místnosti včetně kuchyní,
hotelové pokoje a denní dobu (6,00 – 22,00 hod.) je stanovena korekce 0 dB, pro noční
dobu (22,00 – 6,00 hod.) korekce –10 dB. Tomu odpovídají hygienické limity hluku LAmax =
40 dB pro denní dobu a LAmax = 30 dB pro noční dobu. Při výskytu tónových složek či výrazném informačním charakteru hluku (řeč, hudba) se uplatňuje další korekce –5 dB.
Nejnižší přípustné hodnoty zvukové izolace vnitřních dělicích konstrukcí budov stanoví ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. Obytné místnosti bytů musí být odděleny od dalších pokojů a od společných prostor stropy a stěnami s váženou stavební neprůzvučností
přinejmenším R’w = 53 dB. Pro oddělení garáží, průjezdů a provozoven s otevírací dobou
do 22:00 je třeba neprůzvučnost přinejmenším R´w = 57 dB. Neprůzvučnost vstupních dveří bytů je předepsána Rw = 32 dB.
Popis
Obsahem projektu pro stavební povolení je výstavba sedmipodlažního bytového
domu, respektive osmipodlažního domu, kde je nejspodnější podlaží, konstrukčně nutné
kvůli strmosti svahu, ale prakticky nevyužitelné, šest podlaží je bytových a jedno slouží
garážím. Na pozemku stojí dnes třípodlažní objekt garáží z montovaného železobetonového skeletu, který bude celý odstraněn, s výjimkou základových konstrukcí. Poloha projektovaného domu je na následujícím obrázku 1.
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami. Obvodové stěny
a vnitřní příčné stěny v 1. a 2.PP jsou navrženy o tloušťce 250 mm. Stěny okolo komunikačního pole jsou tloušťky 200 mm po celé výšce objektu. Obvodové stěny a příčné vnitřní
stěny v 1. až 4. NP jsou tloušťky 200 mm, tyto stěny v 5.NP lze uvažovat o tloušťce
150 mm.
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitické železobetonové desky
o tloušťce 250 mm ve všech podlažích s výjimkou desky nad patkami, která je navržena
v tloušťce 300 mm. Do této desky jsou kotveny balkónové desky o tloušťce 180 mm vloženými termoizolačními kotevními prvky (např. od firmy Shöck). Střešní konstrukce nad
5.NP je šikmá, stoupá směrem k jihu a je prodloužena ocelovými nosníky, které jsou navrženy jako konzoly vetknuté do stropní desky. Mezi nosníky je uložen trapézový plech.
Strana 3 (celkem 11)
Obrázek 1: Rezidence AURUM, Na Pláni, Praha 5 - Smíchov
Postup stavebních prací
Vzhledem ke shodné půdorysné stopě bytového domu a původního objektu garáží
bude množství výkopů minimální. Rozsah staveniště neumožňuje zeminu deponovat na
pozemku stavby, bude nutný odvoz na trvalou skládku. Přístup na pozemky stavby je
umožněn z ulice Na Pláni, která je v tomto místě tvořena obousměrnou komunikací s živičným povrchem s chodníky po obou stranách.
Demolicí původního objektu garáží se tento projekt nezabývá. Výstavba domu bude
probíhat standardním postupem, tj. bude postupně po podlažích betonován železobetonový skelet domu, který bude následně vyzdíván. Po osazení výplní otvorů již bude kromě
zateplování fasády většina prací probíhat uvnitř objektu. Pro zásobování objektu lze předpokládat příjezd nejvýše 6 nákladních vozidel během hodiny (po převážnou část prací méně), včetně domíchávačů s betonovou směsí. Tato bude dopravována do potřebných míst
betonovou pumpou, do vyšších podlaží též stacionárním jeřábem v bádiích.
Sypké stavební materiály budou na stavbu dopravovány valníky. Bednění vč. stojek
bude montováno ručně. Kusový stavební materiál bude na staveniště dopravován nákladními vozidly s hydraulickou rukou. Omítky, potěry podlah apod. budou prováděny pomocí
čerpací techniky, při těchto pracích se uvažuje s umístěním sila na stavební pozemek. Dále se uvažuje s využitím ručního elektrického nářadí (vrtačka, ruční okružní pila, úhlová
bruska, motorová pila.
Strana 4 (celkem 11)
Stavební konstrukce
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami. Obvodové stěny a
vnitřní příčné stěny v 1. a 2.PP jsou navrženy o tloušťce 250 mm. Stěny okolo komunikačního pole jsou tloušťky 200 mm po celé výšce objektu. Obvodové stěny a příčné vnitřní
stěny v 1. až 4. NP jsou tloušťky 200 mm, tyto stěny v 5.NP lze uvažovat o tloušťce
150 mm.
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z monolitické železobetonové desky
o tloušťce 250 mm ve všech podlažích s výjimkou stropně – základové desky nad patkami,
která je navržena o tloušťce 300 mm.
V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze konstrukce, které je třeba posoudit
z hlediska zvukové izolace:
Svislá stěna nad terénem
kontaktní zateplovací systém + probarvená omítka (tepelná izolace 140 mm)
železobeton cca 200mm (lokálně možná bude POROTHERM 24 P+D)
okna – celé okno min. 1,2 W/m2K
Meziokenní konstrukce na severní fasádě
rámová jacklová konstrukce z profilu 50/50 (výplň tepelná izolace, zevnitř SDK)
podbití desky CETRIS 1x 24 mm
kontaktní zateplovací systém + probarvená omítka (tepelná izolace cca 180mm)
Mezibytové konstrukce
POROTHERM 300 P+D AKU
Podlahy (1.np – 5.np)
Dřevo tl. 18 mm (koupelny – keramika 8mm)
Lepidlo – 2 mm
Anhydrid – 40 mm (koupelny – anhydrid 50mm)
Separační folie
Tepelná izolace 40 mm
Železobetonová stropní deska
Strop nad 1.pp (garáže)
100 mm tepelná izolace minerál + omítka
Podlaha 1. pp (garáže)
polyuretanová stěrka se vsypem
betonová deska s KARI výztuží – 100mmm
separační folie
tepelná izolace 150mm
Železobetonová stropní deska
Podlahy (2.pp)
Dřevo tl. 18 mm (koupelny – keramika 8mm)
Lepidlo – 2 mm
Anhydrit – 40 mm (koupelny – anhydrit 50mm)
Separační folie
Tepelná izolace 150 mm
Železobetonová stropní deska
Technická zařízení
Výtah KONE PW08/ 10-19, hluk v horní části šachty od stroje výtahu LAmax = 70 dB
Strana 5 (celkem 11)
Garážová vrata elektricky ovládaná vrata (Hörmann)
Ohřev vody - 2 plynové kondenzační zásobníky TUV A.O.SMITH BFC 50 (m. č.
02.004, LAeq = 45 dB)
Topení - 2 kondenzační závěsné plynové kotle ZBR 42 – 3A (m č. 02.006, LAmax =
40 dB)
Chlazení místnosti 02.007 - Vnější jednotka LG S12AT UE35 (zařízení 7.001) na severní fasádě v 1.pp vedle vjezdových vrat (křížení os D-3), LAeq = 45 dB, vnitřní jednotka
LG ST12AT
Chlazení bytu 21 - Vnější jednotka LG MU5M30 U4O (zařízení 6.001) na střeše objektu,
mezi B-C x 2, LAeq = 53 dB, vnitřní jednotky LG CC07AW, CC07AW, CC07AW, CC012AW
Chlazení bytu 22 - Vnější jednotka LG MU4M25 UEO (zařízení 6.002) na střeše objektu
– mezi B-C x 3, LAeq = 52 dB, vnitřní jednotky LG CC07AW, CC07AW, CC012AW
Chlazení bytu 23 - Vnější jednotka LG MU5M30 U4O (zařízení 6.002), na střeše objektu – mezi B-C x 4, LAeq = 52 dB, vnitřní jednotky LG CC07AW, CC07AW, CC012AW
Větrání chodeb před byty – TH 500/160 (zařízení 5.001), Elektrodesign TH 500/160, na
střeše objektu - instalační šachta, LAeq = 50 dB
Odvětrání koupelen, wc, šaten, komor, Elektrodesign Silent U90, LAeq = 42 dB/1 m
2.pp - 02.01.02, 02.01.03, 02.02.02, 02.02.03, 02.03.02, 02.04.02
1.np - 1.05.02, 1.05.03, 1.06.02, 1.06.03, 1.06.05, 1.07.02, 1.07.03, 1.07.04, 1.08.02,
1.08.03
2.np - 2.09.02, 2.09.03, 2.10.02, 2.10.03, 2.10.05, 2.11.02, 2.11.03, 2.11.04, 2.12.02,
2.12.04, 2.12.05, 2.12.08
3.np - 3.13.02, 3.13.03, 3.14.02, 3.14.03, 3.14.05, 3.15.02, 3.15.03, 3.15.04, 3.16.02,
3.16.04, 3.16.05, 3.16.08
4.np - 4.17.02, 4.17.03, 4.18.02, 4.18.03, 4.18.05, 4.19.02, 4.19.03, 4.19.04, 4.20.02,
4.20.04, 4.20.05, 4.20.08
5.np - 5.21.02, 5.21.03, 5.22.02, 5.22.04, 5.22.05, 5.23.02, 5.23.04, 5.23.05, 5.23.08
Odvětrání digestoří, LAeq = 53 dB
2.pp - 02.01.04, 02.02.04, 02.03.03, 02.04.03
1.np - 1.05.06, 1.06.06, 1.07.05, 1.08.06
2.np - 2.09.06, 2.10.06, 2.11.05, 2.12.09
3.np - 3.13.06, 3.14.06, 3.15.05, 3.16.09
4.np - 4.17.06, 4.18.06, 4.19.05, 4.20.09
5.np - 5.21.07, 5.22.08, 5.23.09
Garáže (sklípky) – přívod vzduchu (zařízení 4.001), Alteko TERNO-S 250 K-15-VTR-ZFM, m. č. 01.002 – křížení os C-5, okolí LAeq = 59,8 dB(A) + mřížka do východní fasády,
sání LwA = 66,5 dB, výtlak LwA = 78,4 dB
Garáže (sklípky) – motor pro pohyb vzduchu (zařízení 4.002), Alteko TERNO-S 250 K15-VTR-Z-FM, m. č. 01.002 – křížení os B-5, okolí LAeq = 58,9 dB, sání LwA = 76,2 dB, výtlak LwA = 77,6 dB
Garáže (sklípky) – odtah na střechu (zařízení 4.003), Alteko VDA 180/2 EC, na střeše
objektu – mezi C x 2, LAeq = 58 dB
Strana 6 (celkem 11)
Ochrana před hlukem
Stavební práce
Při předpokládaném postupu výstavby nehrozí, že by hluk ze stavební činnosti překročil v chráněných venkovních prostorech okolních staveb hygienický limit (LAeq = 65 dB)
platný po dobu stavebních prací v čase mezi 7. a 21. hodinou. Stavba bude probíhat výhradně v tuto dobu. Podkladem pro toto tvrzení je zpracovaná studie hluku z demolice objektu garáží, kdy budou na staveništi pracovat stroje s hladinou akustického výkonu
o 10 dB vyšší.
Konstrukce
Neprůzvučnost výše popsaných svislých konstrukcí (220 mm železobeton, Porotherm30 AKU) splňují požadavky ČSN 73 0532, tj. R´ = 53 dB. Je ovšem třeba zajistit, že
stěny budou vyzděny v souladu s doporučeními výrobce Wienerberger Porotherm (typ
a množství malty).
Neprůzvučnost stropů mezi byty je (viz výpočet v příloze)
Rw = 56 dB.
takže pro vzájemné oddělení bytů vyhovuje. Pro oddělení garáží je strop (nosná deska
tloušťky 250 mm) též vyhovující – viz výpočet v příloze:
strop nad garáží
Rw = 58 dB,
strop pod garáží
Rw = 60 dB.
Technická zařízení
Všechny zdroje uvnitř domu musí být umístěny a upevněny tak, aby nerušily chráněné prostory v domě. Je nutné pružné upevnění ventilátorů ke konstrukcím domu
i k navazujícím potrubím a podle zvolených typů – viz projekt vzduchotechniky – bude část
potrubí od ventilátoru z měkkých hadic tlumicích zvuk (SONORBER, SONOFLEX apod.).
Pokud dodavatel zařízení pro větrání a klimatizaci nezaručuje dostatečné oddělení pohonných agregátů od konstrukce jednotek, je třeba zařízení ve strojovně (1. PP) i na střeše
uložit na pružné podložky (například Pragoelast, Sylomer apod.).
Při udaném hluku klimatizačních jednotek bude za současného provozu všech jednotek na střeše před nejbližším oknem obytné místnosti (pod jednotkami), částečně stíněným atikou hladina akustického tlaku
v denní době LAeq = 42 dB,
v noční době LAeq = 37 dB.
Před tímto oknem je z pohledu zdrojů hluku (klimatizační jednotky a výdechy vzt na střeše)
nejbližší chráněný venkovní prostor i chráněný venkovní prostor staveb.
Výtah je veden samostatnou železobetonovou šachtou, která nesouvisí v jednotlivých bytových podlažích s nosným železobetonovým skeletem domu. Vrata garáží i pohonná jednotka vrat musí být ke konstrukci domu upevněna pružně nebo (pokud by pružné uchycení komplikovalo provoz vrat) na samostatném rámu nesouvisejícím s konstrukcí
domu.
Závěr
Zdroje hluku v okolí projektovaného domu nevyvolají v chráněném venkovním prostoru domu hluk překračující hygienické limity pro denní i noční dobu, takže není třeba
chráněný venkovní prostor či chráněný venkovní prostor stavby speciálně chránit. Potřebná neprůzvučnost oken obytných místností pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem
je Rw = 27 dB.
Strana 7 (celkem 11)
Pokud se týká zdrojů hluku souvisejících s provozem domu (vzduchotechnika, topení, klimatizace, výtah), tak při výše uvedených parametrech nehrozí nebezpečí, že by
docházelo k překročení hygienického limitu hluku v denní či v noční době vně či uvnitř domu.
V Praze dne 31. května 2010
Ing. Tomáš Rozsíval
Akustika Praha s.r.o.
Strana 8 (celkem 11)
Výpočet vážené neprůzvučnosti Rw [dB]
Popis konstrukce:
anhydrit 40 mm + pochozí vrstva (18 mm)
polystyren 40 mm
betonový strop 250 mm
.
Index vzduchové neprůzvučnosti Ri dílčích
konstrukcí a index R celé konstrukce
v třetinooktávových kmitočtových pásmech
f [Hz]
R1 [dB] R2 [dB] R [dB]
32,1
34,6
100
37,5
34,0
37,8
125
38,3
160
38,9
35,2
41,4
35,2
44,5
200
42,3
250
44,7
35,2
45,9
315
47,2
35,2
47,4
400
49,9
35,2
49,0
35,2
50,4
500
52,4
35,2
51,9
630
55,0
800
56,7
36,9
53,5
40,1
55,0
1000
58,4
43,4
56,4
1250
60,2
1600
62,0
46,0
58,0
47,5
59,5
2000
63,4
2500
64,9
48,9
60,9
3150
66,4
50,4
62,4
suma nepříznivých odchylek =
vzduchová mezera
0,03 m
plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m2]:
m1´:
m2´:
95,0
550,0
spektr.
spektr.
pro C
posSK(R)
37
40
43
46
49
52
55
56
57
58
59
60
60
60
60
60
31,12
[dB]
-29
-26
-23
-21
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-9
-9
-9
-9
pro Ctr
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
[dB]
-20
-20
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-9
-8
-9
-10
-11
-13
-15
-2
Ctr =
0,02
0,04
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
C=
0,18
0,15
0,21
0,15
0,11
0,08
0,05
0,04
0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
Vážená neprůzvučnost
podle ČSN ISO 717-1
Rw = 56 dB
-6
Kmitočtová závislost neprůzvučnosti R [dB]
v porovnání s posunutou směrnou křivkou SK(R)
65,0
60,0
R [dB]
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
f [Hz]
Lnw = 89,36 - 0,033m´ - Ξ Lw = 71,21 - 27 = 44 dB
Strana 9 (celkem 11)
2000
2500
3150
Výpočet vážené neprůzvučnosti Rw [dB]
Popis konstrukce:
anhydrit 40 mm + pochozí vrstva (18 mm)
polystyren 40 mm
betonový strop 250 mm
orsil 150 mm + omítka 10 mm
Index vzduchové neprůzvučnosti Ri dílčích
konstrukcí a index R celé konstrukce
v třetinooktávových kmitočtových pásmech
vzduchová mezera
0,15 m
plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m2]:
m1´:
m2´:
20,8
550,0
spektr.
spektr.
pro C
f [Hz]
R1 [dB] R2 [dB] R [dB] posSK(R)
18,9
37,5
39
100
34,2
20,8
38,3
42
125
33,7
160
37,2
22,9
38,9
45
24,9
42,3
48
200
42,8
250
47,6
26,8
44,7
51
315
52,6
28,8
47,2
54
400
57,8
30,9
49,9
57
32,8
52,4
58
500
62,3
33,4
55,0
59
630
64,7
800
66,3
33,4
56,7
60
33,4
58,4
61
1000
67,9
33,4
60,2
62
1250
69,5
1600
71,3
33,4
62,0
62
33,4
63,4
62
2000
72,7
2500
74,1
33,4
64,9
62
3150
75,6
34,7
66,4
62
suma nepříznivých odchylek =
31,00
[dB]
-29
-26
-23
-21
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-9
-9
-9
-9
pro Ctr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[dB]
-20
-20
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-9
-8
-9
-10
-11
-13
-15
-3
Ctr =
0,05
0,11
0,10
0,04
0,02
0,01
0,01
C=
0,38
0,43
0,31
0,13
0,06
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vážená neprůzvučnost
podle ČSN ISO 717-1
Rw = 58 dB
-9
Kmitočtová závislost neprůzvučnosti R [dB]
v porovnání s posunutou směrnou křivkou SK(R)
80,0
75,0
70,0
65,0
R [dB]
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
f [Hz]
Strana 10 (celkem 11)
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Výpočet vážené neprůzvučnosti Rw [dB]
Popis konstrukce:
beton 150 mm + stěrka
minerální izolace 150 mm
betonový strop 250 mm
.
Index vzduchové neprůzvučnosti Ri dílčích
konstrukcí a index R celé konstrukce
v třetinooktávových kmitočtových pásmech
f [Hz]
R1 [dB] R2 [dB] R [dB]
33,5
34,6
100
38,6
33,5
37,8
125
41,8
160
45,6
33,5
41,4
33,9
44,5
200
48,7
250
50,6
37,1
45,9
315
52,6
40,5
47,4
400
54,8
43,7
49,0
45,1
50,4
500
56,2
46,7
51,9
630
57,7
800
59,3
48,2
53,5
49,7
55,0
1000
60,7
51,1
56,4
1250
62,2
1600
63,8
52,7
58,0
54,2
59,5
2000
65,2
2500
66,7
55,6
60,9
3150
68,2
57,1
62,4
suma nepříznivých odchylek =
vzduchová mezera
0,15 m
plošné hmotnosti dílčích stěn [kg/m2]:
m1´:
m2´:
285,0
550,0
spektr.
spektr.
pro C
pos SK(R)
41
44
47
50
53
56
59
60
61
62
63
64
64
64
64
64
31,34
[dB]
-29
-26
-23
-21
-19
-17
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-9
-9
-9
-9
pro Ctr
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
[dB]
-20
-20
-18
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-9
-8
-9
-10
-11
-13
-15
-2
Ctr =
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
C=
0,14
0,07
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
Vážená neprůzvučnost
podle ČSN ISO 717-1
Rw = 60 dB
-6
Kmitočtová závislost neprůzvučnosti R [dB]
v porovnání s posunutou směrnou křivkou SK(R)
70,0
65,0
R [dB]
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
f [Hz]
Lnw = 89,36 - 0,033m´ - 0 Lw = 71,21 - 29 = 42 dB
Strana 11 (celkem 11)
2000
2500
3150

Podobné dokumenty

kLimATiZAČNí jEdNOTky LG 2009

kLimATiZAČNí jEdNOTky LG 2009 Invertorové jednotky pracují na maximální výkon až do okamžiku, než je dosaženo požadované teploty. Díky tomu je chlazení / topení rychlejší než u běžných klimatizačních jednotek. Poté se přepnou d...

Více

Schöck Tronsole® typ AZT

Schöck Tronsole® typ AZT míra změny kročejové neprůzvučnosti ∆L* w = 26 dB C L’ n,w,R ≤ 40 dB

Více

Návody a postupy - 0,2 MB

Návody a postupy - 0,2 MB Pro montáž dlažebních prvků platí běžné technologické postupy používané např. při montáži keramických dlaždic. Dlažební prvky jsou připevňovány k podkladu (betonové ploše) běžným lepidlem na obklad...

Více

obecní kronika celá pro tisk

obecní kronika celá pro tisk zasedání obecního zastupitelstva. Rovněž ji doplnila starými dobovými fotografiemi a pohlednicemi zachycujícími Citonice v dobách minulých až po současnost.

Více

zde - Knihkupectví Hledající

zde - Knihkupectví Hledající Za vnitřně nesourodé a nepevné chování je považováno to, když člověk odbíhá od svého vlastního přesvědčení a názoru z důvodů lhaní nebo z jiných důvodů. Mezi takové projevy patří i přitakání s vědo...

Více

AI01_Beton II_2011_podklady

AI01_Beton II_2011_podklady běžného drátkobetonu a vláknobetonu je ECC materiálem, na jehož chování mají výrazný vliv mikromechanické vazby. o Byl již vícekrát použit pro inženýrské konstrukce (mosty, tunely, gravitační přehr...

Více

průmyslová vrata - krenotech KRENO sro

průmyslová vrata - krenotech KRENO sro Všechna vrata FALTEC jsou konstruována s úplným vyvážením torzními pružinami pro snadné ruční ovládání. Vrata lze ručně otevřít jen na požadovanou výšku a nechat stát např. jen pro větrání nebo prů...

Více

Komplexní regenerace panelového domu Kamínky 6, Brno

Komplexní regenerace panelového domu Kamínky 6, Brno se střízlivou architekturou panelových staveb. Větrání domu – vzduchotechnika s rekuperací tepla Systém s centrální vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na střeše objektu byl navržen pro zajištění...

Více

znaleck ý posudek

znaleck ý posudek Tržní hodnota obsahuje také edpoklad tzv, nejlepšího využití. Dle IVS 2003 se jedná o nejpravd podobn jší využití p edm tu ocen ní, které je fyzicky možné, právn p ípustné, pat od vodn né, finan p ...

Více