Pravidla veřejné soutěže Sodexo splněná přání, rok 2013

Transkript

Pravidla veřejné soutěže Sodexo splněná přání, rok 2013
Pravidla veřejné soutěže Sodexo splněná přání, rok 2013
1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická
2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2947 (dále jen „Sodexo“), tímto vyhlašuje a organizuje veřejnou
soutěž s názvem „Plníme přání seniorům, rok 2013“ (dále jen „Soutěž“) za účelem splnění
přání alespoň 15 zařízením pro seniory (dále jen „Zařízení“) a 15 individuálním seniorům
(dále jen „Senioři“) (Zařízení a Senioři společně dále jen jako „Účastníci“). Sodexo tímto
zároveň stanoví podmínky Soutěže, které jsou současně k dispozici na internetových
stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz provozovaných Sodexo (dále jen „Pravidla“).
Článek 1 – Přihlášení do Soutěže (vyjádření přání):
1. Soutěže se může účastnit jakýkoli Senior nebo jakékoli Zařízení, splní-li podmínky Soutěže
podle odst. 2 tohoto článku (dále jen „Podmínky soutěže“).
2. Každý, kdo se hodlá účastnit Soutěže, musí
a. zaslat přihlášku do Soutěže, v níž vyjádří své přání a poskytne pravdivé a úplné osobní
údaje, a to v následujícím rozsahu:
§ Senior uvede své jméno, příjmení, kontaktní spojení (e-mail a telefonní číslo),
datum narození a doručovací adresu (ulici, č.p., č.o., město, PSČ, příp. stát);
§ Zařízení uvede svůj název, identifikační číslo, sídlo, doručovací adresu (je-li
odlišná od sídla), zřizovatele (má-li zřizovatele) a osobu oprávněnou jednat
za Zařízení.
b. mít po celou dobu trvání Soutěže způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost
k právním úkonům v plném rozsahu; v případě, že rozhodnutím soudu byla jeho
způsobilost k právním úkonům omezena nebo byl způsobilosti k právním úkonům
zbaven, musí s přihlášením do Soutěže souhlasit jeho soudem ustanovený
opatrovník.
3. Zasláním přihlášky Účastníci souhlasí s tím, že jsou vázáni těmito Pravidly a souhlasí se
zpracováním osobních údajů v rozsahu souhlasu se zpracováním osobních údajů, který tvoří
přílohu k těmto Pravidlům.
4. Účastníci jsou povinni doručit přihlášku jedním z níže uvedených způsobů:
a. dopisem na adresu: Sodexo Pass ČR, a.s., Sodexo splněná přání, Radlická 2, 150 00
Praha 5;
b. e-mailem na: [email protected]
c. prostřednictvím webového formuláře na www.plnime-prani-seniorum.cz.
5. Přihláška musí být doručena Sodexu nejpozději dne 15.2.2013, jinak se k ní nepřihlíží.
6. Po uplynutí lhůty dle čl. 1 odst. 5 Sodexo přezkoumá doručené přihlášky. Sodexo vyloučí ty
Účastníky, z jejichž přihlášky plyne, že Účastník nesplnil Podmínky soutěže. O vyloučení
informuje Sodexo Účastníky bez zbytečného odkladu, a to tak, že tuto skutečnost oznámí
každému z vyloučených Účastníků na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce. V případě,
že neuvedl žádnou e-mailovou adresu, oznámí Sodexo tuto skutečnost doporučenou zásilkou
zaslanou na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.
7. Po tomto přezkumu vybere hodnotící komise složená ze zástupců Sodexo a partnerů Soutěže,
tj. Diakonie Českobratrské církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
1
nejpozději do 15.3.2013 ze všech přání Účastníků, kteří splnili Podmínky soutěže a k jejichž
přihláškám se přihlíží, min. 15 přání v každé z těchto 2 kategorií:
a. přání Zařízení; a
b. přání Seniorů.
Celkem tedy bude vybráno min. 30 vítězných přání Účastníků (Účastníci, jejichž přání byla
vybrána, dále také jako „Nominovaní“).
Hodnotící komise bude hodnotit přání na základě těchto kritérií: soulad se záměrem
programu, tedy podpora aktivního života seniorů, resp. zlepšování života seniorů,
proveditelnost, etický rozměr realizace přání a potřebnost. Každému přání bude uděleno 0-5
bodů za splnění každého z kritérií, celkem tedy maximálně 15 bodů. Jako vítězná budou
vybrána min. 15 přání Seniorů, kteří mezi přáními Seniorů získají nejvyšší počet bodů, a min.
15 přání Zařízení, které mezi přáními Zařízení získají nejvyšší počet bodů.
8. Součástí procesu hodnocení mohou být i osobní setkání členů hodnotící komise
s jednotlivými Účastníky. Hodnotící komise je oprávněna dle vlastního uvážení kontaktovat
všechny nebo jen některé Účastníky za účelem posouzení jejich přání. Na této návštěvě může
být Účastník vyzván k formálnímu potvrzení své účasti, písemné akceptaci Pravidel a k
pořízení filmových záběrů a fotodokumentace, které v případě, že přání Účastníka bude
hodnotící komisí vybráno jako vítězné, budou použity pro účely mediální propagace Soutěže,
jejího průběhu a jejích výsledků. Účastníci se proto zavazují, že, budou-li k tomu ze strany
Sodexo vyzváni, poskytnou veškerou potřebnou součinnost pro účely hodnocení své
přihlášky do Soutěže, zejména že se osobně setkají s členy hodnotící komise a že:
a. podepíší tato Pravidla; v případě podle čl. 1 odst. 2 písm. b) je podepíše soudem
ustanovený opatrovník;
b. Senioři podepíší souhlas se zpracováním osobních údajů, který je uveden v příloze
k těmto Pravidlům;
c. poskytnou součinnost při tvorbě filmových záběrů a fotodokumentace mediální
prezentace Soutěže, jejího průběhu a výsledků; a
d. poskytne-li Zařízení pro účely své propagace v Soutěži i fotografie, na kterých jsou
zobrazeni jeho klienti, zaměstnanci či jiné osoby, předloží Sodexu platný písemný
souhlas všech těchto osob se zpracováním fotografií v rozsahu nutném pro účely
Soutěže a pro účely mediální prezentace Soutěže, jejího průběhu a výsledků. Zařízení
uděluje Sodexo souhlas se zveřejněním názvu Zařízení, adresy Zařízení a pořízených
fotografií Zařízení na internetových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz, na
tištěných materiálech, jakož i při jiné mediální prezentaci Soutěže, jejího průběhu a
jejích výsledků.
Účastníci zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že neposkytnutí výše popsané
součinnosti ve lhůtě k tomu Sodexem stanovené může mít za následek jejich vyloučení ze
Soutěže. O vyloučení je Sodexo bude informovat stejným způsobem, jak je uvedeno v čl. 1
odst. 6. Účastníci nemají právo domáhat se setkání s hodnotící komisí a výslovně souhlasí
s tím, že rozhodnutí o setkání nebo nesetkání se s některými Účastníky náleží pouze hodnotící
komisi, popř. jejím členům
9. Jednou vyjádřené přání není možné měnit. Každý Účastník může vyjádřit pouze jedno přání.
V případě, že Účastník vyjádří více než jedno přání, nebude se k později vyjádřeným přáním
přihlížet.
10. Sodexo se zavazuje informovat každého Nominovaného bez zbytečného odkladu o tom, že
jeho přání bylo vybráno jako vítězné, a to tak, že tuto skutečnost oznámí Nominovanému na
e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce. V případě, že Nominovaný neuvedl žádnou e2
mailovou adresu, oznámí Sodexo tuto skutečnost doporučenou zásilkou zaslanou na
doručovací adresu, kterou Nominovaný uvedl v přihlášce.
11. Výhrou v Soutěži je
a. závazek Sodexo vypsat veřejnou sbírku na splnění vítězných přání,
b. závazek Sodexo poskytnout finanční příspěvek do veřejné sbírky v souladu s čl. 2
odst. 2 a
c. závazek Sodexo splnit vítězná přání z prostředků shromážděných k tomuto účelu
ve veřejné sbírce za podmínek stanovených těmito Pravidly a pravidly veřejné
sbírky.
12. U každého vítězného přání bude před samotným zahájením veřejné sbírky definována jeho
cena, tj. kolik peněz je nezbytné vybrat, aby přání mohlo být splněno. Tato cena bude
stanovena Sodexem podle jeho vlastního uvážení založeného na celkových předpokládaných
nákladech na jeho splnění. Toto rozhodnutí náleží výhradně Sodexo a Nominovaní nemají
právo sporovat výši takto stanovené ceny přání.
13. Každému vítěznému přání bude losem přiřazeno číslo od 1 do 30, resp. do čísla celkového
počtu přání, na která bude vyhlášena veřejná sbírka. Přiřazená čísla budou sloužit jako
jednoznačné identifikátory přání a budou mimo jiné sloužit jako:
a. variabilní symboly při platbách do veřejné sbírky,
b. identifikátory na webu a tištěných materiálech.
14. Nominovaní se zavazují poskytnout maximální možnou součinnost při mediální prezentaci
Soutěže, jejího průběhu a jejích výsledků, zejména zúčastnit se slavnostního vyhlášení
výsledků Soutěže.
Článek 2 – Příspěvky do veřejné sbírky za účelem splnění vítězných přání:
1. Jakákoli fyzická či právnická osoba může přispět do veřejné sbírky v souladu s jejími
podmínkami, a to převodem na bankovní účet, jehož číslo bude zveřejněno před zahájením
veřejné sbírky, případně dalšími způsoby zveřejněnými rovněž před zahájením veřejné sbírky.
2. Finanční příspěvek bude vždy zasílán na konkrétní přání. Sodexo zdvojnásobí každý finanční
příspěvek do veřejné sbírky, tj. pokud bude příspěvek v hodnotě např. 200 Kč, Sodexo
přispěje také částkou 200 Kč. Maximální celkový příspěvek Sodexo na jedno přání je 40 000
Kč u Zařízení, resp. 20 000 Kč u Seniorů.
3. Jakmile bude na konkrétní přání shromážděno 100 % jeho ceny, nelze na něj dále přispívat.
Poté, co na konkrétní přání bylo shromážděno 100 % jeho ceny, Sodexo oznámí tuto
skutečnost příslušnému Nominovanému bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu,
kterou uvedl v přihlášce. V případě, že Nominovaný neuvedl žádnou e-mailovou adresu,
oznámí Sodexo tuto skutečnost doporučenou zásilkou zaslanou na doručovací adresu, kterou
Nominovaný uvedl v přihlášce.
Článek 3 – Splnění vítězných přání:
1. Sodexo se zavazuje splnit všechna přání, na která bude získáno ve veřejné sbírce 100 % jejich
ceny, a to nejpozději do 31.8.2013, nebude-li s Nominovaným dohodnuto jinak. Sodexo se
zavazuje splnit přání tak, aby v co největší míře odpovídalo popisu přání, které Nominovaný
vyjádřil v souladu s čl. 1 odst. 2 a na něž byla vypsána veřejná sbírka; volba prostředků a
3
poskytovatelů zboží, služeb či jiných výkonů, které mají být použity ke splnění přání, je však
výlučným právem Sodexo a Nominovaný není oprávněn požadovat po Sodexo jejich změnu.
Odmítne-li Nominovaný přijmout realizaci přání, hledí se na přání, jako kdyby na ně nebylo
shromážděno 100 % jeho ceny ve smyslu čl. 3 odst. 3.
2. Finanční prostředky z veřejné sbírky na splnění přání, na něž nebylo získáno 100 % jejich ceny,
budou rozděleny mezi ostatní přání, a to následovně. Peníze ze všech přání v kategorii „přání
Seniorů“ budou převedeny na ostatní přání v rámci této kategorie. Stejně tak peníze ze všech
přání v kategorii „přání Zařízení“ budou převedeny na ostatní přání v rámci této kategorie. To
vše bude probíhat následovně:
a. Nejdříve budou peníze převedeny ve prospěch toho přání, které získalo nejvíce peněz
ve veřejné sbírce (i když ne celých 100 %) a to v takové výši, aby se získalo 100 % jeho
ceny a mohlo tedy být splněno.
b. Poté budou peníze převedeny ve prospěch dalšího přání, které získalo druhé největší
množství peněz ve veřejné sbírce, a to opět v takové výši, aby se získalo 100 % jeho
ceny.
c. Stejným způsobem budou peníze převáděny ve prospěch dalších přání v pořadí až do
okamžiku, kdy už nebude možné dalším převodem peněz získat 100 % ceny přání. U
takového přání doplní Sodexo z vlastních zdrojů takovou částku, aby se získalo 100 %
jeho ceny.
3. Senioři i Zařízení mají právo snížit cenu svého přání s ohledem na částku získanou ve veřejné
sbírce. Pokud tak učiní, lze jejich přání považovat za splněné a finanční prostředky získané pro
jejich přání pak nebudou rozděleny mezi ostatní přání dle Článku 3, odst. 2“.
4. Pokud bude na nějaké přání shromážděno více než 100% potřebné částky, např. z důvodu
opožděné validace bankovních transakcí, budou veškeré finanční prostředky nad rámec 100%
evidovány oddělena a po skočení sbírky budou rozděleny mezi ostatní přání dle klíče
v Článku. 3., odst. 2.a. až 2.C.
5. Ostatní přání, u nichž se nezíská 100 % jejich ceny, nebudou moci být splněna.
6. Za předpokladu, že se Sodexo dozví, že některý z Nominovaných byl v průběhu trvání Soutěže
rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním
úkonům byla omezena, může být přání tomuto Nominovanému splněno jen tehdy, vysloví-li
s tím souhlas jeho soudem ustanovený opatrovník. Nevysloví-li opatrovník souhlas, nemůže
být jeho přání splněno a s finančními prostředky nashromážděnými na splnění tohoto přání se
naloží stejně jako s ostatními, přáními, u nichž se nezískalo 100 % jejich ceny podle čl. 3 odst.
3.
7. Pokud nebude možné splnit přání, na něž bylo získáno dostatečné množství peněz, do
31.8.2012 z důvodu překážky na straně Seniora či Zařízení nebo z objektivních důvodů, budou
shromážděné peníze převedeny ve prospěch náhradního Zařízení („Náhradní zařízení“), které
určí zástupci Sodexo a partnerů programu. Ve prospěch tohoto Náhradního zařízení budou
převedeny i peníze, které budou zaslány na účet veřejné sbírky bez jednoznačných
identifikátorů, a nebude tedy možné zjistit, ve prospěch jakého přání měly být poskytnuty,
jakož i zbylé peníze nashromážděné na přání, která nemohla být splněna ani pomocí
převedení peněz způsobem podle čl. 3 odst. 2. Stejným způsobem bude naloženo
s případnými zůstatky peněz, které zůstaly po zaplacení všech nákladů na splnění přání
konkrétního Účastníka.
4
Článek 4 – Závěrečná ustanovení:
1. Sodexo si vyhrazuje právo změnit Pravidla. V takovém případě bude jejich změna oznámena
na internetové stránce www.plnime-prani-seniorum.cz; v případě, že ke změně Pravidel
dojde poté, co komise již vybrala Nominované, informuje Sodexo o této změně Nominované
prostřednictvím e-mailu. V případě, že Nominovaný neuvedl e-mailovou adresu, informuje jej
Sodexo dopisem zaslaným doporučenou poštou na doručovací adresu, kterou v přihlášce
uvedl.
2. Sodexo si vyhrazuje právo Soutěž ze závažných důvodů odvolat. V takovém případě nemají
Nominovaní ani jiní Účastníci právo na přiměřené odškodnění. Sodexo oznámí zrušení
soutěže stejným způsobem, jako je stanoveno pro změnu Pravidel (čl. 4 odst. 1).
3. Na splnění přání není právní nárok. Účastníci dále nemají právo na náhradu vynaložených
nákladů na účast v Soutěži.
4. Sodexo taktéž nenese žádnou odpovědnost za to, že přání nebylo z jakýchkoli důvodů
splněno, zejména proto, že nebylo hodnotící komisí vybráno nebo že ve veřejné sbírce nebyl
nashromážděn dostatečný objem finančních prostředků.
5

Podobné dokumenty

mapequick af400 sk krivky.cdr

mapequick af400 sk krivky.cdr Mapequick AF400 může být mimo jiné využíván i na skalnatý povrch a při teplotách blížících se +5°C, jelikož tyto zvláštní podmínky, které jinak znemožňují přilnavost nástřikových betonových směsí s...

Více

Dopis 10_April10

Dopis 10_April10 velvyslanectví v Praze viz sdělení DG Františka Ryneše ze dne 7.4.2010 zaslané všem klubům) Do 18. 4. 2010: seznámení se s projektem a kontakty se školami Do 24. 4. 2010 včetně: Rotary kluby elektr...

Více

Zámek Budišov

Zámek Budišov 2001 zakoupenou sbírkou ulit a lastur mořských měkkýšů, více než 7500 kusů, sestavenou Adolfem Rossim. V současné době jsou muzejní zoologické sbírky rozšiřovány především sběrnou činností pracovní...

Více

Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice

Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a musí uvést všechny důvody, proč se jimi neřídí. Příslušné orgány o tom musí ESMA informovat do dvou měsíců od zveřejnění překladů ESMA zasláním zprávy na ...

Více

2001/928/Euratom

2001/928/Euratom zvodnělé vrstvy;

Více