Mouche Bébé électrique nomade et sans ? l

Transkript

Mouche Bébé électrique nomade et sans ? l
Mouche Bébé électrique
nomade et sans ?l
Bateriová nosní odsávaèka
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO, PODPIS
BEABA - 31, cours de Verdun
01102 OYONNAX - Cedex France
L I R E AT T E N T I V E M E N T AVA N T U T I L I S AT I O N
NÁVOD K POUŽITÍ, UCHOVEJTE PRO POZDÌJŠÍ POTØEBU
TOMYDOO
POPIS VÝROBKU
LL
PU
• Stáhnìte silikonový nástavec (2).
• Stáhnìte horní díl sbìrné základny (4)
z hlavní jednotky nosní odsávaèky (1)
• K oèistì vyšroubujte sbìrnou baòku (3)
• Ujistìte se, (5) že silikonový tìsnící
kroužek je správnì usazen.
• Pøi sestavování odsávaèky postupujte
v opaèném poøadí
LL
Sekreèní prostor
Usazovací èep
Sací tryska
Tlaková výustka
Kolébkový spínaè
Baterie
Box na baterie
Demontáž
PU
6
7
8
9
10
11
12
ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
LL
Hlavní jednotka
Silikonový nástavec
Sbìrná baòka
Sbìrná základna
Silikonový tìsnící kroužek
PU
1
2
3
4
5
Sací díly
DOPORUÈENÍ
• Zvýšení úèinnosti odsávaèky
dosáhnete tím, že opatrnì
blokujete druhou nosní dirku.
• K odsátí sekretu staèí pouze
nìkolik málo vteøin.
Odsávaèku nepoužívejte pøi
bolestivém podráždìní nosu.
• Odsávací díly øádnì vyèistìte
po každém použití.
EN
OP
Odstraòte sací díly (2, 3, 4, 5, 6, 7)
z odsávaèky a vypláchnìte je pod
tekoucí vodou. Sací díly též mùžete
sterilizovat párou èi vaøící vodou.
• Pøístroj uchovávejte v suchu
pøi pokojové teplotì. V pøípadì,
že odsávaèku nìkolik mìsícù
nepoužíváte, vymìòte baterie.
• Odsávaèka Tomydoo pomáhá
pøedcházet respiraèním komplikacím.
V pøípadì alergické reakce, konzultujte
s lékaøem.
Hlavní jednotka
Ujistìte se, že kryt baterií je øádnì
uzavøen. Sací trysku (8) mùžete ponoøit
do vody. Na nìkolik vteøin spuste
odsávaèku pøepnutím spínaèe do
pozice I. Tryska se tak dokonale vyèistí..
BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
Vložení baterií
odstraòte kryt baterií ze spodní
èásti odsávaèky (1)
Do bateriového boxu (12) vložte
2x AA baterie 1,5V, box zavøete.
Zapnutí
Zmáèknìte horní díl kolébkového
spínaèe (10). Vakuovou pumpu
vypnete zatlaèením na polohu ‘0’.
4
OPEN
CLOSE
Použití pøístroje
nasaïte vhodný silikonový nástavec (2)
na odsávaèku a po dobu nìkolika málo
vteøin odsávejte ucpanou nosní dirku.
Sekret je shromažïován v separaèní baòce.
Odsávaèka Tomydoo je urèena k
odsávání nosních sekretù.
DÙLEŽITÉ: Tomydoo nesmí být
používána pro jiné, než zde
uvedené použití. Baterie
odsávaèky nikdy nesmí být
vystavené vodì !!!
• Pøed použitím se vždy ujistìte,
že jednotlivé èásti pøístroje jsou
nejsou poškozené.
• Nástavec netlaète do nosní dírky.
• Odsávaèku uchovávejte z dosahu
dìtí.
• Pøi èištìní odsávaèky vždy mìjte
uzavøen bateriový box pøístroje..
• Nikdy neotvírejte pøístroj ostrým
pøedmìtem. Mùže dojít k poškození.
• K èištìní nepoužívejte rozpouštìdel
èi brusných prostøedkù..
• Vždy se pøesvìdète, že silikonový
nástavec je pevnì usazen.
• Používejte kvalitní, nové baterie.
5

Podobné dokumenty

VV 7 2016 - Česká rugbyová unie

VV 7 2016 - Česká rugbyová unie současné době bohužel fotbalová reprezentace blokuje jak stadion Eden aréna tak také Generali arénu (AC Sparta Praha) a to pro své utkání proti Norsku hrané 11. listopadu 2016. Ani s jedním z těcht...

Více

Kouzelnické pokusy z chemie

Kouzelnické pokusy z chemie Pomùcky: odmìrný válec 100 ml, 2 kádinky 150 ml, sklenìná tyèinka Chemikálie: roztok brómové vody, rajèatová šáva Postup: K efektivnímu pokusu je potøeba pouze bromovou vodu a rajèatovou št’ávu. K...

Více

Zprávy z výstavby nové kanalizace

Zprávy z výstavby nové kanalizace Kvalitnì a levnì od certifikované firmy. Tel.: 736 677 631

Více

Rekuperace pro byty v bytových a panelových - 5p

Rekuperace pro byty v bytových a panelových - 5p Qv = 66 x Hv, Hv = 0,19 x Ve Qv = 66 x 0,19 x 225 m³ = 2822 kWh Základem pro EnEV_výpočet je „normovaný uživatel“ a nenormovaná výměna vzduchu o hodnotě 0,7 h-1 Ztráta tepla větráním v reálné praxi...

Více

Bez názvu - 1 - Nobilis Tilia

Bez názvu - 1 - Nobilis Tilia namáhána, vysušována. Peèujte o své ruce! Používejte šetrná mýdla, která zbyteènì pokožku neodmašují. Po každé práci, která ruce namáhá, si je natøete krémem. Vašim rukám prospìje èas od èasu i ma...

Více

Katalog - Ruční manipulace s olejem - cematech

Katalog - Ruční manipulace s olejem - cematech Nabízíme Vám široké spektrum ručních čerpadel, od těch nejjednodušších plastových až po ruční čerpadla určená pro viskózní oleje, jež jsou schopna pracovat i za nízkých venkovních teplot, a dále ta...

Více

Manuál Spektr PD30e

Manuál Spektr PD30e Když je zaplý ztišený mód, jsou tóny ztišeny Poznámka: Zmáèknìte tlaèítko MUTE k zapnutí obnovení hlasitého módu. Nastavení hlasového doprovodu pøi poplachu K zapnutí nebo vypnutí hlasu zmáèknìte t...

Více

Závěrečná zpráva projektu - Odbor termomechaniky a techniky

Závěrečná zpráva projektu - Odbor termomechaniky a techniky náročnou problematikou CFD simulace řešícím otázku proudění a přenosu tepla. Pokud uvaţujeme řešení náročnějších případů proudění v konkrétních zařízeních, je CFD výpočet povaţován spíše za odhad d...

Více

projekt vzduchotechniky

projekt vzduchotechniky  Klimatizační jednotky, ventilátory i potrubí na závěsech budou vždy pružně uloženy nebo podloženy gumou  Veškerá potrubí budou viditelně označena. Kalkulovat do ceny potrubí.  Všechny spoje a n...

Více

Chladicí systém

Chladicí systém replaceable core filter-drier

Více