NADAL® Lymská borelióza (testovací kazeta)

Transkript

NADAL® Lymská borelióza (testovací kazeta)
NADAL® Lymská borelióza (testovací kazeta)
Rychlotest k detekci IgG a IgM protilátek borélie v séru, plazmě a plné krvi.
Jednotlivé testovací kazety, zvlášť balené
ÚČEL POUŽITÍ
Vzorek by měl být odebrán za standardních laboratorních podmínek
(obzvláště s ohledem na zabránění hemolýze).
Je-li test prováděn se vzorky plné krve, měly by být používány pouze
čerstvé vzorky (< 4 hodiny).
Pokud bude test proveden během následujících 48 hodin po odebrání
vzorku, musí být vzorek skladován v lednici při 2 bis 8 °C. Pokud bude test
proveden po více než 48 hodinách, je třeba vzorky (pouze sérum nebo
plazma) zmrazit. Zmražené vzroky je třeba před testováním řádně
rozmrazit, promíchat a přivést na pokojovou teplotu. Zamezte
opakovanému zmražování a rozmražování.
V případě kalnosti, vysoké viskozity nebo přítomnosti hrudek ve vzorcích
séra test opakujte se stejným objemem (V/V) zředěného roztoku (není
obsaženo v balení, na přání možné dodat), dříve než provedete nový test.
®
NADAL Lymská borelióza rychlotest ve formě testovací kazety je
imunologický, jednokrokový, membránový test pro rychlé a kvalitativní
prokázání anti-Borrelia IgG a IgM protilátek ve vzorcích séra, plazmy a plné
krve.
ÚVOD
Lymská nemoc (1) nebo borelióza je způsobena původcem Borrelia
burgdorferi, který je přenášen klíšťaty. Hmyz infikovaný Borrelia burgdorferi
senso layo je rozšířen především v Severní Americe (Ixodes scapularis oder
I. pacificus) a v mírném klimatickém pásu západní Evropy (Ixodes ricinus).
Druh klíšťat vyskytující se v Evropě je spouštěčem Borrelia burgdorferi, B.
afzelli a B. garinii (2).
Ve 30 až 80 % případů je vyrážka Erythema Migrans prvním viditelným
znamením infekce, které se objeví po 3 až 10 dnech v místě zakousnutí
klíštěte. 1 až 3 měsíce později se objeví první neurologické příznaky – bolesti
hlavy nebo vážné potíže, jako např. Myelitida (3) - které se projevují, i když
Erythema Migrans není přítomna. Několik let po primární infekci mohou
pacienty postihnout závažné potíže, jako např. občasné záchvaty artritidy,
svalových křečí nebo zánětlivá onemocnění pokožky.
PRINCIP TESTU
NADAL® Lymská borelióza test je kvalitativní rychlotest k detekci lidkých IgG
a IgM protilátek Borrelia v séru, v plazmě nebo plné krvi. Metoda využívá k
identifikaci Borellia protilátek ve vzorcích s vysokou senzitivitou kombinaci
monoklonálního barevného konjugátu a polyklonálních protilátek v pevné
fázi, Test sestává z plastové schránky se dvěma rozdílnými testovacími
proužky k detekci IgG a/nebo IgM protilátek. Po přidání vzorku do obou
otvorů na testovací kartě se váží označené barevné konjugáty s protilátkou
na IgG nebo IgM (pokud jsou ve vzorku obsaženy), přičemž se vytváří
komplex protilátka-antigen. Tento komplex se váže na specifické antigeny v
reakční zóně, čímž se vytváří růžová linie. V případě nepřítomnosti IgG nebo
IgM protilátek se nevytvoří v reakční zóně žádná linie. Vzorek putuje
absorbčním materiálem dále, přičemž prostupuje reakční a kontrolní zónou.
Nenavázaný konjugát se váže na reagencii v kontrolní zóně a vytváří růžovou
linii, která demostruje správnou funkci reagencií.
•
PROVEDENÍ TESTU
®
1.
Komponenty NADAL Lymská borelióza testu před použitím přiveďte na
pokojovou teplotu (15°C-30°C).
2.
Vyjměte testovací kartu z ochranného obalu. Ochranný obal roztrhněte v
naznačeném místě.
3.
Označte testovací kartu jménem pacienta nebo jiným kontrolním číslem.
4.
Naplňte plastovou pipetu vzorkem (sérum nebo plazma) a nakapte
kolmo jednu kapku plazmy nebo séra (25 μL) do prohlubně pro vzorek
na testovací kartě ().
Je-li použita plná krev, nakapejte do prohlubně pro vzorek na kartě 2
kapky (50 μL) ().
5.
Nyní nakapejte 5 nebo 6 kapek diluentu (200 μL) do prohlubní pro vzorky
().
6.
Výsledek odečtěte 10 až 15 minut po nanesení vzorku. Výsledek
neodečítejte po uplynutí 15 minut..
VYHODNOCENÍ TESTU
DODÁVANÉ REAGENCIE A MATERIÁLY
•
•
•
Art. Nr. 870001
®
10 NADAL Lymská borelióza testovacích kazet
10 jednorázových pipet
1 lahvička s ředidlem (lahvička s kapátkem, obsahuje pufr s detergentem
a azidem sodným (NaN³ < 0,1 %): 11 mL)
1 návod k použití
Pozitivní
Mimo červeně zbarvené linie v kontrolní oblasti (C) se objeví červená linie v
testovací oblasti (T). Linie může vykazovat různou sytost barvy v závislosti na
množství antigenů.
IgG a IgM pozitivní
Pouze IgG pozitivní
Pouze IgM pozitivní
DALŠÍ POTŘEBNÉ NÁČINÍ
stopky
SKLADOVÁNÍ
Kompletní kit NADAL® Lymská borelióza by měl být skladován při
pokojové teplotě (2°C-30°C).
Nezmrazovat.
Testy NADAL® Lymská borelióza mohou být použity do natištěného data
spotřeby.
Negativní
Červeně zbarvená linie se objeví v kontrolní
oblasti (C). V testovací oblasti (T) není
viditelná žádná červeně zbarvená linie.
POZOR
Pouze pro použití IN VITRO
Pouze pro prosfesionální použití
Pouze pro jednorázové použití
Nemíchat reagencie různých šarží
Nepoužívat po uplynutí data spotřeby
V mistě provádění testu nejezte, nepijte ani nekuřte
Používejte ochranný oděv, jako je plášť a ochranné brýle, během
testování vzorků
Zamezte jakémukoliv kontaktu s rukama, očima nebo nosem během
získávání a testování vzorků.
Test neprovádějte, je-li obalová fólie poškozena.
Nepoužívejte testy, které mají prošlé datum spotřeby (natištěno na balení).
Přiveďte vzorek, popř. kontroly na pokojovou teplotu (15-30°C).
Vzorky nenanášejte do reakčního pole (výsledkového pole).
Reakčního pole se nedotýkejte, aby nedošlo ke kontaminaci
Při veškerém zacházení s infekčním materiálem a reagenciemi je nutné
dodržovat standardní předpisy.
Veškerý kontaminovaný odpad musí být odstraněn dle platných předpisů
Dbejte na uvedený čas vyhodnocení (10 minut)
Test skladujte a transportujte pouze za uvedených teplot.
Před začátkem testu si řádně pročtěte návod k použití testu.
ODBĚR VZORKU A SKLADOVÁNÍ
Sérum, plazma (lithium nebo amonium heparin, EDTA) nebo plná krev
nal von minden GmbH
Friedenstraße 32
D-93053 Regensburg
Tel: +49 (941) 29010-0
Fax: +49 (941) 29010-50
nal von minden GmbH
Carl-Peschken-Str. 9
D-47441 Moers
Tel: +49 (2841) 99820-0
Fax: +49 (2841) 99820-1
Neplatný
Nezobrazí-li se linie ani v kontrolní oblasti,
ani v testovací oblasti, došlo k chybě.
Vyšetření by mělo být provedeno s novým
testem.
KONTROLA KVALITY
Good laboratory practice (GLP) doporučuje užití kontrol k potvrzení
bezchybné funkce testu.
OMEZENÍ
Stejně jako u všech ostatních diagnostických postupů by měl lékař data
získaná tímto testem potvrdit jinými klinickými metodami, protože pacienti,
kteří jsou nakaženi boreliózou mohou mít stejné symptomy jako v případě
onemocnění syfilitidou (4).
Počet protilátek testovaných osob byl rozdílný. V případě celkového počtu
obyvatel jsou protilátky přítomny mezi 3 % až 5 %, zatímco u určitých
Jednatelé:
R. Meißner, S. von Minden
Internet: www.nal-vonminden.de
E-Mail: [email protected]
FreeFax: (0800) 86 46 336
Rejstříkový soud Kleve
Č. v obchodním rejstříku.: HRB 56 79
DIČ: CZ 682 803 570
DIČ Německo: DE 189 016 086
NADAL® Lymská borelióza (testovací kazeta)
Rychlotest k detekci IgG a IgM protilátek borélie v séru, plazmě a plné krvi.
Jednotlivé testovací kazety, zvlášť balené
skupin (lesníci, cestovatelé) mohly být zjištěny protilátky v 25 % až 30 %
případů (5).
Ve velmi raném stádiu infekce může dojít k falešně negativním výsledkům,
protože koncentrace anti-Borrelia protilátek v séru, plazmě nebo plné krvi
je příliš nízká.
Pozitivní výsledek nevylučuje přítomnost dalších původců chorob. Křížové
reakce se syfilitidou nebo dalšími „ne-sexuálními“ Treponema-infekcemi
jsou možné. V případě IgM protilátek mohly být vypozorovány křížové
reakce i pro autoimunní choroby nebo infekce, jako např. herpes (5).
2.
3.
4.
5.
Lyme Disease and Related Tick-Borne infections. 2001. Southwestern
Vermont Health Care.
Nadelman, R.B. and Wormser, G.P. 1998. Lyme borreliosis. Lancet
352 : 557-565.
Duray, P.H. 1989. Clinical pathologic correlations of Lyme disease.
Reviews of Infectious Diseases. 11/6 : S1487-S1493.
Bertholom, C. 2007. Place et intérêt des méthodes du diagnostic
biologique au cours de la borréliose de Lyme. Option Bio. 387 : 20-21.
SYMBOLY
CHARAKTERISTIKA TESTU
b) Senzitivita a specifita
Ve dvou skupinách bylo předem otestováno 9 a 71 sér EIA metodou. Tato
byla potvrzena pomocí NADAL® Lymská borelióza rychlotestu. Výsledky byly
shrnuty do tabulky.
Následující charakteristiky se zakládají na datech z tabulky I:
Referenční EIA metody
+
+/-
®
Pouze k
jednorázovému
použití
Pouze pro in vitro
diagnostiku
1. Lymská borelióza IgG
a) Křížová reakce
®
Test NADAL Lymská borelióza podal pro IgG ve 100 % případů negativní
výsledky při použití syfilis-pozitivního séra dle mezinárodního standardu
W.H.O. n° 3-1980.
NADAL Lymská
borelióza (IgG)
Art. Nr. 870001
Datum spotřeby
Obsah
Číslo šarže
+30°C
+2°C
Skladovací teplota
MD- 710005 m0 c – 2008/03
Rev.: 12/11/2010 SW
Total
+
44
1
1
46
+/-
1
1
1
3
-
10
1
20
31
Total
55
3
22
80
Tabelle I
Senzitivita:
(44+3) x 100 = 81 %
(55+3)
Specifita: 20 x 100 = 91 %
22
Celková shoda: (44+20+3) x 100 = 83 %
80
2. Lymská borelióza IgM
a) Křížová reakce
Test NADAL® Lymská borelióza podal ve 100 % případů negativní výsledky
při použití syfilis-pozitivního séra dle mezinárodního standardu W.H.O. n° 31980.
b) Senzitivita a specifita
Ve dvou skupinách bylo předem otestováno 9 a 30 sér EIA metodou. Tyto
byly potvrzeny LYME-IgM rychlotestem. Výsledky jsou shrnuty v tabulce II:
NADAL® Lymská
borelióza (IgM)
Následující charakteristiky se zakládají na datech z tabulky II:
Referenční metody
+
+/-
-
Total
+
18
3
3
24
+/-
0
0
0
0
-
2
0
13
15
Total
20
3
16
39
Tabelle II
Senzitivita:
(18+3) x 100 = 91.3 %
(20+3)
Specifita: 13 x 100 = 81.3 %
16
Celková shoda: (21+13) x 100 = 87.2 %
(23+16)
LITERATURA
1.
Marques, A.R., Hornung, R.L., Dally, L. and Philipp, M.T. 2005.
Detection of Immune Complexes is not independent of detection of
antibodies in Lyme disease patients and does not confirm active
infection with Borrelia burgdorferi. Clinical and Diagnostics Laboratory
Immunology, 12/9: 1036-1040.
nal von minden GmbH
Friedenstraße 32
D-93053 Regensburg
Tel: +49 (941) 29010-0
Fax: +49 (941) 29010-50
nal von minden GmbH
Carl-Peschken-Str. 9
D-47441 Moers
Tel: +49 (2841) 99820-0
Fax: +49 (2841) 99820-1
Jednatelé:
R. Meißner, S. von Minden
Internet: www.nal-vonminden.de
E-Mail: [email protected]
FreeFax: (0800) 86 46 336
Rejstříkový soud Kleve
Č. v obchodním rejstříku.: HRB 56 79
DIČ: CZ 682 803 570
DIČ Německo: DE 189 016 086

Podobné dokumenty

NADAL® Norovirus - test (Kazetový test)

NADAL® Norovirus - test (Kazetový test) 5. Je-li výsledek testu negativní, avšak klinické symptomy přetrvávají, měly by být provedeny další testy pomocí jiných klinických metod. Negativní výsledek nevylučuje v žádném okamžiku možnost inf...

Více

NADAL Tetanus – Test (testovací kazeta)

NADAL Tetanus – Test (testovací kazeta) Dbejte na nutné množství vzorku. Přiveďte vzorek nebo kontroly na pokojovou teplotu (15-30°C). Nevkládejte vzorky do reakční zóny (výsledková zóna). Nedotýkejte se reakční zóny, aby se zabránilo ko...

Více

ZDE - Cuba

ZDE - Cuba DÍL DRUHÝ : MEXIKO – cenoty na Yucatánu Poté, co si užijeme nejlepší potápěčskou destinaci na Kubě a vychutnáme kouzlo starobylé Havany, přesuneme k největšímu potápěčskému pokladu Mexika, k cenotů...

Více

Scout® Pro

Scout® Pro Scout ® Pro Přenosné elektronické váhy

Více

Dvě akce. Dva úspěchy! Zavedení inovační technologie

Dvě akce. Dva úspěchy! Zavedení inovační technologie výstavby je velká a činí až 86 mm. Charakterizuje se velmi dobrou tepelnou izolací (Uf do 0,76 W/m²KUd do 0,51 W/m²K), stejně dobrou vzduchovou propustností (norma 3 DIN EN 12207) a vodotěsností (n...

Více

Od psychosomatiky k neuropsychoanalýze: Přínos

Od psychosomatiky k neuropsychoanalýze: Přínos vede k „postupné dezorganizaci“, která může pokračovat neomezeně dlouho, když se rozpadnou normální psychologické obrany a struktury. Tělesné symptomy, utvářené prostřednictvím somatizace, jsou pok...

Více

Bezlepková dieta a svaté přijímání

Bezlepková dieta a svaté přijímání — Věřící s bezlepkovou dietou by měl celebrujícímu knězi oznámit před začátkem mše svaté, že chce přijímat NH nebo, v případě, že NH není k dispozici, jen pod způsobou vína. Pokud věřící patří do m...

Více