zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Obec Svor
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 2/ 2016
konaného dne 3. února 2016
Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1
Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Na úřední desce Obce Svor bylo oznámení vyvěšeno dne: 25.1.2016
sejmuto dne: 4.2.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila.
Přítomni :
Zastupitelstvo obce Svor podle prezenční listiny v počtu členů : 6
Zastupitelstvo bylo vzhledem k počtu přítomných členů usnášeníschopné.
Občané v počtu osob : 17
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení dvou ověřovatelů zápisu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Výběrové řízení „ Oprava mostu přes Svorský potok u čp. 88 Svor“
6) Výběrové řízení „ Rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1771/1 a 1776 v k.ú.
Svor“
7) Výběrové řízení „Oprava střechy a kabin tělocvičny Svor“
8) Komunitní plán
9) Pronájem bytu v bytovém domě Svor čp.19.
10) Různé
11) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
12) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 18:27 hod.
1
Zápis k jednotlivým bodům programu:
1) Zahájení – zasedání zahájila starostka v 18.00 hodin
2) Program a jeho schválení – program schválen bez připomínek.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
3) Volba návrhové komise – ve složení J. Hrubá, J. Jahvodková
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
Ověřovatelé zápisu – ve složení S. Kořínková, V. Jonák
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
4) Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo obce Svor bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání dne 5.1.2016
Všechna usnesení byla splněna.
5) Výběrové řízení „ Oprava mostu přes Svorský potok u čp. 88 Svor“
Zastupitelstvo obce Svor schválilo na základě výběrového řízení podepsat smlouvu na
„Opravu mostu přes Svorský potok u čp. 88 Svor“ s firmou Miloslav Hantych,
Markvartice 221, 407 42 Děčín za cenu 544 499,65 Kč.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
6) „ Rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1771/1 a 1776 v k.ú. Svor“
Zastupitelstvo obce Svor schválilo na základě výběrového řízení podepsat smlouvu na
„Rekonstrukci komunikace na p.p.č. 1771/1 a 1776 v k.ú. Svor“ s firmou ZEPS s.r.o.,
Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk za cenu 600 074,09 Kč.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
7) Výběrové řízení „Oprava střechy a kabin tělocvičny Svor“
Zastupitelstvo obce Svor schválilo na základě výběrového řízení podepsat smlouvu na
„Opravu střechy kabin a tělocvičny Svor„ s firmou Zdeněk Baťka, Na Výslunní 1478,
473 01 Nový Bor za cenu 135 359,90 Kč.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
8) Komunitní plán
Zastupitelstvo obce Svor schválilo Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku
obcí Novoborska na období 2016 – 2020.
2
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
9) Záměr obce Svor pronajmout volné byty v bytovém domě Svor čp.19
Zastupitelstvo obce Svor na základě žádosti manželů Rudinských o výměnu
stávajícího pronajatého bytu č.4 Svor čp.19 za větší, rozhodlo pronajmout této rodině
volný byt v základní škole Svor.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
Zastupitelstvo obce Svor rozhodlo hlasovat o přidělení volného bytu v bytovém domě
č.5 Svor čp.19 tajnou volbou.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
Zastupitelstvo obce Svor schválilo tajnou volbou přidělení bytu č.5 v bytovém domě
Svor čp.19 paní Andree Procházkové.
Zastupitelstvo obce Svor rozhodlo hlasovat o přidělení volného bytu v bytovém domě
č.8 Svor čp.19 tajnou volbou.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
Zastupitelstvo obce Svor schválilo tajnou volbou přidělení bytu č.8 v bytovém domě
Svor čp.19 Barboře Kalčíkové.
Zastupitelstvo obce Svor rozhodlo hlasovat o přidělení volného bytu v bytovém domě
č.4 Svor čp.19 tajnou volbou.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6– K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák, S.
Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
Zastupitelstvo obce Svor schválilo tajnou volbou přidělení bytu č.4 v bytovém domě
Svor čp.19 Jaroslavu Buldrovi.
10) Různé
a) Žádost o dotaci na „Opravu mostu přes Svorský potok u čp.88 Svor“
Zastupitelstvo obce Svor schválilo podat žádost o dotaci z dotačního titulu
Libereckého kraje programu POV pro rok 2016 na „Opravu mostu přes Svorský potok
u čp.88 Svor“.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
b) Plán vybudování Lužických cyklotrailů
Zastupitelstvo obce Svor souhlasí s vybudováním záměru Lužických cyklotrailů, které
budou financovány z příslušných dotačních titulů.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
c) Žádost TJ Jiskra Svor o poskytnutí dotace
3
Zastupitelstvo obce Svor schválilo poskytnutí dotace TJ Jiskra Svor ve výši 100 000
Kč dle použití členěného v předložené žádosti. Zastupitelstvo obce svor schvaluje
podepsání smlouvy na tuto dotaci.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
11) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
Zastupitelstvo schválilo navržená usnesení.
Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 6 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. Jonák,
S. Kořínková, J. Hrubá, – 0 -0
12) Závěr
………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
…………………………………………
1. ověřovatel
…………………………………………
2. ověřovatel
4
USNESENÍ č. 2/2016
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 3.2.2016
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení ze zasedání dne 5.1.2016. Všechna usnesení byla splněna.
B. Zastupitelstvo jmenuje:
C.a) Zastupitelstvo schvaluje:
2.2. Program bez připomínek.
2.3. Návrhovou komisi ve složení J. Hrubá, J. Jahvodková
2.4. Ověřovatele zápisu ve složení S. Kořínková, V. Jonák
2.5. Na základě výběrového řízení podepsat smlouvu na „Opravu mostu přes Svorský potok u
čp. 88 Svor“ s firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín za cenu 544 499,65
Kč.
2.6. Na základě výběrového řízení podepsat smlouvu na „Rekonstrukci komunikace na p.p.č.
1771/1 a 1776 v k.ú. Svor“ s firmou ZEPS s.r.o., Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk za cenu
600 074,09 Kč.
2.7. Na základě výběrového řízení podepsat smlouvu na „Opravu střechy kabin a tělocvičny
Svor„ s firmou Zdeněk Baťka, Na Výslunní 1478, 473 01 Nový Bor za cenu 135 359,90 Kč.
2.8. Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2016 –
2020.
2.9. Tajnou volbou přidělení bytu č.5 v bytovém domě Svor čp.19 Andree Procházkové.
2.10. Tajnou volbou přidělení bytu č.8 v bytovém domě Svor čp.19 Barboře Kalčíkové.
2.11. Tajnou volbou přidělení bytu č.4 v bytovém domě Svor čp.19 Jaroslavu Buldrovi.
2.12. Podat žádost o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje programu POV pro rok 2016
na „Opravu mostu přes Svorský potok u čp.88 Svor“.
2.13. Poskytnutí dotace TJ Jiskra Svor ve výši 100 000 Kč dle použití členěného v předložené
žádosti. Zastupitelstvo obce svor schvaluje podepsání smlouvy na tuto dotaci.
2.14. Navržená usnesení.
C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
D. Zastupitelstvo ukládá
E. Zastupitelstvo požaduje
F. Zastupitelstvo ruší
G. Zastupitelstvo rozhodlo
2.15. Na základě žádosti manželů Rudinských o výměnu stávajícího pronajatého bytu č.4 Svor
čp.19 za větší, rozhodlo pronajmout této rodině volný byt v základní škole Svor.
2.15. Hlasovat o přidělení volného bytu v bytovém domě č.5 Svor čp.19 tajnou volbou.
2.16. Hlasovat o přidělení volného bytu v bytovém domě č.8 Svor čp.19 tajnou volbou.
2.17. hlasovat o přidělení volného bytu v bytovém domě č.4 Svor čp.19 tajnou volbou.
H. Zastupitelstvo deleguje
CH. Zastupitelstvo zvolilo
I. Souhlasí
5
2.18. Souhlasí s vybudováním záměru Lužických cyklotrailů, které budou financovány
z příslušných dotačních titulů.
……………………………………………
Jaroslav Rameš
místostarosta
…………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
6

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení 1) Zahájení – zasedání zahájila starostka v 18.00 hodin 2) Program a jeho schválení – program schválen bez připomínek. Hlasování: Pro-proti-zdržel se: 7 – K. Jonáková, J. Rameš, J. Jahvodková, V. J...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2015 konaného dne 9. dubna 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v pla...

Více

1 Informace o přijatých usneseních ze 42. schůze Rady

1 Informace o přijatých usneseních ze 42. schůze Rady Rada města Rumburk projednala a rozhodla o změně nájemní smlouvy o části nemovitosti ze dne 17. 5. 2006 a jejích dodatků č. 1 ze dne 4. 5. 2007 a č. 2 ze dne 16. 6. 2009 mezi městem Rumburk a spole...

Více

Usnesení_ZO_12_23-3-2016

Usnesení_ZO_12_23-3-2016 Antonínu Pečenému a Zuzaně Pečené, Rumburk, V Podhájí 239/6 s tím, že veškeré náklady s prodejem spojené (GP, vklad do KN, daň z převodu nemovitosti) hradí kupující. ZO pověřuje starostu uzavřením ...

Více

občasníku - Polevsko

občasníku - Polevsko Obec obdržela dotační prostředky na pořízení techniky za účelem snížení prašnosti v obci Polevsko. Smlouva byla podepsána s firmou EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou hodnota - 2 655 950,- Kč...

Více

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou (Jana Soukalová

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou (Jana Soukalová Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou Pod Baštou 1375/10, 46601 Jablonec nad Nisou

Více