Poplachový ventil, model AV-1-300, DN100 a DN150 zpomalovací

Komentáře

Transkript

Poplachový ventil, model AV-1-300, DN100 a DN150 zpomalovací
Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
http://www.tyco-fireproducts.com
Model AV-1-300 Alarm Valve, DN100, DN150 & DN200
Poplachový
ventil, model
AV-1-300, DN100 a DN150
Model
RC-1 Retard
Chamber
zpomalovací
komora, Valve
model Trim,
RC-1, 16 Bar
European
Conformity
příslušenství ventilu evropské shody, 16 bar
PRŮŘEZY
General
Obecný popis
SECTIONS
Obecný popis .................................................. 1
General
Description
. . . . . . .1 3
Technické
údaje ..............................................
Provozní zásady
Technical
Data ..............................................
. . . . . . . . . .3 4
ProjektováPrinciples
kritéria .........................................
Operating
. . . . . . .4 4
Montáž ............................................................... 5
Design Criteria . . . . . . . . . . 4
Nastavení ventilu ........................................... 5
Installation
. ................................................12
. . . . . . . . . . .5
Péče a údržba
Omezená
záruka
...........................................13
Valve
Setting
Procedure
. . . . .5
Postup
přiMaintenance
objednání .................................14
Care
and
. . . . 12
Shrnutí pokynů....... .....................Přílohy A-F
Limited Warranty . . . . . . . . 13
Ordering Procedure . . . . . . 14
Summary Instructions
. . . . . . . . . Appendices A-F
OBRÁZKY
1 - Sestava ......................................................... 2
2 - Ztráta tlaku ................................................. 3
FIGURES
Celkové rozměry
1 3- -Assembly
. . . ventilu
. . . . .......................
. . . .2 3
4 - Činnost ventilu ......................................... 4
2 - Pressure Loss . . . . . . . . 3
5 - Příslušenství ventilu, DN100
3 - Valve
Take-Outkomorou
Dimensions
.3 6
se zpomalovací
......................
4 6- -Valve
Operation
. . . . . .4
Příslušenství
ventilu,. DN150
se zpomalovací
komorou ...................... 7
5 - Valve
Trim, DN100
7 - w/
Příslušenství
ventilu, DN200
Retard Chamber
. . . . .6
se zpomalovací
komorou ...................... 8
6 - Valve
Trim, DN150
8 - w/
Příslušenství
ventilu, DN100
Retard Chamber
. . . . .7
bez
zpomalovací
komory
...................... 9
7 - Valve Trim, DN200
9 - w/
Příslušenství
ventilu, DN150
Retard Chamber
. . . . .8
bez zpomalovací
komory ....................10
8 - Valve
Trim, DN100
10 w/o
- Příslušenství
ventilu, DN200
Retard Chamber
. . . .9
bez zpomalovací komory ....................11
9 - Valve Trim, DN150
w/o Retard Chamber . . . 10
10 - Valve Trim, DN200
w/o Retard Chamber
. . . 11
Description
Poplachové ventily, model AV-1-300, DN100,
DN150 a DN200, jsou rozdělený dosedací
The
DN100,
DN150,
and obložením,
DN200,
kroužek,
klapka
s pryžovým
Model
AV-1-300
Alarm
Valvestoku
arevody,
dipoplachové
ventily
pro detekci
vided
seat
rubber
faced protipožárclapper,
které se
majíring,
používat
v mokrých
waterflow
alarm(automatické
valves that
are inních systémech
protipožární
tended
useurčeny
in wet pipe
(automatic
trysky). for
Jsou
pro automatickou
sprinkler)
fire protection
systems.
aktivaci elektrických
a/nebo hydraulických
poplachů,
když do systému
proudí stálý
tok
They
are designed
to automatically
acvody,electric
který odpovídá
výtokové alarms
rychlosti
tuate
and/or hydraulic
jedné there
nebo několika
protipožárních
trysek.
when
is a steady
flow of water
into
system podle
that is equivalent
to theje
Prothe
instalaci
různých tlaků
discharge
rate
of one
or more komora,
sprinpožadována
volitelná
zpomalovací
klers.
model RC-1. Používá se k předcházení
falešným
poplachům
spojeným
změnami
An
optional,
Model
RC-1seRetard
tlaku ve veřejným dodávkách vody.
Chamber is required for installations
Příslušenství
poplachového
regulačního
subject
to variable
pressures.
It is
ventilu
AV-1-300
tlakoměry,
used
to help
preventzahrnuje
false alarms
askteré monitorují
tlakové variations
podmínky syssociated
with pressure
in
tému, water
obtokový
regulační ventil, hlavní
public
supplies.
vypouštěcí ventil a ventil pro poplachoThe
Alarm Check
Valve
vou AV-1-300
zkoušku. Obtokový
regulační
ventil
Trim
includes
pressurepoplachů
gaugestím,tože
snižuje
možnost falešných
umožňuje
pomalé
a malé dočasné
zvýšení
monitor
system
pressure
conditions,
a
tlaku přiváděné
která
má systémem
by-pass
check vody,
valve,
a main
drain
projít, aniž
otevře
vodní
valve,
and sean
alarm
testklapka.
valve. The
bypass checkUPOZORNĚNÍ
valve reduces the possibility
alarms by
permitting
Ventily ofprofalse
poplachovou
zkoušku,
model
slow
as well
as small transient
inAV-1-300,
a zpomalovací
komora, model
creases
in water
supply
pressuremusí
to be
RC-1, popsané
v tomto
dokumentu,
být
passed
through
to the system
without
nainstalovány
a udržovány
v souladu
s tímto
opening
the waterway
clapper.
dokumentem
navíc k normám,
které uznává
schvalovací úřad, a k normám jakýchkoli
jiných příslušných
úřadů. Nedodržením
WARNING
těchto
pokynů
může dojít
The
Model
AV-1-300
Alarmk narušení
Check
výkonuand
těchto
zařízení.
Valves
Model
RC-1 Retard Chamber
described
herein must
installed
Majitel
nese odpovědnost
za to,be
že jeho
protipoand
maintained
in compliance
this
žární
systém a zařízení
budou vwith
náležitém
document
addition
thenějaké
standards
provozním in
stavu.
Pokudto
máte
dotazy,
recogized
the Approval
agency,který
in
měli bystebykontaktovat
dodavatele,
trysku namontoval,
nebo
jejího výrobce.
addition
to any other
authorities
having
jurisdiction. Failure to do so may impair the performance of these devices.
The owner is responsible for maintaining their fire protection system and devices in proper operating condition.
The installing contractor or manufacturer should be contacted with any
questions.
Strana 1 ze 20
Page 1 of 14
ŘÍJEN, 2005
DRAFT 10/13/05
TFP990_CS
TFP990
TFP990
TFP990_CS
Strana
Page 22ze
of2014
DÍLY VENTILŮ
VALVE
PARTS
Č. POPIS
NO.
DESCRIPTION
QTY. MN.
REF. REF.
1
NV
11 Těleso
Valveventilu
Body ........................
. . . . . . . 1 NR
otvoru pro
ruku............
1 (c) (c)
22 Kryt
Handhole
Cover
. . 1 See
těsnění
krytu otvoru
33 Ploché
Handhole
Cover
1 (a) nebo (c)
pro ruku ..................................
Gasket
.
.
.
.
. .................
. . . . 1 See
4 Dosedací kroužek
1 (a) or
NV(c)
4
Seat Ring . . . . . . . . 1 NR
5 Klapka ......................................
1
(b)
Clapper . . . . . . . . . . 1 See (b)
5
6 Obložení klapky ...................
1 (a) nebo (b)
Clapper Facing . . . . 1 See (a) or (b)
6
7 Podložka klapky ...................
1
(b)
78 Samosvorný
Clapper Washer
. . . 1 See (b)
krycí šroub
8 s Hex
Self-Locking
1
(b)
šestihrannou
hlavou........
Cap
Screw
. . . ...............
. . . . 1 See
9 Čep
závěsu
klapky
1 (b) (b)
Clapperčepu
Hinge
Pinklapky
. . 1 See
910 Pouzdro
závěsu
4 (b) NV
10
Clapper
Hinge
11 Pružina
klapky
......................
1
(b)
Pin Bushing . . . . . . . 4 NR
11 Clapper Spring . . . . 1 See (b)
DÍLY VENTILŮ
VALVE
PARTS
Č. POPIS
NO.
DESCRIPTION
QTY. REF.MN. REF.
12 Kryt
otvoru pro
ruku
12
Handhole
Cover
Šestihranný
Hex Bolt, šroub,
4 (c)
Ventily
DN100
...................................
. . . . . 4 See (c)
DN100
Valves
Ventily
DN150
a DN200 .................. 6 (c)
DN150
& DN200
13 Čep
závěsu
Valves
. . klapky
. . . . . . . . . 6 See (c)
se čtvercovouhlavou
13 Trubka
Clapper
Hinge Pin
1 CH
Zátka,
3/8”Head
NPT ..................................
Square
Pipe
Plug, 3/8" NPT . . . . 1 CH
POZNÁMKY:
1. F xNOTES:
F ventil zobrazený jako pomůcka; součásti
pro ventily G x G a F x G jsou sdíleny.
1.
FxF
valve shown for reference;
2. NV: Nelze
vyměnit.
components
3. CH: Běžně
k dostání for G x G and F x G
valves are shared.
2. NR: Not Replaceable
3. CH: Common Hardware
11
NÁHRADNÍ DÍLY
REPLACEMENT
PARTS
Č. POPIS
NO.
DESCRIPTION
P/N P/N
(a) Sada náhradních dílů
(a) zahrnuje
Repair Parts
Kit,
3a6
Includes
3 &.............................
6
92-200-1-416
Ventil
DN100
DN100
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-416
92-200-1-620
Ventil
DN150
..............................
DN150
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-620
92-200-1-816
Ventil
DN200
.............................
DN200klapky
Valve . . . . . . . . 92-200-1-816
(b) Sestava
(b) zahrnuje
Clapper5-11:
Assembly,
Ventil
DN100
............................. 92-200-1-423
Includes
5-11
DN100
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-423
92-200-1-623
Ventil
DN150
..............................
DN150
Valve
. . . . . . . . 92-200-1-623
92-200-1-823
Ventil
DN200
.............................
(c) Sada
dílů Valve
krytu s .otvorem
DN200
. . . . . . pro
. 92-200-1-823
20,7 bar,
(c) ruku,
Handhole
Cover
obsahuje
3, 12 bar,
Parts Kit,2,20,7
Ventil DN100 ............................. 92-203-1-424
Includes 2, 3, 12
Ventil DN150 .............................. 92-203-1-624
DN100 Valve . . . . . . . . 92-203-1-424
Ventil DN200 ............................. 92-203-1-824
DN150 Valve . . . . . . . . 92-203-1-624
DN200 Valve . . . . . . . . 92-203-1-824
1
5
10
10
9
13
6
7
4
8
3
2
12
FIGURE 11
OBRÁZEK
DN100, DN150
& DN200
MODEL
AV-1-300
ALARM
VALVE
POPLACHOVÝ
VENTIL,
MODEL
AV-1-300,
DN100,
DN150
A DN200
——
ASSEMBLY
—
SESTAVA —
TFP990_CS
TFP990
Strana 3 ze 20
Page 3 of 14
Technické
údaje
Technical
Data
Povolení:
Poplachové ventily, model AV-1-300,
DN100, DN150 a DN200, se zpomalovací
Approvals:
komorou,
model RC-1 nebo bez ní jsou u
The
DN100,
DN150,
and DN200
FM
a VDS
povoleny
s příslušenstvím
ventilů
Model AV-1-300
Valves
with or
evropské
shody (vizAlarm
obrázky
5 až 10).
without Model RC-1 Retard Chamber
Poplachový
are FM andventil
VDS Approved with European Conformity
Valve DN100,
Trim (Ref.
Fig-a
Ventily,
model AV-1-300,
DN150
ures 5 thru
10).
DN200,
s příslušenstvím
ventilů evropské
shody, jsou určeny pro vertikální montáž
(tok
proudící
Alarm
Valvenahoru) a jsou dimenzovány
pro
16 bar.
Ztráta
Themaximální
DN100,provozní
DN150,tlakand
DN200,
nominálního
tlaku versus
tok jewith
uvedena
na
Model AV-1-300
Valves
Euroobrázku
2 a celkovéValve
rozměry
ventilu
pean Conformity
Trim
are jsou
for
uvedeny
obrázku 3. (flow going up),
vertical na
installations
and
they
are
use atpodle
a maxiPřírubové spojerated
jsou for
vyvrtány
ISO
mum(PN10/16)
service pressure
16 bar.
Nomi2084
nebo ANSIofB16.1
(třída
125).
nal pressure
loss
versus
flow isvyříznuty
shown
Drážkové
spoje
jsou
případně
Figure se2, standardními
and the valve
take-out
vinsouladu
specifikacemi
dimensions
areocelových
shown intrubkách.
Figure 3. Jsou
pro
drážky na
vhodné pro drážkové koncové potrubní
• Tlakoměr systému
Retard Chamber:
• Hlavní
vypouštěcí
ventil/ventil
pro poThe
Retard
Chamber
is cast iron.
plachovou zkoušku
Valve
Trim:regulační ventil
• Obtokový
The Valve Trim is illustrated in Figures
Automatický
5• thru
10. The vypouštěcí
Valve Trimventil
forms a part
of
the
laboratory
approval
the AV• Poplašný tlakový spínač
tokuofvody
1-300 Alarm Valve and is necessary
• Zpomalovací
komora, pokud
to
for
the proper operation
of the je
AV-1300relevantní
Alarm Valve. Each package of trim
includes the following items:
spojky, které jsou uvedeny nebo schváleny
Flanged
connections systému.
are drilled per
pro
servis protipožárního
ISO 2084 (PN10/16) or ANSI B16.1
Závitové
spoje otvorů
jsou podleconnecISO 7/1,
(Class 125).
The grooved
aby
mohly
akceptovat are
příslušenství
podle
tions,
as applicable,
cut in accordobrázků
5 ažstandard
10.
ance with
groove specifications for poplachového
steel pipe. They
are suitable
Součásti
ventilu
jsou zofor use na
with
grooved
end pipe
brazeny
obrázku
1. Těleso
a krytcous otplings pro
thatruku
are jsou
listed
or approved
for
vorem
z tvárné
litiny. Dosefire protection
service.
dací
kroužek je system
bronzový.
Klapka je buď
z litiny nebo tvárné litiny. Ventily všech
Threaded
port obložení
connections
per
velikostí
využívají
klapkyare
EPDM.
ISO 7/1 to readily accept the trim arrangements komora
detailed in Figures 5 thru
Zpomalovací
10.
Zpomalovací
komora je z litiny.
Componentsventilu:
of the Alarm Valve are
Příslušenství
shown in Figure 1. The body and handPříslušenství je zobrazené na obrázcích 5
hole
are ductile
iron.
The seat
až
10.cover
Představuje
součást
laboratorního
ring is bronze.
The clapper
either
schvalování
poplachového
ventiluisAV-1-300
or ductile
iron.
All fungování
valve sizes
utilacast
je nezbytné
pro
řádné
tohoto
ize an EPDM
clapper
facing. zahrnuje
ventilu.
Každý paket
příslušenství
následující položky:
•
•
•
•
•
•
•
Water Supply Pressure Gauge
System Pressure Gauge
Main Drain / Alarm Test Valve
Bypass Check Valve
Automatic Drain Valve
Waterflow Pressure Alarm Switch
Retard Chamber, as applicable
• Přívodní tlakoměr
DN
100
150
0,20
00
DN
0,10
0,09
0,08
DN
2
POKLES
JMENOVITÉHO
TLAKU
bar
NOMINAL
PRESSURE DROP
IN V
BAR
0,25
0,07
0,06
0,05
1000
2000
3000
5000
7000
10000
15000
FLOW
RATEVIN
LITRESZA
PER
MINUTE(l/min)
(LPM)
PRŮTOK
LITRECH
MINUTU
FIGURE 22
OBRÁZEK
DN100, DN150
& DN200
MODEL
AV-1-300
ALARM
VALVE
POPLACHOVÝ
VENTIL,
MODEL
AV-1-300,
DN100,
DN150
A DN200
—
PRESSURE LOSS
VERSUS
—
—NOMINAL
ZTRÁTA JMENOVITÉHO
TLAKU
VERSUSFLOW
TOK —
DN100
356 mm
(FxF,FxG,
FxG
FxF,
ornebo
GxG
305 mm
mm
305
(FxF,
FxG)
(FxF, FxG)
311 mm
(GxG)
(GxG)
254 mm
mm
254
(FxF,
FxG)
(FxF, FxG)
260
260 mm
mm
(GxG)
(GxG)
DN150
GxG)
DN200
OBRÁZEK
FIGURE 3
DN100, DN150
& DN200
MODEL
AV-1-300
ALARM
POPLACHOVÝ
VENTIL,
MODEL
AV-1-300,
DN100,
DN150VALVE
A DN200
——
TAKE-OUT
CELKOVÉ DIMENSIONS
ROZMĚRY — —
TFP990_CS
TFP990
Strana
Page 44ze
of2014
WATERFLOW
SPÍNAČ
PRESSURE
POPLAŠNÉHO
ALARM
SWITCH
ZAŘÍZENÍ
TLAKU VODY
4
JAKMILE
SE ZPOMALOVACÍ
ONCE
RETARD
KOMORA
NAPLNÍ,FILLS,
AKTIVUJÍ
CHAMBER
SE
POPLAŠNÝ
TLAKOVÝ
WATERFLOW PRESSURE
SPÍNAČ TOKU VODY A
ALARM
SWITCH
AND
POPLAŠNÉ
ZAŘÍZENÍ
WATER MOTOR
VODNÍHO
MOTORU
ALARM ACTUATE
TOK VODY K
WATERFLOW
POPLAŠNÉMU
TO WATER
1
ZAŘÍZENÍ
MOTOR
ALARM
TOKU
VODNÍHO MOTORU
UPONPO
SPRINKLER
PROTIPOŽÁRNÍ
FLOW,
WATERWAY
TRYSKOU, OTEVŘE
CLAPPER
OPENS
SE VODNÍ KLAPKA
WATERFLOW
FILTR
ALARM LINE
TOK DO
POPLAŠNÉHO
TO
SYSTEM
SYSTÉMU
STRAINER
VEDENÍ
ZPOMALOVACÍ
RETARD
KOMORA
CHAMBER
SYSTEM
TLAKOMĚR
SYSTÉMU
PRESSURE
GAUGE
RESTRICTION
OMEZENÍ
BY-PASS
OBTOKOVÝ
CHECK
REGULAČNÍ
VENTIL
VALVE
AUTOMATICKÝ
AUTOMATIC
VYPOUŠTĚCÍ
DRAIN
VALVE
VENTIL
3
KDYŽ
TOK PŘEKROČÍ
WHEN
FLOW
KAPACITU
EXCEEDS
DRAIN
VYPOUŠTĚNÍ,
ZAČNE
CAPACITY, RETARD
SE ZPOMALOVACÍ
CHAMBER
BEGINS
KOMORA PLNIT
TO FILL
HLAVNÍ
MAIN
DRAIN/
VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL/VENTIL
PRO
ALARM TEST
POPLACHOVOU
VALVE
ZKOUŠKU
2
SUPPLY
TLAKOMĚR
PRESSURE
PŘÍVODU
GAUGE
TOK
VODY DRÁŽKOU
WATERFLOW
DOSEDACÍHO
THROUGH
SEAT
KROUŽKU A
RING GROOVE AND
POPLACHOVÝM
ALARM
PORT
OTVOREM
FIGURE
44
OBRÁZEK
DN100, DN150
& DN200
MODEL
AV-1-300
ALARM
VALVE
POPLACHOVÝ
VENTIL,
MODEL
AV-1-300,
DN100,
DN150
A DN200
— OPERATION
—
— PROVOZ —
Provozní
zásady
Operating
Principles
Když je protipožární systém poprvé
tlakován, bude voda proudit do systému tak
dlouho,
dokud
přívod vodysystem
a tlak systému
When the
fireseprotection
is innevyrovnají, a pružina uzavře klapku
itially
being
pressurized,
water
v poplachovém ventilu. Jakmile will
se flow
tlaky
into the system
until theventil
waterv provozu
supply
stabilizují,
je poplachový
systemumístěná
pressure
become
equalaand
ve středu
drážka
v dosedacím
ized, and
the Spring
closes the
Clapkroužku
je utěsněná.
V důsledku
toho,
když
in the Alarm
Valve.ventil
Onceuveden
the presjeper
poplachový
regulační
do
sures have
stabilized,
the Alarm
Valve
provozu,
neprotéká
voda
poplachovým
is in service
the centrally
located
otvorem
do and
poplašných
zařízení
(tj.
groove inzařízení
the Seat
Ring ismotoru
sealed.a/nebo
Conpoplašné
vodního
sequently,
with poplašného
the Alarm Check
Valve
spínač
tlakového
zařízení).
set for service, there is no flow through
Pokud
z důvodu
činnosti
protipožárních
the alarm
port to
the alarm
devices
trysek dojde k stálému toku vody do systému
(i.e.,
water
motor
alarm
and/or
presprotipožárních trysek, otevře se klapka
sure alarm
switch).
podle
obrázku
4. Voda pak může proudit
do
drážky
umístěné
uprostřed
When
there
is a steady
flowdosedacího
of water
kroužku
ven přessystem
poplachový
otvor
into thea sprinkler
due to
a
směrem
automatickému
vypouštěcímu
sprinklerkoperation,
the Clapper
opens
ventilu.
Kdyžin tok
z poplachového
as shown
Figure
4. Water isotvoru
then
překročí
vypouštěcí
permitted
to flowkapacitu
into theautomatického
centrally lovypouštěcího
ventilu,
začne
se
zpomalovací
cated groove in the Seat Ring and out
komora
případě
systémů
proměnlivým
through(v the
alarm
port stowards
the
tlakem) plnit jako funkce množství vody,
Automatic
Drain
Valve.
When
theflow
které může procházet omezením. Následně
from
the alarm
port exceeds
drain
se
budou
aktivovat
poplašnéthezařízení
capacity
of
the
Automatic
Drain
Valve,
vodního motoru a/nebo spínač tlakového
the Retard Chamber
(where provided
poplašného
zařízení. Poplašná
zařízení
in the case
systems with
variable
budou
nadáleofaktivována,
dokud
bude
klapka otevřená. Když se klapka zavře, bude
voda
v poplachovém
pressure),
begins to vedení
fill as aautomaticky
function of
vytékat
přes automatický
ventil
the amount
of water vypouštěcí
that can pass
(z důvodu přerušení toku vody do systému
through
the
Restriction.
Subsequently,
protipožárních trysek).
the water motor alarm and/or the presVsure
případě
systémů
s proměnlivým
tlakem
alarm
switch will
be actuated.
The
může
v systému
pokračovat
jakož
alarms
will continue
to bepomalé
actuated
asi
malé
přiváděné
vody
longdočasné
as the zvýšení
Clappertlaku
remains
opened.
(přes
obtokový
regulační
aniž se
Water
in the alarm
linesventil),
will automatotevře
Přechodná
přívodním
ically klapka.
drain out
throughvlna
the vAutomatic
tlaku,
k okamžitému
Drain která
Valvestačí
when
the Clapper otevření
closes
klapky,
falešný poplach
a část
(due tonezpůsobí
a discontinuation
in the flow
of
zvýšení
tlaku
se
ztratí
v
systému,
a
water into the sprinkler system). tak se
sníží možnost dalšího otevření. Jakákoli
In the
case of variable
sysvoda
v poplachovém
vedenípressure
se automaticky
vypustí,
čímžas se
sníží transient
možnost
tems, slow
welldále
as small
falešného
důvodu pressure
následné
increasespoplachu
in water z supply
přechodné
vlny vtopřívodním
tlaku.
may continue
be built up
in the system (via the bypass check valve) without opening the Clapper. A transient
surge in supply pressure which is sufficient to only momentarily open the
Clapper will not cause a false alarm,
and a portion of the increase in pressure will be trapped within the system,
thus reducing the possibility of another
opening. Any water in the alarm line is
automatically drained, further reducing the possibility of a false alarm due
to a successive transient surge in supply pressure.
Projektová
Design Criteria
kritéria
In planning the installation, considera-
tion must be given to the disposal of
Při
plánování
montáže se
v úvahu
the
large quantities
of musí
watervzít
that
may
likvidace
velkého
vody,
které
be associated
withmnožství
draining the
system
může
být spojeno
s vypouštěním
systému
or performing
a flow
test.
nebo prováděním testu toku.
The sprinkler system designer must be
Projektant
systému
protipožárních
trysek
si
aware that
the configuration
of the
pipmusí být vědom toho, že konfigurace poting
network
and
its
tendency
to
trap
rubní sítě a její tendence zachycovat vzdupockets
of air
(such
as in themřížkového
case of a
chové
kapsy
(jako
v případě
peaked-roof
gridded
system)
afsystému pro špičaté střechy) mohoucan
ovlivnit
fect the
performance
of theAčkoli
alarmmírné
sysvýkon
poplašného
systému.
tem. Although
a slight
amount
of
množství
zachyceného
vzduchu
je žádoucí
trapped
air is desirable
to zvýšení
preventtlaku
sigpro
předcházení
výraznému
pressure
increases
due
to
znificant
důvodu tepelně
vyvolané
expanze
vody,
thermally
inducedzachyceného
expansionvzduchu
of the
může
velké množství
a large
quantity
of trapped
vwater,
systému
způsobit
občasný
poplach. air in
a system may result in the possibility
Možnost
občasnéhoalarm.
poplachového stavu
of an intermittent
je důsledek skutečnosti, že tok ze systému
přes
ventil
jednu jedinou
The testovací
possibility
of annebo
intermittent
alarm
protipožární
jen velmi málo
souvisí
condition istrysku
a consequence
of the
fact
s that
tokem,
může
ventilem.
Tento
thekterý
flow out
of projít
the system
through
rozdíl
se zvyšuje
s velikostí
Kdyby
the test
valve or
a singleventilu.
sprinkler
is
byl
bez zachyceného
vzduchu,
verysystém
small relative
to the flow that
can
rovnal
by se through
přítok výtoku
a klapka
se
be passed
the valve.
Thisbydifvždy
stabilizovala
v určité
poloze
ference
increases
withotevřené
valve size.
If
(pro
toku).
the přizpůsobení
system werepožadovaného
free of trapped
air,V
případě
zachyceného
vzduchu
v
systému
flow in would equal flow out and the
se však klapka nejprve otevře více, protože
Clapperzpočátku
would always
at
systém
požadujestabilize
větší tok,
TFP990_CS
dokud se vzduchové kapsy nestlačí (zpátky
téměř na přívodní tlak), a potom bude
mít tendenci vrátit se blíže k dosedacímu
kroužku. Jestliže je objem vzduchových
kapes nadměrný, může být tok do systému
okamžitě snížen skoro na nulu (jakmile
jsou vzduchové kapsy stlačeny) a klapka
se může zavřít, čímž se tok do poplašného
zařízení ukončí.
Jakmile se klapka zavře, musí ze systému
předtím, než se znovu otevře, vytéct
dostatek vody. Opakování výše uvedeného
stavu se nazývá občasný poplach.
Pomocí ventilace (která může sloužit i
jako koncový inspekční testovací spoj)
vedoucí potrubím z horní části příčného
hlavního vedení nebo konce odbočky
v nejvzdálenějším místě od poplachového
ventilu a pomalého plnění systému v souladu s kroky popsanými v části Nastavení
ventilu, lze předejít zachycení nadměrného
množství vzduchu.
Montáž
POZNÁMKY
Správné fungování poplachoveých ventilů, model DPV-1, závisí na tom, zda je
namontován v souladu s obrázky 5 až 10.
Změna příslušenství může to způsobit, že
zařízení nebude fungovat správně a schválení
a záruky výrobce nebudou platné.
Poplachové ventily musí být namontovány
na viditelném a snadno přístupném místě.
Doporučujeme, aby byla viditelnost vody vypouštěné z poplachového potrubí zajištěna
umístěním vypouštěcího výstupu na dobře
viditelném místě.
Strana 5 ze 20
ventilu. Větrací vedení by mělo být
připojeno k horní části příčného hlavního
vedení nebo ke konci odbočky a tak, aby se
nacházelo v nejvyšší úrovni víceúrovňové
instalace.
Krok 11. Ověřte, zda voda už přestala téct
z vypouštěcího systému poplachového
vedení. Jestliže voda nadále teče, postupujte
podle pokynů uvedených v části Péče a
údržba.
Větrací spoj se může použít k vypuštění
nadměrného vzduchu ze systému, a tudíž
k minimalizaci možnosti falešného poplachu
z důvodu občasné vlny v přívodním tlaku.
Kontrakce/expanze spojené s nadměrným
množstvím zachyceného vzduchu by také
mohly způsobit, že se vodní klapka bude
cyklicky otvírat a zavírat během kontrolního
testu nebo při vypuštění jednou jedinou
protipožární tryskou.
POZNÁMKY
Na vypuštění zpomalovací komory a potrubí k poplašnému zařízení vodního motoru si
musíte nechat dostatek času.
Nastavení ventilu
Krok 12. Jakmile bylo ověřeno, že tok vody
z vypouštěcího systému poplachového vedení skončil, nastaví se poplachový ventil,
který je pak připraven k uvedení do provozu.
Kroky 1 až 12 se provádějí při prvním
nastavování poplachového regulačního
ventilu, model AV-1-300, nebo po spuštění
systému v důsledku požáru.
POZNÁMKA
Po uvedení protipožárního systému do
provozu informujte příslušné úřady a osoby
odpovědné za monitorování poplachů speciálních a/nebo centrálních stanic.
Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil a
potom otevřete hlavní vypouštěcí ventil a
všechny přídavné vypouštěcí ventily.
Krok 2. Zkontrolujte, zda jsou šrouby krytu
s otvorem pro ruku pevně utažené. Pokud
ne, utáhněte je křížem.
Krok 3. Vyčistěte filtry v poplachovém
vedení a otevřete regulační ventil poplašného zařízení vodního motoru.
Krok 4. Zavřete hlavní regulační ventil,
všechny přídavné vypouštěcí ventily a
ventil pro poplachovou zkoušku.
Krok 5. Otevřete větrací spoj vzdáleného
příčného hlavního vedení nebo odbočky
(viz krok 6 v části Montáž).
Teplota v místě, kde jsou namontovány mokré
protipožární systémy, musí být udržována minimálně na 4°C.
Krok 6. Pomalu otvírejte hlavní regulační
ventil, dokud neuslyšíte hluk tekoucí vody, a
potom ventil otevřete o jednu další otáčku.
Krok 1. Při montáži příslušenství musí být
ventily v poli (tj. jiné než ventily vybavené
příslušenstvím ve výrobě), všechny vsuvky,
spojky a zařízení čisté a bez vodního kamene a roztřepených okrajů. Používejte
těsnicí přípravek na potrubní závity střídmě
pouze na zasunovací závity.
POZNÁMKA
Plnění systému vodou může vyústit ve
spuštění dalších souvisejících poplachů. V
důsledku toho musí být nejprve uvědomen
majitel a hasiči, centrální řídicí stanice nebo
jiná signální stanice, na kterou jsou poplašná
zařízení napojená.
Krok 2. Zazátkujte nepoužívané poplachové spoje.
Krok 7. Jakmile skončí vypouštění
okysličené vody a poté, co voda vytékala
plně alespoň 15 sekund, zavřete větrací
spoj vzdálené odbočky.
Krok 3. Musí být zajištěn vhodný odvod
vody vypuštěné z poplachového vedení
a systému. Vypouštěná voda musí být
nasměrována tak, aby nezpůsobila žádné
škody ani nebezpečné situace.
Krok 4. Vypouštěcí systém poplachového
vedení musí být upraven tak, aby nehrozilo
zamrznutí.
Krok 5. Regulační ventil v externě
přimontovaném obtoku kolem vodní
klapky musí být namontován tak, aby jeho
šipka směřovala nahoru.
Krok 6. Doporučujeme, aby větrací spoj
(který se může použít i jako koncový
inspekční testovací spoj) vedl potrubím od
příčného hlavního vedení nebo odbočky
v nejvzdálenějším místě od poplachového
V případě potřeby můžete na automatický
vypouštěcí ventil přitisknout plunžr, aby se
vypouštění zpomalovací komory urychlilo.
Krok 8. Zcela otevřete hlavní regulační
ventil.
Krok 9. Otevřete koncový inspekční testovací spoj (nebo ventil pro poplachovou
zkoušku, pokud to schválil příslušný úřad)
a ověřte, zda fungují poplašná zařízení
systému.
POZNÁMKA
Před provedením testu poplašného zařízení,
informujte příslušné úřady a všechny
pracovníky, kteří tím mohou být postiženi.
Krok 10. Zavřete koncový inspekční
testovací spoj (nebo ventil pro poplachovou zkoušku).
TFP990
TFP990_CS
Strana
Page 66ze
of2014
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
POPIS
NO.
MN.
DESCRIPTION
QTY.
025500013; Vodoměr; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) .......................................................................................................................... 2
1610000210; Kulový ventil;
mosaz; plnéWater
vrtání;gauge;
1/2” BSP;
kv=16,3;
025500013;
1/4"PN30;
npt; 300
psi . pr
1
. . ......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2162156; Automatický2vypouštěcí
ventil;Ball
DN15;
oper.:
k =25
neprovoz.:
k =5PN30;
...............................................................
1610000210;
valve;
brass;
fullabore;
1/2" BSP;
kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . .11
260; Spínač tlakového 3poplašného
...................................................................................................................................
2162156;zařízení
Automatic
drain valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . .11
260;
Alarm
pressure
switch
. . .x. vnitřní
. . . . . .DN15
. . . . . ......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
305003; Filtr, bronzový4PN20;
síto
SS 0,65
mm; závit
vnitřní
305003; Strainer bronze PN20; screen SS 0.65 mm; thread fem. x fem.1/2" . . . . . . . . .21
5 .....................................................................................................................................................................
406012; Koleno 3 mm/m5
406012;
Elbow 3typu
mm/m5
6 ventil
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
460491004D; Regulační
výkyvného
DN15 ...............................................................................................................
Swing
type ..................................................................................................................
check valve 1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Mokrý potrubní ventil7AV-1;460491004D;
21 bar (300 psi);
DN100
Wet alarm
valve AV-1; 300 psi; DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
8 komora
522111002; Zpomalovací
......................................................................................................................................................
522111002;
Retarding
9 DN15;
. .závitem
. . . . . . ........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
59304FO; Kulový ventil;
plné vrtání;
PN40;chamber
větrací otvor. .se
59304FO;
size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . .12
700484; Vsuvka DN1510s otvorem
3,56Ball
mmvalve;
......................................................................................................................................
11
700484; Nipple 1/2" with orifice 3.56 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
700487; Testovací a vypouštěcí
ventil; DN50 vstup; DN50 výstup; DN15 testovací zařízení ........................................ 1
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12
A280I2; Spojka z temperované litiny; loket 45°; BSP vnější závit DN50; pozinkovaná .................................................... 1
A120I2; malleable fitting; elbow 45°; BSP thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13
A341D4; Spojka z temperované
litiny;
spoj; BSP
závitDN15
závit x1/2"
vnitřní
nerezová
1
A341D4;
malleable
fitting;
union; vnější
BSP thread
malezávit.;
x fem.;
S.S. . ............................
14
.............1
AP140D4; Potrubní vsuvka;
nerezová pipe
ocel nipple;
316; DN15;
délkasteel
140 316;
mm .................................................................................
AP140D4;
stainless
size 1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . . .11
15
AP180D4; Potrubní vsuvka;
nerezová pipe
ocel nipple;
316; DN15;
délkasteel
180 316;
mm .................................................................................
AP180D4;
stainless
size 1/2"; length 180 mm . . . . . . . . . . . . . .11
16
AP200D4; Potrubní vsuvka;
nerezová pipe
ocel nipple;
316; DN15;
délkasteel
200 316;
mm .................................................................................
AP200D4;
stainless
size 1/2"; length 200 mm . . . . . . . . . . . . . .11
17
AP200I2; Potrubní vsuvka;
ocel;
DN50;
délka
200;steel;
pozinkovaná
............................................................................................
AP200I2;
pipe
nipple;
size 2"; length
200 mm; galvanized
18
. . . . . . . . . . . . . . . . .11
AP60D4; Potrubní vsuvka;
ocel nipple;
316; DN15;
délkasteel
60 mm
AP60D4; pipe
stainless
316;......................................................................................
size 1/2"; length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . .11
19 nerezová
AP80D4; Potrubní vsuvka;
ocel nipple;
316; DN15;
délkasteel
80 mm
AP80D4; pipe
stainless
316;......................................................................................
size 1/2"; length 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . .11
20 nerezová
ATDDMN;
Adapter
fitting;
brass;
thread
DN15
x DN15 male;
nickel pl. . . . . . . . . . . . . .11
21
ATDDMN.; Spojka adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
x DN15
vnější
závit
poniklovaná
.........................................................
ATDMCON;
Adapter
fitting;
brass;
DN15 male
x compr.
15 mm; nickel
pl. . . . . . . .22
22
ATDMCON; Spojka adaptéru,
mosaz, závit;
DN15
vnitřní
závitthr.
x kompr.
15 mm;
poniklovaná.
................................
23
ETDMDFN;
Adapter
elbow;
DN15
male závit
x DN15
fem.; nickel
pl. . . . . . . . . . .22
ETDMDFN; Koleno adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
vnějšíbrass;
závit xthr.
DN15
vnitřní
poniklované
...............................
Plug; brass;
thread DN15.....................................................................................................
male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
PTDN; Zátka, mosaz, 24
závit; PTDN;
DN15 vnější
závit; poniklovaná
RTDMBFN;
Adapter
reduce;
DN8 fem.; nickel
pl. . . . . . . . .22
25
RTDMBFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
vnějšíbrass;
závit thread
x DN8 DN15
vnitřnímale
závitxponiklovaná
...............................
RTDMEFN;
Adapter
reduce;
male
x DN20
fem.; nickel
pl. . . . . . . .11
26
RTDMEFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
vnějšíbrass;
závit thread
x DN20DN15
vnitřní
závit
poniklovaná
.............................
27
RTEDMN;
reduce;
brass;
DN20
male
x DN15
male; nickel
pl. . . . . . . .11
RTEDMN.; Redukce adaptéru;
mosaz, Adapter
závit; DN20
vnější
závitthread
x DN15
vnitřní
závit
poniklovaná
..............................
TTDMDDFN;
Adap DN15
tee; brass;
DN15
malevnitřní
x DN15
femxxDN15
DN15vnitřní
fem; nickel pl. . . . . 3
TTDMDDFN; T spojka28
adaptéru;
mosaz, závit;
vnějšíthr.
závit
x DN15
závit
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparant . . . . . . . . . . . . . . .32
29
závit;poniklovaná .....................................................................................................................................................................................
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30
WS00000004; Tlaková zpětná hadice 3 x 6 délka 1,2 m; průhledná ...................................................................................... 2
WS00000097; Poniklovaná měděná trubka 15 x 1 mm pro AV1 ............................................................................................. 1
4
28
2
26
23
27
1
10
25
6
8
16
24
29
28
1
20
25
7
22
30
12
18
13
9
22
17
10
14
6
23
15
11
19
29
5
21
28
3
OBRÁZEK
FIGURE
55
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POPLACHOVÉHO
VENTILU AV-1-300,
EUROPEAN
CONFORMITY
AV-1-300
ALARMSHODY,
VALVESE
TRIM
with RC-1 RETARD
CHAMBER
EVROPSKÉ
ZPOMALOVACÍ
KOMOROU
RC-1
——DN100
DN100——
TFP990_CS
TFP990
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Strana 7 ze 20
Page 7 of 14
POPIS
NO.
MN.
QTY.
DESCRIPTION
025500013; Vodoměr; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) .......................................................................................................................... 2
1610000210; Kulový ventil;
mosaz; plnéWater
vrtání;gauge;
1/2” BSP;
kv=16,3;
025500013;
1/4"PN30;
npt; 300
psi .pr
. ......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
2162156; Automatický 2vypouštěcí
ventil;Ball
DN15;
oper.:
k =25
neprovoz.:
k =5PN30;
...............................................................
1610000210;
valve;
brass;
fullabore;
1/2" BSP;
kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . 11
2162156;
Automatic
drain valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
260; Spínač tlakového poplašného
zařízení
...................................................................................................................................
. . x. .vnitřní
. . . . . .DN15
. . . . .......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
260;
Alarm
pressure
switch
305003; Filtr, bronzový4PN20;
síto
SS 0,65
mm; závit
vnitřní
305003; Strainer bronze PN20; screen SS 0.65 mm; thread fem. x fem.1/2" . . . . . . . . . 21
5 .....................................................................................................................................................................
406012; Koleno 3 mm/m5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
406012;
Elbow typu
3 mm/m5
460491004D; Regulační6 ventil
výkyvného
DN15 ...............................................................................................................
7
460491004D;
Swing
type..................................................................................................................
check valve 1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mokrý potrubní ventil AV-1;
21 bar (300 psi);
DN150
8
Wet alarm
valve AV-1; 300 psi; DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
522111002; Zpomalovací komora
......................................................................................................................................................
. . .závitem
. . . . . . .......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
522111002;
Retarding
chamber
59304FO; Kulový ventil;9 DN15;
plné vrtání;
PN40; větrací
otvor. se
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
10
700484; Vsuvka DN15 s otvorem 3,56 mm...................................................................................................................................... 1
700484; Nipple 1/2" with orifice 3.56 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
11
700487; Testovací a vypouštěcí
ventil; DN50 vstup; DN50 výstup; DN15 testovací zařízení ........................................ 1
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12
A280I2; Spojka z temperované
litiny;
loket 45°;fitting;
BSP vnější
DN50;
pozinkovaná
....................................................
A120I2;
malleable
elbowzávit
45°; BSP
thread
2" female;
galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
13
A341D4; Spojka z temperované
litiny;
spoj; BSPfitting;
závit union;
DN15 vnější
závit x1/2"
vnitřní
nerezová
A341D4;
malleable
BSP thread
malezávit;
x fem.;
S.S. .............................
14
. . . . . . . . . . . . . . 11
AP140D4; Potrubní vsuvka;
nerezová ocel
DN15;
délkasteel
140 mm
AP140D4;
pipe 316;
nipple;
stainless
316;.................................................................................
size 1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
15
AP180D4; Potrubní vsuvka;
nerezová ocel
DN15;
délkasteel
180 mm
AP180D4;
pipe 316;
nipple;
stainless
316;.................................................................................
size 1/2"; length 180 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
16
AP200D4; Potrubní vsuvka;
nerezová ocel
DN15;
délkasteel
200 mm
AP200D4;
pipe 316;
nipple;
stainless
316;.................................................................................
size 1/2"; length 200 mm . . . . . . . . . . . . . . 11
17
AP200I2; Potrubní vsuvka;
DN50;pipe
délka
200;steel;
pozinkovaná
............................................................................................
AP200I2;
nipple;
size 2"; length
200 mm; galvanized
18 ocel;
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AP60D4; Potrubní vsuvka;
DN15;
délkasteel
60 mm
......................................................................................
AP60D4; ocel
pipe 316;
nipple;
stainless
316;
size 1/2"; length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19 nerezová
AP80D4; ocel
pipe 316;
nipple;
stainless
316;
size 1/2"; length 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 11
20 nerezová
AP80D4; Potrubní vsuvka;
DN15;
délkasteel
80 mm
......................................................................................
ATDDMN;
Adapter
fitting;
brass;
thread
x DN15 male;
nickel pl. . . . . . . . . . . . . . 11
21
ATDDMN.; Spojka adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
x DN15
vnější
závitDN15
poniklovaná
.........................................................
ATDMCON;
Adapter
brass;
DN15 male
x compr.
15 mm; nickel
pl. . . . . . . . 22
22
ATDMCON; Spojka adaptéru,
mosaz, závit;
DN15fitting;
vnitřní
závitthr.
x kompr.
15 mm;
poniklovaná.
................................
ETDMDFN;
Adapter
DN15
malezávit
x DN15
fem.; nickel
pl. . . . . . . . . . . 22
23
ETDMDFN; Koleno adaptéru;
mosaz, závit;
DN15elbow;
vnějšíbrass;
závit xthr.
DN15
vnitřní
poniklované
...............................
PTDN;vnější
Plug; závit;
brass;poniklovaná
thread DN15.....................................................................................................
male; nickel plated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
24 DN15
PTDN; Zátka, mosaz, závit;
RTDMBFN;
Adapter
reduce;
DN15 male
DN8 fem.; nickel
pl. . . . . . . . . 22
25
RTDMBFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
vnějšíbrass;
závit xthread
DN8 vnitřní
závit xponiklovaná
...............................
RTDMEFN;
Adapter
reduce;
DN20 fem.; nickel
pl. . . . . . . . 11
26
RTDMEFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
vnějšíbrass;
závit xthread
DN20DN15
vnitřnímale
závitx poniklovaná
.............................
27
RTEDMN; Adapter reduce; brass; thread DN20 male x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . 1
RTEDMN.; Redukce adaptéru;
mosaz, závit; DN20 vnější závit x DN15 vnitřní závit poniklovaná .............................. 1
28
TTDMDDFN; Adap tee; brass; thr. DN15 male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . . 3
TTDMDDFN; T spojka adaptéru; mosaz, závit; DN15 vnější závit x DN15 vnitřní závit x DN15 vnitřní
3
29
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparant . . . . . . . . . . . . . . . 2
závit;poniklovaná .....................................................................................................................................................................................
30
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
WS00000004; Tlaková zpětná hadice 3 x 6 délka 1,2 m; průhledná ...................................................................................... 2
WS00000097; Poniklovaná měděná trubka 15 x 1 mm pro AV1 ............................................................................................. 1
4
28
2
26
23
27
1
10
25
6
8
16
24
29
28
20
1
7
22
30
12
18
13
9
22
17
25
14
10
6
23
15
11
19
5
29
21
28
3
FIGURE 6 6
OBRÁZEK
EUROPEAN
CONFORMITY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POPLACHOVÉHO
VENTILU AV-1-300,
AV-1-300
ALARM
VALVE
TRIM
with RC-1 RETARD
CHAMBER
EVROPSKÉ SHODY, SE ZPOMALOVACÍ
KOMOROU
RC-1
— DN150 —
— DN150 —
TFP990
TFP990_CS
Strana
Page 88ze
of2014
Č. POPIS
MN.
DESCRIPTION
NO.NPT;
QTY.
025500013; Vodoměr; 1/4”
21 bar (300 psi) ............................................................................................................................................
1610000210; Kulový ventil; mosaz; plné vrtání; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr .......................................................................................
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
2162156; Automatický vypouštěcí
ventil; DN15; oper.: k =25 a neprovoz.: k =5.................................................................................
1610000210; Ball valve; brass; full bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . 1
2
260; Spínač tlakového poplašného
zařízení
.....................................................................................................................................................
2162156;
Automatic
drain valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . 1
3
305003; Filtr, bronzový PN20;
0,65 pressure
mm; závitswitch
vnitřní x. vnitřní
260;SS
Alarm
4 síto
. . . . . . DN15
. . . . . ........................................................................................
..................................1
406012; Koleno 3 mm/m55.......................................................................................................................................................................................
305003; Strainer bronze PN20; screen SS 0.65 mm; thread fem. x fem. 1/2" . . . . . . . . 1
460491005; Regulační ventil
typu 3DN20
....................................................................................................................................
406012; Elbow
mm/m5
6 výkyvného
................................................2
Mokrý potrubní ventil AV-1;
bar (300 psi);
DN200
....................................................................................................................................
Swing
type
check valve 3/4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7 21460491005;
522111002; Zpomalovací 8komora
Wet........................................................................................................................................................................
alarm valve AV-1; 300 psi; DN200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
59304FO; Kulový ventil; DN15;
plné vrtání;Retarding
PN40; větrací
otvor se
522111002;
chamber
9
. . závitem
. . . . . . ..........................................................................................
..................................1
59304FO;
valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . . 2
10
700484; Vsuvka DN15 s otvorem
3,56 mmBall
........................................................................................................................................................
700484;
Nipplevstup;
1/2" with
orifice
3.56DN15
mm testovací
11
. . . . . . . .zařízení
. . . . . . ...........................................................
.....................1
700487; Testovací a vypouštěcí
ventil; DN50
DN50
výstup;
700487;
Test45°;
& drain
inlet;DN50;
2" outlet;
1/2" test facility
12
....................1
A280I2; Spojka z temperované
litiny; loket
BSP valve
vnější2"závit
pozinkovaná
......................................................................
A120I2;
malleable
fitting;
elbow
45°; závit
BSP thread
2"závit;
female;
galv. ..............................................
13
.................1
A341D4; Spojka z temperované
litiny; spoj;
BSP závit
DN15
vnější
x vnitřní
nerezová
A341D4;
malleable
fitting;
union; BSP
BSPDN20;
threadpozinkovaná
1/2" male x fem.;
S.S. . . . . . . . . . . . . . . . 1
14
A596E2; Spojka z temperované
litiny; zátka
s vnějším
závitem;
.............................................................
A596E2;
malleable
fitting;
plug120
male;
size 3/4"; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
15 nerezová
AP120E4; Potrubní vsuvka;
ocel
316; DN20;
délka
mmBSP
....................................................................................................
AP120E4;
steel
size 3/4"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
16 nerezová
AP200D4; Potrubní vsuvka;
ocelpipe
316;nipple;
DN15;stainless
délka 200
mm316;
...................................................................................................
pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2"; length 200 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
17
AP200I2; Potrubní vsuvka;
ocel;AP200D4;
DN50; délka
200; pozinkovaná ..............................................................................................................
AP200I2; pipe nipple; steel; size 2"; length 200 mm; galvanized . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18
AP250E4; Potrubní vsuvka; nerezová ocel 316; DN20; délka 250 mm ....................................................................................................
AP250E4; pipe nipple; stainless steel 316; size 3/4"; length 250 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
19
AP60D4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel 316; DN15; délka 60 mm ........................................................................................................
20
AP60D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2"; length 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN.; Spojka adaptéru;
mosaz,
závit;Adapter
DN15 xfitting;
DN15 brass;
vnější thread
závit poniklovaná
...........................................................................
ATDDMN;
DN15 x DN15
male; nickel pl. . . . . . . . . . . . . . 1
21
ATEMCRN; Koleno adaptéru,
závit; Adapter
DN20 vnější
závit
x kompr.
18 mm;
......................................................
ATEMCRN;
elbow;
brass;
thr. DN20
maleponiklované
x compr.18 mm;
nickel pl. . . . . . . . 2
22 mosaz,
ETDMDFN; Koleno adaptéru;
mosaz,
závit;
DN15
vnější
závit
x
DN15
vnitřní
závit
poniklované
.................................................
ETDMDFN; Adapter elbow; brass; thr. DN15 male x DN15 fem.; nickel
pl. . . . . . . . . . . 2
23
RTDMBFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 vnější
závit
x DN8
vnitřní
závit
poniklovaná
.................................................
RTDMBFN;
Adapter
reduce;
brass;
thread
DN15
male
x DN8 fem.;
nickel pl. . . . . . . . . 2
24
RTDMEFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 vnější
závit
x DN20
vnitřní
...............................................
RTDMEFN;
Adapter
reduce;
brass;
thread
DN15závit
maleponiklovaná
x DN20 fem.;
nickel pl. . . . . . . 1
25
RTEDMN.; Redukce adaptéru;
závit;
DN20 reduce;
vnější závit
x DN15
................................................
RTEDMN;
Adapter
brass;
threadvnitřní
DN20závit
maleponiklovaná
x DN15 male;
nickel pl. . . . . . . . 3
26 mosaz,
TTDMDDFN; T spojka adaptéru;
mosaz, závit;
DN15
vnější
závit
DN15male
vnitřní
závit fem
x DN15
vnitřní
závit;poniklovaná
TTDMDDFN;
Adap
tee;
brass;
thr.xDN15
x DN15
x DN15
fem;
nickel pl. . . . . 2...
27
TTEEEFN;
brass;
thr.xDN20
x DN20
x DN20
fem;závit;
nickel
pl. . . . . . .......
.1
28 mosaz,
TTEEEFN; T spojka adaptéru;
závit;Adap
DN20tee;
vnitřní
závit
DN20fem
vnitřní
závitfem
x DN20
vnitřní
poniklovaná
TTEMEEFN;
brass;
DN20 vnitřní
male x závit
DN20x fem
x DN20
nickel
pl. . . . .......
1
29
TTEMEEFN; T spojka adaptéru;
mosaz; závitAdap
DN20tee;
vnější
závitthr.
x DN20
DN20
vnitřnífem;
závit;
poniklovaná
WS00000004;
Pressure
hose 3........................................................................................................
x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
30 hadice
WS00000004; Tlaková zpětná
3 x 6 délka
1,2 m;relief
průhledná
WS00000098;
plated
tube 18 x 1 mm for AV1 DN200 . . . . . . . . . . . . . . 1
31 měděná
WS00000098; Poniklovaná
trubka 18Nickel
x 1 mm
pro copper
AV1 .............................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
2
1
1
2
1
4
27
1
12
24
6
10
30
25
8
23
26
1
19
15
24
15
26
6
29
30
7
26
22
2
18
13
9
17
14
23
16
31
28
11
20
22
5
21
27
3
FIGURE
7 7
OBRÁZEK
EUROPEAN
CONFORMITY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POPLACHOVÉHO
VENTILU AV-1-300,
AV-1-300
ALARM VALVE
with RC-1 RETARD
CHAMBER
EVROPSKÉ
SHODY,TRIM
SE ZPOMALOVACÍ
KOMOROU
RC-1
— DN200
—
— DN200 —
TFP990
TFP990_CS
Strana
20
Page
9 9ofze14
Č. POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MN.
025500013; Vodoměr; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) ........................................................................................................................... 2
1610000210; Kulový ventil; mosaz; plné vrtání; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ...................................................................... 1
2162156; Automatický NO.
vypouštěcí
ventil; DN15; oper.: k =25 a neprovoz.: k =5................................................................ 1QTY.
DESCRIPTION
260; Spínač tlakového poplašného zařízení .................................................................................................................................... 1
..2
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
406012; Koleno 3 mm/m51......................................................................................................................................................................
2
..1
1610000210;
Ball DN15
valve;................................................................................................................
brass; full bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . 1
460491004D; Regulační ventil
výkyvného typu
3 212162156;
..1
drain
valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . 1
Mokrý potrubní ventil AV-1;
bar (300Automatic
psi); DN100
...................................................................................................................
. . . se
. . závitem
. . . . . . . ........................................................................
................................2
..1
260;
pressure
switch otvor
4
59304FO; Kulový ventil; DN15;
plnéAlarm
vrtání;
PN40; větrací
. . . . . . DN15
. . . . . testovací
. . . . . . . . zařízení
. . . . . . ..........................................
...................1
..2
406012;
Elbowvstup;
3 mm/m5
5
700487; Testovací a vypouštěcí
ventil; DN50
DN50.výstup;
. . . . . . . . ......................................................
........................1
..1
6
460491004D;
Swing
check
1/2"
A280I2; Spojka z temperované
litiny; loket 45°;
BSPtype
vnější
závitvalve
DN50;
pozinkovaná
7
Wet alarm valve AV-1; 300 psi; DN100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP120D4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel 316; DN15; délka 120 mm .................................................................................. 1
8
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
AP140D4; Potrubní vsuvka; nerezová ocel 316; DN15; délka 140 mm .................................................................................. 1
9
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP180D4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel 316; DN15; délka 180 mm .................................................................................. 1
10
A120I2; malleable fitting; elbow 45°; BSP thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP200I2; Potrubní vsuvka;
DN50; délka
pozinkovaná
.............................................................................................
..1
11 ocel;
AP120D4;
pipe 200;
nipple;
stainless steel
316; size 1/2"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . 1
AP80D4; Potrubní vsuvka;
ocelpipe
316;nipple;
DN15; stainless
délka 80 mm
..1
12nerezová
AP140D4;
steel.......................................................................................
316; size 1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN.; Spojka adaptéru;
závit;pipe
DN15
x DN15
vnějšísteel
závit316;
poniklovaná
..1
13 mosaz,
AP180D4;
nipple;
stainless
size 1/2";..........................................................
length 180 mm . . . . . . . . . . . . 1
ATDMCON; Spojka adaptéru,
závit;
vnitřní
...............2
..1
14 mosaz,
AP200I2;
pipeDN15
nipple;
steel;závit
size x
2";kompr.
length 15
200mm;
mm;poniklovaná.
galvanized .................................
ETDMDFN; Koleno adaptéru;
závit;
vnější
závit steel
x DN15
vnitřní
závitlength
poniklované
..............2
..1
15 mosaz,
AP80D4;
pipeDN15
nipple;
stainless
316;
size 1/2";
80 mm ................................
PTDN; Zátka, mosaz, závit;
vnější závit;
poniklovaná
......................................................................................................
..1
16 DN15
ATDDMN;
Adapter
fitting; brass;
thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . 1
.....2
..2
17
ATDMCON;
Adapter
brass;x thr.
male
x compr.15
mm;................................
nickel pl.
RTDMBFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 fitting;
vnější závit
DN8DN15
vnitřní
závit
poniklovaná
..2
18
ETDMDFN;
Adapter
brass;
thr. DN15
male
x DN15
fem.; nickel
pl. . . . . . . . . 1
RTDMEFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 elbow;
vnější závit
x DN20
vnitřní
závit
poniklovaná
..............................
. . . . .vnitřní
.................3
..1
PTDN;
Plug;
brass;
thread
DN15
nickel
plated
19
TTDMDDFN; T spojka adaptéru;
mosaz,
závit;
DN15
vnější
závitmale;
x DN15
vnitřní
závit x. .DN15
RTDMBFN; Adapter reduce; brass; thread DN15 male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . 2
20
závit;poniklovaná ......................................................................................................................................................................................
..1
21
RTDMEFN;
reduce;
brass; thread
DN15 male x DN20 fem.; nickel pl. . . . . . 2
WS00000004; Tlaková zpětná
hadice 3 x 6Adapter
délka 1,2
m; průhledná
.......................................................................................
..3
22 měděná
TTDMDDFN;
thr...............................................................................................
DN15 male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . 1
WS00000097; Poniklovaná
trubka Adap
15 x 1tee;
mmbrass;
pro AV1
23
24
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
8
20
5
7
13
19
23
22
1
15
20
6
17
24
9
14
10
4
22
17
2
18
8
5
18
12
23
11
21
16
22
3
OBRÁZEK 8
FIGURE 8
PŘÍSLUŠENSTVÍ POPLACHOVÉHO
VENTILU AV-1-300,
EUROPEAN CONFORMITY
EVROPSKÉ
SHODY,
BEZ
ZPOMALOVACÍ
KOMORY CHAMBER
RC-1
AV-1-300 ALARM VALVE TRIM without RC-1 RETARD
—
DN100
—
— DN100 —
Strana
Page 10
10zeof2014
TFP990_CS
TFP990
Č. POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MN.
025500013; Vodoměr; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) ............................................................................................................................ 2
1610000210; Kulový ventil; mosaz; plné vrtání; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ....................................................................... 1
2162156; Automatický NO.
vypouštěcí
ventil; DN15; oper.: k =25 a neprovoz.: k =5................................................................. 1QTY.
DESCRIPTION
260; Spínač tlakového poplašného zařízení ..................................................................................................................................... 1
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 2
406012; Koleno 3 mm/m51.......................................................................................................................................................................
2
1610000210;
Ball valve;
brass; full bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . .1. 1
460491004D; Regulační ventil
výkyvného typu
DN15 .................................................................................................................
3 21
2162156;
drain
valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . .1. 1
Mokrý potrubní ventil AV-1;
bar (300Automatic
psi); DN150
....................................................................................................................
260;
pressure
switch otvor
4
. . . se
. . .závitem
. . . . . . .........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 1
59304FO; Kulový ventil; DN15;
plnéAlarm
vrtání;
PN40; větrací
406012;
Elbow vstup;
3 mm/m5
5
. . . . . . .DN15
. . . . .testovací
. . . . . . . zařízení
. . . . . . . ..........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 2
700487; Testovací a vypouštěcí
ventil; DN50
DN50. výstup;
6
460491004D;
Swing
check
valve
1/2"pozinkovaná
. . . . . . . . . ......................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 1
A280I2; Spojka z temperované
litiny; loket 45°;
BSPtype
vnější
závit
DN50;
7
Wet alarm valve AV-1; 300 psi; DN150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP120D4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel 316; DN15; délka 120 mm ................................................................................... 1
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
8
AP140D4; Potrubní vsuvka; nerezová ocel 316; DN15; délka 140 mm ................................................................................... 1
9
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP180D4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel 316; DN15; délka 180 mm ................................................................................... 1
A120I2; malleable fitting; elbow 45°; BSP thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10
AP200I2; Potrubní vsuvka;
DN50; délka
pozinkovaná
..............................................................................................
11 ocel;
AP120D4;
pipe 200;
nipple;
stainless steel
316; size 1/2"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . .1. 1
AP80D4; Potrubní vsuvka;
ocelpipe
316;nipple;
DN15; stainless
délka 80 steel
mm ........................................................................................
AP140D4;
316; size 1/2"; length 140 mm . . . . . . . . . . . . .1. 1
12 nerezová
ATDDMN.; Spojka adaptéru;
závit;pipe
DN15
x DN15
vnějšísteel
závit316;
poniklovaná
13 mosaz,
AP180D4;
nipple;
stainless
size 1/2"; ...........................................................
length 180 mm . . . . . . . . . . . . .1. 1
ATDMCON; Spojka adaptéru,
závit;
vnitřní
x kompr.
15 mm;
14 mosaz,
AP200I2;
pipeDN15
nipple;
steel; závit
size 2";
length 200
mm;poniklovaná.
galvanized ..................................
. . . . . . . . . . . . . . . .2. 1
ETDMDFN; Koleno adaptéru;
závit;
vnější
závit steel
x DN15
vnitřní
závitlength
poniklované
15 mosaz,
AP80D4;
pipeDN15
nipple;
stainless
316;
size 1/2";
80 mm .................................
. . . . . . . . . . . . . . .2. 1
PTDN; Zátka, mosaz, závit;
vnější závit;
poniklovaná
.......................................................................................................
16 DN15
ATDDMN;
Adapter
fitting; brass;
thread DN15 x DN15 male; nickel pl. . . . . . . . . . . . .1. 1
RTDMBFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 fitting;
vnější brass;
závit x thr.
DN8DN15
vnitřní
závit
poniklovaná
17
ATDMCON;
Adapter
male
x compr.15
mm;.................................
nickel pl.
. . . . . .2. 2
18
ETDMDFN;
Adapter
brass;x DN20
thr. DN15
male
x DN15
fem.; nickel
pl. . . . . . . . . .1. 2
RTDMEFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 elbow;
vnější závit
vnitřní
závit
poniklovaná
...............................
19
. . . . .vnitřní
. . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 1
PTDN;
Plug;
brass;
thread
DN15
nickel
plated
TTDMDDFN; T spojka adaptéru;
mosaz,
závit;
DN15
vnější
závitmale;
x DN15
vnitřní
závit .x.DN15
20
RTDMBFN; Adapter reduce; brass; thread DN15 male x DN8 fem.; nickel pl. . . . . . . . . 2
závit;poniklovaná .......................................................................................................................................................................................
21
RTDMEFN;
reduce;
brass; thread
DN15 male x DN20 fem.; nickel pl. . . . . . .2. 1
WS00000004; Tlaková zpětná
hadice 3 x 6Adapter
délka 1,2
m; průhledná
........................................................................................
22 měděná
TTDMDDFN;
thr................................................................................................
DN15 male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . .1. 3
WS00000097; Poniklovaná
trubka Adap
15 x 1tee;
mmbrass;
pro AV1
23
24
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000097; Nickel plated copper tube 15 x 1 mm for AV1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
8
20
5
7
13
19
23
22
15
1
6
17
24
9
14
10
4
22
17
2
20
18
8
5
18
12
11
21
23
16
22
3
FIGURE
9 9
OBRÁZEK
EUROPEAN
CONFORMITY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POPLACHOVÉHO
VENTILU AV-1-300,
AV-1-300EVROPSKÉ
ALARM VALVE
TRIM
RC-1 RETARD
CHAMBER
SHODY,
BEZwithout
ZPOMALOVACÍ
KOMORY
RC-1
——
DN150
——
DN150
Strana
ze14
20
Page
1111of
TFP990_CS
TFP990
Č. POPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
MN.
025500013; Vodoměr; 1/4” NPT; 21 bar (300 psi) ...........................................................................................................................................
1610000210; Kulový ventil; mosaz; plné vrtání; 1/2” BSP; PN30; kv=16,3; pr ......................................................................................
2162156; Automatický vypouštěcí
ventil; DN15; oper.: k =25 a neprovoz.: k =5................................................................................
NO. DESCRIPTION
QTY.
260; Spínač tlakového poplašného zařízení ....................................................................................................................................................
025500013; Water gauge; 1/4" npt; 300 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
406012; Koleno 3 mm/m51......................................................................................................................................................................................
2 výkyvného
1610000210;
Ball
valve;
brass; full bore; 1/2" BSP; PN30; kv=16.3; pr . . . . . . . . . . . . . 1
460491005; Regulační ventil
typu
DN20
...................................................................................................................................
3 212162156;
drain
valve; 1/2"; oper.: k=25 & non oper: k=5 . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mokrý potrubní ventil AV-1;
bar (300Automatic
psi); DN200
...................................................................................................................................
4
. . . se
. . závitem
. . . . . . . ........................................................................................
..................................1
260;
pressure
switch otvor
59304FO; Kulový ventil; DN15;
plnéAlarm
vrtání;
PN40; větrací
5
. . . . . . DN15
. . . . . testovací
. . . . . . . . zařízení
. . . . . . ..........................................................
.....................2
406012;
Elbowvstup;
3 mm/m5
700487; Testovací a vypouštěcí
ventil; DN50
DN50.výstup;
6
460491005; Swing type check valve 3/4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A280I2; Spojka z temperované
litiny; loket 45°; BSP vnější závit DN50; pozinkovaná .....................................................................
7
Wet alarm valve AV-1; 300 psi; DN200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A596E2; Spojka z temperované litiny; zátka s vnějším závitem; BSP DN20; pozinkovaná .............................................................
8
59304FO; Ball valve; size 1/2"; full bore; PN40; venthole threaded . . . . . . . . . . . . . . . 2
AP120D4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel 316; DN15; délka 120 mm ..................................................................................................
9
700487; Test & drain valve 2" inlet; 2" outlet; 1/2" test facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP120E4; Potrubní vsuvka;
nerezová
316; DN20;
mm
...................................................................................................
10
A120I2;ocel
malleable
fitting;délka
elbow120
45°;
BSP
thread 2" female; galv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
AP200I2; Potrubní vsuvka;
DN50; délka
200;fitting;
pozinkovaná
.............................................................................................................
.................2
11 ocel;
A596E2;
malleable
plug male;
BSP size 3/4"; galvanized
AP250E4; Potrubní vsuvka;
nerezová
ocel
316;
DN20;
délka
250
mm
...................................................................................................
12
AP120D4; pipe nipple; stainless steel 316; size 1/2"; length 120 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
ATDDMN.; Spojka adaptéru;
závit;pipe
DN15
x DN15
vnějšísteel
závit316;
poniklovaná
13 mosaz,
AP120E4;
nipple;
stainless
size 3/4";..........................................................................
length 120 mm . . . . . . . . . . . . . . 1
ATEMCRN; Koleno adaptéru,
závit;
DN20
vnější
závit
kompr.
mm;
poniklované
.................1
14 mosaz,
AP200I2;
pipe
nipple;
steel;
sizex 2";
length18
200
mm;
galvanized.....................................................
ETDMDFN; Koleno adaptéru;
závit;
DN15
vnější
závit xsteel
DN15316;
vnitřní
................................................
..............1
15 mosaz,
AP250E4;
pipe
nipple;
stainless
sizezávit
3/4"; poniklované
length 250 mm
RTDMBFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15fitting;
vnějšíbrass;
závit thread
x DN8 vnitřní
poniklovaná
16
ATDDMN;
Adapter
DN15 xzávit
DN15
male; nickel................................................
pl. . . . . . . . . . . . . . 1
17
ATEMCRN;
Adapter
brass;
thr. DN20
male
x compr.
18mm;..............................................
nickel pl. . . . . . . . 2
RTDMEFN; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;
DN15 elbow;
vnější závit
x DN20
vnitřní
závit
poniklovaná
18
ETDMDFN;
elbow;závit
brass;
thr. DN15
male
x DN15
fem.; nickel
pl. . . . . . . . . . . 2
RTEDMN.; Redukce adaptéru;
mosaz, závit;Adapter
DN20 vnější
x DN15
vnitřní
závit
poniklovaná
...............................................
19
RTDMBFN;
Adapter
DN15 male
nickel
pl. . . . . . . . 2..
TTDMDDFN; T spojka adaptéru;
mosaz, závit;
DN15reduce;
vnější brass;
závit x thread
DN15 vnitřní
závitxx DN8
DN15fem.;
vnitřní
závit;poniklovaná
20 mosaz,
RTDMEFN;
reduce;
brass;
thread
DN15
male
x DN20
fem.; závit;
nickelponiklovaná
pl. . . . . . .......
1
TTEEEFN; T spojka adaptéru;
závit;Adapter
DN20 vnitřní
závit
x DN20
vnitřní
závit
x DN20
vnitřní
. . . . . . . .....
21
RTEDMN;
Adapter
brass;x DN20
threadvnitřní
DN20 male
DN15 vnitřní
male; nickel
2
TTEMEEFN; T spojka adaptéru;
mosaz; závit
DN20reduce;
vnější závit
závit xx DN20
závit;pl.
poniklovaná
22
TTDMDDFN;
Adap1,2
tee;m;
brass;
thr. DN15
male x DN15 fem x DN15 fem; nickel pl. . . . 2
WS00000004; Tlaková zpětná
hadice 3 x 6 délka
průhledná
.......................................................................................................
23 měděná
TTEEEFN;
Adap
brass;
fem x DN20 fem x DN20 fem; nickel pl. . . . . . . 1
WS00000098; Poniklovaná
trubka
18 xtee;
1 mm
prothr.
AV1DN20
..............................................................................................................
...1
TTEMEEFN; Adap tee; brass; thr. DN20 male x DN20 fem x DN20 fem; nickel pl.
WS00000004; Pressure relief hose 3 x 6 length 1.2 m; transparent . . . . . . . . . . . . . . . 2
WS00000098; Nickel plated copper tube 18 x 1 mm for AV1 DN200 . . . . . . . . . . . . . . 1
24
25
26
1
9
19
5
8
25
7
1
15
11
19
11
21
5
24
14
4
10
25
6
17
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
22
2
21
18
18
13
26
23
12
20
17
16
22
3
OBRÁZEK1010
FIGURE
EUROPEAN
CONFORMITY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POPLACHOVÉHO
VENTILU AV-1-300,
AV-1-300
ALARM VALVE
without RC-1 RETARD
EVROPSKÉ
SHODY,TRIM
BEZ ZPOMALOVACÍ
KOMORYCHAMBER
RC-1
—
—DN200
DN200—
—
Strana 12 ze 20
TFP990_CS
Péče a údržba
přestala voda téct z automatického vypouštěcího ventilu.
Následující postupy a kontroly se musí
provést tak, jak je uvedeno, navíc
k jakýmkoli specifickým požadavkům
příslušného úřadu. Nedostatky musí být
okamžitě odstraněny.
POZNÁMKA
V případě potřeby můžete na automatický
vypouštěcí ventil přitisknout plunžr, aby se
vypouštění zpomalovací komory urychlilo.
Majitel odpovídá za kontrolu, zkoušky a
údržbu svého protipožárního systému a
zařízení v souladu s tímto dokumentem a
s příslušnými normami jakýchkoli příslušných úřadů. Pokud máte nějaké dotazy,
měli byste kontaktovat dodavatele, který
produkt namontoval, nebo jejich výrobce.
Doporučujeme, aby kontrolu, zkoušky a
údržbu systémů automatických protipožárních trysek prováděl kvalifikovaný servisní
pracovník.
Poplašné
ventily,
model
AV-1-300,
nepotřebují pravidelnou plánovanou
údržbu. Doporučujeme však, aby se pravidelně kontrolovalo, zda poplašná zařízení
pracují tak, jak je přijatelné pro příslušný
úřad. Nedostatky musí být okamžitě
odstraněny.
POZNÁMKA
Provádění péče a údržby vyústí ve spuštění
dalších souvisejících poplachů. V důsledku
toho musí být nejprve uvědomen majitel
a hasiči, centrální řídicí stanice nebo jiná
signální stanice, na kterou jsou poplašná
zařízení napojená.
Před uzavřením hlavního regulačního
ventilu protipožárního systému z důvodu
údržbářských prací na protipožárních systémech, které řídí, musí uzavření příslušných
protipožárních systémů nejprve povolit
příslušné úřady a všichni pracovníci, na které
může mít tato skutečnost dopad, musí být
uvědoměni.
Postup pravidelného testu
poplašného zařízení toku vody
Testování poplašných zařízení toku vody
systému by se mělo provádět pravidelně na
základě požadavků příslušného úřadu.
Krok 1. Před provedením testu poplašného
zařízení, informujte příslušné úřady a
všechny pracovníky, kteří tím mohou být
postiženi.
Krok 2. Otevřete ventil pro poplachovou
zkoušku (nebo koncový inspekční testovací
spoj, pokud to je přijatelné pro příslušný
úřad) a ověřte, zda poplašná zařízení
systému fungují. Ověřte, zda se poplašné
zařízení vodního motoru a/nebo spínač
tlakového poplašného zařízení aktivují
správně a ve lhůtě požadované příslušným
úřadem.
Krok 3. Ověřte, zda z automatického vypouštěcího ventilu neuniká žádná voda.
Krok 4. Zavřete ventil pro poplachovou
zkoušku (nebo koncový inspekční testovací
spoj).
Krok 5. Ověřte, zda poté, co bylo ponecháno
dost času pro vypuštění zpomalovací
komory a případně poplachového vedení
k poplašnému zařízení vodního motoru,
Krok 6. Vyčistěte filtr umístěný v připojení
ke zpomalovací komoře. Ujistěte se, že
jste košík filtru nasadili správně a že jste
bezpečně utáhli víčko.
POZNÁMKA
Čištění filtru po každém spuštění poplašných
zařízení je obzvláště důležité v případě dodávek vody (například z jezer a řek), v níž je
usazeno velké množství různých nečistot.
Ucpané poplachové vedení může způsobit, že
poplašná zařízení nebudou fungovat.
Krok 7. Informujte všechny úřady
odpovědné za monitorování montáže, že
protipožární systém byl znovu uveden do
provozu.
Vypuštění systému protipožárních
trysek
Vypuštění systému protipožárních trysek
musí být provedeno v souladu s následujícím postupem:
Krok 4. Pomocí světla najděte a odstraňte
všechny úlomky, které se mohly uložit
v drážce dosedacího kroužku. Zkontrolujte, zda není poškozené lůžko dosedacího
kroužku. Jestliže je dosedací kroužek zubatý
napříč lůžkem, potom se bude muset
poplachový regulační ventil vyměnit. Není
praktické dosedací kroužek opravovat.
Krok 5. Najděte a odstraňte všechny
úlomky, které se mohly uložit v obložení
klapky. Pokud v obložení klapky zůstane
menší nedostatek, po řádném vyčištění
obou ploch čistým hadrem ho převraťte. V
případě potřeby obložení klapky vyměňte.
Ujistěte se, že jste pojistný upevňovací
prvek přitáhli k podložce klapky dobře.
Krok 6. Vyměňte pružinu a sestavu klapky,
jak je zobrazeno na obrázku 1. Zatímco
přidržujete závity pružiny dole, vložte
znovu čep závěsu. Ujistěte se, že čep závěsu
je celý stlačený k zadní části ventilu.
Krok 7. Vyměňte kryt s otvorem pro
ruku. V souladu s kroky popsanými v části
Nastavení uveďte poplachový ventil znovu
do provozu.
Krok 2. Otevřete větrací spoj vzdáleného
příčného hlavního vedení nebo odbočky
(viz krok 6 v části Montáž).
Ztráta přebytečného tlaku systému
V případě systému s proměnlivým tlakem
by mohl tlakoměr systému normálně
ukazovat tlak větší, než je tlak zobrazený
na přívodním tlakoměru. Hodnota by také
měla být blízko hodnoty špičkového přívodního tlaku, který se objevuje po uvedení
systému do provozu.
Krok 3. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil.
Zkontrolujte nejprve, zda vypouštěná voda
je vypouštěná tak, aby nezpůsobila žádné
škody ani nebezpečné situace.
POZNÁMKA
Ztráta přebytečného tlaku systému zvýší
pravděpodobnost
falešného
poplachu
v případě systému s proměnlivým tlakem.
Krok 4. Před zahájením údržby protipožárního systému počkejte, dokud na přívodním
tlakoměru nebude nulový tlak a nebudete
už slyšet vytékat vodu.
Postupujte tak, jak je uvedeno dole, a
napravíte tak stav ztráty přebytečného
tlaku systému.
Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil,
pokud jste tak již neudělali.
Netěsnost automatického vypouštěcího
ventilu
Postupujte podle kroků uvedených dole,
dokud voda nepřestane téct z vypouštěcího
systému poplachového vedení. Po provedení každého kroku zkontrolujte, zda
netěsnost nezmizela.
Krok 1. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil.
Nechte vodu téct asi 5 sekund a potom
zavřete hlavní vypouštěcí ventil. Tak by se
měly vyplavit všechny uvolněné úlomky,
které by se mohly zachytit mezi obložením
klapky a dosedacím kroužkem nebo v místě
uložení vypouštěcího ventilu.
Krok 2. Zopakujte krok č. 1, pokud se rychlost pokračujícího výtoku z vypouštěcího
systému značně snížila.
Krok 3. Pokud netěsnost v automatickém
vypouštěcím ventilu nezmizela, vypusťte
systém v souladu s předepsaným postupem.
Po vypuštění systému odmontujte kryt
s otvorem pro ruku.
Zatímco budete pružinu přidržovat dole
pomocí závitů, odmontujte čep závěsu.
Odmontujte pružinu a sestavu klapky.
Krok 1. Ověřte, zda nenajdete známky
přetrvávající netěsnosti automatického
vypouštěcího ventilu. Pokud rezavé
skvrny a/nebo zbytky vody naznačují, že
dochází k přetrvávající netěsnosti, napravte
tuto situaci podle postupu popsaného
v pododdíle nazvaném Netěsnost automatického vypouštěcího ventilu.
Krok 2. Pokud neobjevíte žádné známky
přetrvávající netěsnosti automatického
vypouštěcího ventilu, vypusťte systém
podle popsaného postupu a potom podle
potřeby vyčistěte nebo vyměňte obtokový
kontrolní ventil.
Po
případné
výměně
obtokového
kontrolního ventilu uveďte protipožární
systém znovu do provozu v souladu s kroky
popsanými v části Nastavení ventilu.
Krok 3. Pokud ztráta přebytečného tlaku
systému pokračuje, zkontrolujte, zda těsní
systém protipožárních trysek.
Přebytečný tlak
z důvodu tepelné expanze
V mokrých systémech protipožárních trysek
vystavených teplotám prostředí vyšším než
38 °C může docházet k výraznému zvýšení
tlaku v systému z důvodu tepelné expanze
vody. Zejména mřížkovaný mokrý potrubní
TFP990_CS
systém s relativně malou vzduchovou
kapsou a bez zpětného ventilu může být
vystaven zvýšení o více než 6,9 bar z důvodu
růstu teploty prostředí přibližně na 28 °C.
V případě potřeby namontujte v souladu
s požadavky příslušného úřadu tlakový
zpětný ventil, abyste automaticky uvolnili přebytečný tlak, který by jinak mohl
vzniknout v mokrých potrubních systémech, které jsou vystaveny výraznému
zvyšování teploty prostředí.
Falešné poplachy
Pokud se v systému s proměnlivým tlakem
objevují opakované falešné poplachy:
Krok 1. Najděte a opravte příčiny
přetrvávající netěsnosti automatického
vypouštěcího ventilu.
Krok 2. Zkontrolujte a vyčistěte ucpaný
samozavírací vypouštěcí ventil.
Krok 3. Najděte a opravte příčiny ztráty
přebytečného tlaku v systému.
Krok 4. V souladu s kroky popsanými v části
Nastavení vypusťte protipožární systém a
znovu ho naplňte.
Občasné poplachy
Jestliže tlakový poplachový spínač vydává
stálý signál, ale vodní motor generuje
občasný poplach, zkontrolujte, zda něco
nevázne v hnacím hřídeli poplašného
zařízení vodního motoru.
Pokud poplašné zařízení vodního motoru
a/nebo tlakový vyvolávají spínač vydávají
občasný poplach, je to pravděpodobně
důsledek přebytečného množství vzduchu
zachyceného v systému protipožárních
trysek. V souladu s kroky popsanými v části
Nastavení ventilu vypusťte systém protipožárních trysek a znovu ho naplňte.
Přerušení poplachu může být rovněž
způsobeno uzavřením klapky v důsledku
náhlého poklesu přívodního tlaku nebo
zavřením čerpadla v přívodním vedení.
Tyto typy problémů lze vyřešit pouze
udržováním stálého přívodního tlaku.
Strana 13 ze 20
Omezená záruka
Záruka na produkty společnosti Tyco
Fire & Building Products je poskytována
pouze původnímu kupujícímu na dobu
deseti (10) let, a to v případě vad materiálu
a provedení, pokud jsou zaplaceny a
řádně namontovány a udržovány v rámci
běžného použití a servisu. Tato záruka
vyprší za deset (10) let od data dodání
společností Tyco Fire & Building Products.
Záruka se neposkytuje na produkty či
součásti, které vyrobily společnosti, jež
nejsou z vlastnického hlediska přidružené
ke společnosti Tyco Fire & Building
Products, a na produkty a součásti, které
byly používány nesprávným způsobem,
které nebyly správně namontovány,
byly vystaveny korozi nebo které nebyly
namontovány, udržovány, modifikovány
či opravovány v souladu s příslušnými
normami uznávanými schvalovacím úřadem, jakož i s normami jakýchkoli jiných
příslušných úřadů. Materiály, které jsou, jak
společnost Tyco Fire & Building Products
zjistí, vadné, musí být dle vlastního uvážení
společnosti Tyco Fire & Building Products
buď opraveny, nebo vyměněny. Společnost
Tyco Fire & Building Products ani nepřijímá,
ani neopravňuje žádnou osobu k tomu,
aby jejím jménem přijala v souvislosti
s prodejem produktů či jejich částí žádný
závazek. Společnost Tyco Fire & Building
Products nenese odpovědnost za chyby ve
vzhledu systému protipožárních trysek ani
za nepřesné či neúplné informace dodané
kupujícím nebo jeho zástupci.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST
TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS
ODPOVĚDNOST,
PODLE
SMLUVNÍHO
PRÁVA,
PRÁVA
OBČANSKOPRÁVNÍCH
DELIKTŮ, PODLE PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ
TEORIE, ZA SOUVISEJÍCÍ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ MIMO
JINÉ PRACOVNÍCH POPLATKŮ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA INFORMOVÁNA O
MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, A
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JEJÍ ODPOVĚDNOST
NEPŘESÁHNE ČÁSTKU VE VÝŠI PRODEJNÍ
CENY.
VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA
MÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH VÝSLOVNÝCH
ČI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL.
Strana 14 ze 20
TFP990_CS
Postup při
objednání
“Poplašné zařízení vodního motoru, model
WMA-1, s červeným akustickým hlásičem”,
.................................................. P/N 52-630-2-021
Poplachový ventil, model AV-1-300
s přimontovaným příslušenstvím ventilu
evropské shody
Specifikujte: Plně smontovaný poplachový
ventil, model AV-1-300 s příslušenstvím ventilu evropské shody, P/N (tabulka A).
“Nálepky A až Z” pro připevnění k součástem
příslušenství ventilu,
...................................................P/N WS00000033
Příslušenství
Specifikujte: (“popis”) a P/N.
“Inspekční spínač” pro regulační ventil
poplašného zařízení vodního motoru,
..................................................... P/N CEDPV1ASS
“Příslušenství ventilace poplašného zařízení”
vyžadováno, když není nainstalováno
poplašné zařízení vodního motoru,
................................................P/N 52-201-1-012E
P/N XX X XX XX X XX
POPLACHOVÝ
VENTIL
11
Drážkovaný/drážkovaný
12
Přírubový/drážkovaný, ANSI
13
Přírubový/přírubový, ANSI
14
Přírubový/přírubový, PN10/16
4
DN100
15
Přírubový/přírubový, PN16 (8”)
6
DN150 (168,3 mm)
16
Přírubový/drážkovaný, PN16 (8”)
7
DN150 (165,1 mm)
17
Přírubový/drážkovaný, PN10/16
8
DN200
VELIKOST
89
SPÍNAČ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VENTILU
0
NENÍ
EUR
1
PS10-1A
UZAVÍRACÍ VENTIL
00
OBJEDNÁVÁ SE
SAMOSTATNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
00
NENÍ
01
RC-1; ZPOMALOVACÍ
TABULKA A
POPLACHOVÝ VENTIL, MODEL AV-1-300
S PŘÍSLUŠENSTVÍM VENTILU EVROPSKÉ SHODY
- PLNĚ SMONTOVANÝ Poznámka: Tento dokument je překlad. Překlady jakýchkoli materiálů z angličtiny do jiných jazyků se považují pouze za pomůcku pro čtenáře,
kteří neumí anglicky. Přesnost překladu není ani garantována, ani implikována. Pokud se objeví nějaké otázky ohledně přesnosti informací
obsažených v překladu, použijte prosím anglickou verzi dokumentu TFP990, která je oficiální verzí dokumentu. Jakékoli rozpory či rozdíly vzniklé
v překladu nejsou zavazující a nemají žádný právní účinek, pokud jde o shodu, uplatňování či jakékoli jiné účely. www.quicksilvertranslate.com.
TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446
TFP990_CS
Strana 15 ze 20
Příloha
A dokumentu
TFP990
(09/2005)
Appendix
A of TFP990
(09/2005)
Summary pokyny
Instructions
(Ifnastane
problems
occur, použijte
consult k
full
document)
Souhrnné
(pokud
problém,
jeho
odstranění celý dokument)
Wet Alarm
Valve,
AV-1-300,
DN100,
With
Chamber
Mokrý
potrubní
ventil
AV-1-300,
DN100,
seRetarding
zpomalovací
komorou
J
K
G
L
H
795 mm
D
E
C
F
B
A
330 mm
275 mm
I.I.Normální
podmínky:
Normal conditions:
Hlavní
regulační
•• The
main
controlventil
valve(A)
(A)jeisotevřený
openeda
uzamčený.
and
locked.
•• The
sprinkler
systemtrysek
is filled
with
Systém
protipožárních
je naplněn
water
pressurized.
vodouand
a je is
natlakován.
•• The
alarm
valve (E) zkoušku
and main
Ventil
protest
poplachovou
(E)
drain
valvevypouštěcí
(F) are closed.
a hlavní
ventil (F) jsou
zavřené.
• The
water motor alarm control valve
(K)
is
open.ventil poplašného zařízení
• Regulační
• The
pressure
valve (B) is
vodního
motorugauge
(K) je otevřený.
open.
• Ventil tlakoměru (B) je otevřený.
• The pressure gauge valve (H) is
• open.
Ventil tlakoměru (H) je otevřený.
•• System
(G) tlak
reads
Tlakoměrpressure
systému gauge
(G) ukazuje
po
proudu.
downstream
pressure.
•• Water
supply
pressure
gauge
(C)
Přívodní
tlakoměr
(C) ukazuje
tlak proti
reads
the upstream pressure.
proudu.
II. Provoz
Když je aktivována jedna protipožární tryska
II. Operation
nebo
několik trysek, tlak vzduchu se snižuje
dolů
odone
poplachového
ventilu. Toto
When
or more sprinklers
aresnížení
actitlaku
otevře
klapku vispoplachovém
ventivated,
pressure
reduced downlu
a umožní
vodě
protékat
stream
of the
alarm
valve. poplachovým
This reducotvorem
do poplachového
vedení,
přičemž
tion in pressure
will open
the clapper
se plní zpomalovací komora (L) a spouští
in poplašný
the alarmtlakový
valve and
allow
se
spínač
tokuwater
vody to
(J)
through
the alarm
port
into the
aflow
poplašné
zařízení
vodního
motoru
přes
alarm
line,
filling
the
retard
chamber
regulační ventil poplašného zařízení vod(L) and
operating
the waterflow
pres-je
ního
motoru
(K). Hlavní
vodní trubice
sureotevřená
alarm switch
water
nyní
a voda (J)
tečeand
do the
potrubního
motor alarm via the water motor alarm
systému.
control valve (K). The main waterway
is now open and water flows into the
piping system.
III.
systému
z provozu:
III.Vyřazení
Removing
system
from service:
Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil (A) a
Step 1.
Close ventil
the main
controlzařízení
valve
zavřete
regulační
poplašného
(A) andmotoru
close water
vodního
(K). motor alarm control valve (K).
Krok 2. Vypusťte systém hlavním vyStep 2. Drain
the system
with the
main
pouštěcím
ventilem
(F), otevřete
všechny
drain valve
(F), abyste
open all
in the
ventily
v systému,
se valves
přesvědčili,
že
system
to make
sure
that cross-mains
příčné
hlavní
vedení
a odbočky
jsou vyvěand abranch
lines are vented and
trané
vypuštěné.
drained.
IV. Uvedení systému znovu do provozu:
Krok 1. Vyměňte protipožární trysky, které
byly spuštěné, a protipožární trysky, které
byly
blízko ohně.
IV. Placing
the system back in service:
Krok 2. Odmontujte kryt s otvorem pro
ruku
regulačního
Stepod1.poplachového
Replace the
sprinklersventilu
that
(D).
Zkontrolujte
vyčistěte
obložení klapky
have
operated aand
the sprinklers
close
atodosedací
the fire.kroužek.
Krok
s otvorem
pro
Step 3.2. Přimontujte
Remove thekryt
handhole
cover
ruku.
from the alarm check valve (D). Check
and 4.
clean
the hlavní
clapper
facing and
seat
Krok
Zavřete
vypouštěcí
ventil
(F)
aring.
další ventily v systému.
Step5.3.Vyčistěte
Mount the
handhole
cover. veKrok
filtry
v poplachovém
dení
a
příslušenství
vodního
motoru.
Step 4. Close main drain valve (F) and
other6.valves
in the
system.
Krok
Otevřete
větrací
spoj vzdáleného
příčného
hlavního
vedení
nebo odbočky.
Step 5. Clean the strainers
in alarm
line and
the water
motorhlavní
trimming.
Krok
7. Pomalu
otvírejte
regulační
ventil
dokudthe
neuslyšíte
Step (A),
6. Open
remote hluk
crosstekoucí
main
vody,
a potom
o jednu další
or branch
lineventil
ventotevřete
connection.
otáčku.
Step 7. Slowly open the main control
valve (A) until the sound of flowing
water just begins and then open the
valve one more turn.
340 mm
Krok
skončí
vypouštění
Step8.8.Jakmile
Close the
remote
branchokysline
ličené
vody a poté,after
co voda
vytékala plně
vent connection
the discharge
of
alespoň
sekund,
zavřete
spoj
aerated15
water
ceases,
andvětrací
the outlet
vzdálené
odbočky.
has flowed
full for at least 15 seconds.
Krok
úplně
Step9.9.Otevřete
Fully open
thehlavní
mainregulační
control
ventil
a vand
tétolock
poloze
ho uzamkněte.
valve(A)
(A)
it open.
Krok
Otevřete
ventil
poStep 10.
10. Open
the regulační
Water Motor
Alarm
plašného
zařízení(K).
vodního motoru (K).
Control Valve
Krok
Resetujte
poplachový
Step11.11.
Resetprotipožární
the fire alarm
panel
panel
a uvědomte
centrální
poplachovou
and notify
the central
alarm
station.
stanici.
V. Týdenní test:
V. WeeklyPřed
test:zavřením ventilů nebo
Důležité:
aktivací
poplašných
zařízení any
uvědomte
Important:
Prior to closing
valves
místní
bezpečnostní
službu notify
a případně
or activating
any alarms,
local
centrální poplachovou stanici.
security guards and the central alarm
Krok
1. Otevřete
ventil pro poplachovou
station
if applicable.
zkoušku (E), ověřte, zda poplachový signál
vytvořený
tlakovým
spínačem
Step 1. poplašným
Open alarm
test valve
(E),
toku
vody
je viditelný
na protipožárním
verify
that(J)the
alarm signal
created by
panelu.
Případně
zkontrolujte
zvuk
the waterflow
pressure
alarm switch
poplašného
zařízení
motoru
- musí
(J) is visible
at thevodního
fire panel.
If applibýt
jasnýcheck
a stálý. the sound of the water
cable,
motor2. alarm
—ventil
it must
clear and
Krok
Zavřete
probepoplachovou
steady.(E) a přesvědčte se, že je obnoven
zkoušku
normální
přívodní
a tlak
systému.
Step 2. Close
thetlak
alarm
test vvalve
(E)
Jestliže
je přívodní
tlak pod
normální
and verify
that the normal
supply
and
hodnotou,
postupujte
pro
dosažení
obvysystem pressures are restored. If the
klého
tlaku
podle pokynů
od přívodu
vody.
supply
pressure
is below
the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
Strana 16 ze 20
TFP990_CS
Appendix
B of TFP990
(09/2005)
Příloha
B dokumentu
TFP990
(09/2005)
Summary
Instructions
(If
problems
occur, použijte
consult k
full
document)
Souhrnné pokyny (pokud nastane
problém,
jeho
odstranění celý dokument)
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN150, With Retarding Chamber
Mokrý potrubní ventil AV-1-300, DN150, se zpomalovací komorou
J
K
G
L
800 mm
H
D
E
C
F
B
A
355 mm
I. Normální podmínky:
I.• Normal
conditions:
Hlavní regulační
ventil (A) je otevřený a
• The
main control valve (A) is opened
uzamčený.
and locked.
• Systém protipožárních trysek je naplněn
• The
sprinkler
system is filled with
vodou
a je natlakován.
water and is pressurized.
• Ventil pro poplachovou zkoušku (E)
• The
alarm vypouštěcí
test valve ventil
(E) and(F)main
a hlavní
jsou
drain
valve (F) are closed.
zavřené.
• The water motor alarm control valve
• Regulační ventil poplašného zařízení
(K)
is open.
vodního
motoru (K) je otevřený.
• The pressure gauge valve (B) is
• open.
Ventil tlakoměru (B) je otevřený.
•
Ventilpressure
tlakoměrugauge
(H) je otevřený.
• The
valve (H) is
open.
• Tlakoměr systému (G) ukazuje tlak po
• System
proudu. pressure gauge (G) reads
downstream pressure.
• Přívodní tlakoměr (C) ukazuje tlak proti
• Water
proudu.supply pressure gauge (C)
reads the upstream pressure.
II. Provoz
Když je aktivována jedna protipožární tryska
nebo několik trysek, tlak vzduchu se snižuje
II. Operation
dolů
od poplachového ventilu. Toto snížení
tlaku
klapku
poplachovém
Whenotevře
one or
morevsprinklers
are ventiactilu
a umožní
vodě protékat
poplachovým
vated,
pressure
is reduced
downotvorem
dothe
poplachového
vedení,
stream of
alarm valve.
This přičemž
reducse
plní
(L) aclapper
spouští
tion
in zpomalovací
pressure willkomora
open the
se
poplašný
tlakový
spínač
toku
vody
(J)
in the alarm valve and allow water to
a poplašné zařízení vodního motoru přes
flow
through
the
alarm
port
into
the
regulační ventil poplašného zařízení vodalarmmotoru
line, filling
the retard
ního
(K). Hlavní
vodní chamber
trubice je
(L) and
operating
waterflow
presnyní
otevřená
a vodathe
teče
do potrubního
sure alarm switch (J) and the water
systému.
motor alarm via the water motor alarm
control valve (K). The main waterway
is now open and water flows into the
piping system.
300 mm
III. Vyřazení systému z provozu:
III. Removing
system
from ventil
service:
Krok
1. Zavřete hlavní
regulační
(A) a
zavřete
regulační
poplašného
Step 1.
Close ventil
the main
controlzařízení
valve
vodního motoru (K).
(A) and close water motor alarm control valve
(K).
Krok
2. Vypusťte
systém hlavním vypouštěcím ventilem (F), otevřete všechny
Step
2.
Drain
the
system
the main
ventily v systému, abyste with
se přesvědčili,
drain
valve
(F),
open
all
valves
in the
že příčné hlavní vedení a odbočky jsou
vysystema to
make sure that cross-mains
větrané
vypuštěné.
and branch lines are vented and
drained.
IV.
Uvedení systému znovu do provozu:
Krok 1. Vyměňte protipožární trysky, které
byly spuštěné, a protipožární trysky, které
byly blízko ohně.
IV. Placing the system back in servKrok
ice: 2. Odmontujte kryt s otvorem pro
ruku od poplachového regulačního ventilu
Step
1. Replace
the sprinklers
that
(D).
Zkontrolujte
a vyčistěte
obložení klapky
ahave
dosedací
kroužek.
operated
and the sprinklers close
to the fire.
Krok 3. Přimontujte kryt s otvorem pro ruku.
Step 2. Remove the handhole cover
from the alarm check valve (D). Check
Krok 4. Zavřete hlavní vypouštěcí ventil (F)
clapper facing and seat
aand
dalšíclean
ventilythe
v systému.
ring.
Krok 5. Vyčistěte filtry v poplachovém veStepa příslušenství
3. Mount thevodního
handhole
cover.
dení
motoru.
Step6.
4. Otevřete
Close main
drain
valve
(F) and
Krok
větrací
spoj
vzdáleného
other valves
in the
system.
příčného
hlavního
vedení
nebo odbočky.
Step7.5.Pomalu
Clean otvírejte
the strainers
alarm
Krok
hlavní in
regulační
line and
water
motor trimming.
ventil
(A), the
dokud
neuslyšíte
hluk tekoucí
vody,
potom
o jednumain
další
Stepa6.
Openventil
the otevřete
remote cross
otáčku.
or branch line vent connection.
Krok
8. Slowly
Jakmile
vypouštění
Step 7.
openskončí
the main
control
okysličené
poté,
co voda
vytékala
valve (A) vody
until athe
sound
of flowing
plně
15 sekund,
zavřete
větrací
wateralespoň
just begins
and then
open
the
spoj
vzdálené
odbočky.
valve
one more
turn.
370 mm
Krok 9. Otevřete úplně hlavní regulační
ventil
v této poloze
ho uzamkněte.
Step(A)
8. aClose
the remote
branch line
vent connection after the discharge of
Krok 10. Otevřete regulační ventil poaerated zařízení
water ceases,
the(K).
outlet
plašného
vodního and
motoru
has flowed full for at least 15 seconds.
Krok 11. Resetujte protipožární poplachový
Step a9.uvědomte
Fully open
the main
control
panel
centrální
poplachovou
valve
(A)
and
lock
it
open.
stanici.
Step 10. Open the Water Motor Alarm
V.Control
Týdenní
test: (K).
Valve
Důležité: Před zavřením ventilů nebo
Step 11.
Reset thezařízení
fire alarm
panel
aktivací
poplašných
uvědomte
and notify
the centralslužbu
alarm astation.
místní
bezpečnostní
případně
centrální poplachovou stanici.
Krok 1. Otevřete ventil pro poplachovou
zkoušku
(E), ověřte,
V. Weekly
test: zda poplachový signál
vytvořený poplašným tlakovým spínačem
Important:
Prior
to closing
any valves
toku
vody (J) je
viditelný
na protipožárním
or activating
any alarms,
notify local
panelu.
Případně
zkontrolujte
zvuk
security guards
the central
poplašného
zařízeníand
vodního
motorualarm
- musí
být
jasný ifa applicable.
stálý.
station
Step2.1.Zavřete
Open ventil
alarm pro
testpoplachovou
valve (E),
Krok
zkoušku
(E) athe
přesvědčte
se, žecreated
je obnoven
verify that
alarm signal
by
normální
přívodní
tlak a tlak
v systému.
the waterflow
pressure
alarm
switch
Jestliže
je přívodní
tlak panel.
pod normální
(J) is visible
at the fire
If applihodnotou,
postupujte
pro dosažení
obvycable, check
the sound
of the water
klého
tlaku
podle
přívodu
motor
alarm
—pokynů
it mustodbe
clear vody.
and
steady.
Step 2. Close the alarm test valve (E)
and verify that the normal supply and
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
TFP990_CS
Strana 17 ze 20
Appendix
C of TFP990
(09/2005)
Příloha
C dokumentu
TFP990
(09/2005)
Summary
Instructions
(If
problems
occur, použijte
consult full
document)
Souhrnné pokyny (pokud nastane
problém,
k jeho
odstranění celý dokument)
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN200, With Retarding Chamber
Mokrý potrubní ventil AV-1-300, DN200, se zpomalovací komorou
J
K
C
C
D
G
F
800 mm
H
F
B
A
390 mm
I. Normální podmínky:
I.• Normal
conditions:
Hlavní regulační
ventil (A) je otevřený a
• The
main control valve (A) is opened
uzamčený.
and locked.
• Systém protipožárních trysek je naplněn
• The
sprinkler
system is filled with
vodou
a je natlakován.
water and is pressurized.
• Ventil pro poplachovou zkoušku (E)
• The
alarm vypouštěcí
test valve (E)
and(F)main
a hlavní
ventil
jsou
drain
valve (F) are closed.
zavřené.
• The water motor alarm control valve
• Regulační ventil poplašného zařízení
(K)
is open.
vodního
motoru (K) je otevřený.
• The pressure gauge valve (B) is
• open.
Ventil tlakoměru (B) je otevřený.
•
Ventilpressure
tlakoměrugauge
(H) je otevřený.
• The
valve (H) is
open.
• Tlakoměr systému (G) ukazuje tlak po
• System
proudu. pressure gauge (G) reads
downstream pressure.
• Přívodní tlakoměr (C) ukazuje tlak proti
• Water
proudu.supply pressure gauge (C)
reads the upstream pressure.
II. Provoz
Když je aktivována jedna protipožární tryska
nebo několik trysek, tlak vzduchu se snižuje
II. Operation
dolů
od poplachového ventilu. Toto snížení
tlaku
klapku
poplachovém
ventiWhenotevře
one or
morevsprinklers
are actilu
a umožní
vodě protékat
poplachovým
vated,
pressure
is reduced
downotvorem
dothe
poplachového
vedení,
přičemž
stream of
alarm valve.
This reducse
plní
(L) aclapper
spouští
tion
in zpomalovací
pressure willkomora
open the
se
poplašný
tlakový
spínač
toku
vody
in the alarm valve and allow water(J)
toa
poplašné zařízení vodního motoru přes reflow
through
the
alarm
port
into
the
gulační ventil poplašného zařízení vodního
alarm line,
filling the
retard
chamber
motoru
(K). Hlavní
vodní
trubice
je nyní
(L) and operating
thedowaterflow
presotevřená
a voda teče
potrubního
syssure alarm switch (J) and the water
tému.
motor alarm via the water motor alarm
control valve (K). The main waterway
is now open and water flows into the
piping system.
470 mm
III. Vyřazení systému z provozu:
III. Removing
system
from service:
Krok
1. Zavřete hlavní
regulační
ventil (A) a
zavřete
regulační
poplašného
Step 1.
Close ventil
the main
controlzařízení
valve
vodního motoru (K).
(A) and close water motor alarm control valve
(K).
Krok
2. Vypusťte
systém hlavním vypouštěcím ventilem (F), otevřete všechny
Step
2.
Drain
the
system
the main
ventily v systému, abyste with
se přesvědčili,
drain
valve
(F),
open
all
valves
in the
že příčné hlavní vedení a odbočky jsou
vysystemato
make sure that cross-mains
větrané
vypuštěné.
and branch lines are vented and
drained.
IV.
Uvedení systému znovu do provozu:
Krok 1. Vyměňte protipožární trysky, které
byly spuštěné, a protipožární trysky, které
byly blízko ohně.
IV. Placing the system back in servKrok
ice: 2. Odmontujte kryt s otvorem pro ruku od poplachového regulačního ventilu
Step
1. Replace
the sprinklers
that
(D).
Zkontrolujte
a vyčistěte
obložení klapky
ahave
dosedací
kroužek.
operated
and the sprinklers close
to the fire.
Krok 3. Přimontujte kryt s otvorem pro ruku.
Step 2. Remove the handhole cover
from the alarm check valve (D). Check
Krok 4. Zavřete hlavní vypouštěcí ventil (F)
the
clapper facing and seat
aand
dalšíclean
ventily
v systému.
ring.
Krok 5. Vyčistěte filtry v poplachovém veStepa 3.
Mount thevodního
handhole
cover.
dení
příslušenství
motoru.
Step 6.
4. Otevřete
Close main
drainspoj
valve
(F) and
Krok
větrací
vzdáleného
other valves
in the
system.
příčného
hlavního
vedení
nebo odbočky.
Step 7.5.Pomalu
Clean otvírejte
the strainers
alarm
Krok
hlavní inregulační
line and
water
motor trimming.
ventil
(A),the
dokud
neuslyšíte
hluk tekoucí
vody,
potom
o jednumain
další
Stepa6.
Openventil
the otevřete
remote cross
otáčku.
or branch line vent connection.
Krok
skončíthe
vypouštění
okysStep 8.
7. Jakmile
Slowly open
main control
ličené
a poté,
co sound
voda vytékala
plně
valve vody
(A) until
the
of flowing
alespoň
15 begins
sekund, and
zavřete
spoj
water just
thenvětrací
open the
vzdálené
odbočky.
valve one
more turn.
410 mm
Krok 9. Otevřete úplně hlavní regulační
ventil
v této the
poloze
ho uzamkněte.
Step(A)
8. aClose
remote
branch line
vent connection after the discharge of
Krok 10. Otevřete regulační ventil poaerated zařízení
water ceases,
the(K).
outlet
plašného
vodního and
motoru
has flowed full for at least 15 seconds.
Krok 11. Resetujte protipožární poplachový
Step a9.uvědomte
Fully open
the main
control
panel
centrální
poplachovou
valve
(A)
and
lock
it
open.
stanici.
Step 10. Open the Water Motor Alarm
V.
Týdenní
test: (K).
Control
Valve
Důležité: Před zavřením ventilů nebo
Step 11.poplašných
Reset thezařízení
fire alarm
panel
aktivací
uvědomte
and notify
the centralslužbu
alarm astation.
místní
bezpečnostní
případně
centrální poplachovou stanici.
Krok 1. Otevřete ventil pro poplachovou
zkoušku
(E), ověřte,
V. Weekly
test: zda poplachový signál
vytvořený poplašným tlakovým spínačem
Important:
to closing
any valves
toku
vody (J) Prior
je viditelný
na protipožárním
or activating
any alarms,
notify local
panelu.
Případně
zkontrolujte
zvuk
security guards
and
the central
poplašného
zařízení
vodního
motorualarm
- musí
být
jasnýifa applicable.
stálý.
station
Step2.1.Zavřete
Open ventil
alarm pro
testpoplachovou
valve (E),
Krok
zkoušku
(E) athe
přesvědčte
se, žecreated
je obnoven
verify that
alarm signal
by
normální
přívodní
tlak a tlak
v systému.
the waterflow
pressure
alarm
switch
Jestliže
je přívodní
tlak panel.
pod normální
(J) is visible
at the fire
If applihodnotou,
postupujte
pro dosažení
obvycable, check
the sound
of the water
klého
podle
přívodu
motortlaku
alarm
—pokynů
it mustodbe
clear vody.
and
steady.
Step 2. Close the alarm test valve (E)
and verify that the normal supply and
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
Strana 18 ze 20
TFP990_CS
Appendix
D of TFP990
(09/2005)
Příloha
D dokumentu
TFP990
(09/2005)
Summary Instructions (If problems occur, consult full document)
Souhrnné
pokyny
(pokud
nastane
problém,
použijte
k jeho
odstranění celý dokument)
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN100,
Without
Retarding
Chamber
Mokrý potrubní ventil AV-1-300, DN100, bez zpomalovací komory
G
H
D
E
C
J
410 mm
F
B
K
A
330 mm
275 mm
I. Normální podmínky:
I.• Normal
conditions:
Hlavní regulační
ventil (A) je otevřený a
• The
main control valve (A) is opened
uzamčený.
and locked.
• Systém protipožárních trysek je naplněn
• The
sprinkler
system is filled with
vodou
a je natlakován.
water and is pressurized.
Ventil
protest
poplachovou
(E)
•• The
alarm
valve (E) zkoušku
and main
a hlavní
ventil (F) jsou
drain
valvevypouštěcí
(F) are closed.
zavřené.
• The water motor alarm control valve
• (K)
Regulační
is open.ventil poplašného zařízení
vodního motoru (K) je otevřený.
• The pressure gauge valve (B) is
• open.
Ventil tlakoměru (B) je otevřený.
•• The
valve (H) is
Ventilpressure
tlakoměrugauge
(H) je otevřený.
open.
• Tlakoměr systému (G) ukazuje tlak po
• System
proudu. pressure gauge (G) reads
downstream pressure.
• Přívodní tlakoměr (C) ukazuje tlak proti
• Water
proudu.supply pressure gauge (C)
reads the upstream pressure.
II. Provoz
Když je aktivována jedna protipožární tryska
nebo
několik trysek, tlak vzduchu se snižuje
II. Operation
dolů od poplachového ventilu. Toto snížení
tlaku
klapku
poplachovém
Whenotevře
one or
morevsprinklers
are ventiactilu
a umožní
vodě protékat
poplachovým
vated,
pressure
is reduced
downotvorem
dothe
poplachového
vedení,
stream of
alarm valve.
This přičemž
reducse
plní
(L) aclapper
spouští
tion
in zpomalovací
pressure willkomora
open the
se
poplašný
spínač
in the
alarm tlakový
valve and
allowtoku
watervody
to
(J)
poplašné the
zařízení
motoru
flowa through
alarmvodního
port into
the
přes
regulační
ventil poplašného
zařízení
alarm
line, operating
the waterflow
vodního
motoru
Hlavní (J)
vodní
trubice
pressure
alarm(K).switch
and
the
je
nyní
otevřená
a
voda
teče
do
potrubního
water motor alarm via the water motor
systému.
alarm control valve (K). The main waterway is now open and water flows
into the piping system.
III. Vyřazení systému z provozu:
III. Removing
system
from ventil
service:
Krok
1. Zavřete hlavní
regulační
(A) a
zavřete
regulační
ventil
poplašného
Step 1. Close the main controlzařízení
valve
vodního
(K). motor alarm con(A) andmotoru
close water
trol
valve
(K).
Krok 2. Vypusťte systém hlavním vypouštěcím
ventilem
(F), otevřete
všechny
Step 2. Drain
the system
with the
main
ventily
v systému,
abyste
přesvědčili,
drain valve
(F), open
all se
valves
in the
žesystem
příčné to
hlavní
vedení
odbočky
jsou vymake
sure athat
cross-mains
větrané
a vypuštěné.
and branch
lines are vented and
drained.
IV.
Uvedení systému znovu do provozu:
Krok 1. Vyměňte protipožární trysky, které
byly spuštěné, a protipožární trysky, které
byly blízko ohně.
IV. Placing the system back in servKrok
ice: 2. Odmontujte kryt s otvorem pro ruku od poplachového regulačního ventilu
Step
1. Replace
the sprinklers
that
(D).
Zkontrolujte
a vyčistěte
obložení klapky
operated
and the sprinklers close
ahave
dosedací
kroužek.
to the fire.
Krok 3. Přimontujte kryt s otvorem pro ruStep 2. Remove the handhole cover
ku.
from the alarm check valve (D). Check
Krok
Zavřete
vypouštěcí
ventil
(F)
and 4.
clean
the hlavní
clapper
facing and
seat
aring.
další ventily v systému.
Krok
filtry
v poplachovém
Step5.3.Vyčistěte
Mount the
handhole
cover. vedení a příslušenství vodního motoru.
Step 4. Close main drain valve (F) and
Krok
Otevřete
větrací
spoj vzdáleného
other6.valves
in the
system.
příčného hlavního vedení nebo odbočky.
Step 5. Clean the strainers in alarm
Krok
7. Pomalu
otvírejte
regulační
line and
the water
motorhlavní
trimming.
ventil (A), dokud neuslyšíte hluk tekoucí
Stepa6.
Openventil
the otevřete
remote cross
vody,
potom
o jednumain
další
or branch line vent connection.
otáčku.
Step 8.7. Jakmile
Slowly skončí
open the
main control
Krok
vypouštění
okysvalve vody
(A) auntil
of flowing
ličené
poté,the
co sound
voda vytékala
plně
alespoň
15 begins
sekund, and
zavřete
water just
thenvětrací
open spoj
the
vzdálené
odbočky.
valve one
more turn.
255 mm
Krok 9. Otevřete úplně hlavní regulační
Step(A)
8. aClose
the remote
branch line
ventil
v této poloze
ho uzamkněte.
vent connection after the discharge of
Krok
10. water
Otevřete
regulační
ventil
poaerated
ceases,
and the
outlet
plašného
zařízení
vodního
motoru
(K).
has flowed
full for
at least
15 seconds.
Krok
protipožární
poplachový
Step11.9.Resetujte
Fully open
the main
control
panel
uvědomte
valvea(A)
and lockcentrální
it open. poplachovou
stanici.
Step 10. Open the Water Motor Alarm
V.Control
Týdenní
test: (K).
Valve
Důležité:
Před
nebo
Step 11. Resetzavřením
the fire ventilů
alarm panel
aktivací poplašných zařízení uvědomte
and
notify
the
central
alarm
station.
místní bezpečnostní službu a případně centrální poplachovou stanici.
Krok 1. Otevřete ventil pro poplachovou
zkoušku
(E), ověřte,
V. Weekly
test: zda poplachový signál
vytvořený poplašným tlakovým spínačem
Important:
Prior
to closing
any valves
toku
vody (J) je
viditelný
na protipožárním
or activating
anyzkontrolujte
alarms, notify
panelu.
Případně
zvuklocal
posecurity zařízení
guards vodního
and the motoru
central alarm
plašného
- musí
station
být
jasný ifa applicable.
stálý.
Step2.1.Zavřete
Open ventil
alarm pro
testpoplachovou
valve (E),
Krok
verify that
alarm signal
by
zkoušku
(E) athe
přesvědčte
se, žecreated
je obnoven
the waterflow
pressure
alarm
switch
normální
přívodní
tlak a tlak
v systému.
(J) is visible
at the fire
If appliJestliže
je přívodní
tlak panel.
pod normální
cable, check
the sound
of the water
hodnotou,
postupujte
pro dosažení
obvyklého
tlaku
podle
přívodu
motor
alarm
—pokynů
it mustodbe
clear vody.
and
steady.
Step 2. Close the alarm test valve (E)
and verify that the normal supply and
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
TFP990_CS
Strana 19 ze 20
Appendix
E of TFP990
(09/2005)
Příloha
E dokumentu
TFP990
(09/2005)
Summary
Instructions
(Ifnastane
problems
occur, použijte
consult k
full
document)
Souhrnné
pokyny
(pokud
problém,
jeho
odstranění celý dokument)
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN150, Without Retarding Chamber
Mokrý potrubní ventil AV-1-300, DN150, bez zpomalovací komory
G
H
D
E
J
C
415 mm
F
K
B
A
355 mm
I. Normální podmínky:
I.• Normal
conditions:
Hlavní regulační
ventil (A) je otevřený a
• The
main control valve (A) is opened
uzamčený.
and locked.
• Systém protipožárních trysek je naplněn
• The
sprinkler
system is filled with
vodou
a je natlakován.
water and is pressurized.
• Ventil pro poplachovou zkoušku (E)
• The
alarm vypouštěcí
test valve ventil
(E) and(F)main
a hlavní
jsou
drain
valve (F) are closed.
zavřené.
• The water motor alarm control valve
• (K)
Regulační
is open.ventil poplašného zařízení
vodního motoru (K) je otevřený.
• The pressure gauge valve (B) is
• open.
Ventil tlakoměru (B) je otevřený.
Ventilpressure
tlakoměrugauge
(H) je otevřený.
•• The
valve (H) is
open.
• Tlakoměr systému (G) ukazuje tlak po
• System
proudu. pressure gauge (G) reads
downstream pressure.
• Přívodní tlakoměr (C) ukazuje tlak proti
• Water
proudu.supply pressure gauge (C)
reads the upstream pressure.
II. Provoz
Když je aktivována jedna protipožární tryska
nebo několik trysek, tlak vzduchu se snižuje
II. Operation
dolů
od poplachového ventilu. Toto snížení
tlaku
klapku
poplachovém
Whenotevře
one or
morevsprinklers
are ventiactilu
a umožní
vodě protékat
poplachovým
vated,
pressure
is reduced
downotvorem
dothe
poplachového
vedení,
stream of
alarm valve.
This přičemž
reducse
plní
(L) aclapper
spouští
tion
in zpomalovací
pressure willkomora
open the
se
poplašný
tlakový
spínač
toku
in the alarm valve and allow watervody
to
(J)
poplašné the
zařízení
motoru
flowa through
alarmvodního
port into
the
přes regulační ventil poplašného zařízení
alarm line,
operating
thevodní
waterflow
vodního
motoru
(K). Hlavní
trubice
pressure
alarm
switch
(J)
and the
je nyní otevřená a voda teče do potrubního
water motor alarm via the water motor
systému.
alarm control valve (K). The main waterway is now open and water flows
into the piping system.
300 mm
III. Vyřazení systému z provozu:
III. Removing
system
from ventil
service:
Krok
1. Zavřete hlavní
regulační
(A) a
zavřete
regulační
ventil
poplašného
Step 1. Close the main controlzařízení
valve
vodního
(K). motor alarm con(A) andmotoru
close water
trol valve
Krok
2. (K).
Vypusťte systém hlavním
vypouštěcím
ventilem
(F), otevřete
všechny
Step 2. Drain
the system
with the
main
ventily
v
systému,
abyste
se
přesvědčili,
drain valve (F), open all valves in the
že příčné hlavní vedení a odbočky jsou
system toa vypuštěné.
make sure that cross-mains
vyvětrané
and branch lines are vented and
drained.
IV.
Uvedení systému znovu do provozu:
Krok 1. Vyměňte protipožární trysky, které
byly spuštěné, a protipožární trysky, které
byly blízko ohně.
IV. Placing the system back in servKrok
ice: 2. Odmontujte kryt s otvorem pro
ruku od poplachového regulačního ventilu
Step
1. Replace
the sprinklers
that
(D).
Zkontrolujte
a vyčistěte
obložení klapky
operated
and the sprinklers close
ahave
dosedací
kroužek.
to the fire.
Krok 3. Přimontujte kryt s otvorem pro ruStep 2. Remove the handhole cover
ku.
from the alarm check valve (D). Check
Krok
Zavřete
vypouštěcí
ventil
(F)
and 4.
clean
the hlavní
clapper
facing and
seat
a další ventily v systému.
ring.
Krok
filtry
v poplachovém
Step5.3.Vyčistěte
Mount the
handhole
cover. vedení a příslušenství vodního motoru.
Step 4. Close main drain valve (F) and
Krok
Otevřete
větrací
spoj vzdáleného
other6.valves
in the
system.
příčného hlavního vedení nebo odbočky.
Step 5. Clean the strainers in alarm
Krok
7. Pomalu
otvírejte
regulační
line and
the water
motorhlavní
trimming.
ventil (A), dokud neuslyšíte hluk tekoucí
vody,
potom
o jednumain
další
Stepa6.
Openventil
the otevřete
remote cross
otáčku.
or branch line vent connection.
Krok
vypouštění
okysStep 8.7. Jakmile
Slowly skončí
open the
main control
ličené
poté,the
co sound
voda vytékala
plně
valve vody
(A) auntil
of flowing
alespoň
15 begins
sekund, and
zavřete
water just
thenvětrací
open spoj
the
vzdálené
odbočky.
valve one
more turn.
285 mm
Krok 9. Otevřete úplně hlavní regulační
Step(A)
8. aClose
the remote
branch line
ventil
v této poloze
ho uzamkněte.
vent connection after the discharge of
Krok
10. water
Otevřete
regulační
ventil
poaerated
ceases,
and the
outlet
plašného
zařízení
vodního
motoru
(K).
has flowed full for at least 15 seconds.
Krok
protipožární
poplachový
Step11.9.Resetujte
Fully open
the main
control
panel
uvědomte
valvea(A)
and lockcentrální
it open. poplachovou
stanici.
Step 10. Open the Water Motor Alarm
V.Control
Týdenní
test: (K).
Valve
Důležité: Před zavřením ventilů nebo
Step 11.
Reset thezařízení
fire alarm
panel
aktivací
poplašných
uvědomte
and notify
the centralslužbu
alarm astation.
místní
bezpečnostní
případně
centrální poplachovou stanici.
Krok 1. Otevřete ventil pro poplachovou
zkoušku
(E), ověřte,
V. Weekly
test: zda poplachový signál
vytvořený poplašným tlakovým spínačem
Important:
Prior
to closing
any valves
toku
vody (J) je
viditelný
na protipožárním
or activating
anyzkontrolujte
alarms, notify
panelu.
Případně
zvuklocal
posecurity zařízení
guards vodního
and the motoru
central alarm
plašného
- musí
station
být
jasný ifa applicable.
stálý.
Step2.1.Zavřete
Open ventil
alarm pro
testpoplachovou
valve (E),
Krok
verify that
alarm signal
by
zkoušku
(E) athe
přesvědčte
se, žecreated
je obnoven
the waterflow
pressure
alarm
switch
normální
přívodní
tlak a tlak
v systému.
Jestliže
je přívodní
tlak panel.
pod normální
(J) is visible
at the fire
If applihodnotou,
postupujte
pro dosažení
obvycable, check
the sound
of the water
klého
tlaku
podle
přívodu
motor
alarm
—pokynů
it mustodbe
clear vody.
and
steady.
Step 2. Close the alarm test valve (E)
and verify that the normal supply and
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.
Strana 20 ze 20
TFP990_CS
Appendix
F of TFP990
(09/2005)
Příloha
F dokumentu
TFP990
(09/2005)
Summary
Instructions
(Ifnastane
problems
occur, použijte
consult k
full
document)
Souhrnné
pokyny
(pokud
problém,
jeho
odstranění celý dokument)
Wet Alarm Valve, AV-1-300, DN200, Without Retarding Chamber
Mokrý potrubní ventil AV-1-300, DN200, bez zpomalovací komory
C
D
G
E
J
H
F
K
520 mm
B
A
390 mm
I. Normální podmínky:
I.• Normal
conditions:
Hlavní regulační
ventil (A) je otevřený a
• The
main control valve (A) is opened
uzamčený.
and locked.
• Systém protipožárních trysek je naplněn
• The
sprinkler
system is filled with
vodou
a je natlakován.
water and is pressurized.
• Ventil pro poplachovou zkoušku (E)
• The
alarm vypouštěcí
test valve ventil
(E) and(F)main
a hlavní
jsou
drain
valve (F) are closed.
zavřené.
• The water motor alarm control valve
• (K)
Regulační
is open.ventil poplašného zařízení
vodního motoru (K) je otevřený.
• The pressure gauge valve (B) is
• open.
Ventil tlakoměru (B) je otevřený.
Ventilpressure
tlakoměrugauge
(H) je otevřený.
•• The
valve (H) is
open.
• Tlakoměr systému (G) ukazuje tlak po
• System
proudu. pressure gauge (G) reads
downstream pressure.
• Přívodní tlakoměr (C) ukazuje tlak proti
• Water
proudu.supply pressure gauge (C)
reads the upstream pressure.
II. Provoz
Když je aktivována jedna protipožární tryska
nebo několik trysek, tlak vzduchu se snižuje
II. Operation
dolů
od poplachového ventilu. Toto snížení
tlaku
klapku
poplachovém
Whenotevře
one or
morevsprinklers
are ventiactilu
a umožní
vodě protékat
poplachovým
vated,
pressure
is reduced
downotvorem
dothe
poplachového
vedení,
stream of
alarm valve.
This přičemž
reducse
plní
(L) aclapper
spouští
tion
in zpomalovací
pressure willkomora
open the
se
poplašný
tlakový
spínač
toku
in the alarm valve and allow watervody
to
(J)
a through
poplašnéthe
zařízení
motoru
flow
alarmvodního
port into
the
přes regulační ventil poplašného zařízení
alarm line,
operating
thevodní
waterflow
vodního
motoru
(K). Hlavní
trubice
pressure
alarm
switch
(J)
and the
je nyní otevřená a voda teče do potrubního
water motor alarm via the water motor
systému.
alarm control valve (K). The main waterway is now open and water flows
into the piping system.
470 mm
III. Vyřazení systému z provozu:
III. Removing
system
from ventil
service:
Krok
1. Zavřete hlavní
regulační
(A) a
zavřete
regulační
ventil
poplašného
Step 1. Close the main controlzařízení
valve
vodního
(K). motor alarm con(A) andmotoru
close water
trol valve
(K).
Krok
2. Vypusťte
systém hlavním vypouštěcím
ventilem
(F), otevřete
všechny
Step 2. Drain
the system
with the
main
ventily
v
systému,
abyste
se
přesvědčili,
drain valve (F), open all valves in the
že příčné hlavní vedení a odbočky jsou
system toa vypuštěné.
make sure that cross-mains
vyvětrané
and branch lines are vented and
drained.
IV.
Uvedení systému znovu do provozu:
Krok 1. Vyměňte protipožární trysky, které
byly spuštěné, a protipožární trysky, které
byly blízko ohně.
IV. Placing the system back in servKrok
ice: 2. Odmontujte kryt s otvorem pro
ruku od poplachového regulačního ventilu
Step
1. Replace
the sprinklers
that
(D).
Zkontrolujte
a vyčistěte
obložení klapky
operated
and the sprinklers close
ahave
dosedací
kroužek.
to the fire.
Krok 3. Přimontujte kryt s otvorem pro ruStep 2. Remove the handhole cover
ku.
from the alarm check valve (D). Check
Krok
Zavřete
vypouštěcí
ventil
(F)
and 4.
clean
the hlavní
clapper
facing and
seat
a další ventily v systému.
ring.
Krok
filtry
v poplachovém
Step5.3.Vyčistěte
Mount the
handhole
cover. vedení a příslušenství vodního motoru.
Step 4. Close main drain valve (F) and
Krok
Otevřete
větrací
spoj vzdáleného
other6.valves
in the
system.
příčného hlavního vedení nebo odbočky.
Step 5. Clean the strainers in alarm
Krok
7. Pomalu
otvírejte
regulační
line and
the water
motorhlavní
trimming.
ventil (A), dokud neuslyšíte hluk tekoucí
vody,
potom
o jednumain
další
Stepa6.
Openventil
the otevřete
remote cross
otáčku.
or branch line vent connection.
Krok
vypouštění
okysStep 8.7. Jakmile
Slowly skončí
open the
main control
ličené
poté,the
co sound
voda vytékala
plně
valve vody
(A) auntil
of flowing
alespoň
15 begins
sekund, and
zavřete
water just
thenvětrací
open spoj
the
vzdálené
odbočky.
valve one
more turn.
365 mm
Krok 9. Otevřete úplně hlavní regulační
Step(A)
8. aClose
the remote
branch line
ventil
v této poloze
ho uzamkněte.
vent connection after the discharge of
Krok
10. water
Otevřete
regulační
ventil
poaerated
ceases,
and the
outlet
plašného
zařízení
vodního
motoru
(K).
has flowed full for at least 15 seconds.
Krok
protipožární
poplachový
Step11.9.Resetujte
Fully open
the main
control
panel
uvědomte
valvea(A)
and lockcentrální
it open. poplachovou
stanici.
Step 10. Open the Water Motor Alarm
V.Control
Týdenní
test: (K).
Valve
Důležité: Před zavřením ventilů nebo
Step 11.
Reset thezařízení
fire alarm
panel
aktivací
poplašných
uvědomte
and notify
the centralslužbu
alarm astation.
místní
bezpečnostní
případně
centrální poplachovou stanici.
Krok 1. Otevřete ventil pro poplachovou
zkoušku
(E), ověřte,
V. Weekly
test: zda poplachový signál
vytvořený poplašným tlakovým spínačem
Important:
Prior
to closing
any valves
toku
vody (J) je
viditelný
na protipožárním
or activating
anyzkontrolujte
alarms, notify
panelu.
Případně
zvuklocal
posecurity zařízení
guards vodního
and the motoru
central alarm
plašného
- musí
station
být
jasný ifa applicable.
stálý.
Step2.1.Zavřete
Open ventil
alarm pro
testpoplachovou
valve (E),
Krok
verify that
alarm signal
by
zkoušku
(E) athe
přesvědčte
se, žecreated
je obnoven
the waterflow
pressure
alarm
switch
normální
přívodní
tlak a tlak
v systému.
Jestliže
je přívodní
tlak panel.
pod normální
(J) is visible
at the fire
If applihodnotou,
postupujte
pro dosažení
obvycable, check
the sound
of the water
klého
tlaku
podle
přívodu
motor
alarm
—pokynů
it mustodbe
clear vody.
and
steady.
Step 2. Close the alarm test valve (E)
and verify that the normal supply and
system pressures are restored. If the
supply pressure is below the normal,
use the instructions from the water
supply to obtain the usual pressure.

Podobné dokumenty

Suchý potrubní ventil, model DPV-1, DN100 a DN150, urychlovač

Suchý potrubní ventil, model DPV-1, DN100 a DN150, urychlovač luš­ných agency, in addition topokynů any other úřadů. Nedodržením těchto může authorities having jurisdiction. Failure dojít k  narušení výkonu těchto zařízení. to do so may impair the performMaji...

Více

Obecný popis Požární ventil, model DV

Obecný popis Požární ventil, model DV vedle norem cy, in addition toúřadu the standards of any jakýchkoli jiných having příslušných úřadů. other authorities jurisdiction. Nedodržením těchto Failure to do so may impair pokynů the permůž...

Více