ucu!9!!É - Chrudim

Transkript

ucu!9!!É - Chrudim
PRocRÁM PRo PosKYŤovÁNi DoTAci MňSTA CHRUDIM
DoTÁcf osTÁTNl - NEZÁiIADITELNÉMDZI sPoRT Á KULTURU
1. ÚvodňíBt!novcní
í2000 sb'' o Dzpďbýh pNjd|*
pozděnílhpřdpisú,a Z áIma č '0,o0 | sb'' o finančn'koDtole,v. hénJpozdějšichpftdpisr].á upnvujJ
Fiorihmi ý dmýd' obhýtrh sňospÍá!]
Ue]en proFmuje j.sý atmselt
chfod]n (dlk j€n m*lo)' Podporaje '
Íospěšíý.h
á[lŇúzrozpŇ n*b
o její ý3j mzhodlj. Rd! n*k
MÁ 2| J|Í polkytoutÍ
n.nÍnrroková
cdk.Ý objcm pm!žďcb pros'řdkí wš|mln'ch v rczpďlu m p.dpm ddŤÍ 6bútú prc dÍný
k'l.ndÁlniml jc sbvíďfi v rÁmc|Íd'to.!!ně5b chrudimv prosin.ipřcdchíZjldhofub.
gJrň!' T o nÍ|lohbud. 1ď.jná
Nrj.diu rk.l rz t{dd poru rl.dtr
DoTAcE osTATNi ' NEZA]ŘÁDITDLNÍ
FN
poskýNány ,]alo podpÓn čjiioli ojtanjadň' kle.. pisobí na ú
o|ogi..Ňhmy,dní'ddád:]inou,ámolou
črnnoýl,
Íd'
piMún:
Pli poskÍNíj'idob.i blde pljbIi}m k 'úd.du']lcJm
rklivity souýÉďuji.is na pú.i sd.úli á mhd.! a eodeod]tlÝÚúm
Jkivit-v ájnového chaŘklen s otv.e
aktivilyusi|uj|cl
o tolentrcj. s']Žov'iilpEdsudkínezij.dno'|ivýn]skupií'oi
prcpagujíc'
aktjvi'}
m*'o
.klivity podporujici hÉ'ori.koupaměťnárcda
ikivity d|uji.| o intexmi |ren.lik€pNaÍ!ý.|r občanído běaého ŽŇda m
Žad^te|é.
. isláh i íunkÓvó oÍg&Ď
iae (tj m.m spolkn pobobé spo|ky J obďř
pósobioýj
nťboňiJbí
v. 'něíé cbndi'D
ucu!9!!É
Do1au Mči,nos|
k ádoíij. Nho doloŽit:
. přohkdBkul.číéný.h
lkci v ň]ntr|é
Do|aee na p|ojetl - k bdaýi'r nún do|nzn
' pophpÍojekfu
ajebo(lkoÝý po ožkovýrc4otd
(.i'&ia pm hodnoeniádosi a íanoÝeii Yýlc ddle.:
rrosPřšnfu.!poÚ.bnoíprcjck.upromBto'
plosp.$é spo|ed'oí i) * sidLe'n
ná Macký úhdcbfud'!.odbol
ŽÁd6!t @dáú pis.mn.'jťdioň
pé..(dá1.
ŠkohNí,
kultlry.spofua páňálkoYé
].í oŠK).PÚdtrbi.káó7.l]
Ío
íďn|pí drul'ó koloi.od l0'
ls.l.dn& plís|u{nélro
ka|eidán]í'o
nd'íilho roku. os( pŘdá ádoýi v . L.ktotricképodobé(nakelovao
čknimkomÉe
zdftv.hofrěsll3 MÁ2|,
p"d-..","".".",,.",.
;,,d".
Íoóoduji.|jo díum podtrlho nzhkJ, V pípadě podátri ádoýi
(P}.depsánýfomu|áje $Eás'i
poío
s dal
pmgramua j€ k drspcEi
Žádoí nus| bý ádn. rfp|něna v€ vš€ch ko|onká.h' podep6ái! 5dúářiň
d.ge.í
á Ópíbi!:
.
.
.sbým pfuhlኝnlno b.zdh'á'o
kdpÚ leN s dokladdnpmkaajhío' exislenciorganiae GaPř' dokj
fitn ČR mbo kopř {ý!fu z EteFého re^Éik! d]e ákD' . I4T |] sb . Ó tiťjnÍh
ryzic!ých čip.áqi.ký.h osob)
d!|šímiprirobani uÝcdťnýňi u jťdiotlivý.h d bÍdob.I
.kopápnuo!Ó|b.ííUtÍdbooŤgánu
v ptipídě,ženedošloke zrilián
ohle
tj!ťi.th
e, kďé j ř by|y m MěU chnd im
úáňlhÓ ďgáru o plemsi \Ýř wedňých úd.jr]
zadíel míž.podď vJ.. Ždoí| m prcjek' Kz'dý pm.]ekn[j mÍ ýno
j
ýa.íYjedion ryhobEď u hdfule' v p.lprděpkdkládáni!ic.projek'ú
pÍioÍjty
pÚ].klů
přisju
Ý
řdooiiýýcb
žádo! btrde vokamŽiku p.Údi MěsEkýn úřademchrudiÍ opíř.m
doru&d a blde ]l plidáďo ds|ojednml'
!.d!c
]. Posu2ovánižádosd
oŠKkoíó|Új. lÓmáLd spúsct J '1p]nsrádo$i Ty, k'Úé spliu]lF,
zádctj' klÍépoáda*y resp|ňuj',
Llíl! pÍorezhodDúÍoáds.ij. mjpŽději do J0'0ó'
Ko'Di* vyhodnoEné
ádoíi 5!ádóou výý dobe předá ploldedndl'm o(K
bídim (iad 50'0mKÓ)
|. \ŇJ<li
oIgÁóÚňa'e chŤ
oŠK rycun| ád!b|e o ýd.dku jednínJpřis|ušného
Ý
,pmbd']i ' m webolilh ýránkáchm*b
dolad
a
seznámi
vďejn6'
chndiňsrt.n
$h!ákí G*.hvá|.i|)
Yýd.dk.n
ÍozděLenl
doMci
chrudim:
dú smlouýu
o poskýnúi
v připadě
nřidč. dob.euu* měýochrudims ádďdon do2l kahndáhích
prosťedky
do 200000K. budouwo|něnyjedioríód dÓ ]4 k!|.idďn
Finančli
hey v 'ď'n|ieh N.dsý.h
4. vyú.rď.!í dol..l
PlÚ.re je povimn pl.l|o't osx ú pÉl.pnnén fmu|Áli ádnévyú.bv
yhdoe
mlsicúposkonč.nl'lc' rcjpo'nějid
posk}úú
Po|núďid.br do@c n!.innoí n.bo M pbj*l b!d. !$!|úr |5'000Kč'j. má'é pdložit por ýum
dďladd ' čóé píol'|áš.nl3 dft. l. o.i!in{|yj$u ulo'.ny u p.ljm.. !j9! ÝPřlpadě poťebyknah|&nul'
vy{&oful nás|.Jn. p.d|.há finm.nl konbl. € m'sI! ároi& .' ]'0,có
pozd.j.|ď phdpGó. á á}oni .' 5ó]/|99l sb'. o úhhtví' v. Ťel po'ěÍth
pr.dpis').
vpÍprd.' ' á'l't| n.dodr'r podňJiky smlouq] (n.!'.dlo'
r}r].'ov!nÍ!.úplné,úmy9|i. .ls|.né i.bo 3.hybmi.
pbd|o'd qÚ.ovánl' m ý?U oŠK
Dí.aiý ú&|).!.bud. nU plid.ki! dol0Í pb nÁsl.dujhlmk ! !.skynut. fiMďtrl pMdHI]
btrdemab
v píp.dě n.vy&n'.íÍs|. dol... ]. '!d!i.| povln.trzúí'hkvŤí|hzp& naú.ďnšb chrudimrcjpúdé]]
t'|.id-Áh|ho
do |0'|2.pt|.|ušíého
rcku,
Nspln.nl {k tv.d.ni.h podmírckbud. po!&'ďíío u poruš.nlÍozp..bÉ káa. s \temi dií.dky z tďo
5.zív.rďíó Úí.nov.ní
o'.ídly
oŠK . ÚNÍ jnl.ú|ho 'udn! á kotĎ|y M.Ú chrudim j
'Gk'bdých fin'.čílch '.ogtdkí k Mméhu ú.du u p.lj.mÉ dok'
pnv{dá přjdúné rufu|y
úili
á jL'é d!.bi| po,iúy
z ddM jn l}ťtry ý|Uh. kofttt
rk|ivity o ú|a . í| lndn dHdvtd
z po.&}útrťdok n.|Ž hndi' r}b Yid.j.:
- Y'dlji h.É b' * 'ý|oly mku pHchoz|ho n.to mkt náshduj.cílq pokud íd| Ú!|dvnř Ntd.nd !c fld!{
' ú.h'n' p.íól.. poktl ajiných fin .n|ch D.dihÓ
N' '{o ddM n.iI ÉhI n{|lk . pÉti ÉrlodíuÍ nldy ú.ú ch
djm (zasfupitelsM dý
hpadné ahy
úč.|uBžitl dofu. i.b. zÍ.n! llrnlíu ptdlobní !yú.bv{ní doe
pls.fué ádoíi po pmj.dnánl Ý lmi9i zdnvého 'iěí! ' MA 2| R'd| ně
childin)
n.nl
*bYrluj. í' álbdč
v pípadé,ž bud. ptíjď.. dúce v.bjn. prcZ ovin. bud. n' pÍopagač
kúďch a na wbor'ch sháíká.h Dl|,i.n*. pokudjsou 'k.íÍ lhodí'n ! vjdicliýn zpdsob.muv.d.no. ž
Óimoí prcbíhá5 p.dporoun.!la chrudim'Ťot.' p|dl v Prlpldě''. budoupŤeanNóny j.ho álG
T.blo přognn byl$hÝá]eíRldoumebchdd]n dn.l'|0.20l5oÍ'bývd'|
P|ihd ,,PEvid.l prc pskýÓvánl dol&dm&b chÍuÚim- dole. ÚíÍnJ
dne|3'02'2014.koíčídn.n5'|0'20|5'
n
ti^
Piilohať'] sm|oulTo polk,Ťuti dotaceos|ab nJrÓk 20I6
Žádosto DoTAcE osTATNi
NEZÁiÁDITELM
na rok 20ló
Názw púvnickéosoby (popř'
Jménoa ptijnenífyzickéosoby
sidlo / adEg bydlišGžadatele:
rsČ:
lc (Jej| ádďeIt)ÓJnikaj|ť|f]ziLka
osobaneboolávnická osoba
DalumnJrzen' !e.| 2adá|e|
neoodnitaiici
f\zická osoba):
JBénaa pfijneni osob opnivnčných
osoby s podilen v tétoplávnické
osoby' v nichžná žadatel('.ávnická
oeba) ptiný podil a ýýšelohoto
Reatizíor - Jné.o, piijmeni. ldÉsa
(nDtnodoložilPiedpokládmým
(nDtnodoložilpiedpokládúýfu
seaň pri]oh(mimoÍozpočel'
|''ery
zádoíi)
nediInou
soÚČlisti
|e
MEZI sPoRT Á KULTURU
Pra.c vsocialniobltuti:
ANO
NE
('Fhod. *!
í..tr]
Pokudpmo].t ýs.iá|nlob|di,p.piŠteodfubnťj]v
eoej{ črn.oíieboŇpisu pÍojeku'
K žídoíi doložlgpřeh|€ d akci a ruk2015 a plá! 'kci n' rok2016.
ce|koyýfinánčďpřeh|edhospodaření
za rok 2ol5
2015
(č
M'dov. rŤd.l. (vč'poiištsdo
Poéa,an,.stfud1 celkn
ZADOST O DOTACI NA CII\NOST
NÁ cINNosT:
M eD.aie (jaké'kde' ad!€g)
(@}o'kde'aď.9)
naúdr2bu
ostatli (lodrcb!á sp€ciEkee)
celkem Kč
Pď.t lktivntn č|cIůorgni^&:
poďl.jlctn !€ no či'l@ti:
Poč.tdobÍovo|!|ků
PoDRoDNÝPofls čNNosŤI:
ZADOST O DOTACI NA PROJEKT
\áal prcielfu
:'.'.'.''.''''.'.'.
prcjekfu],
zanájeni
', ' '' '.' '' '' '' ' '' '' '' '' '' '' '' ''
L Ť k o í čpedneík u : ' . ' .' . ' . ,' ,' . '' ' . ,' ' ' , . ,' ' ' ' . . .
Př€ d pok|ádanýpodřobnýřozpočet
na píolekt(v Kč):
celkemKě
Dolaci &lzc použírít koEeřční *tivity' nzdové prmrředky' občorstv€tri á d.lši osobíi
cÍL PRoJEKTUI
r PoDRoBNY PoPIs PRoJEKTU (oBsÁí PRoJEKro.
. PŘEDPoro-ÁDANýčÁsovÝ !ÁRMoNoGRÁM REÁLlzÁcE.
sPEcIFIKÁcE cÍÍ,o!t SKUPII\Y,PŘEDPoIo'iDÁNÝ PoČETÚČAsTNhd'
.PŘiNos PRoJIKTU
. PRIORITA PROJEKTU:
. Pov|!!. Polo'b |. !VÍb.n|
že W.dd. .dr|. lto! údnér Dtrdiv.
Ž.úí.| ltrtLhj.,
o|obotl .lú|.á.t.pD D@!6l !.t|o.i|.
ŽÍt,...l tu ádo..t o.čdě po.vE{. 6p.|doúí Pngnn!
ně.l! ctrúd|n . do..é cl.t!í - !ář.ď..b.
ú.zt 3port
í10.z'15.
Podpis'lanílrDfto orgÉ'!a oú* ra'dB:

Podobné dokumenty

My z Lásenice 4/2007

My z Lásenice 4/2007 26.7.o7 Jz N j.dnóní ,ÉÍlPne|sfvo ro'hodnÚro o P.od.jl ob4ňí byrovky " j.dnd ý o ,ó8žňé a fu,|upifék|ftn dlouho rcfužowné fuzhod.!|l Ó kí4ák by|i ,4ni inf.rfuvó"i dotěaí sPoluběohá Bo|fuhl Íimč,í s...

Více