PETRO-CANADA PURITY FG2 WITH MICROL

Transkript

PETRO-CANADA PURITY FG2 WITH MICROL
Plastická maziva : PETRO-CANADA PURITY FG2 WITH MICROL
GREASE 400g
potraviná?ské p
PETRO-CANADA PURITY FG2 WITH MICROL GREASE 400g potraviná?ské
plastické mazivo NSF H1
Purity FG2 Microl
PURITYTM FG2 s unikátni p?ísadou MICROL MAX je vysp?lé mazivo pro potraviná?ské stroje, speciáln? vyvinuté tak, aby podávalo vynikající
výkon a zajiš?ovalo ?istotu potraviná?ské jakosti ve vysoce náro?ných p?odmínkách potraviná?ských provoz
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
371 K?
Dotaz na produkt
Popis produktu
PURITYTM FG2 s unikátni p?ísadou MICROL MAX je vysp?lé mazivo pro potraviná?ské stroje, speciáln? vyvinuté tak, aby podávalo vynikající výkon a zajiš?ovalo ?istotu potraviná?ské jakosti ve vysoce náro?ných p?odmínkách potraviná?ských provoz?.
Výrobek PURITY FG2 s konzerva?ní látkou MICROL MAX obsahuje antimikrobiální konzerva?ní prost?edek, který chrání mazivo p?ed degradací, zne?išt?ním a zápachem zp?sobovaným mikroorganismy. Díky tomu z?stává mazivo v ú?inném provozním stavu. Mazivo PURITY FG2 s konzerva?ní látkou MICROL MAX má pot?ebné pr?myslové certifikáty a bez problém? spl?uje standardy HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, analýza nebezpe?í v kritických kontrolních bodech) a GMP (Good Manufacturing Practice, správná výrobní praxe).
Výhody vynikajícího výkonu:
• Znamenitá odolnost v??i degradaci maziva v drsných provozních podmínkách
• Zachovává si konzistenci a mazací funkci i v p?ítomnosti potraviná?ských kyselin, š?áv a vedlejších produkt?
• Neste?e z ložisek v d?sledku ?išt?ní parou
• Vysoce odolné proti vymývání vodou, st?íkání proudem vody a v?tšin? steriliza?ních chemikálií používaných p?i ?išt?ní
• Zabra?uje poškození ložisek, p?evodových mechanism? a za?ízení p?i v?tšin? vlhkých nebo mokrých operací
• Neste?e z ložisek v blízkosti pecí
• ?erpatelné p?i relativn? nízkých teplotách
• Ideální pro st?edn? zatížená ložiska pracující p?i velkých teplotních výkyvech
• Lepší ochrana p?evodových mechanism?, ložisek a za?ízení p?i st?edním dynamickém zatížení
• Zabra?uje zad?ení, odírání a drolení p?i dynamickém zatížení
• Dlouhodobá ochrana za?ízení proti rzi a korozi
• Bílé, nezanechává skvrny
• Snadné zjišt?ní p?ebyte?ného maziva vystupujícího z povolujících t?sn?ní
• Nezanechává skvrny na oble?ení, d?ev? ani na porézních materiálech
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Signalizační zařízení

Signalizační zařízení - sirena 100W - siréna 100W – oddělené ovládání - sirena 100/200W s mikrofonem - sirena 100/200W, 24V s mikrofonem - sirena 100W s ovládáním - sirena 100W s ovládáním a mikrofonem - sirena 100W

Více

Bohumil Hrabal: Krásná Poldi (úryvek) Potom se dívám na

Bohumil Hrabal: Krásná Poldi (úryvek) Potom se dívám na Bohumil Hrabal: Krásná Poldi (úryvek) Potom se dívám na nebe, kde se mi z ni!ehonic objeví hlava tak veliká jak no!ní obloha, hlava s p"ipálenou kade"í od hv#zd, tvá" detail$ nikdy nez"en%ch. Ocel ...

Více

Pohled jihovýchodní Pohled severozápadní

Pohled jihovýchodní Pohled severozápadní nášlapná vrstva dle legendy místností tl.12 mm (keramická dlažba tl.9 mm + tmel, plovoucí lamino + podložka) betonová mazanina tl.64 mm s plastifika ní p ísadou pro podlahové topení separa ní PE fó...

Více

Návod AS2 ECO

Návod AS2 ECO ÂSamodržný provoz ovládání je povolen pouze pi použití ochranných prvk požadovaných normami EN 13241-1 a EN 12453. V pípad nedodržení bezpenostních pokyn nesete plnou zodpovdnost za poškoze...

Více

PP CHKO Český les - Regionální pracoviště Správa CHKO

PP CHKO Český les - Regionální pracoviště Správa CHKO 2.2.1.4. Limity pro lesní hospodá ství ...................................................................................... 20 2.2.1.5. Ponechávání ástí lesa samovolnému vývoji .....................

Více

Hydraulické kapaliny

Hydraulické kapaliny HFB HFC HFD R HFD U

Více