Návod

Transkript

Návod
PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU
Prohlašujeme na naši vlastní odpovČdnost,
že tento výrobek je ve shodČ s následujícími
normami nebo standardizovanými dokumenty
EN60745, EN65014, EN61000,
a to v souladu s NaĜízeními rady
89/336/EEC a 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
ěeditel
Vrtací kladivo
Návod k obsluze
Hluk a vibrace
Typická A-vážené úrovnČ hluþnosti jsou:
hladina akustického tlaku: 88 dB (A)
hladina akustického výkonu: 99 dB(A)
NepĜesnost je 3 dB(A).
–Používejte pomĤcky na ochranu sluchu –
Typická vážená hodnota efektivního zrychlení není vČtší než 8 m/s2.
Tyto hodnoty byly získány v souladu s EN60745.
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
HR1830
HR1830F
VAROVÁNÍ
KvĤli vaší osobní bezpeþnosti je nutné, abyste si návod pĜed použitím PěEýETLI a POCHOPILI jej.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PěÍŠTÍ POUŽITÍ.
POZOR!
–
Symboly
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se mĤžete pĜi použití nástroje setkat. Je dĤležité, abyste
dĜíve, než s ním zaþnete pracovat, pochopili jejich význam.
PĜeþtČte si návod k obsluze
Dvojitá izolace
Pouze pro zemČ EU
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
Beton
Jádrovací vrták
Vrtací výkony
Diamantový jádrovací vrták (suchý typ)
Ocel
DĜevo
–1
VolnobČžné otáþky (min )
Poþet pĜíklepĤ za minutu
Celková délka
Vlastní hmotnost
TĜída bezpeþnosti
PěÍSLUŠENSTVÍ
HR1830/F
18 mm
35 mm
65 mm
13 mm
24 mm
0–1500
0–5000
279 mm
1,7 kg
/II
Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené
mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.
Poznámka
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu doporuþujeme používat toto pĜíslušenství
a nástavce. Používání jiného pĜíslušenství nebo nástavcĤ mĤže pĜedstavovat nebezpeþí
zranČní osob. PĜíslušenství a nástavce používejte výhradnČ pro úþely, pro které jsou urþené.
PotĜebujete-li k tomuto pĜíslušenství podrobnČjší informace, obraĢte se na vaše místí servisní
stĜedisko firmy Makita.
–
Karbidové vrtáky SDS-Plus
–
Vrtací korunka
–
Diamantová vrtací korunka
–
Sklíþidlo na vrták
–
Sklíþidlo na vrták S13
–
Adaptér sklíþidla
–
Klíþ sklíþidla S13
–
Mazací tuk na vrtáky
–
Boþní rukojeĢ
–
HloubkomČr
–
Vyfukovací balónek
–
Protiprachová krytka
–
Nástavec pro odsávání prachu
–
Ochranné brýle
–
Plastový kufĜík
–
Rychloupínací sklíþidlo
Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit.
Nevyhazujte elektrická zaĜízení spolu s domovním odpadem!
Podle NaĜízení Evropské rady 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických zaĜízení a jejího
provádČní v souladu s národními zákony, elektrická zaĜízení musí být poté, co doslouží,
shromažćována samostatnČ a vrácena k ekologické recyklaci.
Úþel použití
Tento nástroj slouží k pĜíklepovému vrtání a vrtání do cihel, betonu a kamene.
Je rovnČž vhodný k bezpĜíklepovému vrtání do dĜeva, kovĤ, keramiky a plastĤ.
Napájení
Nástroj lze pĜipojit pouze ke zdroji s napČtím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a mĤže
pracovat pouze s jednofázovým stĜídavým napČtím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a mĤže být proto napájen ze zásuvek bez zemnícího vodiþe.
2
15
ÚDRŽBA
BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
POZOR!
Výstraha!
–
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý
a odpojený ze zásuvky.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola uhlíkĤ
a jejich výmČna a veškerá další údržba þi seĜizování provádČny autorizovanými servisními
stĜedisky firmy Makita a vždy s využitím náhradních dílĤ Makita.
PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.
K zajištČní bezpeþné práce:
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).
4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.
5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.
6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
14
3
stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.
17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.
19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
1.
Adaptér sklíþidla
2.
Rychloupínací sklíþidlo
POZOR!
–
NadmČrným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte. Ve skuteþnosti tento nadmČrný tlak vede jen
k poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení úþinnosti nástroje a zkrácení jeho životnosti.
–
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, pĤsobí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte
nástroj pevnČ a dávejte pozor, když vrták zaþíná pronikat do vrtaného dílu.
–
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit pĜepnutím pĜepínaþe smČru otáþení do opaþné polohy.
Pokud však nástroj nedržíte pevnČ, mĤže neþekanČ vyskoþit.
–
Malé díly vždy upínejte do svČráku þi do podobného upevĖovacího zaĜízení.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.
1.
Objímka
2.
Kroužek
Vrtání s diamantovým jádrovacím vrtákem
PĜi vrtání s diamantovým jádrovacím vrtákem nastavte vždy pĜepínací páþku do polohy s vrtákem
pro vrtání bez pĜíklepu.
POZOR!
Budete-li vrtat s diamantovým jádrovacím vrtákem v režimu vrtání s pĜíklepem, mĤžete diamantový
jádrovací vrták poškodit.
4
13
PRÁCE
OBECNÉ BEZPEýNOSTNÍ ZÁSADY
Vrtání s pĜíklepem
VAROVÁNÍ!
POZOR!
–
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, když se vrtaný otvor ucpe úlomky a þásticemi nebo
když narazí v betonu na vyztužovací tyþe, je na nČj vyvíjena obrovská a náhlá krouticí síla.
BČhem práce vždy používejte boþní rukojeĢ (pomocnou rukojeĢ) a pevnČ držte nástroj jak za
boþní rukojeĢ, tak za rukojeĢ se spouští. Pokud tak nebudete þinit, mĤže to mít za následek
ztrátu kontroly nad nástrojem a možné tČžké zranČní.
PĜeþtČte si všechny pokyny. Pokud nebudete dodržovat všechny níže uvedené pokyny, mĤže to
mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, pĜípadnČ tČžké zranČní. Termín „elektrický
nástroj“ ve všech níže uvedených varováních znamená váš elektrický nástroj napájený ze sítČ (se
síĢovou šĖĤrou) nebo z akumulátoru (bezšĖĤrový).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
Bezpeþnost pracovištČ
Vrtáte-li do betonu, žuly apod., pĜepnČte páþku pro volbu režimu þinnosti do polohy se symbolem
kladiva a vrtáku a využijte funkci „vrtání s pĜíklepem“.
1.
Udržujte poĜádek na pracovním místČ. Neuklizená a neosvČtlená pracovní místa pĜivolávají
úrazy.
NezapomeĖte použít vrták s hrotem se slinutým karbidem wolframu (vidiový vrták).
2.
Nasaćte vrták na místo, kde chcete vyvrtat otvor a pak stisknČte spoušĢ. Netlaþte na nástroj.
Nejlepšího výsledku dosáhnete lehkým tlakem. Udržujte nástroj v jeho poloze a nedovolte, aby
vám vyklouznul z otvoru.
Nepracujte s elektrickými nástroji ve výbušném prostĜedí, napĜíklad v pĜítomnosti hoĜlavých
kapalin, plynĤ nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou zpĤsobit vznícení
prachu nebo par.
3.
BČhem þinnosti s elektrickým nástrojem udržujte dČti a pĜihlížející v dostateþné vzdálenosti.
Rozptylování mĤže zpĤsobit ztrátu kontroly.
Když ze otvor ucpe tĜískami a þásticemi, nezvyšujte tlak na nástroj. Namísto toho nechejte nástroj
bČžet na volnobČh a pak vrták povytáhnČte z otvoru. Když to nČkolikrát zopakujete, otvor se tím
vyþistí a mĤžete pokraþovat v normálním vrtání.
POZNÁMKA
Když necháte nástroj bČžet na volnobČh, mĤže se projevit excentrické otáþení vrtáku. BČhem
práce se nástroj automaticky centruje. Nemá to žádný vliv na pĜesnost vrtání.
Vyfukovací balónek (doplĖkové pĜíslušenství)
Po vyvrtání otvoru použijte vyfukovací balónek k vyfouknutí prachu z nČj.
Elektrická bezpeþnost
4. Zástrþka elektrického nástroje musí odpovídat elektrické zásuvce. Zástrþku nikdy žádným
zpĤsobem neupravujte. PĜi použití zemnČných elektrických nástrojĤ nepoužívejte žádné
adaptéry. Neupravované zástrþky a odpovídající zásuvky snižují nebezpeþí úrazu elektrickým
proudem.
5. Vyhýbejte se tČlesnému kontaktu s uzemnČnými pĜedmČty, napĜ. potrubím, radiátory, sporáky
a chladniþkami. V pĜípadČ uzemnČní vašeho tČla hrozí zvýšené nebezpeþí úrazu elektrickým
proudem.
6. Nevystavujte elektrické nástroje pĤsobení deštČ nebo vlhka. Voda, která se dostane do
elektrického nástroje, zvyšuje nebezpeþí úrazu elektrickým proudem.
7. Nenamáhejte napájecí šĖĤru. Nikdy nepĜenášejte elektrický nástroj za napájecí šĖĤru ani za ni
pĜi vytahování ze zásuvky netahejte. ZabraĖte, aby šĖĤra pĜišla do styku s teplem, olejem,
ostrými hranami nebo pohyblivými díly. Poškozená nebo zamotaná napájecí šĖĤra zvyšuje
nebezpeþí úrazu elektrickým proudem.
1.
Vyfukovací balónek
Vrtání do dĜeva nebo kovu
Použijte doplĖkové sklíþidlo na vrták. PĜi jeho instalaci se Ĝićte pokyny pro nasazení nebo vyjmutí
vrtáku, uvedenými na pĜedcházející stránce.
Uchopte kroužek a otáþením objímky proti smČru chodu hodin rozevĜete þelisti sklíþidla. Vložte do
sklíþidla vrták, jak nejdále to jde. Uchopte pevnČ kroužek a otáþením objímky ve smČru chodu
hodin sklíþidlo utáhnČte.
Chcete-li vrták vyjmout, uchopte kroužek a otáþejte objímkou proti smČru chodu hodin. Knoflík pro
volbu režimu práce nastavte do polohy pro vrtání bez pĜíklepu.
MĤžete vrtat otvory až do prĤmČru 13 mm do kovu a až do prĤmČru 24 mm do dĜeva.
Je-li v nástroji nasazené sklíþidlo na vrtáky, nikdy nepoužívejte vrtání s pĜíklepem. MĤžete tím
sklíþidlo na vrták poškodit.
PĜi zpČtném chodu nástroje se sklíþidlo na vrták uvolní.
8. Používáte-li elektrický nástroj venku, používejte prodlužovací šĖĤru, která je urþená pro
venkovní použití. Použití šĖĤry vhodné pro venkovní použití snižuje nebezpeþí úrazu
elektrickým proudem.
Bezpeþnost osob
9. PĜi práci s elektrickým nástrojem bućte opatrní, dávejte pozor na to, co dČláte, a používejte
zdravý rozum. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog,
alkoholu þi lékĤ. Chvilková nepozornost pĜi práci s elektrickými nástroji mĤže mít za následek
tČžký úraz.
10. Používejte ochranné prostĜedky. Vždy používejte ochranné brýle. Ochranné prostĜedky jako
protiprachová maska, pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, pĜilba nebo ochranná
sluchátka, používané za vhodných podmínek, snižují nebezpeþí úrazu.
11. ZabraĖte náhodnému spuštČní. PĜed pĜipojení nástroje do zásuvky zkontrolujte, že vypínaþ je
ve vypnuté poloze. PĜenášení elektrických nástrojĤ, které mají spoušĢ, s prstem na ní
pĜivolává úrazy.
12. PĜed zapnutím elektrického nástroje odstraĖte všechny nastavovací klíþe. Klíþ ponechaný
v otáþející se þásti elektrického nástroje mĤže zpĤsobit úraz.
13. Nenatahujte se do dálky. Udržujte vždy správný postoj a rovnováhu. To umožĖuje lepší
ovládání elektrického nástroje v nenadálých situacích.
12
5
14. SprávnČ se obleþte. Nenoste volné šaty nebo šperky. Udržujte vaše vlasy, obleþení a rukavice
v dostateþné vzdálenosti od pohyblivých þástí. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými þástmi zachyceny.
Chcete-li vrták vytáhnout, stáhnČte kryt sklíþidla úplnČ dolĤ a vrták vytáhnČte ven.
15. Je-li možné pĜipojit zaĜízení pro odsávání a zachytávání prachu, dbejte, aby bylo pĜipojené a
správnČ používané. Používání tČchto zaĜízení mĤže snižovat nebezpeþí související s prašným
prostĜedím.
Práce s elektrickým nástrojem a péþe o nČj
16. Netlaþte na elektrický nástroj. Používejte správný elektrický nástroj pro vaši aplikaci. Správný
elektrický nástroj bude fungovat lépe a bezpeþnČji pro práce, pro které je urþený.
17. Nepoužívejte elektrický nástroj, nelze-li jej vypínaþem zapnout nebo vypnout. Každý elektrický
nástroj, který nelze ovládat pomocí vypínaþe, je nebezpeþný a musí být opraven.
18. PĜed nastavováním, výmČnou pĜíslušenství nebo uložením elektrického nástroje odpojte jeho
zástrþku od napájecího zdroje, pĜípadnČ odpojte jeho akumulátorovou baterii.
Takovéto preventivní bezpeþnostní opatĜení snižují nebezpeþí náhodného spuštČní elektrického
nástroje.
19. Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dČtí a nedovolte s nimi pracovat
osobám, které nejsou obeznámeny s tímto nástrojem nebo s tČmito pokyny. V rukou
nepovolaných osob jsou elektrické nástroje nebezpeþné.
1.
Vrták
2.
Kryt sklíþidla
HloubkomČr
HloubkomČr je šikovná pomĤcka pĜi vrtání otvorĤ stejné hloubky. Povolte boþní rukojeĢ a zasuĖte
hloubkomČr do otvoru na ní. Nastavte hloubkomČr na požadovanou hloubku a utáhnČte boþní
rukojeĢ.
POZNÁMKA
–
HloubkomČr nelze používat v poloze, kdy si pĜekáží s krytem pĜevodovky.
20. ProvádČjte údržbu elektrických nástrojĤ. Kontrolujte správnost nastavení a spojení
pohyblivých þástí, jejich neporušenost a všechny ostatní podmínky, které mohou ovlivĖovat
þinnost elektrických nástrojĤ. Je-li elektrický nástroj poškozený, nechejte jej pĜed použitím
opravit. V dĤsledku používaní neudržovaných elektrických nástrojĤ došlo k mnoha úrazĤm.
21. Udržujte Ĝezací nástroje nabroušené a þisté. SprávnČ udržované Ĝezací nástroje s ostrými
Ĝezacími þepelemi se snadnČji ovládají a je u nich menší pravdČpodobnost, že se
„zakousnou“.
22. Elektrický nástroj, pĜíslušenství a nástavce používejte v souladu s tČmito pokyny a zpĤsobem
zamýšleným pro daný typ elektrického nástroje a zohledĖujte pĜi tom pracovní podmínky
a práci, která má být vykonávána. Používání elektrického nástroje pro þinnosti jiné, než pro
které je urþený, mĤže vést ke vzniku nebezpeþných situací.
Servis
23. Váš elektrický nástroj si nechávejte opravovat kvalifikovaným pracovníkem s použitím
výhradnČ identických náhradních dílĤ. Tím zajistíte zachování bezpeþnosti elektrického
nástroje.
1.
HloubkomČr
2.
Otvor ve spodní þásti rukojeti
3.
Povolit
4.
Utáhnout
Protiprachová krytka
Protiprachovou krytku používejte, abyste zabránili padání prachu na nástroj a na vás, když vrtáte
nad sebou. Nasaćte protiprachovou krytku na vrták, jak je znázornČno na obrázku. Velikosti vrtákĤ,
na které lze protiprachovou krytku nasadit, jsou následující.
24. Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství.
25. Rukojeti udržujte suché, þisté a chraĖte je pĜed olejem a mazacím tukem.
Protiprachová krytka 5
Protiprachová krytka 9
Prĥmčr vrtáku
6 mm–14,5 mm
12 mm–16 mm
ZVLÁŠTNÍ BEZPEýNOSTNÍ ZÁSADY
NEDOVOLTE, aby pohodlnost a obeznámenost s výrobkem (díky jeho opakovanému používání)
nahradily pĜísné dodržování bezpeþnostních zásad pĜi vrtání. Pokud budete používat tento
elektrický nástroj nebezpeþným nebo nesprávným zpĤsobem, mĤžete utrpČt tČžký úraz.
1. Používejte ochranná sluchátka. PĤsobení hluku mĤže zpĤsobit ztrátu sluchu.
2. Používejte pomocné rukojeti dodávané s nástrojem. Ztráta kontroly mĤže zpĤsobit zranČní.
3. PĜi práci, kdy vrtací nástroj mĤže pĜijít do styku se skrytými elektrickými vodiþi nebo s vlastní
elektrickou šĖĤrou, držte jej za izolovaná úchopná místa. PĜi kontaktu se „živým“ vodiþem se
stanou nechránČné kovové souþásti nástroje rovnČž „živými“ a obsluha mĤže být zasažena
elektrickým proudem.
6
1. Protiprachová krytka
11
MONTÁŽ
POZOR!
–
Než zaþnete na nástroji jakýmkoliv zpĤsobem pracovat, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý
a odpojený ze zásuvky.
Boþní rukojeĢ (pomocná rukojeĢ)
–
Z dĤvodu bezpeþnosti práce vždy používejte boþní rukojeĢ.
Boþní rukojeĢ nainstalujte tak, aby zuby na ní zapadly mezi výstupky na válcové þásti nástroje.
RukojeĢ utáhnČte v požadované poloze otáþením ve smČru chodu hodin. Lze jí otáþet o 360°, aby
bylo možné ji upevnit v libovolné poloze.
4. Používejte ochrannou helmu, ochranné brýle, pĜípadnČ ochranný štít tváĜe. Obyþejné brýle
nebo sluneþní brýle NEJSOU ochranné brýle. RovnČž naléhavČ doporuþujeme, abyste
používali protiprachovou dýchací masku a pracovní rukavice se silnou vycpávkou.
5. Než naþnete pracovat, ujistČte se, že vrták je dobĜe upevnČn.
6. Za bČžných podmínek nástroj zpĤsobuje vibrace. Šrouby se mohou snadno uvolnit a zpĤsobit
poruchu nebo úraz. Než naþnete pracovat, peþlivČ zkontrolujte utažení šroubĤ.
7. Za chladného poþasí nebo když nebyl delší dobu používán, nechejte nástroj chvilku zahĜát
tím, že jej necháte pracovat naprázdno. Tím se uvolní mazivo. Bez správného nahĜátí je
pĜíklepové vrtání obtížné.
8. Dbejte, abyste vždy mČli pevnou oporu nohou. Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
9. Držte nástroj pevnČ obČma rukama.
10. NepĜibližujte ruce k otáþejícím se þástem.
11. Nenechávejte nástroj bČžet bez dozoru. Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
12. PĜi práci s nástrojem s ním na nikoho v okolí nemiĜte. Vrták mĤže vylétnout a zpĤsobit nČkomu
tČžký úraz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spodní þást rukojeti
Boþní rukojeĢ
Povolit
Utáhnout
Zuby
Výstupek
Mazání vrtáku
PĜed prací namažte hlavu dĜíku vrtáku malým množstvím mazacího tuku na vrtáky (asi 0,5–1 g).
13. Nedotýkejte se bezprostĜednČ po skonþení práce vrtáku ani opracovávaného dílu. Mohou být
velmi horké a mĤžete se o nČ popálit.
14. NČkteré materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. PĜeþtČte si bezpeþnostní materiálové listy dodavatele.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ!
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržování bezpeþnostních zásad uvedených v tomto návodu
mĤže vést k tČžkému úrazu.
Toto mazání sklíþidla zajišĢuje hladkou þinnost a delší životnost.
Nasazení nebo vyjmutí vrtáku
PĜed nasazením vrtáku oþistČte jeho dĜík a namažte jej mazacím tukem.
1.
2.
DĜík vrtáku
Mazací tuk na vrtáky
Vložte vrták do nástroje. Otáþejte jím a tlaþte na nČj, dokud nezapadne. Po instalaci se vždy
ujistČte, že je dobĜe upevnČný, tím, že jej zkusíte vytáhnout.
10
1.
Vrták
2.
Kryt sklíþidla
7
POPIS FUNKCE
–
PĜepínaþ smČru otáþení pĜepínejte, až když se nástroj úplnČ zastaví. Budete-li mČnit smČr
otáþení dĜíve, než se nástroj zastaví, mĤžete jej tím poškodit.
POZOR!
–
Nelze-li pĜepínaþ stisknout, zkontrolujte, zda je zcela v poloze [(strana A) nebo (strana B)].
1.
PĜepínaþ smČru otáþení
–
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy pĜesvČdþte, že je vypnutý a
odpojený ze zásuvky.
Funkce spouštČ
POZOR!
–
PĜed pĜipojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda jeho spoušĢ funguje správnČ
a vrací se do vypnuté polohy („OFF“), když ji uvolníte.
Chcete-li nástroj spustit, staþí stisknout jeho spoušĢ. Otáþky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na
spoušĢ. Chcete-li nástroj vypnout, uvolnČte spoušĢ.Chcete-li pracovat nepĜetržitČ, stisknČte spoušĢ
a potom stisknČte blokovací tlaþítko. Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy, stisknČte
spoušĢ naplno a pak ji pusĢte.
Volba režimu þinnosti
Tento nástroj má páþku pro pĜepínání režimu þinnosti. Pomocí této páþky mĤžete zvolit jeden ze
dvou režimĤ, vhodný pro vaši práci.
Chcete-li pouze vrtat, stisknČte blokovací tlaþítko a otoþte touto páþkou tak, aby šipka na ní
ukazovala na symbol vrtáku na nástroji.
Chcete-li vrtat s pĜíklepem, stisknČte blokovací tlaþítko a otoþte touto páþkou tak, aby šipka na ní
ukazovala na symbol vrtáku s kladivem na nástroji.
POZOR!
1.
SpoušĢ
2.
Blokovací tlaþítko
–
Vždy páþku otoþte plnČ na symbol požadovaného režimu þinnosti. Budete-li pracovat
s nástrojem s páþkou v poloze mezi symboly režimĤ práce, mĤžete jej tím poškodit.
–
Páþku otáþejte až po úplném zastavení nástroje.
1.
Páþka pro pĜepínání režimu þinnosti
Rozsvícení svČtla pouze pro model HR1830F
POZOR!
–
Nikdy se nedívejte pĜímo do svČtla nebo jeho zdroje.
Chcete-li svČtlo rozsvítit, stisknČte spoušĢ. UvolnČním spouštČ jej zase zhasnete.
POZNÁMKA
–
K otĜení neþistot z þoþky svČtla používejte suchý hadĜík. Dávejte pozor, abyste þoþku
nepoškrábali, mĤže se tím zmenšit svítivost svČtla.
Omezovaþ kroutícího momentu
Omezovaþ kroutícího momentu zaþne fungovat po dosažení urþitého kroutícího momentu. Dojde
k odpojení motoru od výstupního hĜídele. Když k tomu dojde, vrták se pĜestane otáþet.
POZOR!
1.
SvČtlo
–
Jakmile zaþne omezovaþ kroutícího momentu fungovat, ihned nástroj vypnČte. Zabráníte tím
jeho pĜedþasnému opotĜebení.
–
S tímto nástrojem není možné používat kruhové pily pro vyĜezávání otvorĤ. Mají tendenci
þasto se zadrhávat ve vyĜezávaném otvoru. To zpĤsobuje, že omezovaþ kroutícího momentu
bude spínat pĜíliš þasto.
Funkce pĜepínaþe smČru otáþení
Tento nástroj má pĜepínaþ, který umožĖuje zmČnu smČru otáþení. Požadujete-li otáþení ve smČru
chodu hodin, pĜepnČte pĜepínaþ do polohy ( (strana A), požadujete-li otáþení proti smČru chodu
hodin, pĜepnČte jej do polohy ( (strana B).
POZOR!
–
8
Než zaþnete pracovat, vždy zkontrolujte smČr otáþení.
9

Podobné dokumenty