zde ke stažení - Obec Bystřice

Transkript

zde ke stažení - Obec Bystřice
hXlrc
//
I
t
celkové vyúčtovánívšech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
r>
rok:2014,DPH í5.o %
'^kalendářni
Jednotné odběratelské vyúčtováníceny
Bystřice a Nýdek
stočného
plátce DPH
Právnická osoba
obchodni společnost Obec Bystřice
Bystřice 334
Sídlo:
739 95 Obec Bystřice
00296562
ldentifikačníčíslo:
Mgr. Roman Wróbel
Statutární orgán:
1. Příjemce vodného a
3, Vlastník
právnická osoba
Obchodni
Sídlo:
společnost Obec
číslo:
orgán:
ldentifikační
Statutární
Bystřice
Bystřice 334
739 95 Obec Bystřice
00296562
Mgr. Roman Wróbel
2. Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická
Obchodní
Sídlo:
osoba
plátce DPH
Bystřice
Bystřice 334
spoleČnost Obec
číslo:
orgán:
ldentifikační
Statutární
739 95 Obec Bystřice
00296562
Mgr. Roman Wróbel
Celkové vyúčtovánívšech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2014, DPH 1 5.0 %
Jednotné odběratelské vyúčtováníceny
Příjemce vodného a stočného:obqc Bystřice 1tě oozsssez1
Bystřice a Nýdek
č.í
Tabulka
Voda
skutečnost kalkutace Řozail
0.000000
0.000000
glq,jlli
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
-0.001000
ó o-o o oo
0J8o0ooi oor s+ď
o-1
o ooo oo ď-o o o o ooob.ó77oooT_o-016868
0.003000 -0.002620
]
0.000380
o,602701 osooooo o.oozzot
0.000000
-0005436
0.oooooo
olí727o o.ossooo
o.1
,l
3848 0.o0000o
o,olazzo
o.1 13848
ď241111
,UUu -U,U,lUUUu, U.za44ló U.ZUUUUU -v,uz55zz
l1ý
B
cC
io
Pořizovácí cena provozniho
ipoeei
Počet
pracovníků
óiacovňitu
maj.
-
-
milXč -.]'-
0.00]
0.00
osob
sluial eiťgso c..o2o285
1.00
l
--- _
-l mitrrrs'-óoostl
]_T
I qryqlf-qqqg?gq
-_qo3íal
{9[9,{919_cnosti
] .jl!q,]
L0.oo32oo -o.o0o
pLtť4tqq"!!á-
yqdá
vooáJitnáEt<tuŇaná'
'l .C
_E ]F
Voda odpadní odv. fakturovaná
mil.m3
"':: 'l':- G -lÝoqás]ážk9úájďiulb,*q
z tonďoomacnósti
mil.m3
-_- iILryL -,H
l
Voda odpadní čištěná
l mil.m3
,
-
JJ
-ói.o+i{n
5.37. 3.13 330.66 330.66
1
no
_í
no
1^7
9.-7 167,87
1A-7 A?
-1.09]
1.09]
167,87
převzatá
_
pitná nebo odp{nr
odpadní yoda
voda převla!á
|r!ná nepo
:
mil.m3 ci.ÓÓoooo
' mil.ml
L
]
r
0.00
-
.
1.00
1.00
'
o_0o
n nn
0,00
]_,
0.144907 0.146000 -0,001093
^..^;^--.- o.rzoobo
^-.-^;:-^^
-0.001336
0.118ď6?
, ,]- -.
-..,qqooq@1_o@Óďq.
[oori[p_o']
0.000000 0,000000 , 0.000000
;-Óoooooor o.oooooo
Óoooooď
o.ooooóo;--
- L!qó00_0.9_|_,_o_qqq999i :!90_ooo
. ]_I -ts.ss
iz.il ?oó o
_..§s_s
'.96
Vyúčtovánívšech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
K 1nlnalÓoo9qnáonivoaap$ganá
s. JeoxbrrovÉ HÁxuoy
ir-pl_
Kč/m3--
:--
31
Tabulka č.2a
_
_]
Rozdíl
V9ql9qp9qry
]Skutečnost
Kalkulace
61.85r -]jZ,_9!
Rozdíl
l_1.3]
0.000000i 1.395040i 0.000000] 1.395040
'Vypracoval:
Éqntq.tpyqi
Telefon:
Celkové vyúčtovánívšech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 20'14, DPH 1 5.0 %
Jednotné odběratelské vyúčtováníceny
Příjemce vodného a stočného:oběc By3třice 1lČ oozsesoz1
, __ll§třicjjrýdek
pro
!o
Řadex
1.2
',
s_
'1.4
1
i
r yo o n91
!
$,,"j!l;r."{lry"l,ii{_, __
ZvYšení dle skut.vynal. nákladů
Tabulka č,í
uýpočet ceny pro vodné a stočné
Náklady
yy!941!
q.!
p.,j í!! .]gllgllryYch
po
l
ožká ch
Voda odpadní
_
l
_
Sníženídle skut, vynal. nákl
3.:
3.1
]
4.1 '
i
_§gq1i!]gt!{.uug].nart,
4.i-
l
Zvýšeni dle skut. vynal. nákl.
43
Zuýseni Ote srrrt. vy,nat. na[l.
4.4
4.5
Sníženídle skut. vynaI. nákl.
4.6
5.
6.
7.
9-:
A
B
C
D
t
F
L)
Jl
I
J
K
9.
Vyúčtovánívšech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Tabulka č.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Zdůvodnění vykázaných rozdílův jednotlivých položkách
Voda pitná
Řáoet<
11.
11 .a
11.b
11.c
i
._i
12.
13.
1a,
15.
i,
Vyvěšeno; ,l.t
§ňoto:
s
N4Í
oBE,cNÍ úŘln
7,i9
o
95 t}YSTi{tC,E

Podobné dokumenty

predloha2

predloha2 Oficiálních vinařství je méně než prstů jedné ruky. Produkují vína ovocná (hitem je černorybízové) a šumivá (z importované suroviny). Vína z místních hroznů vyrábějí jen pro vlastní potřebu vinaři-...

Více

Všeobecné podmínky provozu sítě KrepNet 1. Definice 1.1. Síť

Všeobecné podmínky provozu sítě KrepNet 1. Definice 1.1. Síť faktury může být zákazník vyzván písemnou upomínkou k zaplacení závazku vůči poskytovateli. Pokud nedojde k úhradě závazku do 30 dnů od splatnosti faktury, může poskytovatel ukon čit provoz služeb ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení V sou|aduse zněnímzákona č' 27412001Sb', o vodovodecha kanalizacíchpro verejnou potrebu a o změně některychzákonťr,VO znění pozdějšíchpredpis (dále jen zákon o vodovodecha kana|izacích)

Více