Štarvický panter 2015 č.1

Transkript

Štarvický panter 2015 č.1
1/2015
Štarvický panter
Štarvický
oficiální zpravodaj obce Starovice
Slovo starosty
panter
1/2015
vá opravdu jen pár „kosmetických úprav“
a od pátku 27. 3. se začal rybník napouštět.
Je to velice povedené dílo, dokonce bude
v nádrži i se stavebními objekty více vody
než bylo před vypuštěním.
Znečištěná voda přitékající do rybníka
Vážení spoluobčané,
konečně nám skončila zima a před dveřmi máme Velikonoce. Se začátkem jara
přichází více sluníčka, a tím i více optimismu do života. Někteří už netrpělivě
čekají, až vyrazí na zahrádky, jiní zase na
projížďku na kole nebo za jinou zábavou,
kterou studené počasí neumožňovalo.
Jaro v obci
V tomto období si letos připomínáme významné výročí 70 let od konce 2. světové
války. Na toto téma jsme se více zaměřili
a přinášíme vám autentické výpovědi
několika starovických žen o konci války
v našem regionu a jména třiceti padlých
Rudoarmějců, kteří byli pohřbeni ve Starovicích.
Jako v každém zpravodaji se Vás pokusím informovat o tom, co se uskutečnilo
v obci v uplynulém zimním čtvrtletí a co
je v plánu v následujícím období.
Začnu projektem Revitalizace starovického rybníka, která byla i v zimním období
postupně dokončována. Stavba jako celek
je už hotová, pouze dochází k drobným
dodělávkám a úpravám terénů. Už zbý-
Dokončený rybník před napuštěním
S tímto projektem chci důrazně upozornit na skutečnost, že je rybník financován z evropských dotací životního prostředí a není veden jako chovný
rybník, proto je zakázáno v rybníce vysazovat ryby. Vhodnou a řízenou násadu ryb bude provádět pouze Agentura
ochrany přírody (AOP). V případě zjištění AOP, že je v rybníce přemnožená
rybí násada anebo nevhodné ryby, dojde k vypuštění rybníka a obec uhradí
vysokou finanční pokutu. Z toho důvodu apeluji na všechny „rybáře“, aby se
vyhnuli jakémukoliv nasazování ryb
v rybníce. Také nás znepokojuje jedna
nepříjemnost, že někteří občané vypouštějí stále do dešťové kanalizace,
tedy do rybníka, nepovolené odpady
z domácností nebo od hospodářských
zvířat, což se teď ukazuje při napouštění rybníka. Tímto žádám všechny
občany, aby okamžitě zamezili tomuto vypouštění a znečišťování rybníka. V rybníce je připraveno i místo na
koupání a věřím, že už se nikdo nechce
koupat v odpadech. V případě zjištění
vypouštění obec přistoupí ke kamerovým kontrolám s udělením sankcí dle
smlouvy. S dílem revitalizace je spojena i údržba všech vysázených stromů,
které bude v letošním roce ošetřovat
ještě dodavatelská firma, ale v dalších letech tato starost připadne již na
obec, proto už dnes pomýšlíme na pořízení vhodné techniky.
Z činností obecních pracovníků a obecního úřadu:
Letošní zima byla mírná, proto jsme se
nemuseli tolik věnovat zimní údržbě
a měli jsme více času na jiné činnosti.
Využili jsme toho, že nám úřad práce
prodloužil smlouvy pro pracovníky přijaté z úřadu práce až do konce března,
a pustili se do čistění vodních svodnic
od náletových dřevin. Každoročně, podle počasí a zaměstnanců, se postupně
snažíme vyřezávat nálety ve svodnicích
a kolem cest a letošní zimu jsme vybrali
úseky kolem cesty ke střelnici, nad vinohrady a dokončili čistění kolem cesty od
myslivny k bývalým „nádržím“. Mimo nálety jsme vyřezali některé stromy v obci,
které už hrozily pádem a ohrožovaly bezpečnost občanů, například stromy v parčíku u autobusové zastávky nebo kaštan
v areálu u myslivny. Osobně je mi líto každého stromu, který musí být pokácen,
ale bezpečnost občanů je prioritní.
Foto odstraněného stromu u autobusové zastávky
Mimo kácení jsme s obecními pracovníky prováděli různé drobné stavební
úpravy. Byl upraven sklep ve školce na
sklad a bývalý sklad tak mohl být přestavěn na keramickou dílnu. Impulzem
1
Štarvický panter
ke stavbě keramické dílny bylo získání
finančního příspěvku z Nadace ČEZ ve
výši 110 000 Kč, který byl použitý na nákup kvalitní keramické pece. V současné době ještě čekáme na vybavení keramické dílny nábytkem, aby tak mohlo
dojít k samotnému spuštění provozu.
Keramická dílna bude mimo školce
sloužit i dětem školního věku a ostatní
veřejnosti, takže kdo budete mít zájem
navštěvovat keramický kroužek, tak se
dojděte nahlásit paní ředitelce MŠ.
Stavba keramické dílny v MŠ
s finančním přispěním Nadace ČEZ
V tomto období jsme také museli přistoupit k uplatnění reklamace podlahy
v horní třídě budovy MŠ, kde docházelo ke zvlnění podlahy. Dodavatelská
firma Stavika provedla po vzájemné
dohodě opravu v období jarních prázdnin, kdy byl předpoklad, že zůstanou
některé děti doma, a závadu odstranili
k naší spokojenosti kompletní výměnou podlahy.
Činnost obecního úřadu už pravidelně
začátkem roku spočívá v podávání žádostí o dotace a letošní rok tomu nebylo jinak. V tomto období jsme podali
celkem pět žádostí o dotace v celkové
výši přes 3,3 mil Kč. Nyní musíme čekat, jak budou vyhodnoceny a následně podle úspěšnosti se můžeme postupně pustit do realizace jednotlivých
projektů.
Mezi tyto projekty patří prvořadě stavba
Spojovacího chodníku mezi 4. řádkem
a autobusovou zastávkou v projekční
ceně 837 tisíc Kč., která řeší bezpečné
spojení nové zástavby s autobusovou
zastávkou. Dalším projektem, na který
bylo možné využít dotaci, je projekt
Dětské hřiště před rekonstrukcí
Dětské hřiště na návsi a doplnění herních prvků v mateřské škole.
Dětské hřiště na návsi bylo zrealizováno v roce 2008, tenkrát bez využití
dotace, proto byly vybrány nejlevněj2
1/2015
ší herní prvky, které jsou dnes zcela
ztrouchnivělé. Toto dětské hřiště si
našlo velkou oblibu u dětí předškolního věku, proto chceme hřiště obnovit,
dnes již kvalitnějšími herními prvky.
Maminky s dětmi budou muset vydržet až do konce května na rozhodnutí
o výsledku dotace. V případě, že budeme úspěšní, se budeme snažit do
prázdnin hřiště zprovoznit. V opačném
případě provedeme jen částečnou obnovu z vlastních zdrojů a o dotaci budeme žádat zase v příštím roce. S tímto
projektem jsme také požádali o doplnění herních prvků do školní zahrady.
Celý projekt je v hodnotě 572 tisíc Kč.
Opakovaně žádáme o dotaci na přestavění starého tenisového hřiště na
víceúčelové sportoviště, které nabízí
využití pro širší okruh sportovců. Cílem
je nabídnout sportovcům a hlavně dětem širší nabídku pro volnočasové vyžití. Celý projekt hřiště je za 1,7 mil. Kč
a požadovaná dotace činní 65% z ceny
díla.
Antukové hřiště před rekonstrukcí
Také opakovaně podáváme žádost na
dotaci k obnově Vodní nádrže u sokolovny z dotačního titulu JMK v celkové hodnotě 482 tisíc Kč. Posledním
projektem, na který byla podána žádost o dotaci, je Rekonstrukce hasičky, která spočívá ve výměně podlahy
v garáži a instalaci dvou vjezdových
vrat pro každé vozidlo samostatně.
Mimo dotaci na stavební úpravy žádáme také na dovybavení techniky
a výstroje jednotky. V případě poskytnutí dotace se nám podaří zlepšit podmínky naší jednotce pro její záslužnou
činnost. Celková výše dotace je 475
tisíc Kč.
Mimo výše uvedené projekty jsou další projekty, které jsou pro obec a naše
občany důležité, proto je budeme financovat z vlastních zdrojů bez čerpání dotací. Mezi tyto projekty patří stavba inženýrských sítí na 0. řádku, kde
jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele stavby. Tuto stavbu bychom rádi
dokončili do konce srpna, abychom
umožnili současným stavitelům napojení na inženýrské sítě a podpořili další
výstavbu v obci. V letošním roce i v celém volebním období chceme pokračovat v postupném budování parkovacích míst a opravách chodníků.
Nová výstavba na 0. řádku
Také proběhlo jednání s firmou Koexpro, která má ve spolupráci s VÚT Brno
zájem na pokračování prodloužení poldru mezi naší obcí a městem Hustopeče. Jedná se o pokračování poldru od
dolinky směrem k vysílači na Žebráku
s vysetím travnatých průlehů. Zastupitelstvo obce tento projekt podporuje,
protože bude sloužit k protipovodňové ochraně, sníží erozi půdy v dané
lokalitě a rozdělí velké monokulturní
lány na menší políčka, kde najde opět
svoji ochranu zvěř.
Mimo investičních projektů řešilo zastupitelstvo obce mnoho jiných činností, se kterými se můžete seznámit
ve výpisu z veřejného zasedání. Co
bych chtěl ale zvlášť zdůraznit, je skutečnost, že zastupitelstvo obce schválilo z důvodu ekonomické nevýhodnosti
ukončení provozování obecního internetu. Provozování obecního internetu
bude ukončeno k 30. 6. 2015, proto
upozorňujeme všechny naše uživatele,
aby si včas zajistili nového dodavatele.
Více informací a možnosti k novým poskytovatelům uvádíme v samostatném
článku našeho zpravodaje.
Setkání seniorů
Z kulturního života zmíním pouze dvě
akce, a to maškarní ples a setkání s důchodci. Maškarní ples je jedinou taneční
zábavou v zimním období u nás. I přes
to, že ples navštěvuje pouze kolem
stovky návštěvníků, mnoho účastníků
si každoročně připravuje zajímavé masky a zábavu si náramně užívají. Druhou
společenskou akcí, která je určena pouze pro důchodce, je setkání seniorů,
které bylo také velice veselé. Velký podíl
na dobré náladě a tancování až do půlnoci měl muzikant p. Švásta z Bořetic,
který byl překvapen, jak se naši senioři
dokáží bavit. Přeji Vám hezké jarní dny
a ať vás sluníčko hřeje i na duši.
Antonín Kadlec, starosta obce
1/2015
Štarvický panter
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
program
• Vyřazení majetku na základě předložených Návrhů na vyřazení
• Příkazní smlouvu č. M-001-2015 na
kompletní organizační a administrativní
výkon činností veřejného zadavatele na
stavbu Inženýrské sítě-vodovod a kanalizace, Starovice 0. řádek s paní Miroslavou Husákovou, 664 54 Těšany 347 za
cenu 24.000 Kč včetně DPH
• Příkazní smlouvu č. M-003/2015 na
činnost spočívající v zajištění prací spojených s přípravou realizací akce „Víceúčelové hřiště-stavební úpravy“ s paní
Miroslavou Husákovou, 664 54 Těšany
347 za cenu 32.000Kč
• Smlouvu o dílo č. 15012-101 na dotační
poradenství a podání žádosti o dotaci k
projetku Dětské hřiště na návsi a doplnění herních prvků v MŠ se společností
Timoris Projekt a.s., Holická 1173/49a,
779 00 Olomouc
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.HO-014330030700/001
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330030697/001
• Odkoupení pozemku dle nového ge-
•
•
•
•
ometrického zaměření parc.č. 127/5
v k.ú.Starovice o výměře 28m2 za cenu
20Kč/m2 celkem tedy 560Kč od ***.
Obec uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku.
Odkoupení pozemku dle nového geometrického zaměření parc.č. 127/6 v k.ú.
Starovice o výměře 26m2 za cenu 20Kč/
m2 celkem tedy 520Kč od ***. Obec
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku.
Kupní smlouvu na prodej pozemků
parc.č. 557/4 o výměře 120m2 a parc.č. 557/5 o výměře 6m2 za kupní cenu
2.520Kč + náklady za sepsání smlouvy
1.000Kč a návrh na vklad 1.000Kč ***.
Ukončení nájemní smlouvy na prodejnu
na č.e.216 s paní Janou Komosnou dohodou k 31.1.2015.
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Svazu tělesně postižených na činnost v roce 2015 ve výši
2.700Kč.
•
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu k podpisu Příkazní smlouvy
č.M-001-2015 s paní Miroslavou Husákovou, 664 54 Těšany 347
• Starostu k podpisu Příkazní smlouvy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ho příspěvku na rok 2015 Svazu měst
a obcí České republiky ve výši 3.796,60 Kč
Rozpočtový výhled na období 2015 2018
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2015
Rozpočet Bytového fondu na rok 2015
Účetní závěrku obce Starovice za rok
2014
Účetní závěrku Mateřské školy Starovice
za rok 2014 a rozdělení výsledku hospodaření
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Starovice za rok 2014
včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 bez výhrad.
Tvorbu fondu obnovy vodohospodářského majetku ve výši 152.875 Kč.
Členy komise pro oterírání a hodnocení
nabídek pro akci Inženýrské sítě – vodovod a kanalizace Starovice 0. řádek ve
složení: Antonín Kadlec, Jozef Oravec,
Jiří Lang
Smlouvu č.: 1030021093/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouvu č.: 1030021587/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi obcí, RWE GasNet, s.r.o. a ***
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330031602/001
1/2015
č.M-003/2015 s paní Miroslavou Husákovou, 664 54 Těšany 347
Starostu k podpisu Smlouvy o dílo
č. 15012-101 se společností Timoris Projekt a.s., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc
Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330030700/001
Starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330030697/001
Starostu k podpisu Kupní smlouvy s ***
na odkoupení pozemku parc.č. 127/5
o výměře 28m2
Starostu k podpisu Kupní smlouvy s ***
na odkoupení pozemku parc.č. 127/6
o výměře 26m2
Starostu k podpisu Kupní smlouvy s ***
na prodej pozemku parc.č. 557/4 o výměře 120m2 a parc.č. 557/5 o výměře
6m2.
Starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Svazu tělesně postižených na činnost v roce 2015
Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Inventarizační zpravu o výsledku inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Starovice schvaluje:
• Zapisovatelku, ověřovatele, navržený
program
• Změnu rozpočtu na rok 2015 proti zveřejněnému rozpočtu: v příjmech navýšení na par. 2119 o částku 7.000 Kč – na
základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým byla úhrada za
průzkumné území Svahy českého masívu navýšena o 7.000 Kč, navýšení na
par. 3632 o částku 12.500 Kč – hřbitovní
poplatky za nájem hrobových míst a nik
a ve výdajích navýšení na par. 6399 o částku 19.500 Kč – Ostatní finanční operace
• Rozpočet obce Starovice pro rok 2015
v závazných ukazatelích dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v upravené
výši:
Příjmy
15.019.500 Kč
Výdaje
14.443.500 Kč
Financování
576.000 Kč
• Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové
organizaci Mateřská škola Starovice - na
činnost Mateřské školy příspěvek ve výši
500.000 Kč a na školní stravování příspěvek ve výši 200.000 Kč.
• Dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí členské-
usnesení č.
•
•
•
•
•
•
•
usnesení č.
2/2015
Budování protierozních a protipovodňových opatření na pozemcích obce
Zpracování strategického rozvojového dokumentu obce Starovice za cenu 35 tis. Kč
Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí s Městem Hustopeče
Neinvestiční příspěvek DSO Čistý jihovýchod na rok 2015 ve výši 3.649 Kč.
Finanční příspěvek společnosti KORDIS
JMK na provoz systému IDS JMK na rok
2015 ve výši 44.350 Kč.
Ukončení provozu obecního internetu
k 30. 6. 2015
Zveřejnění záměru obce odprodat část
pozemku parc. č. 277/1 v k. ú. Starovice
Zastupitelstvo obce Starovice stanovuje:
• V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 500.000 Kč
u jednotlivých závazných ukazatelů. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
3
Štarvický panter
1/2015
Zastupitelstvo obce Starovice pověřuje:
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
č.: 1030021093/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
• Starostu obce k podpisu Smlouvy
č.: 1030021587/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
• Starostu obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí, RWE
•
•
GasNet, s.r.o. a ***
Starostu obce k podpisu Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: HO014330031602/001
Starostu obce k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany
dětí
Zastupitelstvo obce Starovice bere na
vědomí:
• Zprávu finančního výboru
• Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Starovice ukládá:
• Účetní neprodleně provést rozpis závazných ukazatelů schváleného rozpočtu
roku 2015 na položky
Výsledky našeho hospodaření s odpady
Vážení občané,
téměř v každém čísle zpravodaje se snažíme dělat osvětu k nakládání
s odpady, která díky vašemu dodržování pravidel vede k neustálému
snižování nákladů. Během pár let se nám podařilo dosáhnout nejlepších výsledků v třídění u společnosti Hantály. Vývoj v nakládání s odpady je znázorněn v níže uvedené tabulce, kde čísla jasně ukazují,
jak jsme se společně zlepšili. V roce 2010 obec doplácela na likvidaci
odpadů 184 tisíc, tedy 221 Kč za každého občana, a v loňském roce
jsme měli o 43 tisíc vyšší příjem než výdaje. Hlavně se nám podařilo
tříděním odpadů získat vysoké odměny od firem zpětného odběru,
které nás dostaly do plusových čísel. Z výsledku vyplývá, že můžeme pro letošní rok rozšířit služby ve svozovém hospodářství, anebo
snížíme pro příští rok poplatky. Samozřejmě chceme v tomto trendu
pokračovat, protože je to jednoduchý způsob, jak může každý občan
přispět k vlastní i obecní úspoře finančních prostředků.
OK
Náklady
SKO - Hantály (popelnice)
Objemný, separovaný,
nebezpečný odpad
Mzdové náklady +
odvody + technika
+ SDO
Náklady celkem
příjmy od občanů
Příjmy z prodeje (papír, kov)
Hasiči - příjmy z prodeje kovu
Odměny od spol.
EKO KOM (za třídění
odpadů)
Odměny za zpětný
odběr elektroodpadu
Příjmy celkem
Skutečný výsledek
obce
Průměrný počet občanů za rok
Cena za 1 občana
Náklad za 1 občana/
rok
Příjem na 1 občana/
rok
Přepočet na 1 občana za rok
4
2014
V Kč
2 013
V Kč
2 012
V Kč
2011
V Kč
2010
V Kč
346 910 337 087
345 048
356 655
353 042
60 978
32 815
58 377
56 088
176 530 187 260
180 294
177 709
177 025
28 635
552 075 585 325 558 157 592 741 586 155
394 262 400 612 349 166 339 101 332 730
44 480
27 729
0
27 240
17 826
31 214
31 747 142 733 117 620
64 453
60 136
54 218
8 986
8 375
0
14 590
15 467
15 754
15 262
596 065 579 254 453 819 455 113 402 210
43 990
-6 071 -104 338 -137 628 -183 945
884
890
873
847
831
450
450
400
400
400
625
658
639
699,81
705,36
674
651
520
537,32
484,01
50
-7
-120
-162,49
-221,35
Přehled odpadů v kg:
2014
2013
2 012
2011
2010
Kód
v Kg
v Kg
v Kg
v Kg
v Kg
200101 Papír
17 007 16 635
8 660
7 150
4 500
Železo
11 902
8 420
5 470
8 906
3 700
200139 Plast
13 646
8 878
9 454
7 250
7 870
Plast (z toho
200139
0
0
0
0
4 500
čistá pet)
200102 Sklo
12 880 13 340
9 342
8 700
6 700
Nápojový
150105
889
1 027
891
560
0
karton
Směsný komu200301 nální (popel143 537 140 857 156 280 149 980 151 960
nice)
Objemný od200307
22 740 40 310 15 470 15 550 13 760
pad (SDO)
160103 Pneumatiky
540
760
0
480
890
200126 Olej a tuk
200
0
0
0
0
Barvy, nebez200127
90
1 460
380
0
0
pečné odpady
Biologicky roz200201
4 560
0
0
0
0
ložitelný odpad
Množství odpadů
227 991 231 687 205 947 198 576 193 880
celkem
Myslím si, že jsme zvolili efektivní způsob likvidace odpadů, ale stále
máme co zlepšovat. Většina domácností zodpovědně třídí, ale víme,
že jsou mezi námi občané, kteří dodnes netřídí a využívají sociálně
nastaveného systému placení odpadů, kdy všichni platíme stejně bez
rozdílu zatížení náklady na likvidaci. Toto se změní; v dnešní době dochází k čipování popelnic a bude se evidovat, kolik každá domácnost
vyveze. Do budoucna bude každý platit přímo úměrně podle vyvezeného množství a možná to donutí třídit i ty ostatní. Je potřeba vědět,
že například za suť v popelnici zaplatíme 100 x více, než když ji odvezeme na sběrný dvůr.
V současné době chceme ještě zvolit efektivní způsob likvidace bioodpadů. Co je to vlastně bioodpad?
Jsou to odpady organického původu z domácností: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů,
květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Ze zahrad: tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, zemina
z květináčů, seno a sláma, piliny.
Možností likvidace bioodpadů je několik. Můžeme například zvolit
pohodlný způsob likvidace dodáním „hnědých“ popelnic na bioodpady od naší svozové firmy Hantály, která je bude pravidelně odvážet
podobně jako komunální odpad. Tento způsob je pohodlný, ale podle
informací z okolních obcí víme, že je ekonomicky nákladný a ne zcela
ekologický.
1/2015
Štarvický panter
Vozit trávu do Velkých Pavlovic na kompostárnu je zkrátka drahé,
mnohem efektivnější je pořídit si vlastní kompostér a bioodpady přeměnit v kompost, který zpětně použijete na vlastní zahrádku, a nic to
nestojí. Odpady z veřejné zeleně a z předzahrádek zajišťuje obec pravidelně organizovanými a vyhlášenými mobilními svozy po obci. Kdo
má velké plochy trávníků, má možnost posečenou trávu či spadané
listí odvést do kontejneru na sběrný dvůr, případné větve ze zahrad
je možné dovést ke střelnici, kde zajistíme štěpkování nebo spálení.
Pro domácnosti, které pravidelně sečou trávníky, zajistíme ještě místo
na ukládání trávy i mimo provozní dobu sběrného dvoru, aby občané
nebyli vázáni otevřením sběrného dvoru.
Odpadové hospodářství se vyvíjí, proto bude stále docházet k různým změnám, o kterých vás budeme pravidelně informovat.
Antonín Kadlec, starosta obce
Firma HANTÁLY a.s. zavede od roku 2015
nový systém značení nádob. Místo známek,
které se doposud používaly, a musely se lepit
každý rok, se nádoby budou nově značit čárovými kódy, které vydrží cca 5 - 10 let. Tato
změna nastala z důvodu přesné kontroly
a adresnosti výsypu jednotlivých nádob.
Tímto systémem také dokážeme městům
a obcím dodat přesné přehledy výsypu u každé nádoby. Nový systém evidence bude také
pracovat i s naplněností nádob. Radnice tak
budou přesně vědět, která domácnost má
kolik odpadů a v které je třeba třídění odpadu zefektivnit.
Čárovými kódy se budou značit nádoby
všech velikostí
komunální odpad TKO – bílý čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAT (např.
HAT00120)
biologicky rozložitelný odpad BIO – zelený
čárový kód začínající písmeny na čárovém
kódu HAB (např.HAB01232)
podnikatelský odpad TKO – oranžový čárový
kód začínající písmeny na čárovém kódu HAP
(např.HAP00358).
Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze
zadní strany nádoby do pravé horní části (viz
obrázky).
Jan Kunický
dispečer dopravy HANTÁLY a.s.
telefon: 602 746 252
Olej do kanalizace nepatří!
Použitý rostlinný olej nepatří do kanalizace, ale na sběrný
dvůr.
Při provozu čistírny odpadních vod musíme často vyvážet usazené tuky, které přitečou potrubím do čističky z našich domácností.
Likvidace těchto tuků je finančně nákladná, přitom se dají jednoduše a levně zlikvidovat.
Stačí tuk z pánve či friťáku slít do označené pet lahve a ve svozový
den dát před dům. Naši zaměstnanci zajistí svoz a následné předání specializované firmě, která je zdarma odveze. Je důležité, aby
byly petky popsány, aby zaměstnanci věděli, o jaký olej se jedná.
Proto označte prosím lahev nápisem Rostlinný olej.
Při dodržování těchto zásad šetříte svoje peníze!
Obecní internet končí k 30. 6. 2015
Navazuji na zmínku z článku slova starosty, kde jsem uvedl informaci o rušení obecního internetu. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva č. 2/2015 ze
dne 12. 3. 2015 dojde ke zrušení poskytování obecního internetu k 30. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce rozhodlo ukončit
obecní internet z několika důvodů. Hlavní
důvod je ekonomická nevýhodnost, kdy
náklady za provozování začaly přesahovat příjmy, zejména z důvodu postupného úbytku uživatelů. Ze začátku bylo na
naší síti přes 100 uživatelů, ale postupně
odcházeli ke konkurenci, která nabízí lepší
a stabilnější rychlosti. V roce 2014 využívalo obecní internet pouze 62 uživatelů.
Náklady na provoz internetu v roce 2014
byly 128.066,-Kč a příjmy 106.342,- Kč;
5
Štarvický panter
1/2015
to znamená, že obec doplatila na provoz
internetu 21.724,-Kč a do budoucna by
ztráta ještě víc narůstala. K tomu, abychom udrželi klientelu, by bylo zapotřebí
zmodernizovat vnitřní síť, která rozesílá
signál z obce na další přípojná místa po
obci. Tato modernizace byla odhadnuta
na částku 200 tisíc Kč s tím, že bychom
se pouze přiblížili k parametrům soukromých provozovatelů. Třetím důvodem je
to, že z obecního internetu někteří uživatelé opakovaně stahovali data, která podléhají autorským právům, např. filmy a hry,
na což jsme byly dvakrát upozorněni a vyzváni k sjednání nápravy. Za porušování
těchto práv nám hrozily vysoké pokuty.
Když jsme zhodnotili veškerá rizika, náklady a přínos obecního internetu, rozhodli
jsme se tuto činnost ukončit. V dnešní
době kromě společnosti O2 nabízí v obci
internet tři soukromé společnosti a není
potřeba, aby se obec této komerční činnosti dále věnovala. Oslovili jsme všechny
známé dodavatele internetu v obci, aby
nám poskytli údaje o svých nabídkách,
které předkládáme níže. Každý z vás má
možnost si s předstihem vybrat nového
dodavatele, aby od 1. 7. 2015 nebyl bez
připojení.
Zařízení, která byla v připojovacím poplatku uhrazena, nebude obec zpětně
vyžadovat (anténa, kabel). Je nám líto, že
musíme ukončit provoz internetu, který
nám při zavedení okolní obce záviděly, ale
doba a pokrok jde dál a dnes už z uvedených důvodů není potřebné internet provozovat. Věřím, že všichni naši uživatelé
chápou důvody zrušení internetu.
Antonín Kadlec, starosta obce
Ceník konektivity k internetu
Výhody připojení MOTOROLA
• Vysoká stabilita, propustnost a nízká odezva
• Integrovaný router pro zapojení více počítačů na internet
• Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
• Kompaktní a lehký design
Nová ePMP1000
Platforma ePMP1000 je dalším nástupcem outdoorové řady Canopy
umožňující rychlost až 80Mbps! Instalační poplatek za výměnu na novou platformu je jednorázově 2000,- Kč s DPH!
rychlost v Mbps (Download/Upload) měsíčně
měs. při roční platbě
rychlost v Mbps (Download/Upload) měsíčně měs. při roční platbě
Starovice: 11/2
299,-
269,-
Starovice: 2/0.5 *
199,-
199,-
Starovice: 22/3,5
399,-
359,-
Starovice: 4/1
299,-
269,-
Starovice: 33/5,5
589,-
490,-
Starovice: 8/2
399,-
359,-
Starovice: 44/7
dohodou dohodou
0,- Kč
Instalační poplatek
instalace (při smlouvě na 36 měsíců)
* u tohoto tarifu je cena za instalaci 1998,- Kč s DPH, smlouva je na 36
měs. a dále s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
2000,- Kč
ZDARMA - veřejná IP adresa! Ceny jsou uvedeny včetně DPH!
Fair-Net o.s. Hustopeče, kdo jsme?
Jsme občanské sdružení (spolek), které bylo založeno v roce 2006
partičkou počítačových nadšenců z Hustopečí. Hlavními cíli organizace je budování a provozování metropolitní počítačové sítě mezi
svými členy a rozvíjení počítačové gramotnosti obyvatel.
Členství ve Fair-Netu
Členství pro fyzické a právnické osoby je dobrovolné, je ho tedy možné kdykoliv bez sankce zrušit, případně přerušit.
Zájemce o členství vyplní přihlášku na našem webu www.fair-net.eu
a po splnění formalit je předsedou spolku přijat za řádného člena. Od
této chvíle mu z členství plyne celá řada práv, ale také povinností.
Řádné členství přináší tyto základní práva
• FAIR INTERNET - Přístup k neomezenému internetu o rychlosti
20/10 Mbit (rychlost je průběžně navyšována)
• FAIR SERVIS - Náš IT technik je připraven řešit problémy s vašim
počítačem nebo domácí síti jak po telefonu/mailu, tak osobně
u vás doma
• FAIR KURZY - Pořádáme celou řadu tématických vzdělávacích
kurzů zaměřených na IT a související obory (např. MS word, excel,
kurz digitální fotografie, tvorba webu apod.)
• FAIR PŮJČOVNA - možnost zapůjčení zařízení z naší nabídky,
vhodné např. při reklamacích, haváriích počítačů, pořádání ve6
čírků apod. (k dispozici např. ozvučovací aparatura vč. mixážního
pultu, výčep s chlazením, notebook, wifi routery, smartphony
apod.)
Poznámka: Všechny výše jmenovaná práva získávají naši členové BEZPLATNĚ!
Řádné členství s sebou nese i základní povinnosti
Povinností každého řádného člena je platit členské příspěvky. Jejich
výše je dlouhodobě stanovena takto:
Měsíční členský příspěvek 350 kč
nebo
Roční členský příspěvek
3840 Kč (320 kč měsíčně)
Zřízení síťové přípojky
Pro připojení do naší sítě je potřeba umístit na Váš dům anténu pro
příjem signálu, kterou Vám bezplatně zapůjčíme. Montáž a nastavení
Vaší domácí sítě Vám provede technik za cenu 500-1000 kč dle náročnosti.
PRO VÍCE INFORMACÍ:
WWW.FAIR-NET.EU
FACEBOOK, www.fb.com/fairnet.hustopece
Tel.: 777 025 864
1/2015
Štarvický panter
MPclick tarify + TV
Sledujte www.starovice.cz
Na stránkách www.starovice.cz se nyní můžete přihlásit k odběru novinek. Dostanete tak do vaší mailové schránky upozornění o chystaných akcích, uzávěrkách komunikací, hlášených poruchách atp.
K odběru newsletteru se přihlásíte po kliknutí na Aktuality v levém menu a poté na Registrace k odběru novinek a zpráv na stránce
vpravo nahoře, kam jednoduše zadáte svou mailovou adresu.
Setkání seniorů
Letos už popáté se v sále sokolovny sešli starovičtí senioři. Setkání tradičně zahájily děti z MŠ, které si pro dědečky
a babičky připravily pod vedením svých učitelek pásmo tanečků, básniček a písniček.
Následoval proslov pana starosty, který seznámil přítomné
s prací zastupitelstva, informoval o dění v obci, o stávajících
i chystaných projektech.
Po dobré večeři, při které se do role číšníků proměnili naši
zastupitelé, začala zábava.
O zábavu se postaral pan Zdeněk Švásta z Bořetic, který hrál
výborně. Taneční parket byl stále plný a lidé se bavili až do
půlnoci. Naši senioři na této akci dokázali, že věk je jen číslo.
Poděkování patří i paní Dagmar Fialové, která připravila večeři pro všechny přítomné.
Jitka Heřmanská
Starovické sklepy
Před koncem roku se nám podařilo díky
Martinu Kotáskovi ml. koupit na internetové burze z Německa originální pohled
obce Starovice starý kolem 100 let (razítko na známce je z roku 1918), který krásně
zachycuje tehdejší pohled na naše sklepy.
Při pohledu na tuto fotografii je vidět, jak
v tehdejší době dbali stavitelé na urbanistiku. Sklepy byly stavěny ve třech řadách, ve stejném stylu. Také je z fotografie
zřejmé, že původní sklepní oblast nebyla
zarostlá akáty, jak je tomu v dnešní době.
Podle pamětníků byly mezi sklepy vysázené pouze ovocné stromy, které nenarušovaly statiku sklepů. Při pohledu na dřívější
sklepy musím říct, že jsme našim novodobým působením dokázali tuto oblast velmi znehodnotit. Opakovaně upozorňuji
majitele sklepů, kteří se chystají ke stavbě
či úpravě sklepu nebo jakékoliv jiné stavbě v oblasti sklepů (oplocení, pergoly,
zahradní boudy), ať se nejdříve seznámí
s územní studií, aby předešli následným
nepříjemnostem, například řízenému odstranění stavby. Děkuji za pochopení.
Antonín Kadlec, starosta obce
7
Štarvický panter
1/2015
Mateřská škola
Měsíc duben bude ve
znamení bezpečnosti. Navštívíme požární zbrojnici, pobesedujeme
s policií ČR. Chceme také pomáhat při sázení zeleně v obci a čištění potůčku a strání.
V rámci výuky navštívíme s těmi staršími dětmi středisko Trkmanku ve Velkých Pavlovicích, kde poznáme cestu chleba na náš stůl.
Protože duben je měsíc, kdy se pálí čarodějnice, i my ve školce zažijeme čarodějnický rej.
Nastartujeme košťata a……uvidíme.
Nové děti čeká zápis do MŠ. Informace
o zápisu najdete na našich webových
stránkách.
V květnu se vypravíme na statek do Uherčic
a pěší výlet do Hustopečí do CVČ a na ranč
Valkýra.
Závěr školního roku bude ve znamení her
a výletů. U příležitosti MDD prožijeme týden
Co nás v tomto školním roce ještě čeká…..
Čas běží jako voda, půlrok je za námi a my
máme za sebou spoustu úžasných akcí. Tou
poslední bylo vystoupení pro seniory v místní sokolovně. Děti zazpívaly, zatančily, přednesly básničky, a také se z nich stali na krátkou chvíli malí herci, kteří zahráli pohádku
O Palečkovi. Potlesk diváků a sladká odměna
jim udělaly velkou radost. Poděkování patří
všem p. učitelkám, které s dětmi vystoupení
nacvičily.
V měsíci březnu jsme se s dětmi také vypravily do knihovny a vyslechly si poutavé
vyprávění paní knihovnice. Život našich čtyřnohých kamarádů nám přiblížila návštěva
spolku zabývajícího se canisterapií. A závěr
měsíce byl pohádkový. Přijelo divadlo Koráb
a zahrálo nám pohádku Kocour v botách.
dětských radovánek. Pojedeme do ZOO Hodonín
a poslední červnový týden se rozloučíme
s našimi předškoláky. Rozloučení proběhne
na školním dvoře spolu s jejich rodiči.
Ve spolupráci s OÚ Starovice budujeme v mateřské škole keramickou dílnu. Rádi bychom
dílnu otevřeli ještě letos. V dopoledních hodinách bude dílna sloužit našim dětem. V odpoledních a podvečerních hodinách bychom
rádi pořádali kurzy keramiky, pod vedením
zkušených lektorek, pro maminky s dětmi,
maminky (zveme i tatínky), důchodce. Jak
a kdy se do kurzu přihlásit a podrobnosti
o zahájení činnosti keramické dílny se dozvíte prostřednictvím našich webových stránek
a webových stránek obce, popř. přímo v MŠ.
Myslím, že se máme opravdu na co těšit!
R. Kadlecová, ředitelka MŠ
Kouzelník ve školce
Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky.
Kdepak do Afriky, ale do říše kouzel a magie.
Tam nás všechny pozval kouzelník Katonas,
který v únoru zavítal do naší školky. A co si
pro nás připravil? Létající kouli, zpívajícího
pejska při hře na harmoniku, magické skříňky
a další. Některé nebojácné děti pomohly kouzelníkovi dokonce vykouzlit mince, vyzkoušely si na vlastní kůži, že kouzelnická injekce
do zadečku nebolí, že nejen z vodovodu, ale
i z nosu lze napustit skleničku vody, a že v kouzelnickém klobouku můžou bydlet různá zvířátka. Na závěr nám kouzelník popřál kouzelný den a ke své spokojenosti nalezl i čarovné
kruhy. Ve starovické školce o ně nepřišel…. 
K. Kapečková
Návštěva planetária v Brně
17. února jsme se s dětmi vypravily autobusem do
Brna. Cílem cesty bylo planetárium na Kraví hoře.
Starší děti ještě měly v paměti návštěvu hvězdárny
před rokem, pro ty nejmenší to byla premiéra.
Prostředí planetária zaujalo všechny. Dětem se moc
líbila polohovací křesla, do kterých se pohodlně
uvelebily, potom se zhaslo a nad námi se objevila
noční obloha plná hvězd. Pan hvězdář nám ukazoval jednotlivé planety a souhvězdí a zajímavě
o nich vyprávěl. Nakonec dětem promítli pohádku, ve
které Zulu hlídka cestovala vesmírem i časem a dohlížela, aby si lidé nezanášeli svoji planetu odpadky.
Pokud někdy nebudete vědět, kam s dětmi na
výlet, nabídku planetária si můžete najít na www.
hvezdarna.cz/program. Otevřeno mají denně včetně víkendů.
Jitka Heřmanská
8
1/2015
Štarvický panter
Masopust ve školce
Na únorovou masopustní veselici v obci jsme
navázali i v mateřské škole. Děti byly plné dojmů z dětského karnevalu v sokolovně, a tak
ani nebylo zapotřebí velké motivace ze strany
učitelek. Stačilo dětem předložit krabici plnou
paruk, šátků a starého oblečení a z jindy neoblíbené činnosti, kterou pro malé děti oblékání
a vysvlékání bezesporu je, se stala zábavná hra
s maskami.
Také malování a vystřihování papírových masek mělo velký úspěch a do jejich výroby se
zapojila valná většina. To při přípravě těsta na
tradiční masopustní jídlo, boží milosti, děti zjistily, že ne vždy se dílo podaří napoprvé. První
dvě várky se nám totiž z neznámých důvodů
nepovedly. Drolivé těsto přesto nepřišlo nazmar a zabavilo děti na celé dopoledne. Do
třetice jsme byli úspěšní a z vláčného těstíčka
děti nadšeně pomáhaly vykrajovat různé tvary,
které po usmažení obalovaly v cukru a s ještě
větším nadšením ochutnávaly.
Páteční rej masek byl vyvrcholením celého
týdne. Všechny děti ze školky se potkaly ve třídě Ježečků, kde si společně zahrály různé hry,
zatančily si, zadováděly a nakonec ochutnaly
dobrůtky, které jim připravily šikovné maminky.
Zdeňka Kadlecová
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
na WWW.DOVADIME.CZ
Výtvarný kroužek při mateřské
škole se zapojil do soutěže „DOVÁDÍME“. Obrázky dětí jsou přístupné na http://www.dovadime.cz/
obrazky-deti.html, kde od 12. 3.
do 31. 5. 2015 probíhá hlasování.
Prosím, podpořte naše děti, naši
školku a hlasujte pro obrázky dětí.
Výhry jsou více než zajímavé: vybavení školky v hodnotě 40.000,Kč, 20.000,- Kč, 10.000,- Kč, hračky,
tablety atd. Předejte tuto zprávu i vašim přátelům a známým
a POJĎME „KLIKAT“!
9
Štarvický panter
1/2015
Pomáháme ptáčkům a zvířátkům v zimě
Celý rok chodí děti velmi rády na procházky do přírody, aby taky ne, když okolí naší
vesnice je tak malebné a krásné. Cestou
nám dělají radost ptáčci poletující ve vinohradech a sadech i zajíčci poskakující vesele
po poli. V létě i na podzim je zvířátkům dob-
Krmení pro ptáčky
Ani na zvířátka v polích děti nezapomněly.
Celý týden nosily do školky staré pečivo, mrkev a jablíčka, a když bylo dost jídla na celou
hostinu, požádali jsme místního myslivce
pana Valu, zda by nám o zvířátkách něco
nepověděl a ukázal nám místo, kam chodí
v zimě pro potravu.
Pan Vala pozval nejprve všechny děti na návštěvu do myslivny. S nesmírnou trpělivostí
a láskou vyprávěl dětem o ptácích a volně žijících zvířatech. Ukázal dětem nejen obrázky
zvířat, ale i vycpanou lišku, muflona, tetřeva,
káně, divočáka. Na počítači mohly děti zvířátka vidět i slyšet jejich hlasy. Nejvíce se jim
líbilo troubení jelenů.
Na vycházku k zásypu jsme si museli počkat.
Děti totiž chtěly hledat stopy zvířat ve sněhu a podle nich zvířátka „stopovat“. „Sněží,
sněží, bereme batůžky a jdeme za panem
myslivcem!“ Pan myslivec vzal s sebou svého čtyřnohého kamaráda – psa Barona
a vyrazili jsme k zásypu. Cesta nám nepřipadala ani tak dlouhá. Baron nosil aport, přeskakoval překážky, hledal čepici, kterou jeho
ře, ale co v zimě? Nemají ptáčci a zvířátka na
poli hlad?
A tak v měsíci lednu, když venku zamrzlo
a začaly poletovat sněhové vločky, jsme se
s dětmi rozhodly, že zvířátkům i ptáčkům pomůžeme překonat dlouhou zimu.
Ptáčkům zpěváčkům děti vyrobily znamenitou pochoutku z tuku a semínek a zavěsily je
na keře v parku a na školní zahradě. Potom
mohly na vycházkách a z okna naší školky
pozorovat vrabce, sýkorky, hrdličky a kosy,
dokonce i strakapouda.
Krmení pro ptáčky
„páníček“ ztratil, prostě poslouchal na slovo.
Vycházka se nám moc líbila a panu Valovi
moc a moc děkujeme. Věříme, že zvířátkům
chutnalo a na jaře je uvidíme vesele poskakovat na polích.
Vlasta Hubáčková
Krmení zvířátek s myslivcem
Poděkování
Chtěla bych jménem kolektivu MŠ poděkovat touto cestou zřizovateli a pracovníkům Obecního úřadu Starovice za
opravu školního sklepa a zbudování místnosti pro keramickou dílnu. Obzvlášť velké poděkování patří panu Heřmanskému za jeho precizně odvedenou zednickou a obkladačskou práci.
R. Kadlecová, ředitelka MŠ
10
1/2015
Štarvický panter
Anketa
Naše děti jsou malí mudrcové, kteří dokáží odpovědět na každou
otázku. Tentokrát jsme dotazy zaměřily na blížící se jaro.
Kde v zimě spí broučci?
Linda Kerberová: Ve skříni.
Elianka Nečasová: Kdybych byla beruška, schovala bych se doma
do postele pod peřinku.
Vincík Pokorný: Já bych se zavrtal do země.
Beník Nečas:
Já kdybych byl motýl, tak bych letěl k panu hajnýmu a schoval se do jeho pušky.
Eliška Hudečková: Já bych se schovala k mamce a taťkovi.
Honzík Brabec:
Já bych byl mravenec a zalezl bych do sklepa.
Kubík Stehlík:
Já bych byl čmelda a schoval bych se do země.
Jiřík Vrtěna:
Já bych byl včelka a vlezl bych na strom.
Anička Brabcová: Já bych byla včelička a schovala bych se do kytičky do obchodu.
Petřík Herman:
Já bych byl umrzlej pavouk.
Terezka Štýblová: Já bych se jako včelka schovala za dveře.
Davídek Babáček: My bychom byli pavoučci a broučci a s mamkou
a taťkou bychom si doma stavěli.
Matýsek Zůl:
Já bych byl mravenec a zalezl bych do křoví.
Filípek Fabiánek: Já bych jako včela zaletěl do bunkru.
Adélka Machačová: Já bych jako včela byla schovaná ve dveřích.
Kde se schovává jaro?
Honzík Brabec:
V Africe.
Adélka Machačová: U sluníčka.
Vincík Pokorný: V poušti nebo v Praze.
Matýsek Zůl:
V ZOO.
Jiřík Vrtěna:
V Brně.
Beník Nečas:
Asi spí na severu. Možná je v zemi. Doneseme si
rýče a budeme rýt!
Míša Brzobohatý: Pod zemí.
Sára Langová:
V klubíčku.
Peťa Lang:
V teplých krajích.
Honzík Nedbálek: V mracích.
Verunka Fridrichová V hnízdě.
Ráďa Kapečka:
Někde v teple.
Martínek Kern:
V ledu.
Terezka Siekelová: Ve sluníčku a to nám ho pak posílá.
Kateřina Kapečková
Sovětští vojáci ve Starovicích
Osvobození Starovic na konci 2. světové
války bylo součástí tzv. Bratislavsko-brněnské operace, ve které bojovali vojáci
2. ukrajinského frontu maršála Rodiona
Jakovleviče Malinovského. Proti nim stála
především vojska 8. německé armády Hanse Kreysinga, patřící do skupiny armád „Jih“
pod vedením Otto Wöhlera.
Bratislavsko-brněnská operace byla zahájena 25. března 1945, kdy sovětští vojáci
překročili řeku Hron. Rychlým postupem
od 27. března do 6. dubna překročila vojska generálporučíka I. A. Plijeva řeky Žitavu, Nitru a Váh, přešla Malé Karpaty a v noci
6. dubna stanula (po těžkých bojích u řeky
Moravy) před Lanžhotem. Boje o Lanžhot
trvaly 3 dny a tato vesnice se stala první
osvobozenou obcí na jižní Moravě (a také
jednou z nejvíce zničených). Sověti dále
postupovali na Hodonín, Kostice, Velké Bílovice, Tvrdonice, Kobylí a dařilo se jim vesnice osvobozovat. 13. dubna ale byla osvobozena Vídeň a německé jednotky přichází
na pomoc vojákům k Brnu, takže německý
odpor zesílil, nicméně přes Starovice přešla
fronta 16. dubna relativně rychle. Neznamená to však, že se osvobození obešlo bez
ztrát na životech; také na Starovice dopadaly bomby a také zde vyhasly životy několika mladých mužů.
Níže přinášíme seznam vojáků, kteří byli
v dubnu 1945 ve Starovicích pohřbeni –
celkem to bylo 30 vojáků Rudé armády,
z toho 2 důstojníci. Masový hrob byl u kostela, někteří byli pochováni i jinde po obci.
Místa jejich uložení si vojáci zaznamenávali.
V lednu 1946 byli exhumováni a převezeni
na hřbitov Rudé armády do Hustopečí, kde
odpočívají dodnes.
Sovětští vojáci pohřbení v dubnu 1945
v obci Starovice
1. Vandyšov (Vandyšev) Lavr Illarionovič, seržant, 1732 protiletadlový
dělostřelecký pluk 6. gardový jezdecký
sbor, nar. 1912 v Čeljabinské oblasti,
Kolchozní okres, Vandyšovský (Vandyševský) zem. podnik, samota Gribanova, povolán v 1941, padl 17. 4. 1945
2. Chodajev Alexej Chodajevič, svobodník, 1732 protiletadlový dělostřelecký pluk 6. gardový jezdecký sbor,
nar. 1915 v Irkutské oblasti, Echrit-Bulagatský okres, obec Bojtovo, povolán
v 1941, padl 17. 4. 1945
3. Maslenkov Ivan Semjonovič, gardový vojín, 13. gardová jezdecká divize,
nar. 1926 v Penzenské oblasti, Sviščevský okres, povolán v r. 1943, padl 15. 4.
1945
4. Polochov Jevstafij Alexandrovič,
gardový seržant, obsluha protitankové
pušky, 11. gardový minometný pluk
6. gardového jezdeckého sboru, nar.
1908 v Ivanovské oblasti, Gorochověck
okres, obec Iljina Gora, padl 17. 4. 1945,
pochován na jihovýchodním okraji
obce Starovice
5. Brestovskij Nikolj Ivanovič, gardový
vojín, obsluha děla, nar. 1925 na Ukraji-
ně v Sumské oblasti, 19. 4. 1945 zemřel
na následky zranění stehna
6. Ivachňuk Pavel Ivanovič, gardový
vojín, jízdní, 46. gardový jezdecký pluk
6. gardová jezdecká divize, nar. 1905 na
Ukrajině, Vinnická oblast, obec Chmelnik, 19. 4. 1945 zemřel na následky
mnohočetného střepinového poranění
levé poloviny hrudníku a břicha
7. Syčov (Syčev) Alexandr Ivanovič,
seržant, kulometčík 163. jezdecký pluk
6. gardový jezdecký sbor, nar. 1922 v Kujbyševské oblasti, obec Privolžie, 20. 4. 1945
zemřel na následky zranění do břicha
8. Rusanov Vladimír Petrovič, 29. gardový jezdecký pluk, 21. 4. 1945 zemřel na
následky popálenin 2. stupně celého
těla
9. Tytěnko Nikolaj Astafjevič, vojín, koňovod, 29. gardový jezdecký pluk, nar.
1924 na Ukrajině, v Sumské oblasti,
obec Meľňa, 21. 4. 1945 zemřel na následky pronikajícho zranění lebky
10. Mitin Vjačeslav Alexejevič, gardový
vojín, šabelnik, 29. gardový jezdecký
pluk, nar. 1923 v Jaroslavské oblasti,
stanice Siľnicy, 19. 4. 1945 zemřel na
následky střepinového zranění hrudi
a břicha, otevřený pneumotorax
11. Tur Vjačeslav Fjodorovič, gardový vojín, ženista 33. gardového jezdeckého
pluku 6. gardového jezdeckého sboru,
nar. 1909 v Běloruské SSR, Baranovičské
oblasti, obec Staryj Svěržiň, 19. 4. 1945
zemřel na následky střepinového zra-
11
Štarvický panter
nění břicha a pronikajího zranění hrudi
s rozdrcením 8., 9., a 10. žebra
12. Iljasov Abdulla, vojín, 6. samostatný
gardový protitankový stíhací divizion,
21. 4. 1945 zemřel na následky pronikajícího střelného zranění v oblasti pasu
s výhřezem střev a rozdrcení páteře
13. Ševčenko Ivan Danilovič, gardový
seržant, sabelnik 29. gardového jezdeckého pluku, nar. 1915 v Ukrajinské SSR,
Charkovské oblasti, obec Proletarskoje,
na frontě od r. 1941, do r. 1944 3x raněn, v srpnu 1944 byl vyznamenán Řádem Slávy 3. stupně, 22. 4. 1945 zemřel
na následky zranění hýždí
14. Tokarjov (Tokarev) Nikolaj Konstantinovič, gardový seržant, kulometčík 29. gardového jezdeckého pluku, nar. 1920 v Kazašské SSR, Karagandinské oblasti, obec
Novaja Tichanovka, 22. 4. 1945 zemřel na
následky zranění břicha
15. Fedotov Petr Antonovič, gardový vojín, spojař 6. sam. gardového protitankového stíhacího divizionu, nar. 1924
v Orlovské oblasti, obec Rotovskoje,
povolán 10. 9. 1943 v Burjat-Mongolské
ASSR ve městě Ulan-Ude, 22. 4. 1945
zemřel na následky zranění hlavy
16. Kolotovský (Kolitovský) Pavel Fekontijevič, gardový vojín, sabelnik 48.
gardového jezdeckého pluku, nar. 1922
v Novosibirské oblasti, 16. 4. 1945 zemřel na následky zranění břicha
17. Žusupov Semba, vojín, sabelnik 29. gardového jezdeckého pluku, nar. 1922
v Chasli-Ordanské oblasti, Aranský okres,
16. 4. 1945 zemřel na následky zranění
tváře
18. Pseliva Samuil Sevasťjanovič, vojín
125. střeleckého pluku, 16. 4. 1945 zemřel na následky zranění levé hýždě
(a dál je to obtížně čitelné)
19. Bertikov Fjodor Alexejevič, gardový
vojín, kulometčík 48. gardového jezdeckého pluku, nar. 1914 v Kemerovské oblasti, město Stalinsk, 22. 4. 1945
zemřel na následky zranění břicha
20. Bojko Vasilij Vladimirovič, vojín, miřič
6. gardového protitankového stíhacího
divizionu, nar. 1923 v Ukrajinské SSR,
Kirovogradské oblasti, obec. N.-Vladimorovka, 22. 4. 1945 zemřel na následky zranění hrudi
21. Tachirov Mamerdžan, gardový poručík, velitel čety, 6. samostatný gardový
stíhací protitankový divizion, nar. 1918
v Kirgizské SSR, 23. 4. 1945 zemřel na
následky pronikajícího střelného zranění břicha s porušením střev, šok
22. Balašov Nikolaj Nikolajevič, staršina,
staršina baterie 222. střeleckého pluku, nar. 1923 v Primorském kraji, obec
Uglovoje, 24. 4. 1945 zemřel na násled12
1/2015
ky zranění břicha
23. Safarjan Aruťjun Aramovič, gardový
seržant, velitel děla školní divize 6. gardového jezdeckého sboru, nar. 1917
v Arménské SSR, město Leninokan,
24. 4. 1945 zemřel na následky zranění
břicha
24. Kalačov (Kalačev) Petr Dmitrijevič,
gardový starší seržant, velitel děla
1732 protiletadlového dělostřeleckého pluku 6. gardového jezdeckého
sboru, nar. 1919 v Tatarské ASSR, obec
Maklošejevka, 24. 4. 1945 zemřel na
následky zranění hlavy
25. Sultangildin Lagachmet Abdurachmanovič, vojín, jízdní 29. gardového jezdeckého pluku 6. gardového
jezdeckého sboru, nar. 1899 v Baškirské ASSR, obec Kaškardi, 25. 4. 1945
zemřel na následky zranění břicha
26. Nězgovorov Anatolij Stěpanovič,
gardový podporučík, velitel čety,
31. gardový jezdecký pluk, 6. gardová
jezdecká divize, nar. 1925 v Kurganské
oblasti, obec Osipovka, 26. 4. 1945 zemřel na následky zranění břicha
27. Němčinov (Němčikov) Vasilij Semjonovič, mladší seržant, velitel spojovacího družstva 140. gardového dělostřeleckého minometného pluku 6. gardového
jezdeckého sboru, nar. 1921 v Altajském
kraji, obec Šeptunicha, 27. 4. 1945 zemřel na následky zranění hlavy
28. Paňkevič Michail Ilonovič, vojín
125. střeleckého pluku, 28. 4. 1945 zemřel na následky vícečetného střepinového poranění hýždí, pravé holeně,
levé (?) s rozdrcením kostí
29. Krepyšov (Krepyšev) Vasilij Dmitrijevič, gardový vojín, sabelnik 33. gardového jezdeckého pluku 6. gardového jezdeckého sboru, nar. 1926 ve
Sverdlovské oblasti, obec Kamenka,
29. 4. 1945 zemřel na následky zranění
obou nohou (stehen)
30. Vinnikov Viktor Dmitrovič, starší
seržant, kulometčík protiletadlového
kulometu, 6. střelecká divize, nar. 1923
ve Čkalovské oblasti, Sol-Ilecký okres,
obec Sušleck, povolán 1942, padl
17. 4. 1945, pochován na západním
okraji obce Starovice (viz mapka)
Petra Pokorná
Ukázka toho, jak si vojáci zaznamenávali místa pohřbení svých mrtvých. Na obrázku
je jednoduchá mapka Starovic, trojúhelníkem je zaznačeno místo uložení zemřelého
vojáka.
1/2015
Štarvický panter
Duben 1945 ve Starovicích
Jak všichni víme, lidé, kteří na jaře roku 1945 ve Starovicích očekávali příchod vojáků, se v drtivé většině hlásili k německé národnosti. Již několik měsíců před koncem války začínalo být jasné, že pro
Německo válka nedopadne dobře a německých obyvatel se čím
dál víc zmocňovala nervozita. Někteří z nich odešli ještě před frontou, obavy z budoucích věcí byly tak velké, že opustili své majetky
a domovy. Ostatním nezbylo nic jiného, než čekat, jak se věci budou
vyvíjet.
16. dubna 1945 v 9 hodin ráno vypukly boje v Hustopečích. Kolem
13. hodiny byly osvobozeny a vojáci postupují směrem na Starovice. Starovičtí občané se ukrývají ve sklepech a krytech. Odpoledne
se ve Starovicích objevují první sovětští vojáci – kozáci na koních,
kteří přijeli od Hustopečí a od Popic. Za kozáky postupovala v rojnici
pěchota.
Podle zpětného zápisu v obecní kronice z roku 1965 by se mohlo
zdát, že vše proběhlo hladce, kronikář uvádí, že „Občané se již nebáli… neboť věděli, že jsou již zabraní… měli takový pocit jistoty,
že jsou osvobozeni, aniž si uvědomili, že němci mohou dělostřelecky učinit v této obci mnoho ztrát i na civilním obyvatelstvu. Prostě
měli radost, že se to přes ně přehnalo a nenadělalo škody.“ Tomu
ale neodpovídají ostatní písemné záznamy z té doby, nic nenapovídá tomu, že by se němečtí obyvatelé již nebáli, spíše se zdá, že po
příchodu vojsk Rudé armády stres vyvrcholil. Mezi německým obyvatelstvem byly zaznamenány pokusy o sebevraždu – kronikář není
příliš konkrétní, uvádí, že rodina Schlorova a Langerova si hromadně podřezali žíly na rukou – i dětem. Dále jen lakonicky konstatuje,
že byli ošetřeni na vojenské ošetřovně (byla zřízena v budově školy).
Snad tedy všichni přežili – v matrice zemřelých uvedeni nejsou.
Několik obětí mezi německými obyvateli si konec války ovšem vybral. Během osvobozování zemřela čtyřiadvacetiletá Juliana Rössl
– byla nalezena mrtvá a příčina úmrtí nebyla určena. Farní kronika
uvádí informaci, že 2 ženy zemřely na následky znásilnění ruskými
vojáky; v matrice úmrtí však žádný takový zápis není. Mohla být Ju-
liana jednou z obětí? U mladých lidí se příčina úmrtí (nemoc či úraz)
v té době obvykle uváděla poměrně přesně, takže je zvláštní, že
tady zapisovatel mlčí.
17. dubna 1945 spáchal sebevraždu oběšením čtyřiapadesátiletý
Johann Dollansky z č. p. 250. Ve stejný den zemřela zřejmě během
bombového útoku šestapadesátiletá Juliana Kern z č. p. 29, podle
faráře velmi milosrdná žena, která byla označovaná jako samaritánka. Bomba připravila o život 17. dubna také nějakou neznámou
osobu, kterou se nepodařilo identifikovat (byla pohřbena na místním hřbitově) a sedmačtyřicetiletou Friederiku Bader z č. p. 62. Ve
stejný den se ztratil dvaačtyřicetiletý Othmar Dollansky z č. p. 127
– jeho tělo bylo náhodně nalezeno 24. 5. ve studni – byl utopený.
Pravděpodobně se jednalo o sebevraždu. A ještě 2. května zemřel
devětačtyřicetiletý Prokop Osička (narozený ve Velkých Bílovicích)
po několika dnech hladovění.
Vojáci v obci zůstali několik týdnů. V budově fary si zřídili štáb a ubytovali se v domech po celé vesnici. Lidé jim poskytli vše, co měli,
ale schovali před nimi všechno víno, protože se obávali výtržností
opilých vojáků. Údajně soustředili všechno víno do jednoho velkého sklepa. Bohužel nevíme přesně, jak to tehdy bylo, ale víme, že
víno vypito nebylo. Podle jedné verze rozhlásili Starovičtí, že víno je
otrávené a vojáci ho vylili. Podle jiné verze nechali víno vylít sovětští
velitelé sami, protože nechtěli, aby se jim vojsko opilo. Ať tak nebo
tak víno bylo vylito a podle pamětníků byly ještě několik let po válce na zdi sklepa patrné stopy, kam až dosahovala hladina vylitého
vína. Údajně to bylo víc než metr.
Poté, co fronta přešla, zůstávali obyvatelé Starovic nadále v nejistotě – nevěděli, co s nimi bude. Co mohli dělat? Život šel dál, bylo jaro
a bylo třeba znovu obdělat pole, zasít a postarat se o vinohrady,
přestože snad tušili, že úrodu už sklízet nebudou.
Noví osídlenci sem přicházeli začátkem léta. Počátky osídlení naší
obce si připomeneme v příštím čísle.
Petra Pokorná
Konec války ve vzpomínkách
Když čteme věty o osvobození a konci války, často si neumíme představit, jaké drama se ve skutečnosti za slovy o vítězném
tažení vojsk skrývá…
Níže přinášíme několik dobových svědectví starovických žen, které osvobozování
prožily. Nebylo to samozřejmě přímo ve
Starovicích, pamětnice sem přišly až po
válce, ale přináší nám představu o strachu
a utrpení, které dny vítězství přinášely civilnímu obyvatelstvu.
Vyprávění paní Františky Pegáčové, za
války totálně nasazené v Kuřimi a krátce v Brně (do Starovic se přistěhovala
r. 1952):
…pak ale začali dvakrát bombardovat
Kuřim a to už nebyla legrace. Tehdy jsme
se právě koupaly, byly jsme tam čtyři, a jeden kamarád na nás začal bouchat a volal:
„Holky, už jsou v Korutanech, už jsou nad
Vídní, utíkejte!“ (tzn. letadla) Pak to začalo
nad námi hučet, ani jsme se nestihly po-
řádně obléct, jen jsme rychle chytly šaty
a utíkaly jsme do lesa. Letadla přelétala velmi nízko. Začaly padat první bomby. Běžely
jsme lesem a ze stromů na nás padaly třísky. Všechny čtyři jsme se přitiskly do křoví
a plakaly jsme. Viděly jsme, jak hoří lágr
a pak i továrna. Pak jsme se oblékly do věcí,
co jsme si stihly vzít, a šly jsme pěšky do
Brna, což je odhadem dobrých dvacet km.
Začátkem dubna jsem se vrátila domů do
Nového Dvora. Doma jsem pak byla s rodiči
a se sestrami Vlastou a Jarkou a její malou
dcerkou Janou. Jarčin muž byl totálně nasazený v Rakousku.
Nad Novým Dvorem vede silnice, po které
jezdívali vojáci v takových vozech, které
vypadaly jako žebřiňáky s plachtami, říkali
jsme jim trény – ty jezdívaly hlavně vzadu,
za frontou. Já jsem si říkala, že nás ta válka
mine, že nic neuvidíme, že se nám vyhne.
Měla jsem pocit, že ti vojáci jedou daleko od
nás. Moji rodiče však byli zoufalí, jen když
uslyšeli hukot projíždějících aut. Ještě jsem
nevěděla, že o nic nepřijdu, a že si nás válka
taky najde.
Na konci války totiž nastaly velké boje
o Brno a předtím o Šitbořice. V Šitbořicích
byla taková větší posádka, kde byli Němci.
Jednou se objevili Rusové a hledali Němce,
pak zase museli ustoupit zpět, takže tam
přišli Němci, a my jsme měli strach ze všech.
Schovávali jsme se do sklepů a Němci nám
vtrhli do bytů, kde nám kradli šatstvo. Věděli, že už se blíží konec války a že prohrávají,
tak se převlékali do našich civilních šatů.
Někteří se i poschovávali a chtěli přečkat, až
Rusové přejdou. Když je Rusové našli, hned
je stříleli.
Můj tatínek uměl dobře rusky a s Rusy se
dokázal domluvit. Vzpomínám si na příhodu, že jednou nás Rusové vyhnali ze sklepa,
pořádně ho prohlídli, jestli tam snad někdo
nezůstal a všechny prohmatali, jestli nemá
někdo zbraň. Mému bratrovi bylo tehdy
dvacet let a měl vysoké boty. Ty tehdy nosili
příslušníci domobrany v Brně. On měl přes
13
Štarvický panter
ně přetáhnuté kalhoty a když ho vyváděli
ze sklepa, měli za to, že je to převlečený Němec. Začali na něj hned křičet a nevím, jak
by to dopadlo nebýt tatínka, který jediný
jim to dokázal vysvětlit a osvobodil ho. Ze
sklepů nás vyháněli proto, že byl chvíli klid,
nestřílelo se, a na dvoře bylo třeba postarat se o dobytek. Bylo třeba vyházet hnůj
a všechno vyčistit, podojit krávy atd. Vojáků
tam bylo moc, mně bylo těch osmnáct let
a strašně jsem se jich bála. Předcházela je
totiž taková zvěst, že obtěžují děvčata až
k násilnostem. U nás v rodině se o „těch věcech“ nemluvilo, ale pamatuji si, že to ráno,
když jsme šli vyhazovat hnůj, tak se tatínek
dozvěděl, že v nějakém sklepě Rusové znásilnili několik žen. Došel ke mně a řekl mi:
„Fany, kdyby tě některý ten voják chtěl obtěžovat, kdyby za tebou utíkal, tak utíkej
a utop se v tom rybníku“. Byl tam totiž nedaleko rybník a tatínek věděl, že neumím plavat. Z toho jsem dostala ještě větší strach.
A právě v tom okamžiku jsme uviděli, že se
k nám blíží jeden voják. Tatínek se na mě
podíval a řekl: „Fanynko, utíkej k tomu rybníku!“ Začala jsem křičet a utíkala jsem přes
hnůj a močůvku. Měla jsem na sobě svoje
nejlepší šaty i boty, protože do krytu jsme
chodili pěkně oblečení, nevěděli jsme, jestli se vrátíme. Než jsem doběhla k našemu
bytu, zastavil mě pan adjunkt s mým bratrem a říkali mně, ať se nebojím, ať se jich
držím a že se mi nic nestane, že se o mě postarají. A tak jsem šla s nimi do kravína.
V kravíně leželo na slámě několik mrtvol.
Němci i Rusové, byly to oběti bojů z předešlého dne. Byl to pro mě šokující pohled.
Pan adjunkt s mým bratrem začali odklízet
hnůj a já jsem tam byla s nimi. Nepomáhala
jsem jim, nevím už proč, možná mě tak nějak chránili, abych nemusela dělat takovou
práci. Pak jsem chodila všude jen v jejich doprovodu.
Pak začalo bombardování Brna z nedalekého kopce Karlováku a pořád nad námi létala letadla. Vždycky když letělo letadlo, lehali
jsme si na zem a já jsem křičela. Pamatuji si,
že jsem křičela: „Ať mě to zabije!“ To bylo pro
mě východisko z té hrůzy. Toto trvalo snad
dva nebo tři dny.
Bombardování proběhlo poměrně rychle
a pak odcházeli i vojáci bojovat. Zůstalo
tam ale mnoho mrtvých. Potom došel příkaz, že se musíme z Nového Dvora vystěhovat do Křepic. Sbalili jsme, co jsme mohli,
jen to nejnutnější, hlavně peřiny, a stěhovali
jsme se do Křepic. Šli jsme přes pole, kde bylo
mnoho mrtvol. Mrtví koně s nafouklými břichy, mrtví vojáci, Rusi i Němci.
Když jsme došli do Křepic, byla to vylidněná
vesnice, nebyl tam vidět ani jeden člověk.
Všichni byli poschovávaní ve sklepích. Některá děvčata byla dokonce zazděná. Lidé
14
1/2015
se rozešli a hledali známé. My jsme došli
k jednomu sklepu, který neměl dveře a byl
prázdný. Tam jsme si sedli a po chvíli se tam
objevil ruský voják na koni. Byl mladý, mohlo mu být kolem dvaceti let, snad i méně.
Seskočil z koně a já jsem v panice vběhla do
toho sklepa a začala jsem křičet. On říkal, ať
nepláču, že on měl taky sestru a že ji znásilnili, bili a odvezli ji do Rakouska na práci
a ona tam zemřela. Tatínek se s ním začal
domlouvat a já jsem pořád křičela. Byla
jsem ráda, když konečně odešel, ale tatínek říkal, že nám chtěl moc pomoct, že nad
námi cítil lítost.
Celé odpoledne jsme se báli, co s námi bude,
kam půjdeme na noc. Měli jsme známé, nějaké Otřísalovi, a ti se dozvěděli, že jsme
v Křepicích, a začali nás hledat. Zavedli nás
do jednoho prázdného domu. V tom domě
byla moučnice, to je taková dřevěná ohrada, vrchem se do ní sypou pytle s obilím. Mě
a sestru Vlastu do ní schovali a maminka,
tatínek, sestra Jarka s malou Janou a bratr
Pepa zůstali v domě. Samozřejmě nespali, protože to nebyla klidná noc. V moučnici bylo hrozné dusno. Navíc nás začal
hledat ten voják, řekl nám, že má pro nás
úkryt. Našel nám ubytování na hlavní ulici
v domě, kde byla ošetřovna. Ubytovali nás
se sestrami a maminkou v jednom pokoji
a tatínek s Pepou byli jinde. Ten voják si ale
chtěl zkontrolovat, jestli jsme v pořádku
ubytovaní. Začal klepat na dveře a rusky se
ptal, jestli jsme tam. Nerozuměli jsme mu
a moc jsme se báli. Já jsem zase začala
křičet. Moje maminka mu pak šla otevřít,
stoupla si bokem od dveří, protože oni prostřelovali dveře, on otevřel, viděl, že jsme to
my, tak zase zavřel a odešel.
Ráno nás zase hledali Otřísalovi. Luboš
Otřísal mi přinesl šaty jejich babičky a šátek
a došel pro nás. V Křepicích byl stan maršála Malinovského a v domě u Otřísalů, kteří
byli velcí statkáři, bylo vedení. Mě oblékli do
babičkovských šatů, Vlasta už byla v té době
velmi nemocná, tatínek ji musel vést, Jarka
nesla malou Janu, a šli jsme k Otřísalům.
Tam bylo mnoho vojáků, také se tam vařilo, takže mě odvedl Luboš raději do sklepa
pod domem. Byl to velký sklep. Otvory pro
vzduch jsem mohla pozorovat kousek nebe.
Tam jsem zůstala schovaná. Jelikož bylo
jaro, byly tam naklíčené brambory s dlouhými klíčky, a tudíž tam byl těžký vzduch.
Špatně se mi dýchalo. Seděla jsem na řepě
a bylo mi špatně. Když jsem se šla zase podívat na kousek nebe, tak jsem zaregistrovala
hemžení vojáků. Boje postoupily a vojsko se
z Křepic stěhovalo blíž k Brnu. Jezdila auta,
motocykly i koně, všude byl křik. Luboš mi
pak přinesl jídlo, ale nemohla jsem nic jíst.
Naši byli nahoře. Nejedla jsem alespoň dva
dny. Asi po třech dnech k večeru všichni od-
jeli a Luboš mě přivedl nahoru. Tímto pro
nás válka skončila.
Vlasta, moje dvojče, zemřela v září. Za války prodělala zápal plic, neměli jsme pro ni
léky, navíc jsme se pořád schovávali ve studených sklepech, takže dostala tuberkulózu
a nebylo jí už pomoci.
Vyprávění paní Lidmily Bohuslavové,
která byla jako patnáctiletá zavlečena do Německa, odkud v roce 1945
v 17 letech utekla:
…potom mi tatínek poslal dopis, kde mě žádal, ať zkusím nějak utéct, protože Německo
už začínali bombardovat. Sestavil mi plánek, kde mi naznačil cestu, kudy bych mohla přijet. Nosila jsem plánek stále u sebe,
a když jsem někdy měla chvilku, kdy jsem
byla sama, tak jsem ho studovala. V únoru
1945 byla krutá zima a tatínek mi opět psal,
ať už se vrátím, že Německo bombardují,
ostatně sami jsme občas slyšeli velké dunění. Při procházce s dětmi jsem zašla na
nádraží a zjistila jsem si, že vlak jezdí v půl
jedné v noci. Němka chodila někdy do toho
jejich Frauenschaftu i přes noc, takže jsem
čekala, až zase odejde, bývalo to tak jednou
za měsíc. Možná něco vytušila a zamkla mi
všechny boty, nechala mi pouze letní dřeváčky. Kabát jsem měla. Na konci února se
mi podařilo utéct. Měla jsem pouze deset
marek. Chtěla jsem lístek do Vídně, ale na to
mi peníze nestačily, tak jsem si musela koupit lístek, kam to vyšlo, už si to ale nepamatuji. Jela jsem přes Koblenz, Ludvigshafen,
Meinheim, Heidelberg, Stuttgart a Mnichov.
Cestou jsem se dala do řeči s nějakou paní
a ta mi dala chléb s marmeládou. Ve Stuttgartu nás zastihlo bombardování.
Nestihli jsme se už nikam schovat, dostali
jsme se do velké haly, která měla prosklený
strop. Byla v ní zaparkována velká stěhovací auta a pod nimi jsme se schovali. Pamatuji si, že všude kolem nás létalo sklo. Dále
jsme pokračovali auty, protože dráhy byly
rozbombardované. Jeli jsme na Salzburg,
Linz a dál do Vídně. Měla jsem hrozný hlad
a taky mi byla velká zima. Omrzly mi nohy.
Přijela jsem do Florisdorfu (předměstí Vídně), kde bydlela má teta. Našla jsem její byt,
zazvonila jsem, ještě si vzpomínám, že tetička otevřela, a v tom okamžiku jsem omdlela
a tři dny jsem byla v bezvědomí. Pak pro mě
tatínek přijel a odvezl mě domů. Nesměla
jsem vycházet z domu, ale Němka už mě
pak nesháněla…
Vyprávění paní Zdenky Štýblové, která
konec války prožila ve Velkých Němčicích:
Fronta k nám postoupila 16. dubna. Ten
den začala v Němčicích střelba. Schovávali
jsme se ve sklepích. Němci se u nás drže-
1/2015
li, takže naše vesnice byla po bojích tak ze
dvou třetin zničená, vyhořená. 18. dubna
nás zabírali Rusové. Vyhnali nás ze sklepů
a část vesnice vyhnali k nedalekým Hustopečím, druhou část pak do vedlejších Uherčic. Do Němčic měli zase přijít lidé z Křepic,
kde byl Malinovského štáb. Když říkám vyhnali, tak to myslím doslova. Byla to hrůza,
hnali nás ulicí, mohlo nás být tak 200 – 300
lidí, po obou stranách hořely domy, tanky,
leželi tam mrtví vojáci, někteří byli ohořelí.
Nemohli jsme si ani vzít žádné věci, pouze
to, co jsme měli s sebou ve sklepě. Během
osvobozování u nás bylo zabito 13 civilistů.
V Němčicích jsme se schovávali před německými vojáky, v Hustopečích zase před ruskými. Byli jsme schovaní na půdě u tatínkova
známého. V Hustopečích bylo hodně vinných sklepů, takže vojáci se tam opíjeli. Bylo
jich hodně takových, kteří tu byli už stažení
z fronty na odpočinek a ti nebyli dobří. Znásilňovali ženy, nejvíc Němky, protože v Hustopečích bylo hodně Němců, no ale i Češky.
Pamatuji si, že se celé noci ozýval křik.
V Hustopečích jsme byli týden a pak nám
řekli, že už se můžeme vrátit. Tak jsme se
vraceli, ale cestou jsme potkali lidi, kteří se
už vraceli před námi, ale nezůstali tam. Říkali nám, ať tam nechodíme, protože tam
byli nastěhovaní ti lidé z Křepic a jsou tam
ještě vojáci, lazarety a zmatek. Tak jsme šli
Štarvický panter
do Šakvic. Stále ještě byly nálety, ale už se
tolik nestřílelo, byla slyšet pouze vzdálená
střelba od Brna. V Šakvicích jsme byli u tatínkova kamaráda a bohužel jsme tu prožili
ještě jednu frontu. Do Šakvic se totiž stáhli
Rusové od Pálavy a Němcům se povedl ještě nějaký průlom, takže jsme to prožili ještě
jednou. Ten tatínkův kamarád byl řezník,
dělal Rusům zabíjačky, a tak jich tam hodně
chodilo. Nás ženy museli na noc před nimi
schovávat. Mně bylo 14 let, byla jsem ještě
dítě, ale taky mě schovávali. Měli tam udělaný sklep pod hnojem, tam jsme si na noc
vlezli, na to se položily desky a zaházeli to
tím hnojem. Měli jsme tam takové roury,
abychom mohly dýchat. Ráno nás zase vytáhli.
Do smrti nezapomenu na mrtvé vojáky. Pamatuji si, jak byli velmi mladí. Všude v okolí
je velká rovina, takže oni chodili příkopy kolem polí. Ale v těch příkopech jsou udělány
mostky k polím, které oni museli přelézat,
a na těch mostcích byli zabiti. Téměř každý
byl střelen do hlavy.
Po návratu do Němčic jsme měli dům vyhořený. Němci tam dosadili asi v roce 1942
nebo 43 tzv. besarabské rodiny. Říkalo se jim
tak, protože byli z Rumunska (Besarábie).
Byli to původem Němci. Češi, kteří měli větší
statek, byli vyhnáni a právě tito Besarabci
sem byli dosazeni. My jsme pak asi 2 měsíce
bydleli v takovémto statku, bylo nás tam asi
5 rodin, kterým vyhořel dům. Pak, 5. července, jsme odešli do Starovic.
Ve Starovicích jsme si zabrali dům, který patřil německé vdově se dvěma dětmi, chlapcem a holčičkou. Její manžel padl u Stalingradu. Do odsunu, tedy asi půl roku, tam žili
s námi. Vycházeli jsme dobře, dokonce jsme
si společně vařili. Němci zprvu nedostávali ani potravinové lístky, tak k nám chodili
i děti její sestry, která měla 5 synů. Pomáhali
nám při práci a za to jsme jim dávali jídlo,
nějaký chléb a mléko. Někdy v únoru pak
proběhl odsun. Němci byli sváženi do Hustopečí a odtud hromadně odsunuti.
(pozn. Ve vyprávění je zmíněn štáb maršála Malinovského v Křepicích. Sám maršál Malinovský v Křepicích skutečně byl,
přiletěl ze Slovenska 23. dubna na polní
letiště mezi Kobylím a Brumovicemi a odtud se přesunul do Křepic, kde po zhodnocení situace osobně vydal rozkaz k útoku na Brno, a opět se vrátil na Slovensko.
Celá akce probíhala za přísného utajení,
obyvatelé museli vesnici opustit a maršál
byl během pobytu oblečen do pracovní
kombinézy, aby ho nepoznali ostřelovači.
Údajně byl poté pokárán za svůj pobyt tak
blízko fronty samotným Stalinem.)
Petra Pokorná
Pohár pro nejlepšího fotbalistu míří do Starovic
Okresní fotbalový svaz Břeclav organizuje
už několik let anketu, kde se vyhodnocuje
nejlepší fotbalista, trenér a funkcionář roku.
Letos toto prestižní ocenění v kategorii žáků
obdržel náš fotbalista Petr Bulíček, který
hraje za oddíl FC Hustopeče. Peťovi srdečně blahopřejeme, protože být vyhodnocen
nejlepším hráčem z tak široké fotbalové základny je opravdu úspěch. Peťa chodí pravidelně trénovat i s našimi kluky a je pro ně
vzorem nejenom po stránce fotbalových
dovedností, ale i dobré morálky a zodpovědného přístupu, bez kterého není možné
být dobrým fotbalistou.
Oceněnému Petru Bulíčkovi jsme položili
několik otázek.
Jaké jsi měl pocity, když ses dozvěděl, že
jsi získal ocenění nejlepší fotbalista roku
2014 v kategorii žáků?
Byl jsem překvapen, protože jsem neměl ani tušení, že jsem byl nominován. Bylo to však velmi
příjemné překvapení. Moc mě to potěšilo.
Máš nějaký fotbalový vzor?
Mým vzorem je Lionel Messi.
Bylo to tvoje první ocenění?
Ano, bylo to moje první fotbalové ocenění.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Peťovi mnoho zdraví, štěstí a ať se mu vyplní
všechna jeho fotbalová přání.
za TJ Sokol Starovice Antonín Kadlec
Chtěl by ses fotbalu věnovat i v budoucnu?
To určitě ano, protože mě fotbal moc baví
a doufám, že ho budu hrát co nejdéle.
Od kolika let hraješ fotbal?
S fotbalem jsem začal v 6 letech v přípravce
FC Hustopeče.
Kde hraješ nyní?
V současné době hraju stále za FC Hustopeče a ještě mám střídavé starty v MSK Břeclav.
Na jakém postu hraješ?
Většinou hraju levou zálohu.
Petr Bulíček
15
Štarvický panter
1/2015
Výsledky tříkrálové sbírky
Také letos v lednu proběhla tradiční tříkrálová sbírka. Je považovaná za největší dobrovolnickou akci v ČR, protože její
konání závisí na ochotě tisíců lidí, kteří
v každé vesnici dobrovolně a nezištně
obejdou své spoluobčany. Vybrané peníze z velké části zůstávají v okrese, ve
kterém byly vybrány, a jsou určeny především sociálně slabým lidem, nemocným či různě handicapovaným.
V tabulce jsou uvedeny všechny obce
a vybrané částky v okrsku Charity Břeclav.
V přepočtu na jednoho obyvatele se vy-
bralo v průměru 23,07 Kč. Ve Starovicích
jsme byli lehce nad průměrem – 26,30 Kč
(pro srovnání v Hustopečích se vybralo
13,62 Kč, v Uherčicích 45,87 Kč, ve Velkých
Němčicích 39,10 Kč a ve Starovičkách
25,73 Kč na jednoho obyvatele)
OBEC
OBEC
OBEC
Bavory
12 498 Kč
Kostice
42 794 Kč
Boleradice
25 410 Kč
Krumvíř
Borkovany
22 104 Kč
Bořetice
Pouzdřany
14 110 Kč
5 453 Kč
Přibice
24 291 Kč
Křepice
42 119 Kč
Přítluky
12 902 Kč
52 218 Kč
Kurdějov
15 095 Kč
Rakvice
31 456 Kč
Brod nad Dyjí
12 672 Kč
Ladná
35 683 Kč
Sedlec
15 461 Kč
Brumovice
25 214 Kč
Lanžhot
100 000 Kč
Starovice
20 641 Kč
177 927 Kč
Lednice
16 498 Kč
Starovičky
20 133 Kč
Březí
32 777 Kč
Mikulov
54 874 Kč
Strachotín
11 440 Kč
Cvrčovice
14 549 Kč
Milovice
5 681 Kč
Šakvice
23 453 Kč
Diváky
13 439 Kč
Moravská Nová Ves
56 371 Kč
Šitbořice
86 041 Kč
Moravský Žižkov
23 758 Kč
Tvrdonice
58 111 Kč
Týnec
25 589 Kč
Uherčice
48 737 Kč
64 063 Kč
Břeclav
Dobré Pole
7 745 Kč
Dolní Dunajovice
39 014 Kč
Dolní Věstonice
8 557 Kč
Morkůvky
Nejdek
490 Kč
2 851 Kč
Drnholec
32 042 Kč
Němčičky
17 222 Kč
Valtice
Hlohovec
52 760 Kč
Nikolčice
18 799 Kč
Velké Bílovice
Horní Bojanovice
11 894 Kč
Nové Mlýny
1 137 Kč
Horní Věstonice
15 150 Kč
Novosedly
Hrušky
42 138 Kč
Hustopeče
80 162 Kč
117 267 Kč
Velké Hostěrádky
10 285 Kč
24 523 Kč
Velké Němčice
60 434 Kč
Nový Přerov
5 554 Kč
Velké Pavlovice
80 322 Kč
Pasohlávky
15 609 Kč
Vlasatice
17 245 Kč
6 420 Kč
Pavlov
11 728 Kč
Vranovice
55 079 Kč
Jevišovka
12 691 Kč
Perná
25 910 Kč
Vrbice
46 274 Kč
Klentnice
10 195 Kč
Podivín
65 991 Kč
Zaječí
18 541 Kč
Klobouky u Brna
26 921 Kč
Pohořelice
55 588 Kč
Kobylí
69 601 Kč
Popice
41 170 Kč
Ivaň
16
CELKEM
2 350 871 Kč
1/2015
Štarvický panter
Starovice před 50 lety
Zimní měsíce byly bohaté na sníh, který dost dlouho ležel na polích. V únoru však mrzlo daleko více, než-li za celou zimu. Těmito větami začíná zápis v obecní kronice pro rok 1965. V únoru
se konaly oslavy Vítězného února formou veřejné schůze na
radnici, kde proběhla diskuze o významu únorových událostí
z roku 1948, a byly přijaty závazky: na akci „Z“, na zvelebení
obce, stavbu obchodního domu, přestavbu mateřské školy,
dárce krve a na dodávku vajíček nad plán.
V r. 1965 se také začalo se stavbou rybníka. Původně se zde
nacházelo hřiště, které bylo přeneseno na dnešní místo. Ke
stavbě byla přizvána specializovaná firma. Kronikář zaznamenal: „Rybník provádí firma pro hrazení bystřin, která pomocí
silničních strojů vyhloubila pozemek asi 4ha² do hloubky 2,5 –
3 m. Práce dobře pokračovala, neboť bylo dost sucho. Napájen
bude vodou, která teče od Hustopeče a je jí dost nejprve do tak
zvaného filtru, který je betonový asi 10 m š. a 30 m dl. a z něho
pak drenáž. trubkama do rybníku ve kterým bude i rybí násada
a který přivábí vodní ptactvo jako čápi, volavky, kačeny a divoké
husy. Zároveň bude zavlažovat pozemky položené v nejnižším
katastru naší obce.“
Čas velikonoční
Ještě jsme pořádně nezažili vánoční
svátky a už stojíme uprostřed ostatkových zábav, které signalizují, že se blíží Velikonoce. Ty mají oproti Vánocům
jednu záludnost. A sice každý rok se
mění jejich datum. Je to proto, že oslava
křesťanských Velikonoc má své kořeny
v židovské oslavě pesachu. Během něho
si židé připomínají, že okolo roku 1300
před Kristem byli zázračně Mojžíšem vyvedeni z egyptského otroctví přes Rudé
moře do zaslíbené země. A právě během
židovského svátku pesach byl Ježíš okolo
roku 30 v Jeruzalémě ukřižován a vstal
z mrtvých. Židovský svátek pesach se
slavil v noci během jarního úplňku ze
14. na 15. nisanu židovského kalendáře.
Proto křesťané nejdříve slavili Velikonoce
jako připomínku Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání také o prvním jarním úplňku.
Ten se může pohybovat od 22. března do
25. dubna.
S židovským svátkem pesach je také spojena tradice péct velikonočního beránka.
Původně jedli beránka Izraelité tu noc,
kdy odcházeli z Egypta. Jeho krví pomazali veřeje dveří, aby je krev beránka
chránila před zhoubou, která dopadla na
Egypt. Od té doby se při každé pesacho-
vé večeři jí velikonoční beránek.
Ježíš byl ukřižován pravděpodobně v den,
kdy se tito velikonoční beránci obřadně
zabíjeli v jeruzalémském chrámu. A protože křesťané věří, že Ježíš prolitím své
krve na kříži zachránil svět od zla, začali
ho nazývat beránkem. Symbolické vyobrazení Ježíše jako beránka patří ke kla-
sickým obrazům křesťanské ikonografie.
Odtud je už jen kousek k lidové tradici
pečení beránka jako symbolu Velikonoc.
Všem přeji, abyste beránka letos o Velikonocích nejenom nepřipálili, ale aby Vám
připomínal Ježíše, Božího beránka, který
snímá hříchy světa.
Pavel Kafka, děkan
Obecní knihovna v roce 2014
První číslo zpravodaje už tradičně patří k ohlédnutí do
roku minulého, a tak i letos zrekapitulujeme „knihovnické“ výsledky loňského roku.
Knihovnu aktivně navštěvovalo 72 registrovaných
čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 2358 knih a časopisů, z čehož mám velkou radost, protože je to oproti
roku 2013 35% nárůst výpůjček.
Nejzdatnější dětskou čtenářkou byla Terezka
Fialová a dospělým čtenářem roku byla paní
Marta Mašková.
Pořadí nejpůjčovanějších titulů:
Dospělí: 1. Mennen Patricia: Volání kukačky,
2. Niedl František: Platnéř, 3. Thomas Danielle: Víření bubnů.
Děti a mládež: Švarc František: Jak to chodí u hasičů, Collins
Suzanne: Hunger Games, Papoušková Eva: Kosprd
a Telecí.
V roce 2014 bylo zakoupeno 137 nových knih a z Knihovny Břeclav bylo
během roku zapůjčeno 538 svazků.
Vážení občané, při návštěvě knihovny
si můžete kromě zapůjčení knih prohlédnout i fotografie z obecní fotodokumentace.
Helena Kadlecová, knihovnice
17
Štarvický panter
1/2015
Krátce ze zimní činnosti sokola
Zimní počasí neumožnuje plně všechny
sportovní aktivity, proto se z velké míry
využívá ke sportování sokolovna. Sokolovna není uzpůsobena míčovým hrám
a tak zimní činnost spočívá většinou ve
hře stolního tenisu, badmintonu a trénování fotbalových žáků. Fotbalisté si
ke svému trénování většinou najímají
lépe vyhovující sportoviště v Hustopečích. V zimním období probíhá pravidelně turnaj ve stolním tenise, ale s politováním musím říct, že je u nás o tento
sport stále menší zájem, o čemž svědčila i malá účast v turnaji. V kategorii dětí
se zúčastnilo pouze sedm účastníků,
kteří hráli ve dvou kategoriích, mladší
a starší, a rozdělili si medaile v následujícím pořadí: kategorie mladší žáci:
1. Dubec Vojta, 2. Bobek Tomáš, 3. Krejčiřík Vít, kategorie starší žáci: 1. Losa Jan,
2. Krejčiřík Erik, 3. Šlor Ondřej. V kategorii dospělých byli pouze čtyři účastníci
a pořadí skončilo následovně: 1. Dubec
Michal, 2. Neumann Jakub, 3. Švestka
Ladislav st. O co menší zájem je o stolní tenis, o to větší zájem máme u kluků
o fotbal, kdy se nám některé tréninky
sešlo až dvacet dětí ve věku od 6 do
12 let. Z toho důvodu jsme museli rozdělit tréninky na mladší a starší přípravku, abychom se do sokolovny vůbec
vměstnali. Zájem o fotbal a šikovnost
kluků jsme zúročili na zimním turnaji
v Uherčicích, kde naši kluci v silné kon-
Vítězové zimního turnaje v Uherčicích
kurenci turnaj vyhráli a dovezli si pohár.
Toto je nejlepší pozvánkou na jarní zápasy naší přípravky.
Jestliže máte zájem sportovat, využívat
sportoviště (sokolovnu, tenisové kurty,
fotbalové hřiště) ať už organizovaně
Rozpis zápasů muži jaro 2015
nebo volnočasově, můžete se stát členem sokola. Roční příspěvek pro dospělé je 100,- Kč, pro děti 50,- a členské příspěvky budou vybírány v měsíci dubnu,
případně se noví zájemci mohou dojít
zapsat na OÚ.
Rozpis zápasů žáci jaro 2015
Den a datum Hodina Domácí
Hosté
Den a datum Hodina
Domácí
Hosté
Neděle
12. 4. 2015
16:00
Starovice
Křepice B
Sobota
25. 4. 2015
13:00
Klobouky
Starovice
Neděle
19. 4. 2015
16:00
Diváky
Starovice
Neděle
3. 5. 2015
10:30
Starovice
Krumvíř
Neděle
26. 4. 2015
16:00
Kurdějov
Starovice
Sobota
9. 5. 2015
10:30
Boleradice
Starovice
Neděle
3. 5. 2015
16:30
Starovice
V. Němčice B
Neděle
17. 5. 2015
10:30
Starovice
Nikolčice
Sobota
9. 5. 2015
16:30
Zaječí B
Starovice
Neděle
25. 5. 2015
17:00
Horní Bojanovice
Starovice
Neděle
17. 5. 2015
16:30
Starovice
Uherčice
Neděle
31. 5. 2015
10:30
Starovice
Uherčice
Neděle
24. 5. 2015
16:30
Kobylí
Starovice
Sobota
6. 6. 2015
14:00
Velké Němčice
Starovice
Neděle
31. 5. 2015
16:30
Starovice
Horní Bojanovice
Sobota
6. 6. 2015
16:00
Němčičky/Pavlovice C
Starovice
18
1/2015
Štarvický panter
Z činnosti mysliveckého sdružení
Koncem loňského roku jsem byl osloven učitelkami z mateřské školky, jestli
bychom dětem ukázali myslivnu, nějaké
stopy zvěře, krmelec a jiné myslivecké
zařízení. Této prosbě jsem samozřejmě
rád vyšel vstříc. Začátkem letošního
roku jsem se proto s dětmi sešel. Začali
jsme s prohlídkou myslivny, protože na
procházku s poznáváním stop bylo zapotřebí, aby nám napadlo alespoň trochu sněhu, na kterém jsou stopy krásně vidět. Myslivnu nejdříve navštívila
třída těch nejmenších dětí „Ježečků“.
A k mému velkému překvapení bylo vidět, jaké mají děti znalosti o zvířátkách
a přírodě. Spousta dětí správně odpovídala na mé dotazy s mysliveckou tématikou
a většina také poznala vypreparovaná
zvířata vystavená na myslivně. Následující týden přišly na návštěvu děti ze třídy
„Veverek“, které mně hned při příchodu
udělaly radost s malým vlastnoručně vyrobeným dárečkem, papírovou liškou.
A ani tyto děti se nenechaly zahanbit. Bylo
vidět, že jsou již starší a znalejší a mnohé
mají úctyhodný přehled o přírodě a zvířatech. Termín naší společné vycházky
s prohlídkou stop zvěře nám vyšel skvěle, protože nám do rána napadlo trochu
sněhu. Obě třídy šly společně a dokonce
i ty nejmenší děti zvládly dojít až ke krmelci. Do krmelce jsme společně zvířátkům nasypali obilí, starý usušený chléb
a rohlíky. Některé děti si na procházku při-
Den země
22. dubna slaví symbolický svátek
naše planeta. Po celém světě se
odehrávají zajímavé akce, jejichž
cílem je připomínat dopady lidského chování na životní prostředí
a nutnost chránit přírodu a chovat
se zodpovědně. Také Starovice se
připojují. Přijďte prosím přiložit
pomocnou ruku.
V sobotu 25. 2. 2015 proběhne
dopoledne sběr odpaků v okolí
obce. Sraz účastníků je v 9:00 hod.
u obecního úřadu, kde budou rozděleny jednotlivé lokality.
Po obědě bude akce pokračovat
slavnostním otevřením rybníka
spojeným s výsadbou dvou vrb na
jeho břehu. Akce se uskuteční ve
14. hodin u stavidla rybníka.
nesly z domu mrkev nebo jablíčka, které
taky daly zvířátkům do krmelce. Pro zpestření jsem vzal s sebou mého loveckého
psa, který dětem dělal cestou společnost
a předvedl něco málo ze svého výcviku.
Začátkem března jsem svolal výroční
schůzi našeho mysliveckého sdružení, kde jsme zhodnotili uplynulý rok
a naplánovali akce na rok letošní. V loňském roce jsme ulovili 12 ks srnčí zvěře, 65 zajíců, 14 bažantů, 6 lišek, 4 kuny,
4 straky a dokonce se nám podařilo ulo-
vit v sadech jedno sele prasete divokého. Hlavní akcí letošního roku bude již
tradiční uspořádání myslivecké zábavy.
Tuto zábavu jsme naplánovali na sobotu 11.července 2015. Také jsme do
našeho sdružení přijali dva nové členy,
kteří v únoru úspěšně složili zkoušku
z myslivosti před zkušební komisí na
OMS Břeclav. Jedná se o Martina Matějů
a Jana Štýbla ml.
Karel Vala ml., předseda MS
Veverky na myslivně
Starovice ve vysílání Českého rozhlasu Brno
Těsně před koncem loňského roku jsme mohli o Starovicích slyšet v rádiu. Český
rozhlas Brno vysílá pořad, při kterém mapuje vesnice jižní Moravy a ve vysílání
v jednotlivých vstupech vystupují hosté – obyvatelé dané vesnice. Nebylo úplně
jednoduché najít dobrovolníky, kteří by byli ochotni promluvit do rádia, ale všichni
to nakonec zvládli skvěle. My alespoň otiskujeme recept, který si do pořadu Apetýt
připravila paní Anna Chloupková.
Lískovooříškový dort
Suroviny:
Korpus: jakýkoli kakaový
Krém: 150 g lískových ořechů, 150 ml mléka, 1 vanilkový cukr, 100 g krystalového
cukru, 150 g másla.
Postup:
Lískové ořechy krátce nasucho opražíme, zbavíme slupek a nastrouháme.
Mléko smícháme s cukrem a vanilkou a přivedeme k varu. Poté vmícháme ořechy
a necháme vychladnout. Hmotu pak přidáváme do vyšlehaného másla. Krémem
potřeme piškotový korpus a ozdobíme ušlehanou šlehačkou.
19
Štarvický panter
1/2015
Snowboardová dráha ve Starovicích
Posledních pár let jsme si sněhu moc
neužili. Zimy jsou mírné a sníh, pokud
napadne, neleží příliš dlouho. Co když
se ale u nás najdou milovníci zimních
sportů, které nezastaví ani teplá zima?
Říká se: kdo nechce, hledá důvody, kdo
chce, hledá způsoby. A když se chce,
všechno jde. Dokonce i to, že v místě
s nepříliš příznivými podmínkami vznikne snowboardová dráha!
Stačí navozit sníh, upravit terén a jak
můžeme vidět na fotkách, už ani nemusíme jezdit do Krkonoš.
…bude příští rok i s vlekem?
ZEMOS a.s. – polní rostlinná výroba
V předchozích článcích jsme Vás seznámili
s pojetím živočišné výroby, která je ale těsně propojena s výrobou rostlinnou, bez níž
by v podstatě nemohla existovat. Mimo
základní úkol, kterým je výroba krmiv pro
skot, má polní rostlinná výroba v Zemosu
další úkoly.
Jedním z nich je produkce tržních komodit pro následný prodej. Mezi těmito plodinami zaujímá první místo ve výměře
potravinářská pšenice s plochou 1660 ha,
průměrný výnos se pohybuje kolem 6 t/
ha. Většina produkce (9060 tun) je určena
pro mlýny Penam, menší část (900 tun) je
produkce osiv pro Osevu Bzenec. Druhé
místo svou výměrou zaujímá s 600 ha řepka olejka s průměrným výnosem 3,3 t/
ha. Veškerá produkce řepkového semene
v objemu 2000 tun je určena k následnému zpracování ve společnosti Preol. Jelikož
se nacházíme v teplé části republiky, má
zde své místo i zrnová kukuřice s výměrou
250 ha a výnosy pohybujícími se kolem
8 t/ha. Své uplatnění najde ve výrobě krmných směsí. Poslední a výměrou nejmenší
tržní plodinou je jarní ječmen pro výrobu
osiv s 20 ha a výnosem 4 t/ha.
V roce 2012, po uvedení bioplynové stani20
ce v objektu Jave do provozu, bylo potřeba zajistit surovinu pro výrobu elektrické
energie, která vzniká spalováním bioplynu
ve spalovacím motoru. Toto představuje
výrobu 16000 – 17000 tun siláže z kukuřice
na jeden rok. Kukuřičná siláž je postupně
plněna do fermentoru a míchána s prasečí
kejdou. Při následné fermentaci vzniká bioplyn, což je směs plynných látek, zejména
metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2), ten
se jímá a následně spaluje. Dalším úkolem
pro Zemos je „zpracování“ vedlejších produktů výroby bioplynu, tj. vyhořelého paliva – fugát (tekutá složka) a separát (pevná složka). Fugát se chová v podstatě jako
kejda a stejným způsobem se i využívá ke
hnojení, separát podobně jako chlévský
hnůj rozmetáme na podzim na pole.
Rostlinná výroba se neustále vyvíjí a to jak
strukturou, tak i používanými technologiemi. V roce 1967 byl v „JZD Osvobození“
dosažen nejvyšší hektarový výnos u hustě
setých obilnin (pšenice, ječmen) v rámci
tehdejší ČSSR 5,96 tuny po hektaru. Na přelomu 70. - 80. let bylo započato s budováním
zpevněných polních cest a tím byl umožněn
přístup na pozemky i za nepříznivých klimatických podmínek. Počátkem devadesátých
let se vzhledem k nedostatku finančních
prostředků snížilo a posléze prakticky zastavilo hnojení fosforečnými a draselnými
průmyslovými hnojivy. Zachovalo se pouze
hnojení dusíkem, protože dusík nelze udržet v půdě v potřebném množství jako draslík a fosfor. Doplňování základních živin bylo
umožněno hnojením statkovými hnojivy,
která produkovala chovaná zvířata. Byl to
především chlévský hnůj, který se skladoval
na zpevněných asfaltových plochách, které
byly zbudovány za podpory cukrovarů jako
plochy pro uskladnění cukrové řepy. Protože se ale budovaly stáje pro prasata, kde
se nevyužívala sláma jako podestýlka, byla
současně produkována kejda, kterou bylo
nutno aplikovat zpět na pole. V roce 1994
byl pořízen první aplikátor kejdy, traktorem
tažená cisterna s hadicovým aplikátorem,
což umožnilo provádět hnojení plodin
i během jejich vegetace. A tak se kejda, která byla do té doby nežádoucím odpadem,
stala žádaným hnojivem. Kromě kejdy vlastní byla využita i kejda prasat z Jave. Obvyklá
1/2015
Štarvický panter
dávka bývá 15 – 20 tun na hektar, tímto se
dodá do půdy 1,5 tuny organických látek,
což znamená 80 kg dusíku, 7 kg fosforu
a 75 kg draslíku.
Od poloviny devadesátých let se téměř na
celé ploše obhospodařované půdy uplatňují bezorebné technologie. Ve zkratce to
znamená, že orba je nahrazena mělkým
zpracováním půdy (do hloubky 10 – 15cm)
talířovým nebo radličkovým kypřičem
v kombinaci s prohlubováním (do hloubky
25 – 35cm) pro plodiny s delšími kořeny
(kukuřice, řepka olejka). Přínosem tohoto
způsobu zpracování půdy je bezesporu
šetření půdní vláhou, které je v naší oblasti díky častým přísuškům významný nedostatek a také snížení vodní eroze, takto
zpracovaná půda se tak snadno neodplavuje.
Další významnou až přelomovou změnou
byl přechod ze „zeleného“ krmení skotu na
výživu konzervovanými krmivy. Bylo třeba
vyrobit objemná krmiva (siláž z kukuřice,
senáž z vojtěšky a seno) na celý rok, aby
krmení skotu bylo stejné každý den. Po
nákupu senážního lisu v roce 1996 se teprve dařilo vyrobit senáž na celý rok. Tato se
ukládala a dodnes ukládá do vaků z pevné
folie, jež připomínají obrovský salám a ve
kterém vydrží víc než rok. Je to umožněno jednak zamezením přístupu vzduchu
a také použitím konzervačních přípravků
na bázi organických kyselin. Tento způsob
výroby krmiva umožnil snížení ploch krmných plodin, protože při něm nedochází
téměř k žádným ztrátám (hniloba, plísně
atd.). V současné době zaujímají plochy pro
výrobu krmných plodin 500 ha u silážní kukuřice pro skot, 570 ha pro výrobu siláže na
bioplynovou stanici, 550 ha vojtěška pro
seno a senáže, 140 ha na svažitých pozemcích, které jsou trvale zatravněny a vyrábí
se na nich luční seno pro telata.
Protože jsme si vědomi, že půda je pro naše
hospodaření nejdůležitějším prostředkem,
začali jsme v roce 2013 využívat systém,
který přesně sleduje pH půdy a zásobu
živin na základě půdních rozborů (stovky
půdních sond po celém katastru). Jedná se
o součást systému precizního zemědělství,
který má za úkol pomocí moderních technologií zefektivnit celkové hospodaření.
Na základě výsledků rozborů a potřeb rostlin se zpracuje plán hnojení, kterého cílem
je doplnit do půdy ty prvky (fosfor, draslík,
hořčík, vápník…), kterých je nedostatek
a v přesném množství jsou cíleně aplikovány na dané pozemky. Nejde pouze o doplnění, ale také o to, aby se hnojivy neplýtvalo tam, kde to není třeba, aby nedocházelo
k jednostrannému přehnojování. Výsledkem bude do budoucna vyvážená zásoba
živin v půdě v optimálním množství a takto
obhospodařované pozemky nebudou vyčerpány tím, že z nich víc odvážíme (odebíráme), než do nich vracíme.
Precizní zemědělství je založené na přesném určení místa a času pro každý pěstitelský zásah na pozemku, proto je nezbytné
využití moderních technologií jako např.
GPS, který dnes hlídá nejen umístění stroje,
ale i rychlost, trasu nebo šířku záběru. Toto
nám dnes v kombinaci s již uvedeným bezorebným zpracováním půdy umožňuje využití výkonné moderní techniky s velkým
pracovním záběrem, tím pádem i vysokým
výkonem. Dnes používané výkonné stroje
rostlinné výroby, nejen traktory, ale i kombajny, řezačky jsou navíc vybaveny mo-
tory, které jsou kromě vysokého výkonu
podstatně šetrnější k životnímu prostředí.
Je to dáno konstrukcí motorů, která zamezuje úniku provozních kapalin (olejů) a významně snižuje únik škodlivin ve spalinách
výfukových plynů.
Příklad: dnes nejvýkonnější agregace je
představována v Zemosu kolovým tahačem T9.505 značky New Holland (jmenovitý výkon 505 koňských sil) s talířovým podmítačem GreatPlains o záběru 10m. Pro
představu tato souprava dokáže za směnu
zpracovat až 110ha půdy, která je takto
připravena na setí. Spotřeba nafty je 6 litrů
na 1 hektar. Před dvaceti lety bylo na zpracování stejné výměry potřeba tří traktorů
o výkonu 160 koňských sil a záběru 5m.
Moderní technologie a technika práci
v mnohém usnadňují a urychlují. Jejich
obsluha ale není zdaleka tak jednoduchá
a proto jsou daleko vyšší nároky kladeny
na jejich osádky. Toto vše připraví podmínky pro dobrý růst rostlin a tvorbu odpovídajícího výnosu a kvality. Ale i v dnešní
době mají stále obrovský vliv faktory, které
zatím ovlivnit nedokážeme. Proto moderní
zemědělec zůstává stále tím, který si stěžuje na počasí, ať už je jakékoliv.
Ing. Martin Brabec,
vedoucí rostlinné výroby
Ing. Pavel Frýbort, agronom ve výslužbě
STAROVICE 2015
KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Kdy
Čtvrtek - 30. dubna 16:00
Sobota - 2. května
Sobota - 23. května
Sobota - 6. června 15:00 hod
Sobota - 20. června 20:00
Kde
u myslivny
pěší turistika
u myslivny
u myslivny
u myslivny
Co
Pálení čarodějnic
Jednodenní turistika
KAŠTAN Fest
Dětský den
Babské hody
Kdo
Hasiči
Sokol
Sokol
Sokol
Baby
Více o připravovaném programu se dozvíte na www. starovice.cz
21
Štarvický panter
1/2015
Poznávání s Panterem
Sahara – poušť Erg Chebi
Panter na Sahaře
Rád cestuji a poznávám život jinde po světě a letos jsem vyrazil se
svými kamarády za poznáním do Maroka. Během čtrnácti dní jsme
ujeli 3000 km a navštívili nejzajímavější místa této muslimské země.
Maroko se nachází v severozápadní Africe na rozloze 446 tisíc km2,
má více jak 33 mil. obyvatel, hlavní město je Rabat. Zemi vládne velmi oblíbený král Muhamed VI. Člověka zde okouzlí rozmanité přírodní scenérie, od vysokých hor mohutného Atlasu s nejvyšším vrcholem Džabal Tubkal (4165 m n. m.), přes polopouště až po Saharu.
Pobřeží je omýváno Atlantským oceánem a Středozemním mořem.
Můžete zde najít moderní architekturu, ale také některé staré městské čtvrti a vesnice, které ještě žijí téměř středověkým způsobem
života. Maroko je krásnou zemí s úchvatnou přírodou, s velmi příjemnými lidmi, dobrou kuchyní a pro nás relativně levnou a vcelku
bezpečnou zemí. Všem vřele doporučuji.
Antonín Kadlec
P. S. V neděli 5. 4. v 17.00 proběhne v zasedací místnosti OÚ promítání fotek.
Vzdálenost mezi Marokem a Českou republikou je 2562 km
(Brno – Rabat vzdušnou čarou)
Středověké koželužny ve městě Fes, které jsou stále v provozu
Maroko – starobylé město v pozadí s Atlasem
Lidé v Maroku, jsou příjemní a vstřícní
22
Panter se svezl na velbloudovi na Sahaře v Erg Chebi, kde
jsou údajně největší písečné duny na světě
1/2015
Štarvický panter
Fotogalerie z Maškarního plesu
23
Štarvický panter
1/2015
Společenská kronika
Narozené děti v roce 2014
Komosná Aneta, nar. 26. 1. 2014
rodiče Jana a Petr Komosní
Chromý Tomáš, nar. 14. 5. 2014
rodiče Petra a Tomáš Chromí
Horáková Amálie, nar. 3. 6. 2014
rodiče Bronislava a Marek Horákovi
Wittner Josef,
nar. 9. 7. 2014
rodiče Martina Příjemská a Josef Wittner
Trčka Jakub,
nar. 27. 9. 2014 rodiče Julie Baláčová a František Trčka
Navrátilová Eliška, nar. 18. 11. 2014 rodiče Veronika Nováková a Jiří Navrátil
Langová Liliana, nar. 3. 12. 2014 rodiče Veronika Hanušová a Petr Lan
Lang
Úmrtí
Úmrtí
10. 1. 2014
21. 2. 2014
18. 3. 2014
7. 3. 2014
2. 4. 2014
23. 10. 2014
27. 11. 2014
7. 12. 2014
Strouhalová Helena, Starovice 153 – 66 let
Viktorinová Marie, Strovice 261 – 93 let
Juras Antonín, Starovice 319 – 61 let
Losa Václav, Starovice 294 – 65 let
Janoušková Nina, Starovice 264 – 90 let
Sukelt Jiří, Starovice 29 – 81 let
Kadlec Antonín, Starovice 120 – 69 let
Gottwaldová Cecilie, Starovice 83 – 90 let
Statistika počtu obyvatel k 31. 12. 2014
stav k 1.1.
narození
úmrtí
přistěhování
odstěhování
stav k 31.12.
879
7
8
22
16
884
Redakční tým: Mgr. Petra Pokorná, Antonín Kadlec, Jiří Lang
Dopisovatelé: Kolektiv MŠ, Mgr. Pavel Kafka, Karel Vala ml., Helena Kadlecová
Vydává Obec Starovice, Evidenční číslo MK E 20138, Vychází čtvrtletně 330 výtisků, zdarma. Redakční rada: Mgr. Petra Pokorná, Antonín Kadlec, Jiří Lang, E-mail: [email protected]
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz
24

Podobné dokumenty

V‰echno dobré k svátku MDÎ, milé Ďeny a dívky!

V‰echno dobré k svátku MDÎ, milé Ďeny a dívky! video, na němž radikálové obchodují se zajatkyněmi. Nejotřesnější na svědectví je skutečnost, že nejvyšší částky jsou žádány za děti. Za dívky do devíti let se platí asi 3700 korun. S věkem ženy pa...

Více

Fanzin ve formátu

Fanzin ve formátu Vánoce, vánoce přicházejí Blíţí se /uţ zase/ dvě významné astronomické události: zimní slunovrat a jarní rovnodennost. S těmito jevy bylo odjakţiva stále ještě je spjato mnoho lidových a celonárod...

Více

školní vzdělávací program slovanského gymnázia olomouc

školní vzdělávací program slovanského gymnázia olomouc efekt pro studenty mají poznatky, které si sami vyhledají a odvodí, škola proto nabízí studentům bezplatné využívání školní knihovny, která je velmi dobře vybavena, a také neomezený přístup na inte...

Více