CITAČNÍ TAHÁK /TIŠTĚNÉ ZDROJE

Komentáře

Transkript

CITAČNÍ TAHÁK /TIŠTĚNÉ ZDROJE
CITAČNÍ TAHÁK /TIŠTĚNÉ ZDROJE
Tučně vyznačené položky jsou v citacích dle české citační
normy ČSN ISO 690 povinné, stejně tak psaní názvů kurzivou.
Pokud nejsou povinné údaje v dokumentu či jeho záznamu
uvedeny, v citaci se mohou vynechat.
TIŠTĚNÉ ZDROJE
MONOGRAFIE
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání.
Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor.
Poznámky.
KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině: geografický pohled
a východiska. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, 439 s. ISBN
978-80-200-2201-1.
Pozn. U dokumentu v digitální verzi se přidává taktéž pole o datu
citování a dostupnosti (Dostupné také z: URL).
NORMA
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
2011. Třídící znak 01 0197.
ZÁKON
Pozn. U českých zákonů je autorem ČESKO (dokumenty vydané po
roce 1993).
ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39,
s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://
www.cuni.cz/UK-2686-version1-Zakon111_platnezneni.pdf
ČÁST MONOGRAFIE
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
KAPITOLA V KNIZE
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [typ nosiče]. Místo odevzdání práce, datum odevzdání práce
[datum citování]. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název
instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky.
Jméno tvůrce knihy. Název knihy: podnázev knihy. Vedlejší
název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, datum publikování, lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a
číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.
Poznámky.
KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra
andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl.
VYDANÁ PRÁCE: stejný model jako u monografie
AXMAN, Petr. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných
biomechatronických problémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky
těles, mechatroniky a biomechaniky, 2009. PhD. Thesis, sv.
545. ISBN 978-80-214-3939-9.
PATENT
NOVOTNÝ, Jiří. Propustek s deformační zónou. IPC: E01F
5/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 302313B6. 201101-12. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/Patents/
FullDocuments/302/302313.pdf
ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT
Press, 2000. Chap. 10, Information retrieval and descriptive
metadata. ISBN 0-262-01180-8. Dostupné také z: http://
www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/MS1999/Chapter10.html
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce
mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu.
Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, rozsah stran
příspěvku. Název edice a číslování. Standardní identifikátor.
Poznámky.
ŠIMŠA, Jaromír. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání:
sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a
fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004, s. 64-78. ISBN 80-214-2601-2.
ČASOPIS A ČLÁNEK
CITACE ČASOPISU JAKO CELKU
Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: Nakladatel,
vychází od roku-. Standardní identifikátor. Lokace. Poznámky.
Molecular microbiology. Edited by Tony PUGSLEY. Oxford:
Blackwell, 1987-. Vychází 6x ročně. ISSN 0950-382X.
CITACE JEDNOHO ČÍSLA ČASOPISU
Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: Nakladatel,
datum, číslování, počet stran. Standardní identifikátor.
Lokace. Poznámky.
CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1999,
č. 12. ISSN 1210-0684. Dostupné také z: http:/www.chip.cz/
ČLÁNEK V ČASOPISU
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, datum publikování, číslování, rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). Poznámky.
Pozn. Norma definuje nakladatelské údaje a místo publikování jako
povinné, ale pro identifikaci článku nejsou stěžejní, proto je možné
je vynechat.
KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci.
2011, roč. 19, č. 3, s. 14–16. ISSN 1213-9297.
nebo
KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci.
2011, 19(3) s. 14–16. ISSN 1213-9297.
CITAČNÍ TAHÁK /ELEKTRONICKÉ ZDROJE
ELEKTRONICKÉ ZDROJE - ČASOPIS
ELEKTRONICKÉ ZDROJE - MONOGRAFIE
ELEKTRONICKÝ ČASOPIS JAKO CELEK
Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, datum
publikování, datum aktualizace/revize [datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém.
Poznámky.
Ikaros: elektronický časopis pro informační společnost
[online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 2013-11-22]. ISSN 12125075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/
JEDNO ČÍSLO ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU
Inflow: Information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit.
2013-11-22]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://
www.inflow.cz/archiv?year=2010&month=7
LORENZ, Frederick. The life of Alcuin [online]. Translated
from the German by Jane Mary Slee. London: Thomas
Hurst, 1870 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://
bit.ly/17xJJag
ČLÁNEK V ELEKTRONICKÉM ČASOPISU
WEBOVÉ SÍDLO, INTERNETOVÝ PORTÁL
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, datum publikování, číslování, rozsah stránek příspěvku [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro
výzkum, vývoj a inovace, ©2011, Poslední změna
21.11.2013 15.23 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://
www.vyzkum.cz
Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a lze je vynechat.
SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7
[cit. 2013-11-22]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://
www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani
HOMOLKA, M. a M. HEROLDOVÁ. Impact of large herbivores
on mountain forest stands in the Beskydy Mountains. Forest
Ecology and Management. 2003, roč. 181, č. 1-2, 119 - 129
[cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S037811270300121X. Databáze Science Direct.
V katalozích knihoven lze použít funkci automatické generování citací dle ISO ČSN 690 prostřednictví
služby Citace.com. Tu lze využít také pro generování citací zahraničních článků z odborných databází
v multivyhledávači EDS - Ebsco Discovery Service.
V EDS lze vygenerovat citaci i v dalších citačních stylech (Harvard,
Chicago, APA, AMA, MLA, atd.). Vice o mezinárodních citačních
stylech na webu: knihovna.osu.cz - záložka Služby - Citace.
ELEKTRONICKÁ SKRIPTA
FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [elektronická skripta]. ©2009 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://issuu.com/nakliv/docs/eiz_skripta
CD-ROM
Tense buster: a clarity CD-ROM: effective grammar [CDROM]. Hong Kong: Clarity Language Consultant [cit. 2013-11
-22]. ISBN 9629600730.
DATABÁZE
Administrativní registr ekonomických subjektů (Ares)
[online databáze]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2013
[cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/
ČÁSTI ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ
Jméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky.
Název webového sídla: podnázev. Další názvy webového
sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: Nakladatel, datum
publikování. Datum aktualizace/revize [datum citování].
Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.
WEBOVÁ STRÁNKA (nesamostatná část webového sídla)
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Portály. Nkp.cz
[online]. Praha: Národní knihovna České republiky, ©2006
[cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/portaly
Pozn. V poli dostupnost uvádíme přesnou adresu části dokumentu.
PŘÍSPĚVEK DO WEBOVÉHO SÍDLA
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvy
příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další
tvůrce. Místo: Nakladatel, datum, datum aktualizace/
revize [datum citování]. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
PŘÍSPĚVEK - ČLÁNEK NA WEBOVÉ STRÁNCE
KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm [cit. 2013
-11-22]. Dostupné z: http://www.macworld.com/
article/158155/2011/02/linkedin_china.html
PŘÍSPĚVEK V ELEKTRONICKÉM SBORNÍKU
DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině
Unipetrol. In: INSOURCE 2008: konference o profesionálních
informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008: sborník příspěvků konference [online]. Praha: Albertina icome Praha,
2008 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://
www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf
PŘÍSPĚVEK NA BLOGU
ESPOO. Barbies na výstavě – update. In: Blogger [online].
2010-11-08 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://
blog.espoo.cz/2010/11/barbies-na-vystave.html
PŘÍSPĚVEK NA PROFILU SOCIÁLNÍ SÍTĚ
E-CITACE. [Abychom Vám trošku představili náš reCitátor...]
In: Facebook [online]. 23. listopad 2011 22.22 [cit. 2013-1122]. Dostupné z: http://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=111890005593291&id=234158816646277
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OU, 2014.
CITAČNÍ TAHÁK /CITACE V TEXTU
CITACE V TEXTU
Citační norma ČSN ISO 690 nabízí 3 způsoby zápisu odkazu
na bibliografickou citaci v textu.
V textovém editoru se pak odkazy na informační zdroj propojují křížovými odkazy. Případná lokace (číslo stránky/
stránek) se uvádí za číselným odkazem v závorkách (kulaté,
hranaté) nebo v horním indexu.
1. HARVADSKÝ SYSTÉM
Příklad
Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje
pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji
(rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých
závorek za rok.
Constructionism sees “language as constitutive for the construction of selves and the formation of meanings.” Talja,
Tuominen, & Savolainen [4]. Further, “We produce and organize social reality together by using language.” This metatheory arose from the work of Bakhtin [9] and Foucault
[10], among others.
Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok
vydání, odlišují se malými písmeny abecedy přiřazenými
k roku vydání. V takovém případě se písmena uvádí i v závěrečném soupisu bibliografických citací. Pokud je nutné uvést
dva či více zdrojů, uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a
oddělují se středníkem. V případě chybějícího autora se použije zkratka „Anon.“
Bibliografické citace použitých informačních zdrojů v této
metodě řadíme v číslovaném seznamu v číselné řadě.
Příklad
Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat
jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75).
Bibliografické citace jsou v Harvardském systému uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů.
Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale
přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze
přesnější datum, je-li známé.
3. PRŮBĚŽNÉ POZNÁMKY
Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo
horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje uvedené v poznámce v pořadí, v jakém se objeví v textu. Každá
bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrží
zvláštní číslo. Číslo se uvádí vždy jen jedno (nelze podobně
jako u Harvardského systému či číselné formy uvádět dva
odkazy za sebou), ale v jedné poznámce může být uvedeno
více bibliografických citací.
Příklad
Poznámky se uvádějí v číselném pořadí průběžně v celém
dokumentu. Poznámka odkazující na informační zdroj uvedený v dříve uvedené poznámce by měla buď opakovat úplný
bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s
případnou lokací (číslo stránky/stránek). V případě rozsáhlejší
práce je možné uvést na konci dokumentu abecední seznam
všech citovaných informačních zdrojů.
SHRNUTÍ
Pro zápis použité literatury a bibliografických odkazů v textu
je doporučeno použít některý z 3 uvedených způsobů:
a) Harvardský systém
V kulatých (možno i hranatých) závorkách se uvádí jméno
autora a rok vydání publikace.
b) Forma číselného odkazu
V kulatých, hranatých nebo v horním indexu se uvádí jméno
autora v pořadí, v jakém byl v textu citován poprvé. Pro tvorbu seznamu použité literatury se využívají křížové odkazy.
c) Průběžné poznámky
V kulatých, hranatých závorkách nebo v horním indexu se
číslem odkazuje na poznámku, kde je uvedená bibliografická
citace informačního zdroje.
Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace 18. Například Holá 19 tvrdí, že
komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých
informací. Řečené však ještě neznamená slyšené 20.
Nebo:
2. FORMA ČÍSELNÉHO ODKAZU
Číselný odkaz na informační zdroj je uveden buď v kulatých
závorkách, hranatých závorkách nebo v horním indexu v pořadí,
v jakém je citován poprvé. Odkaz na jednu určitou práci bude
mít v textu vždy stejné číslo (podle prvního uvedeného odkazu).
Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (18). Například Holá (19) tvrdí,
že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (20).
POUŽITÉ ZDROJE:
KNIHOVNA UTB. Citační tahák. Iva.k.utb.cz [online]. [cit. 2013-11-22].
Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433
E-kurz Citace a citování - naučte se citovat s e:citace a Citace.com.
Citace.com [online]. [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://
kurz.citace.com/
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OU, 2014.

Podobné dokumenty

TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB

TAHÁK - BIBLIOGRAFICKÉ CITACE – KNIHOVNA UTB Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky. KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce. Univerzita Karlov...

Více

Jak právně citovat - Informační výchova

Jak právně citovat - Informační výchova 3. Metoda poznámek Odkaz v textu Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje uvedené v poznámce pod čarou v pořadí, v jakém se objeví ...

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Pokud je nadřízeným orgánem stát, federace států, místní nebo obecní úřad, uvádí se jako první jméno příslušné jurisdikce. Přednost se dává všeobecnému jménu jurisdikce v jazyce tvorby bibliografic...

Více

OBD - Export do HTML

OBD - Export do HTML In the present invention, there is disclosed an extrusion head with inert capillary of zero length comprising an inlet hollow portion (1) provided with an external connecting element (2) for remova...

Více

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně

Citace - Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Citace dle směrnice FP: Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Více

OBD - Export do HTML

OBD - Export do HTML Vytlačovací hlava je tvořena vstupní dutou částí, opatřenou vnějším spojovacím prvkem pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část je ukončena výstupní ploch...

Více

Jméno a příjmení autora/autorů

Jméno a příjmení autora/autorů [12] NOVÁK, Jiří a Jan NOVÁK. Malá peletizační linka. IPC: B 27 N 3/08, B 27 N 3/18. Česká republika. Užitný vzor, CZ 18719 U1. 2008-07-07. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDo...

Více