Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
EU Peníze SŠ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130
Šablona: III/2
Ověřeno ve výuce dne: 26.11.2012
Třída: S1
Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_161
Název materiálu: Populace
Anotace: Materiál poskytující výuku pro ekologii v rámci předmětu Základy
přírodních věd pro 1. ročník stavebních oborů truhlář, instalatér, zedník
Předmět: Základy přírodních věd
Autor: Ing. Ilona Stránská
POPULACE
POPULACE
BIOTICKÉ FAKTORY PROSTŘEDÍ
POPULACE
POPULACE
je soubor jedinců stejného druhu, kteří žijí na určitém místě v určitém čase
(např. populace lýkožrouta smrkového v Národním parku Šumava v r. 2010)
Hustota populace - počet jedinců (popř. jejich hmotnost) v určitém prostoru
•
•
velká hustota typická pro drobné organismy (hmyz, prvoci, řasy)
nízká hustota typická pro velké organismy (např. šelmy 1 kus na několik km2)
Pro rovnováhu v ekosystému je důležité, aby se hustota jednotlivých populací
udržovala v určitých mezích.
Tyto extrémy často způsobuje člověk např.
• nadměrný lov (medvěd, vlk, rys...)
• poškozování biotopu (mokřadní rostliny, druhy citlivé na znečištění...)
• zvýšená péče a ochrana (jelení zvěř)
• vyhubení přirozených nepřátel (hraboš polní)
POPULACE
Rozmístění jedinců v populaci
Jaké rozmístění je v přírodě nejčastější?
• shloučené – hejna, stáda, rostliny se šlahouny a oddenky
• rovnoměrné – u druhů se silnou vnitrodruhovou
konkurencí (např. stromy v přirozeném lese, pěvci,
teritoriální zvířata) a v umělých výsadbách
• náhodné – např. brouci potemníci v mouce, nálet rostlin na
volnou půdu
Složení = struktura populace
Je dána:
• poměrem pohlaví
• věkovou strukturou
• sociální struktrurou
LIDSKÁ POPULACE
LIDSKÁ POPULACE
• Počet lidí na Zemi před 70 tisíci lety se odhaduje na 15 tisíc, 10 tisíc let př.
n. l. dosáhl 1 milionu, 6 tisíc let př. n. l. 10 milionů, k roku 4000 př. n. l. 20
milionů, 1000 př. n. l. 50 milionů, k roku 500 př. n. l. 100 milionů k roku 1
n. l. 200 milionů. K roku 1000 žilo na Zemi asi 310 milionů lidí.
• I když v polovině 14. století došlo k mírnému poklesu kvůli morovým
epidemiím v Evropě a v polovině 17. století kvůli válkám a epidemiím, k
roku 1750 - kdy začínají spolehlivější data - žilo na Zemi asi 790 milionů
lidí.
• Nejlidnatějším kontinentem je Asie (60% světové populace), přičemž
samy dva nejlidnatější státy Asie - Čína a Indie - tvoří 37%. Asi 15% světové
populace žije v Africe, 11% v Evropě, 9% v Latinské Americe, 5% v Severní
Americe a 0,5% v Austrálii a Oceánii. Evropská unie s více než 502 miliony
obyvatel (2011) tvoří 7,2% světové populace umístila by se tak na třetím
místě.
LIDSKÁ POPULACE
LIDSKÁ POPULACE
• Téměř jeden ze čtyř lidí na světě je muslim, dokázala to nová studia
muslimské populace, kterou vypracovali američtí vědci. Dvě třetiny
muslimů žijí v Asii. Nejvíce lidí vyznávající islám pochází z Indonésie
a Pákistánu. Třetí zemí, kde je nejvíce muslimů, je Indie, jejímž
většinovým náboženstvím je ale hinduismus.
• Úmrtnost neboli mortalita je demografický ukazatel, udávající podíl
zemřelých z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v
promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. S rostoucím věkem
sledované populace se významně zvyšuje.
• Faktory ovlivňující úmrtnost: životní styl a chování jedince,
genetické dispozice, výskyt rizikových faktorů (v životním prostředí,
zaměstnání), teplota prostředí, využívání zdravotní péče.
• Světová populace
Odhady amerického Úřadu pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau)
Počet lidí k 17.10.2013: 7,118 miliard
Použité zdroje
• Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. „Základy ekologie
a ochrany životního prostředí“, RNDr. Danuše
Kvasničková „Základy ekologie“, www. seznam.cz,
další použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
• Ilustrace –
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1
_Wikipedie