Farní zpravodaj - květen 2016

Transkript

Farní zpravodaj - květen 2016
farnÌ SVAT› JAKUB BRNO
zpravodaj
KVÃTEN 2016
Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u Sv. Jakuba v Brně dostal,
zdravÌm V·s vöechny na poË·tku mÏsÌce kvÏtna, mÏsÌce zvl·ötnÌm zp˘sobem
zasvÏcenÈho ˙ctÏ Panny Marie. Toto vyd·nÌ naöeho FarnÌho zpravodaje je
z vÏtöÌ Ë·sti zamϯeno na zakonËenÌ projektu Rekonstrukce a rehabilitace
kostela sv. Jakuba v BrnÏ. P¯ipravujeme je tak, abyste je mohli dostat jiû p¯i
slavnostnÌm ukonËenÌ projektu a poûehn·nÌ expozice.
DneönÌ moje ˙vodnÌ slovo by mÏlo b˝t kr·tkÈ a jasnÈ:
DÏkuji dobrÈmu P·nu Bohu; znovu mnÏ osobnÏ a snad i mnoh˝m dalöÌm
uk·zal, ûe n·s m· r·d. Bohu dÌky!
DÏkuji v·m vöem! DÏkuji i mnoh˝m, ke kter˝m se zpravodaj nedostane.
DÏkuji mnoh˝m, kter˝ si tento zpravodaj p¯eËtou Ñnebesk˝ma oËimaì. Bylo to
spoleËnÈ dÌlo, ve kterÈm jsme kaûd˝ mÏli nÏjakou malou roli. DÌky v·m!
A Bohu dÌky za v·s!
NynÌ mohu jen prosit Boha, abychom byli hodni toho, co n·m dal, abychom
si toho v·ûili a aby n·m to slouûilo k oslavÏ Boha a k naöÌ sp·se.
DÏkovat m˘ûeme spoleËnÏ takÈ p¯i m·jov˝ch poboûnostech, kterÈ se v naöem kostele uskuteËnÌ vûdy v ˙ter˝ a v p·tek od 18.30 hodin. TakÈ na m·jovÈ poboûnosti v·s vöechny srdeËnÏ zvu.
Aù v·s vöechny prov·zÌ Panna Maria svou p¯Ìmluvou a dobr˝ B˘h sv˝m poûehn·nÌm.
Otec V·clav Slouk
Vyvolená
Maria
první lidé v ráji
Bohem se slavně
dovídají
jednou máš
svůdce smést
Maria
kněžno nebes říše
stala ses matkou
pro Ježíše
stala ses
Matkou všech
Překrásný vzore
božských ctností
stvořený spáse
od věčnosti
pomáhej
k nebi zpět
Kytice květů
jarních strání
bohatě denně
rozžíhají
plameny
modliteb
Jan Král
Národní pouť ve Svatém
roce MILOSRDENSTVÍ
Sobota 28. kvÏtna
KRAKOV ñ Lagiewnik
Z programu uv·dÌme
10.30
möe svat· v bazilice BoûÌho milosrdenstvÌ
15.00
spoleËn· modlitba k BoûÌmu milosrdenstvÌ
DalöÌ body programu jsou zpÏvy, modlitby, prohlÌdka are·lu, p¯edn·öka, koncert, adorace, p¯esun do centra svatÈho Jana Pavla II.
Odjezd z Brna bude patrnÏ okolo p·tÈ hodiny
rannÌ. Cena za cestu cca 500 KË. Pokud bude
pln˝ autobus. PoutnÌci nad 15 let dostanou poutnick˝ balÌËek v hodnotÏ 200 KË obsahujÌcÌ broûurku k liturgii a pr˘bÏhu pouti, certifik·t poutnÌka a poutnick˝ medikament. ZaplacenÌ balÌËku p¯ispÏje k ˙hradÏ n·klad˘ spojen˝ch s realizacÌ pouti.
ProsÌm, hlaste se co nejd¯Ìve v sakristii kostela, TÏöÌme se na spoleËnou akci!
Za organizaci
Helena M˙Ëkov·
Úmysly apoštolátu
modlitby na květen 2016
⁄mysl vöeobecn˝
Aby ûen·m ve vöech zemÌch svÏta byla prokazov·na
v·ûnost a ˙cta a jejich p¯Ìnos pro spoleËnost byl n·leûitÏ oceÚov·n.
⁄mysl misijnÌ
Aby se v rodin·ch, spoleËenstvÌch a skupin·ch rozöi¯oval zvyk modlit se r˘ûenec za ö̯enÌ evangelia a za mÌr.
⁄mysl naöich biskup˘
Aù n·s mari·nsk· ˙cta vede k hlubokÈmu duchovnÌmu
ûivotu, modlitbÏ, naslouch·nÌ BoûÌmu slovu a bezv˝hradnÈ ochotÏ vytrvale hledat a ochotnÏ plnit v˘li
BoûÌ.
Příjmy při rekonstrukci kostela
Situace k 25. 4. 2016
Spolu˙Ëast farnosti ................................. 7 255 995,00
Dotace JM kraje ...................................... 2 000 000,00
P¯ijatÈ dary .............................................. 3 844 955,00
Zb˝v· dodat ........................................... 1 411 040,00
Za p¯ijat˝mi dary je dlouh· ¯ada d·rc˘. Vöem
a kaûdÈmu zvl·öù dÏkujeme. P·n B˘h zaplaù!
Martina Pet¯Ìkov·, finanËnÌ manaûerka projektu
/1
Kolik co stálo?
P¯ehled skuteËn˝ch n·klad˘ na Rekonstrukci a rehabilitaci kostela sv. Jakuba
Kapitola
Podkapitola
RozpoËet
Sluûby
BezpeËnostnÌ systÈm ................................................................................................................................. 687 395,00
Sluûby
Elektroinstalace ...................................................................................................................................... 6 224 102,00
Sluûby
Konzervov·nÌ ñ restaurov·nÌ interiÈru ................................................................................................. 4 530 786,00
Sluûby
Konzervov·nÌ ñ restaurov·nÌ movit˝ch Ë·stÌ ..................................................................................... 13 383 427,00
Sluûby
LeöenÌ ...................................................................................................................................................... 3 508 209,00
Sluûby
MuzejnÌ expozice ..................................................................................................................................... 2 262 697,00
Sluûby
P¯edsÌÚ ....................................................................................................................................................... 427 353,00
Sluûby
Statika ..................................................................................................................................................... 1 633 962,00
Sluûby
VÏû a krov ................................................................................................................................................ 2 521 164,00
CELKEM ZA STAVBU .................................................................................................................................................. 35 179 095,00
Management
vedoucÌ projektu, administr·tor, pr·vnÌ sluûby, finanËnÌ manaûer, PR, BOZP, ................................. 1 051 010,00
spolupr·ce s norsk˝m partnerem, nep¯ÌmÈ n·klady
Publicita
Poskytov·nÌ informacÌ o projektu, spolupr·ce s norsk˝m a Ëesk˝mi partnery, ...................................... 44 890,00
vizu·lnÌ identita
CELKEM ......................................................................................................................................................................... 36 274 995,00
DetailnÌ p¯ehled poloûky ÑRestaurov·nÌ interiÈruì:
Restaurov·nÌ interiÈru
RozpoËet
Kamenn· ostÏnÌ .................................................................................................................................................................... 106 913,00
KlenebnÌ systÈm ................................................................................................................................................................. 1 733 386,00
Kruûby oken vË. ostÏnÌ .......................................................................................................................................................... 509 107,00
Podlaha na kruchtÏ ñ cihlov· dlaûba ..................................................................................................................................... 99 276,00
V˝malba stÏn a klenby ....................................................................................................................................................... 1 926 741,00
VRN ........................................................................................................................................................................................ 155 363,00
Celkem ............................................................................................................................................................................... 4 530 786,00
DetailnÌ p¯ehled poloûky ÑRestaurov·nÌ movit˝ch Ë·stÌì:
Restaurov·nÌ movit˝ch Ë·stÌ
RozpoËet
Dve¯e do sakristie ................................................................................................................................................................. 237 245,00
BaroknÌ olt·¯nÌ obrazy ñ ApoteÛza sv. Jakuba, Sv. Peregrin .............................................................................................. 137 459,00
Dve¯e na kruchtu .................................................................................................................................................................... 64 148,00
Dve¯e na schodiötÏ .................................................................................................................................................................. 64 148,00
Erb na kruchtÏ ......................................................................................................................................................................... 13 237,00
ChÛrovÈ lavice ..................................................................................................................................................................... 1 762 799,00
K¯titelnice .................................................................................................................................................................................. 6 109,00
N·hrobek Raduita de Souches ............................................................................................................................................. 108 950,00
Obraz madony v podkruchtÌ ................................................................................................................................................. 207 716,00
plastika Uk¯iûovanÈho, 13. stol. ........................................................................................................................................... 527 435,00
RenesanËnÌ n·hrobky ve zdi ................................................................................................................................................... 95 712,00
RenesanËnÌ reliÈfy 1519, Uk¯iûov·nÌ a Oplak·v·nÌ ............................................................................................................... 11 201,00
Socha sv. Jana NepomuckÈho v lodi u sloupu s podstavcem .............................................................................................. 180 225,00
Sochy v chÛru na p¯Ìpor·ch ñ kamenn·, Salv·tor pol. 15. st. .............................................................................................. 73 312,00
Sochy v chÛru na p¯Ìpor·ch 12 d¯evÏn˝ch ñ konec 19. stoletÌ ......................................................................................... 1 041 626,00
BaroknÌ zpovÏdnice ............................................................................................................................................................ 1 126 146,00
HistorizujÌcÌ zpovÏdnice ........................................................................................................................................................ 240 299,00
HlavnÌ olt·¯ ......................................................................................................................................................................... 1 095 599,00
Kazatelna ............................................................................................................................................................................... 374 703,00
Olt·¯ 14 svat˝ch pomocnÌk˘ .................................................................................................................................................. 565 110,00
Olt·¯ Ecce Homo ................................................................................................................................................................... 740 243,00
Olt·¯ NanebevzetÌ Panny Marie .......................................................................................................................................... 662 859,00
Olt·¯ NejsvÏtÏjöÌ trojice ..................................................................................................................................................... 1 181 129,00
Olt·¯ PoslednÌ veËe¯e ............................................................................................................................................................ 712 751,00
Olt·¯ sv. Jana NepomuckÈho ................................................................................................................................................ 477 543,00
Olt·¯ sv. Josefa ...................................................................................................................................................................... 855 638,00
Z·dve¯Ì ................................................................................................................................................................................... 135 423,00
Varhany ñ zakrytÌ a ËiötÏnÌ ..................................................................................................................................................... 51 930,00
VedlejöÌ rozpoËtovÈ n·klady .................................................................................................................................................. 632 732,00
Celkem ............................................................................................................................................................................ 13 383 427,00
Martina Pet¯Ìkov·, finanËnÌ manaûerka projektu
2\
Lecturis salutem
Rekonstrukce a rehabilitace
chr·mu sv. Jakuba v BrnÏ ñ
Monumentum sacrum
Brunense
HlavnÌm d˘vodem k realizaci projektu
byl havarijnÌ stav elektrickÈ instalace v kostele. Projekt d·le zahrnoval: statickÈ zajiötÏnÌ zdiva, zp¯ÌstupnÏnÌ vÏûe a krov˘, muze·lnÌ expozici ve vÏûi, opravu vstupnÌ p¯edsÌnÏ, elektronickÈ zabezpeËenÌ kostela a kamerov˝ systÈm, restaurov·nÌ zdiva a klenby,
v˝malbu kostela, restaurov·nÌ obraz˘, soch,
olt·¯˘, chÛrov˝ch lavic, kazatelny.
19. Ëervna 2014 ÿÌmskokatolick· farnost
u kostela sv. Jakuba Brno podala û·dost
o grant do FinanËnÌch mechanism˘ EHP/
Norsko - Program CZ 06 - KulturnÌ dÏdictvÌ
a souËasnÈ umÏnÌ - programov· oblast Ë. 16:
Zachov·nÌ a revitalizace kulturnÌho dÏdictvÌ.
14. 11. 2014 byla naöe û·dost schv·lena. Celkov· v˝öe projektu je 36 274 995 KË. ÿÌmskokatolick· farnost u kostela sv. Jakuba Brno
a Ing. Miroslav Navr·til. Za vöechny se modlil far·¯
u sv. Jakuba v BrnÏ Mons. V·clav Slouk.
Rekonstrukce byla zah·jena 12. 1. 2015 ˙pln˝m uzav¯enÌm kostela. 10. 10. 2015 byl kostel otev¯en pro bohosluûby, hlavnÌm celebrantem slavnostnÌ möe sv. byl biskup
brnÏnsk˝ Mons. VojtÏch Cikrle, koncelebrovali knÏûÌ farnosti sv. Jakuba a hostÈ.
SlavnostnÌ zakonËenÌ rekonstrukce, ˙plnÈ otev¯enÌ
kostela a poûehn·nÌ novÈ muze·lnÌ expozice je napl·nov·no na 28. 4. 2016 za ˙Ëasti gener·lnÌho vik·¯e brnÏnskÈ
diecÈze Mons. Ji¯Ìho Mikul·öka.
P¯ejeme, aby obnoven˝ interiÈr kostela sv. Jakuba
v BrnÏ co nejdÈle slouûil farnÌk˘m, poutnÌk˘m i n·vötÏvnÌk˘m mÏsta Brna. Aù je mÌstem vdÏËn˝ch vzpomÌnek i dobr˝ch rozhodnutÌ, aù je mÌstem pokoje a nadÏje, aù je mÌstem
setk·nÌ s Bohem, se sebou sam˝m i s lidmi kolem n·s.
19. 4. 2016, ve SvatÈm roce milosrdenstvÌ.
O.A.M.D.G.
(Text byl 19.4.2016 vloûen do pamÏtnÌ schr·nky v kostele
sv. Jakuba v BrnÏ.)
Fotografie: Mgr. Zuzana Uhl̯ov· Hlavicov·
obdrûela dotaci 29 019 000 KË z norsk˝ch fond˘, spolu˙Ëasti farnosti je 7 255 995 KË. Farnost podpo¯ili sv˝mi dary mnozÌ d·rci. NejvÏtöÌm darem ve v˝öi 2 000 000 KË p¯ispÏl Jihomoravsk˝ kraj. é·dost o grant zpracovala
firma Culture Tech s.r.o., jednatel firmy Ing.
Pavel Jir·sek.
19. 12. 2014 probÏhlo vyhodnocenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na opravu kostela sv. Jakuba
v BrnÏ. NejvhodnÏjöÌ nabÌdku podala ÑSpoleËnost pro rekonstrukci a rehabilitaci
chr·mu sv. Jakuba v BrnÏì, kterou
vytvo¯ily jako vedoucÌ ˙ËastnÌk spoleËnosti
firma ARCHATT, s.r.o., jednatel firmy Ing.
Jan VöeteËka, stavbyvedoucÌ Ing. Jaroslav
Hoöek, a jako ˙ËastnÌk spoleËnosti firma
S:LUKAS s.r.o., jednatelka firmy Mgr. Jana
Severinov·, manaûer a inici·tor projektu
Mgr. Martin »ÌhalÌk.
Rekonstrukci p¯ipravil a ¯Ìdil projektov˝
t˝m farnosti sv. Jakuba: Mgr. Zuzana Uhl̯ov· Hlavicov· ñ administr·torka projektu,
Ing. Hana DonnÈ ñ PR manaûerka, Martina
Pet¯Ìkov· ñ finanËnÌ manaûerka, Mgr. ätÏp·n ForetnÌk ñ manaûer BOZP. StavebnÌ
dozor farnosti zajiöùovali Ing. Jan Vovesn˝
/3
Z kalendáře: květen 2016
Datum
Hodina
Ne
Ne
Po
⁄t
»t
1. 5.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
5. 5.
P·
Ne
Ne
Ne
Ne
St
»t
»t
P·
So
Ne
Ne
Ne
Po
St
»t
P·
So
Ne
St
St
St
»t
P·
So
Ne
Ne
Po
⁄t
St
»t
P·
So
Ne
Ne
6. 5.
8. 5.
8. 5.
8. 5.
8. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
15. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
25. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
5. 6.
9.00
16.00
20ñ22
9.00
15.30
9.30
Co n·s Ëek·
MÌsto
6. nedÏle velikonoËnÌ
Den modliteb za pron·sledovanÈ k¯esùany ve svÏtÏ
Pam·tka sv. Atan·öe, biskupa a uËitele cÌrkve
Sv·tek sv. Filipa a Jakuba, apoötol˘
Slavnost NanebevstoupenÌ P·nÏ ñ doporuËen˝ sv·tek
ZaËÌn· devÌtidennÌ p¯Ìprava na slavnost Sesl·nÌ Ducha SvatÈho
Pam·tka sv. Jana Sarkandra, knÏze a muËednÌka
7. nedÏle velikonoËnÌ
Den modliteb za sdÏlovacÌ prost¯edky
Pouù brnÏnskÈ ml·deûe do K¯tin ñ zah·jenÌ ............................................... Brno-Ob¯any
Pouù brnÏnskÈ ml·deûe do K¯tin ñ möe sv. ......................................................... K¯tiny
NikodÈmova noc .................................................................................................. kostel
Pam·tka sv. Nerea a Achilea, muËednÌk˘
Pam·tka sv. Pankr·ce, muËednÌka
Pam·tka Panny Marie FatimskÈ
Sv·tek sv. MatÏje, apoötola
Slavnost Sesl·nÌ Ducha SvatÈho
DiecÈznÌ sbÌrka na charitu .................................................................................. kostel
Möe sv. s udÏlov·nÌm sv·tosti bi¯mov·nÌ ........................................................... katedr·la
Sv·tek sv. Jana NepomuckÈho, knÏze a muËednÌka, hlavnÌho patrona »ech
Pam·tka sv. Jana I., papeûe a muËednÌka
Sv·tek JeûÌöe Krista, nejvyööÌho a vÏËnÈho knÏze
Pam·tka sv. Klementa Marie Hofbauera, knÏze
Sv·tek V˝roËÌ posvÏcenÌ brnÏnskÈ katedr·ly
Slavnost NejsvÏtÏjöÌ Trojice
Pam·tka sv. Bedy CtihodnÈho, knÏze a uËitele cÌrkve
Pam·tka sv. ÿeho¯e VII., papeûe
Pam·tka sv. Marie MagdalÈny de¥ Pazzi, panny
Slavnost TÏla Krve P·nÏ
Pam·tka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
N·rodnÌ pouù v r·mci SvatÈho roku milosrdenstvÌ ............................................ Krakov
9. nedÏle v mezidobÌ
SpoleËn· oslava slavnosti TÏla a Krve P·nÏ ........................................ Sv. Jan˘ ñ Petrov
Pam·tka sv. Zdislavy
Sv·tek NavötÌvenÌ Panny Marie
Pam·tka sv. Justina, muËednÌka
Pam·tka sv. Marcelina a Petra, muËednÌk˘
Slavnost NejsvÏtÏjöÌho Srdce JeûÌöova
Pam·tka NeposkvrnÏnÈho Srdce Panny Marie
10. nedÏle v mezidobÌ
Slavnost PrvnÌho p¯ijetÌ Eucharistie dÏtÌ ........................................................... kostel
Trocha humoru od jáhna Josefa:
Mnich p¯ech·zÌ p¯es k¯iûovatku a sleduje oblaka na obloze.
Policista na nÏho vol·: ÑHej pane, koukejte se, kam jdete, nebo
p˘jdete tam, kam se kouk·te!ì
***
Mal̯ vymaloval kostel, pan far·¯ p¯ebÌr· dÌlo. Najednou
ustrne: ÑVy jste namaloval andÏlovi na ruce öest prst˘! Uû jste
vidÏl andÏla se öesti prsty?!ì
ÑA vy jste snad vidÏl andÏla s pÏti prsty?ì odpovÏdÏl mal̯.
***
Maminka napomÌn· syna: ÑDrmolÌö modlitbu tak, ûe ti nerozumÌm ani jedinÈ slovo.ì ÑVûdyù nemusÌö, mami, j· se p¯ece
modlÌm k P·nu Bohu a ne k tobÏ!ì
Chcete-li se takÈ Vy podÌlet na p¯ÌpravÏ FarnÌho zpravodaje, m˘ûete svÈ p¯ÌspÏvky nebo n·mÏty vkl·dat do
schr·nky na dopisy na fa¯e u svatÈho Jakuba.
Schr·nka je oznaËena:
FARNÕ ZPRAVODAJ
n·mÏty ñ p¯ÌspÏvky
DÏkujeme V·m
za spolupr·ci.
Vydala ÿÌmskokatolick· farnost u sv. Jakuba, Jakubsk· 11, 602 00 Brno. Vych·zÌ pro vnit¯nÌ pot¯ebu farnosti. NeprodejnÈ! Text neproöel jazykovou korekturou.
P¯ÌspÏvky oznaËenÈ BB jsou p¯evzaty z informaËnÌho servisu BiskupstvÌ brnÏnskÈho. »l·nky z minul˝ch ËÌsel naöeho Zpravodaje a z·kladnÌ informace o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetovÈ adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz. Uz·vÏrka zpravodaje na Ëerven je v nedÏli 29. kvÏtna 2016.
4\

Podobné dokumenty

Farní zpravodaj - říjen 2015

Farní zpravodaj - říjen 2015 spolu˙Ëasti farnosti, zb˝vajÌ jiû jen 2/3, coû ale nenÌ m·lo. Teprve potom m˘ûeme p¯em˝ölet, co se jeötÏ d· dokonËit. ÿÌk· se, ûe snadnÏjöÌ je obnovit kostel neû farnost. Na klenbÏ kostela p¯ibyl l...

Více

s.101-140

s.101-140 ní" Přík o py přev y š uje pŇ . níc h

Více

editorial - Souvislosti

editorial - Souvislosti Jokasta pro nÏho byla cizÌ ûenou, pouhou vdovou po Laiovi. Neuch·zel se o ni, byla mu d·na odmÏnou. Pokud byl v jejÌm loûi öùasten, bylo to pr·vÏ proto, ûe toto l˘ûko pro nÏho nebylo lektron mÈtros...

Více

Zeměměřič 6+7/2007 - MAESTRO CLUB Kolovraty

Zeměměřič 6+7/2007 - MAESTRO CLUB Kolovraty pfie‰li takfika mlãky. âervnové Setkaní geodetÛ je zatím pfied námi a podzimní brnûnské geodetické dny stále je‰tû rostou pfied oãima. Asi neãekanû se nejvût‰í akcí stal volejbalov˘ turnaj 25 druÏstev ...

Více

Farní zpravodaj - prosinec 2013

Farní zpravodaj - prosinec 2013 P˘lnoËnÌ möe sv.; p¯i nÌ zaznÌ v·noËnÌ moteta a pastorely, zpÌv· sbor Jakub·k ... kostel Slavnost NarozenÌ P·nÏ ñ zasvÏcen˝ sv·tek P¯i möi sv. zaznÌ v·noËnÌ moteta a pastorely, zpÌv· sbor Jakub·k ....

Více

Farní zpravodaj - květen 2008

Farní zpravodaj - květen 2008 farnÌ SVAT› JAKUB BRNO zpravodaj

Více

Školní vzdělávací program - Gymnázium, Lipník nad Bečvou

Školní vzdělávací program - Gymnázium, Lipník nad Bečvou Historie vzniku našeho osmiletého gymnázia se všeobecným zaměřením má své počátky v období krátce po listopadu 1989. V té době zaznívaly stále intenzivněji hlasy lipnických občanů po znovuzřízení g...

Více

stáhnout zde - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

stáhnout zde - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění přinesla možnost shromažďovat materi|lní důkazy, dokl|dající podstatu věcí, a n|sledně je používat jako východisko pro další b|d|ní a pro výuku toho, co již bylo prok|z|no. Sluší se připomenout, ž...

Více