UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových

Transkript

UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Charakteristika programu UPS
Program je určen k posouzení možnosti umístění plynových spotřebičů v bytových prostorech.
Byl zpracován dle TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva
v budovách, komentáře k tomuto TPG a článku na toto téma, který byl publikován v časopisu
Český instalatér 4/2000.
V současné době neřeší program ty případy, které je třeba posuzovat podle připravovaných
technických pravidel TPG 800 02 Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než
vzduch umístěné v prostorách pod úrovní terénu.
V demonstrační verzi není možné editovat údaje o výplních otvorů v posuzované, připojené,
sousední a další místnosti. Program vkládá jednu výplň s konstantní délkou spáry 2 m a
s konstantním součinitelem průvzdušnosti 1,2. Tato zásada platí i při načítání místností z programu
TZ.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
1/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Co je nového
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
2/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Terminologie
Při zpracování programu byly využívány termíny zavedené v TPG a komentářích. V některých
případech byly pro zpřehlednění práce s programem zavedeny nové termíny a pojmy.
Program rozeznává tyto typy místností:
Typ Posuzovaná – jedná se o místnost do které jsou umisťovány plynové spotřebiče.
Typ Připojená – je ta místnost, která sousedí s posuzovanou místností a je s ní propojena
neuzaviratelným otvorem od podlahy až ke stropu o šířce minimálně 1 m.
Typ Sousední – tato místnost sousedí s posuzovanou místností, se kterou je propojena buď
jedním neuzaviratelným otvorem o volné ploše průřezu minimálně 150 cm2 umístěným u podlahy,
nebo dvěmi otvory. Pak je jeden umístěný u podlahy a druhý musí být umístěn minimálně 1,8 m
nad úrovní podlahy. Každý musí mít volnou plochu průřezu 150 cm2. Při zakrytí otvorů mřížkou
nebo síťkou, je třeba rozměry navýšit. Otvory bývají z pravidla zřizovány ve dveřích spojujicích
sousední a posuzovanou místnost.
Typ Další – místnosti, které mají s místností typu sousední propojovací dveře a nejsou místností
typu posuzovaná.
Aby mohla být místnost zahrnuta do výpočtu, musí být splněna podmínka, že patří témuž uživateli,
jako místnost posuzovaná.
Trvale větraný prostor - prostor (místnost) se stálou výměnou vzduchu, spojený s venkovním
prostorem neuzaviratelnými otvory.
Přímo větratelná místnost (prostor) – v této místnosti lze výměnu vzduchu s venkovním prostorem
zajistit otevřením oken, dveří a obdobných výplní otvorů, nebo mechnickým (nuceným) větráním.
Za venkovní prostor se též považuje otevřená větrací šachta o půdorysné ploše nejméně 1 m2.
Nepřímo větratelná místnost (prostor) – tuto místnost lze vyvětrat přes sousedící travale větraný
nebo přímo větratelný prostor, např. otevřením propojovacích dveří
Nevětraný prostor – prostor nebo místnost bez stálé výměny vzduchu přirozeným nebo
mechanickým způsobem, který je propojen (dveřmi, popř. jinými otvory) s dalším nevětratelným
prostor.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
3/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Průvzdušnost – vyjadřuje objemový tok vzduchu za jednotku času, procházející spárami
uzavřeného okna nebo dveří. Skutečný objemový tok vzduchu touto spárou závisí na délce spáry a
tlakovém rozdílu mezi prostory oddělenými okny nebo dveřmi.
Přívod vzduchu – objemový tok vzduchu který proudí do místnosti spárami oken a dveří.
Intenzita výměny vzduchu – objemový tok vzduchu vztažený k objemu místnosti
Plynový spotřebič provedení A – spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru v němž je
umístěn a který odvádí spaliny do téhož prostoru (i v případě, že je opatřen digestořovým
lapačem).
Plynový spotřebič provedení B – spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru v němž je
umístěn a který odvádí spaliny do vnějšího ovzduší komínem (kouřovodem).
Plynový spotřebič provedení C – spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního
ovzduší, nebo ze společného komína a odvádí spaliny do téhož ovzduší.
Započitatelný objem místnosti pro spotřebiče provedení A – objem té části místnosti, kde světlá
výška činí 2,3 m a více.
Příkon podle objemu místnosti – hodnota přípustného příkonu spotřebiče určená dle Přílohy 12,
TPG 704 01. Je závislá na objemu místnosti a provedení utěsnění dveří v této místnosti.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
4/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Základní okno
Základní okno má nahoře titulkový pruh s ikonou pro otevírání místní nabídky základního okna,
titulkem a třemi tlačítky pro minimalizaci, maximalizaci resp. obnovení rozměru, a zavření okna.
Pod titulkovým pruhem je Hlavní nabídka a pod ní je nástrojová lišta s ikonami nástrojů. Má-li ikona
formu prolisu, není v aktuální situaci nástroj aktivní. Dole je stavový řádek; na něm se zobrazují
hlášení a stav klávesových přepínačů. Ukážeme-li na ikonu nástroje, objeví se asi za jednu
sekundu popisek se stručnou informací o funkci nástroje. Zároveň se ve stavovém řádku zobrazí
popis podrobný.
Mezi nástrojovou lištou a stavovým řádkem je pracovní plocha. Na ní se zobrazuje Okno zakázky a
další pracovní okna programu.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
5/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Názvosloví
Funkční klávesy jsou označené nápisy F1 až F12. Slouží k odesílání povelů. Mezi funkční klávesy
můžeme počítat i klávesu Esc.
Duplikovat např. údaje o konstrukci, místnosti či skupině místností znamená okopírovat data do
konstrukce, místnosti či skupiny s jiným číslem.
Dvojklik na objektu spočívá v ukázání na objekt a dvojím krátkém stisknutí levého tlačítka myši.
Klávesová zkratka je stisknutí funkční klávesy nebo stisk a držení prefixové klávesy následované
krátkým stiskem funkční klávesy či klávesy generující znak.
Kliknutí na objektu spočívá v ukázání na objekt a krátkém stisknutí levého tlačítka myši.
Místní nabídka se vždy vztahuje k určitému objektu a otevře se buď kliknutím na k tomu určené
ikoně nebo pravým kliknutím na objektu. Položkami otevřené místní nabídky jsou většinou povely.
Povel spustí po odeslání ihned nějakou akci. Odesílá buď kliknutím na položce nabídky, stisknutím
tlačítka, stisknutím klávesy generující řídicí znak nebo klávesovou zkratkou.
Pravé kliknutí je kliknutí pravým tlačítkem myši.
Prefixová klávesa je klávesa Alt, Ctrl a Shift.
Přetáhnout objekt znamená ukázat na něj myší a posunout ukazatel při stisknutém levém tlačítku.
Řídicí znak je obvykle podtržené písmeno v nápisu tlačítka, položce nabídky apod. Stiskneme-li
klávesu, která toto písmeno generuje, odešle se tím povel. Pokud program očekává vložení dat, je
nutno odeslat řídicí znak s prefixem Alt.
Tlačítko pomoci je tlačítko s nápisem … a umístěné vedle vstupního pole. Jeho stisknutím se
otevře okno usnadňující vložení údaje do pole.
Ukázat myší na objekt, znamená posunout myš tak, aby se její ukazatel dotkl objektu.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
6/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Hlavní nabídka
Hlavní nabídka obsahuje následující položky:
Soubor obsahuje povely pro ukládání, otevírání a tisk souboru. Před spuštěním tisku je možno
povelem Nastavit tisk otevřít okno Nastavení okrajů. Povelem Údaje o zakázce otevřeme okno
Údaje o zakázce.
Úpravy obsahuje povely usnadňují editaci.
Nástroje
Možnosti otevře okno Možnosti s kartami: Obecné, Adresáře, Barvy, Konstrukce a Výchozí
hodnoty. V nich je možno zadat celou řadu požadavků a údajů.
Okna
Uspořádat uspořádá všechna otevřená okna do kaskády, to je tak, aby z každého byla vidět horní
a levá strana.
V dolní části této podnabídky je úplná specifikace zakázky a seznam titulků otevřených oken.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
7/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Nástrojová lišta
Nástrojová lišta obsahuje standardní nástroje
pro otevírání a ukládání souborů, práci se schránkou, tisk, náhled a volání systému pomoci.
Je-li otevřený náhled, jsou k dispozici ještě nástroje pro změnu měřítka a listování v dokumentech.
Všechna tlačítka nástrojů jsou vybavena popisky, které se otevřou po ukázání na tlačítko
nástroje..
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
8/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Možnosti
Okno má karty: Adresář, Výchozí hodnoty a Ukládání
V kartě Adresář zadáváme specifikaci složky, z které se budou načítat a do které se budou
ukládat zakázky vytvořené programem a kde jsou uložany soubory PLYNSPOT.m70 a
PLYNSPOT.p70, obsahující data o plynových spotřebičích Tlačítko pomoci otevře strom složek a
usnadní vložení specifikace otevřením příslušné složky a kliknutím na tlačítku OK..
Do karty Výchozí hodnoty můžeme vložit označení firmy, jméno projektanta, telefon a e-mail.
Program zápisy použije v údajích o zakázce, náhledech a vytisknutých dokumentech.
Karta Ukládání obsahuje vstupní pole pro zadání intervalu automatického ukládání.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
9/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Nápověda
Nápověda se volá tlačítkem
F1. Kliknutím na zvýrazněných nápisech získáme další informace.
V obsahu můžeme otevírat nápovědu k vybrané kapitole.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
10/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Údaje o zakázce
Zápis kterékoliv položky i poznámky je nepovinný. Program nabízí systémové datum a jméno
projektanta, pokud je jméno v kartě Výchozí hodnoty vyplněné.
Při novém otevření staré zakázky se nabídne aktuální datum, ale jen tehdy, nebylo-li staré datum
editováno .
Vyplněné údaje o zakázce se zobrazují jak v náhledu tiskového dokumentu, tak i ve vytisknutém
domumentu. Kromě toho se zobrazí včetně poznámky při otevírání archivní zakázky a usnadní tak
její identifikaci.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
11/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Obsluha pracovních oken
Slouží ke vkládání dat a zobrazení či vytisknutí výsledků. Práci s nimi usnadňuje řada grafických
objektů. Všechny lze obsloužit myší, převážnou většinu z nich i klávesnicí.
Při práci s myší vybíráme objekt ukázáním a obsloužíme kliknutím, dvojklikem či pravým kliknutím.
Tyto pojmy jsou vysvětlené v kapitole Názvosloví.
Při práci s klávesnicí přecházíme z objektu na objekt klávesou Tab. Klávesovou zkratkou Shift +
Tab přecházíme v opačném sledu. Při odchodu z vyplněného vstupního pole, se tím vložení
hodnoty potvrdí. Položku seznamu, polohu přepínače, zaškrtávací políčko vybíráme šipkovými
klávesami.
Na buňku sousedního sloupce tabuůky přejdeme klávesou Tab.
Následující tabulka obsahuje stručný popis obsluhy jednotlivých objektů.
Objekt
Obsluha myší
Obsluha vybraného objektu
klávesnicí
počítadlo
kliknutím na tlačítcích
zápis číselného údaje
položka seznamu kliknutím nebo dvojklikem Tab nebo Enter
přepínač
kliknutí na symbolu
OK nebo Enter
přepínače
rozbalovací
kliknutí na tlačítku
F4
tlačítko
tlačítka
kliknutí na tlačítku
výběr
tlačítko pomoci
kliknutí na tlačítku
Enter
vstupní pole
zápis, pak Tab nebo Enter
výběrová seznam dvojklik na položce
OK nebo Enter
zaškrtávací
kliknutí v políčku
mezerník
políčko
Editace textů ve vstupních polích je podobná jako např. v textovém procesoru Word. Na začátak
(konec) textu přejdeme klávesovou zkratkou Home (End). Část textu můžeme vybrat tahem nebo
šipkovou klávesou s prefixem Shift. Vybraný text smažeme klávesou Del. Nechceme-li přijít o
vybraný text např. pro to, že ho chceme editovat, musíme jako první stisknout některou klávesu z
kurzorové sekce klávesnice.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
12/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Klávesové zkratky
V klávesových zkratkách se kromě řídicího znaku nerozlišují malá a velká písmena. Následující seznam zkratek je jen
informativní. V jednotlivých programech nemusí být všechny uvedené zkratky funkční.
Funkce
Klávesová
zkratka
Aktivace hlavní nabídky
F10
Anulování poslední vratné akce
Ctrl + Z
Cyklický přechod do dalšího okna
Alt + Tab
Odeslání povelu
Alt +
řídicí znak
Okopírování obsahu schránky
Ctrl + V
Okopírování
Ctrl + C
výběru do schránky
Přesunutí výběru do schránky
Ctrl + X
Vymazání výběru
Delete
Zavření aktivního okna
Alt + F4
Zobrazení
Alt + pomlčka
místní nabídky okna programu
Zobrazení
Shift + F10
místní nabídky vybrané položky
Zobrazení místní nabídky základního Alt + mezerník
okna
Zobrazení nabídky Start
Ctrl + Esc
Zobrazení kontextové nápovědy
F1
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
13/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Mřížka tabulky
Zobrazování zadaných vstupních údajů a výsledků je prováděno v nastavitelných tabulkách.
Uživatel může ovlivnit pořadí, šířku a počet sloupců v tabulce. Ukážeme-li na hlavičku, objeví se
asi za vteřinu v popisku význam nápisu na hlavičce. Mezi sousedními hlavičkami sloupců je tzv.
dělicí táhlo. Sloupce a řádky tabulky mohou být oddělené úsečkami o volitelné intenzitě šedi.
Průniky sloupců a řádků nazýváme buňkami.
Sloupce k jedné tabulce můžeme umístit na několik listů (např. zobrazená tabulka Konstrukce má
listy SEZNAM, V1 a V2).
Nemá-li pracovní okno maximální rozměr, můžeme jeho šířku a výšku upravit tahem za vnější
rámeček; šířka sloupců se při tom mění úměrně se šířkou okna.
Šířku jednoho sloupce upravíme na úkor sousedních sloupců tahem za dělicí táhlo. Chceme-li
přečíst celou hodnotu, která se do úzké buňky nevešla, nemusíme sloupec rozšiřovat. Stačí na
buňku ukázat ukazatelem myši. Celý obsah se za vteřinu zobrazí v popisku (buňka nesmí být
vybraná).
Sloupec přemístíme přetažením jeho hlavičky do cílového místa (to musí ležet na liště hlaviček).
Rozhraní, ke kterému se přesouvaná hlavička přimkne, se zbarví červeně. Sloupec odstraníme
ztažením jeho hlavičky z lišty.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
14/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Další úpravy můžeme uskutečnit z místní nabídky sloupce, otevřeme ji pravým kliknutím na jeho
hlavičce. Povelem Odstranit tento sloupec se sloupec bez varování odstraní. Povelem Barva
sloupce a následnou volbou barvy lze upravit barvu textu hlavičky a barvu textu sloupce. Povel
Výběr sloupců otevře okno se seznamem sloupců, z něhož pak můžeme hlavičky sloupců
přetahovat do tabulky a vytvořit v ní nové sloupce. Akci ukončíme zavřením seznamu. Povely
Zarovnat, Jednotky a Formát umožňují volbu polohy obsahu buňky vůči jejímu obrysu, volbu
měřicí jednotky veličiny a volbu formátu, kterým se budou zobrazovat číselné hodnoty.
V řadě případů můžeme kliknutím na hlavičku sloupce dát příkaz k vzestupnému nebo
k nevzestupnému uspořádání dat podle tohoto sloupce. Je-li sloupec řídící pro uspořádání dat
v tabulce, je v hlavičce sloupce zobrazen trojúhelník, jehož orientace současně vyjadřuje způsob
uspořádání.
Povelem Nastavení tabulky se otevře okno Nastavení tabulky; umožňuje práci s listy a s
ohraničením buněk.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
15/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Nastavení tabulky
Tlačítky
Nahoru a Dolů lze v kartách, které mají více listů měnit pořadí listů. Tlačítko Nový slouží k založení nového prázdného
listu. Ten pak můžeme naplnit pomocí povelu Výběr sloupců.
Tlačítko Přejmenovat umožňuje změnit jméno listu, tlačítkem Odstranit lze kterýkoliv list odstranit, tlačítkem Původní
se můžeme vrátit k původnímu nastavení všech listů tj. k nastavení, jaké bylo po instalaci programu. Všechny později
provedené zákroky se zruší.
V bloku
Čáry můžeme nastavit požadavek na odstín šedi plné čáry mezi sloupci a řádky nebo můžeme zobrazení čar potlačit.
Zaškrtávacím políčkem Zobrazovat jednotky lze zakázat nebo naopak přikázat zobrazování měřicích jednotek.
Všechny změny se projeví až po opuštění okna tlačítkem OK.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
16/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Výběr sloupců
Okno poskytuje nejen legendu k nápisům hlaviček sloupců, ale umožňuje doplnit na kterémkoliv
listě sloupce podle vlastního uvážení popřípadě osadit množinou sloupců nový list. Ten musíme
nejprve vytvořit v okně Nastavení tabulky.
Vybraný řádek přetáhneme na lištu hlaviček. Rozhraní, ke kterému se přetahovaný sloupec
přimkne se zbarví červeně. V cílovém místě tlačítko myši pustíme.
Akci můžeme stornovat stažením nové hlavičky z lišty.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
17/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Karta Místnost
Karta Místnost je určena k zadávání základních údajů o jednotlivých místnostech vstupujících do
výpočtu. Z hlediska TPG 704 01 je třeba rozlišovat místnosti (prostory) bytové a nebytové.
Blok Prostory
Dle článku 9.1.1 jsou za bytové prostory považovány prostory sloužící k bydlení, tj. byty, pokoje
pro ubytování, včetně sociálního zařízení. Z hlediska instalace spotřebičů provedení A se rozlišují
bytové jednotky s více obytnými místnostmi a bytové jednotky s jednou obytnou místností.
Dle článku 10.1.1 jsou za prostory nebytové považovány místnosti určené k pracovní činnosti,
podnikání a shromažďování osob a prostory s nimi související (kanceláře, učebny, sociální,
hygienická a zdravotnická zařízení, laboratoře, kina, divadla, sály, velkokuchyně, dílny, chodby,
schodiště, sklady apod.). Nebytovými prostory jsou vždy garáže, prádelny a kotelny.
Pro účely programu byly zvlášť vyjmenovány nebytové prostory dle článku 10.3, který zní:
Plynový průtokový ohřívač vody (případně plynový kotel pro vytápění s přípravou teplé vody
průtokovým nebo zásobníkovým způsobem) smí být instalován v prostoru, kde jsou umístěny vany
nebo sprchy, pouze v případě, že splňuje požadavky ČSN 33 2000-7-701 a že:
a)
je chráněn před postříkání vodou
b)
na jeden spotřebič připadá objem podle článku 9.3.2.2, nejméně však 20 m3.
V prostorech sloužících jako shromaždiště osob (ČSN 73 0831) a v garážích (ČSN 73 6057, ČSN
73 6058) lze umisťovat jen spotřebiče provedení C. V garáži smí být pouze spotřebič sloužící
k vytápění garáže a jeho použití pro vytápění garáže musí výrobce garantovat.
Blok Objem
Po přiřazení místnosti k některému typu prostoru je třeba zadat objem místnosti, nebo údaje pro
výpočet objemu
Stisknutím tlačítka pomoci za vstupním polem pro objem Vc, se otevře okno Rozměry místnosti
ve kterém se zadají základní vnitřní rozměry, sloužící k výpočtu celkového objemu místnosti Vc a
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
18/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
objemu V2,3, což je objem té části místnosti, ve které má světlá výška hodnotu alespoň 2,3 m.
Blok Větrání
V bloku Větrání je zobrazeno návěstí nepřímo větratelná. Po zadání alespoň jedné výplně otvoru
do Seznamu oken a dveří, u které bude nastaveno Umístění –vnější, je v bloku Větrání
zobrazeno návěstí přímo větratelná.
Seznam oken a dveří
Pro výpočet množství vzduchu přiváděného přes spáry oken a dveří z vnějšího (venkovního)
prostředí do místnosti je třeba u každé výplně otvoru uvést délku spáry ls, součinitel průvzdušnosti
iLV a počet výplní nv. Do výpočtu jsou zahrnuty jen ty výplně, u kterých je nastaveno
Umístění-vnější. Jednotlivé výplně se zadávají stisknutím na tlačítko Nová, nebo přes lokální
menu. Při vyplňování hodnoty součinitele průvzdušnosti je k dispozici výběrová tabulka. Zadávané
výplně ovlivňují návěstí v bloku Větrání
Spolupráce s programem TZ
Je-li program spuštěn z programu TZ, je aktivní tlačítko TZ, kterým se otvírá seznam místností
zadaných do TZ. Lze vybrat místnosti, do které mají být umístěny spotřebiče plynu. Při výběru jsou
z TZ předána všechna potřebná data.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
19/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Okno Místnost
Pro potřeby programu byly definovány následující typy místností:
Typ Posuzovaná – místnost do které umisťujeme spotřebiče plynu. Údaje o této místnosti
zadáváme na kartě místnost.
Typ Připojená – místnost, která je s posuzovanou místností propojena neuzavíratelnou volnou
plochou od podlahy až ke stropu o šířce minimálně 1 m. Místnost typu připojená může být zadána
jedině v rámci opatření pro spotřebiče provedení A.. Zadání se provádí v okně Místnost, které je
obsahově totožné s kartou Místnost
Typ Sousední – místnost která sousedí s posuzovanou místností a je s ní propojena buď jedním
neuzaviratelným otvorem o volné ploše průřezu minimálně 150 cm2 umístěným u podlahy, nebo
dvěmi otvory. Pak je jeden umístěný u podlahy a druhý musí být umístěn minimálně 1,8 m nad
úrovní podlahy. Každý musí mít volnou plochu průřezu 150 cm2. Při zakrytí otvorů mřížkou nebo
síťkou, je třeba rozměry navýšit. Otvory bývají z pravidla zřizovány ve dveřích spojujicích sousední
a posuzovanou místnost. Místnost typu sousední může být do úlohy zadána jedině v rámci
opatření pro spotřebiče provedení B. Zadání se provádí v okně Místnost, které je obsahově totožné
s kartou Místnost
Další – místnost která je s místností typu sousední propojena dveřmi a není místností typu
posuzovaná nebo připojená. Místnost typu další může být do úlohy zadána jedině v rámci opatření
pro spotřebiče provedení B. Zadání se provádí v okně Místnost, které je obsahově totožné s kartou
Místnost
Pokud vybrané opatření vyžaduje zadání dalších místností, je na kartě opatření zobrazen seznam
místností.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
20/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Rozměry místností
Okno slouží k zadávání údajů potřebných k výpočtu celkového objemu Vc místnosti a k výpočtu
započitatelného objemu pro spotřebiče provedení A. Tento objem je v programu označen
symbolem V2,3 a je definován jako objem té části místnosti, ve které je hodnota světlé výšky 2,3 m
a více.
Po vybrání tvaru místnosti v bloku Tvar místnosti provádíme zadání proměných do seznamu
Rozměry. Obsah seznamu se mění podle volby tvaru místnosti.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
21/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Karta Spotřebiče
Jsou-li zadané údaje o posuzované místnosti v kartě Místnost, jsou v dolní části karty Spotřebiče
zobrazené základní vypočítané údaje. Jedná se o:
- celkový objem Vc místnosti,
- objem místnosti započitatelný pro spotřebiče A, což je objem V2,3,
- skutečnou intenzitu výměny vzduch v místnosti, což je údaj potřebný pro posouzení umístění
spotřebičů provedení A,
- skutečný přívod vzduchu, což je údaj potřebný pro posouzení umístění spotřebičů provedení B.
Nad těmito údaji je umístěn seznam pro zadávání spotřebičů umístěných v posuzované místnosti.
Vkládání, rušení, kopírování a editace spotřebičů zadaných do seznamu se provádí pomocí
tlačítek umístěných vedle seznamu, případně pomocí místního menu. Zobrazované údaje
v seznamu spotřebičů jsou přebírány z okna Spotřebič, kde je každý spotřebič umisťovaný do
posuzované místnosti zadáván.
U spotřebičů provedení A je možnot ve sloupci Digestoř nastavovat příznak, že nad spotřebičem
bude umístěno zařízení pro odsávání spalin. Instalace tohoto zařízení ovlivňuje hodnotu
minimálního požadaovaného objemu místnosti, která je zobrazována ve sloupci Omin. V případě
spotřebičů provedení B je požadovaný minimální objem počítán dle ukazatelů uvedených v TPG.
Při postupném umisťování spotřebičů do seznamu spotřebičů jsou dole pod seznamem zobrazeny
vypočítané požadované hodnoty objemu místnosti a intenzity výměny vzduchu pro spotřebiče
provedení A a objemu místnosti a přívodu vzduchu pro spotřebiče provedení B.
Je-li v seznamu spotřebičů umístěn spotřebič provedení A, je aktivována karta Opatření A. je-li
zde spotřebič provedení B je aktivována karta Opatření B.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
22/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Okno Spotřebič
Toto okno se otevře kliknutím na tlačítko Nový nebo Otevřít na kartě Spotřebiče. Okno má dvě
části. V horní části jsou umístěny údaje související se zařazením spotřebičů dle TPG 704 01 bez
ohledu na konkrétní výrobek, v dolní části jsou pak údaje o konkrétním výrobku, který má být do
posuzované místnosti umístěn.
Zařazení dle TPG 704
01
V tomto bloku se provádí výběr v okně Plynové spotřebiče dle TPG 704 01, které se otevře
tlačítkem pomoci umístěným za vstupním polem pro Kód, nebo tlačítkem s popisem TPG 704 01
umístěným v dolní části okna. Ostatní údaje zobrazené v tomto bloku se přebírají z výše
zmíněného okna a nelze je editovat. Z tohoto zařazení spotřebiče jsou pak odvozeny další výpočty
a podmínky pro umístění spotřebičů.
Výrobek
V tomto bloku lze zadat údaje o konkrétním výrobku, který umisťujeme do posuzované místnosti.
Údaje můžeme zadat z klávesnice, nebo vybrat konkrétní výrobek z katalogu Spotřebiče paliv,
který se otvírá tlačítkem Katalog, nebo tlačítkem pomoci umístěným za vstupním polem Popis
v bloku Výrobek. Provedení spotřebiče uvedené v bloku Výrobek musí být shodné s provedením
spotřebiče uvedeném v bloku Zařazení dle TPG 704 01. U každého výrobku je třeba uvést
výpočtový příkon spotřebiče. Je-li v katalogu výrobku uvedena minimální a maximální hodnota
výkonu spotřebiče, je do vstupního pole Výpočtový příkon vložena hodnota příkonu, vypočítaná z
maximálního výkonu spotřebiče a uváděné účinnosti
Jedná-li se spotřebič provedení A můžeme vyznačit, že nad spotřebičem bude umístěno
odvětrávací zařízení (digestoř). Instalace tohoto zařízení snižuje nároky na požadovaný objem
místnosti.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
23/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Okno Plynové spotřebiče dle TPG 704 01
V TPG 704 01 jsou v Tabulce 3 plynové spotřebiče provedení A rozděleny do skupin a – d, a
každá skupina má jiné výpočtové podmínky. Z obsahu TPG vyplývá, že u spotřebičů provedení B
je třeba rozlišovat tři různé konstrukce spotřebičů provedení B. Pro potřeby programu byly též
zvlášť vyčleněny spotřebiče v provedení B umístěné v nebytových prostorách dle článku 10.3.
Spotřebiče v provedení B dle článku 9.3.1.4
Spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu o příkonu větším než 7 kW, které
nejsou vybaveny automatickou pojistkou proti zpětnému tahu spalin, se neumisťují v nepřímo
větraných bytových prostorech, ve kterých na 1kW příkonu spotřebiče je objem místnosti menší
než 2m3.
Spotřebiče v provedení B dle článku 9.3.2
Spotřebič s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu, kromě spotřebičů dle článku 9.3.1.4.
Objem místnosti musí být nejméně 1 m3 na 1 kW příkonu. Objemový přívod vzduchu do místnosti
musí být nejméně 1,6 m3/h na 1 kW příkonu spotřebiče.
Spotřebiče v provedení B dle článku 9.3.3
Spotřebič bez přerušovače tahu s ventilátorem spalovacího vzduchu nebo s ventilátorem
spalinovým.
Spotřebiče v provedení B dle článku 10.3
Plynový průtokový ohřívač vody (příp. plynový kotel pro vytápění s přípravou teplé vody
průtokovým nebo zásobníkovým způsobem) smí být instalován v prostoru, kde jsou umístěny vany
nebo sprchy pouze v případě, že splňuje požadavky ČSN 33 2000-7-701 a že:
-
je chráněn před postříkání vodou
-
na jeden spotřebič připadá objem podle článku 9.3.2.2, nejméně však 20 m3
Pro účely programu byly spotřebiče provedení A roztříděny do skupin A1 až A7 a označení
skupiny bylo nazváno kódem spotřebiče. Spotřebiče provedení B byly zařazeny do skupin s kóden
B11, B12, B13 a B14. Popis jednotlivých skupin je shodný s popisy uváděnými v TPG. U
spotřebičů provedení A je též uveden minimální požadovaný objem místnosti v případě, že je
spotřebič umístěn v bytové jednotce s více místnostmi OVM a v jednomístné bytové jednotce OJM.
V souladu s ustanovením článku 10.2.3, lze do místnosti příslušející nebytovým prostorům
umístit jen jeden spotřebič s kódem A7 (průtokový ohřívač vody do příkonu 10 kW).
Okno Plynové spotřebiče dle TPG 704 01 obsahuje seznam všech skupin (kódů) a uživatel zde
provádí výběr kódu, který bude přiřazen výrobku definovanému v bloku Výrobek.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
24/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
25/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Katalog spotřebičů
Okno s katologem spotřebičů je rozděleno na dvě části. V levé části jsou umístěny údaje
příslušející skupině spotřebičů, v pravé části pak údaje k jednotlivým spotřebičům. Editaci údajů lze
provádět výběrem z lokální nabídky, která se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši do příslušné
části katalogu.
Údaje o spotřebičích lze ukládat do souboru PLYNSPOT.P70 a PLYNSPOT.M70. Přepínač
umístěný dole umožňuje výběr souboru, jehož obsah bude v okně zobrazen. Soubor
PLYNSPOT.M70 je uživatelský soubor a nebude při aktualizaci programů a katalogů přepisován.
Soubor PLYNSPOT.P70 bude při každé aktualizaci přepsán souborem umístěným na CD.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
26/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Karta Opatření A
Tato karta je aktivována vložením spotřebiče provedení A do seznamu spotřebičů na kartě
Spotřebiče. V horní části karty je zobrazena hodnota skutečné intenzity výměny vzduchu
v posuzované místnosti a hodnota objemu místnosti započitatelného pro spotřebiče provedení A
(tedy objem V2,3). U těchto dvou veličin je současně uvedeno, zda jejich hodnota vyhovuje nebo
nevyhovuje. Pokud alespoň u jedné je uvedeno hodnocení nevyhovuje, je současně aktivní
tlačítko Opatření.
Stisknutím tlačítka Opatření se otevře Seznam opatření A na kterém jsou aktivní jen ta opatření,
jejichž realizace umožní spotřebiče provedení A uvedené v Seznamu spotřebičů umístit
v posuzované místnosti.
V případě spotřebičů provedení A jsou nabídnuta tato opatření.
OA1 – propojení posuzované místnosti se sousední místností otvorem od podlahy až ke stropu o
šířce minimálně 1 m. Tato sousední místnost je pak nadále označována jako místnost typu
připojená. Toto je jediné opatření, které řeší případ, kdy objem posuzované místnosti příslušející
bytovým prostorám nesplňuje požadavek TPG. Jinou možnost TPG nenabízí. Toto opatření může
ale i vyřešit případ, kdy intenzita výměny vzduchu v posuzované místnosti nesplňuje požadavek
TPG. Intenzita výměny vzduchu je posuzována v takto propojených místnostech jako by se jednalo
o jednu místnost. Též z pohledu umístění spotřebiče provedení B je takto propojená dvojice
místností posuzována jako jedna místnost. Z tohoto důvodu je v programu tato místnost
označována jako místnost připojená (tím se odlišuje od místností sousedních a dalších, které se
vyskytují při posuzování spotřebičů provedení B).
Toto je důvod, proč program vyžaduje nejdříve provést opatření pro spotřebiče provedení A a pak
teprve umožní hledat opatření pro spotřebiče provedení B.
OA2 – řeší jen nedostatečnou intenzitu výměny vzduchu v posuzované místnosti. Je zde
vypočítaná potřebná hodnota součinitele průvzdušnosti, která by zajistila při dané délce spár výplní
otvorů potřebnou intenzitu výměny vzduchu. Dále máme možnost zadat součinitel průvzdušnosti a
je dopočítána potřebná délka spáry. V praxi patří obě tato opatření do oblasti těžko
realizovatelných opatření.
Proto bylo v článku uveřejněném v Českém instalatéru 4/2000 uvedeno realizovatelné opatření
k zajištění potřebné intenzity výměny vzduchu. Jedná se o realizaci větracího otvoru v blízkosti
spotřebiče, který by byl o rozměro 100 x 100 mm a byl umístěn v minimální výšce 1,8 m nad
podlahou místnosti. Uvažuje se, že bude doporučena metodika výpočtu velikosti tohoto otvoru.
Větrací otvor musí propojovat posuzovanou místnost s venkovním prostorem. Za venkovní prostor
lze pokládat i světlíky, jejichž půdorysná plocha je větší než 1 x 1 m.
OA3 - opatření pro nebytové prostory, které současně umožňuje řešit jak nedostatečný objem
místnosti (jen v určitých mezích), tak intenzitu výměny vzduchu. V článku 10.2.2 je uvedeno, že je
možné požadovaný objem místnosti zmenšit až na 50% za splnění podmínky, že je zařízení
nuceně větrané. TPG neuvádí, jak má být určen minimální potřebný průtok větracího vzduchu.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
27/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
S přihlédnutím k ustanovení článku 10.1.2 používá program stejná kritéria jako pro místnosti
příslušející bytovým prostorům.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
28/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OA1
Karta OpatřeníA je aktivována vložením spotřebiče provedení A do seznamu spotřebiču na kartě
Spotřebiče. V horní části karty je zobrazena hodnota skutečné intenzity výměny vzduchu
v posuzované místnosti a hodnota objemu místnosti započitatelného pro spotřebiče provedení A
(tedy objem V2,3). U těchto dvou veličin je současně uvedeno, zda jejich hodnota vyhovuje nebo
nevyhovuje. Pokud alespoň u jedné je uvedeno hodnocení nevyhovuje, je aktivní tlačítko Opatření.
Stisknutím tlačítka Opatření se otevře Seznam opatření A, na kterém jsou aktivní jen ta opatření,
jejichž realizace umožní spotřebiče provedení A uvedené v Seznamu spotřebičů umístit
v posuzované místnosti.
OA1 – propojení posuzované místnosti se sousední místností otvorem od podlahy až ke stropu o
šířce minimálně 1 m. Toto je jediné opatření, které řeší případ, kdy objem posuzované místnosti
nesplňuje požadavek TPG. TPG jinou možnost nenabízí. Toto opatření může ale i vyřešit případ,
kdy intenzita výměny vzduchu v posuzované místnosti nesplňuje požadavek TPG. Intenzita
výměny vzduchu je posuzována v takto propojených místnostech jako by se jednalo o jednu
místnost. Též z pohledu umístění spotřebiče provedení B je takto propojená dvojice místností
posuzována jako jedna místnost. Z tohoto důvodu je v programu tato místnost označována jako
místnost připojená (tím se odlišeje od místností sousedních a dalších, které se vyskytují při
posuzování spotřebičů provedení B).
Toto je důvod, proč program vyžaduje nejdříve provést opatření pro spotřebiče provedení A a pak
teprve umožní hledat opatření pro spotřebiče provedení B.
Po výběru Optření OA1 je v okně umístěna tabulka, ve které jsou zobrazeny údaje o posuzované
místnosti. Pomocí tlačítka Nový lze do tabulky umístit údaje o místnosti typu připojená, tedy
místnosti, která bude s posuzovanou místností propojena otvorem od podlahy až ke stropu o
minimální šířce 1 m. Pod tabulkou je zobrazen součet započitatelných objemů zadaných místností
s vyhodnocením, zda vyhovuje (splňuje požadavek TPG). Též intenzita výměny vzduchu je v dolní
části vyhodnocena. Pokud není splněn požadavek TPG, je možno vybrat nabídku na realizaci
větracího otvoru.
Údaje o připojené místnosti se vkládají shodně jako údaje o posuzované místnosti (viz Karta
Místnost).
Pokud by připojovaná místnost nebyla přímo větratelná, pak hodnota započitatlného objemu této
místnosti je 0 m3 a místnost neovlivní výsledek.
Počet připojených místností není omezen.
Jel-li program UPS spuštěn z programu TZ, je aktivní tlačítko TZ. Po stisku tohoto tlačítka můžeme
z nabízeného seznamu vybrat místnost. Vybrané místnosti bude přiřazen typ - připojená.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
29/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OA2
Karta Opatření A je aktivována vložením spotřebiče provedení A do seznamu spotřebiču na kartě
Spotřebiče. V horní části karty je zobrazena hodnota skutečné intenzity výměny vzduchu
v posuzované místnosti a hodnota objemu místnosti započitatelného pro spotřebiče provedení v A
(tedy objem V2,3). U těchto dvou veličin je současně uvedeno, zda jejich hodnota vyhovuje nebo
nevyhovuje. Pokud alespoň u jedné je uvedeno hodnocení nevyhovuje, je aktivní tlačítko Opatření.
Stisknutím tlačítka Opatření se otevře Seznam opatření A, na kterém jsou aktivní jen ta opatření,
jejichž realizace umožní spotřebiče provedení A uvedené v Seznamu spotřebičů umístit
v posuzované místnosti.
OA2 – řeší jen nedostatečnou intenzitu výměny vzduchu v posuzované místnosti. Je zde
vypočítaná potřebná hodnota součinitele průvzdušnosti, která by zajistila při dané délce spár výplní
otvorů potřebnou intenzitu výměny vzduchu. Dále máme možnost zadat součinitel průvzdušnosti a
je dopočítána potřebná délka spáry. V praxi patří obě tato opatření do oblasti opatření těžko
realizovatelných.
Proto bylo v článku uveřejněném v Českém instalatéru 4/2000 uvedeno realizovatelné opatření
k zajištění potřebné intenzity výměny vzduchu. Jedná se o realizaci větracího otvoru v blízkosti
spotřebiče, o rozměro 100 x 100 mm a byl by umístěn v minimální výšce 1,8 m nad podlahou
místnosti. Uvažuje se, že bude doporučena metodika výpočtu velikosti tohoto otvoru. Větrací otvor
musí propojovat posuzovanou místnost s venkovním prostorem. Za venkovní prostor lze pokládat i
světlíky, jejichž půdorysná plocha je větší než 1 x 1 m.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
30/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OA3
Tato karta je aktivována vložením spotřebiče provedení A do seznamu spotřebičů na kartě
Spotřebiče. V horní části karty je zobrazena hodnota skutečné intenzity výměny vzduchu
v posuzované místnosti a hodnota objemu místnosti započitatelného pro spotřebiče provedení A
(tedy objem V2,3). U těchto dvou veličin je současně uvedeno, zda jejich hodnota vyhovuje nebo
nevyhovuje. Pokud alespoň u jedné je uvedeno hodnocení nevyhovuje, je současně aktivní
tlačítko Opatření.
Stisknutím tlačítka Opatření se otevře Seznam opatření A na kterém jsou aktivní jen ta opatření,
jejichž realizace umožní spotřebiče provedení A uvedené v Seznamu spotřebičů umístit
v posuzované místnosti.
OA3 - opatření pro nebytové prostory, které současně umožňuje řešit jak nedostatečný objem
místnosti (jen v určitých mezích), tak intenzitu výměny vzduchu. V článku 10.2.2 je uvedeno, že je
možné požadovaný objem místnosti zmenšit až na 50% za splnění podmínky, že je zařízení
nuceně větrané. TPG neuvádí, jak má být určen minimální potřebný průtok větracího vzduchu.
S přihlédnutím k ustanovení článku 10.1.2 používá program stejná kritéria jako pro místnosti
příslušející bytovým prostorům.
Zobrazená hodnota veličiny Instalovatelný příkon vyjadřuje maximální příkon, který lze do
místnosti instalovat v případě, že je vybavena nuceným větráním.
Článek 10.2.2 též popisuje provozní opatření pro případ, kdy celkový instalovaný příkon spotřebičů
provedení A přesáhne hodnotu 100 kW.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
31/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Karta Opatření B
Tato karta je aktivována vložením spotřebiče provedení B do seznamu spotřebiču na kartě
Spotřebiče. V horní části karty je zobrazena hodnota skutečného přívodu vzduchu
do posuzované místnosti a hodnota objemu místnosti započitatelného pro spotřebiče provedení B.
U těchto dvou veličin je současně uvedeno, zda jejich hodnota vyhovuje nebo nevyhovuje. Pokud
alespoň u jedné je uvedeno hodnocení nevyhovuje, je současně aktivní tlačítko Opatření.
Stisknutím tlačítka Opatření se otevře Seznam opatření B na kterém jsou aktivní jen ta opatření,
jejichž realizace umožní umístit v posuzované místnosti spotřebiče provedení B uvedené
v Seznamu spotřebičů.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
32/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB1
OB1 – umístění spotřebiče do odděleného prostoru (např. skříně) se samostatným trvalým
přívodem vzduchu z venkovního prostoru otvorem o volném průřezu nejméně 0,001 m2 na 1 kW
příkonu spotřebiče. Nejmenší průřez smí být 0,02 m2 (200 cm2).
Opatření OB1 řeší jak nedostatečný objem místnosti, tak nedostatečný přívod vzduchu.
Otvor pro přívod vzduchu je možné zakrýt mřížkou nebo síťkou. Velikost oka (otvoru) nesmí být
menší než 1 mm. Musí být ale zachován požadovaný mřížkou nebo síťkou nezakrytý volný průřez.
Otvor pro přívod vzduchu může být opatřen automatickou vzduchovou klapkou v případě, kdy je
zajištěna vzájemná vazba mezi klapkou a přívodem vzduchu do hlavního hořáku.
V případě, že je tloušťka stěny, ve které je realizován otvor spojující oddělený prostor s venkovním
prostředím, větší než 50 cm, doporučuje se zvýšit volný průřez o přídavek za vzduchovod.
Oddělený prostor může být propojen s venkovním prostředím vzduchovodem. V tomto případě je
třeba navýšit volný průřez o přídavky respektující délku potrubí a případná kolena.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
33/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Pokud by byl vzduchovod kontrolován výpočtem, nesmí tlaková ztráta na vzduchovodu překročit
hodnotu 5 Pa a musí být zajištěno, že tato hodnota byla zahrnuta do výpočtu odvodu spalin od
spotřebiče (při návrhu kouřové cesty vystupuje tato hodnota jako tlaková ztráta na přívodu). Pokud
byl návrh kouřové cesty proveden pro jinou (menší) hodnotu tlakové ztráty na přívodu, nesmí
tlaková ztráta na vzduchovodu překročit tuto hodnotu.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
34/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB2
OB2 – posuzovaná místnost bude propojena s venkovním prostředím dvěma otvory o celkovém
minimálním volném průřezu nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu spotřebiče. Nejmenší celkový
průřez může být 0,02 m2 (200 cm2) a nejmenší volný průřez jednoho z otvorů může být 100 cm2.
Opatření OB2 řeší jak nedostatečný objem místnosti, tak nedostatečný přívod vzduchu.
Otvory musí být umístěny nad sebou v jedné stěně. Jeden otvor je umístěn co nejblíže u podlahy,
druhý otvor musí být umístěn minimálně 1,8 m nad podlahou.
Otvory lze zakrýt mřížkou nebo síťkou. Velikost oka (otvoru) nesmí být menší než 1 mm. Musí být
ale zachován požadovaný mřížkou nebo síťkou nezakrytý volný průřez.
Otvory mohou být opatřeny automatickou vzduchovou klapkou v případě, kdy je zajištěna
vzájemná vazba mezi klapkou a přívodem vzduchu do hlavního hořáku.
V případě, že je tloušťka stěny, ve které je realizován otvor spojující posuzovanou místnost
s venkovním prostředím, větší než 50 cm, doporučuje se zvýšit volný průřez o přídavek za
vzduchovod.
Posuzovaná místnost může být propojen s venkovním prostředím vzduchovody. V tomto případě
je třeba navýšit volný průřez o přídavky respektující délku potrubí a případná kolena. (Tyto
vzduchovody nesmí procházet přes sousední místnost)
Pokud by byly vzduchovody kontrolovány výpočtem, nesmí tlaková ztráta na vzduchovodu
překročit hodnotu 5 Pa a tato hodnota musí být zahrnuta do výpočtu odvodu spalin od spotřebiče
(při návrhu kouřové cesty vystupuje tato hodnota jako tlaková ztráta na přívodu). Pokud byl návrh
kouřové cesty proveden pro jinou (menší) hodnotu tlakové ztráty na přívodu, nesmí tlaková ztráta
na vzduchovodu překročit tuto hodnotu.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
35/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB3
OB3 – Zajištění přívodu vzduchu do posuzované místnosti nuceným způsobem
Opatření OB3 řeší jak nedostatečný objem místnosti, tak nedostatečný přívod vzduchu.
Je-li instalováno zařízení pro nucený přívod vzduchu (např. ventilátor), nesmí ovlivňovat správnou
funkci hořáků, přerušovače tahu nebo komína. Spotřebič nesmí být provozován, není-li zařízení
pro přívod vzduchu v provozu. Větrací systém by měl být rovnotlaký nebo přetlakový.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
36/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB4
OB4 – posuzovaná místnost bude propojena se sousední místností dvěma otvory (nejčastěji
umístěnými ve dveřích), každý o minimálním volném průřezu 150 cm2. Jeden otvor bude umístěn u
podlahy a druhý nejméně 1,8 m nad podlahou posuzované místnosti. Současně lze zahrnout do
výpočtu i další místnosti, což jsou místnosti, které jsou se sousední místností propojeny dveřmi.
Výpočet je prováděn dle diagramu uvedeného v Příloze 12 TPG, který je určen k výpočtu hodnoty
přípustného příkonu spotřebiče, instalovaného do soustavy místností. Hodnota přípustného
instalovaného příkonu spotřebiče je závislá na těsnosti dveří v jednotlivých místnostech.
Opatření OB4 řeší jak nedostatečný objem místnosti tak i nedostatečný přívod vzduchu.
Dle Přílohy 12 k TPG rozeznáváme z hlediska proudění vzduchu tyto konstrukce dveří:
utěsněné bez spáry u podlahy,
utěsněné se spárou 10 mm u podlahy,
utěsněné se spárou 15 mm u podlahy,
neutěsněné bez spáry,
neutěsněné se spárou 10 mm,
s otvorem o minimálněím volném průřezu 150 cm2.
Po výběru opatření OB4 je zobrazena tabulka pro zadávání jednotlivých místností (sousedních a
dalších). V tabulce jsou již vyplněny údaje o posuzované místnosti a pokud bylo provedeno
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
37/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
opatření OA1 (připojení další místnosti), je zde zobrazena i místnost připojená. Posuzovaná
místnost (případně i připojená místnost) mají ve sloupci Vnitřní dveře nastaveno s otvorem min
150 cm2 volného průřezu. Dle diagramu uvedeného v Příloze 12 je pro tyto dveře vypočítána a
ve stejnojmenném sloupci zobrazena hodnota příkonu podle objemu místnosti. Tento postup
vyplývá ze skutečnosti již výše uvedené, že posuzovaná místnost bude propojene se sousední
místností dvěma otvory, z nichž každý má minimální volný průřez 150 cm2. Pro výpočet již není
podstatné, zda otvory jsou ve dveřích nebo mimo dveře. Podstatné je, že hodnota veličiny příkon
podle objemu je pro posuzovanou místnost vypočítaná dle křivky č.4, uvedené v Příloze 12, TPG.
Podmínkou započitatelnosti objemu místnosti (a tím tedy i příkonu podle objemu) ale je, že se
jedná o místnost přímo větratelnou. Pokud je nepřímo větratelná, objem se nezapočítává.
V následujícím kroku zadáme pomocí tlačítka Nová do seznamu místností místnost typu
sousední. U této místnosti je ve sloupci Vnitřní dveře též nastaveno s otvorem min. 150 cm2
volného průřezu. Jedná se o tytéž dveře, které jsou již jednou definovány v posuzované místnosti.
Je-li tedy sousední místnost přímo větratelná, vypočítá se hodnota veličiny příkon podle objemu
pro tuto místnost též podle křivky č.4.
Přepínání typu místnosti sousední / další
Pokud posuzovaná místnost (případně včetně připojené místnost) a sousední místnost nestačí
svými objemy zajistit dostatečnou hodnotu instalovatelného příkonu, nebo dostatečný přívod
vzduchu, můžeme do seznamu zadávat místnosti typu další pomocí tlačítka Nová. Nově vložená
místnost do seznamu bude mít nastaven typ sousední. Kliknutí na slovo sousední zobrazení
rozbalovací tlačítko, které nabídne výběr typu další. Jen u místností typu další je ve sloupci
Vnitřní dveře nabídnuta celá škála výše uvedených konstrukcí dveří. Volbou konstrukce dveří
ovlivňujeme hodnotu veličiny příkon podle objemu místnosti.
Volba dveří neovlivňuje hodnotu veličiny Přívod vzduchu. Ta je závíslá jen na součinitelích
průvzdušnosti a délkách spár jednotlivých přímo větratelných místností uvedených v seznamu a je
zobrazovaná ve sloupci Přívod vzduchu. Pod tabulkou je uveden součet přez všechny místnosti a
zobrazeno hodnocení, zda objem přiváděného vzduchu splňuje požadavek.
Při spuštění UPS z programu TZ lze místnosti vybírat ze seznamu, který se otvírá při stisku tlačítka
TZ.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
38/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
39/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB5
OB5 – posuzovaná místnost bude propojena se sousední místností dvěma otvory, každý o
minimálním volném průřezu 150 cm2. Jeden otvor bude umístěn u podlahy a druhý nejméně 1,8 m
nad podlahou místnosti. Součet objemů takto propojených místností musí splňovat požadavek na
objem místnosti.
Opatření OB5 řeší nedostatečný objem místnosti
Otvory musí být umístěny nad sebou v jedné stěně nebo ve dveřích. Obě takto propojené místnosti
musí být přímo větratelné.
Při výběru tohoto opatření jsou zobrazeny základní údaje o posuzované místnosti a pomocí tlačítka
Nová lze zadat údaje o sousední místnosti, se kterou by měla být posuzovaná místnost propojena
dvěma otvory. Počet takovýchto sousedních místností není omezen. Aby mohl být objem této
sousední místnosti započítán do celkového požadovaného objemu, musí být místnost přímo
větratelná.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
40/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
41/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB6
OB6 – umístění spotřebiče do místnosti se samostatným trvalým přívodem vzduchu z venkovního
prostoru jedním otvorem o volném průřezu nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu spotřebiče.
Nejmenší průřez smí být 0,02 m2 (200 cm2).
Opatření OB6 řeší nedostatečný přívod vzduchu.
Otvor pro přívod vzduchu by měl být zřízen co nejníže u podlahy místnosti.
Otvor pro přívod vzduchu je možné zakrýt mřížkou nebo síťkou. Velikost oka (otvoru) nesmí být
menší než 1 mm. Musí být zachován požadovaný mřížkou nebo síťkou nezakrytý volný průřez.
Otvor pro přívod vzduchu může být opatřen automatickou vzduchovou klapkou v případě, kdy je
zajištěna vzájemná vazba mezi klapkou a přívodem vzduchu do hlavního hořáku.
V případě, že je tloušťka stěny, ve které je realizován otvor spojující oddělený prostor s venkovním
prostředím, větší než 50 cm, doporučuje se zvýšit volný průřez o přídavek za vzduchovod.
Oddělený prostor může být propojen s venkovním prostředím vzduchovodem. V tomto případě je
třeba navýšit volný průřez o přídavky respektující délku potrubí a případná kolena.
Pokud by byl vzduchovod kontrolován výpočtem, nesmí tlaková ztráta na vzduchovodu překročit
hodnotu 5 Pa a musíme mít jistotu, že tato hodnota byla zahrnuta do výpočtu odvodu spalin od
spotřebiče (při návrhu kouřové cesty vystupuje tato hodnota jako tlaková ztráta na přívodu). Pokud
byl návrh kouřové cesty proveden pro jinou (menší) hodnotu tlakové ztráty na přívodu, nesmí
tlaková ztráta na vzduchovodu překročit tuto hodnotu.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
42/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Opatření OB7
OB7 – posuzovaná místnost bude propojena se sousední místností jedním otvorem (nejčastěji
umístěnými ve dveřích), o minimálním volném průřezu 150 cm2. Otvor bude umístěn u podlahy
(nejčastěji ve dveřích). Současně lze zahrnout do výpočtu i další místnosti, což jsou místnosti,
které jsou se sousední místností propojeny dveřmi. Výpočet je prováděn dle diagramu uvedeného
v Příloze 12 TPG, který je určen k výpočtu hodnoty přípustného instalovatelného příkonu
spotřebiče, instalovaného do soustavy místností. Hodnota přípustného instalovaného příkonu
spotřebiče je závislá na těsnosti dveří v jednotlivých místnostech.
Opatření OB7 řeší nedostatečný přívod vzduchu.
Dle Přílohy 12 k TPG rozeznáváme z hlediska proudění vzduchu tyto dveře:
utěsněné bez spáry u podlahy.
utěsněné se spárou 10 mm u podlahy,
utěsněné se spárou 15 mm u podlahy,
neutěsněné bez spáry,
neutěsněné se spárou 10 mm,
s otvorem minimálně 150 cm2 volného průřezu.
Po výběru opatření OB7 je zobrazena tabulka pro zadávání jednotlivých místností (sousedních a
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
43/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
dalších). V tabulce jsou již vyplněny údaje o posuzované místnosti a pokud bylo provedeno
opatření OA1 (připojení další místnosti), je zde zobrazena i místnost připojená. Posuzovaná
místnost (případně i připojená místnost) mají ve sloupci Vnitřní dveře nastaveno s otvorem min
150 cm2 volného průřezu. Dle diagramu uvedeném v Příloze 12 je pro tyto dveře vypočítána a ve
stejnojmenném sloupci zobrazena hodnota příkonu podle objemu místnosti. Tento postup vyplývá
ze skutečnosti již výše uvedené, že posuzovaná místnost musí být propojene se sousední
místností jedním otvorem o minimálním volném průřezu 150 cm2. Pro výpočet již není podstatné,
zda otvor bude ve dveřích nebo mimo dveře. Podstatné je, že hodnota veličiny příkon podle
objemu je pro posuzovanou místnost vypočítaná dle křivky č.4, uvedené v Příloze 12, TPG.
Podmínkou započitatelnosti objemu místnosti (a tím tedy i příkonu podle objemu) ale je, že se
jedná o místnost přímo větratelnou. Pokud je nepřímo větratelná, objem se nezapočítává.
V následujícím kroku zadáme pomocí tlačítka Nová do seznamu místností místnost typu
sousední. U této místnosti je ve sloupci Vnitřní dveře též nastaveno s otvorem minimálně 150
cm2 volného průřezu. Jedná se o tytéž dveře, které jsou již jednou definovány v posuzované
místnosti. Je-li tedy sousední místnost přímo větratelná, vypočítá se hodnota veličiny příkon podle
objemu pro tuto místnost též podle křivky č.4.
Přepínání typu místnosti sousední / další
Pokud posuzovaná místnost (případně včetně připojené místnost) a sousední místnost nestačí
svými objemy zajistit dostatečnou hodnotu instalovatelného příkonu, nebo dostatečný přívod
vzduchu, můžeme do seznamu zadávat místnosti typu další pomocí tlačítka Nová. Nově vložená
místnost do seznamu bude mít nastaven typ sousední. Kliknutí na slovo sousední zobrazí
rozbalovací tlačítko, které nabídne výběr typu další. Jen u místností typu další je ve sloupci
Vnitřní dveře nabídnuta celá škála výše uvedených konstrukcí dveří. Volbou konstrukce dveří
ovlivňujeme hodnotu veličiny příkon podle objemu místnosti.
Volba dveří neovlivňuje hodnotu veličiny Přívod vzduchu. Ta je závíslá jen na součinitelích
průvzdušnosti a délkách spár jednotlivých přímo větratelných místností uvedených v seznamu a je
zobrazovaná ve sloupci Přívod vzduchu. Pod tabulkou je uveden součet přes všechny místnosti a
zobrazeno hodnocení, zda objem přiváděného vzduchu splňuje požadavek.
Při spolupráci s programem TZ, lze místnosti vybírat ze seznamu, který se aktivuje tlačítkem TZ.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
44/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
45/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Náhled
Náhled zobrazuje přesně to, co bude vytištěno po odeslání povelu k tisku. Je k dispozi jen tehdy
je-li zobrazeno některé z oken prezentujících výsledky.Pro ovládání náhledu jsou k dispozici tři
tlačítka nástrojů. Tlačítko pro obnovení základního měřítka a dvě tlačítka listovací.
Měřítko můžeme zvětšit kliknutím přímo v náhledu a získat tak detail vybraného místa. Před
dosažení maximálního zvětšení se zobrazí varování.
Klikneme-li s prefixem Ctrl, měřítko se zmenší. Dosažení maximálního zmenšení vyvolá varování
také.
V náhledu můžeme tahem přes pomyslnou úhlopříčku budoucího výřezu vytvořit výřez. Po puštění
tlačítka myši se v okně náhledu zobrazí detail výřezu. Výřez je jen k prohlížení, tisknout ho nelze.
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
46/47
UPS - Umisťování spotřebičů na plynná paliva do bytových a nebytových prostorů
Výpočetní software pro návrh vytápění a hodnocení budov
http://www.protech.cz/ email: [email protected] tel.: +420 487 727 254
47/47

Podobné dokumenty

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Účelem ovládacích panelů je umožnit uživateli úplnou kontrolu ohřívače. Při správném použití bude ohřívač dodávat teplou vodu o nastavené teplotě, i když bude průtok kolísat a nebo když bude otevře...

Více

TV - Tepelný výkon

TV - Tepelný výkon Okno poskytuje nejen legendu k nápisům hlaviček sloupců, ale umožňuje doplnit na kterémkoliv listě sloupce podle vlastního uvážení popřípadě osadit množinou sloupců nový list. Ten musíme nejprve vy...

Více

rescue-security rukavice zásahové rukavice pro hasiče rescue

rescue-security rukavice zásahové rukavice pro hasiče rescue Anahi Karla Paris Angel Melanie Sharon Megan Destiny

Více

Příloha F I b) 5 VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

Příloha F I b) 5 VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ Podrobné informace o těchto zdrojích znečišťování však v současné době nejsou známé, protože většina z nich vyplyne až ze smluv s vybranými stavebními firmami a dále jejich smluv např. s provozovat...

Více

Krajské volby - Severočeši.cz

Krajské volby - Severočeši.cz přestože je tu kratší doba dožití, než v jiných lokalitách ČR. Například díky souhlasu odboru životního prostředí Litvínova a následně potom odboru životního prostředí Ústeckého kraje byly do našeh...

Více

technických plastů

technických plastů KYDEX je speciální směs plastů vyvinutá v Japonsku, na kterou vlastní patent americká společnost Kleerdex. Vink je výhradním distributorem tohoto materiálu pro ČR. Desky KYDEX mají dokonce vyšší od...

Více