ZOV - Všemyslice

Komentáře

Transkript

ZOV - Všemyslice
Zápis z XXXVII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného
dne 26.února 2014 v KD Neznašov od 19:00 hodin
Přítomni:
Omluveni:
Program:
9 členů zastupitelstva
Josef Starý, Zdeňka Dědičová
Příloha č. 1
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Revokace usnesení
5. Odměny zastupitelů
6. Rozpočtová opatření
7. Smluvní vztahy a věcná břemena
8. Výběrová řízení k veřejným zakázkám
9. Oranžový rok 2014 a darovací smlouva
10. Směrnice
11. Plán práce výborů ZOV
12. Došlá pošta - různé
13. Diskuze
14. Závěr
I. Zahájení
Starostka zahájila zasedání za přítomnosti 9 zastupitelů a konstatovala, že ZOV bylo svoláno
v souladu s předpisy a v řádném termínu; je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
proto je ZOV usnášeníschopné. Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen ověřovateli zápisu
Janem Hrdličkou a Martinem Dolanským, zveřejněn na úřední desce a uložen k nahlédnutí
v budově OÚ. Nebyly proti němu podány žádné námitky. Starostka navrhla úpravu program- a to
zrušit bod 11 Plán práce výborů ZOV a projednat tento bod na příštím zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. 494/2014/XXXVII
ZOV schvaluje upravený program XXXVII. veřejného zasedání ZOV.
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 494/2014/XXXVII bylo schváleno.
II. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu byl navržen Vladimír Našinec a Mgr. Jana Řeháčková, zapisovatelkou
Jitka Kubálková.
Návrh usnesení č. 495/2014/XXXVII
ZOV schvaluje jako ověřovatele zápisu Vladimíra Našince a Mgr. Janu Řeháčkovou, jako
zapisovatelku Jitku Kubálkovou.
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 495/2014/XXXVII bylo schváleno.
III. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl předseda kontrolního výboru Vladimír Voneš. Od posledního
zasedání zbývá splnit usnesení č. 93, 339, 422, 451, 476, 485, 486 a 487. ZOV vzalo na vědomí.
1
IV. Revokace usnesení
V usnesení č. 456/2013/XXXV – schválený rozpočet obce na rok 2014 byl nesprávně určen druh
rozpočtu vzhledem k započítání financování z úvěru do výdajů. Rozpočet obce Všemyslice je
tedy přebytkový.
Návrh usnesení č. 496/2014/XXXVII
ZOV revokuje usnesení zastupitelstva č. 456/2013/XXXV na znění: Rozpočet obce Všemyslice
na rok 2014 byl schválen jako přebytkový.
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 496/2014/XXXVII bylo schváleno.
V. Odměny zastupitelů
Odměny zastupitelů jsou vypočítány podle nového předpisu na rok 2014 dle přílohy
Návrh usnesení č. 497/2014/XXXVII
ZOV schvaluje předloženou výši odměn zastupitelům na rok 2014, které byly stanoveny podle
nového předpisu s platností od 1. 3. 2014, viz příloha č. 2 .
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Příloha č.2
Usnesení č. 497/2014/XXXVII bylo schváleno.
VI. Rozpočtové opatření
P. Dolanská předložila na vědomí RO č. 2 a 3 /2014, které je v kompetenci starostky a požádala
o schválení RO č. 4/2014 dle přílohy č. 3.
Návrh usnesení č. 498/2014/XXXVII
ZOV bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a 3/2014 a schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2014.
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 498/2014/XXXVII bylo schváleno.
Příloha č.3
VII. Smluvní vztahy a věcná břemena
Místostarosta seznámil přítomné s návrhy na projednání následujících smluvních vztahů:
A) Prodej pozemků
Schválení prodeje pozemků na základě zveřejněného záměru prodeje obecních pozemků
k.ú. Bohunice:
Manželé H., Bohunice – poz. parc.č. 3349/11, výměra 487 m2 za 30,- Kč/m2
K. H., Bohunice – poz. parc .č. 51/9, výměra 118 m2 za 30,- Kč/m2.
Návrh usnesení č. 499/2014/XXXVII
ZOV schvaluje prodej pozemků v k. ú. Bohunice manželům H., Bohunice ,
p.č. 3349/11, výměra 487 m2 a K. H., Bohunice , p. č. 51/9, výměra 118 m2 za cenu 30,-Kč/m2
a úhradu nákladů spojených s vkladem do KN. Zároveň pověřuje starostku podpisem smluvní
dokumentace .
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 499/2014/XXXVII bylo schváleno.
2
B) Schválení pronájmu části pozemku
Ing. Tůma žádá o schválení vyvěšeného záměru pronájmu části pozemků v majetku obce
Všemyslice z důvodu umístění kapliček s HUP nebo elektrické přípojky za cenu 100,-Kč/m2 a
rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců.
Jedná se o část parc. č. 1043/1, 1m2 u nemovitosti J. R. za 100,- Kč/rok, část parc. č. 1050/3, 1,5
m2 u nemovitosti J. Š. za 150,- Kč/rok a část parc. č. 89/65, 1 m2 u nemovitosti
L. M. za
100,- Kč/rok .
Návrh usnesení č. 500/2014/ XXXVII
ZOV schvaluje pronájem části pozemků, a to p.č. 1043/1 o výměře 1 m2, J. R., Neznašov ,
p.č. 1050/3 o výměře 1,5 m2 J. Š., Neznašov a p.č. 89/65, L. M., Neznašov o
výměře 1 m2 v k.ú. Všemyslice, místní část Neznašov za cenu 100,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 12 měsíců a pověřuje starostku podpisem smluvní dokumentace.
Pro:
9
Proti
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 500/2014/XXXVII bylo schváleno.
C) Věcná břemena
Ing. Tůma předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek obce, který byl dotčen
stavbou EON Distribuce, a.s. Jedná se o plynovou přípojku k pozemku p.č. 89/33 – J. Š., která je
uložena v části obecního pozemku 1050/3.
Návrh usnesení č. 501/2014/ XXXVII
ZOV schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena práva uložení a strpění plynové
přípojky k pozemku p. č. 89/33 na části obecního pozemku p. č. 1050/3 vše v k.ú. Všemyslice,
část Neznašov. Věcné břemeno bylo vymezeno GP 779-615/2013 pro společnost EON Distribuce
za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč. ZOV pověřuje starostku k podpisu smluvní dokumentace.
Pro:
9
Proti
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 501/2014/XXXVII bylo schváleno.
D) Směna pozemků
Byla řešena žádost p. S. o výměnu stavební parcely č. 33/6 o výměře 339 m2 v k.ú Všemyslice,
část Neznašov. Ze strany obce byl nabídnut adekvátní pozemek, územním plánem obce určený
k rodinné zástavbě s možností doplacení při nestejnoměrné výměře směnovaných pozemků. Tato
směna byla žadatelem odmítnuta, proto obec zajistila nové zaměření a vyznačení ochranného
pásma kanalizace z důvodu nedůvěry žadatele k vedení kanalizačního řadu k nové ČOV. Písemně
bylo obci doručeno konečné rozhodnutí p. Sikory, že přesto nemá o pozemek zájem a žádá o
odkoupení pozemku st. p. č. 33/6 obcí a nebo sepsání nájemní smlouvy o užívání jeho pozemku
obcí. P. S. žádá nájem 600,- Kč/měsíc.
ZOV s nájmem nesouhlasí a nabízí odprodej stavby umístěné na jeho pozemku za cenu v místě a
čase obvyklou, protože na ni má předkupní právo, neboť pozemek pod ní je jeho.
P. S. stavbu nechce a říká, že naveze na cestu materiál.
Pan místostarosta čte veškerou korespondenci mezi obcí a panem S. a hovoří o tom, že s ním bylo
jednáno i osobně.
P. S. odpovídá, že pozemek obci nechá, když dostane stavební pozemek před svým domem.
To v současné době nelze, protože zde nejsou zaměřeny stavební parcely ani komunikace. Obec
by musela pozemky nejdříve vykoupit, zaměřit a nechat udělat projekt, což není levná záležitost;
obec na to nemá v rozpočtu peníze a je to časově náročné.
3
P. S. namítá, že byl na okrese a tam jsou v územní plánu vyměřeny dvě parcely a že zastupitelé
nemají snahu to řešit.
Starostka říká, že to jsou parcely pozemkové a ne stavební a při směně pozemku je nutná směna
za adekvátní pozemek, aby nebyla směna pro někoho výhodná a pro jiného nevýhodná.
P. S. chce do doby, než se to vyřeší, nájem.
Starostka sděluje, že obce jsou pro určení nájemného vázány výměrem MF č. 01/2012, kterým se
vydává seznam s regulovanými cenami a navrhuje schůzku k dalšímu jednání o nájmu a k řešení
směny pozemku.
P. S. ml. upozorňuje, že se nechce dívat na židovský hřbitov ani na čističku a že chce odpověď
písemnou, neboť si p. S. st. věci z jednání nepamatuje.
Obě strany se dohodly, že se sejdou k jednání a věc znovu projednají na některém dalším ZOV.
P. S. upozorňuje, že bude chtít nájem za navrženou cenu a pokud s tím ZOV nebude souhlasit,
nechá stavbu na jeho pozemku zbourat na náklady obce.
VIII. Výběrová řízení k veřejným zakázkám
a) Veřejná zakázka : Hřbitovní komunikace v osadě Neznašov
Celkové výdaje projektu jsou 1.014.145,- Kč, způsobilé výdaje jsou 838.136,- Kč, plnění 37/2014, 3 uchazeči z ARESU, schválení dotace ze SZIF je cca 662.127,- Kč. Výběrová komise se
sejde 26. 3. 2014 ve 13:00 na obecním úřadě.
b) Veřejná zakázka: Realizace úspor energie, rekonstrukce, přístavba, vestavba MŠ Neznašov.
Rozpočet je 4.945.761,- Kč bez DPH, plnění 5-8/9/2014, 3 uchazeči dle ARESU se správným
předmětem činnosti. Termín Dokončení stavby by mělo být do 1.9.2014, aby se stihl nástup dětí.
P. Čihovský se ptá na dvůr. Starostka říká, že tam bude přístavba ve stejné výši jako budova. Do
MŠ se bude chodit dvorem. Okolo MŠ bude v budoucnu vybudován chodník a bude vyřešeno i
parkování.
P. Dolanský se ptá, co bude předmětem výběrového řízení. Starostka odpovídá, že cena, vše
ostatní bude řešeno ve smlouvě o dílo.
Návrh usnesení č. 502/2014/ XXXVII
ZOV souhlasí s navrženou realizací výběrového řízení: Hřbitovní komunikace v osadě Neznašov
a Realizace úspor energie, rekonstrukce, přístavba, vestavba MŠ Neznašov.
Pro:
9
Proti
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 501/2014/XXXVII bylo schváleno.
IX. Oranžový rok 2014 a darovací smlouva
ŠKV navrhuje pro rok 2014 do realizace OR následující akce:
- Májový pochod
- Oslava svátku matek
- Floriánská zastavení
- Mezinárodní výstava květin
- Koncert k poctě J. J. Kovaříka
- Setkání seniorů
- Betlémské světlo
4
Příspěvky organizacím na realizaci akcí malého OR společnosti ČEZ zůstávají ve stejné výši
jako v loňském roce.
Darovací smlouva na investice v roce 2014 bude v celé výši vložena do realizace rekonstrukce
MŠ Neznašov.
Návrh usnesení č. 503/2014/XXXVII
ZOV schvaluje na rok 2014 akce Oranžového roku společnosti ČEZ, příspěvky organizacím na
realizaci akcí malého Oranžového roku společnosti ČEZ a účel darovací smlouvy uzavřené
s firmou ČEZ , kterým je rekonstrukce, přístavba a vestavba MŠ Neznašov.
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
1
Příloha č.4
Usnesení č. 503/2014/XXXVII bylo schváleno.
X. Směrnice
Starostka předložila směrnici č. 2/2014: Používání motorových vozidel. Datum účinnosti
1.3.2014.
Návrh usnesení č. 504/2014/XXXVII
ZOV souhlasí se zněním směrnice č. 2/2014: Používání motorových vozidel.
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 504/2014/XXXVII bylo schváleno.
XI. Došlá pošta – různé
- Strategický plán leader MAS Vltava o.s. na období 2007- 2013 skončil a je potřeba vyjádřit
souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS na programovací období 2014 -2020.
Návrh usnesení č. 505/2014/XXXVII
ZOV souhlasí se zařazením obce Všemyslice do územní působnosti MAS na období 2014 -2020 a
pověřuje starostku obce k podpisu souhlasného prohlášení se zařazením obce do územní
působnosti MAS Vltava na toto období.
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 505/2014/XXXVII bylo schváleno.
- Kontokorent od ČSOB 3.000.000,- Kč, pohyblivá sazba 1,37% p. a. bude připraven jako záloha
na výdaje při přestavbě MŠ Neznašov.
Návrh usnesení č. 506/2014/XXXVII
ZOV souhlasí s uzavřením smlouvy o kontokorentu u ČSOB dle navržených podmínek..
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. 506/2014/XXXVII bylo schváleno.
- Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů s firmou Rumpold Vodňany. V obci jsou čtyři nové
nádoby na olej. Olej je potřeba ukládat do PET lahví a následně umístit do označené nádoby.
- Zápis do 1. ročníku ZŠ Neznašov - 5 dětí, jedno dítě má odklad. Ředitelka ZŠ a MŠ Neznašov
požádala o uvolnění z funkce a bude jí vyhověno k 31.7.2014.
5
- P. R. – žádost o pronájem KD Neznašov na motorkářský ples 29.3.2014.
- Bylo odprezentováno Oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Všemyslice
veřejnou vyhláškou a jednání je stanoveno na 31.3-2014..
- Sdělení okresního soudu Č. Budějovice o ukončení trestu pana J. S..
- Starostka upozorňuje na doplnění kvalifikace -Hasičský sbor – odborná příprava velitelů a
strojníků.
- ČEZ – pozvánka pro jedno SDH na soutěž 13.9.2014 ve Dřítni.
- Schůzka starostů 5km zóny okolo JETE. Dukovany chtějí dostavět elektrárnu, neboť její
životnost je do roku 2025. Bude třeba vytvořit nějaké seskupení obcí v 13km pásmu okolo
JETE.
- Poplatek za komunální odpad bude přímo v jednotlivých vesnicích vybírán 18.3.2014.
- Vítání občánků se bude konat 28.2.2014 pro 7 dětí.
- P. místostarosta předložil žádost manželů Z. z Neznašova, týkající se nepovolené stavby plotu a
dřevníku na hranici pozemku s obcí. Žádají o výjimku z odstupové vzdálenosti a schválení
konstrukce plotu. ZOV navrhuje šetření na místě a řešení situace na dalším ZOV.
XIII. Diskuze
• P. S. – skládka u rybníka. Místostarosta odpovídá, že před 3 měsíci byla p. J. na skládku
upozorněna s tím, že ji mají odstranit, jinak to provede obec na jejich náklady. P. S. měl na
mysli jíl. Starostka odpovídá, že to není skládka, ale na obecním pozemku je připraven jíl k
utěsnění rybníků.
• P. S. upozorňuje, že paní, která měla narozeniny v lednu, dostala balíček až v únoru a proč jí
ho nepřinesla kulturní komise. Starostka odpovídá, že byla v lednu nemocná a přání nosí
zastupitelé a ne ŠKV.
• P. S. – silnice ve vládní ulici. Starostka odpovídá, že požádala o dotaci, která ale byla
zamítnuta, neboť se nejedná o charakter opravy, ale o rekonstrukci, což je investice ( bude se
muset rozebrat konstrukce vozovky do hloubky 20 cm). Zatím nebyla vypsána investiční
dotace, ale projekt už je zadaný a to i na chodník okolo silnice II. třídy směrem k návsi.
• P. J. –„ myší díra“ ve Všemyslicích – nelze ji vynechat, aby se dal udělat chodník? Starostka
říká, že nelze a projekt je už zadaný Ateliéru Stránský.
6
• P. S. ml. se ptá, co dělá kulturní komise a na organizaci přípravu plesu, že byla tajná volba a
kolik stál raut. Starostka odpovídá, že se kulturní komise pravidelně schází a dělá se zápis,
takže se nic neděle tajně. Raut obec neplatila, ale byl to sponzorský dar. Byl připraven jako
půlnoční překvapení. Po půlnočním vyhlášení a pozvání k občerstvení si mohl kdokoliv do
02,00 hod. vzít, na co měl chuť. P. starostka ale upozorňuje na to, že byla ukradena celá
květinová výzdoba sálu. Část výzdoby měla sloužit k výzdobě na další akci.
XIV. Závěr
Starostka poděkovala za účast a ukončila jednání zastupitelstva ve 21:00 hod.
Zapsala: Jitka Kubálková
Zápis ověřili:
v.r.
………………………….
Mgr. Jana Řeháčková v.r.
………………………….
Vladimír Našinec v.r.
………………………….
V tomto zápisu byla provedena anonimizace osob dle platných zákonů. Originál zápisu s přílohami
je k nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Neznašově.
...……………………………
Ing. Karel Tůma v.r.
Místostarosta
…………………………….
Hana Bartušková v.r.
Starostka
7

Podobné dokumenty

(ZOV) konaného dne 2. října 2013 v HS Všemyslice od

(ZOV) konaného dne 2. října 2013 v HS Všemyslice od v budově OÚ. Nebyly proti němu podány žádné námitky. Program byl doplněn v bode č. 4 o dodatek ke směrnici č. 6 ke Směrnici odpisový plán a v bodě č. 6 o zrušení neplatných OZV. Návrh usnesení č. 4...

Více

Zápis č. 7/2013

Zápis č. 7/2013 Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení č. 7/7/2013: Pan starosta se dotazuje kdo je pro, aby byl vyvěšen záměr obce na sněmu části pozemků p.č. 330/4 o výměře 540 m2 za část pozemku 330 /7 o...

Více

Kavárny - Kongres žen

Kavárny - Kongres žen Všichni máme skvělé nápady a myšlenky, které bychom chtěli šířit a inspirovat jimi ostatní. Může se ale stát, že se nedokážeme donutit k tomu, abychom udělali ten první, nejdůležitější krok. A poto...

Více

Žádost Ministerstvu spravedlnosti o přešetření stížností KS v Brně ze

Žádost Ministerstvu spravedlnosti o přešetření stížností KS v Brně ze dne 5.1. 12 proběhnout soudní řízení bez průtahu. Soudkyně Bástlová chtěla hovořit s účastníkem řízení dne 21.12.2011 (nepodstatné je, zda-li to bylo třeba o den později či dříve) v době, kdy vyšlo...

Více